2.1.3. Картка для виплат

2.1.3.1. Предмет Договору

2.1.3.1.1. Банк зобов'язується відкрити Клієнту Поточний рахунок та випустити Картку для Виплат/Картку для Виплат GOLD (далі - Картка) для зарахування грошових коштів у вигляді заробітної плати, соціальних та пенсійних виплат, стипендій, виплат за договорами цивільно-правового характеру, інших виплат та розрахунків, а також здійснювати обслуговування Поточного рахунку, а Клієнт зобов'язується сплачувати Банку винагороду на умовах, визначених цим Договором та Тарифами Банку.

2.1.3.1.2. Клієнт приєднується до Умов та Правил надання банківських послуг акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (далі - Умови та Правила) шляхом підписання Заяви про відкриття Поточного рахунку та приєднання до Умов та Правил надання послуги “Картка для виплат”.

2.1.3.1.3. Поточний рахунок, для якого відкрито Картку, може використовуватись:

- для отримання заробітної плати та інших винагород (премія, аванс, лікарняний, відрядні тощо) від роботодавця Клієнта;

- для отримання пенсії;

- для отримання соціальних виплат (виплат по безробіттю, виплат по догляду за дитиною до трьох років, будь-яких інших соціальних виплат);

- для отримання стипендії від навчального закладу, в якому навчається Клієнт;

- для інших розрахунково-касових операцій, які не пов'язані із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності (виплати відсотків по депозитах, отримання переказів, зарахування власних коштів для особистих потреб).

2.1.3.2. Обов'язки Банку:

2.1.3.2.1. Банк зобов'язаний обслуговувати Поточний рахунок за дебетною платіжною схемою в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством, цим Договором та Правилами платіжних систем.

2.1.3.2.2. Банк зобов'язаний безкоштовно надавати Клієнту виписки про рух коштів за його Поточним рахунком у Системі Приват24.

2.1.3.2.3. Зарахування заробітної плати, стипендій, пенсій, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат визначаються як цільові зарахування. 

2.1.3.2.4. Карта може використовуватись для будь-яких грошових зарахувань, одночасно при цьому Банк відкриває окремий рахунок для цільових зарахувань (цільовий рахунок). Зарахування будь-яких інших коштів, у т.ч. нарахованих процентів, на цільові рахунки не проводиться.

2.1.3.3. Права Банку:

2.1.3.3.1. Банк має право відмовити в безкоштовному оформленні Картки для виплат/Картки для виплат GOLD в разі, якщо протягом року (365 днів) Клієнтом вже було оформлено шість або більше Карток для виплат/Карток для виплат GOLD, карток "Універсальна", карток "Універсальна" GOLD або карток Юніора.

Всі наступні Картки в період обмеження Клієнт може оформити на платній основі згідно діючих Тарифів Банку.

2.1.3.3.2. Банк має право відмовитись від Договору в односторонньому порядку.

2.1.3.4. Обов'язки Клієнта:

2.1.3.4.1. При здійсненні операцій із використанням Картки Клієнт зобов'язаний уникати виникнення Несанкціонованого овердрафту.

2.1.3.4.2. В разі виникнення Несанкціонованого овердрафту Клієнт зобов'язується погасити суму заборгованості за Несанкціонованим овердрафтом у термін до останнього календарного числа місяця, наступного за місяцем в якому такий овердрафт виник. При цьому за користування Несанкціонованим овердрафтом Клієнт зобов'язується сплатити Банку проценти в розмірі, встановленому Тарифами Банку.

2.1.3.4.3. В разі порушення Клієнтом зобов'язань, визначених п. 2.1.3.4.2., Сторони узгодили, що Клієнт зобов'язується сплатити на користь Банку заборгованість за Несанкціонованим овердрафтом, а також проценти від суми неповернутого в строк кредиту, які у відповідності до ч.2 ст.625 Цивільного кодексу України встановлюються за домовленістю Сторін у підвищеному розмірі, передбаченому Тарифами Банку.

2.1.3.4.4. Сторони узгодили, що у разі виникнення за Карткою Несанкціонованого овердрафту, кошти, отримані від Клієнта, направляються для погашення заборгованості у такій черговості:

в першу чергу — на погашення процентів згідно п. 2.1.3.4.3. цього Договору;

в другу чергу — на погашення процентів за користування Несанкціонованим овердрафтом згідно п. 2.1.3.4.2. Договору;

в третю чергу — на погашення тіла Несанкціонованого овердрафту;

2.1.3.4.5. Клієнт доручає Банку здійснювати списання грошових коштів з Поточного рахунку при настанні термінів платежів, що підлягаються сплаті за цим Договором, в розмірах, встановлених Тарифами Банку (здійснювати договірне списання).

