2.1.5. Порядок відкриття та обслуговування рахунків Юніора

2.1.5.1. Загальні положення

2.1.5.1.1. На підставі ст.634 Цивільного кодексу України Заявою про відкриття поточного рахунку для Юніора та приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг АТ КБ «ПриватБанк» (далі - Заява) Клієнт приєднується до розділу «Загальні положення», підрозділів «Порядок відкриття та обслуговування рахунків Юніора», «Віддалені канали обслуговування», “Автоплатежі” цих Умов та Правил. Заява та зазначені розділ та підрозділи разом становлять Договір банківського рахунка та обслуговування платіжного інструменту (далі — Умови та Правила або Договір).

2.1.5.2. Предмет Договору

2.1.5.2.1. Банк зобов'язується відкрити Клієнту Поточний рахунок та емітувати Платіжну картку “Юніор” (далі - Електронний платіжний засіб/ або Платіжна картка/ або Платіжний інструмент), приймати і зараховувати на нього грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження Клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком в порядку та в межах, визначених законодавством та цим Договором, а Клієнт зобов'язується сплачувати Банку винагороду, передбачену  чинними Тарифами Банку.

2.1.5.3. Порядок відкриття та закриття рахунку

2.1.5.3.1. Банк відкриває Клієнту рахунок на підставі Заяви та наданих належним чином оформлених документів, перелік яких визначається Банком відповідно до вимог законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, із здійсненням ідентифікації, верифікації та вивчення Клієнта в порядку, визначеному законодавством України.

2.1.5.3.2. Банк закриває рахунок Клієнта у таких випадках:

- в разі подання Клієнтом Заяви про закриття рахунка;

- у разі смерті Клієнта;

- в інших випадках, визначених цим Договором та законодавством України.

2.1.5.3.3. Днем відкриття поточного рахунку є дата укладання Договору.

2.1.5.4. Порядок здійснення операцій з рахунком

2.1.5.4.1. Клієнт має право застосовувати всі форми розрахунків відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

2.1.5.4.2. Клієнт має право оформити платіжну інструкцію в електронній або паперовій формі залежно від каналу її надання в Банк. Платіжна інструкція повинна містити обов'язкові реквізити, визначені законодавством.

2.1.5.5. Права Клієнта

2.1.5.5.1. Клієнт має право розпоряджатися коштами на рахунку з дотриманнями вимог законодавства та умов  цього Договору.

2.1.5.5.2. Клієнт має право в будь-який час подати Заяву про закриття рахунку, оформлену згідно вимог чинного законодавства.

2.1.5.5.3. Сторони узгодили, що максимальний розмір витрат, що можуть бути здійснені за рахунок коштів, що знаходяться на поточному рахунку Клієнта, становить 50 000 грн на місяць.

2.1.5.6. Обов'язки Клієнта

2.1.5.6.1. Клієнт зобов'язаний дотримуватися вимог чинного законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку з питань відкриття та ведення рахунків.

2.1.5.7. Права Банку

2.1.5.7.1. Банк має право витребувати, а Клієнт зобов'язаний надавати інформацію та/або офіційні документи, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації, аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені законодавством або внутрішніми документами Банку документи та відомості, які необхідні Банку з метою виконання вимог законодавства у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Інформація, необхідна для вивчення Клієнта, встановлюється Банком на підставі офіційних документів та/або інформації, одержаної від Клієнта (представника Клієнта) та засвідченої ним, а також з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою).

2.1.5.7.2. Банк має право відмовитися від встановлення (підтримання) договірних відносин з Клієнтом (у тому числі шляхом розірвання договірних відносин) чи проведення фінансової операції:

- якщо фінансова операція містить ознаки такої, що підлягає фінансовому моніторингу;

- в разі встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику відповідно до законодавства у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

- якщо Клієнт не надав Банку інформацію та/або офіційні документи, визначені п.2.1.5.7.1. (офіційні документи та/або належним чином засвідчені їх копії).

2.1.5.7.3. Банк має право відмовитися від Договору та закрити рахунок Клієнта у разі відсутності операцій за рахунком Клієнта протягом трьох років та відсутності залишку грошових коштів на цьому рахунку. За наявності залишку грошових коштів на рахунку Клієнта Банк має право змінити порядок обліку коштів за недіючим рахунком шляхом перерахування залишку коштів з рахунку Клієнта на рахунок Банку (недіючі рахунки).

2.1.5.8. Обов'язки Банку

2.1.5.8.1. Банк зобов'язаний здійснювати обслуговування Клієнта в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Договором.

