2.1.4. Використання картки

Сторони узгодили наступні права та обов'язки щодо використання Електронних платіжних засобів (далі - Електронний платіжний засіб або Платіжна картка або Платіжний інструмент):

2.1.4.1. Загальні положення:

2.1.4.1.1. Порядок здійснення операцій з використанням  Платіжної картки регулюється чинним законодавством України, нормами Міжнародних платіжних систем Visa International, MasterCard International, Національної платіжної системи “Український платіжний простір” (далі – НПС “ПРОСТІР”), UnionPay International Co., Ltd. та цим Договором.

2.1.4.1.2. Платіжна картка може бути використана Клієнтом (Власником рахунку/ Держателем/ Довіреною особою Клієнта) для оплати товарів і послуг, отримання/ внесення готівкових грошових коштів у банківських установах і через банкомати, здійснення операцій у віддалених каналах обслуговування, з метою інших банківських операцій, передбачених чинним законодавством та Договором.

2.1.4.1.3. Платіжна картка є власністю Банку і видається Клієнту у тимчасове користування.

2.1.4.2. Права Банку:

2.1.4.2.1. Банк має право випадках, не заборонених чинним законодавством та правилами Міжнародних платіжних систем, в будь-який момент на власний розсуд без додаткового узгодження із Клієнтом змінювати набір операцій, послуг і функцій, які виконуються з використанням Платіжної картки.

2.1.4.2.2. Банк має право призупинити дію Платіжної картки, а також відмовити в продовженні строку її дії при здійсненні операцій, що суперечать умовам цього Договору, інтересам Клієнта або Банку, з використанням Платіжної картки або нанесеної на них інформації.

2.1.4.2.3. Банк має право відмовити в безкоштовному оформленні Платіжної картки "Універсальна" або Картки Універсальна рівня GOLD в разі, якщо за останні 30 днів Клієнтом вже було оформлено шість або більше Карток для виплат, Карток для виплат рівня GOLD, Карток "Універсальна", Карток "Універсальна" рівня GOLD. Період дії обмеження - 1 рік (365 днів).

2.1.4.2.4. Банк має право відмовити в оформленні додаткової Картки “Універсальна”, “Універсальна GOLD”, картки преміального класу (Platinum, World Black Edition, Signature, World Elite, Infinite Premium, Infinite Private), на довірену особу в разі, якщо на цю особу, на момент проведення операції, вже оформлено три і більше Платіжних карток цих же типів.

2.1.4.2.5. Банк має право відмовити в безкоштовному оформленні Преміальної Картки (Platinum, World Black Edition, Signature, World Elite, Infinite Premium, Infinite Private) в разі, якщо Клієнтом вже було оформлено п'ять або більше Платіжних карток відповідного рівня.

2.1.4.2.6. Банк має право передавати роботодавцю персональні дані Держателя при  зарахуванні коштів  на поточний рахунок, до якого емітовано Платіжну картку, через послуги Масові виплати та/або Зарплатний проект.

2.1.4.2.7. Банк має право встановлювати ліміти на проведення операцій по Платіжній картці з повідомленням Клієнта в звіті по поточному рахунку, через інформаційні стенди відділень Банку та офіційний сайт Банку.

2.1.4.2.8. При перевитраті платіжного ліміту Банк має право зупинити здійснення розрахунків за Платіжною карткою (заблокувати Платіжну картку) до моменту усунення перевитрати.

2.1.4.2.9. Банк має право на отримання винагороди за обслуговування/перевипуск Платіжної картки у розмірі, встановленому Тарифами Банку/Пам'яткою Клієнта (по Преміальних картках - за відкриття, річне, щомісячне обслуговування поточного рахунку) у розмірі, встановленому цим Договором, Тарифами Банку/Пам'яткою Клієнта.

2.1.4.3.Обов'язки Банку:

2.1.4.3.1. Замість втраченої/технічно несправної Платіжної картки Банк зобов'язаний видати Клієнту нову Картку.

2.1.4.4. Права Клієнта:

2.1.4.4.1. Клієнт має право звернутися до Банку з метою емісії Клієнту додаткового платіжного інструмента до свого рахунку, а також емісії додаткового платіжного інструмента до свого рахунку іншій фізичній особі (не власнику рахунку).

