2. Фізичним особам

2.1. Поточні рахунки та операції з електронними платіжними засобами

2.1.1. Кредитні картки

ПРЕАМБУЛА

Нижченаведені умови є новою редакцією цього підрозділу Умов та Правил надання банківських послуг та починають діяти для Клієнтів по чинним кредитам з моменту направлення їм повідомлення про зміну умов договору в порядку та на умовах, визначених Законом України “Про споживче кредитування” та цими Умовами та Правилами.

2.1.1.1. Загальні положення

2.1.1.1.1. На підставі ст.634 Цивільного кодексу України  Анкетою-заявою про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг АТ КБ «ПРИВАТБАНК» Клієнт приєднується до цих Умов та Правил (далі - Умови або Договір). Паспорт споживчого кредиту та Тарифи Банку (далі - Тарифи) є невід'ємною частиною цього Договору..

Перелік кредитних карток, на які Банк встановлює кредитні ліміти: Карта “Універсальна”, карта “Універсальна Gold”, Преміальні картки: Platinum, World Black Edition, World Elite, Infinite, VISA Signature. Цей перелік може змінюватися та доповнюватися на розсуд Банку.

2.1.1.2. Порядок та умови надання кредиту

2.1.1.2.1. Банк за наявності вільних грошових коштів та на підставі аналізу кредитоспроможності Клієнта надає йому споживчий кредит у розмірі та на умовах, встановлених Договором, а Клієнт зобов’язується повернути кредит, сплатити проценти за користування кредитом та інші платежі на умовах, встановлених Договором

2.1.1.2.2. Тип кредиту — відновлювана кредитна лінія.

Відновлювана кредитна лінія - вид кредиту, який передбачає можливість Клієнта отримувати кошти періодично по мірі необхідності в рамках встановленого заздалегідь ліміту, погашати всю суму заборгованості або тільки її частину, здійснювати повторне запозичення протягом терміну дії кредитної лінії.

2.1.1.2.3. Мета кредиту — споживчі цілі.

Примітка: Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про споживче кредитування» споживчий кредит (кредит) - грошові кошти, що надаються  позичальникові на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення потреб, не пов’язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника.

На цій підставі Сторони узгодили, що кредит надається на здійснення будь-яких споживчих трат Клієнта. Трати — це будь-які списання з кредитної картки Клієнта, здійснені за рахунок наданого Банком кредиту шляхом:

- переказу коштів з рахунка Клієнта з метою оплати вартості товарів і послуг (в тому числі сплати відсотків за користування кредитними коштами);

- перерахування коштів  зі свого рахунка на рахунки  інших осіб;

- отримання коштів у готівковій формі в касах банків, через банкомати;

- здійснення інших операцій, передбачених договором обслуговування між Банком та Клієнтом.

2.1.1.2.4. Строк кредиту — 20 років. При цьому Сторони узгодили, що строком повернення кредиту є останній день відповідного календарного місяця останнього року дії строку Договору.

2.1.1.2.5. Загальний розмір кредиту - сума коштів, які надані та/або можуть бути надані Клієнту на умовах цього Договору. Сторони узгодили, що загальний розмір кредиту за цим Договором становить розмір кредитного ліміту, встановлений Банком Клієнту, та який за розміром не перевищує:

50 000 грн для карт “Універсальна”,

75 000 грн для карт “Універсальна голд”,

100 000 грн для Преміальної картки Platinum,

200 000 грн для Преміальної картки World Black Edition,

400 000 грн для Преміальної картки World Elite,

800 000 грн для Преміальної картки Infinite,

300 000 грн для Преміальної картки VISA Signature.

При цьому Сторони узгодили, що протягом строку кредиту розмір кредитного ліміту може бути змінений Банком в односторонньому порядку  як в сторону збільшення, так і в сторону зменшення, на підставі аналізу кредитоспроможності Клієнта в рамках розміру, зазначеного у абз.1 цього пункту, та не потребує додаткового погодження із Клієнтом.

