1.1.1. Терміни та поняття

1.1.1.1. Автентифікація - процедура, що дає змогу надавачу платіжних послуг установити та підтвердити особу користувача платіжних послуг та/або належність користувачу платіжних послуг певного платіжного інструменту, наявність у нього підстав для використання конкретного платіжного інструменту, у тому числі шляхом перевірки індивідуальної облікової інформації користувача платіжних послуг.

1.1.1.2. Авторизація – процедура отримання дозволу на проведення операції з використанням Електронного платіжного засобу.

1.1.1.3. База даних Банку – програмно-апаратний комплекс Банку, що забезпечує здійснення Клієнтом операцій за рахунками/картками/вкладами і містить інформацію про Клієнта, достатню для його ідентифікації й автентифікації відповідно до Договору.

1.1.1.4. Банківський автомат самообслуговування (банкомат або АТМ) – програмно-технічний комплекс, що надає можливість власнику Платіжної картки здійснити самообслуговування за операціями з отримання грошей готівкою, отримання інформації щодо стану своїх рахунків, а також виконати інші операції відповідно до функціональних можливостей цього комплексу.

1.1.1.5. Робочий день - дні з понеділка по п'ятницю за виключенням святкових та неробочих днів, які встановлюються у відповідності до чинного законодавства України.

1.1.1.6. Безконтактний платіж — ініціювання переказу коштів з рахунка платника або відповідного рахунка Банку з метою оплати вартості товарів і послуг шляхом близького піднесення або дотику Платіжною карткою або іншим платіжним засобом до зчитувального платіжного терміналу замість проведення нею для зчитування або вставки її в термінал.

1.1.1.7. Безконтактний платіжний інтерфейс – програмний продукт, що дозволяє провести Клієнту транзакцію в пристроях самообслуговування Банку без фізичної присутності Електронного платіжного засобу (платіжної картки).

1.1.1.8. Верифікація – вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

1.1.1.9. Виписка - документ, що містить інформацію щодо виконаних за певний період часу операцій за рахунком Клієнта, для видачі або надсилання Клієнту у паперовій/електронній формі. Плата за надання Виписки здійснюється згідно Тарифів Банку.

1.1.1.10. Власник рахунку в банку (далі - Власник рахунку) – особа, яка відкриває рахунок у банку і має право розпоряджатися коштами на ньому.

1.1.1.11. Втрата платіжного інструменту - неможливість здійснення Користувачем контролю (володіння) за платіжним інструментом, неправомірне заволодіння та/або використання платіжного інструменту чи його реквізитів та/або індивідуальної облікової інформації

1.1.1.12. Державний реєстр обтяжень рухомого майна (далі - Державний реєстр) – єдина комп'ютерна база даних про виникнення, зміну, припинення обтяжень, а також про звернення стягнення на предмет обтяження.

1.1.1.13. Держатель Платіжного інструменту (далі - Держатель) - фізична особа, яка на законних підставах використовує Платіжний інструмент для ініціювання платіжної операції та/або здійснення інших операцій, визначених договором з емітентом

1.1.1.14. Дистанційне обслуговування – комплекс інформаційних послуг за рахунком Клієнта та здійснення платіжних операцій за рахунком на підставі дистанційних розпоряджень Клієнта із застосуванням Засобів дистанційної комунікації.

1.1.1.15. Довірена особа Власника рахунку (далі - Довірена особа) – фізична особа, яка на підставі довіреності, засвідченої у встановленому законодавством порядку та у випадку емісії додаткового Електронного платіжного засобу має право здійснювати операції за рахунком Власника.

1.1.1.16. Договір страхування – це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договір страхування (подати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору.

1.1.1.17. Еквайрингова установа (далі - еквайр) - надавач платіжних послуг, який надає послугу еквайрингу платіжних інструментів та має ліцензію на надання такої послуги.

1.1.1.18. Електронний платіжний засіб - платіжний інструмент, реалізований на будь-якому носії, що містить в електронній формі дані, необхідні для ініціювання платіжної операції та/або здійснення інших операцій, визначених договором з емітентом.

1.1.1.19. Електронний підпис – вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про електронні довірчі послуги".

