3.2.6. Кредитний ліміт на поточний рахунок фізичної особи-підприємця “Підприємницький”

3.2.6.1. Предмет Договору

3.2.6.1.1. Банк за наявності вільних грошових коштів зобов'язується надати Клієнту овердрафтовий кредит шляхом встановлення кредитного ліміту (далі — Ліміт) на поточний рахунок Клієнта (далі — Кредит) на поповнення обігових коштів та здійснення поточних платежів Клієнта в порядку та на умовах, визначених Умовами та Правилами надання банківських послуг (далі — Умови або Договір) в обмін на зобов’язання Клієнта з повернення Кредиту, сплати комісії, процентів в обумовлені цим Договором терміни.

Забороняється використання кредитних коштів для погашення кредитів і відсотків або іншої заборгованості за кредитними договорами, виплати дивідендів, надання фінансової допомоги.

3.2.6.1.2. Розмір Кредиту, який може бути наданий Клієнту визначено в Заяві на отримання послуги “Кредитний ліміт на поточний рахунок фізичної особи-підприємця “Підприємницький” (далі — Заява).

3.2.6.1.3. Банк здійснює обслуговування Ліміту Клієнта, що полягає у проведенні його платежів понад залишок коштів на поточному рахунку Клієнта, за рахунок кредитних коштів в межах Ліміту шляхом дебетування поточного рахунку. При цьому утворюється Дебетове сальдо.

Дебетове сальдо по поточному рахунку Клієнта — це сума грошових коштів, перерахованих Банком на підставі розрахункових документів Клієнта з його поточного рахунку протягом операційного дня понад його залишок на поточному рахунку з урахуванням вхідного залишку на початок банківського дня (далі — Деботове сальдо).

3.2.6.1.4. Клієнт приєднується до Договору шляхом підписання Заяви в Системі "Приват 24 для бізнесу" із використанням кваліфікованого електронного підпису (далі — КЕП), що разом з цими Умовам та Правилами становлять Кредитний договір.

Клієнт Банку, який приєднався до Умов та Правил надання банківських послуг в повному обсязі шляхом підписання іншої заяви або документа та має відкритий поточний рахунок в Банку, приєднується до Послуги шляхом підписання Заяви в Системі "Приват24 для бізнесу" із використанням КЕП. Приєднання до цього Договору є прямою і безумовною згодою Клієнта щодо встановлення Банком будь-якого розміру Кредитного ліміту.

3.2.6.1.5. Ліміт встановлюється Банком на кожний операційний день. Розмір Ліміту розраховується відповідно до затвердженої внутрішньобанківської методики на підставі даних про рух грошових коштів по поточному рахунку, платоспроможності, кредитної історії та інших показників відповідно до внутрішньобанківських нормативів та положень і нормативних актів Національного банку України.

У випадку зниження Банком Ліміту в односторонньому порядку, передбаченому цими Умовами, Клієнт зобов’язується здійснювати погашення Кредиту в порядку передбаченому п. 3.2.6.3.5 цього Договору.

3.2.6.1.6. Сторони узгодили, що для повідомлення Клієнта про розмір Ліміту, його зміну та узгодження інших змін до цього Договору, Банк на свій вибір здійснює повідомлення Клієнта: в письмовій формі або через встановлені засоби електронного зв'язку Банку і Клієнта, які дають змогу встановити дату відправлення такого повідомлення Клієнту (системи клієнт-банк, Систему "Приват24 для бізнесу", SMS-

повідомлення або інші засоби). Сторони узгодили, що Банк має право на свій розсуд обирати та використовувати будь-який із способів, визначених цим пунктом, для будь-яких повідомлень, що повинні бути здійснені Банком згідно цього Договору.

3.2.6.1.7. Сторони узгодили, що Ліміт може бути змінений Банком в односторонньому порядку, передбаченому цими Умовами, у разі зниження/збільшення надходжень грошових коштів на поточний рахунок або настання інших факторів, передбачених внутрішніми нормативними документами Банку.

Приєднавшись до цих Умов, Клієнт висловлює свою згоду на те, що зміна Ліміту проводиться Банком в односторонньому порядку шляхом повідомлення Клієнта в порядку, передбаченому п. 3.2.6.1.6 цього Договору.

3.2.6.1.8. Проведення платежів Клієнта у порядку обслуговування Ліміту проводиться Банком протягом одного року з моменту приєднання Клієнта до Договору. При належному виконанні Клієнтом зобов'язань, передбачених цим Договором, за відсутності заперечень Клієнта, проведення платежів Клієнта у порядку обслуговування Ліміту може бути продовжено Банком на той самий строк у порядку, передбаченому п. 3.2.6.5.1 цього Договору.

