2.1.6. Поточні рахунки нерезидентів-інвесторів фізичних осіб

2.1.6.1. Загальні положення

2.1.6.1.1. На підставі статті 634 Цивільного кодексу України Заявою про відкриття поточного рахунку  нерезидента-інвестора фізичної особи та приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (далі - Заява) Клієнт приєднується  до розділу «Загальні положення» та підрозділів «Поточні рахунки нерезидентів-інвесторів фізичних осіб», «Поточні рахунки», «Використання картки», «Віддалені канали обслуговування» цих Умов та Правил. Заява та зазначені розділ та підрозділи разом складають Договір банківського рахунку (далі - Умови або Договір).

2.1.6.2. Предмет Договору

2.1.6.2.1. Банк на підставі Заяви, поданої Клієнтом, зобов'язується відкрити Клієнтові поточний рахунок, для здійснення платіжних операцій в порядку, визначеному законодавством та цим Договором, а Клієнт зобов'язується сплачувати Банку винагороду, передбачену  чинними Тарифами Банку.

2.1.6.3. Порядок відкриття та закриття рахунку

2.1.6.3.1. Банк відкриває Клієнту рахунок на підставі Заяви та наданих належним чином оформлених документів, перелік яких визначається Банком відповідно до вимог законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, із здійсненням ідентифікації, верифікації та вивчення Клієнта в порядку, визначеному законодавством України.

2.1.6.3.2. Банк закриває рахунок Клієнта у таких випадках:

- в разі подання Клієнтом Заяви про закриття рахунка;

-  у разі смерті Клієнта;

- в інших випадках, визначених законодавством України.

2.1.6.4. Порядок здійснення операцій з рахунком

2.1.6.4.1. Клієнт має право застосовувати всі форми розрахунків відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

2.1.6.4.2. Клієнт має право оформити платіжну інструкцію в електронній або паперовій формі у відділенні Банку. Платіжна інструкція містить обов'язкові реквізити, визначені законодавством.

2.1.6.5. Клієнт має право:

2.1.6.5.1. Самостійно розпоряджатися коштами на своєму рахунку (рахунках), за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

2.1.6.5.2. Ініціювати закриття поточного рахунку за бажанням клієнта на підставі його заяви про закриття поточного рахунку, яка подається банку в електронній формі засобами інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем, і підтверджується  електронним підписом, через ОТР-пароль з фінансового номеру телефону клієнта.

2.1.6.5.3. Вимагати своєчасного і повного здійснення розрахунків та інших обумовлених цим Договором послуг.

2.1.6.5.4. Клієнт має право в будь-який час подати Заяву про закриття рахунку, оформлену згідно вимог чинного законодавства.

2.1.6.6. Обов'язки Клієнта

2.1.6.6.1. Клієнт зобов'язаний дотримуватися вимог чинного законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку з питань відкриття закриття рахунків та здійснення платіжних операцій.

2.1.6.6.2. Не використовувати поточний рахунок фізичної особи для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності та незалежної професійної діяльності.

2.1.6.7. Права Банку

2.1.6.7.1. Банк має право витребувати, а Клієнт зобов'язаний надавати інформацію та/або офіційні документи, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації, аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені законодавством або внутрішніми документами Банку документи та відомості, які необхідні Банку з метою виконання вимог законодавства у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Інформація, необхідна для вивчення Клієнта, встановлюється Банком на підставі офіційних документів та/або інформації, одержаної від Клієнта (представника Клієнта) та засвідченої ним, а також з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою).

2.1.6.7.2. Банк має право відмовитися від встановлення (підтримання) договірних відносин з Клієнтом (у тому числі шляхом розірвання договірних відносин) чи проведення фінансової операції на підставах та в порядку, визначених чинним законодавством та розділом «Загальні положення» цих Умов та Правил.

2.1.6.7.3. Банк має право відмовитися від Договору та закрити рахунок Клієнта у разі відсутності операцій за рахунком Клієнта протягом трьох років та відсутності залишку грошових коштів на цьому рахунку. За наявності залишку грошових коштів на рахунку Клієнта Банк має право змінити порядок обліку коштів за недіючим рахунком шляхом переказу залишку коштів з рахунку Клієнта на рахунок Банку (недіючі рахунки).

2.1.6.7.4.Банк має право відмовити в прийнятті до виконання платіжної інструкції у випадках передбачених чинним законодавством.

2.1.6.8. Обов'язки Банку

2.1.6.8.1. Банк зобов'язаний здійснювати платіжні операції за рахунком Клієнта в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Договором.