1.1.1.20. Емітент платіжних інструментів (далі - емітент) - надавач платіжних послуг, який надає послугу емісії платіжних інструментів та має право на надання такої послуги відповідно до Закона України “Про платіжні послуги”.

1.1.1.21. ЄКБ – Єдина клієнтська база даних АТ КБ "ПриватБанк" про фізичних та юридичних осіб, створена для систематизації інформації про них, в якій обробляються дані в цілях, пов'язаних з наданням таким особам банківських послуг, а також для забезпечення ведення/збереження необхідної статистичної інформації, забезпечення реалізації господарських відносин, адміністративно-правових, податкових, фінансових та інших відносин для дотримання вимог чинного законодавства, внутрішніх правил і процедур Банку під час укладання, реєстрації, виконання та супроводження договорів про здійснення банківських операцій, для інформування про продукти та послуги Банку, проведення опитування щодо якості обслуговування, з'ясування потреб, думок і міркувань, забезпечення діяльності банку, захисту та реалізації його прав та інтересів та/або необхідних для забезпечення виконання взятих на себе зобов'язань.

1.1.1.22. Заборгованість – грошові зобов'язання Клієнта перед Банком за договором, строк оплати за якими настав, або сума коштів за такими грошовими зобов'язаннями.

1.1.1.23. Заборонені операції – операції та/або дії: 

1) пов’язані з проведенням операцій з або на користь осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовані міжнародні санкції відповідно до рішень уповноважених міжнародних органів та окремих держав

2) заборонені/обмежені згідно з санкціями України на підставі Закону України "Про санкції";

3) прямо або опосередковано пов’язані із видами діяльності, забороненими/обмеженими відповідно до рішень уповноважених міжнародних органів та окремих держав (зокрема, Ради Безпеки ООН та її комітетів, ЄС, США тощо), країнами та територіями, співпраця з якими заборонена відповідно до  Санкційної політики Банку;

4) мають на меті, сприяють або можуть сприяти уникненню обмежень установлених санкціями; порушують, сприяють або можуть сприяти порушенню обмежень установлених санкціями, мають ознаки підозрілої діяльності.

Санкційну політику Банку  розміщено на офіційному сайті Банку за посиланням Головна сторінка Банку/ розділ "Інше"/ ПроБанк/ Комплаєнс і фінансовий моніторинг,  довідково посилання  https://privatbank.ua/compliance#gads-18109

1.1.1.24. Засіб дистанційної комунікації (або Дистанційні канали обслуговування/ або Віддалені канали обслуговування) - засіб комунікації, що використовується у процесі укладання правочинів щодо надання платіжних послуг (у тому числі для надсилання та отримання всіх необхідних для цього документів та відомостей) та/або ініціювання платіжних операцій без фізичної присутності надавача платіжних послуг та користувача, а саме: пристрої самообслуговування Банку, Система Internet Вanking “Приват24”/”Приват24 для бізнесу”, в т.ч. мобільна версія, Mobile Banking, Контактний центр Банку, цілодобова служба "Консьєрж-сервіс", сервіси "LiqPay" та АТМ, ТСО, месенджери та будь-які інші системи "клієнт - банк", "клієнт - Інтернет - банк", "телефонний банкінг", "миттєва безконтактна оплата", якщо Банком надається технічна можливість для здійснення з їх допомогою дистанційного обслуговування.

1.1.1.25. Застава – це спосіб забезпечення зобов'язань, якщо інше не встановлено законом. В силу застави кредитор (заставодержатель) має право в разі невиконання боржником (заставодавцем) забезпеченого заставою зобов'язання одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами.

1.1.1.26. Заявка на повернення коштів через POS термінал – заявка від Торговця в Банк на повернення коштів на рахунок Клієнта по транзакції, оформлена через POS термінал. Кошти по Заявці на повернення перераховуються виключно після отримання коштів від Торговця.

1.1.1.27. Звітний період (місяць) – період, що передує даті виконання Клієнтом боргових зобов'язань перед Банком.

1.1.1.28. Ідентифікація особи – заходи, що вживаються суб’єктом первинного фінансового моніторингу, щодо встановлення особи шляхом отримання її ідентифікаційних даних.

1.1.1.29. Імпринтер – пристрій, призначений для перенесення рельєфних реквізитів платіжної картки на сліп для формування документа за операцією із застосуванням електронних платіжних засобів.