3.2.6.1.9. Банк припиняє оплату розрахункових документів Клієнта за рахунок Кредиту при настанні хоча б одного за таких випадків:

- при надходженні розрахункових документів на примусове списання (стягнення) коштів з поточного рахунку Клієнта;

- при арешті коштів Клієнта;

- при зупиненні видаткових операцій за рахунком Клієнта;

- при забороні виконання операцій за рахунком Клієнта.

Подальші взаємини Сторін регулюються окремо. Відновлення операцій за платіжними документами Клієнта за рахунок кредитних коштів здійснюється після зняття арешту або після виконання (повернення) платіжної вимоги або після закінчення дії зупинення операцій за рахунком.

3.2.6.1.10. Сторони узгодили, що будь-які зміни, які вносяться в цей Договір за ініціативою Банку, окрім умов встановлення та перегляду розміру Ліміту згідно з п.п. 3.2.6.1.5 — 3.2.6.1.8 цих Умов, здійснюються шляхом направлення Банком Клієнту повідомлення у порядку, передбаченому п. 3.2.6.1.6 цих Умов, з пропозицією щодо внесення змін не пізніше, ніж за 5 календарних днів до дати початку їх застосування.

3.2.6.2. Права та обов'язки Сторін

3.2.6.2.1. Банк зобов'язаний:

3.2.6.2.1.1. Здійснювати платежі Клієнта понад залишок коштів на його поточному рахунку на підставі його розрахункових документів у межах Ліміту.

Зобов'язання Банку з видачі Кредиту або його частини виникають у Банк в день надання Клієнтом розрахункових документів на використання Кредиту в межах вказаних в них сум.

3.2.6.2.1.2. Обслуговувати Ліміт на поточному рахунку Клієнта згідно з наступним порядком:

При надходженні розрахункових документів Клієнта в Банк протягом операційного дня та відсутності грошових коштів на поточном у рахунку Клієнта, Банк здійснює їх оплату відповідно до цих Умов в межах встановленого Ліміту.

Розрахункові документи подаються Клієнтом з дотриманням порядку розрахунково-касового обслуговування, передбаченого Умовами та Правилами надання банківських послуг.

При закритті Банківського дня сформоване Дебетове сальдо на поточному рахунку Клієнта фактично є сумою використаного Клієнтом Кредиту в цей день.

3.2.6.2.1.3. Забезпечувати Клієнта консультаційними послугами з питань виконання Договору.

3.2.6.2.1.4. Здійснювати контроль за виконанням умов Договору, цільовим використанням, своєчасним і повним погашенням Кредиту.

3.2.6.2.2. Клієнт зобов'язується:

3.2.6.2.2.1. Використовувати Кредит на цілі, зазначені у п. 3.2.6.1.1 цього Договору.

3.2.6.2.2.2. Сплатити Банку проценти за весь час фактичного користування Кредитом, комісію та інші платежі в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

3.2.6.2.2.3. Повернути Кредит у строки, встановлені п.п. 3.2.6.5.1, 3.2.6.2.3.10, 3.2.6.3.5 цього Договору.

3.2.6.2.2.4. Надавати фінансову звітність (декларацію) за звітний період, а також іншу інформацію на вимогу Банку, в т. ч. про майно, що належить Клієнту на праві власності або на праві повного господарського відання.

3.2.6.2.2.5. Забезпечити умови для проведення Банком перевірок за даними бухгалтерського, оперативного і складського обліку, цільового використання Кредиту і своєчасності погашення.

3.2.6.2.2.6. При винесенні господарським судом ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство Клієнта, наявності інших рішень суду про стягнення коштів з поточного рахунку Клієнта, що набрали чинності, чи інших видів звернення стягнення на його майно, а також обставин, які свідчать про те, що наданий Клієнту Кредит своєчасно не буде повернуто та/або у разі прийняття рішення про припинення підприємницької діяльності не пізніше трьох днів з моменту виникнення таких обставин, повідомити про це Банк у письмовій формі.

3.2.6.2.2.7. Письмово повідомити Банк про незгоду із запропонованим Банком, відповідно до п. 3.2.6.2.3.1. цього Договору, Лімітом у строк не пізніше 2 (двох) банківських днів від дати отримання від Банку повідомлення про перерахунок Ліміту.

