3.2.6. Кредитний ліміт на поточний рахунок фізичної особи-підприємця “Підприємницький”

3.2.6.1. Предмет Договору

3.2.6.1.1. Банк за наявності вільних грошових коштів здійснює овердрафтове обслуговування Клієнта, яке полягає у проведенні його платежів понад залишок коштів на поточному рахунку Клієнта, за рахунок кредитних коштів у межах встановленого Банком кредитного ліміту на поточний рахунок Клієнта (далі - Ліміт), в порядку та на умовах, визначених Умовами та Правилами надання банківських послуг (далі - Умови), в обмін на зобов’язання Клієнта з повернення Кредиту, сплати комісії, процентів в обумовлені цим Договором строки/терміни. Овердрафт (далі також "Кредит") надається на поповнення обігових коштів та здійснення поточних платежів Клієнта, здійснення яких не заборонено чинним законодавством України.

Забороняється використання кредитних коштів для погашення кредитів і процентів або іншої заборгованості за кредитними договорами, виплати дивідендів, надання/повернення фінансової/матеріальної допомоги.

Використання кредитних коштів згідно мети, передбаченої цим Договором, виключає можливість використання кредитних коштів шляхом перерахування на депозитні рахунки. Перерахування коштів на депозитні рахунки є нецільовим використанням кредитних коштів та порушенням цього Договору.

Перерахування коштів за рахунок кредитного ліміту на рахунки фізичної особи, власником яких є Клієнт, заборонено.

3.2.6.1.2. Клієнт приєднується до Умов шляхом підписання Заяви на отримання послуги “Кредитний ліміт “Підприємницький” (далі - Заява) в Системі Internet Banking Приват24 (Системі “Приват24 для бізнесу”) із використанням кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП), яка (Заява) разом з цими Умовами становлять кредитний договір (далі - Договір). Клієнт Банку, який вже приєднався до Умов в установленому порядку, має відкритий поточний рахунок в Банку, приєднується до послуги “Кредитний ліміт “Підприємницький””, визначеної п. 3.2.6. Умов, шляхом підписання Заяви в Системі “Приват24 для бізнесу” із використанням КЕП. Приєднання до цього Договору є прямою і безумовною згодою Клієнта щодо встановлення Банком в односторонньому порядку будь-якого розміру Ліміту в межах Максимального розміру Ліміту.

3.2.6.1.3. Максимальний розмір Ліміту, в межах якого Банком можуть надаватися Клієнту кредитні кошти, Поточний рахунок Клієнта (далі - Поточний рахунок), мета Кредиту, вид Кредиту, тощо, визначено в Заяві.

3.2.6.1.4. Банк здійснює овердрафтове обслуговування Клієнта (далі також “обслуговування Ліміту”), що полягає у проведенні його платежів на підставі поданих Клієнтом платіжних інструкцій, понад залишок коштів на Поточному рахунку Клієнта, за рахунок кредитних коштів в межах Ліміту шляхом дебетування Поточного рахунку. При цьому утворюється Дебетове сальдо (фактична заборгованість за Кредитом).

Дебетове сальдо по Поточному рахунку Клієнта (фактична заборгованість за Кредитом) — це сума грошових коштів, перерахованих Банком на підставі розрахункових документів Клієнта з його Поточного рахунку протягом операційного дня понад його залишок на Поточному рахунку з урахуванням вхідного залишку на початок банківського дня (далі — Дебетове сальдо).

3.2.6.1.5. Ліміт встановлюється Банком в односторонньому порядку на кожний операційний день, в межах суми Максимального ліміту, зазначеної в Заяві. Розмір Ліміту розраховується відповідно до затвердженої внутрішньобанківської методики на підставі даних про рух грошових коштів по Поточному рахунку Клієнта, платоспроможності, кредитної історії та інших показників внутрішньобанківських положень та нормативних актів Національного банку України.

3.2.6.1.6. Сторони узгодили, що Банк має право змінити розмір Ліміту у разі зниження/збільшення надходжень грошових коштів на Поточний рахунок Клієнта або настання інших факторів, передбачених внутрішніми нормативними документами Банку, про що за 5 календарних днів направляє Клієнту повідомлення в спосіб, визначений п.3.2.6.1.7. цього Договору.

У випадку зниження Банком Ліміту в односторонньому порядку, передбаченому цим Договором, Клієнт зобов’язується здійснювати повернення Кредиту в порядку, передбаченому п.3.2.6.2.2.4. цього Договору.

3.2.6.1.7. Сторони узгодили, що для надсилання Клієнту будь-яких повідомлень, у тому числі, але не виключно, повідомлення Клієнта про розмір Ліміту, його зміну та узгодження інших змін до цього Договору, вимоги про дострокове погашення заборгованості, тощо, Банк на свій вибір здійснює повідомлення Клієнта: в письмовій формі або через засоби електронного зв'язку між Банком і Клієнтом: Система Internet Banking Приват24 (Система "Приват24" або Система "Приват24 для бізнесу") на адреси електронної пошти Клієнта (яка початково зазначена в Заяві та може змінюватись Клієнтом відповідно до умов цього Договору та/або умов інших договорів укладених Клієнтом з Банком), а також шляхом направлення sms-повідомлення на останні відомі Банку номери телефонів Клієнта, наданих Банку при ідентифікації та актуалізації відомостей про Клієнта.

Вказані вище в цьому п. 3.2.6.1.7. Договору способи зв'язку, комунікацій та надсилання повідомлень в розумінні цього Договору та далі за текстом також є “Засоби електронного зв'язку”.

3.2.6.1.8. Проведення платежів Клієнта у порядку обслуговування Ліміту проводиться Банком протягом одного року з моменту приєднання Клієнта до Договору, якщо інше не встановлено умовами Договору. При належному виконанні Клієнтом зобов'язань, передбачених цим Договором, за відсутності заперечень Клієнта, проведення платежів Клієнта у порядку обслуговування Ліміту може бути продовжено Банком на той самий строк у порядку, передбаченому п.3.2.6.5.1 цього Договору.

3.2.6.1.9. Банк припиняє обслуговування Ліміту за рахунок Кредиту при настанні хоча б одного за таких випадків:

- при надходженні розрахункових документів (платіжних інструкцій) на примусове списання (стягнення) коштів з Поточного рахунку Клієнта;

- при арешті коштів Клієнта;

- при зупиненні видаткових операцій за Поточним рахунком Клієнта;

- при незгоді Клієнта з новими розмірами процентних ставок за користування кредитними коштами та комісійними винагородами (комісіями) на наступний календарний квартал відповідно до п. 3.2.6.3.9. Договору;

- при забороні виконання операцій за Поточним рахунком Клієнта;

- при настанні інших підстав передбачених цим Договором.