1.1.1.30. Картка для виплат – різновид банківської платіжної картки, операції за якою проводяться згідно умов дебетової платіжної схеми, яка передбачає здійснення платіжних операцій з використанням електронного платіжного засобу в межах залишку коштів, що обліковуються на рахунку.

1.1.1.31. Історія транзакцій - список транзакцій по клієнтському рахунку (картці), який відображається у Системі Internet Вanking “Приват24” онлайн. Історія транзакцій формується для зручності Клієнта та має виключно ознайомчий характер та не є випискою.

1.1.1.32. Кваліфікований електронний підпис – удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

1.1.1.33. Календарний день – будь-який день тижня, місяця, року.

1.1.1.34. Користувач (далі — Користувач або Клієнт) – фізична особа, суб'єкт господарювання, споживач банківських послуг, користувач платіжних послуг Банку, який користується/одержує банківські послуги на умовах, визначених Умовами та правилами (далі за текстом Клієнт може виступати як позичальник, заставник, іпотекодавець, інший контрагент). Клієнтом може бути, в тому числі, нерезидент, якщо законодавством та внутрішніми документами Банку передбачено надання відповідних послуг нерезиденту.

1.1.1.35. Кліше – пластина з номером, який надається Банком, встановлюється в імпринтер і ідентифікує місце обслуговування Держателів Платіжних карток.

1.1.1.36. Контрольна інформація Клієнта – буквена або цифрова інформація, яка зазначається Клієнтом у Заяві на надання послуги або в іншому документі, та реєструється у базі даних Банку і використовується для встановлення (підтвердження) відповідності особи Клієнта без його присутності отриманим ідентифікаційним даним під час звернення до Контактного центру Банку, цілодобової служби "Консьєрж-сервіс".

1.1.1.37. Кредит (кредитна лінія, кредитний ліміт) – розмір коштів, що надаються Банком Клієнту на строк, обумовлений у Договорі, на умовах платності та зворотності.

1.1.1.38. Кредитна картка – різновид банківської платіжної картки, операції за якою проводяться згідно умов кредитної платіжної схеми, яка передбачає здійснення платіжних операцій з використанням електронного платіжного засобу за рахунок коштів, наданих банком у кредит або в межах кредитної лінії.

1.1.1.39. Ліміт авторизації – максимальна сума транзакції, яку можна провести без авторизації.

1.1.1.40. Ліміт ризикових транзакцій (ліміт верифікації) – максимальна сума транзакції, яку можна провести без верифікації.

1.1.1.41. Незнижуваний залишок за поточним рахунком – погоджений сторонами за договором розмір грошових коштів, розрахункові операції за якими не здійснюються на термін обумовлений договором.

1.1.1.42. Несанкціонований овердрафт – це перевищення суми операції, здійсненої за рахунком, над сумою встановленого кредитного ліміту, що обумовлений договором між Банком та Клієнтом, а якщо такого встановленого кредитного ліміту немає – над залишком власних коштів Клієнта на рахунку, і не є прогнозованим за розміром та часом виникнення.

1.1.1.43. Овердрафт – короткостроковий кредит, який Банк надає Клієнту у разі, якщо сума операції перевищує суму залишку коштів на його рахунку, в розмірі ліміту кредитування.

1.1.1.44. Операційний день - день, протягом якого надавач платіжних послуг платника або надавач платіжних послуг отримувача, залучений до виконання платіжної операції, здійснює свою діяльність, необхідну для виконання платіжних операцій.

1.1.1.45. Отримувач - особа, на рахунок якої зараховується сума платіжної операції або яка отримує суму платіжної операції в готівковій формі.

1.1.1.46. Офіційний сайт Банку – офіційно зареєстрований за АТ КБ "ПриватБанк" сайт у мережі Інтернет, www.privatbank.ua.

1.1.1.47. Переказ коштів (далі - Переказ) – рух певної суми коштів з метою її зарахування на рахунок отримувача або видачі йому у готівковій формі. Ініціатор та отримувач можуть бути однією і тією ж особою.

1.1.1.48. Підрозділи Банку – підрозділи, що обслуговують Клієнтів: операційне управління Банку, операційні управління/відділи/сектори та внутрішні структурні підрозділи філій Банку (додаткові офіси, операційні каси поза касовим вузлом, операційні офіси).

