2.1.2. Поточні рахунки

2.1.2.1. Загальні положення

2.1.2.1.1. На підставі статті 634 Цивільного кодексу України Заявою про відкриття поточного рахунку  фізичної особи та приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (далі - Заява) Клієнт приєднується  до розділу «Загальні положення» та підрозділів «Поточні рахунки», «Використання картки», «Віддалені канали обслуговування» цих Умов та Правил. Заява та зазначені розділ та підрозділи разом складають Договір банківського рахунку (далі - Умови або Договір).

2.1.2.2. Предмет Договору

2.1.2.2.1. Банк на підставі Заяви, поданої Клієнтом, зобов'язується відкрити Клієнтові рахунок, приймати і зараховувати на нього грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження Клієнта про перерахування, видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком в порядку, визначеному законодавством та цим Договором, а Клієнт зобов'язується сплачувати Банку винагороду, передбачену  чинними Тарифами Банку.

2.1.2.3. Порядок відкриття та закриття рахунку

2.1.2.3.1. Банк відкриває Клієнту рахунок на підставі Заяви та наданих належним чином оформлених документів, перелік яких визначається Банком відповідно до вимог законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, із здійсненням ідентифікації, верифікації та вивчення Клієнта в порядку, визначеному законодавством України.

2.1.2.3.2. Банк закриває рахунок Клієнта у таких випадках:
- в разі подання Клієнтом Заяви про закриття рахунка;
-  у разі смерті Клієнта;
- в інших випадках, визначених законодавством України.

2.1.2.4. Порядок здійснення операцій з рахунком

2.1.2.4.1. Клієнт має право застосовувати всі форми розрахунків відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

2.1.2.5. Клієнт має право:

2.1.2.5.1. Самостійно розпоряджатися коштами на своєму рахунку (рахунках), за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

2.1.2.5.2. Ініціювати закриття поточного рахунку за бажанням клієнта на підставі його заяви про закриття поточного рахунку, яка подається банку в електронній формі засобами інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем, і підтверджується  електронним підписом, через ОТР-пароль з фінансового номеру телефону клієнта.

2.1.2.5.3. Вимагати своєчасного і повного здійснення розрахунків та інших обумовлених цим Договором послуг.

2.1.2.5.4. Клієнт має право застосовувати всі форми розрахунків відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

2.1.2.5.5. Клієнт має право в будь-який час подати Заяву про закриття рахунку, оформлену згідно вимог чинного законодавства.

2.1.2.6. Обов'язки Клієнта

2.1.2.6.1. Клієнт зобов'язаний дотримуватися вимог чинного законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку з питань відкриття та ведення рахунків.

2.1.2.6.2. Не використовувати поточний рахунок фізичної особи для проведення операцій, пов`язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

2.1.2.7. Права Банку

2.1.2.7.1. Банк має право витребувати, а Клієнт зобов'язаний надавати інформацію та/або офіційні документи, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації, аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені законодавством або внутрішніми документами Банку документи та відомості, які необхідні Банку з метою виконання вимог законодавства у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в порядку та на умовах визначених  підрозділом  1.1.7. Належна перевірка Клієнта, вимоги FATCA, санкційні вимоги,  зобов’язання з інформування, відмова від підтримання ділових відносин/проведення операцій цього Договору.

2.1.2.8. Обов'язки Банку

2.1.2.8.1. Банк зобов'язаний здійснювати розрахунково-касове обслуговування Клієнта в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Договором.

2.1.2.8.2.  Передавати Клієнту (його представнику за довіреністю) на його вимогу розрахункові документи, які підтверджують списання / зарахування коштів на / з рахунку Клієнта і виписку за рахунком (рахунками) на наступний банківський день за попередній.

