2.1.3. Картка для виплат

2.1.3.1. Предмет Договору

2.1.3.1.1. Банк зобов'язується відкрити Клієнту Поточний рахунок та випустити Картку для Виплат/Картку для Виплат GOLD (далі — Платіжна картка) для зарахування грошових коштів у вигляді заробітної плати, соціальних та пенсійних виплат, стипендій, виплат за договорами цивільно-правового характеру, інших виплат та розрахунків, а також здійснювати обслуговування Поточного рахунку, а Клієнт зобов'язується сплачувати Банку винагороду на умовах, визначених цим Договором та Тарифами Банку. Істотні умови та вид Платіжної картки узгоджуються Сторонами у Заяві про приєднання.

2.1.3.1.2. Клієнт приєднується до Умов та Правил надання банківських послуг акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк" (далі - Умови та Правила) шляхом підписання Заяви про відкриття Поточного рахунку та приєднання до Умов та Правил надання послуги “Картка для виплат”.

2.1.3.1.3. Поточний рахунок, для якого відкрито Платіжну картку, може використовуватись:

- для отримання заробітної плати та інших винагород (премія, аванс, лікарняний, відрядні тощо) від роботодавця Клієнта;

- для отримання пенсії;

- для отримання соціальних виплат (виплат по безробіттю, виплат по догляду за дитиною до трьох років, будь-яких інших соціальних виплат);

- для отримання стипендії від навчального закладу, в якому навчається Клієнт;

- для інших розрахунково-касових операцій, які не пов'язані із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності (виплати відсотків по депозитах, отримання переказів, зарахування власних коштів для особистих потреб).

2.1.3.2. Обов'язки Банку:

2.1.3.2.1. Банк зобов'язаний обслуговувати Поточний рахунок за дебетною платіжною схемою в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством, цим Договором та Правилами платіжних систем.

2.1.3.2.2. Банк зобов'язаний надавати Клієнту виписки про рух коштів за його Поточним рахунком у Системі “Приват24”. Послуга з надання Банком виписок про рух коштів у Системі “Приват24”  не тарифікуються

2.1.3.2.3. Зарахування заробітної плати, стипендій, пенсій, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат визначаються як цільові зарахування. 

2.1.3.2.4. Платіжна картка може використовуватись для будь-яких грошових зарахувань (за умови, якщо інше не визначено Заявою про приєднання та/або законодавством), одночасно при цьому Банк відкриває окремий рахунок для цільових зарахувань (цільовий рахунок). Зарахування будь-яких інших коштів, у т.ч. нарахованих процентів, на цільові рахунки не проводиться.

2.1.3.3. Права Банку:

2.1.3.3.1. Банк має право відмовити в безкоштовному оформленні Платіжної картки для виплат/Картки для виплат GOLD в разі, якщо протягом року (365 днів) Клієнтом вже було оформлено шість або більше Карток для виплат/Карток для виплат GOLD, карток "Універсальна", карток "Універсальна" GOLD або карток Юніора.

Всі наступні Платіжні картки в період обмеження Клієнт може оформити на платній основі згідно діючих Тарифів Банку.

2.1.3.3.2. Банк має право відмовитись від Договору в односторонньому порядку.

2.1.3.4. Обов'язки Клієнта:

2.1.3.4.1. При здійсненні операцій із використанням Платіжної картки Клієнт зобов'язаний уникати виникнення Несанкціонованого овердрафту.

2.1.3.4.2. В разі виникнення Несанкціонованого овердрафту Клієнт зобов'язується погасити суму заборгованості за Несанкціонованим овердрафтом у термін до останнього календарного числа місяця, наступного за місяцем в якому такий овердрафт виник. При цьому за користування Несанкціонованим овердрафтом Клієнт зобов'язується сплатити Банку проценти в розмірі, встановленому Тарифами Банку.

2.1.3.4.3. В разі порушення Клієнтом зобов'язань, визначених п. 2.1.3.4.2., Сторони узгодили, що Клієнт зобов'язується сплатити на користь Банку заборгованість за Несанкціонованим овердрафтом, а також проценти від суми неповернутого в строк кредиту, які у відповідності до ч.2 ст.625 Цивільного кодексу України встановлюються за домовленістю Сторін у підвищеному розмірі, передбаченому Тарифами Банку.