У разі отримання Банком від Клієнта письмового повідомлення про незгоду з розміром пропонованого Банком Ліміту, отриманого в результаті перерахунку, Банк має право на свій розсуд або продовжувати обслуговування в рамках Ліміту, який був попередньо узгоджений з Клієнтом, або припинити обслуговування Ліміту на поточному рахунку Клієнта, про що Банк повідомляє Клієнта за 3 (три) дні до припинення кредитування на свій вибір у спосіб, передбачений п. 3.2.6.1.6 цих Умов. У подальшому Банк має право на свій вибір відновити або призупинити обслуговування Ліміту на поточному рахунку Клієнта, в порядку, встановленому Договором.

3.2.6.2.2.8. На підставі наданих Банком підтверджуючих документів відшкодувати витрати/збитки Банку, які виникли у зв'язку з наданням бюро кредитних історій інформації про Клієнта (Банк повідомляє Клієнта про назву та адресу бюро, в яке передається інформація про Клієнта), а також зі сплатою послуг, які надаються або будуть надані в майбутньому з метою реалізації прав Банку за цим Договором. Клієнт зобов'язується відшкодувати Банку у повному обсязі витрати на послуги із надання правової допомоги юридичних фірм, адвокатів, інших осіб (при залученні їх для представництва інтересів Банку), пов'язані з розглядом спорів за цим Договором у судах всіх інстанцій, в т.ч. апеляційної та касаційної, а також на всіх підприємствах, організаціях усіх форм власності, в органах державної влади і управління. Всі перераховані суми відшкодувань оплачуються в строк, зазначений у письмовій вимозі Банку.

3.2.6.2.2.9. У разі відповідної вимоги Банку, використовувати електронно-інформаційні програмні продукти Банку, направляти грошові кошти, що надходять від господарської діяльності, на поточний рахунок в Банку, проводити через Банк валютообмінні операції з продажу (купівлі) іноземної валюти за гривню або іншу іноземну валюту, придбати в Банку паливні карти, укласти з Банком Договір на випуск корпоративної картки, укласти з Банком Договір про використання банківських платіжних карток як платіжного засобу в торгових і сервісних підприємствах (еквайринг), впровадити зарплатний проект для співробітників або придбати інші банківські продукти. Оплата вищезазначених послуг здійснюється Клієнтом згідно Тарифів, що діють в Банку на момент оплати.

3.2.6.2.2.10. Клієнт засвідчує, що усі документи, надані ним Банку для отримання Кредиту є чинними та достовірними.

3.2.6.2.3. Банк має право:

3.2.6.2.3.1. Не менше одного разу на місяць проводити перерахунок Ліміту відповідно до внутрішньобанківських нормативних документів та чинного законодавства.

3.2.6.2.3.2. У випадку зміни вартості кредитних ресурсів на ринку грошових ресурсів, зміни облікової ставки НБУ, зміни курсу гривні до іноземної валюти 1 групи класифікатора іноземних валют - збільшення на 5 і більше процентів, Банк має право змінити періодичність порядку сплати платежів по кредиту, про що Банк

повідомляє Клієнта одним з наступних способів: у письмовій формі, через установлені засоби електронного зв'язку Банку й Клієнта - системи клієнт - банк, Систему "Приват24 для бізнесу", повідомлення на emaіl, SMS-повідомлення на останні відомі Банку номера телефонів/адреси emaіl, надані Банку при ідентифікації й актуалізації відомостей про Клієнта, або іншими засобами.

3.2.6.2.3.3. На свій розсуд зменшити розмір процентної ставки за Кредитом до рівня, встановленого чинним законодавством. При цьому Банк направляє повідомлення Клієнту на свій вибір у спосіб, визначений п. 3.2.6.1.6 цього Договору, із зазначенням зменшеного розміру процентної ставки і дати, з якої вона встановлюється.

3.2.6.2.3.4. Відмовити Клієнту у наданні Кредиту або будь-якої його частини у разі несплати мінімального платежу згідно з п. 3.2.6.3.5 цього Договору.

Повідомлення про блокування Ліміту здійснюється Банком на свій вибір у спосіб, визначений п. 3.2.6.1.6 цього Договору. Обслуговування Ліміту на поточному рахунку Клієнта автоматично відновлюється Банком у разі повного погашення простроченої заборгованості протягом 30 днів. У цьому випадку процентні ставки за використання Лімітом встановлюються на рівні стандартних ставок Банку на момент відновлення

кредитування.

3.2.6.2.3.5. Відмовити Клієнту у видачі Кредиту або будь-якої його частини у разі відсутності вільних грошових коштів, про що Банк повідомляє Клієнта на свій вибір у спосіб, визначений п. 3.2.6.1.6 цього Договору.

3.2.6.2.3.6. Відмовити Клієнту у видачі Кредиту і звільняється від відповідальності у випадках встановлення Національним Банком України, Кабінетом Міністрів України, іншими органами влади і управління будь-яких видів обмежень по активних операціях Банку.

