1.1.1. Терміни та поняття

1.1.1.1. Автентифікація – електронна процедура, яка дає змогу підтвердити електронну ідентифікацію фізичної, юридичної особи, інформаційної або інформаційно-телекомунікаційної системи та/або походження та цілісність електронних даних.

1.1.1.2. Авторизація – процедура отримання дозволу на проведення операції з використанням електронного платіжного засобу.

1.1.1.3. База даних Банку – програмно-апаратний комплекс Банку, що забезпечує здійснення Клієнтом операцій за рахунками/картками/вкладами і містить інформацію про Клієнта, достатню для його ідентифікації й автентифікації відповідно до Договору.

1.1.1.4. Банківський автомат самообслуговування (банкомат) – програмно-технічний комплекс, що надає можливість власнику платіжної картки здійснити самообслуговування за операціями з отримання грошей готівкою, отримання інформації щодо стану своїх рахунків, а також виконати інші операції відповідно до функціональних можливостей цього комплексу.

1.1.1.5. Банківський день – визначений календарною датою проміжок часу, протягом якого виконуються технологічні операції, пов'язані з проведенням міжбанківських електронних розрахункових документів через систему електронних платежів Національного банку (далі - СЕП), за умови, що підсумки розрахунків за цими документами відображаються на кореспондентських рахунках банків у Національному банку на ту саму дату.

1.1.1.6. Безконтактний платіж — ініціювання переказу коштів з рахунка платника або відповідного рахунка Банку з метою оплати вартості товарів і послуг шляхом близького піднесення або дотику платіжною карткою або іншим платіжним засобом до зчитувального платіжного терміналу замість проведення нею для зчитування або вставки її в термінал.

1.1.1.7. Безконтактний платіжний інтерфейс – програмний продукт, що дозволяє провести Клієнту транзакцію в пристроях самообслуговування Банку без фізичної присутності електронного платіжного засобу (платіжної картки).

1.1.1.8. Бонус – сума коштів, яка зараховується на Бонусний рахунок Клієнта після здійснення видаткових операцій у терміналах Торговця, що бере участь у спільній з Банком програмі "Бонус Плюс". Бонус виникає за рахунок наданої Торговцем знижки. Обсяг коштів, що зараховуються у вигляді Бонусу, залежить від умов участі у спільній програмі конкретного Торговця (виходячи з розміру знижки), у якого здійснюється операція, і розраховується як відсоток від її розміру. Використання Бонусів для розрахунків можливе виключно в терміналах Торговця, що бере участь у спільній з Банком програмі "Бонус Плюс" (мережа "Бонус Плюс").

1.1.1.9. "Бонус Плюс" – електронний платіжний засіб міжнародної платіжної системи VISA Int. чи MasterCard, емітований ПриватБанком, який має додаткові властивості (накопичення на окремому рахунку бонусів і/або знижок).

1.1.1.10. Бонусний рахунок – спеціальний рахунок, що відкривається Банком для обліку в електронному вигляді бонусів Держателя картки за попередньо здійсненими операціями з платіжною карткою. Бонусний рахунок функціонує для обліку кредиторської заборгованості Банку перед Торговцем в сумі наданих знижок Держателю картки Банку в валюті гривня та не є поточним рахунком.

1.1.1.11. Верифікація – вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

1.1.1.12. Дистанційні канали обслуговування – канали/пристрої Банку, через які Клієнт може здійснювати банківські операції відповідно до Договору: пристрої самообслуговування Банку, система Internet Вanking Приват24, в т.ч. мобільна версія, Mobile Banking, Контактний центр Банку, цілодобова служба "Консьєрж-сервіс", сервіси "LiqPay" та "Sendmoney", АТМ, ТСО, месенджери та будь-які інші системи "клієнт - банк", "клієнт - Інтернет - банк", "телефонний банкінг", "миттєва безконтактна оплата", якщо Банком надається технічна можливість для здійснення з їх допомогою дистанційного обслуговування.

1.1.1.13. Власник рахунку в банку (далі - Власник рахунку) – особа, яка відкриває рахунок у банку і має право розпоряджатися коштами на ньому.