2.1.3.4.4. Сторони узгодили, що у разі виникнення за Платіжною карткою Несанкціонованого овердрафту, кошти, отримані від Клієнта, направляються для погашення заборгованості у такій черговості:

в першу чергу — на погашення процентів згідно п. 2.1.3.4.3. цього Договору;

в другу чергу — на погашення процентів за користування Несанкціонованим овердрафтом згідно п. 2.1.3.4.2. Договору;

в третю чергу — на погашення тіла Несанкціонованого овердрафту;

2.1.3.4.5. Сплата Клієнтом винагороди Банку за цим Договором здійснюється на підставі та в порядку, визначеному Заявою про приєднання та Розділом “Загальні положення” Умов та Правил відповідно до діючих Тарифів Банку.

2.1.3.4.6. Клієнт Банку зобов`язується використовувати цільовий рахунок виключно для зарахувань цільових коштів.

2.1.3.5. Права Клієнта:

2.1.3.5.1. Клієнт має право використовувати Платіжну картку для оплати товарів і послуг, отримання/внесення готівкових грошових коштів у банківських установах і через банкомати, для здійснення інших банківських операцій, передбачених Договором, в т.ч. через Віддалені канали обслуговування.

2.1.3.5.2. Клієнт має право отримати додаткову Платіжну картку на своє ім'я, а також надати доступ до Поточного рахунку Довіреним особам. Самостійно за допомогою банкомату або при зверненні до співробітника Банку здійснити прив'язку додаткової картки до основного рахунку. Використання Платіжних карт Клієнтом або його Довіреними особами здійснюється згідно цього Договору.

2.1.3.6. Соціальна картка  для виплат "Пакунок малюка"

2.1.3.6.1.  Сторони домовились, що в разі оформлення Клієнтом Електронного платіжного засобу Картка  для виплат  "Пакунок малюка" (далі – картка "Пакунок малюка"), окрім прав та обов’язків, зазначених вище, Клієнт приймає наступні права та обов’язки:
2.1.3.6.1.1.  Клієнт просить Банк відкрити поточний рахунок із спеціальним режимом використання, який призначений виключно для отримання компенсаційних виплат замість натуральної допомоги „Пакунок малюка”. Рахунок не може використовуватися для операцій зняття готівки, переказу коштів, поповнення рахунку тощо. Доступ до поточного рахунку надається за допомогою Електронного платіжного засобу, а саме картки "Пакунок малюка".
2.1.3.6.1.2. Клієнт зобов’язується використовувати Платіжну картку  "Пакунок малюка" виключно для безготівкових розрахунків на придбання дитині одягу, взуття, засобів гігієни та догляду, текстилю, іграшок, засобів гігієни для породіль у закладах торгівлі, які долучились до публічного договору про реалізацію пілотного проекту Міністерства  соціальної політики України   "Монетизація одноразової натуральної допомоги "Пакунок малюка" у 2020–2023 роках".
2.1.3.6.1.3. В разі, якщо після спливу 12 місячного строку від дати зарахування на рахунок компенсаційних виплат, ці кошти або їх частина не будуть використані, Клієнт доручає Банку здійснити перерахування залишку таких коштів на рахунок Міністерства  соціальної політики України.

2.1.3.7. Соціальна картка  для виплат "Хесед"

2.1.3.7.1.  Сторони домовились, що в разі оформлення Клієнтом Електронного платіжного засобу Картка для виплат  "Хесед" (далі – картка "Хесед"), окрім прав та обов’язків, зазначених вище, Клієнт приймає наступні права та обов’язки:
2.1.3.7.1.1.  Клієнт просить Банк відкрити поточний рахунок із спеціальним режимом використання, який призначений виключно для отримання благодійних виплат "Хесед". Рахунок не може використовуватися для операцій зняття готівки, переказу коштів, поповнення рахунку тощо. Доступ до поточного рахунку надається за допомогою Електронного платіжного засобу, а саме картки "Хесед".
2.1.3.7.1.2. Клієнт зобов’язується використовувати Платіжну картку "Хесед" виключно для безготівкових розрахунків у торгових точках.
2.1.3.7.1.3. В разі, якщо Клієнт не використовує кошти у встановлений благодійним фондом "Хесед" строк, або Клієнт розриває відносини з ним, Клієнт доручає Банку здійснити перерахування залишку таких коштів на рахунок благодійного фонду "Хесед".