2.1.1.2.6. Сторони узгодили, що в період строку користування кредитом Клієнт має право змінювати вид кредитної картки. При цьому Сторони узгодили, що в такому разі платність за  користування кредитом може змінюватися як в сторону збільшення, так і в сторону зменшення відповідно до діючих Тарифів Банку для відповідного типу карток на дату зміни типу картки. При цьому зміна типу картки не потребує додаткового погодження Сторонами.

2.1.1.2.7.  Кредит надається шляхом встановлення Банком кредитного ліміту на рахунку Клієнта на підставі аналізу кредитоспроможності Клієнта з урахуванням законодавства та внутрішньобанківських документів.

2.1.1.2.8. Розмір кредиту,  реальна річна процентна ставка та загальна вартість кредиту на дату укладення Договору, усі припущення, використані для обчислення процентної ставки зазначені в Паспорті споживчого кредиту, який є невід'ємною частиною Договору.

2.1.1.2.9. Сторони узгодили, що при користуванні кредитом Банк встановлює Пільговий період. Пільговий період кредитування – встановлений Банком період з моменту виникнення заборгованості за кредитом, протягом якого відсотки за користування кредитом нараховуються за пільговою ставкою. За користування кредитом протягом Пільгового періоду Клієнт сплачує Банку фіксовану процентну ставку в розмірі 0,00001% річних  від суми трат, здійснених за рахунок кредиту.

Тривалість Пільгового періоду  - до 25 числа місяця, наступного за місяцем, у якому було здійснено трати за рахунок кредиту. В разі непогашення Клієнтом боргових зобов'язань за кредитом до 25 числа місяця, наступного за місяцем, у якому було здійснено трати за рахунок кредиту, за користування кредитом Клієнт сплачує Банку відсотки в розмірі, зазначеному в Тарифах, що діють на дату здійснення трат за рахунок кредиту.

2.1.1.2.10. За користування кредитом (за виключенням Пільгового періоду) Клієнт сплачує Банку фіксовану процентну ставку від суми трат, здійснених за рахунок  кредиту. Розмір відсотків залежить від виду картки та зазначений у Тарифах Банку та Паспорті споживчого кредиту.

2.1.1.2.11. В разі прострочення зобов’язань за Договором, Клієнт сплачує Банку плату за користування кредитом у розмірі подвійної процентної ставки від суми трат, здійснених за рахунок  кредиту.

2.1.1.2.12. Сторони дійшли згоди, що в разі:

 - неповернення Клієнтом кредиту в строк, зазначений в п. 2.1.1.2.4. цього Договору, починаючи з дня, що є наступним за днем спливу строку, та/або

- в разі, якщо Клієнт не виконав вимогу Банку щодо усунення порушення, в порядку, передбаченому п. 2.1.1.6.1. цього Договору, починаючи з дня, що є наступним за днем спливу строку, встановленого вимогою Банку, та/або

- в разі несвоєчасної сплати Клієнтом мінімального обов'язкового платежу в строк, зазначений в п. 2.1.1.3.1. цього Договору, починаючи з дня, що є наступним за днем спливу строку платежу, та/або

- в разі настання обставин, передбачених п. 2.1.1.3.5. Договору, починаючи з 181-го дня з моменту порушення зобов'язань Клієнта з погашення кредиту, та/або

- в разі настання обставин, передбачених п. 2.1.1.6.5. Договору, починаючи з 32-го дня з дня направлення повідомлення Банком Клієнту,

Клієнт зобов'язується сплатити на користь Банку заборгованість по кредиту, а також проценти від суми неповернутого в строк кредиту, які у відповідності до ч.2 ст.625 Цивільного кодексу України встановлюються за домовленістю Сторін у процентах від простроченої суми заборгованості в розмірі:

- 86,4% - для картки "Універсальна";

- 84,0% - для картки "Універсальна голд";

- 74, 4% - для преміальних карток: Platinum, World Black Edition, World Elite, Infinite, VISA Signature.