1.1.1.14. Внутрішньобанківський операційний день – відкривається у вихідні та/або святкові дні для проведення всіх банківських операцій, крім операцій, обмежених торговою сесією на валютному ринку за валютно-обмінними операціями, і за винятком платежів на інші банки. Платежі на інші банки обробляються цілодобово, але виконуються у перший робочий день системи електронних платежів НБУ.

1.1.1.15. Втрата електронного платіжного засобу (платіжної картки) – неможливість здійснення держателем контролю (володіння) електронним платіжним засобом, неправомірне заволодіння та/або використання електронного платіжного засобу або його реквізитів.

1.1.1.16. Державний реєстр обтяжень рухомого майна (далі - Державний реєстр) – єдина комп'ютерна база даних про виникнення, зміну, припинення обтяжень, а також про звернення стягнення на предмет обтяження.

1.1.1.17. Держатель електронного платіжного засобу – фізична особа, яка на законних підставах використовує електронний платіжний засіб для ініціювання переказу коштів з відповідного рахунку в Банку або здійснює інші операції із застосуванням зазначеного електронного платіжного засобу..

1.1.1.18. Дистанційне обслуговування – комплекс інформаційних послуг за рахунком Клієнта та здійснення операцій за рахунком на підставі дистанційних розпоряджень Клієнта.

1.1.1.19. Довірена особа Власника рахунку (далі - Довірена особа) – фізична особа, яка на підставі довіреності, засвідченої у встановленому законодавством порядку та у випадку емісії додаткового електронного платіжного засобу має право здійснювати операції за рахунком Власника.

1.1.1.20. Договір страхування – це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договір страхування (подати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору.

1.1.1.21. Еквайрингова установа (далі - Еквайр) – юридична особа, яка здійснює послуги технологічного, інформаційного обслуговування розрахунків за операціями, що здійснюються з використанням електронних платіжних засобів у платіжній системі.

1.1.1.22. Електронний платіжний засіб – платіжний інструмент, який надає його держателю можливість за допомогою платіжного пристрою отримати інформацію про належні держателю кошти та ініціювати їх переказ.

1.1.1.23. Електронний підпис – вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про електронні довірчі послуги".

1.1.1.24. Емітент електронних платіжних засобів (далі - Емітент) – банк, що є учасником платіжної системи та здійснює емісію електронних платіжних засобів.

1.1.1.25. ЄКБ – Єдина клієнтська база даних АТ КБ "ПриватБанк" про фізичних та юридичних осіб, створена для систематизації інформації про них, в якій обробляються дані в цілях, пов'язаних з наданням таким особам банківських послуг, а також для забезпечення ведення/збереження необхідної статистичної інформації, забезпечення реалізації господарських відносин, адміністративно-правових, податкових, фінансових та інших відносин для дотримання вимог чинного законодавства, внутрішніх правил і процедур Банку під час укладання, реєстрації, виконання та супроводження договорів про здійснення банківських операцій, для інформування про продукти та послуги Банку, проведення опитування щодо якості обслуговування, з'ясування потреб, думок і міркувань, забезпечення діяльності банку, захисту та реалізації його прав та інтересів та/або необхідних для забезпечення виконання взятих на себе зобов'язань.

1.1.1.26. Заборгованість – грошові зобов'язання Клієнта перед Банком за договором, строк оплати за якими настав, або сума коштів за такими грошовими зобов'язаннями.

1.1.1.27. Заборонені операції – операції та/або дії: 

1) пов’язані з проведенням операцій з або на користь осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовані міжнародні санкції відповідно до рішень уповноважених міжнародних органів та окремих держав

2) заборонені/обмежені згідно з санкціями України на підставі Закону України "Про санкції"; 

3) прямо або опосередковано пов’язані із видами діяльності, забороненими/обмеженими відповідно до рішень уповноважених міжнародних органів та окремих держав (зокрема, Ради Безпеки ООН та її комітетів, ЄС, США тощо), країнами  та територіями, співпраця з якими заборонена відповідно до  Політики Банку у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення  (далі-Політика Банку з питань ПВК/ФТ)  ; 

4) мають на меті, сприяють або можуть сприяти уникненню обмежень установлених санкціями; порушують, сприяють або можуть сприяти порушенню обмежень установлених санкціями, мають ознаки підозрілої діяльності. 