2.1.3.8. Картка для виплат "єПідтримка"

2.1.3.8.1. Клієнт просить Банк відкрити поточний рахунок із спеціальним режимом використання, який призначений для отримання виплат,  які визначено Міністерством цифрової трансформації України та затверджено відповідними Постановами Кабінету міністрів України.

2.1.3.8.2. Клієнт зобов’язується використовувати  Платіжну картку  "єПідтримка" для здійснення платіжних операцій, які визначено  Міністерством цифрової трансформації України та затверджено відповідними Постановами Кабінету міністрів України.

2.1.3.9. Соціальна картка  для виплат "Картка єВідновлення "

2.1.3.9.1.  Сторони домовились, що в разі оформлення Клієнтом Електронного платіжного засобу Картка  для виплат  "Картка єВідновлення", окрім прав та обов’язків, зазначених вище, Клієнт приймає наступні права та обов’язки:

2.1.3.9.1.1. Клієнт просить Банк відкрити поточний рахунок із спеціальним режимом використання, який призначений виключно для отримання компенсації громадянам України на відновлення пошкоджених об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій та ін. 

Рахунок не може використовуватися для операцій зняття готівки, переказу коштів, поповнення рахунку тощо. Доступ до поточного рахунку надається за допомогою Електронного платіжного засобу, а саме “Картки  єВідновлення”.

2.1.3.9.1.2. Клієнт зобов’язується використовувати Платіжну картку  "Картка єВідновлення” для безготівкових розрахунків для оплати товарів/робіт/послуг з відновлення пошкодженого об’єкта нерухомого майна шляхом придбання будівельної продукції для виконання поточного чи капітального ремонту самостійно або шляхом замовлення виконання відповідних послуг та робіт будівельними організаціями.

Видаткові операції здійснюються виключно у торгівельних точках які зареєстровані по МСС: 1520 - Генеральні підрядники – житлове та торгове будівництво; 5211 - Магазини будівельних матеріалів та пиломатеріалів.

2.1.3.9.1.3. У разі, якщо на рахунку залишились кошти які не використані протягом 12 місяців з дня їх зарахування, ці кошти або їх частину, Клієнт доручає Банку здійснити перерахування залишку таких коштів на рахунок Мінінфраструктури.

2.1.3.10. Соціальна картка  для виплат "Картка на оздоровлення"

2.1.3.10.1.  Сторони домовились, що в разі оформлення Клієнтом Платіжної картки для виплат  "Картка на оздоровлення" (далі – картка "Картка на оздоровлення"), окрім прав та обов’язків, зазначених вище, Клієнт приймає наступні права та обов’язки:

2.1.3.10.1.1.  Клієнт просить Банк відкрити поточний рахунок із спеціальним режимом використання, який призначений виключно для отримання виплати на оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. Рахунок не може використовуватися для операцій зняття готівки, переказу коштів, поповнення рахунку тощо. Доступ до поточного рахунку надається за допомогою Платіжної картки, а саме картки "Картка на оздоровлення".

2.1.3.10.1.2. Клієнт зобов’язується використовувати Платіжну картку  "Картка на оздоровлення" виключно для безготівкових розрахунків на оплату оздоровлення і відпочинок дітей, які приєднались до публічного договору Міністерства  соціальної політики України.   

2.1.3.10.1.3. У разі, якщо після спливу трьох місяців з дня зарахування коштів на поточний рахунок Клієнта, до якого емітовано Платіжну картку "Картка на оздоровлення" (але не пізніше  25 грудня року, у якому було здійснено виплату), на такому рахунку є залишок коштів та/або Клієнтом подано заяву на закриття поточного рахунку, Клієнт доручає Банку здійснити перерахування залишку таких коштів на рахунок Міністерства  соціальної політики України шляхом ініціювання відповідної платіжної інструкції. При цьому Клієнт доручає Банку підписати таку платіжну інструкцію від імені Клієнта. 

2.1.3.11. Строк дії Договору

2.1.3.11.1. Договір укладається строком на 20 років. Датою укладення Договору є дата отримання Клієнтом Картки.

Якщо за місяць до закінчення строку дії Договору жодна із Сторін письмово не повідомила іншу Сторону про намір розірвання Договору, він продовжується на такий же строк.

2.1.3.11.2. Строк дії Картки для Виплат/Картки для Виплат GOLD становить 4 роки.