Відновлення кредитування за цим Договором можливе за відсутності обставин, що зумовили зупинення кредитування. При цьому Ліміт визначається Банком виходячи з розрахунку станом на дату відновлення кредитування за цим Договором.

3.2.6.1.10. Сторони узгодили, що будь-які зміни, які вносяться в цей Договір за ініціативою Банку, крім умов встановлення та перегляду розміру Ліміту згідно з п.п.3.2.6.1.5-3.2.6.1.8 цього Договору та розмірів процентних ставок за користування кредитними коштами та комісійних винагород (комісій) згідно з п.п. 3.2.6.3.9., 3.2.6.7.10. цього Договору, здійснюються шляхом направлення Банком Клієнту повідомлення у порядку, передбаченому п.3.2.6.1.7 цього Договору, з пропозицією щодо внесення змін не пізніше, ніж за 5 календарних днів до дати початку їх застосування.

При цьому додаткові угоди (договори про внесення змін) не укладаються. В разі, якщо Клієнт не звернувся до Банку із письмовим запереченням щодо прийняття запропонованих змін у строк до 5 (п’ять) календарних днів з моменту направлення повідомлення, зміни вважається узгодженими із Клієнтом за принципом мовчазної згоди.

3.2.6.2. Права та обов’язки Сторін

3.2.6.2.1. Банк зобов'язаний:

3.2.6.2.1.1. Здійснювати платежі Клієнта понад залишок коштів на його Поточному рахунку на підставі платіжних інструкцій Клієнта у межах Ліміту в порядку та на умовах, визначених Договором.

3.2.6.2.1.2. Здійснювати овердрафтове обслуговування (кредитування) Клієнта згідно з наступним порядком:

1) при надходженні платіжних інструкцій Клієнта в Банк протягом операційного дня та відсутності власних грошових коштів на Поточному рахунку Клієнта, Банк здійснює їх оплату відповідно до цього Договору в межах встановленого Ліміту.

Операційний день – період часу, протягом якого Банк приймає від Клієнта платіжні інструкції з дотриманням порядку, встановленого Умовами та Правилами надання банківських послуг.

2) За підсумками операцій, проведених по Поточному рахунку Клієнта протягом банківського дня, перед закриттям банківського дня на Поточному рахунку Клієнта може бути сформоване як кредитове сальдо (у випадку перевищення величини надходжень на Поточний рахунок над величиною списань з поточного рахунку згідно платіжних інструкцій Клієнта з урахуванням вхідного залишку на початок банківського дня), так і Дебетове сальдо (у випадку перевищення величини переказів з Поточного рахунку згідно платіжних інструкцій Клієнта над величиною надходжень на Поточний рахунок з урахуванням вхідного залишку на початок банківського дня).

Банківським днем вважається робочий день, у який банківські установи України відкриті для проведення операцій з переказу грошових коштів з використанням каналів взаємодії з НБУ та протягом якого Банк здійснює банківські операції, зокрема по зарахуванню грошових коштів, що надійшли на Поточний рахунок Клієнта.

3) При закритті банківського дня сформоване Дебетове сальдо на Поточному рахунку Клієнта фактично є сумою використовуваного Клієнтом Кредиту цього дня.

3.2.6.2.1.3. Здійснювати контроль за виконанням умов Кредиту, цільовим використанням, своєчасним і повним поверненням Кредиту.

3.2.6.2.1.4. Підписанням цього Договору, Клієнт підтверджує свою згоду на проведення Банком переказів грошових коштів в розмірі сум, необхідних для сплати судових витрат, передбачених п.п.3.2.6.2.2.12., 3.2.6.4.5. цього Договору, у дату виникнення підстав для таких платежів. Перерахування коштів зі сплати судових витрат здійснюється в національній валюті України. Вказані перекази не здійснюються Банком тільки у разі пред'явлення Клієнтом Банку документів, що підтверджують сплату судових витрат за рахунок інших джерел.

3.2.6.2.2. Клієнт зобов'язаний:

3.2.6.2.2.1. Використовувати Кредит на цілі, зазначені у п.3.2.6.1.1 цього Договору.

3.2.6.2.2.2. Сплатити на користь Банку нараховані Банком у відповідності з умовами цього Договору проценти, за весь час фактичного користування Кредитом, комісії та інші платежі в порядку, розмірах та на умовах, визначених цим Договором.

3.2.6.2.2.3. Повертати Кредит, отриманий в межах встановленого Ліміту, в порядку, строки/терміни та на умовах визначених цим Договором.

3.2.6.2.2.4. Погашати різницю між сумою фактичної заборгованості за Кредитом та Лімітом, встановленим відповідно до п.3.2.6.2.3.1. цього Договору, якщо заборгованість за Кредитом перевищує суму встановленого (переглянутого) Ліміту. Погашення цієї різниці є поверненням Кредиту.

3.2.6.2.2.5. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня настання відповідних змін письмово повідомити Банк про зміну адреси реєстрації, проживання, фактичного місцезнаходження, банківських реквізитів, номерів телефонів, телефаксів, адреси електронної пошти тощо, та про всі інші зміни, які здатні вплинути на реалізацію цього Договору та належне виконання Сторонами зобов’язань за ним. Зобов’язання Клієнта, передбачене цим підпунктом Договору, вважається належним чином виконаним в день отримання Банком відповідного повідомлення Клієнта (про настання змін) з наданням підтверджуючих документів.

Інформація щодо зміни адреси електронної пошти Клієнта може бути надана останнім Банку під час здійснення ним актуалізації своїх даних, в тому числі із використанням дистанційних систем обслуговування, зокрема Засобами електронного зв'язку, але в будь-якому випадку надання цієї інформації повинно бути здійснено протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня настання відповідних змін.

При цьому, виконання вказаної вище умови цього Договору має переважне значення порівняно з умовами інших договорів, що укладені між Банком та Клієнтом.

У разі невиконання/неналежного виконання Клієнтом своїх зобов’язань, передбачених цим підпунктом Договору, Клієнт несе ризик настання для себе несприятливих наслідків (в т.ч. неотримання повідомлень Банка).

3.2.6.2.2.6. У період дії цього Договору щомісячно направляти надходження від господарської діяльності на Поточний рахунок та отримувати кошти на поточні рахунки, відкриті в Банку, не менш ніж від 3 (трьох) контрагентів. Вказана умова не розповсюджується на Клієнтів аграрного сектору економіки.

3.2.6.2.2.7. Надавати Банку не пізніше 28 числа місяця, що настає за звітним кварталом, та 28 лютого наступного за звітним року, фінансову звітність та інформацію (в обсязі, передбаченому законодавством для відповідних звітних періодів).