2.1.5.9. Вартість послуг та порядок розрахунків

2.1.5.9.1. За відкриття рахунку та виконання операцій за рахунком Клієнта може стягуватися винагорода Банку, розмір якої встановлено Тарифами Банку, що діють на день здійснення Клієнтом відповідної операції.

Винагорода за будь-які послуги, надані Банком згідно з цим Договором, сплачується у гривнях.

2.1.5.9.2. Порядок виконання платіжних операцій та порядок розрахунків узгоджено в Заяві та Загальних положеннях цих Умов та Правил.

2.1.5.9.3. Сторони узгодили, що у разі виникнення на рахунку Несанкціонованого овердрафту, що є перевищенням суми операції, здійсненої за рахунком, над сумою встановленого Банком кредитного ліміту (розмір кредитного ліміту за цим Договором становить «0» грн), що обумовлений Договором із Банком і не є прогнозованим за розміром та часом виникнення, терміном повернення суми Несанкціонованого овердрафту є останнє число місяця, наступного за місяцем, в якому виник Несанкціонований овердрафт. При цьому за користування Несанкціонованим овердрафтом Клієнт зобов'язаний сплатити Банку відсотки у розмірі, встановленому Тарифами Банку.

В разі непогашення Клієнтом Несанкціонованого овердрафту в термін, визначений абз.1 цього пункту, Клієнт зобов'язаний сплатити на користь Банку заборгованість за Несанкціонованим овердрафтом та проценти за його користування, а також проценти від суми неповернутого в строк Несанкціонованого овердрафту, які у відповідності до ч.2 ст.625 Цивільного кодексу України встановлюються за домовленістю Сторін у процентах від простроченої суми заборгованості (суми неповернутого в строк Несанкціонованого овердрафту та прострочених до сплати процентів за користування Несанкціонованим овердрафтом) в розмірі 86,4% річних.

У разі недостатності суми здійсненого Клієнтом платежу для виконання зобов’язання за Договором у повному обсязі ця сума погашає вимоги Банку у такій черговості:

- в першу чергу — проценти відповідно до абз.2 цього пункту, якщо на момент платежу строк повернення Несанкціонованого овердрафту сплив;

- далі — проценти за користування Несанкціонованим овердрафтом;

- далі — тіло Несанкціонованого овердрафту.

2.1.5.10. Відповідальність Сторін

2.1.5.10.1. За порушення вимог цього Договору Банк та Клієнт несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

2.1.5.10.2. Банк звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень цього Договору у разі зміни чинного законодавства України, зокрема зміни/прийняття нових законів або нормативно-правових актів Національного банку України, які змінюють чи припиняють відносини, що регулюються цим Договором.

2.1.5.11. Строк дії Договору

2.1.5.11.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладання та діє 12 років. Договір припиняється після закінчення строку його дії, але не раніше закінчення строку дії Платіжної картки, емітованої за цим Договором.

 Договір може бути достроково розірваний:

- за Заявою Клієнта про закриття рахунку в будь-який час;

- за ініціативою Банку в будь-який час, про що Банк може повідомляти Клієнта про намір розірвання одним з таких способів: в письмовій формі, через встановлені засоби електронного зв'язку Банку та Клієнта: Систему «Приват24», смс-повідомлення на останні відомі Банку номери телефонів, надані Банку при ідентифікації та актуалізації відомостей про Клієнта, або іншими засобами.

Цей Договір припиняється достроково в разі досягнення особою, на ім’я якої відкрито рахунок, вісімнадцятирічного віку та укладення нею із Банком договору на обслуговування “Картки для виплат/Картки для виплат Gold”.

Типи електронних платіжних засобів                                       

Картка Юніора (типи електронного
платіжного засобу:
● фізична картка (стандартна, картка з індивідуальним дизайном, іменна картка з фото)

Валюта рахунку Картки Юніора

Гривня

 

 

Тарифи

 

 

 

 

 

№ Тарифу

Бізнес

Назва послуги

Тариф

Примітка

За відкриття рахунку

1

Роздрібний бізнес

Вартість оформлення миттєвої Картки Юніора (випуск, перевипуск)

- не тарифікується - за умови, що за останні 365 днів клієнтом оформлено до 6 карток миттєвого випуску (сумарно по всім продуктам);
- 100.00 грн - за умови, що за останні 365 днів клієнтом оформлено 6 та більше карток миттєвого випуску (сумарно по всім продуктам)

 

2

Роздрібний бізнес

Вартість оформлення Картки Юніора з фото (випуск, перевипуск)

50 грн.