3.2.6.2.3.7. Призупинити подальшу видачу Кредиту у випадку невиконання Клієнтом будь-яких із зобов'язань за цим Договором на строк до виконання відповідних зобов'язань, але при цьому в межах

строку, передбаченого п. 3.2.6.1.8 цього Договору, з направленням Клієнту відповідного повідомлення на свій вибір у спосіб, визначений п. 3.2.6.1.6 цього Договору.

3.2.6.2.3.8. На підставі фінансової інформації аналізувати кредитоспроможність Клієнта, проводити перевірку цільового використання Кредиту та вносити пропозиції про подальші взаємини з Клієнтом.

3.2.6.2.3.9. Списувати грошові кошти з поточних рахунків Клієнта згідно з п. 3.2.6.3.13 цього Договору при настанні термінів будь-якого з платежів, в межах сум, що підлягають сплаті Банку.

3.2.6.2.3.10. Сторони узгодили, що при настанні будь-якої з наступних подій:

- отриманні від Клієнта незгоди на зміну періодичності порядку сплати платежів за кредитом,

- отриманні від Клієнта незгоди на зміну Ліміту у відповідності з п. 3.2.6.1.7 цього Договору,

- отриманні від Клієнта незгоди на зміну максимального розміру Ліміту;

- отримання Банком від Клієнта та/або поручителя (як від платника відповідно до умов договору, за яким Банком надаються платіжні послуги такому платнику) розпорядження про відкликання згоди на виконання платіжної операції,

- порушення Клієнтом будь-якого із зобов'язань, передбаченого цим розділом Умов, в т. ч. при порушенні цільового використання Кредиту,

- порушення господарським судом справи про банкрутство Клієнта або про скасування державної реєстрації Клієнта,

- при ліквідації Клієнта,

- смерть Клієнта,

- встановлення невідповідності дійсності відомостей, що надані Клієнтом Банку;

- відсутності у Банку вільних грошових коштів, про що Банк письмово повідомляє Клієнта,

- наявності таких, що вступили в законну силу, судових рішень про стягнення грошових коштів з поточного рахунку Клієнта,

- наявності арешту на поточних рахунках, що належать Клієнту,

- наявності платіжних вимог про примусове списання та інших обставин, які явно свідчать про те, що наданий Клієнту Кредит не буде повернений вчасно,

Банк, на свій розсуд, має право:

а) змінити умови кредитування - зажадати від Клієнта дострокового повернення кредиту, сплати процентів за його користування, виконання інших зобов'язань за кредитом в повному обсязі шляхом подання відповідного повідомлення. При цьому, згідно зі статтями 212, 611, 651 Цивільного кодексу України, за зобов'язаннями, строки виконання яких не наступили, терміни вважаються що настали в зазначену в повідомленні дату. У цю дату Клієнт зобов'язується повернути Банку суму кредиту в повному об'ємі, проценти за фактичний термін його користування, повністю виконати інші зобов'язання;

або:

б) розірвати угоду про кредитування в судовому порядку. При цьому, в останній день дії угоди про кредитування, Клієнт зобов'язується повернути Банку суму кредиту в повному об'ємі, проценти за фактичний термін його користування, повністю виконати інші зобов'язання;

або:

в) згідно зі статті 651 Цивільного кодексу України, статті 188 Господарського кодексу України здійснити одностороннє розірвання угоди про кредитування з напрямком Клієнту повідомлення. У зазначену в повідомленні дату угоду про кредитування вважається розірваним. При цьому, в останній день дії угоди про кредитування Клієнт зобов'язується повернути Банку суму кредиту в повному об'ємі, проценти за фактичний термін його користування, повністю виконати інші зобов'язання. Одностороння відмова від угоди про кредитування не звільняє Клієнта від відповідальності за порушення зобов'язань.

або:

г) відмовити у видачі Кредиту або призупинити надання Кредиту за цим Договором.

3.2.6.2.3.11. Відмовити у закритті поточних рахунків Клієнта у Банку в будь-якій валюті, якщо Клієнт має непогашені грошові зобов’язання, встановлені вoцим Договором.

3.2.6.2.4. Клієнт має право:

3.2.6.2.4.1. Використовувати Ліміт, встановлений Банком згідно з умов цього Договору, частинами з правом використання вільного залишку Ліміту в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.

3.2.6.2.4.2. Звертатися до Банку для перегляду розміру встановленого Ліміту.