Банк має право емітувати платіжний інструмент (платіжну картку) до рахунку, відкритого в Банку, фізичній особі (не власнику рахунку) за умови надання власником рахунку згоди щодо його емісії. Сторони узгодили вважати згодою Клієнта на емісію платіжної картки до його рахунку фізичній особі (не власнику рахунку) подання до Банку підписаної Клієнтом-власником рахунку відповідної довіреності, виданої на третю особу на право розпорядження рахунком Клієнта. Обсяг повноважень довіреної особи визначається довіреністю. При цьому платіжна картка видається Банком довіреній особі та підлягає активації довіреною особою, після чого доступна для користування.

При цьому Клієнт-власник рахунку (довіритель) має право встановити обмеження суми платіжних операцій за рахунком, які має право виконувати довірена особа. Для встановлення такого обмеження або зміни обмежень, встановлених довіреністю, Клієнт-власник рахунку зобов'язаний звернутися до Банку через чат-онлайн у Системі "Приват24" або зателефонувати за номером 3700, а Клієнт-держатель преміальної платіжної картки Банку, крім зазначених вище каналів, має право звернутися до свого персонального менеджера. До встановлення Клієнтом-власником рахунку відповідних обмежень, довірена особа має право виконувати платіжні операції за рахунком в обсягах, визначених довіреністю.

В разі, якщо довірена особа є неповнолітньою/малолітньою, максимальна сума платіжних операцій за рахунком, які вона має право ініціювати, за замовчуванням становить не більше 100 000 грн на місяць для операцій поповнення рахунку, та не більше 100 000 грн на місяць для видаткових операцій по рахунку.

Відповідальність за всі платіжні операції, які ініціюються Довіреною особою, в тому числі за рахунок кредитних коштів, права та обов'язки, що виникають внаслідок таких операцій, покладаються на Власника рахунку.

2.1.4.4.2. Клієнт дає свою згоду на те, що за замовчуванням Банк приймає рішення щодо можливості використання Платіжної картки в мережі Інтернет. Банк має право відмовити у використанні Картки в мережі Інтернет, а також при здійсненні ризикових операцій.

2.1.4.4.3. Клієнт має право отримувати виписки про стан поточного рахунку і про проведені за поточним рахунком операції.

2.1.4.4.4. Клієнт має право шляхом звернення до Банку особисто за допомогою Системи “Приват24”, за телефоном 3700 (безкоштовно по Україні), +38 073 (050, 098) 9000002 (для VIP-клієнтів), +38 073 716 11 31 (для дзвінків з-за кордону):

- доручати Банку блокувати/розблокувати кошти, що знаходяться на відповідному поточному рахунку Клієнта,

- змінювати ліміт на одержання готівки, здійснення інших операцій за Карткою протягом місяця, тижня, доби;

- країни, дозволені для здійснення операцій по Картці.

2.1.4.4.5. Клієнт має право  отримати можливість здійснення операцій електронної комерції та мото-операцій, як за рахунок власних коштів, так і за рахунок кредитних коштів на кредитній Картці. Банк приймає рішення про зміну режиму використання Картки після подачі Клієнтом заяви в Системі "Приват24".

2.1.4.4.6. Клієнт має право здійснювати переказ коштів в готівковій/безготівковій формі для поповнення платіжної картки “Конверт”, реквізити якої було надіслано її Держателем.

З метою здійснення спільного поповнення платіжної картки “Конверт” разом з іншими особами, Клієнту буде доступна інформація про прізвище та ім’я осіб, які здійснили переказ коштів та сума поповнення, витрат та загальний баланс платіжної картки “Конверт”. Інші особи, які приєдналися до поповнення платіжної картки “Конверт”, будуть також бачити зазначену інформацію по Клієнту.

2.1.4.5. Обов'язки Клієнта

2.1.4.5.1. Клієнт зобов'язаний не передавати Картки, ПІНи, постійний пароль, одноразові паролі і контрольну інформацію третім особам, не використовувати Картки або нанесені на них дані в цілях, не передбачених цим Договором, або що суперечать чинному законодавству.

2.1.4.5.2. Клієнт зобов'язаний вживати необхідних заходів для запобігання втрати, пошкодження, викрадення Картки, доступу третіх осіб до Картки, в тому числі до інформації, нанесеної на неї.