 

3

Роздрібний бізнес

Вартість оформлення меттєвої "Картки Юніора" з індивідуальним дизайном (випуск, перевипуск)

99 грн.

 

4

Роздрібний бізнес

Вартість оформлення "Картки Юніора" з індивідуальним дизайном з фото (випуск, перевипуск)

149 грн.

 

За обслуговування рахунку

5

Роздрібний бізнес

Комісія за обслуговування "Картка Юніора"

Не тарифікується

 

За користування кредитним лімітом та несанкціонований овердрафт

6

Роздрібний бізнес

Можливість з дозволу батьків установити кредитний ліміт на Картку Юніора

З 20.06.2019 кредитний ліміт за Картками Юніора не встановлюється

 

7

Роздрібний бізнес

Розмір обов’язкового щомісячного платежу за миттєвою Карткою Юніора (по договорам відкритим до 01.07.2019)

не менше 30 грн, але не більше залишку заборгованості

 

8

Роздрібний бізнес

Процентна ставка за користування кредитом на залишок заборгованості (після закінчення пільгового періоду) Картка Юніора (по договорам відкритим до 01.07.2019)

3.6 % на місяць (43,2% річних)

 

9

Роздрібний бізнес

Процентна ставка за користування кредитом у разі прострочення зобов’язань за Договором Картка Юніора (по договорам відкритим до 01.07.2019)

7,2% на місяць (86,4% річних)

 

10

Роздрібний бізнес

Процентна ставка за несанкціонований овердрафт (заборгованість за картковим рахунком, за яким овердрафт не передбачено) для договорів в іноземній валюті, % від суми несанкціонованого овердрафту

3,6% на місяць (43,2% річних) від суми несанкціонованого овердрафту

 

11

Роздрібний бізнес

Процентна ставка в разі непогашення несанкціонованого овердрафту до останнього числа місяця, наступного за місяцем, у якому виник несанкціонований овердрафт (відповідно до частини другої статті 625 Цивільного кодексу України), за договорами в іноземній валюті", % від суми несанкціонованого овердрафту

7,2% на місяць (86,4% річних) від суми несанкціонованого овердрафту

 

За операційне обслуговування рахунку

12

Роздрібний бізнес

Комісія за зняття власних коштів за Карткою Юніора: у банкоматах і пунктах видачі готівки ПриватБанку та інших банків України

1%

 

13

Роздрібний бізнес

Комісія за зняття власних коштів за Карткою Юніора: у банкоматах закордонних банків

2%

 

14

Роздрібний бізнес

Комісія за зняття кредитних коштів у банкоматах і пунктах видачі готівки ПриватБанку, будь-яких українських і закордонних банків, а також за операції з quasi-готівкою за Карткою Юніора (по договорам відкритим до 01.07.2019)

Сума зняття:
- 1–100 грн - 7 грн
- 100,01–200 грн - 12 грн
- 200,01–300 грн - 18 грн

 

15

Роздрібний бізнес

Додаткова комісія за зняття коштів зКартки Юніора без наявності картки в касі або через банкомат за допомогою послуги «Операції без картки»

У касі – 0,2%, мінімум 5 грн.

У банкоматі – 2 грн (окрім зняття через QR-код)

 

16

Роздрібний бізнес

Комісія за поповнення Картки Юніора без її наявності: у касі банку через термінал самообслуговування

У касі:

власник картки – 0,2% від суми;
третя особа – 0,5% від суми, мінімум 5 грн.

У терміналі самообслуговування – 0,5% від суми, мінімум 5 грн.

Для власників карток ПриватБанку діє акційний тариф – 0,2% від суми (мінімум 2 грн))

 

17 Роздрібний бізнес

Комісія за поповнення на касі ТСП

0.5% min — при поповненні в POS-терміналах на касі торгової точки

 

18

Роздрібний бізнес

Надання довідки/виписки за Карткою Юніора у відділенні

100 грн.

Формування довідки в Приват24 - не тарифікується

19

Роздрібний бізнес

Комісія за одержання балансу на чек у банкоматах і терміналах самообслуговування ПриватБанку за Карткою Юніора

3 грн (окрім чека операції зняття готівки)

 

20

Роздрібний бізнес

Оплата Карткою Юніора в торговельних точках та інтернет-магазинах

Не тарифікується

 

21

Роздрібний бізнес

Інформування Клієнтів за рахунком обліку фінансового активу каналами: Система «Приват24» / Viber / Telegram / e-mail

Не тарифікується

 

Послуга "Всі SMS" (інформування за всіма фінансовими транзакціями незалежно від суми шляхом направлення sms- повідомлень) 39 грн/міс. Сплата в дату підключення послуги та далі через кожні 30 календарних днів протягом всього строку користування послугою в порядку та на умовах, визначених Договором.