На вимогу Банку надавати сумарні надходження на усі рахунки, що належать Позичальнику, за три останні місяці, у розрізі кожного місяця), а також іншу звітність та інформацію, у т.ч. про майно, що належить Позичальнику на праві власності або повного господарського відання.

3.2.6.2.2.8. На вимогу Банку у строк, що буде визначений у відповідній вимозі, інформувати Банк про цільове використання кредитних коштів, з наданням підтверджуючої документації.

3.2.6.2.2.9. Забезпечити умови для проведення Банком перевірок за даними бухгалтерського, оперативного і складського обліку, цільового використання Кредиту, його забезпеченості і належного виконання зобов’язань за цим Договором.

3.2.6.2.2.10. При винесенні відповідним судом ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство Клієнта, наявності інших рішень суду про стягнення коштів з Поточного рахунку, що вступили в силу, чи інших видів звернення стягнення на його майно, та/або у разі прийняття рішення про припинення підприємницької діяльності Клієнта, а також обставин, які свідчать про те, що наданий Клієнту Кредит своєчасно не буде повернуто, Клієнт зобов'язується не пізніше 3 (трьох) днів з моменту виникнення таких обставин повідомити про це Банк у письмовій формі.

3.2.6.2.2.11. Письмово повідомляти Банк про незгоду із запропонованим Банком, відповідно до п.п.3.2.6.2.3.1., 3.2.6.1.5., 3.2.6.1.6. цього Договору, Лімітом у строк не пізніше 2 (двох) банківських днів від дати отримання від Банку повідомлення про зміну (новий розмір) Ліміту. У разі отримання Банком від Клієнта письмового повідомлення про незгоду з розміром пропонованого Банком Ліміту, отриманого в результаті перерахунку, Банк має право на свій розсуд або продовжувати обслуговування в рамках Ліміту, який був попередньо узгоджений з Клієнтом, або припинити обслуговування Ліміту на Поточному рахунку, про що Банк повідомляє Клієнта у спосіб, передбачений п.3.2.6.1.7. Договору. У подальшому Банк має право на свій вибір відновити або призупинити обслуговування Ліміту на Поточному рахунку, в порядку, встановленому Договором.

3.2.6.2.2.12. На підставі наданих Банком підтверджуючих документів відшкодувати витрати/збитки Банку, які виникли у зв'язку з наданням бюро кредитних історій інформації про Клієнта (Банк повідомляє Клієнта про назву та адресу бюро, в яке передається інформація про Клієнта), а також сплатою послуг, які надаються або будуть надані в майбутньому з метою реалізації прав Банку за Кредитом, а також договорами забезпечення тощо, що можуть бути укладені з метою забезпечення зобов'язань Клієнта по Кредиту. До послуг, визначених у цьому пункті, відносяться: представництво інтересів Банку в суді і перед третіми особами, судові витрати та ін.. Клієнт зобов'язується відшкодувати Банку у повному обсязі витрати на надання правової допомоги юридичних фірм, адвокатів, інших осіб (при залученні їх для представництва інтересів Банку), пов'язаних з розглядом спорів за кредитом у судах всіх інстанцій, в т.ч. апеляційної та касаційної, а також на всіх підприємствах, організаціях усіх форм власності, в органах державної влади і управління. Всі перераховані суми відшкодувань оплачуються в строк, зазначений у письмовій вимозі Банку.

У випадку, якщо в процесі виконання цього Договору, виникне необхідність сплатити податок на додану вартість, останній сплачується Клієнтом в розмірі, визначеному чинним законодавством України.

3.2.6.2.2.13. Клієнт засвідчує, що всі документи, надані ним Банку для отримання Кредиту, є чинними та достовірними та ним надані усі необхідні документи, що стосуються укладення Клієнтом цього Договору та отримання Кредиту.

3.2.6.2.2.14. Виключно за письмовим погодженням Банку вчиняти дії, що спрямовані на зміну правового статусу Клієнта, що здійснюється на підставі відповідного рішення Клієнта.

3.2.6.2.3. Банк має право:

3.2.6.2.3.1. Не менше одного разу на місяць проводити перерахунок Ліміту відповідно до внутрішньобанківських нормативних документів та чинного законодавства України. Розмір Ліміту може бути зменшений або збільшений в межах суми Максимального ліміту, зазначеної в Заяві, необмежену кількість разів без підписання договорів про внесення змін до цього Договору, про що Банк направляє Клієнту відповідне повідомлення у встановленому п. 3.2.6.1.7. Договору порядку.

3.2.6.2.3.2. У випадку зміни вартості кредитних ресурсів на ринку грошових ресурсів, зміни облікової ставки НБУ, зміни курсу гривні до іноземної валюти 1 групи класифікатора іноземних валют - збільшення на 5 і більше процентів, Банк має право змінити порядок сплати платежів за цим Договором, про що Банк повідомляє Клієнта одним з наступних способів: у письмовій формі або через установлені Засоби електронного зв'язку між Банком і Клієнтом.

Незгода Клієнта з порядком сплати платежів за цим Договором, що запропонований Банком згідно з цим пунктом Договору, є підставою для зупинення / припинення обслуговування Ліміту згідно з цим Договором.

3.2.6.2.3.3. Щоквартально здійснювати перегляд розмірів процентних ставок за користування кредитними коштами та комісійних винагород (комісій) та встановлювати їх нові розміри в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

3.2.6.2.3.4. Відмовити Клієнту в обслуговуванні Ліміту у разі прострочення виконання Клієнтом будь-якого грошового зобов'язання за цим Договором. Повідомлення Клієнта про таку відмову здійснюється Банком у спосіб, визначений п.3.2.6.1.7 Договору. Обслуговування Ліміту Клієнта може бути відновлено Банком у разі повного погашення простроченої заборгованості.

3.2.6.2.3.5. Відмовити Клієнту в обслуговуванні Ліміту у разі відсутності вільних грошових коштів, про що Банк повідомляє Клієнта на свій вибір у спосіб, визначений п.3.2.6.1.7. цього Договору.

3.2.6.2.3.6. Відмовити Клієнту в обслуговуванні Ліміту, і при цьому Банк звільняється від відповідальності за таку відмову у випадках встановлення Національним Банком України, Кабінетом Міністрів України, іншими органами влади і управління будь-яких видів обмежень по активних операціях Банку.

3.2.6.2.3.7. Призупинити обслуговування Ліміту у випадку невиконання Клієнтом будь-яких із зобов'язань за цим Договором на строк до виконання відповідних зобов'язань, але при цьому в межах строку кредитування за цим Договором, з направленням Клієнту відповідного повідомлення на свій вибір у спосіб, визначений п.3.2.6.1.7 цього Договору.