2.1.6.8.2. Передавати Клієнту (його представнику за довіреністю) на його вимогу документи, які підтверджують платіжні операції за рахунком Клієнта і виписку за рахунком (рахунками) на наступний банківський день за попередній.

2.1.6.8.3.  При надходженні на ім'я Клієнта грошових коштів у валюті, відмінній від валюти банківського рахунку, Банк обліковує такі грошові кошти на рахунках банку до звернення клієнта із відповідною заявою про відкриття  рахунку (якщо умовами відповідної послуги не  зазначено інше).

2.1.6.8.4. Продаж іноземної валюти з метою подальшого зарахування на інвестиційний рахунок Клієнта в національній валюті для здійснення інвестиції в Україну, а також купівля Клієнту іноземної валюти з метою повернення іноземної інвестиції, а також прибутків, доходів, інших коштів, одержаних від інвестиційної діяльності в Україні та перерахування їх за кордон, здійснюється Банком відповідно до вимог законодавства України.

2.1.6.9. Вартість послуг та порядок розрахунків

2.1.6.9.1. За відкриття рахунку та виконання операцій за рахунком Клієнт сплачує Банку винагороду, розмір якої встановлено Заявою та Тарифами Банку, що діють на день здійснення Клієнтом такої операції.

Тарифи встановлюються Банком самостійно та можуть змінюватись протягом дії цього Договору, в порядку, визначеному  законодавством та цим Договором, зокрема, Заявою та підрозділом 1.1.5. “Зміна та доповнення Умов та Правил надання банківських послуг”.

2.1.6.9.2. Клієнт надає згоду Банку шляхом підписання цього Договору  здійснювати дебетові перекази з усіх своїх поточних рахунків (в т.ч. тих, що будуть відкриті в майбутньому), в межах сум, що підлягають сплаті Банку згідно з цим Договором, при настанні термінів платежів (здійснювати дебетові перекази). Проведення дебетового переказу здійснюється відповідно до встановленого законодавством порядку та умов цього Договору.

2.1.6.10. Строк дії Договору та порядок внесення змін

2.1.6.10.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє 10 років Датою укладення Договору є дата підписання Клієнтом Заяви.

Цей Договір припиняється після закінчення строку дії цього Договору. 

Договір вважається продовженим на кожні наступні 10 років в разі, якщо за 30 календарних днів до дати закінчення дії цього Договору жодна зі Сторін не заявила про намір його розірвання або Клієнт не подав Заяву про закриття рахунка.

2.1.6.10.2. Банк може повідомляти Клієнта про намір розірвання одним з таких способів: в письмовій формі, через встановлені засоби електронного зв'язку Банку та Клієнта: Систему "Приват 24", смс-повідомлення на останні відомі Банку номери телефонів, електронну пошту надані Банку при ідентифікації та актуалізації відомостей про Клієнта, або іншими засобами. Клієнт може повідомляти Банк про намір розірвання Договору шляхом подання Заяви про закриття рахунку.

2.1.6.10.3. Банк надає Клієнту пропозиції щодо зміни істотних умов Договору у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення повідомлення Клієнту, а саме: шляхом направлення повідомлень електронною поштою, у Системі «Приват24», повідомлення у месенджерах за 30 календарних днів до дати внесення змін. В разі, якщо Клієнт не надасть Банку письмове повідомлення про відхилення пропозиції Банку щодо зміни істотних умов Договору у строк 30 календарних днів з дня направлення повідомлення, зміни до істотних умов вважаються узгодженими Сторонами та не потребують укладення додаткових угод.

2.1.6.11. Інші умови

2.1.6.11.1. Сторони домовились, що спосіб отримання примірника Договору та додатків до нього встановлено в Заяві.

Тарифи

№ тарифу Бізнес Назва послуги Тариф Примітка
1 Напрямок VІP-обслуговування Відкриття рахунку 300 грн. (для рахунків в іноземній валюті)
2 Напрямок VІP-обслуговування Комісія за обслуговування рахунку (відсоток від кожної розрахованої виплати на користь 3-х осіб - одночасно з проведенням платежу, але не менше/не більше мінімальної/максимальної суми) (база - є сума переказу з інвестиційного рахунку)-з рахунку у національній валюті 1%; min. 5 грн.; max - 5 000 грн.
3 Напрямок VІP-обслуговування Комісія за обслуговування рахунку (відсоток від кожної розрахованої виплати на користь 3-х осіб - одночасно з проведенням платежу, але не менше/не більше мінімальної/максимальної суми) (база - є сума переказу з інвестиційного рахунку)- з рахунку в іноземній валюті 1%; min. 1 USD/EUR; max - 200 USD/EUR