2.1.3.12. Інші умови

2.1.3.12.1. До закінчення воєнного стану в Україні у випадках, коли на рахунок для зарахування заробітної плати Клієнта накладено арешт, Клієнт-військовослужбовець відкриває новий рахунок та здійснює операції на ньому без урахування арешту. При цьому Банк здійснює зарахування заробітної плати на рахунок, на якому арешт відсутній.

Типи електронних платіжних засобів


● фізична картка (картка миттєвого випуску, картка з індивідуальним дизайном, іменна картка з фото)
● Digital картка

Валюта рахунку "Картки для виплат", "Картки для виплат Gold"

Гривня, долари США, євро

 

 

Тарифи

 

 

 

 

 

№ Тарифу

Бізнес

Назва послуги

Тариф

Примітка

За відкриття рахунку

1

Роздрібний бізнес

Вартість оформлення карток миттєвого випуску "Картка для вплат" , "Картка для вплат Gold"
(випуск, перевипуск)

- не тарифікується - за умови, що за останні 365 днів клієнтом оформлено до 6 карток миттєвого випуску (сумарно по всім продуктам);
- 100.00 грн - за умови, що за останні 365 днів клієнтом оформлено 6 та більше карток миттєвого випуску (сумарно по всім продуктам)

 

2

Роздрібний бізнес

Вартість оформлення іменної "Картки для виплат" з фото (випуск та перевипуск)

100 грн

 

3

Роздрібний бізнес

Вартість оформлення іменної картки з фото "Картки для виплат Gold" (випуск та перевипуск)

150 грн

 

4

Роздрібний бізнес

Вартість оформлення картки з індивідуальним дизайном (випуск та перевипуск)

99 грн

 

5

Роздрібний бізнес

Вартість оформлення картки з індивідуальним дизайном з фото (випуск та перевипуск)

149 грн

 

За обслуговування рахунку

6

Роздрібний бізнес

Комісія за обслуговування " Картки для виплат"

Не тарифікується

 

7

Роздрібний бізнес

Щомісячна комісія за обслуговування Золотої картки для виплат

20 грн на місяць, екв. (з Клієнта, незалежно від кількості Золотих карток)

• Період сплати - з 1 числа наступного місяця до останнього календарного дня наступного місяця (щомісячно). Зобов’язання Клієнта щодо сплати щомісячної комісії за обслуговування Золотої картки припиняються в разі відсутності клієнтських операцій за карткою протягом 90 календарних днів поспіль та знову поновлюються в разі здійснення операцій за карткою.

За несанкціонований овердрафт

8

Роздрібний бізнес

Обов'язковий щомісячний платіж

100% від заборгованості за несанкціонованим овердрафтом

 

9

Роздрібний бізнес

Процентна ставка за несанкціонований овердрафт (заборгованість по картковому рахунку, за яким овердрафт не передбачений)

3,6% на місяць (43,2% річних) від суми несанкціонованого овердрафту

 

10

Роздрібний бізнес

Процентна ставка в разі непогашення несанкціонованого овердрафту до останнього числа місяця, наступного за місяцем, у якому виник несанкціонований овердрафт (у відповідності до частини 2 статті 625 Цивільного кодексу України)

7,2% на місяць (86,4% річних) від суми несанкціонованого овердрафту

 

За операційне обслуговування рахунку

11

Роздрібний бізнес

Комісія за розрахункове обслуговування неактивного рахунку по продукту "Картка для виплат"/"Картка для виплат Gold"

20.00 гривень щомісяця, але не більше залишків коштів на рахунку

Щомісяця 20 числа  в порядку, визначеному Договором

12

Роздрібний бізнес

Комісія за зняття готівки з "Картки для виплат"/"Картки для виплат Gold": у банкоматах і пунктах видачі готівки ПриватБанку та інших банків України

Не тарифікується

 

13

Роздрібний бізнес

Комісія за зняття готівки з "Картки для виплат"/"Картки для виплат Gold" у банкоматах і пунктах видачі готівки за кордоном

2% від суми

 

14

Роздрібний бізнес

Додаткова комісія за зняття коштів з "Картки для виплат"/"Картки для виплат Gold" без наявності картки в касі або через банкомат за допомогою послуги «Операції без картки»

У касі – 0,2%, мінімум 5 грн (зняття через QR-код або з Digital картки – 0 грн).