Інформацію про вимоги Санкційної політики Банку викладено у розділі 6 Політики Банку з питань ПВК/ФТ та розміщено на офіційному сайті Банку за посиланням Головна сторінка Банку/ розділ "Інше"/ ПроБанк/ Комплаєнс і фінансовий моніторинг,  довідково посилання  https://privatbank.ua/compliance#gads-18109 

1.1.1.28. Застава – це спосіб забезпечення зобов'язань, якщо інше не встановлено законом.силу застави кредитор (заставодержатель) має право в разі невиконання боржником (заставодавцем) забезпеченого заставою зобов'язання одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами.

1.1.1.29. Заявка на повернення коштів через POS термінал – заявка від Торговця в Банк на повернення коштів на рахунок Клієнта по транзакції, оформлена через POS термінал. Кошти по Заявці на повернення перераховуються виключно після отримання коштів від Торговця.

1.1.1.30. Звітний період (місяць) – період, що передує даті виконання Клієнтом боргових зобов'язань перед Банком.

1.1.1.31. Ідентифікація особи – заходи, що вживаються суб’єктом первинного фінансового моніторингу, щодо встановлення особи шляхом отримання її ідентифікаційних даних.

1.1.1.32. Імпринтер – пристрій, призначений для перенесення рельєфних реквізитів платіжної картки на сліп для формування документа за операцією із застосуванням електронних платіжних засобів.

1.1.1.33. Картка для виплат – різновид банківської платіжної картки, операції за якою проводяться згідно умов дебетової платіжної схеми, яка передбачає здійснення платіжних операцій з використанням електронного платіжного засобу в межах залишку коштів, що обліковуються на рахунку.

1.1.1.34. Кваліфікований електронний підпис – удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

1.1.1.35. Календарний день – будь-який день тижня, місяця, року.

1.1.1.36. Клієнт – фізична особа, суб'єкт господарювання, споживач банківських послуг, який користується/одержує банківські послуги на умовах, визначених Умовами та правилами (далі за текстом Клієнт може виступати як позичальник, заставник, іпотекодавець, інший контрагент). Клієнтом може бути, в тому числі, нерезидент, якщо законодавством та внутрішніми документами Банку передбачено надання відповідних послуг нерезиденту.

1.1.1.37. Кліше – пластина з номером, який надається Банком, встановлюється в імпринтер і ідентифікує місце обслуговування держателів платіжних карток.

1.1.1.38. Контрольна інформація Клієнта – буквена або цифрова інформація, яка зазначається Клієнтом у Заяві на надання послуги або в іншому документі, та реєструється у базі даних Банку і використовується для встановлення (підтвердження) відповідності особи Клієнта без його присутності отриманим ідентифікаційним даним під час звернення до Контактного центру Банку, цілодобової служби "Консьєрж-сервіс".

1.1.1.39. Кредит (кредитна лінія, кредитний ліміт) – розмір коштів, що надаються Банком Клієнту на строк, обумовлений у Договорі, на умовах платності та зворотності.

1.1.1.40. Кредитна картка – різновид банківської платіжної картки, операції за якою проводяться згідно умов кредитної платіжної схеми, яка передбачає здійснення платіжних операцій з використанням електронного платіжного засобу за рахунок коштів, наданих банком у кредит або в межах кредитної лінії.

1.1.1.41. Ліміт авторизації – максимальна сума транзакції, яку можна провести без авторизації.

1.1.1.42. Ліміт ризикових транзакцій (ліміт верифікації) – максимальна сума транзакції, яку можна провести без верифікації.

1.1.1.43. Незнижуваний залишок за поточним рахунком – погоджений сторонами за договором розмір грошових коштів, розрахункові операції за якими не здійснюються на термін обумовлений договором.

1.1.1.44. Несанкціонований овердрафт – це перевищенням суми операції, здійсненої за рахунком, над сумою встановленого кредитного ліміту, що обумовлений договором між кредитодавцем та споживачем і не є прогнозованим за розміром та часом виникнення.

1.1.1.45. Овердрафт – короткостроковий кредит, який Банк надає Клієнту у разі, якщо сума операції перевищує суму залишку коштів на його рахунку, в розмірі ліміту кредитування.