22

Роздрібний бізнес

Комісія за розрахункове обслуговування неактивного рахунку по продукту "Картка Юніора 20.00 гривень щомісяця, але не більше залишків коштів на рахунку Щомісяця 20 числа  в порядку, визначеному Договором

23

Роздрібний бізнес

Базова процентна ставка на залишок особистих коштів за миттєвою Карткою Юніора (від 100 грн) на рік

з 01.06.2021 не проводиться. Активація депозитної властивості не доступна.

 

За платежі та перекази

24

Роздрібний бізнес

Переказ з Картки Юніора на "Картку Універсальна», «Картку Універсальна Gold», «Преміальні картки», «Інтернет-картку», "Картку Юніора"

не тарифікується

 

25

Роздрібний бізнес

Переказ з Картки Юніора на "Картку для виплат», «Картку для виплат Gold»

0,5% від суми (max 50 грн)  від суми - стягується з одержувача за нецільове поповнення Картки для виплат

 

26

Роздрібний бізнес

Переказ з Картки Юніора на депозит

- не тарифікується - при поповненні власних депозитів
- 0,5% від суми - при поповненні депозитів третьої особи

 

27

Роздрібний бізнес

Переказ з Картки Юніора на послугу накопичення "Скарбничка"

1% від суми
окрім переказу коштів за правилом накопичення «Округлення витрати», «Округлення залишку на картці наприкінці дня».

 

28

Роздрібний бізнес

Переказ з Картки Юніора на "Приват-вклад"

1% від суми

 

29

Роздрібний бізнес

Переказ коштів на поточний (картковий) рахунок фізичної особи, відкритий в іншому банку

0,5% (min 5 грн, max 100 грн)*

* в Системі "Приват24", а також при переказі залишку коштів Клієнта у разі припинення ділових відносин

30

Роздрібний бізнес

Переказ з Картки Юніора на картку українського банку


0,5% від суми (min 5 грн) у т.ч. через сервіси інших банків

 

31

Роздрібний бізнес

Переказ з Картки Юніора на картку Mastercard закордонного банку

2% від суми  (min 50 грн)

 

32

Роздрібний бізнес

Переказ з Картки Юніора на картку Visa закордонного банку

2% від суми  (min 50 грн)

 

33

Роздрібний бізнес

Комісія за надсилання міжнародних переказів на сторонніх сервісах (Wise, TransferGo, PayPal та інші) з Картки Юніора

2% від суми

З 01.11.2022

34

Роздрібний бізнес

Комунальні та інші платежі з Картки Юніора в Приват24

1 грн - є договір з отримувачем

 

3 грн - немає договору з отримувачем

 

1% від суми (min 3 грн, max 100 грн) - отримувач - бюджетна організація

 

35

Роздрібний бізнес

Комунальні та інші платежі з Картки Юніора в Терміналі/Банкоматі

1% від суми (min 5 грн, max 500 грн) - є договір з отримувачем

 

1% від суми (min 10 грн, max 1 000 грн) - немає договору з отримувачем

 

1% від суми (min 10 грн, max 1 000 грн) - отримувач - бюджетна організація

 

36

Роздрібний бізнес

Комунальні та інші платежі з Картки Юніора у відділенні

1% від суми (min 15 грн, max 500 грн) - є договір з отримувачем

 

1% від суми (min 25 грн, max 1 000 грн) - немає договору з отримувачем

 

1% від суми (min 25 грн, max 1 000 грн) - отримувач - бюджетна організація

 

37

Роздрібний бізнес

Комунальні та інші платежі з Картки Юніора на сайті

1% від суми min 1 грн - є договір з отримувачем

 

38

Роздрібний бізнес

Комунальні та інші платежі з Картки Юніора по телефону 3700

1% від суми (min 15 грн, max 500 грн) + 20 грн - є договір з отримувачем

 

1% від суми (min 25 грн, max 1 000 грн) + 20 грн - немає договору з отримувачем

 

1% від суми(min 25 грн, max 1 000 грн) + 20 грн - отримувач - бюджетна організація

 

39 Роздрібний бізнес Переказ коштів на рахунки юридичних осіб та ФОП в якості поповнення фінансової допомоги/ безвідсоткового кредитування (фінансування)

4% від суми платежу, але не менше 100,00 грн.

   

Без ПДВ

40 Роздрібний бізнес Переказ коштів на поточний (картковий) рахунок фізичної особи, відкритий в іншому банку  через АТМ/ТСО  2% (min 5 грн)                       Без ПДВ