1.1.1.49. Пільговий період кредитування (Grace period) – встановлений Банком період з моменту виникнення заборгованості за Кредитом, протягом якого відсотки за користування Кредитом нараховуються за пільговою ставкою.

1.1.1.50. Персональний ідентифікаційний номер (далі — ПІН або PIN) – набір цифр або букв і цифр, відомий лише Держателю електронного платіжного засобу і потрібний для його ідентифікації та автентифікації під час здійснення операцій із використанням електронного платіжного засобу.

1.1.1.51. Платіжна картка - електронний платіжний засіб у вигляді пластикової чи іншого виду картки.

1.1.1.52. Платіжна система - система для виконання платіжних операцій із формальними та стандартизованими домовленостями і загальними правилами щодо процесингу, клірингу та/або виконання розрахунків між учасниками платіжної системи.

1.1.1.53. Віртуальний платіжний термінал - програмне забезпечення, що дає змогу здійснювати платіжні та інші операції з використанням реквізитів електронних платіжних засобів у мережі Інтернет

1.1.1.54. Фізичний платіжний термінал - електронний програмно-технічний пристрій, що дає змогу здійснювати платіжні та інші операції з використанням платіжних інструментів та/або їх реквізитів.

1.1.1.55. Поточний рахунок - рахунок (уключаючи рахунок із спеціальним режимом використання), що відкривається Банком Клієнту для зберігання коштів і виконання платіжних операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України

1.1.1.56. Представник – особа, яка на законних підставах має право вчиняти певні дії від імені Клієнта.

1.1.1.57. Претензія Клієнта за карткою АТ КБ "ПРИВАТБАНК" – фінансова претензія Держателя картки АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за Платіжною карткою на повернення платежу зі здійсненної транзакції. Виставляється у разі відмови Держателя картки від списання з його карткового рахунка, яке встановлюється Держателем після одержання ним виписки з Банку.

1.1.1.58. Приєднання Клієнта до Умов та Правил надання банківських послуг – приєднання Клієнта на підставі ст. 634 Цивільного кодексу України до запропонованого Банком Договору в цілому шляхом підписання відповідної Заяви про приєднання (індивідуальної частини договору), яка разом з Умовами та Правилами надання банківських послуг (публічна частина договору) становлять договір банківського обслуговування.

1.1.1.59. Платіжний пристрій - технічний пристрій (банківський автомат, платіжний термінал, програмно-технічний комплекс самообслуговування, програмно-апаратне середовище мобільного телефону, інший пристрій), що дає змогу Користувачу ініціювати платіжну операцію, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього пристрою.

1.1.1.60. Прострочений кредит – кредитні кошти, які були надані Клієнту і не були повернуті Банку в термін, передбачений Договором.

1.1.1.61. Ризикові операції – операції за платіжною карткою Клієнта, що визначаються Банком за критеріями, встановленим чинним законодавством, та/або платіжними системами, виходячи з ймовірності можливого шахрайства та/або порушення чинного законодавства.

1.1.1.62. Платіжна інструкція - розпорядження ініціатора надавачу платіжних послуг щодо виконання платіжної операції

1.1.1.63. Система Internet Banking Приват24 (далі - “Система "Приват24"(для фізичних осіб) або “Система "Приват24 для бізнесу"” (для юридичних осіб)) - система дистанційного обслуговування Клієнтів, в т.ч. її мобільна версія.

1.1.1.64. Сліп – паперовий документ, що підтверджує здійснення операції з використанням платіжної картки і містить набір даних про цю операцію та реквізити платіжної картки.

1.1.1.65. Стікер PayPass - картка-стікер миттєвого випуску, яка є додатковою до основної картки Клієнта, за допомогою якої Клієнт може здійснювати платежі з поточного рахунка без введення ПІН-коду і друкування чека за умови, що сума операції не перевищує 100 гривень, а загальний денний ліміт операцій не перевищує 500 гривень.

1.1.1.66. Стоп-список – перелік електронних платіжних засобів, складений за певними їх реквізитами, за якими зупинено проведення операцій. Залежно від правил платіжної системи стоп-список може бути електронним та/або паперовим.