2.1.4.5.3. Клієнт зобов'язаний не здійснювати операції з використанням реквізитів Картки після закінчення строку її дії, а також Картки, заявленої як втраченої.

2.1.4.5.4. Клієнт зобов'язаний стежити за витратою коштів в межах платіжного ліміту з метою запобігання виникнення Несанкціонованого овердрафту.

2.1.4.5.5. При виявленні Картки, раніше заявленої як втраченої, Клієнт зобов'язаний  негайно  інформувати про це Банк.

2.1.4.5.6. У разі оформлення Золотої картки, Клієнт зобов'язаний сплачувати щомісячну комісію за обслуговування Золотої картки у встановленому Банком розмірі. 

2.1.4.5.7. У разі закриття останньої Золотої картки до дати сплати комісії за надані послуги за поточний місяць, комісія за обслуговування Золотої картки не нараховується. 

2.1.4.6. Використання Платіжної картки

2.1.4.6.1. Здійснення операцій з використанням Платіжної картки через пристрої самообслуговування Банку, передбачених Договором, може бути обмежено в пристроях інших банків.

2.1.4.6.2. Місця приймання Платіжної картки до оплати або використання відзначені логотипом, що відповідає відповідній платіжній системі: Visa, MasterCard, UNIONPAY, ПРОСТІР.

2.1.4.6.3. Картки типу Domestic можуть використовуватися тільки на території України.

2.1.4.6.4. Підставою для отримання готівки по Картці через банкомат є правильне введення ПІНа. У разі шестиразового невірного введення ПІНу Картка автоматично блокується. У цьому випадку необхідно змінити ПІН-код за допомогою Системи “Приват24” (меню "Налаштування - Змінити ПІН-код"), за допомогою дзвінка  в Банк на номер 3700.

2.1.4.6.5. За Картками миттєвого випуску можливі тільки операції в банкоматах і терміналах (банківських і торгових) з введенням ПІН-коду. В POS-терміналах оплата карткою миттєвого випуску з безконтактним чіпом можлива без введення ПІН-коду.

2.1.4.6.6. При здійсненні платіжних операцій (переказ грошових коштів на свої рахунки, поповнення номера мобільного телефону, отримання готівкових грошових коштів), які не перевищують встановлених Банком лімітів, уведення ПІНа  не потрібно.

2.1.4.6.7. Операція з отримання готівкових коштів у банкоматі вважається правильно здійсненою і не може бути скасована за умови виконання усіх необхідних для її здійснення дій: введення Картки у щілину банкомата, набір ПІН-коду, вибір і підтвердження здійсненої операції.

2.1.4.6.8. По Інтернет-картці видача готівкових коштів не здійснюється за винятком видачі залишку коштів з поточного рахунку у касі Банку у момент закриття поточного рахунку.

2.1.4.6.9. При використанні Картки для оплати товарів/послуг Клієнт зобов'язаний підписати розрахунковий документ (якщо це передбачено порядком здійснення операції), попередньо впевнившись, що у цьому документі правильно зазначений номер Картки, сума, валюта і дата операції. Держатель Картки  відповідає за правильність зазначеної у цих документах інформації.

2.1.4.6.10. Якщо оплачені з використанням  Картки товар/послуга повернені або не отримані, Клієнт з метою повернення коштів зобов'язується отримати від працівника торгової точки, у якій відбулась оплата, Фіскальний касовий чек видачі коштів (розрахунковий документ), який містить номер Картки й суму, що підлягає поверненню. Повернення вартості товару / послуги здійснюється торговою точкою шляхом зарахування суми на поточний рахунок Клієнта протягом 45 днів після оформлення Фіскального касового чеку видачі коштів.

2.1.4.6.11. Для оплати товару/послуги через Інтернет Клієнт повинен вказати її тип, номер та строк дії у відповідні поля запиту, а також іншу інформацію у разі потреби. При здійсненні операції з використанням технології двофакторної аутентифікації з метою отримання динамічного пароля необхідною умовою для здійснення операції з Карткою є надання Клієнтом інформації про номер мобільного телефону. 

2.1.4.6.12. Зарахування коштів на поточний рахунок здійснюється за номером Картки / рахунку / IBAN і може здійснюватися шляхом внесення готівкових коштів в касу Банку або перерахуванням з рахунків в інших банках, за допомогою переказу грошових коштів з інших поточних або депозитних рахунків фізичної особи, а також з рахунків інших осіб за їх дорученням відповідно до вимог чинного законодавства.