2.1.3.4.6. Клієнт Банку зобов`язується використовувати цільовий рахунок виключно для зарахувань цільових коштів.

2.1.3.5. Права Клієнта:

2.1.3.5.1. Клієнт має право використовувати Картку для оплати товарів і послуг, отримання/внесення готівкових грошових коштів у банківських установах і через банкомати, для здійснення інших банківських операцій, передбачених Договором, в т.ч. через віддалені канали обслуговування.

2.1.3.5.2. Клієнт має право отримати додаткову картку на своє ім'я, а також надати доступ до Поточного рахунку Довіреним особам. Самостійно за допомогою банкомату або при зверненні до співробітника Банку здійснити прив'язку додаткової картки до основного рахунку. Використання платіжних карт Клієнтом або його Довіреними особами здійснюється згідно цього Договору.

2.1.3.6. Соціальна картка  для виплат «Пакунок малюка»
2.1.3.6.1.  Сторони домовились, що в разі оформлення Клієнтом Електронного платіжного засобу картка  для виплат  «Пакунок малюка» (далі – картка «Пакунок малюка»), окрім прав та обов’язків, зазначених вище, Клієнт приймає наступні права та обов’язки:
2.1.3.6.1.1.  Клієнт просить Банк відкрити поточний рахунок із спеціальним режимом використання, який призначений виключно для отримання компенсаційних виплат замість натуральної допомоги „Пакунок малюка”. Рахунок не може використовуватися для операцій зняття готівки, переказу коштів, поповнення рахунку тощо. Доступ до поточного рахунку надається за допомогою Електронного платіжного засобу, а саме картки «Пакунок малюка».
2.1.3.6.1.2. Клієнт зобов’язується використовувати картку  «Пакунок малюка» виключно для безготівкових розрахунків на придбання дитині одягу, взуття, засобів гігієни та догляду, текстилю, іграшок, засобів гігієни для породіль у закладах торгівлі, які долучились до публічного договору про реалізацію пілотного проекту Міністерства  соціальної політики України   «Монетизація одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка» у 2020–2021 роках».
2.1.3.6.1.3. В разі, якщо після спливу 12 місячного строку від дати зарахування на рахунок компенсаційних виплат, ці кошти або їх частина не будуть використані, Клієнт доручає Банку здійснити перерахування залишку таких коштів на рахунок Міністерства  соціальної політики України.

2.1.3.7. Соціальна картка  для виплат «Хесед»

2.1.3.7.1.  Сторони домовились, що в разі оформлення Клієнтом Електронного платіжного засобу картка для виплат  «Хесед» (далі – картка «Хесед»), окрім прав та обов’язків, зазначених вище, Клієнт приймає наступні права та обов’язки:
2.1.3.7.1.1.  Клієнт просить Банк відкрити поточний рахунок із спеціальним режимом використання, який призначений виключно для отримання благодійних виплат "Хесед". Рахунок не може використовуватися для операцій зняття готівки, переказу коштів, поповнення рахунку тощо. Доступ до поточного рахунку надається за допомогою Електронного платіжного засобу, а саме картки «Хесед».
2.1.3.
7.1.2. Клієнт зобов’язується використовувати картку  «Хесед» виключно для безготівкових розрахунків у торгових точках.
2.1.3.7.1.3. В разі, якщо Клієнт не використовує кошти у встановлений благодійним фондом «Хесед» строк, або Клієнт розриває відносини з ним, Клієнт доручає Банку здійснити перерахування залишку таких коштів на рахунок благодійного фонду «Хесед».

2.1.3.8. Строк дії Договору

2.1.3.8.1. Договір укладається строком на 20 років. Датою укладення Договору є дата отримання Клієнтом Картки.

Якщо за місяць до закінчення строку дії Договору жодна із Сторін письмово не повідомила іншу Сторону про намір розірвання Договору, він продовжується на такий же строк.

2.1.3.8.2. Строк дії Картки для Виплат/Картки для Виплат GOLD становить 4 роки.