1.1.1.67. Тарифи – система ставок оплати за послуги Банку, яка є невід'ємною частиною Договору. Перелік та розмір Тарифів може змінюватися і доповнюватися, що узгоджується з Клієнтом в порядку та на умовах, визначених законодавством та цим Договором.

1.1.1.68. Торговець - суб’єкт господарювання (юридична особа або фізична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність, незалежну професійну діяльність), який відповідно до договору з відповідним надавачем платіжних послуг (еквайром або іншим) приймає до обслуговування платіжні інструменти для здійснення оплати вартості товарів чи послуг, включаючи послуги з видачі коштів у готівковій формі.

1.1.1.69. Транзитний рахунок – рахунок, відкритий Банком позичальнику для зарахування коштів, спрямованих на погашення заборгованості позичальника перед Банком за наданим кредитом, відсотками, винагородою й іншими платежами, передбаченими Договором.

1.1.1.70.Кредитовий переказ - платіжна операція з рахунку платника на підставі платіжної інструкції, наданої платником або надавачем послуг з ініціювання платіжних операцій, за умови отримання згоди платника на виконання платіжної операції, наданої надавачу платіжних послуг платника.

1.1.1.71. Дебетовий переказ - платіжна операція, що здійснюється з рахунку платника на підставі наданої отримувачем платіжної інструкції, за умови отримання згоди платника на виконання платіжної операції, наданої ним отримувачу, надавачу платіжних послуг отримувача або платника, або на підставі платіжної інструкції стягувача без отримання згоди платника.

1.1.1.72. Учасник платіжної системи - юридична особа, яка на підставі договору про участь у платіжній системі надає користувачам послуги з виконання платіжних операцій за допомогою цієї системи та відповідно до законодавства має право надавати такі послуги.

1.1.1.73. Фінансовий номер телефону Клієнта – це номер мобільного телефону, який зазначений і підтверджений Клієнтом як номер телефону, за допомогою якого можуть виконуватися платіжні операції. Підтверджується Клієнтом під час активації банківської послуги за допомогою POS-терміналу у відділенні Банку, банкоматі, терміналі самообслуговування з підтвердженням ПІН-коду платіжної картки і sms-паролем, а також у Системі «Приват24» Банку (у разі зміни логіна користувача).

1.1.1.74. Чек термінала – паперовий документ, що підтверджує здійснення операції з використанням Платіжної картки на терміналі та містить набір даних про цю операцію і реквізити платіжної картки.

1.1.1.75. Чипова картка (картка з чипом) – Платіжна картка з інтегрованим чипом, що передає інформацію про картку в термінал. Є альтернативою картці з магнітною смугою.

1.1.1.76. BIN – перші 6 цифр картки, визначені платіжною системою.

1.1.1.77. CHARGEBACK – фінансова претензія банку-емітента банку-екваєру на повернення платежу за проведеною транзакцією в порядку визначеному міжнародними платіжними системами та внутрішньобанківською документацією.

1.1.1.78. МОТО-операція – операція оплати товарів/послуг телефоном, поштою або в мережі Інтернет без використання "Технології безпеки 3-D Secure" (Verified By Visa або MasterCard SecureCode).

1.1.1.79. PIN pad – спеціальна клавіатура, якою може бути обладнаний термінал, що дозволяє спростити процедуру верифікації, виключивши дзвінок до центру авторизації.

1.1.1.80. Система “LiqPay” - це платіжний сервіс Банку, призначений для спрощення проведення розрахунків між фізичними особами, юридичними особами та / або фізичними особами - підприємцями в мережі Інтернет за допомогою персональних комп'ютерів та /або інших мобільних пристроїв.

1.1.1.81. Бот - контакт в мобільному додатку "Telegram" під іменем "@PrivatBankBot".

1.1.1.82. SMS - Short Message Service (послуга коротких повідомлень) — один із каналів дистанційного обслуговування Клієнта, що дозволяє відправляти текстові повідомлення в Банк з розпорядженням здійснити переказ між своїми рахунками за умови, що  відповідний номер мобільного телефону в системі Банку визначено Сторонами як Фінансовий номер телефону, а також використовується Банком для належного інформування Клієнта про внесення змін до Договору, розірвання Договору (закриття рахунку), активацію додаткових послуг, актуалізації даних про клієнта, в тому числі контактних даних, інформування про розмір заборгованості за кредитом, інформування про здійснені Клієнтом фінансові операції та рух коштів на його рахунку, проведення Банком акцій, проведення опитування про якість обслуговування, дистанційне обслуговування, оформлення платіжних документів тощо, надання реквізитів картки/рахунку Клієнта, які містять: прізвище, ім'я та по батькові, індивідуальний податковий номер, номер рахунку, IBAN рахунку, у тому числі отримання згоди Клієнта на вищезазначені дії).