2.1.4.7. Безконтактний платіжний інтерфейс

2.1.4.7.1. Клієнт має право здійснювати операції за допомогою Безконтактного платіжного інтерфейсу (платіжні операції, в тому числі зняття готівки, отримання інформації про наявність грошових коштів на його рахунках без присутності Картки в  банкоматі тощо).

2.1.4.7.2. Процедура ідентифікації Клієнта, який бажає скористатися Безконтактним платіжним інтерфейсом, здійснюється за допомогою засобів ідентифікації, що передбачені між Банком та Клієнтом (Фінансовий номер телефону Клієнта, ПІН (у випадку, якщо встановлений на рахунку Клієнта), одноразові (динамічні) паролі, QR-код, в тому числі сформований за допомогою системи інтернет-банкінгу, CVV/CVC-кодів, тощо). 

2.1.4.8. Перевипуск Картки

2.1.4.8.1. Банк зобов'язаний повідомити Клієнта про закінчення терміну дії його Платіжного інструменту щонайменше за 10 календарних днів до закінчення терміну його дії шляхом відображення інформації в ТСО, Системі "Приват24", АТМ, e-mail, SMS-повідомленням на Фінансовий номер телефону Клієнта.

2.1.4.8.2. Для отримання нової Картки у зв'язку із закінченням строку дії, Клієнт зобов'язується звернутися до Банку до закінчення останнього місяця терміну, зазначеного на Картці. При цьому за перевипуск Картки може стягуватися винагорода згідно чинних тарифів Банк. 

2.1.4.9. Інформування

2.1.4.9.1. При здійсненні операції Банк інформує Клієнта про курс валют на момент проведення операції через SMS-повідомлення або повідомлення у мобільному додатку "Приват24".

2.1.4.10. Оскарження операцій із використанням Картки

2.1.4.10.1. Клієнт має право оскаржити в Міжнародних платіжних системах (VISA, MasterCard та ін.) операцію з використанням Картки або реквізитів Картки. Для цього Клієнт звертається в Банк як до учасника арбітражного процесу з письмовою заявою ініціювати арбітражний процес і гарантіями відшкодування витрат Банку. При цьому Банк ініціює арбітражний процес за умови, що така заява подана Клієнтом не пізніше 35 днів для платіжної системи MasterCard та 25 днів - для VISA з дня отримання Банком second presentment (відповідь від еквайера відносно операції, яка оскаржується).

2.1.4.10.2. Сторони узгодили, що Банк проводить претензійну роботу щодо оскарження операцій за умови, що розмір спірної операції становить більше, ніж 155 грн. У випадку, якщо операція здійснена в іншій валюті, гранична сума визначається шляхом її конвертації в валюту операції за офіційним курсом НБУ, що діє на дату проведення Банком операції, або за обмінним курсом, що встановлюється тим банком, фінансовою установою або Платіжною системою та/ або мережею, через які така операція проводилась.

2.1.4.10.3. У разі програшу Банком арбітражного процесу при оскарженні транзакції в МПС, ініційованого Клієнтом, згідно п.2.1.4.10.1. цього Договору, Клієнт зобов'язується сплатити Банку штраф у гривні, в розмірі еквівалентному 500 доларів США за офіційним курсом НБУ на день оплати. А також, відшкодовує Банку додаткові витрати, понесені Банком в процесі оскарження транзакції. Платежі Клієнта, передбачені цим пунктом, Клієнт доручає Банку списати з його поточного рахунку в дату виникнення у Банку таких вимог до Клієнта (здійснити договірне списання). В разі виграшу Арбітражу штраф повертається.

2.1.4.10.4. Суми коштів по операціях, які оскаржуються Клієнтом, повертаються на поточний рахунок Клієнта після повного врегулювання питання з протилежною стороною - банком, який представив операцію до оплати, відповідно до Правил Міжнародних платіжних систем.

2.1.4.10.5. В разі виявлення Банком фактів здійснення транзакції з порушенням Правил Міжнародних платіжних систем, яка призвела до виникнення на поточному рахунку Клієнта несанкціонованого овердрафту, та в разі неможливості Банку зв'язатися з Клієнтом за відомими Банку контактними даними Клієнта, такий Клієнт доручає Банку здійснити оскарження транзакції в Міжнародних платіжних системах без подання Клієнтом заяви, передбаченої п.2.1.4.10.1. цього Договору.