2.1.1.3. Порядок повернення кредиту

2.1.1.3.1. Сторони на підставі ст. ст. 1048, 1054, 1056-1 Цивільного кодексу України визначили цим Договором розмір та порядок погашення кредиту, сплати процентів. Погашення кредиту та процентів здійснюється Клієнтом щомісяця в такому порядку:

- Клієнт доручає Банку здійснювати списання грошей з його рахунку, в тому числі за рахунок кредитного ліміту, в розмірі процентів, які підлягають сплаті за цим Договором, 1 числа календарного місяця, наступного за місяцем, у якому було здійснено трати за рахунок кредитного ліміту, за умови наявності невикористаного кредитного ліміту та за відсутності прострочених зобов'язань Клієнта за цим Договором (здійснювати договірне списання).

В разі, якщо у Клієнта повністю використаний кредитний ліміт та / або в разі виникнення у Клієнта прострочених  зобов'язань за Договором, доручення Клієнта про договірне списання за рахунок кредитного ліміту не застосовується.

-  крім погашення процентів в порядку та на умовах, визначених абзацом другим п.2.1.1.3.1., погашення кредиту та процентів здійснюється шляхом внесення Клієнтом коштів у готівковій або безготівковій формі в розмірі Мінімального обов'язкового платежу на поточний рахунок, для якого відкрито кредитну картку, до останнього календарного числа (включно) місяця, наступного за місяцем, у якому було здійснено трати за рахунок кредитного ліміту;

При цьому, якщо до 25 числа (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, у якому було здійснено трати за рахунок кредитного ліміту, Клієнт самостійно не здійснить платіж в готівковій або безготівковій формі у розмірі Мінімального платежу на поточний рахунок, для якого відкрито кредитну картку, Клієнт доручає Банку при настанні термінів платежів здійснювати списання грошей  у валюті кредитного ліміту з усіх рахунків Клієнта, відкритих в Банку, та рахунків, що будуть відкриті Клієнтом Банку в майбутньому, в розмірі заборгованості, яка підлягає сплаті Банку за цим Договором (здійснювати договірне списання).

В разі несплати Мінімального платежу до останнього календарного числа (включно) місяця, наступного за місяцем, у якому було здійснено трати за рахунок кредитного ліміту, зобов'язання Клієнта вважаються простроченими.

При цьому Сторони, на підставі ст.1 ЗУ «Про споживче кредитування» узгодили, що доручаючи Банку здійснити договірне списання на оплату відсотків за користування кредитом за рахунок кредитного ліміту, Клієнт використовує кредитні кошти на споживчу ціль, а саме - здійснює трату на оплату послуг Банку за цим Договором.

2.1.1.3.2. Мінімальний обов'язковий платіж - розмір боргових зобов'язань, розрахованих в процентах від загальної заборгованості, які щомісяця повинен сплачувати Клієнт протягом строку кредиту. Під загальною заборгованістю Сторони узгодили заборгованість у розмірі використаного кредитного ліміту, процентів за користування кредитом, заборгованість за несанкціонованим овердрафтом, пенею, штрафами (якщо вони мали місце).

Розмір Мінімального обов'язкового платежу визначений Тарифами, залежить від виду картки та залежить від тривалості прострочення виконання зобов’язань Клієнта за Договором. Розмір поточного Мінімального обов’язкового платежу, що підлягає сплаті, доступний Клієнту у програмному комплексі «Приват24» та у відділенні Банку.

2.1.1.3.3. Нарахування процентів здійснюється в останній календарний день місяця. Розрахунок процентів здійснюється щодня на суму трат, здійснених за рахунок кредиту:

для карток ”Універсальна”, “Універсальна Gold” за методом “факт/факт”: для розрахунку використовується фактична кількість днів у місяці та році. День повернення кредиту враховується в часовий інтервал нарахування процентів;

для карток Platinum, World Black Edition, World Elite, Infinite, VISA Signature за методом “факт/360”: для розрахунку використовується фактична кількість днів у місяці, але умовно в році 360 днів. День повернення кредиту враховується в часовий інтервал нарахування процентів.