1.1.1.83. IVR - один із каналів дистанційного обслуговування Клієнта, що дозволяє здійснювати переказ між рахунками, відкритими в Банку, за допомогою мобільного зв'язку шляхом звернення Клієнта на номер 3700 та обрання відповідної послуги у голосовому меню,  а також використовується Банком для належного інформування Клієнта про внесення змін до Договору, розірвання Договору (закриття рахунку), активацію додаткових послуг, актуалізації даних про Клієнта, в тому числі контактних даних, інформування про розмір заборгованості за кредитом, інформування про здійснені Клієнтом фінансові операції та рух коштів на його рахунку, проведення Банком акцій, проведення опитування про якість обслуговування, дистанційне обслуговування, оформлення платіжних документів тощо, надання реквізитів картки/рахунку Клієнта, які містять: прізвище, ім'я та по батькові, індивідуальний податковий номер, номер рахунку, IBAN рахунку; отримання згоди Клієнта на вищезазначені дії та підписання Клієнтом електронних документів Простим електронним підписом.

1.1.1.84. Простий електронний підпис - електронні дані, які додаються підписувачем (Клієнтом) до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються ним як підпис, крім кваліфікованого електронного підпису, удосконаленого електронного підпису, електронного підпису Національного банку.

Сторони визнають Простим електронним підписом такі способи підписів Клієнта: OTP-пароль, Одноразовий ідентифікатор, QR-код, ПІН-код, підпис в  IVR, біометричні дані Клієнта (голосовий зліпок, відбиток пальця, Face ID), кнопки “Підпис”, “Підписав”, “Підтверджую”, “Ознайомився”, “Сплатити”, “Оплатити” тощо у програмних комплексах, мобільних додатках або на офіційних сайтах Банку у мережі Інтернет, де Клієнту надається технічна можливість ознайомитися з умовами надання відповідної послуги та підписати відповідний договір, ініціювати платіжну операцію та підписати відповідну платіжну інструкцію, підписати електронний документ тощо, або якщо інтерфейс відповідного програмного комплексу дає Клієнту змогу зробити однозначний висновок про суть дії або платіжної операції, платіжну інструкцію на виконання якої Клієнт підписує у спосіб, узгоджений Сторонами вище.

1.1.1.85. FATCA (The Foreign Account Tax Compliance Act) - нормативний акт Міністерства фінансів США (Department of Treasury) і Податкового управління США (Internal Revenue Service, IRS) для протидії ухиленню від сплати податків в США. В українське законодавство вимоги FATCA імплементовані угодою між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США “Про податкові вимоги до іноземних рахунків” (FATCA).

1.1.1.86. Преміальний клієнт Банку - це Клієнт Банку, який придбав один з преміальних карткових продуктів (преміальних пакетів) Банку та/або Клієнт Банку, віднесений до групи преміальних клієнтів за індивідуальним рішенням Банку на підставі затверджених внутрішньобанківських документів з додержанням вимог законодавства (є правом, а не обов`язком Банку).

1.1.1.87. Неактивні рахунки - це всі поточні рахунки Клієнта-фізичної особи (за виключенням вкладних (депозитних) рахунків), за якими не здійснювалося жодних операцій (крім договірного списання та виплати процентів за вкладом) протягом 12 місяців поспіль.

1.1.1.88. Транзакція – операція щодо переказу коштів з одного рахунка на інший; ініційована власником картки послідовність повідомлень, які передають один одному учасники системи для обслуговування держателя картки (здійснення доступу до рахунка з метою його дебетування, кредитування чи з’ясування його стану); угода з цінними паперами; бухгалтерська проводка; угода, яка супроводжується взаємними поступками.