2.1.4.10.6. У разі якщо Торговець підозрюється Банком в шахрайських діях (в т.ч. непрозорому інформуванні щодо вартості послуг/тарифів до проведення оплати та ін.), Клієнт доручає Банку здійснити оскарження транзакції, здійсненої у такого Торговця, в Міжнародних платіжних системах без подання Клієнтом заяви, передбаченої п. 2.1.4.10.1. цих Умов та Правил.

2.1.4.11. Транзакції з альтернативної картки

2.1.4.11.1. В разі недостатності коштів на рахунку Електронного платіжного засобу Клієнта при здійсненні транзакції у POS-терміналі та за наявності у Клієнта інших альтернативних поточних рахунків, відкритих в Банку, Клієнт доручає Банку здійснити списання коштів із альтернативного поточного рахунку, на якому достатньо коштів для здійснення транзакції, як за рахунок власних, так і за рахунок кредитних коштів. При цьому інформація про альтернативний рахунок відображається на екрані POS-терміналу. Клієнт підтверджує здійснення транзакції із альтернативного рахунку шляхом введення ПІН-коду.

2.1.4.12. Послуги для Держателей Преміальних Карток:

2.1.4.12.1. Сервіси у подорожах

2.1.4.12.1.1. Держатель преміальної платіжної картки має право користуватись сервісами у подорожах: “Страхування подорожуючих”, “Fast Line”, “Обслуговування у VIP-терміналі”, “LoungeKey” тощо.

2.1.4.12.2.2.  Детальна інформація про сервіси та умови їх отримання розміщена на офіційному сайті Банку за посиланнями:

для Держателей карток Platinum: https://privatbank.ua/vip/platinum#travels

для Держателей World Black Edition:  https://privatbank.ua/vip/world-black-edition#gads-12192

для Держателей Visa Signature: https://privatbank.ua/vip/signature#gads-13356

для Держателей World Elite та Infinite Premium: https://privatbank.ua/vip/world-elite#gads-12210

для Держателей Infinite Private: https://privatbank.ua/vip/infinite#gads-12218

2.1.4.12.2. Послуга “Кімната переговорів”

2.1.4.12.2.1. Держателі картки Platinum, World Black Edition, Signature, World Elite, Infinite Premium, Infinite Private мають право користуватися послугою “Кімната переговорів”, яка полягає у наданні Банком для проведення переговорів кімнати у відділенні Банку, де є підрозділ з VIP-обслуговування.

2.1.4.12.2.2. Тривалість користування кімнатою переговорів не більше 1 години та не виходить за межі робочого графіку відділення.

2.1.4.12.2.3. Надання супутніх банківських послуг при користуванні кімнатою перемовин здійснюється за відповідними тарифам.

2.1.4.12.2.4. Для отримання послуги Клієнт повинен звернутися до свого персонального менеджера або до Служби “Premium-підтримка” за номером 38 073 (050, 098) 900 00 02 або у чаті у Системі «Приват24».

2.1.4.12.2.5.Банк має право відмовити в наданні послуги, в тому числі без пояснення причин, за таких умов (але не виключно):

- якщо в бажаний час та/або місце вільна кімната відсутня;

- якщо Клієнт перевищує встановлену тривалість користування кімнатою;

- якщо Клієнт на думку Банку зловживає послугою та/або використовує її з метою, яка заборонена законодавством та/або внутрішніми банківськими правилами;

- за наявності інших обставин на розсуд Банку.

2.1.4.12.3. Послуга  "Premium підтримка"

2.1.4.12.3.1. Преміальні клієнти - власники пакетів Premium, Premium plus, Premium Max, Private Banking, а також Держатель Додаткової до преміальної картки рівня Gold з метою отримання консультацій з питань банківського обслуговування (інформація про залишок коштів на рахунках, блокування карток у разі втрати, зміні ліміту видаткових операцій тощо) має право користуватися цілодобовою послугою "Premium підтримка".

2.1.4.12.3.2. Послуга "Premium підтримка" надається Клієнту в разі його звернення до Банку виключно за номером 38 073 (050, 098) 900 00 02 або у чаті у Системі "Приват24".