1.1.1.46. Операційний день – частина операційного дня банку або іншої установи - учасника платіжної системи, протягом якої приймаються документи на переказ і документи на відкликання, що мають бути оброблені, передані та виконані цим банком протягом цього ж робочого дня. Тривалість операційного часу встановлюється банком або іншою установою - учасником платіжної системи самостійно та закріплюється в їх внутрішніх нормативних актах.

1.1.1.47. Отримувач/одержувач – особа, на рахунок якої зараховується сума переказу або яка отримує суму переказу в готівковій формі.

1.1.1.48. Офіційний сайт Банку – офіційно зареєстрований за АТ КБ "ПриватБанк" сайт у мережі Інтернет, www.privatbank.ua.

1.1.1.49. Переказ коштів (далі - Переказ) – рух певної суми коштів з метою її зарахування на рахунок отримувача або видачі йому у готівковій формі. Ініціатор та отримувач можуть бути однією і тією ж особою.

1.1.1.50. Підрозділи Банку – підрозділи, що обслуговують Клієнтів: операційне управління Банку, операційні управління/відділи/сектори та внутрішні структурні підрозділи філій Банку (додаткові офіси, операційні каси поза касовим вузлом, операційні офіси).

1.1.1.51. Пільговий період кредитування (Grace period) – встановлений Банком період з моменту виникнення заборгованості за Кредитом, протягом якого відсотки за користування Кредитом нараховуються за пільговою ставкою.

1.1.1.52. Персональний ідентифікаційний номер (далі - ПІН) – набір цифр або букв і цифр, відомий лише користувачу електронного платіжного засобу і потрібний для його ідентифікації та автентифікації під час здійснення операцій із використанням електронного платіжного засобу.

1.1.1.53. Платіжна картка (картка) – електронний платіжний засіб у вигляді емітованої у встановленому законодавством порядку пластикової або іншого виду картки, що використовується для ініціалізації переказу коштів з рахунка платника або відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів готівкою у касах банку або через банківський автомат, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором.

1.1.1.54. Платіжна система – платіжна організація, учасники платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів. Проведення переказу коштів є обов'язковою функцією, що має виконувати платіжна система.

1.1.1.55. Платіжний термінал - електронний пристрій, призначений для ініціювання переказу з рахунка, у тому числі видачі готівки, отримання довідкової інформації і друкування документа за операцією із застосуванням електронного платіжного засобу.

1.1.1.56. Поточний рахунок – рахунок, що відкривається Банком Клієнту на договірній основі для зберігання коштів і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України. Власник поточного рахунку має право здійснювати операції за цим рахунком з використанням електронного платіжного засобу після укладення договору, на підставі якого надається і використовується електронний платіжний засіб.

1.1.1.57. Представник – особа, яка на законних підставах має право вчиняти певні дії від імені Клієнта.

1.1.1.58. Претензія Клієнта за карткою АТ КБ "ПРИВАТБАНК" – фінансова претензія Держателя картки АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за карткою на повернення платежу зі здійсненної транзакції. Виставляється у разі відмови Держателя картки від списання з його карткового рахунка, яке встановлюється Держателем картки після одержання ним виписки з Банку.

1.1.1.59. Приєднання Клієнта до Умов та Правил надання банківських послуг – приєднання Клієнта, на підставі ст. 634 Цивільного кодексу України, до запропонованого Банком Договору в цілому шляхом підписання відповідної Заяви про приєднання, яка разом з Умовами та Правилами надання банківських послуг становлять договір банківського обслуговування.

1.1.1.60. Пристрої самообслуговування Банку – банкомати, включаючи банкомати з функцією прийому готівкових коштів, інформаційно-платіжні термінали.

1.1.1.61. Прострочений кредит – кредитні кошти, які були надані Клієнту і не були повернуті Банку в термін, передбачений Договором.

1.1.1.62. Ризикові операції – операції за платіжною карткою Клієнта, що визначаються Банком за критеріями, встановленим чинним законодавством, та/або платіжними системами, виходячи з ймовірності можливого шахрайства та/або порушення чинного законодавства.

1.1.1.63. Розрахунковий документ – документ на переказ коштів, що використовується для ініціювання переказу з рахунка платника на рахунок отримувача.

1.1.1.64. Система Internet Banking Приват24 (далі - “Система "Приват24”"(для фізичних осіб) або “Система "Приват 24 для бізнесу"” (для юридичних осіб)) - система дистанційного обслуговування Клієнтів, в т.ч. її мобільна версія.