3.2.6.2.3.8. На підставі фінансової інформації аналізувати кредитоспроможність Клієнта, проводити перевірку цільового використання Кредиту, а також оцінку фінансового стану Клієнта та оцінку вартості й перевірку стану забезпечення за Кредитом (при наявності оформленого забезпечення) та вносити пропозиції про подальші взаємини з Клієнтом. У випадку негативного результату вказаного вище аналізу Банк має право припинити обслуговування Ліміту.

3.2.6.2.3.9. Проводити перекази грошових коштів з поточних рахунків Клієнта згідно з п.3.2.6.3.12. цього Договору при настанні термінів будь-якого з платежів, в межах сум, що підлягають сплаті Банку.

3.2.6.2.3.10. Сторони узгодили, що при настанні будь-якої з наступних подій:

- отримання від Клієнта незгоди на зміну періодичності порядку сплати платежів за Договором;

- отримання від Клієнта незгоди зі зміненим Лімітом;

- порушення Клієнтом будь-якого із зобов'язань, передбаченого цим Договором, в т. ч. при порушенні цільового призначення використання Кредиту, та(або) порушення Клієнтом зобов’язань за будь-яким іншим договором, що укладений з Банком;

- порушення судом справи про банкрутство Клієнта;

- визнання недійсними установчих документів Клієнта;

- скасування державної реєстрації Клієнта;

- ліквідація Клієнта;

- смерть Клієнта,

- встановлення невідповідності дійсності відомостей, що надані Клієнтом Банку;

- отримання Банком від Клієнта та/або поручителя (як від платника відповідно до умов договору, за яким Банком надаються платіжні послуги такому платнику – в разі наявності поручителя) розпорядження про відкликання згоди на виконання платіжної операції;

- відсутності у Банку вільних грошових коштів;

- припинення договорів, укладених в забезпечення виконання зобов'язань Клієнта за цим Договором (поруки/застави/іпотеки), у т.ч. без попередньої письмової згоди Банка на таке (в разі укладення таких договорів забезпечення);

- порушення будь-яких зобов'язань перед Банком за договорами поруки/застави/іпотеки, що укладені в забезпечення виконання зобов'язань Клієнта за цим Договором (в разі укладення таких договорів забезпечення);

- відкриття кримінальної справи відносно Клієнта та/або відповідного поручителя/ заставодавця/ іпотекодавця (в разі їх наявності);

- втрати можливості звернення стягнення на майно, надане у заставу/іпотеку в забезпечення виконання зобов'язань за цим Договором (в разі укладення таких договорів забезпечення) (у т.ч. втрати, знищенні, пошкодженні або недоступності предмету застави/іпотеки для Банку з будь-яких інших причин);

- наявність судових рішень про стягнення грошових коштів з поточного рахунку Клієнта, що набули законної сили, наявності арешту на поточних рахунках, що належать Клієнту, наявності платіжних вимог про примусове списання та інших обставин, які можуть свідчити про те, що наданий Клієнту кредит не буде повернений вчасно;

- наявність простроченої заборгованості у Клієнта перед Банком за іншими договорами (в т. ч. кредитним);

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми нормативними документами Банка, зокрема, але не виключно:

за наявності підстав, передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу;

у разі встановлення факту надання Клієнтом та/або поручителем та/або майновим поручителем (в разі їх наявності), їх учасниками та кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами), недостовірної інформації для встановлення податкового резидентства та статусу податкового резидентства та іншої обов’язкової інформації відповідно вимог FATCA;

у разі неможливості/ризикованості продовжувати підтримання ділових відносин з Клієнтом та/або поручителем та/або майновим поручителем (в разі їх наявності), їх учасниками та кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами)

Банк, на свій розсуд, має право:

а) змінити умови кредитування - вимагати від Клієнта дострокового повернення кредиту, сплати процентів за його користування, виконання інших зобов'язань за Договором в повному обсязі шляхом подання відповідного повідомлення. При цьому, згідно зі статтями 212, 611, 651 Цивільного кодексу України, за зобов'язаннями, строки/терміни виконання яких не настали, строки/терміни вважаються такими, що настали в зазначену в повідомленні дату. На цю дату Клієнт зобов'язується повернути Банку суму кредиту в повному обсязі, проценти за фактичний термін його використання, повністю виконати інші зобов'язання. В разі невиконання Клієнтом вимог Банку у термін, зазначений у повідомленні, вся заборгованість, починаючи з наступного дня дати, зазначеної в повідомленні Банку, вважається простроченою;

або:

б) розірвати угоду про кредитування в судовому порядку. При цьому, в останній день дії угоди про кредитування, Клієнт зобов'язується повернути Банку суму кредиту в повному об'ємі, проценти за фактичний термін його користування, повністю виконати інші зобов'язання;

або:

в) згідно статті 651 Цивільного кодексу України, статті 188 Господарського кодексу України здійснити одностороннє розірвання угоди про кредитування із надсиланням Клієнту повідомлення. У зазначену в повідомленні дату угода про кредитування вважається розірваною. При цьому, в останній день дії угоди про кредитування Клієнт зобов'язується повернути Банку суму кредиту в повному обсязі, проценти за фактичний термін його користування, повністю виконати інші зобов'язання. Одностороння відмова від угоди про кредитування не звільняє Клієнта від відповідальності за порушення зобов'язань;

або:

ґ) вимагати від Клієнта оформлення додаткового забезпечення виконання його зобов'язань за цим Договором (в т.ч. оформлення в заставу/іпотеку Банку рухомого/нерухомого майна);

або:

г) відмовити у видачі Кредиту або призупинити надання Кредиту за цим Договором.

3.2.6.2.3.11. Відмовити у закритті поточних рахунків Клієнта у Банку в будь-якій валюті, якщо Клієнт має непогашені грошові зобов’язання, встановлені цим Договором.

3.2.6.2.3.12. Припинити обслуговування Ліміту у випадку невиконання (неналежного виконання) Клієнтом будь-яких із зобов'язань, передбачених цим Договором та/або у випадку невиконання поручителями/заставодавцями/іпотекодавцями зобов'язань за договорами поруки/застави/іпотеки, укладеними для забезпечення виконання зобов'язань за цим Договором (в разі укладення таких договорів забезпечення) (та(або) будь-яким іншим договором, що укладений з Банком, на період до виконання відповідних зобов'язань, але при цьому у межах терміну, передбаченого п.3.2.6.1.8. Договору, з відправленням Клієнту відповідного повідомлення, у спосіб, визначений п.3.2.6.1.7. Договору.

