2.1.2. Поточні рахунки

2.1.2.1. Загальні положення

2.1.2.1.1. На підставі статті 634 Цивільного кодексу України Заявою про відкриття поточного рахунку фізичної особи та приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (далі - Заява) Клієнт приєднується до розділу «Загальні положення» та підрозділів «Поточні рахунки», «Використання картки», «Віддалені канали обслуговування» цих Умов та Правил. Заява та зазначені розділ та підрозділи разом складають Договір банківського рахунку (далі - Умови або Договір).

2.1.2.2. Предмет Договору

2.1.2.2.1. Банк на підставі Заяви, поданої Клієнтом, зобов'язується відкрити Клієнтові поточний рахунок, для здійснення платіжних операцій в порядку, визначеному законодавством та цим Договором, а Клієнт зобов'язується сплачувати Банку винагороду, передбачену чинними Тарифами Банку.

2.1.2.3. Порядок відкриття та закриття рахунку

2.1.2.3.1. Банк відкриває Клієнту рахунок на підставі Заяви та наданих належним чином оформлених документів, перелік яких визначається Банком відповідно до вимог законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, із здійсненням ідентифікації, верифікації та вивчення Клієнта в порядку, визначеному законодавством України.

2.1.2.3.2. Банк закриває рахунок Клієнта у таких випадках:

- в разі подання Клієнтом Заяви про закриття поточного рахунка;

- у разі смерті Клієнта;

- в інших випадках, визначених законодавством України.

2.1.2.3. Днем відкриття поточного рахунку є дата укладання Договору.

2.1.2.4. Порядок здійснення операцій з рахунком

2.1.2.4.1. Клієнт має право застосовувати всі форми розрахунків відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

2.1.2.4.2. Клієнт має право оформити платіжну інструкцію в електронній або паперовій формі залежно від каналу її надання в Банк. Платіжна інструкція повинна містити обов'язкові реквізити, визначені законодавством.

2.1.2.4.3. Банк надає Клієнту інформацію відповідно до пунктів 1.1.3.1.9.3. та 1.1.3.1.9.5. Умов та правил надання банківських послуг.

2.1.2.4.4. В разі, якщо Swift-переказ не було відправлено, Клієнт має право ініціювати переказ невідправлених коштів зі свого поточного рахунку на рахунок Картки для виплат, звернувшись до відділення Банку. Якщо переказ ініціювався за рахунок купленої валюти, то така валюта має бути продана, а не перерахована на карту.

2.1.2.5. Клієнт має право:

2.1.2.5.1. Самостійно розпоряджатися коштами на своєму рахунку (рахунках), за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

2.1.1.5.2. Клієнт має право в будь-який час подати Заяву про закриття поточного рахунку, оформлену згідно вимог чинного законодавства. Заява про закриття поточного рахунку може подаватися у відділені Банку або на підставі заяви Клієнта про закриття рахунка, поданої у електронній формі засобами інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем (чат-онлайн, електронна пошта swift@privatbank.ua) і підтверджується електронним підписом, через ОТР-пароль з фінансового номеру телефону Клієнта.

2.1.2.5.3. Вимагати своєчасного і повного здійснення платіжних операцій та інших обумовлених цим Договором послуг.

2.1.2.6. Обов'язки Клієнта

2.1.2.6.1. Клієнт зобов'язаний дотримуватися вимог чинного законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку з питань відкриття, закриття рахунків та здійснення платіжних операцій.

2.1.2.6.2. Не використовувати поточний рахунок фізичної особи для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності та незалежної професійної діяльності.

2.1.2.7. Права Банку

2.1.2.7.1. Банк має право витребувати, а Клієнт зобов'язаний надавати інформацію та/або офіційні документи, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації, аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені законодавством або внутрішніми документами Банку документи та відомості, які необхідні Банку з метою виконання вимог законодавства у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в порядку та на умовах визначених підрозділом 1.1.7. Належна перевірка Клієнта, вимоги FATCA, санкційні вимоги, зобов’язання з інформування, відмова від підтримання ділових відносин/проведення операцій цього Договору.

2.1.2.7.2 Банк має право відмовити в прийнятті до виконання платіжної інструкції у випадках передбачених чинним законодавством.

2.1.2.8. Обов'язки Банку

2.1.2.8.1. Банк зобов'язаний здійснювати платіжні операції за рахунком Клієнта в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Договором.

2.1.2.8.2. Передавати Клієнту (його представнику за довіреністю) на його вимогу документи, які підтверджують платіжні операції за рахунком Клієнта і виписку за рахунком (рахунками) на наступний банківський день за попередній.