1.1.1.65. Сліп – паперовий документ, що підтверджує здійснення операції з використанням платіжної картки і містить набір даних про цю операцію та реквізити платіжної картки.

1.1.1.66. Стікер PayPass - картка-стікер миттєвого випуску, яка є додатковою до основної картки Клієнта, за допомогою якої Клієнт може здійснювати платежі з поточного рахунка без введення ПІН-коду і друкування чека за умови, що сума операції не перевищує 100 гривень, а загальний денний ліміт операцій не перевищує 500 гривень.

1.1.1.67. Стоп-список – перелік електронних платіжних засобів, складений за певними їх реквізитами, за якими зупинено проведення операцій. Залежно від правил платіжної системи стоп-список може бути електронним та/або паперовим.

1.1.1.68. Тарифи – система ставок оплати за послуги Банку, яка є невід'ємною частиною Договору. Перелік та розмір Тарифів може змінюватися і доповнюватися, що узгоджується з Клієнтом в порядку та на умовах, визначених законодавством та цим Договором.

1.1.1.69. Торговець – суб'єкт підприємницької діяльності, який, відповідно до договору з еквайром або платіжною організацією, приймає до обслуговування платіжні інструменти з метою проведення оплати вартості товарів чи послуг (включаючи послуги з видачі коштів у готівковій формі).

1.1.1.70. Транзитний рахунок – рахунок, відкритий Банком позичальнику для зарахування коштів, спрямованих на погашення заборгованості позичальника перед Банком за наданим кредитом, відсотками, винагородою й іншими платежами, передбаченими Договором.

1.1.1.71. Трансакція – операція щодо переказу коштів з одного рахунка на інший; ініційована власником картки послідовність повідомлень, які передають один одному учасники системи для обслуговування власника картки (здійснення доступу до рахунка з метою його дебетування, кредитування чи з’ясування його стану); угода з цінними паперами; бухгалтерська проводка; угода, яка супроводжується взаємними поступками.

1.1.1.72. Учасник/член платіжної системи (далі - Учасник платіжної системи) – юридична особа, що на підставі договору з платіжною організацією платіжної системи надає послуги користувачам платіжної системи щодо проведення переказу коштів за допомогою цієї системи та відповідно до законодавства України має право надавати такі послуги.

1.1.1.73. Фінансовий номер телефону Клієнта – це номер мобільного телефону, який зазначений і підтверджений Клієнтом як номер телефону, за допомогою якого можуть проводитись фінансові операції. Підтверджується Клієнтом під час активації продукту за допомогою POS-терміналу у відділенні Банку, в банкоматі, терміналі самообслуговування з підтвердженням ПІН-коду картки і СМС-паролем, а також в Приват24 (у разі зміни логіна користувача).

1.1.1.74. Чек термінала – паперовий документ, що підтверджує здійснення операції з використанням платіжної картки на терміналі та містить набір даних про цю операцію і реквізити платіжної картки.

1.1.1.75. Чипова картка (картка з чипом) – платіжна картка з інтегрованим чипом, що передає інформацію про картку в термінал. Є альтернативою картці з магнітною смугою.

1.1.1.76. BIN – перші 6 цифр картки, визначені платіжною системою.

1.1.1.77. CHARGEBACK – фінансова претензія банку-емітента банку-екваєру на повернення платежу за проведеною транзакцією в порядку визначеному міжнародними платіжними системами та внутрішньобанківською документацією.

1.1.1.78. МОТО-операція – операція оплати товарів/послуг телефоном, поштою або в мережі Інтернет без використання "Технології безпеки 3-D Secure" (Verified By Visa або MasterCard SecureCode).

1.1.1.79. PIN pad – спеціальна клавіатура, якою може бути обладнаний термінал, що дозволяє спростити процедуру верифікації, виключивши дзвінок до центру авторизації.

1.1.1.80. Програмно-технічний комплекс самообслуговування - пристрій, що дає змогу Клієнту здійснювати операції з ініціювання переказу коштів, а також виконувати інші операції відповідно до функціональних можливостей цього пристрою без безпосередньої участі оператора (касира) (в т.ч. Термінал самообслуговування Банку — далі ТСО).