У банкоматі – 2 грн (окрім зняття через QR-код)

 

15

Роздрібний бізнес


Комісія за нецільове поповнення "Картки для виплат"/"Картки для виплат Gold" (крім заробітної плати, пенсії, соціальних виплат)

0,5% від суми (max 50 грн) за поповнення в межах України

 

16

Роздрібний бізнес

Цільові зарахування
(зарплата, пенсійні/соціальні виплати тощо)

не тарифікується

 

17

Роздрібний бізнес

Комісія за одержання балансу на чек у банкоматах і терміналах самообслуговування ПриватБанку (окрім чека операції зняття готівки) за "Карткою для виплат", "Карткою для виплат Gold"

3 грн

 

18

Роздрібний бізнес

Комісія за поповнення "Картка для виплат", "Картка для виплат Gold" без її наявності: у касі банку через термінал самообслуговування

У касі:
власник картки (з наявністю та без картки) – 0,2%, мінімум 5 грн;
третя особа – 0,5%, мінімум 5 грн;

Digital-картки:
власник картки – не тарифікується ;
третя особа – 0,5%, мінімум 5 грн.

У терміналі самообслуговування – 0,5% від суми, мінімум 5 грн (без наявності картки).

Для власників карток ПриватБанку діє акційний тариф – 0,2% від суми (мінімум 2 грн)

 

19 Роздрібний бізнес 

Комісія за поповнення на касі ТСП

0.5% min — при поповненні в POS-терміналах на касі торгової точки.

 

20

Роздрібний бізнес

Надання довідки/виписки за "Карткою для виплат", "Карткою для виплат Gold" у відділенні банку за будь-який період

100 грн.

не тарифікується - для клієнтів, які є держателями карток для пенсійних виплат, друк у відділенні першої довідки з переліку платних один раз протягом календарного місяця*.

* Кожна наступна довідка протягом місяця, роздрукована у відділенні, -  оплата за стандартним тарифом.

Формування довідки в Приват24 - не тарифікується

21

Роздрібний бізнес

Оплата "Карткою для виплат", "Карткою для виплат Gold" в торговельних точках та інтернет-магазинах

Не тарифікується

 

22

Роздрібний бізнес

Інформування Клієнтів за рахунком обліку фінансового активу каналами: Система «Приват24» / Viber / Telegram / e-mail

Не тарифікується

 

Інформування Клієнтів, що отримують пенсійні виплати, за рахунком обліку фінансового активу sms-повідомленням  за прибутковими транзакціями на суму від 2 000 грн

Не тарифікується

 

Послуга "Всі SMS" (інформування за всіма фінансовими транзакціями незалежно від суми шляхом направлення sms- повідомлень) 39 грн/міс. Сплата в дату підключення послуги та далі через кожні 30 календарних днів протягом всього строку користування послугою в порядку та на умовах, визначених Договором.

23

Роздрібний бізнес

Нарахування процентів на залишок за "Карткою для виплат", "Карткою для виплат Gold" понад 100 грн на день

з 01.06.2021 не проводиться. Активація депозитної властивості не доступна.

 

24 Роздрібний бізнес Комісія за зарахування по виплатам (купонний платіж) по військовим облігаціям та зарахування після погашення військових облігацій Не тарифікується  

За платежі та перекази

25

Роздрібний бізнес

Переказ з "Картки для виплат", "Картки для виплат Gold" на "Картку Універсальна», «Картку Універсальна Gold», «Преміальні картки», «Інтернет-картку», "Картку Юніора"

не тарифікується

 

26

Роздрібний бізнес

Переказ з "Картки для виплат", "Картки для виплат Gold" на "Картку для виплат», «Картку для виплат Gold»

0.5% від суми стягується з одержувача за нецільове поповнення Картки для виплат у межах України

 

27

Роздрібний бізнес

Переказ з "Картки для виплат", "Картки для виплат Gold" на депозит, послугу накопичення "Скарбничка"

- не тарифікується - при поповненні власних депозитів чи послуги накопичення "Скарбничка"
- 0,5% від суми - при поповненні депозитів третьої особи

 

28

Роздрібний бізнес

Переказ коштів на поточний (картковий) рахунок фізичної особи, відкритий в іншому банку

0,5% (min 5 грн, max 100 грн)*

* в Системі "Приват24", а також при переказі залишку коштів Клієнта у разі припинення ділових відносин

29

Роздрібний бізнес

Переказ з "Картки для виплат", "Картки для виплат Gold" на картку українського банку