2.1.2.8.3. При надходженні на ім'я Клієнта грошових коштів у валюті, відмінній від валюти банківського рахунку, Банк обліковує такі грошові кошти на рахунках банку до звернення клієнта із відповідною заявою про відкриття рахунку (якщо умовами відповідної послуги не зазначено інше).

2.1.2.9. Вартість послуг та порядок розрахунків

2.1.2.9.1. За відкриття рахунку та виконання операцій за рахунком Клієнт сплачує Банку винагороду, розмір якої встановлено Заявою та Тарифами Банку, що діють на день здійснення Клієнтом такої операції.

Тарифи встановлюються Банком самостійно та можуть змінюватись протягом дії цього Договору, в порядку, визначеному законодавством та цим Договором, зокрема, Заявою та підрозділом 1.1.5. “Зміна та доповнення Умов та Правил надання банківських послуг”.

2.1.2.9.2.Ініційований за запитом Клієнта переказ коштів невідправленого Swift-переказу з поточного рахунку Клієнта на рахунок Картки для виплат не тарифікується.

2.1.2.10. Строк дії Договору та порядок внесення змін

2.1.2.10.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє 10 років Датою укладення Договору є дата підписання Клієнтом Заяви.

Цей Договір припиняється після закінчення строку дії цього Договору або за настання інших обставин, встановлених вимогами чинного законодавства або цим Договором.

Договір може бути достроково розірваний за Заявою Клієнта про закриття поточного рахунку в будь-який час, за ініціативою Банку в будь-який час або за настання інших обставин, встановлених вимогами чинного законодавства.

Договір вважається продовженим на кожні наступні 10 років в разі, якщо за 30 календарних днів до дати закінчення дії цього Договору жодна зі Сторін не заявила про намір його розірвання або Клієнт не подав Заяву про закриття рахунка.

2.1.2.11. Інші умови

2.1.2.11.1. Сторони домовились, що спосіб отримання примірника Договору та додатків до нього встановлено в Заяві.

 

Тарифи

№ тарифу Бізнес Назва послуги Тариф Примітка
1 Напрямок "Роздрібний бізнес" Відкриття поточного рахунку фізичної особи Не тарифікується
2 Поповнення поточного рахунку у відділенні Банку Не тарифікується
3 Напрямок "Роздрібний бізнес" Комісія за розрахункове обслуговування неактивного рахунку по продукту «Поточний рахунок» 20.00 гривень щомісяця, але не більше залишків коштів на рахунку Банк здійснює списання комісії з Неактивного рахунку щомісяця 20 числа (дебетовий переказ).
4 Напрямок "Роздрібний бізнес" Виплата готівкових коштів з поточного рахунку національна валюта: 1% від суми min 5 гривень іноземна валюта: 1% від суми min екв. 1 одиниці валюти в гривні за курсом НБУ
5 Напрямок "Роздрібний бізнес" Переказ коштів з Поточного рахунку на “Картку для виплат”, “Картку для виплат Gold” 1% (з них 0,5%, max 500 грн, стягується з поточного рахунку та 0,5%, max 50 грн, – з одержувача за нецільове поповнення Картки для виплат)
6 Напрямок "Роздрібний бізнес" Переказ коштів з Поточного рахунку на депозит - не тарифікується при поповненні власних депозитів - 3 грн. при поповненні депозитів третьої особи
7 Напрямок "Роздрібний бізнес" Поповнення поточного рахунку безготівковим переказом Не тарифікується
8 Напрямок "Роздрібний бізнес" Переказ коштів з Поточного рахунку на на "Картку Універсальна», «Картку Універсальна Gold», «Преміальні картки», «Інтернет-картку», "Картку Юніора" Не тарифікується
9 Напрямок "Роздрібний бізнес" Комунальні та інші платежі з поточних рахунків в Приват24 1 грн - є договір з отримувачем. 3 грн - немає договору з отримувачем. 1% від суми (min 3 грн, max 100 грн) - отримувач - бюджетна організація.
10 Напрямок "Роздрібний бізнес" Надсилання SWIFT-переказу (за кордон) з Поточного рахунку 0,5% від суми, але не менше ніж 5 грн і не більше ніж 100 USD + 12 USD у грн за курсом НБУ. З 01.04.2022 скасовано комісію за SWIFT-перекази за призначеннями: • Допомога Армії; • Оплата лікування
11 Напрямок "Роздрібний бізнес" Надсилання SWIFT-переказу (по Україні) 0,5% від суми, але не менше ніж 5 грн і не більше 100 USD + 12 USD в грн по курсу НБУ
12 Напрямок "Роздрібний бізнес" Зарахування SWIFT-переказу на Поточний рахунок Не тарифікується