1.1.1.81. Система LiqPay - це платіжний сервіс акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк" (Банк), призначений для спрощення проведення розрахунків між фізичними особами, юридичними особами та / або фізичними особами - підприємцями в мережі Інтернет за допомогою персональних комп'ютерів та / або інших мобільних пристроїв.

1.1.1.82. Sendmoney — сервіс Банку для здійснення переказів Клієнтів в мережі Інтернет.

1.1.1.83. Бот - контакт в мобільному додатку "Telegram" під іменем "@PrivatBankBot".

1.1.1.84. SMS - Short Message Service (послуга коротких повідомлень) — один із каналів дистанційного обслуговування Клієнта, що дозволяє відправляти текстові повідомлення в Банк з розпорядженням здійснити переказ між своїми рахунками за умови, що  відповідний номер мобільного телефону в системі Банку визначено Сторонами як Фінансовий номер телефону, а також використовується Банком для належного інформування Клієнта про внесення змін до Договору, розірвання Договору (закриття рахунку), активацію додаткових послуг, актуалізації даних про клієнта, в тому числі контактних даних, інформування про розмір заборгованості за кредитом, інформування про здійснені Клієнтом фінансові операції та рух коштів на його рахунку, проведення Банком акцій, проведення опитування про якість обслуговування, дистанційне обслуговування, оформлення платіжних документів тощо, надання реквізитів картки/рахунку Клієнта, які містять: прізвище, ім'я та по батькові, індивідуальний податковий номер, номер рахунку, IBAN рахунку, у тому числі отримання згоди Клієнта на вищезазначені дії).

1.1.1.85. IVR - один із каналів дистанційного обслуговування Клієнта, що дозволяє здійснювати переказ між рахунками, відкритими в Банку, за допомогою мобільного зв'язку шляхом звернення Клієнта на номер 3700 та обрання відповідної послуги у голосовому меню,  а також використовується Банком для належного інформування Клієнта про внесення змін до Договору, розірвання Договору (закриття рахунку), активацію додаткових послуг, актуалізації даних про клієнта, в тому числі контактних даних, інформування про розмір заборгованості за кредитом, інформування про здійснені Клієнтом фінансові операції та рух коштів на його рахунку, проведення Банком акцій, проведення опитування про якість обслуговування, дистанційне обслуговування, оформлення платіжних документів тощо, надання реквізитів картки/рахунку Клієнта, які містять: прізвище, ім'я та по батькові, індивідуальний податковий номер, номер рахунку, IBAN рахунку, у тому числі отримання згоди Клієнта на вищезазначені дії).

1.1.1.86. Простий електронний підпис - електронні дані, які додаються підписувачем (Клієнтом) до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються ним як підпис, крім кваліфікованого електронного підпису, удосконаленого електронного підпису, електронного підпису Національного банку.

Сторони визнають Простим електронним підписом такі способи підписів Клієнта: OTP-пароль, QR-код, підпис стілусом на планшеті у відділенні Банку, кнопки "Підпис", "Підписав", "Підтверджую", "Ознайомився" тощо у програмних комплексах, мобільних додатках або на офіційних сайтах Банку у мережі Інтернет, де Клієнту надається технічна можливість ознайомитися з умовами надання відповідної послуги та підписати відповідний договір, дати доручення Банку на здійснення операції з переказу коштів тощо, або якщо інтерфейс відповідного ПК Банку дає Клієнту змогу зробити однозначний висновок про суть операції, доручення на здійснення якої Клієнт надає Банку шляхом підписання способами, що узгоджені Сторонами вище.

1.1.1.87. FATCA (The Foreign Account Tax Compliance Act) - нормативний акт Міністерства фінансів США (Department of Treasury) і Податкового управління США (Internal Revenue Service, IRS) для протидії ухиленню від сплати податків в США. В українське законодавство вимоги FATCA імплементовані угодою між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США “Про податкові вимоги до іноземних рахунків” (FATCA).

1.1.1.88. Преміальний клієнт Банку - це Клієнт Банку, який придбав один з преміальних карткових продуктів (преміальних пакетів) Банку або Клієнт Банку, віднесений до групи преміальних клієнтів за індивідуальним рішенням Банку на підставі затверджених внутрішньобанківських документів з додержанням вимог законодавства (є правом, а не обов'язком Банку).