2.1.1.3.4. Кошти, отримані від Клієнта для погашення заборгованості за кредитом, у разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов’язання за Договором у повному обсязі, насамперед, направляються для погашення:

- прострочених процентів за користування кредитом,

далі - простроченої до повернення суми кредиту (тіла кредиту),

далі - процентів до сплати по кредиту,

далі - тіла кредиту до оплати,

далі - проценти від суми неповернутого в строк кредиту згідно п. 2.1.1.2.12. Цього Договору,

далі - пені згідно п. 2.1.1.8.1. цього Договору.

При цьому Сторони узгодили, що у разі виникнення за кредитною карткою несанкціонованого овердрафту, що є перевищенням суми операції, здійсненої за рахунком, над сумою встановленого Банком кредитного ліміту, що обумовлений Договором із Банком і не є прогнозованим за розміром та часом виникнення, черговість, визначена абзацом 1 п. 2.1.1.3.4. цього Договору змінюється наступним чином:

в першу чергу сплачуються відсотки за користування несанкціонованим овердрафтом,

в другу чергу — тіло несанкціонованого овердрафту,

далі - прострочені проценти за користування кредитом,

далі - прострочена до повернення суми кредиту (тіла кредиту),

далі - проценти до сплати по кредиту,

далі - тіло кредиту до оплати,

далі - проценти від суми неповернутого в строк кредиту згідно п. 2.1.1.2.12. Цього Договору,

далі - пеня згідно п. 2.1.1.8.1. цього Договору.

2.1.1.3.5. Сторони узгодили, що в разі порушення Клієнтом зобов'язань з погашення заборгованості по кредиту протягом 180-ти днів з моменту виникнення таких порушень, на підставі ст.ст. 212, 611, 651 Цивільного кодексу України терміном повернення кредиту встановлюється 180-й день з моменту порушення зобов'язань Клієнта з погашення кредиту. На 180-й день з моменту порушення зобов'язань Клієнта з погашення кредиту Клієнт зобов'язаний повернути Банку кредит, проценти за користування кредитом, неустойку та виконати інші зобов'язання за Договором в повному обсязі.

2.1.1.4. Права Клієнта

2.1.1.4.1. Протягом 14 календарних днів з дня укладення Договору відмовитися від нього без пояснення причин, у тому числі у разі отримання грошових коштів із додержанням вимог, передбачених п. 2.1.1.5.2. даних Умов.

2.1.1.4.2. В будь-який час повністю або частково достроково повернути кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів.

5. Обов'язки Клієнта

2.1.1.5.1. Здійснювати погашення кредиту у строки та в розмірах, визначених  п. 2.1.1.3.1, 2.1.1.3.2 цього Договору.

2.1.1.5.2. В разі відмови від Договору на підставі п. 2.1.1.4.1. Договору повідомити Банк про намір відмовитися від Договору у письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством) до закінчення 14 денного строку з дня укладення Договору. Якщо Клієнт подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.  Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору Клієнт зобов‘язаний повернути Банку грошові кошти, одержані згідно з Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою Договором.

2.1.1.6. Права Банку

2.1.1.6.1. На підставі ст.17 ЗУ «Про споживче кредитування» Сторони узгодили, що в разі затримання Клієнтом сплати частини кредиту та/або процентів, які підлягають сплаті в порядку, передбаченому п. 2.1.1.3.1. Договору,  щонайменше на один календарний місяць, Банк має право вимагати повернення кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі, відсотки за фактичний строк його користування, в повному обсязі, виконати інші зобов'язання за Договором, в тому числі щодо сплати пені, в повному обсязі. При цьому Банк у письмовій формі повідомляє Клієнта про таку затримку із зазначенням дій, необхідних для усунення порушення, та строку, протягом якого вони мають бути здійснені.

2.1.1.6.2. На підставі ст.1056 Цивільного кодексу України Банк має право в будь-який час відмовитися від надання Клієнту передбаченого Договором кредиту частково або в повному обсязі за наявності обставин, які явно свідчать про те, що наданий Клієнтові кредит своєчасно не буде повернений. Сторони узгодили, що визнання обставини як такої, яка явно свідчить про те, що кредит своєчасно не буде повернений, здійснюється Банком одноосібно, на власний розсуд та узгодження з Клієнтом не потребує. При цьому Банк має право заблокувати видаткові операції за карткою, які здійснюються за рахунок кредиту, в будь-який час після встановлення Банком зазначеної обставини. Про таке блокування Банк повідомляє Клієнта шляхом направлення смс-повідомлення та/або повідомлення у месенджерах.

