2.1.5. Порядок відкриття та обслуговування рахунків Юніора

2.1.5.1. Загальні положення

2.1.5.1.1. На підставі ст.634 Цивільного кодексу України Заявою про відкриття поточного рахунку для Юніора та приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг АТ КБ «ПриватБанк» (далі - Заява) Клієнт приєднується до розділу «Загальні положення», підрозділів «Порядок відкриття та обслуговування рахунків Юніора», «Віддалені канали обслуговування» цих Умов та Правил. Заява та зазначені розділ та підрозділи разом складають Договір банківського рахунка (далі - Умови або Договір).

2.1.5.2. Предмет Договору

2.1.5.2.1. Банк на підставі Заяви, підписаної Клієнтом, зобов'язується відкрити Клієнтові рахунок, приймати і зараховувати на нього грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження Клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком в порядку та в межах, визначених законодавством та цим Договором, а Клієнт зобов'язується сплачувати Банку винагороду, передбачену  чинними Тарифами Банку.

2.1.5.3. Порядок відкриття та закриття рахунку

2.1.5.3.1. Банк відкриває Клієнту рахунок на підставі Заяви та наданих належним чином оформлених документів, перелік яких визначається Банком відповідно до вимог законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, із здійсненням ідентифікації, верифікації та вивчення Клієнта в порядку, визначеному законодавством України.

2.1.5.3.2. Банк закриває рахунок Клієнта у таких випадках:

- в разі подання Клієнтом Заяви про закриття рахунка;

- у разі смерті Клієнта;

- в інших випадках, визначених цим Договором та законодавством України.

2.1.5.4. Порядок здійснення операцій з рахунком

2.1.5.4.1. Клієнт має право застосовувати всі форми розрахунків відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

2.1.5.5. Права Клієнта

2.1.5.5.1. Клієнт має право розпоряджатися коштами на рахунку з дотриманнями вимог законодавства та умов  цього Договору.

2.1.5.5.2. Клієнт має право в будь-який час подати Заяву про закриття рахунку, оформлену згідно вимог чинного законодавства.

2.1.5.5.3. Сторони узгодили, що максимальний розмір витрат, що можуть бути здійснені за рахунок коштів, що знаходяться на поточному рахунку Клієнта, становить 50 000 грн на місяць.

2.1.5.6. Обов'язки Клієнта

2.1.5.6.1. Клієнт зобов'язаний дотримуватися вимог чинного законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку з питань відкриття та ведення рахунків.

2.1.5.7. Права Банку

2.1.5.7.1. Банк має право витребувати, а Клієнт зобов'язаний надавати інформацію та/або офіційні документи, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації, аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені законодавством або внутрішніми документами Банку документи та відомості, які необхідні Банку з метою виконання вимог законодавства у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Інформація, необхідна для вивчення Клієнта, встановлюється Банком на підставі офіційних документів та/або інформації, одержаної від Клієнта (представника Клієнта) та засвідченої ним, а також з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою).

2.1.5.7.2. Банк має право відмовитися від встановлення (підтримання) договірних відносин з Клієнтом (у тому числі шляхом розірвання договірних відносин) чи проведення фінансової операції:

- якщо фінансова операція містить ознаки такої, що підлягає фінансовому моніторингу;

- в разі встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику відповідно до законодавства у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

- якщо Клієнт не надав Банку інформацію та/або офіційні документи, визначені п.2.1.5.7.1. (офіційні документи та/або належним чином засвідчені їх копії).

2.1.5.7.3. Банк має право відмовитися від Договору та закрити рахунок Клієнта у разі відсутності операцій за рахунком Клієнта протягом трьох років та відсутності залишку грошових коштів на цьому рахунку. За наявності залишку грошових коштів на рахунку Клієнта Банк має право змінити порядок обліку коштів за недіючим рахунком шляхом перерахування залишку коштів з рахунку Клієнта на рахунок Банку (недіючі рахунки).

2.1.5.8. Обов'язки Банку

2.1.5.1. Банк зобов'язаний здійснювати розрахунково-касове обслуговування Клієнта в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Договором.