3.2.6.2.4.3. Ініціювати розрахункові документи на використання Кредиту у безготівковому порядку з у Банку поточних рахунків в режимі “24/7/365”, тобто в будь-яку годину дня (цілодобово), у будь-який календарний день, в тому числі в вихідні, святкові та неробочі дні, шляхом подачі Банку відповідного розрахункового документа (платіжного доручення) через Систему “Приват 24 для бізнесу”. Здійснення платежів в означеному режимі допускається лише у випадку збігу валюти, в якій має бути виконане відповідне грошове зобов'язання перед Банком, з валютою поточного рахунку, з якого Клієнтом ініціюється відповідний платіж.

3.2.6.2.4.4. Ініціювати розірвання/припинення цього Договору та здійснити дострокове погашення кредиту, подавши Заяву через Систему “Приват 24 для бізнесу” (з накладанням кваліфікованого електронного підпису). При цьому Клієнт зобов’язаний повернути Банку грошові кошти, одержані згідно з Договором, сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за процентною ставкою, встановленою Договором та неустойку (штраф, пеню), передбачену Договором, якщо на момент дострокового погашення кредиту у Банка виникли підстави для стягнення неустойки, а також інші платежі згідно з цим Договором. Договір вважається розірваним із дати підписання Клієнтом Заяви, але в будь-якому випадку не раніше дати фактичного повного виконання Клієнтом усіх зобов'язань за Договором.

3.2.6.3. Порядок розрахунків

3.2.6.3.1. За користування Кредитом Клієнт сплачує Банку комісію за управління фінансовим кредитом, далі - комісія, в розмірі, зазначеному в Тарифах Банку, що діють на момент надання Кредиту. Комісія сплачується щомісяця до 1 числа місяця, що слідує другим за місяцем, в якому виникло Дебетове сальдо, від суми максимального Дебетового сальдо, що виникло на поточному рахунку Клієнта.

Банк на свій розсуд може не стягувати зазначену комісію в разі, якщо максимальне Дебетове сальдо за місяць, в якому воно виникло, не перевищувало 100 гривень.

Комісія, що не сплачена в строк, що зазначений в цьому пункті, вважається простроченою (крім випадків розірвання Договору згідно з п. 3.2.6.2.3.10).

3.2.6.3.2. За користування Кредитом з дати виникнення Дебетового сальдо на поточному рахунку Клієнта при закритті банківського дня, Клієнт сплачує проценти, розмір яких визначено Тарифами Банку, за винятком Пільгового періоду.

3.2.6.3.3. Пільговий період

3.2.6.3.3.1. Пільговий період за цим Кредитом – це період безперервного користування Кредитом, під час якого не нараховуються проценти, строком до 55 днів від дати початку використання кредитних коштів.

Пільговий період діє за умови погашення Клієнтом в повному обсязі заборгованості по Кредиту до 25 числа місяця, що слідує за місяцем, в якому виникло Дебетове сальдо на поточному рахунку Клієнта.

3.2.6.3.3.2. Пільговий період не діє, якщо на поточному рахунку Клієнта є непогашена заборгованість минулих періодів, в т.ч. заборгованість за комісією, що передбачена п. 3.2.6.3.1 цього Договору.

3.2.6.3.4. При невиконанні умов Пільгового періоду проценти розраховуються за кожний день користування кредитом. Якщо Клієнт здійснив погашення витрат попереднього місяця до 25 числа поточного місяця, то до дати такого погашення проценти в поточному місяці розраховуються на суму Дебетового сальдо,

сформованого за рахунок витрат поточного місяця. Після дати погашення - на суму Дебетового сальдо на поточному рахунку Клієнта. В разі несплати витрат попереднього місяця до 25 числа поточного місяця, проценти розраховуються на суму Дебетового сальдо, сформованого за рахунок витрат попереднього та поточного місяців. При цьому терміни сплати процентів визначені у абз.3 п.3.2.6.3.4 цього Договору.

3.2.6.3.5. Розрахунок процентів за користування Кредитом Банк проводить щоденно, починаючи з моменту виникнення на поточному рахунку Клієнта Дебетового сальдо при закритті банківського дня до повного погашення заборгованості з Кредитом за кількість днів користування кредитними коштами, виходячи з 360 днів у році. День повернення Кредиту в часовий інтервал розахунку процентів не включається.

Сплата процентів за користування Кредитом у поточному місяці здійснюється з першого по останнє число наступного місяця.

Проценти, що не сплачені в строк, що зазначений в абз.2 цього пункту, вважаються простроченими (крім випадків розірвання Договору згідно з п. 3.2.6.2.3.10).