3.2.6.2.3.13. Без попереднього повідомлення Клієнта в односторонньому порядку відмовитися від обслуговування Ліміту у випадках погіршення фінансового стану Клієнта, некредитоспроможності Клієнта, зниження вартості предмету застави/іпотеки (в разі оформлення такого забезпечення), використання Кредиту не за цільовим призначенням, порушення Клієнтом зобов'язань, передбачених цим Договором та(або) будь-яким іншим договором, що укладений з Банком, а також за наявності інших обставин, які свідчать про те, що наданий Клієнту Кредит своєчасно не буде повернений.

3.2.6.2.4. Клієнт має право:

3.2.6.2.4.1. Використовувати Ліміт частинами з правом подальшого використання вільного залишку Ліміту в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.

3.2.6.2.4.2. Звертатися до Банку для перегляду розміру встановленого Ліміту.

3.2.6.2.4.3. Погашати заборгованість, ініціювати платіжні інструкції на використання Кредиту та інші платежі за цим Договором у безготівковій формі з відкритих у Банку поточних рахунків в режимі “24/7/365”, тобто в будь-яку годину дня (цілодобово), у будь-який календарний день, в тому числі в вихідні, святкові та неробочі дні, шляхом подачі до Банку відповідної платіжної інструкції через ПЗ “Приват24 для бізнесу”. Здійснення платежів в означеному режимі допускається лише у випадку збігу валюти, в якій має бути виконане відповідне грошове зобов'язання перед Банком, з валютою поточного рахунку, з якого Клієнтом ініціюється відповідний платіж.

Для здійснення платежів з поточного рахунку в іноземній валюті Клієнт зобов'язується заздалегідь забезпечити наявність коштів на відповідному поточному рахунку в разі, якщо дата погашення заборгованості припадає на вихідний, святковий день.

3.2.6.2.4.4. Ініціювати розірвання/припинення цього Договору та здійснити дострокове повернення Кредиту, подавши відповідну заяву через Систему “Приват24 для бізнесу” (з накладанням КЕП). При цьому Клієнт зобов’язаний повернути Банку грошові кошти, одержані згідно з Договором, сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за процентною ставкою, встановленою Договором та неустойку (штраф, пеню), передбачену Договором, якщо на момент дострокового повернення Кредиту у Банка виникли підстави для стягнення неустойки, а також інші платежі згідно з цим Договором. Договір вважається розірваним з дати підписання Клієнтом вказаної в цьому підпункті заяви, але в будь якому випадку не раніше дати фактичного повного виконання Клієнтом усіх зобов'язань за Договором.

3.2.6.3. Порядок розрахунків

3.2.6.3.1. За користування Кредитом Клієнт щомісячно сплачує Банку комісію за управління фінансовим кредитом, далі - комісія, в розмірі, зазначеному в Тарифах згідно п.3.2.6.10 Договору (далі – Тарифи), без ПДВ. Комісія сплачується щомісяця з першого по останнє число місяця, що слідує другим за місяцем, в якому виникло Дебетове сальдо за Поточним рахунком Клієнта, а в разі розірвання цього Договору або настання остаточного терміну повернення Кредиту - одночасно з погашенням всієї заборгованості за Кредитом.

Комісія розраховується в розмірі процентів, що зазначено в Тарифах згідно п.3.2.6.10. Договору, від суми максимального Дебетового сальдо що існувало на кінець банківського дня, в будь-який з днів за попередній місяць. Комісія сплачується у гривні.

Банк на свій розсуд може не стягувати зазначену комісію в разі, якщо максимальне Дебетове сальдо за місяць, в якому воно виникло, не перевищувало 100 гривень.

Комісія, що не сплачена в строк, що зазначений в цьому пункті, вважається простроченою.

3.2.6.3.2. За користування Кредитом з дати виникнення Дебетового сальдо на поточному рахунку Клієнта при закритті банківського дня, Клієнт сплачує проценти, розмір яких визначено Тарифами згідно п.3.2.6.10. Договору, за винятком Пільгового періоду.

3.2.6.3.3. Пільговий період

3.2.6.3.3.1. Пільговий період за цим Кредитом – це період безперервного користування Кредитом, під час якого не нараховуються проценти, строком до 55 днів від дати початку використання кредитних коштів.

Пільговий період діє за умови погашення Клієнтом в повному обсязі заборгованості по Кредиту до 25 числа місяця, що слідує за місяцем, в якому виникло Дебетове сальдо на поточному рахунку Клієнта.

3.2.6.3.3.2. Пільговий період не діє, якщо на поточному рахунку Клієнта є непогашена заборгованість минулих періодів, в т.ч. заборгованість за комісією, що передбачена п. 3.2.6.3.1. цього Договору.

3.2.6.3.4. При невиконанні умов Пільгового періоду проценти розраховуються за кожний день користування кредитом.

Якщо Клієнт здійснив погашення витрат попереднього місяця до 25 числа поточного місяця, то до дати такого погашення проценти в поточному місяці розраховуються на суму Дебетового сальдо, сформованого за рахунок витрат поточного місяця. Після дати погашення - на суму Дебетового сальдо на поточному рахунку Клієнта.

В разі несплати витрат попереднього місяця до 25 числа поточного місяця, проценти розраховуються на суму Дебетового сальдо, сформованого за рахунок витрат попереднього та поточного місяців.

3.2.6.3.5. Розрахунок процентів за користування Кредитом Банк проводить щоденно на суму Дебетового сальдо (фактичної заборгованості за Кредитом) починаючи з моменту виникнення на Поточному рахунку Дебетового сальдо при закритті банківського дня до повного погашення заборгованості за Кредитом за кількість днів користування кредитними коштами, виходячи з 360 днів у році. День повернення Кредиту в часовий інтервал розрахунку процентів не включається.

Сплата процентів за користування Кредитом у поточному місяці здійснюється з першого по останнє число наступного місяця, а в разі розірвання цього Договору або настання остаточного терміну повернення Кредиту - одночасно з погашенням всієї заборгованості за Кредитом.

Проценти, що не сплачені в строк, що зазначений в абз.2 цього пункту, вважаються простроченими.

3.2.6.3.6. В разі непогашення Клієнтом заборгованості за Кредитом до 25 числа місяця, що слідує за місяцем, в якому виникло Дебетове сальдо, Клієнт зобов’язаний погасити заборгованість по Кредиту, включаючи проценти за користування Кредитом та комісію, але не менше розміру мінімального щомісячного платежу, який складає 10% від Дебетового сальдо, що існувало на останнє число місяця, наступного за місяцем, в якому виникло Дебетове сальдо, та сплатити комісію згідно п. 3.2.6.3.1. цього Договору.

Клієнт здійснює погашення мінімального щомісячного платежу в період з першого по останнє число місяця наступного за місяцем, в якому виникло Дебетове сальдо.