 2.1.1.6.3. Сторони узгодили, що у разі збільшення облікової ставки НБУ на 1 або більше пунктів, та/або якщо курс гривні до іноземної валюти 1 групи класифікатора іноземних валют збільшиться на 5 або більше відсотків, та/або вартість ресурсів на міжбанківському грошовому ринку збільшиться на 5 або більше відсотків, Банк має право змінити розмір процентної ставки за користування кредитом шляхом направлення Клієнту повідомлення за 30 календарних днів до дати, з якої застосовуватиметься нова процентна ставка.

2.1.1.6.4. Зміна розміру процентної ставки є погодженою Клієнтом за принципом мовчазної згоди, якщо до дати, зазначеної у повідомленні Банку, Клієнт письмово не повідомить Банк про свою незгоду.

2.1.1.6.5. В разі незгоди Клієнта зі зміною розміру процентної ставки, Клієнт зобов’язаний письмово повідомити Банк про свою незгоду протягом 10 днів з моменту отримання повідомлення, направленого Банком в порядку п.2.1.1.6.3. Договору, однак, не пізніше дати, яка зазначена в повідомленні Банку. Клієнт здійснює погашення кредиту та процентів в порядку, передбаченому п. 2.1.1.3.1. Договору. Після виконання Клієнтом зобов’язань за Договором в повному обсязі Договір вважається припиненим.

2.1.1.7. Обов'язки Банку

2.1.1.7.1. Надавати Клієнту інформацію про поточний розмір його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надавати виписку з рахунку щодо погашення заборгованості у програмному комплексі «Приват24».

2.1.1.7.2. Забезпечувати Клієнта консультаційними послугами з питань виконання Договору.

2.1.1.8. Відповідальність Сторін

2.1.1.8.1. За несвоєчасне виконання Клієнтом будь-якого грошового зобов'язання за цим Договором Банк має право нараховувати пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожний день прострочення виконання.

2.1.1.9. Строк дії Договору

2.1.1.9.1. Договір починає діяти з дати встановлення кредитного ліміту на картці та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

2.1.1.10. Інші умови

2.1.1.10.1. Приєднанням до цього Договору Клієнт дає згоду на передачу, зберігання, використання та поширення через Бюро кредитних історій інформації щодо себе та згоду ТОВ "Українському бюро кредитних історій", що знаходиться за адресою: 01001, м.Київ, вул. Грушевського, 1-д. на збір, зберігання і використання інформації з інших джерел, яка впливає на можливість виконання зобов'язань Клієнта, а так само на доступ і отримання кредитної історії Клієнта в ТОВ "Українське Бюро кредитних історій" у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» та Законом України «Про захист персональних даних».

2.1.1.10.2. Приєднанням до цього Договору Клієнт дає згоду на передачу Банком до Кредитного реєстру Національного банку України інформації про Клієнта, його кредитні операції та виконання зобов’язань за ними, а також на отримання доступу до інформації  про кредитні операції Клієнта в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національний банк України».
 