3.2.6.3.6. В разі непогашення Клієнтом заборгованості за Кредитом до 25 числа місяця, що слідує за місяцем, в якому виникло Дебетове сальдо, Клієнт зобов’язаний погасити заборгованість по Кредиту, включаючи проценти за користування Кредитом та комісію, але не менше розміру мінімального щомісячного платежу, який складає 10% від Дебетового сальдо, що існувало на останнє число місяця, що слідує за місяцем, в якому виникло Дебетове сальдо, та сплатити комісію згідно п. 3.2.6.3.1 цього Договору.

Клієнт здійснює погашення мінімального щомісячного платежу в період з першого по останнє число місяця, що слідує за місяцем, в якому виникло Дебетове сальдо.

3.2.6.3.7. У разі, якщо дата погашення Кредиту та/або сплати процентів за користування Кредитом, неустойки припадає на вихідний або святковий день, зазначені платежі повинні бути проведені в Банківський день, що передує вихідному або святковому дню.

3.2.6.3.8. Погашення Кредиту, сплата процентів та комісії здійснюється в національній валюті України.

3.2.6.3.9. В разі недостатності суми, отриманої від Клієнта, а також від інших уповноважених органів/осіб, для погашення в повному обсязі заборгованості за цим Договором, грошові кошти спрямовуються для погашення зобов'язань Клієнта в такій черговості:

- відшкодування витрат / збитків Банку згідно з п. 3.2.6.2.2.8 цього Договору;

- пеня;

- прострочена комісія згідно з п. 3.2.6.3.1 цього Договору;

- проценти відповідно статті 625 ЦКУ в розмірі, зазначеному в п. 3.2.6.4.1 цього Договору;

- прострочені проценти за користування Кредитом згідно з п. 3.2.6.3.4 цього Договору;

- прострочене тіло Кредиту;

- поточні платежі за комісією згідно з п. 3.2.6.3.1 цього Договору;

- поточні платежі за процентами згідно з п. 3.2.6.3.4 цього Договору;

- поточні платежі за тілом Кредиту.

3.2.6.3.10. Остаточне погашення заборгованості за Кредитом Клієнт здійснює не пізніше дати, зазначеної в п. 3.2.6.5.1 цього Договору.

3.2.6.3.11. При знятті готівки з поточного рахунку за рахунок Кредиту та/або перерахуванні Клієнтом з поточного рахунку коштів за рахунок Кредиту на будь-які інші рахунки, власником яких є Клієнт, або на будь-які рахунки фізичних осіб (за винятком зарахувань заробітної плати на зарплатні картки Банку), з суми кожного переказу Клієнт сплачує комісію за розрахункове обслуговування в розмірі 4% від суми переказу. Клієнт доручає Банку списувати суми винагороди, що підлягають до сплати Банку, зі свого поточного рахунку в дату здійснення переказу.

3.2.6.3.12. Сторони узгодили, що виконання Клієнтом зобов'язань з погашення кредиту, сплати процентів за його використання, комісійних винагород, неустойки та інших платежів, що підлягають сплаті на користь Банку за цим Договором може  здійснюватися шляхом ініціювання Банком дебетового переказу коштів, в тому числі, що надані за рахунок кредитів, з усіх поточних (карткових) рахунків Клієнта в терміни та в межах сум, що підлягають сплаті Банку згідно з цим Договором та/або у разі прострочення таких платежів.

Клієнт доручає Банку проводити  дебетові перекази на сплату вказаних вище платежів з усіх поточних (карткових) рахунків Клієнта, відкритих в Банку, а також тих, що будуть відкриті в майбутньому, у валюті Кредиту для виконання зобов'язань з погашення кредиту, сплати процентів за його використання, комісійних винагород, неустойки та інших платежів передбачених Договором, в межах сум, що підлягають сплаті Банку згідно з цим Договором.

У разі недостатності або відсутності у Клієнта коштів в національній валюті України для погашення заборгованості за кредитом у національній валюті України та/або відсотків за користування ним, та/або винагород, та/або неустойки, Клієнт доручає Банку проводити  дебетові перекази коштів в іноземній валюті з усіх поточних рахунків Клієнта в розмірі, еквівалентному сумі заборгованості в національній валюті України на дату погашення по курсу НБУ.

Для здійснення дебетового переказу з депозитного рахунку Клієнта Банк має право в односторонньому порядку достроково розірвати договір про депозитний вклад шляхом письмового повідомлення Клієнта із зазначенням дати розірвання депозитного договору.

Клієнт підписуючи Заяву надає згоду на проведення вказаних дебетових переказів.