3.2.6.3.7. Нарахування процентів припиняється у випадку:

- порушення строку повернення кредиту, визначеного п.3.2.6.5.1. та 3.2.6.5.3. цього Договору, починаючи з дня, що є наступним за днем спливу строку;

- настання обставин, передбачених п.3.2.6.2.3.10. Договору, починаючи з дня, що є наступним за днем спливу строку повернення Кредиту.

3.2.6.3.8. Клієнт сплачує на користь Банку наступні винагороди (комісії):

- Комісія за зняття коштів за рахунок “Кредитного ліміту “Підприємницький” в Україні та за кордоном, без ПДВ в розмірі, що зазначено в Тарифах. Комісія застосовується при знятті коштів за рахунок “Кредитного ліміту “Підприємницький” в Україні та за кордоном та розраховується в розмірі процентів, що зазначено в Тарифах, від суми знятої за рахунок “Кредитного ліміту “Підприємницький”, без ПДВ.;

- Комісія за проведення платежу з картки за рахунок “Кредитного ліміту “Підприємницький” за винятком розрахунків в торгівельній мережі, без ПДВ в розмірі, що зазначено в Тарифах. Комісія застосовується при проведення платежу з картки за рахунок “Кредитного ліміту “Підприємницький” за винятком розрахунків в торгівельній мережі та розраховується в розмірі процентів, що зазначено в Тарифах, від суми платежу здійсненого за рахунок “Кредитного ліміту “Підприємницький”, без ПДВ;

- Комісія за перерахування коштів з Поточного рахунку за рахунок “Кредитного ліміту “Підприємницький” на будь-які інші рахунки, власником яких є Клієнт, або на будь-які рахунки фізичних осіб (за винятком зарахувань заробітної плати на зарплатні картки Банку), без ПДВ в розмірі, що зазначено в Тарифах. Комісія застосовується при здійснення платежу з Поточного рахунку за рахунок “Кредитного ліміту “Підприємницький” на будь-які інші рахунки, власником яких є Клієнт, або на будь-які рахунки фізичних осіб (за винятком зарахувань заробітної плати на зарплатні картки Банку) та розраховується в розмірі процентів, що зазначено в Тарифах, від суми платежу здійсненого за рахунок “Кредитного ліміту “Підприємницький”, без ПДВ.

Сплата вказаних вище винагород здійснюється у гривні в порядку визначеному пп. 3.2.6.3.12., 3.2.6.3.13. цього Договору.

3.2.6.3.9. Сторони дійшли згоди, що розміри процентних ставок за користування кредитними коштами та комісійних винагород (комісії), які визначені Тарифами, діють протягом календарного кварталу, для якого вони встановлені та підлягають перегляду Банком щоквартально.

Перегляд розмірів процентних ставок за користування кредитними коштами та комісійних винагород (комісій) та встановлення Банком нових розмірів процентних ставок та комісійних винагород (комісій) на наступний календарний квартал здійснюється Банком за 10 (десять) календарних днів до дати початку дії відповідного календарного кварталу, для якого встановлюються відповідні процентні ставки та комісійні винагороди (комісії).

Банк інформує Клієнта, а в разі збільшення розмірів процентних ставок та комісійних винагород (комісій) - поручителя та інших зобов’язаних за цим Договором осіб (в разі їх наявності), про нові розміри процентних ставок та комісійних винагород (комісій), що встановлюються на наступний календарний квартал, до дати початку дії відповідного календарного кварталу, шляхом направлення електронних повідомлень сформованих автоматичними системами Банку з використанням каналів Засобів електронного зв'язку.

У випадку ненаправлення Банком Клієнту інформації щодо розмірів процентних ставок та комісійних винагород (комісій) на наступний календарний квартал, в такому кварталі застосовуються процентні ставки та комісійні винагороди (комісії), що діяли в попередньому календарному кварталі.

Розміри процентних ставок за користування кредитними коштами та комісійних винагород (комісій), що визначені Тарифами для відповідного календарного кварталу, застосовуються до Кредитів, які отримані в такому кварталі, після повного погашення заборгованості за Кредитом, нарахованими процентами та комісіями, тобто застосовуються процентні ставки та комісійні винагороди (комісії), що визначені Тарифами, які діяли на дату отримання такого Кредиту.

Сторони погодили, що застосування нових розмірів процентних ставок та комісійних винагород (комісій), встановлених на відповідний календарний квартал, не потребує укладання окремих договорів про внесення змін до цього Договору та до договорів, укладених в забезпечення виконання зобов’язань за цим Договором, та Клієнт погоджується, що до Кредитів, які отримані ним в новому календарному кварталі, після повного погашення заборгованості за Кредитом, нарахованими процентами та комісіями, застосовуються процентні ставки та комісійні винагороди (комісії), що визначені Тарифами Банку для такого календарного кварталу.

Сторони погодили, що у випадку незгоди Клієнта з новими розмірами процентних ставок за користування кредитними коштами та комісійними винагородами (комісіями) на наступний календарний квартал, Банк припиняє подальшу видачу кредитних коштів за цим Договором, а Клієнт зобов’язується здійснити погашення існуючої у нього заборгованості в порядку та на умовах визначених цим Договором, при цьому застосовуються процентні ставки за користування Кредитом та комісійні винагороди (комісії), що визначені Тарифами Банку, які діяли на дату отримання такого Кредиту. Після погашення Клієнтом всієї заборгованості за цим Договором, дія Договору припиняється.

3.2.6.3.10. В разі недостатності суми, отриманої від Клієнта, а також від інших уповноважених органів/осіб, для погашення в повному обсязі заборгованості за цим Договором, грошові кошти спрямовуються для погашення зобов'язань Клієнта в такій черговості:

- відшкодування витрат / збитків Банку згідно з п. 3.2.6.2.2.12. цього Договору;

- пеня;

- прострочена комісія;

- проценти відповідно статті 625 ЦКУ в розмірі, зазначеному в п. 3.2.6.4.1. цього Договору;

- прострочені проценти за користування Кредитом;

- прострочене тіло Кредиту;

- поточні платежі за комісією;

- поточні платежі за процентами за користування Кредитом;

- поточні платежі за тілом Кредиту.

Клієнт цим надає згоду що Банк має право, на власний розсуд та без будь-яких додаткових погоджень з будь-якими особами, змінити черговість погашення заборгованості, відступивши від положень цього пункту Договору.

3.2.6.3.11. Погашення заборгованості по Кредиту, сплата комісії та процентів за користування Кредитом здійснюється в гривні на поточний рахунок Клієнта, на якому встановлено Ліміт відповідно до цього Договору, якщо інше не передбачено умовами Договору.

У випадку несплати процентів за користування Кредитом, комісійних винагород (комісій) та/або непогашення заборгованості за Кредитом у терміни/строки, що визначені цим Договором, такі суми є простроченою заборгованістю (за процентами та/або комісіями та/або Кредитом відповідно).