2.1.2.8.3.  При надходженні на ім'я Клієнта грошових коштів у валюті, відмінній від валюти банківського рахунку, а саме - в одній з базових валют, в яких оформляються банківські рахунки фізичних осіб, Банк зобов'язується відкрити банківський рахунок у валюті переказу та призвести зарахування грошових коштів на рахунок.

2.1.2.9. Вартість послуг та порядок розрахунків

2.1.2.9.1. За відкриття рахунку та виконання операцій за рахунком Клієнт сплачує Банку винагороду, розмір якої встановлено Заявою та Тарифами Банку, що діють на день здійснення Клієнтом такої операції.
Тарифи встановлюються Банком самостійно та можуть змінюватись протягом дії цього Договору, в порядку, визначеному  законодавством та цим Договором, зокрема, Заявою та підрозділом 1.1.5. “Зміна та доповнення Умов та Правил надання банківських послуг”.

2.1.2.9.2. Клієнт доручає Банку списувати грошові кошти з усіх своїх поточних рахунків (в т.ч. тих, що будуть відкриті в майбутньому), в межах сум, що підлягають сплаті Банку згідно з цим Договором, а також за іншими договорами, укладеними між Клієнтом та Банком, при настанні термінів платежів (здійснювати договірне списання). Списання коштів здійснюється відповідно до встановленого законодавством порядку, при цьому оформляється меморіальний ордер. Списання грошових коштів за іншими договорами здійснюється відповідно до умов цих договорів.

2.1.2.10. Відповідальність Сторін

2.1.2.10.1. За порушення вимог цього Договору Банк та Клієнт несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

2.1.2.10.2. Банк звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень цього Договору у разі зміни чинного законодавства України, зокрема зміни/прийняття нових законів або нормативно-правових актів Національного банку України, які змінюють чи припиняють відносини, що регулюються цим Договором.

2.1.2.11. Строк дії Договору та порядок внесення змін

2.1.2.11.1.  Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє 10 років Датою укладення Договору є дата підписання Клієнтом Заяви.
Цей Договір припиняється після закінчення строку дії цього Договору або за настання інших обставин, встановлених вимогами чинного законодавства або цим Договором.
Договір може бути достроково розірваний за Заявою Клієнта про закриття рахунку в будь-який час, за ініціативою Банку в будь-який час або за настання інших обставин, встановлених вимогами чинного законодавства.  
 Договір вважається продовженим на кожні наступні 10 років в разі, якщо за 30 календарних днів до дати закінчення дії цього Договору жодна зі Сторін не заявила про намір його розірвання або Клієнт не подав Заяву про закриття рахунка.

2.1.2.11.2. Банк надає Клієнту пропозиції щодо зміни істотних умов Договору у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення повідомлення Клієнту, а саме: шляхом направлення повідомлень електронною поштою, у Системі «Приват24», повідомлення у месенджерах за 30 календарних днів до дати внесення змін.

2.1.2.12. Інші умови

2.1.2.12.1. Сторони домовились, що спосіб отримання примірника Договору та додатків до нього встановлено в Заяві.

Тарифи

№ тарифу Бізнес Назва послуги Тариф Примітка
1 Напрямок "Роздрібний бізнес" Відкриття поточного рахунку фізичної особи Не тарифікується
2 Поповнення поточного рахунку у відділенні Банку Не тарифікується
3 Напрямок "Роздрібний бізнес" Обслуговування поточного \ банківського рахунку після переведення в режим "сплячого" рахунку (рахунки за яким 12 (дванадцять) і більше 12 (дванадцяти) місяців не відбувалося руху грошових коштів ні по зарахуванню, ні по списанню) і за умови, що на рахунку є залишок грошових коштів. Період списання комісії щомісяця. У рамках залишку на рахунку, але не більше 10 гривень.
4 Напрямок "Роздрібний бізнес" Виплата готівкових коштів з поточного рахунку національна валюта: 1% від суми переказу min 5 гривень іноземна валюта: 1% від суми переказу min екв. 1 одиниці валюти в гривні за курсом НБУ