Сторони узгодили, що:

- згода, надана в цьому Договорі,  містить точну суму платіжної операції, що дорівнює сумі сплати заборгованості по кредиту та/або по  процентам та/або по комісіям/сумі інших зобов’язань  визначених у тарифах Банку та договорами укладеними з Клієнтом та платіжною інструкцією на дату виконання платіжної операції. Відкликання Клієнтом згоди на виконання платіжної операції (операцій, пов’язаних між собою спільними ознаками), що надана за цим Договором, можливо виключно за умови припинення зобов’язань Клієнта перед Банком за цим Договором.

3.2.6.3.13. У разі відсутності надходжень грошових коштів на поточний рахунок Клієнта, погашення процентів та інших платежів за цим Договором, строк сплати яких настав, здійснюється за рахунок невикористаного залишку Ліміту. Після погашення заборгованості по комісії, процентам, Банк проводить оплату розрахункових документів Клієнта, що надходять протягом операційного дня, в межах невикористаного залишку Ліміту.

3.2.6.3.14. У випадку порушення Клієнтом будь-якого грошового зобов’язання за цим Договором, Клієнт зобов'язується сплатити Банку підвищені проценти за користування кредитом, розмір яких встановлено Тарифами Банку, які нараховуються на всю суму Дебетового сальдо, що існувало на дату прострочення (метод нарахування: факт/360). Сплата процентів, які нараховуються за користування кредитом на непрострочену заборгованість у поточному місяці, здійснюється з першого по останнє число наступного місяця, сплата процентів, які нараховуються на прострочену заборгованість по тілу кредиту - здійснюється негайно.

3.2.6.3.15. У разі накладення арешту на грошові кошти, що розміщені на поточному рахунку Клієнта, та/або надходження до Банку платіжної вимоги про здійснення переказу визначеної суми коштів з поточного рахунку (далі за текстом разом — “обмеження в розпорядженні грошовими коштами за рахунком Клієнта”) Банк переносить заборгованість за Кредитом на відповідні рахунки бухгалтерського обліку наданих кредитів, про що повідомляє Клієнта в порядку, передбаченому п. 3.2.6.1.6 цього Договору. Непогашений залишок по Кредиту підлягає поверненню Клієнтом у порядку, встановленому цим Договором, та у строк, передбачений п. 3.2.6.3.5 цього Договору. Після закінчення дії обмежень в розпорядженні грошовими коштами за рахунком Клієнта подальше кредитування Клієнта на умовах цього Договору відновлюється відповідно до внутрішніх нормативних документів та методик Банку.

3.2.6.4. Відповідальність Сторін:

3.2.6.4.1. Сторони узгодили, що в разі:

- порушення строку повернення кредиту, визначеного п. 3.2.6.5.1 цього Договору, починаючи з дня, що є наступним за днем спливу строку,

- настання обставин, передбачених п. 3.2.6.3.16 цих Умов, починаючи з дня, що є наступним за днем спливу строку повернення кредиту, зазначеного у повідомленні Банку,

- настання обставин, передбачених п. 3.2.6.2.3.10 цих Умов, починаючи з дня, що є наступним за днем спливу строку повернення кредиту,

Клієнт зобов'язується сплатити на користь Банку заборгованість по кредиту, а також проценти від простроченої суми заборгованості, які у відповідності до частини 2 статті 625 Цивільного кодексу України встановлюються за домовленістю Сторін у розмірі, визначеному Тарифами Банку.

При цьому проценти, передбачені п.п. 3.2.6.3.2, 3.2.6.3.4 цього Договору, починаючи з дня, що є наступним за днем спливу строку повернення кредиту відповідно до п.п. 3.2.6.5.1, 3.2.6.2.3.10 цих Умов, не нараховуються.

3.2.6.4.2. При порушенні Клієнтом будь-якого із зобов'язань, передбачених умовами Договору, Клієнт сплачує Банку за кожний випадок порушення пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у період, за який сплачується пеня, (у % річних) від суми простроченої заборгованості за кожний день прострочення по кредиту. Нарахування пені здійснюється за методом “факт/360”, тобто для розрахунку

використовується фактична кількість днів у місяці, але умовно в році 360 днів. Сплата пені здійснюється у гривні.

Сторони погодили, що розмір пені, зазначений у цьому пункті, може бути на розсуд Банку зменшений. У разі зменшення Банком розміру пені, зазначеної в цьому пункті Договору, Банк повідомляє про це Клієнта на свій розсуд способом, передбаченим п. 3.2.6.1.6 цих Умов.