При цьому, Сторони узгодили, що власнику пакета Premium консультація надається виключно у такому порядку:

-  Віртуальний голосовий  помічник Марія надає консультацію за популярними тематиками;

-  Також надається можливість з’єднатися із співробітником Банку.

2.1.4.12.3.3. Строки обробки звернення Клієнта, надання йому інформації встановлюються Банком одноосібно та залежать від обсягу, складності звернення тощо.

2.1.4.12.4. Консьєрж-сервіс Міжнародних платіжних систем

2.1.4.12.4.1. Преміальні клієнти - власники пакетів Premium, Premium plus, Premium Max, Private Banking з метою замовлення додаткових послуг (придбання квитків, бронювання готелів, отримання інформації, замовлення квітів та товарів тощо) мають право користуватись послугою «Консьєрж-сервіс» відповідної Міжнародної платіжної системи Visa та/або Mastercard, в тому числі через партнера, який діє від імені та в інтересах відповідної Міжнародної платіжної системи.

Для отримання послуги Клієнту необхідно звернутися такими каналами зв`язку:

Visa Concierge: 

Mastercard Concierge:

2.1.4.12.4.2. З метою отримання Клієнтом зазначених послуг Банк відповідно до договору про співпрацю передає персональні дані Клієнта, повний перелік яких визначено у Повідомленні про порядок і процедуру захисту персональних даних клієнтів ПриватБанку, яке доступно на головній сторінці сайту АТ КБ “ПриватБанк", партнеру, який від імені та в інтересах відповідної Міжнародної платіжної системи надає послуги «Консьєрж-сервісу».

2.1.4.12.4.3. Сторони узгодили та розуміють, що Банк не є надавачем зазначеної послуги, не визначає умови її надання, а тому не несе жодної відповідальності за обсяг, якість та строки надання послуги, ненадання послуги тощо.

2.1.4.12.5. Спеціальні програми для Преміальних клієнтів Банку

2.1.4.12.5.1.  Держатель преміальної платіжної картки Platinum, Signature, Infinite Premium та Infinite Private платіжної системи Visa має право скористатись програмою лояльності “Всесвіт привілеїв” від Visa””, що передбачає накопичення балів за розрахунки в Інтернеті, які можна обміняти на електронні сертифікати. Детальна інформація про програму лояльності розміщена на офіційному сайті Банку за посиланням https://privatbank.ua/vip/infinite#gads-12218.

2.1.4.12.5.2. Держатель преміальної платіжної картки Visa Signature має право на отримання додаткових привілеїв (кешбеків, знижок тощо) за умови, що такі привілеї передбачені поточними умовами акції МПС Visa. Поточні умови акції розміщені за посиланням newpromos.pb.ua.

2.1.4.12.6. Юридична підтримка

2.1.4.12.6.1. Держатель преміальної платіжної картки Infinite Premium та Infinite Private платіжної системи Visa має право користуватися послугою “Юридична підтримка”, яка полягає у наданні партнерами міжнародної платіжної системи Visa консультацій з питань українського та міжнародного права. Виключенням є надання консультацій, які суперечать інтересам Банку, наприклад, як відповідати в разі звернення Банку щодо повернення боргу за договором про надання фінансових послуг тощо.

2.1.4.12.7. Інші послуги

2.1.4.12.7.1. Держатель преміальної платіжної картки Platinum, World Black Edition, Signature, World Elite, Infinite Premium та Infinite Private має право користуватись іншими послугами для Преміальних клієнтів Банку: “Персональний банкір”, “Чат з персональним банкіром”. Детальна інформація про послуги та умови їх отримання визначена у підрозділі 4.1. цих Умов та Правил.

2.1.4.13. Інформування Клієнтів

2.1.4.13.1. Банк здійснює інформування Клієнта під час користування банківськими послугами за рахунком обліку фінансового активу шляхом відправлення повідомлень на обраний Клієнтом в Системі «Приват24», чат-online, особистого банкіра, за телефоном 3700 або у відділенні Банку канал для комунікацій.

Клієнт має право обрати канал інформування за рахунком обліку фінансового активу: електронна пошта, Система “Приват24”, месенджери Telegram, sms-повідомлення.