Погашення заборгованості по Кредиту, сплата комісії та процентів за користування Кредитом та інших платежів передбачених цим Договором проводиться в порядку (черговості), зазначеному в п. 3.2.6.3.10. Договору.

3.2.6.3.12. Сторони узгодили, що виконання Клієнтом зобов'язань з погашення Кредиту, сплати процентів за його використання, комісійних винагород, неустойки та інших платежів, що підлягають сплаті на користь Банку за цим Договором може здійснюватися шляхом ініціювання Банком дебетового переказу з усіх поточних (карткових) рахунків Клієнта в терміни та в межах сум, що підлягають сплаті Банку згідно з цим Договором та/або у разі прострочення таких платежів.

Підписанням цього Договору, Клієнт підтверджує свою згоду на проведення Банком дебетових переказів зі сплати вказаних вище платежів з усіх поточних рахунків Клієнта, відкритих в Банку, а також тих, що будуть відкриті в майбутньому, у валюті Кредиту для виконання зобов'язань з погашення Кредиту, сплати процентів за його використання, комісійних винагород, неустойки та інших платежів передбачених Договором, в межах сум, що підлягають сплаті Банку згідно з цим Договором.

У разі недостатності або відсутності у Клієнта коштів в національній валюті України для погашення заборгованості за кредитом у національній валюті України та/або процентів за користування ним, та/або винагород, та/або неустойки, Клієнт цим підтверджує свою згоду на проведення Банком дебетових переказів коштів в іноземній валюті з усіх поточних рахунків Клієнта в розмірі, еквівалентному сумі заборгованості в національній валюті України на дату погашення по курсу НБУ.

Для здійснення дебетового переказу за рахунок коштів, що розміщені на депозитному рахунку Клієнта Банк має право в односторонньому порядку достроково розірвати договір депозитного вкладу шляхом письмового повідомлення Клієнта із зазначенням дати розірвання депозитного договору.

Дебетовий переказ на сплату платежу з погашення Кредиту, сплати процентів за його використання, комісійних винагород, неустойки та інших платежів здійснюється як за рахунок власних коштів Клієнта, так і за рахунок кредитних коштів Банка, в тому числі за рахунок та в межах Ліміту за цим Договором.

Сторони узгодили, що:

- згода, надана в цьому Договорі, містить точну суму платіжної операції, що дорівнює сумі сплати заборгованості по Кредиту та/або по процентам та/або по комісіям/сумі інших зобов’язань визначених у тарифах Банку та договорами укладеними з Клієнтом та платіжною інструкцією на дату виконання платіжної операції. Відкликання Клієнтом згоди на виконання платіжної операції (операцій, пов’язаних між собою спільними ознаками), що надана за цим Договором, можливо виключно за умови припинення зобов’язань Клієнта перед Банком за цим Договором.

За здійснення переказу грошових коштів у межах сум, що підлягають сплаті Банку згідно з цим пунктом Договору, Клієнт сплачує Банку винагороду в сумі і в строки, встановлені умовами договору щодо обслуговування Банком рахунків Клієнта на момент оплати.

3.2.6.3.13. У разі відсутності надходжень грошових коштів на Поточний рахунок, погашення процентів, комісії та інших платежів за цим Договором, строк сплати яких настав, здійснюється за рахунок невикористаного залишку Ліміту. Після погашення заборгованості по комісії, процентам, Банк проводить оплату розрахункових документів Клієнта, що надходять протягом операційного дня, в межах невикористаного залишку Ліміту.

3.2.6.3.14. У випадку порушення Клієнтом будь-якого грошового зобов’язання за цим Договором, Клієнт зобов'язується сплатити Банку підвищені проценти за користування Кредитом, розмір яких встановлено Тарифами, які нараховуються на всю суму Дебетового сальдо, що існувало на дату прострочення (метод нарахування: факт/360). Сплата процентів, які нараховуються за користування кредитом на непрострочену заборгованість у поточному місяці, здійснюється з першого по останнє число наступного місяця, сплата процентів, які нараховуються на прострочену заборгованість по тілу кредиту - здійснюється негайно.

3.2.6.3.15. Клієнт може здійснити самостійне погашення заборгованості перед Банком, що виникла за цим Договором, в тому числі достроково, шляхом перерахування грошових коштів на відповідний внутрішньобанківський рахунок обліку заборгованості за цим Договором, реквізити якого повідомляються Банком Клієнту в порядку, передбаченому п.3.2.6.1.7. цього Договору, або будуть наведені у відповідному розділі Системи Internet Banking Приват24 щодо кредитної заборгованості Клієнта за цим Договором, при підключенні Клієнта до відповідної Системи.

3.2.6.3.16. У випадку, якщо дата погашення кредиту та/або сплати процентів за користування Кредитом, комісійної винагороди (комісій), неустойки згідно з цим Договором припадає на вихідний або святковий день, зазначені платежі повинні бути здійснені в останній робочий день, що передує вихідному або святковому дню.

Робочий день - дні з понеділка по п'ятницю за виключенням святкових та неробочих днів, які встановлюються у відповідності до чинного законодавства України.

У випадку, якщо дата погашення Кредиту та/або сплати процентів за користування Кредитом, комісійної винагороди (комісій), неустойки згідно з цим Договором припадає на вихідний або святковий день та Клієнт має відкриті в Банку поточні рахунки, Клієнт має право в порядку та на умовах, передбачених п. 3.2.6.2.4.3. цього Договору, здійснити погашення Кредиту та/або процентів за його користування та/або комісійних винагород (комісій) у відповідний вихідний або святковий день.

3.2.6.4. Відповідальність Сторін

3.2.6.4.1. Сторони дійшли згоди, що у випадку порушення Клієнтом термінів/строків повернення Кредиту, встановлених цим Договором, Клієнт на підставі цього Договору та ч.2 ст. 625 Цивільного кодексу України зобов’язаний сплатити також проценти на суму простроченого Кредиту в розмірі ставки, що встановлюється на рівні: розмір процентної ставки за користування Кредитом, що застосовується відповідно до умов цього Договору на дату настання кінцевого терміну/строку повернення Кредиту за цим Договором, збільшеної у півтора рази.

Нарахування вказаних вище процентів здійснюється за методом “факт/360”. При цьому проценти за користування Кредитом Банком не нараховуються.

Зазначені в цьому пункті Договору проценти є спеціальним видом відповідальності за порушення Клієнтом грошового зобов’язання і не є штрафом, неустойкою, пенею.