3.2.6.4.3. При порушенні Клієнтом будь-якого із зобов'язань, передбачених п.п. 3.2.6.2.2.4, 3.2.6.2.2.6 цього Договору, Клієнт сплачує Банку за кожний випадок порушення штраф у розмірі 1 % від суми максимального Дебетового сальдо, що виникло на поточному рахунку Клієнта за звітній місяць. Сплата штрафу здійснюється в гривні.

3.2.6.4.4. Клієнт сплачує Банку штраф у розмірі 5 % в від суми Кредиту, використаної не за цільовим призначенням. Сплата штрафу здійснюється в гривні.

3.2.6.4.5. При порушенні Клієнтом строків платежів по будь-якому з грошових зобов'язань по Кредиту більш ніж на 30 днів, що спричинило за собою звернення Банку в судові органи, Клієнт сплачує Банку штраф, який розраховується за такою формулою: 1 000,00 гривень + 5% від суми використаного Ліміту.

3.2.6.4.6. Терміни позовної давності щодо вимог про повернення Кредиту, стягнення процентів за користування Кредитом, неустойки - пені, штрафів встановлюються Сторонами тривалістю 10 років.

3.2.6.4.7. Банк не несе відповідальності за ненадання Кредиту у строк, вказаний у п.3.2.6.1.8 цього Договору, у разі не отримання від Клієнта розрахункових документів на використання кредитних коштів згідно умов цього розділу Умов.

3.2.6.4.8. Банк не несе відповідальності за невиконання чи несвоєчасне виконання розрахункових документів Клієнта, якщо у Банка була відсутня технічна можливість для виконання розрахункового документа та/або у випадках встановлення Національним банком України, Кабінетом Міністрів України, іншими органами влади та управління будь-яких видів обмежень в проведенні банківських та інших операцій.

3.2.6.4.9. Сторони дійшли згоди, що у випадку порушення Клієнтом термінів/строків повернення кредиту, встановлених цим Договором, Клієнт на підставі цього Договору та ч.2 ст. 625 Цивільного кодексу України зобов’язаний сплатити також проценти на суму простроченого кредиту в розмірі полуторної процентної ставки, що застосовується для максимального Періоду безперервного користування кредиту відповідно Договору на дату настання кінцевого терміну/строку повернення кредиту.

Нарахування вказаних вище процентів здійснюється за методом “факт/360”. При цьому проценти/комісії за користування Кредитом Банком не нараховуються.

Зазначені в цьому пункті Договору проценти є спеціальним видом відповідальності за порушення Клієнтом грошового зобов’язання і не є штрафом, неустойкою, пенею.

3.2.6.5. Строк дії Договору

3.2.6.5.1. Строк користування Кредитом становить 12 місяців. В разі якщо за 30 днів до закінчення встановленого строку користування Кредитом, жодна зі Сторін не надіслала письмове повідомлення про припинення кредитування за цим Договором, строк користування Кредитом пролонгується на той самий строк, а кредитування відбуватиметься на тих самих умовах.

Продовження обслуговування ЛІміту відповідно до цього пункту можливе за умови, що по закінченню останнього дня строку на поточному рахунку зафіксовано нульове або позитивне дебетове сальдо та погашено проценти та комісія.

3.2.6.5.2. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання Клієнтом Заяви про приєднання та діє до повного виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором.

3.2.6.6. Інші умови

3.2.6.6.1. Сторони домовились, що спосіб отримання примірника Договору та додатків до нього встановлено в Заяві.

 

Тарифи

№ тарифу Бізнес Назва послуги Тариф Примітка
1 Малий і середній бізнес Проценти за користування кредитом 25,5% Нараховуються щодня при наявності дебетового сальдо на поточному рахунку Позичальника при закритті банківського дня. Списання нарахованих відсотків виробляютьс я 1-го числа кожного місяця за попередній місяць. При безперервном у користуванні не більше 30-ти днів.
2 Малий і середній бізнес Проценти за користування кредитом в разі виникнення простроченних зобовязань по кредитному договору 38,25% Нараховуються на всю суму Дебетового сальдо, що існувало на дату прострочення.
3 Малий і середній бізнес Комісія за управління фінансовим кредитом (в т.ч. в пільговий період) 0,85% Від суми максимального сальдо кредиту, що існувало на кінець банківського дня, в будь-який з днів за попередній місяць (без ПДВ). Сплата щомісячно 1-го числа .
4 Малий і середній бізнес Комісія при знятті готівки з поточного рахунку за рахунок кредитного ліміту і / або перерахування Клієнтом з поточного рахунку коштів за рахунок кредитного ліміту на будь-які інші рахунки, власником яких є Клієнт, або на будь-які рахунки фізичних осіб (за винятком зарахувань заробітної плати на зарплатні картки Банку) 4%