Сторони узгодили про наступне:

- Банк здійснює інформування Клієнтів за рахунком обліку фінансового активу до обрання ними іншого бажаного каналу комунікації шляхом відправлення повідомлень в Системі «Приват24»; 

- Банк  здійснює інформування Клієнта за рахунком обліку фінансового активу шляхом відправлення повідомлень в Системі “Приват24” про:

1) дату, баланс рахунку обліку фінансового активу та суму встановленого кредиту (за наявності) на цю дату;

2) суму здійснення операції за рахунком обліку фінансового активу із зазначенням окремо суми використаного кредиту (за наявності);

- Для Клієнтів, які отримують пенсійні виплати в Банку, інформування здійснюється шляхом направлення sms-повідомлення по прибутковим транзакціям на суму від 2 000 грн.;

- Клієнти, які отримують пенсійні виплати в Банку, в разі необрання жодного каналу інформування або обрання каналу sms, відмовляються від отримання повідомлень за всіма операціями, окрім прибуткових на суму від 2 000 грн;

- Банк має право здійснювати додаткове інформування Клієнтів на обрані Банком самостійно канали за транзакціями, які на думку Банку є ризикованими.

Банк має право встановити плату за інформування згідно Тарифів Банку.

2.1.4.14. Програма лояльності "Привіт" та інші програми лояльності

2.1.4.14.1. Держатель Платіжної картки Банку, який авторизований у Системі "Приват24" та досяг 18-річного віку, має право брати участь у Програмі лояльності "Привіт" та будь-яких інших акціях та програмах, умови яких передбачають отримання кешбеку, знижок та інших привілеїв за проведення розрахунків за допомогою Платіжних карток, емітованих Банком.

Умови участі у акціях Програми лояльності "Привіт" розміщені у Системі "Приват24". Організаторами акцій є Торговці та/або Банк та/або МПС.

2.1.4.14.2. Кешбек

2.1.4.14.2.1. Для отримання кешбеку Клієнт зобов’язаний активувати доступну пропозицію шляхом натискання відповідної кнопки в Системі “Приват24”. 

Після цього Клієнт має право здійснити платіжну операцію за допомогою Платіжної картки в торговій мережі Торговця, який проводить акцію: в Офлайн точці, де встановлений POS-термінал Банку, та/або у Онлайн точці у мережі Інтернет через платіжний сервіс LiqPay, або виконати інші умови, визначені організатором акції.

2.1.4.14.2.2. При здійсненні платіжної операції в розділі "Накопичення" в Системі "Приват24" в режимі онлайн відображається нарахований кешбек у розмірі, встановленому організатором акції. Кешбек виплачується за рахунок організатора акції.

2.1.4.14.2.3. Інформація про розмір кешбеку відображається Клієнту у Системі "Приват24" у розділі "Накопичення".

2.1.4.14.2.3. Клієнт має право у розділі "Накопичення" ініціювати отримання коштів накопиченого кешбеку виключно у повному обсязі на поточний рахунок Клієнта у гривні, відкритий в Банку.

2.1.4.14.2.4. При виплаті сум кешбеку Банк утримує податок на доходи фізичних осіб та військовий збір в розмірах, встановлених чинним законодавством України, та подає інформацію щодо таких доходів та утриманого податку до контролюючих органів.

2.1.4.14.2.5. Клієнт має право відмовитися від отримання кешбеку у розділі "Налаштування" Системи "Приват24".

2.1.4.14.2.6. Сторони узгодили, що в разі, якщо Клієнт протягом 12 календарних місяців поспіль у розділі "Накопичення" не ініціював отримання кешбеку, кешбек анулюється.

2.1.4.14.2.7. В разі повернення Клієнтом товару, кошти за придбаний товар повертаються на поточний рахунок Клієнта із відповідним коригуванням розміру кешбеку в розділі "Накопичення".

2.1.4.14.2.8. Банк має право не нараховувати кешбек неверефікованим держателям Платіжних карток.

2.1.4.14.3. Знижки

2.1.4.14.3.1. Для отримання знижки Клієнт має право здійснювати платіжні операції за допомогою Платіжної картки в торговій мережі Торговця, який проводить акцію: в Офлайн точці, де встановлений POS-термінал Банку, та/або у Онлайн точці у мережі Інтернет через платіжний сервіс LiqPay. Для отримання знижки  Клієнт зобов'язаний активувати доступну пропозицію Торговця шляхом натискання відповідної кнопки у Системі “Приват24” до здійснення платіжних операцій. При цьому під час здійснення такої платіжної операції із рахунка Клієнта буде списано суму операції із врахуванням знижки (із суми транзакції віднімається сума знижки).