1.1.1.89. Платіжна операція - будь-яке внесення, переказ або зняття коштів незалежно від правовідносин між платником і отримувачем, які є підставою для цього

1.1.1.90. Унікальний ідентифікатор - комбінація цифр або знаків, що надається Користувачу Банком та дає змогу однозначно ідентифікувати Користувача та/або його рахунок для цілей виконання платіжної операції.

1.1.1.91. Індивідуальна облікова інформація - індивідуалізований набір інформації, що надається Банком Користувачу або його уповноваженому представнику для цілей автентифікації

1.1.1.92. Втрата індивідуальної облікової інформації - неможливість використання Користувачем індивідуальної облікової інформації, неправомірне заволодіння та/або використання чи загроза заволодіння та/або використання іншими особами індивідуальної облікової інформації або її компонентів.

1.1.1.93. Втрата платіжного інструменту - неможливість здійснення Користувачем контролю (володіння) за платіжним інструментом, неправомірне заволодіння та/або використання платіжного інструменту чи його реквізитів та/або індивідуальної облікової інформації.

1.1.1.94. Дострокове часткове або повне повернення кредиту - переказ Торговцем (або Платіжним фасилітатором) Банку коштів внаслідок повернення Клієнтом товару (відмови Клієнта від отримання послуги).

1.1.1.95. Платіжний фасилітатор (або Агрегатор) - суб'єкт господарювання, який не є членом МПС, та який надає посередницькі послуги, пов'язані з організацій приймання платежів.

1.1.1.96. Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information (CRS) або Загальний стандарт звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки (Загальний стандарт звітності CRS) – це міжнародний стандарт, схвалений Радою ОЕСР 15 липня 2014 року, що вимагає від країн, які його імплементують, здійснювати збір інформації від фінансових установ про фінансові рахунки власників рахунків та щорічно на автоматичній основі обмінюватись такою інформацією з юрисдикціями-партнерами з обміну в рамках Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information (MCAA CRS).

1.1.1.97. Розділ "Накопичення" - спеціальний розділ, що відображається в особистому кабінеті Клієнта-фізичної особи у Системі "Приват24", та на якому окремо відображається кількість накопиченого кешбеку, який Клієнт має право переказати на свій поточний рахунок у гривні, відкритий в Банку.

1.1.1.98. Кешбек - сума винагороди, яка нараховується під час виконання розрахунку карткою Банку, у вигляді повернення частини коштів, які будуть відображатись в розділі накопичення. Умови та порядок отримання Кешбеку визначені підрозділом 2.1.4. "Використання картки" цих Умов та Правил.

1.1.1.99. ​​Знижка - сума знижки від звичайної ціни товару чи послуги, яка надається держателю Платіжної картки Банку в порядку та на умовах, визначених підрозділом 2.1.4. "Використання картки" цих Умов та Правил.

1.1.1.100. Сертифікат - промокод, який надає держателю Платіжної картки Банку право провести оплату з використанням сертифікату певного номіналу.

Умови та порядок отримання Сертифікату визначені підрозділом 2.1.4. "Використання картки" цих Умов та Правил.

1.1.1.101. Купон - промокод, який забезпечує зменшення розміру ціни на товари та послуги клієнта, яка надається держателю Платіжної картки Банку в порядку та на умовах, визначених підрозділом 2.1.4. "Використання картки" цих Умов та Правил.

1.1.1.102. Розділ «Маркетинг» - спеціальний розділ, що відображається в особистому кабінеті Клієнта-юридичної особи у Системі "Приват24 для бізнесу", який дає можливість Клієнту Банка, який приєднався до програми лояльності "Привіт", розміщувати акційні пропозиції для користувачів програми лояльності «Привіт», а також ознайомитись з аналітикою по запущеним кампаніям та зведеною статистикою по торговим точкам з використання Платіжних карток, емітованих Банком.

1.1.1.103. Електронний підпис одноразовим ідентифікатором - дані в електронній формі у вигляді алфавітно-цифрової послідовності, що додаються до інших електронних даних підписувачем.

Усі інші терміни, не наведені в цьому Договорі, вживаються у значенні, визначеному законодавством.

В разі, якщо значення терміну, наведеного в цьому Договорі, змінилося внаслідок змін в законодавстві, Сторони узгодили, що термін вживається у значенні, визначеному законодавством.