2.1.5.9. Вартість послуг та порядок розрахунків

2.1.5.9.1. За відкриття рахунку та виконання операцій за рахунком Клієнта може стягуватися винагорода Банку, розмір якої встановлено Тарифами Банку, що діють на день здійснення Клієнтом відповідної операції.

Тарифи встановлюються Банком самостійно та можуть змінюватись в односторонньому порядку протягом дії цього Договору, в порядку, визначеному цим Договором, зокрема, підрозділом 1.1.5. «Зміна та доповнення Умов та Правил надання банківських послуг». Винагорода за будь-які послуги, надані Банком згідно з цим Договором, сплачується у гривнях.

2.1.5.9.2. Клієнт доручає Банку списувати грошові кошти з усіх своїх поточних рахунків (в т.ч. тих, що будуть відкриті в майбутньому), в межах сум, що підлягають сплаті Банку згідно з цим Договором, а також за іншими договорами, укладеними між Клієнтом та Банком, при настанні термінів платежів (здійснювати договірне списання). Списання коштів здійснюється відповідно до встановленого законодавством порядку, при цьому оформляється меморіальний ордер.

2.1.5.9.3. Сторони узгодили, що у разі виникнення на рахунку Несанкціонованого овердрафту, що є перевищенням суми операції, здійсненої за рахунком, над сумою встановленого Банком кредитного ліміту (розмір кредитного ліміту за цим Договором становить «0» грн), що обумовлений Договором із Банком і не є прогнозованим за розміром та часом виникнення, терміном повернення суми Несанкціонованого овердрафту є останнє число місяця, наступного за місяцем, в якому виник Несанкціонований овердрафт. При цьому за користування Несанкціонованим овердрафтом Клієнт зобов'язаний сплатити Банку відсотки у розмірі, встановленому Тарифами Банку.

В разі непогашення Клієнтом Несанкціонованого овердрафту в термін, визначений абз.1 цього пункту, Клієнт зобов'язаний сплатити на користь Банку заборгованість за Несанкціонованим овердрафтом та проценти за його користування, а також проценти від суми неповернутого в строк Несанкціонованого овердрафту, які у відповідності до ч.2 ст.625 Цивільного кодексу України встановлюються за домовленістю Сторін у процентах від простроченої суми заборгованості (суми неповернутого в строк Несанкціонованого овердрафту та прострочених до сплати процентів за користування Несанкціонованим овердрафтом) в розмірі 86,4% річних.

У разі недостатності суми здійсненого Клієнтом платежу для виконання зобов’язання за Договором у повному обсязі ця сума погашає вимоги Банку у такій черговості:

- в першу чергу — проценти відповідно до абз.2 цього пункту, якщо на момент платежу строк повернення Несанкціонованого овердрафту сплив;

- далі — проценти за користування Несанкціонованим овердрафтом;

- далі — тіло Несанкціонованого овердрафту.

2.1.5.10. Відповідальність Сторін

2.1.5.10.1. За порушення вимог цього Договору Банк та Клієнт несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

2.1.5.10.2. Банк звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень цього Договору у разі зміни чинного законодавства України, зокрема зміни/прийняття нових законів або нормативно-правових актів Національного банку України, які змінюють чи припиняють відносини, що регулюються цим Договором.

2.1.5.10.3. Спірні питання, які можуть виникнути між Банком і Клієнтом у зв’язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом проведення переговорів. В разі не досягнення згоди між Сторонами шляхом переговорів, спори між Сторонами вирішуються в судовому порядку.

2.1.5.11. Строк дії Договору

2.1.5.11.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладання та діє 12 років. Договір може бути достроково розірваний:

- за Заявою Клієнта про закриття рахунку в будь-який час;

- за ініціативою Банку в будь-який час, про що Банк Банк може повідомляти Клієнта про намір розірвання одним з таких способів: в письмовій формі, через встановлені засоби електронного зв'язку Банку та Клієнта: Систему «Приват24», смс-повідомлення на останні відомі Банку номери телефонів, надані Банку при ідентифікації та актуалізації відомостей про Клієнта, або іншими засобами.

2.1.5.12. Інші умови

2.1.5.12.1. Щодо будь-яких інших питань, не врегульованих цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.