0.5% від суми (min 5 грн), у т.ч. через сервіси інших банків

 

30

Роздрібний бізнес

Переказ з "Картки для виплат", "Картки для виплат Gold" на картку Mastercard закордонного банку

1% від суми (min 25 грн)

 

31

Роздрібний бізнес

Переказ з "Картки для виплат", "Картки для виплат Gold" на картку Visa закордонного банку

1% від суми (min 25 грн)

 

32

Роздрібний бізнес

Комісія за надсилання міжнародних переказів на сторонніх сервісах (Wise, TransferGo, PayPal та інші) з "Картки для виплат", "Картки для виплат Gold"

2% від суми

З 01.11.2022

33

Роздрібний бізнес

Комунальні та інші платежі з "Картки для виплат", "Картки для виплат Gold" в Приват24

1 грн - є договір з отримувачем

 

3 грн - немає договору з отримувачем

 

1% від суми (min 3 грн, max 100 грн) - отримувач - бюджетна організація

 

34

Роздрібний бізнес

Комунальні та інші платежі з "Картки для виплат", "Картки для виплат Gold" в Терміналі/Банкоматі

1% від суми (min 5 грн, max 500 грн) - є договір з отримувачем

 

1% від суми (min 10 грн, max 1 000 грн) - немає договору з отримувачем

 

1% від суми (min 10 грн, max 1 000 грн) - отримувач - бюджетна організація

 

35

Роздрібний бізнес

Комунальні та інші платежі з "Картки для виплат", "Картки для виплат Gold" у відділенні

1% від суми (min 15 грн, max 500 грн) - є договір з отримувачем

 

1% від суми (min 25 грн, max 1 000 грн) - немає договору з отримувачем

 

1% від суми (min 25 грн, max 1 000 грн) - отримувач - бюджетна організація

 

36

Роздрібний бізнес

Комунальні та інші платежі з "Картки для виплат/Картки для виплат Gold" на сайті

1% від суми min 1 грн - є договір з отримувачем

 

37

Роздрібний бізнес

Комунальні та інші платежі з "Картки для виплат/Картки для виплат Gold" по телефону 3700

1% від суми (min 15 грн, max 500 грн) + 20 грн - є договір з отримувачем

 

1% від суми (min 25 грн, max 1 000 грн) + 20 грн - немає договору з отримувачем

 

1% від суми (min 25 грн, max 1 000 грн) + 20 грн - отримувач - бюджетна організація

 

38 Роздрібний бізнес Переказ коштів на рахунки юридичних осіб та ФОП в якості поповнення фінансової допомоги/ безвідсоткового кредитування (фінансування).

4% від суми платежу, але не менше 100,00 грн.

Без ПДВ

39 Роздрібний бізнес Переказ коштів на поточний (картковий) рахунок фізичної особи, відкритий в іншому банку  через АТМ/ТСО  2% (min 5 грн)                             Без ПДВ
Інше
40 Роздрібний бізнес

Комісія за організацію послуг з доставки картки для перевипуску по Україні*

до 31.12.2024 р. - не тарифікується,

з 01.01.2025 р. - 80 грн з ПДВ

*Доступно всього 6 карток усіх типів протягом фактичного року (враховуючи замовлення перевипуску та/або відкриття нового рахунку по Україні та за кордон)

41 Роздрібний бізнес

Комісія за організацію послуг з доставки картки для відкриття нового рахунку по Україні**

не тарифікується

**Доступно всього 6 карток усіх типів протягом фактичного року (враховуючи відкриття нового рахунку та/або перевипуск по Україні та за кордон)

42 Роздрібний бізнес

Комісія за організацію послуг з міжнародної доставки картки для перевипуску*

до 31.12.2024 р. - не тарифікується,

з 01.01.2025 р. - диференційний тариф

*Доступно всього 6 карток усіх типів протягом фактичного року (враховуючи замовлення перевипуску та/або відкриття нового рахунку по Україні та за кордон)

43 Роздрібний бізнес

Комісія за організацію послуг з міжнародної доставки картки для відкриття нового рахунку**

не тарифікується

**Доступно всього 6 карток усіх типів протягом фактичного року (враховуючи відкриття нового рахунку та/або перевипуск по Україні та за кордон)

44 Роздрібний бізнес Комісія за зарахування відшкодування за послугою “Прийняття на інкасо банкнот іноземних валют” не тарифікується