3.2.6.4.2. При порушенні Клієнтом будь-якого із зобов'язань, передбачених умовами Договору, Клієнт сплачує Банку за кожний випадок порушення пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у період, за який сплачується пеня, (у % річних) від суми простроченої заборгованості за кожний день прострочення по Кредиту. Нарахування пені здійснюється за методом “факт/360”. Сплата пені здійснюється у гривні. Сторони погодили, що розмір пені, зазначений у цьому пункті, може бути зменшений на розсуд Банку. У разі зменшення Банком розміру пені, зазначеної в цьому пункті Договору, Банк повідомляє про це Клієнта на свій розсуд, у спосіб, передбачений п.3.2.6.1.7. Договору.

3.2.6.4.3. При порушенні Клієнтом зобов'язання, передбаченого п.п.3.2.6.2.2.7., 3.2.6.2.2.8., 3.2.6.2.2.10., 3.2.6.2.2.14. цього Договору Клієнт сплачує Банку за кожний випадок порушення штраф у розмірі 1% від суми Ліміту, який діє на дату порушення. Сплата штрафу здійснюється в гривні.

3.2.6.4.4. У разі виявлення факту нецільового використання Клієнтом кредиту, Клієнт сплачує Банку штраф у розмірі 5 (п’ять) % від суми кредиту, використаної не за цільовим призначенням. Сплата штрафу здійснюється в гривні.

3.2.6.4.5. При порушенні Клієнтом строків платежів по будь-якому з грошових зобов'язань по Кредиту більш ніж на 30 днів, що спричинило за собою звернення Банку в судові органи, Клієнт сплачує Банку штраф, який розраховується за такою формулою: 1 000,00 гривень + 5% від суми Ліміту, який діє на дату порушення.

3.2.6.4.6. Терміни позовної давності щодо вимог про повернення Кредиту, стягнення процентів за користування Кредитом, комісій, неустойки (пені, штрафів) встановлюються Сторонами тривалістю 15 років.

3.2.6.4.7. Банк не несе відповідальності за ненадання Кредиту у строк, вказаний у п.3.2.6.2.1.2. цього Договору, у разі не отримання від Клієнта розрахункових документів/платіжних інструкцій на використання кредитних коштів згідно умов договору щодо обслуговування Банком рахунків Клієнта.

3.2.6.4.8. Банк не несе відповідальності за невиконання чи несвоєчасне виконання платіжних інструкцій Клієнта, якщо у Банка була відсутня технічна можливість для виконання платіжних інструкцій та/або у випадках встановлення Національним банком України, Кабінетом Міністрів України, іншими органами влади та управління будь-яких видів обмежень в проведенні банківських та інших операцій.

3.2.6.5. Строк дії Договору

3.2.6.5.1. Строк користування Кредитом становить 12 місяців. В разі якщо за 30 днів до закінчення встановленого строку користування Кредитом жодна зі Сторін не надіслала письмове повідомлення про припинення кредитування за цим Договором та за відсутності порушення Клієнтом будь-яких умов Договору, строк користування Кредитом пролонгується на той самий строк, а кредитування відбуватиметься на тих самих умовах.

Продовження обслуговування Ліміту відповідно до цього пункту можливе за умови, що по закінченню останнього дня строку на поточному рахунку зафіксовано нульове або позитивне дебетове сальдо та погашено проценти та комісія.

3.2.6.5.2. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання Сторонами Заяви та діє до повного виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором.

3.2.6.5.3. Сторони, керуючись ст. 212 Цивільного кодексу України, домовилися про те, що цей Договір, в частині настання прав та обов'язків Сторін щодо надання Банком та повернення Клієнтом кредиту зі сплатою процентів на користь Банку, укладається під відкладальною обставиною.

Сторони встановили, що відкладальною обставиною за цим Договором є порушення Клієнтом зобов'язань з повернення Кредиту (його частини), що триває протягом 60-ти календарних днів з дати прострочення цього зобов’язання.

Наслідком настання відкладальної обставини, яка настає на 60-й календарний день з дати прострочення повернення Кредиту (його частини), є виникнення зобов’язання Клієнта повернути Банку всю суму фактично отриманого Кредиту, сплатити нараховані проценти за користування кредитними коштами, комісійні винагороди (комісії), неустойку та інші платежі відповідно до умов цього Договору.

3.2.6.6. Інші умови

Умови настання форс-мажорних обставин викладені в п.1.1.6.10. розділу 1.1. “Загальні положення” Умов та Правилами надання банківських послуг.

3.2.6.7. Антикорупційне застереження

Умови щодо антикорупційного застереження викладені в п. 1.1.6.6. розділу 1.1. “Загальні положення” Умов та Правилами надання банківських послуг.

3.2.6.8. Конфіденційна інформація

Умови конфіденційності викладені в п. 1.1.6.8. розділу 1.1. “Загальні положення” Умов та Правилами надання банківських послуг.

3.2.6.9. Персональні дані

Умови обробки персональних даних наведені в п. 1.1.9. Персональні дані розділу 1.1. “Загальні положення” Умов та Правилами надання банківських послуг.

3.2.6.10. Тарифи


 

Тарифи

№ тарифу Бізнес Назва послуги Тариф Примітка
1 Малий і середній бізнес Проценти за користування кредитом 23,5% Нараховуються щодня при наявності Дебетового сальдо на поточному рахунку Позичальника при закритті банківського дня.
2 Малий і середній бізнес Проценти за користування кредитом в разі виникнення простроченних зобовязань по кредитному договору 35,25% Нараховуються на всю суму Дебетового сальдо, що існувало на дату прострочення.
3 Малий і середній бізнес Комісія за управління фінансовим кредитом (в т.ч. в пільговий період) 0,85% від суми максимального Дебетового сальдо, що існувало на кінець банківського дня, в будь-який з днів за попередній місяць (без ПДВ).
4 Малий і середній бізнес Комісія за зняття коштів за рахунок “Кредитного ліміту “Підприємницький” в Україні та за кордоном. 4% від суми знятої за рахунок “Кредитного ліміту “Підприємницький”, без ПДВ.
5 Малий і середній бізнес Комісія за проведення платежу з картки за рахунок “Кредитного ліміту “Підприємницький” за винятком розрахунків в торгівельній мережі. 4% Комісія за проведення платежу з картки за рахунок “Кредитного ліміту “Підприємницький” за винятком розрахунків в торгівельній мережі.
6 Малий і середній бізнес Комісія за перерахування коштів з поточного рахунку за рахунок “Кредитного ліміту “Підприємницький” на будь-які інші рахунки, власником яких є Клієнт, або на будь-які рахунки фізичних осіб (за винятком зарахувань заробітної плати на зарплатні картки Банку). 4% від суми платежу здійсненого за рахунок “Кредитного ліміту “Підприємницький”, без ПДВ.