2.1.4.14.4. Купони

2.1.4.14.4.1. Держатель Платіжної картки Банку, який авторизований у Системі "Приват24" у розділі "Привіт", має право придбати Купони, що пропонуються Торговцями. Придбання купона гарантує отримання знижки від звичайної ціни з урахуванням умов акції Торговця. Клієнт має право придбати відповідний Купон, перейшовши за посиланням у Системі "Привіт24" на сайт Торговця.

2.1.4.14.5. Сертифікати

2.1.4.14.5.1. Держатель Платіжної картки Банку, який авторизований у Системі "Приват24" у розділі "Привіт", має право придбавати Сертифікати, що пропонуються Торговцями. Клієнт має право придбати відповідний Сертифікат, перейшовши за посиланням у Системі "Приват24" на сайт Торговця.

2.1.4.14.6. Інші умови Програми лояльності "Привіт" та інших програм лояльності

2.1.4.14.6.1. Банк не несе відповідальності за акції, організатором яких він не являється, зокрема, але не­ виключно, Банк не несе відповідальності за умови  акцій та виконання обов'язків, визначених акціями, їх організаторами.

2.1.4.14.6.2. Клієнт, щодо якого відповідно до чинного законодавства України та/або внутрішньобанківських документів встановлено обмеження в обслуговуванні, та/або Клієнт, у якого відсутній реєстраційний номер облікової картки платника податків, не має права брати участь у Програмі лояльності "Привіт" та інших програмах лояльності.

2.1.4.15. Інформування про страхові продукти 

2.1.4.15.1. Держатель Платіжної картки Банку має право користуватись страховими продуктами, що реалізуються Банком у статусі страхового посередника. 
2.1.4.15.2. Детальна інформація про страхові продукти, умови їх отримання та інша інформація, що вимагається законодавством для надання Клієнту з метою укладення договору страхування, розміщена на офіційному сайті Банку за посиланням privatbank.ua/strahovaniye
2.1.4.15.3. Банк має право інформувати Клієнта про страхові продукти, представлені у Банку, та пропонувати Клієнту такі продукти з максимальним урахуванням вимог та потреб Клієнта у страхуванні, а Клієнт має право отримати страхові послуги або відмовитись від їх отримання, якщо інше не встановлено законом. 
2.1.4.15.4. Банк обробляє персональні дані Клієнта, повний перелік яких визначено у Повідомленні про обробку персональних даних, яке доступно на головній сторінці сайту Банку, зокрема з метою інформування Клієнта про страхові продукти, визначення потреби Клієнта у страхуванні та пропонування страхового продукту Клієнту. Детальніша інформація також зазначена у розділі 1.1.9. Умов та Правил.
2.1.4.15.5. Сторони узгодили та розуміють, що Банк не є надавачем страхових послуг, не визначає умови страхових продуктів, не приймає рішень про здійснення страхової виплати або відмови у здійсненні страхової виплати, а тому не несе жодної відповідальності за обсяг, якість та строки надання страхової послуги, ненадання страхової послуги тощо.

Тарифи

№ тарифу Бізнес Назва послуги Тариф Примітка
1 Дирекція роздрібного бізнесу Інформування Клієнтів за рахунком обліку фінансового активу каналами: Система «Приват24» / Telegram / e-mail Не тарифікується
2 Дирекція роздрібного бізнесу Інформування клієнтів, що отримують пенсійні виплати, за рахунком обліку фінансового активу sms-повідомленням за прибутковими транзакціями на суму від 2 000 грн Не тарифікується
3 Дирекція роздрібного бізнесу Інформування Преміальних клієнтів за рахунком обліку фінансового активу sms-повідомленням Не тарифікується
4 Дирекція роздрібного бізнесу Послуга "Всі SMS" (інформування за всіма фінансовими транзакціями незалежно від суми шляхом направлення sms- повідомлень) 39 грн/міс. Сплата в дату підключення послуги та далі через кожні 30 календарних днів протягом всього строку користування послугою в порядку та на умовах, визначених Договором.