Тарифи

№ тарифу Бізнес Назва послуги Тариф Примітка
1 Роздрібний бізнес Тип Картки для виплат з індивідуальним дизайном Картки міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard
2 Роздрібний бізнес 2.1. Вартість оформлення Картки для виплат з індивідуальним дизайном миттєвої / 2.2. Вартість оформлення Картки для виплат з індивідуальним дизайном з фото 99 грн / 149 грн
3 Роздрібний бізнес Вартість обслуговування (на місяць) Картки для виплат з індивідуальним дизайном Безкоштовно
4 Роздрібний бізнес 4.1. Перевипуск Картки для виплат з індивідуальним дизайном миттєвої за строком дії / 4.2. Перевипуск Картки для виплат з індивідуальним дизайном з фото за строком дії 99 грн / 149 грн
5 Роздрібний бізнес Валюта картрахунку Картки для виплат з індивідуальним дизайном Гривня
6 Роздрібний бізнес Комісія за зняття готівки з Картки для виплат з індивідуальним дизайном: у банкоматах і пунктах видачі готівки ПриватБанку (у т. ч. у Латвії, Італії, Португалії) та інших банків України у банкоматах і пунктах видачі готівки за кордоном 0% 2%
7 Роздрібний бізнес Додаткова комісія за зняття коштів з Картки для виплат з індивідуальним дизайном без наявності картки в касі або через банкомат за допомогою послуги «Операції без картки» 2 грн (окрім зняття через QR-код)
8 Роздрібний бізнес Комісія за поповнення Картки для виплат з індивідуальним дизайном: у Приват24 безготівковим платежем зі своїх карток, безготівковим платежем від третіх осіб без її наявності у касі банку без її наявності*** через термінал самообслуговування 0,50% 0,5% + 5 грн 0,5% + 0,5% від суми (мінімум 5 грн)*, 0,5% + 0,2% від суми (мінімум 2 грн) - поповнення картки клієнтом Банку (акційний тариф)** *При поповненні картки (без присутності картки) в терміналах самообслуговування, тариф становить 0,5 % від суми поповнення (мінімум 5 грн), округлено за сіткою **Для власників карток ПриватБанку діє акційний тариф - 0,2% від суми поповнення (мінімум 2 грн), округлено за сіткою *** - в тому числі при поповненні картки через меню "Поповнити картку - Повторити платіж", меню "Поповнити картку - Мої картки", зарахування решти (від 50 грн.)
9 Роздрібний бізнес Оплата Карткою для виплат з індивідуальним дизайном в торговельних точках та інтернет-магазинах Безкоштовно
10 Роздрібний бізнес Інформування за Карткою для виплат з індивідуальним дизайном через SMS або додаток Приват24 Безкоштовно
11 Роздрібний бізнес Надання виписки за Карткою для виплат з індивідуальним дизайном у відділенні банку за будь-який період 100 грн. Формування довідки в Приват24 - безкоштовно
12 Роздрібний бізнес Комісія за одержання балансу на чек у банкоматах і терміналах самообслуговування ПриватБанку (окрім чека операції зняття готівки) за Карткою для виплат з індивідуальним дизайном 3 грн
13 Роздрібний бізнес Нарахування процентів на залишок за Карткою для виплат з індивідуальним дизайном понад 100 грн на день Проводиться, якщо це вказано в договорі між банком та організацією, що здійснює виплати на Вашу картку (за умови активації депозитної функції в Приват24, розділ «Мої рахунки», або через банкомат ПриватБанку)
14 Роздрібний бізнес Оплата Карткою для виплат з індивідуальним дизайном на рахунок юридичної особи в ПриватБанку (платіж по Україні) 0,5 грн у Приват24 або 1% (min 3 грн, max 1000 грн) у інших каналах. Додатково стягується 8 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
15 Роздрібний бізнес Оплата Карткою для виплат з індивідуальним дизайном на рахунок юридичної особи в іншому українському банку (платіж по Україні) 3 грн у Приват24 або 1% (min 3 грн, max 1000 грн) у інших каналах. Додатково стягується 8 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
16 Роздрібний бізнес Переказ з Картки для виплат з індивідуальним дизайном на картку «Універсальна», у тому числі класу Gold, поточний рахунок фіз. особи Безкоштовно. Додатково стягується 5 грн, якщо переказ здійснюється за телефоном
17 Роздрібний бізнес Переказ з Картки для виплат з індивідуальним дизайном на Картку для виплат, у тому числі Золоту картку для виплат 5 грн, якщо переказ здійснюється за телефоном
18 Роздрібний бізнес Переказ з Картки для виплат з індивідуальним дизайном на картку іншого банку України: 1% (min 5 грн) зарубіжного банку: 2% (min 50 грн)
19 Роздрібний бізнес Комісія за моніторинг неактивного рахунку «Бонус Плюс» Картки для виплат з індивідуальним дизайном (якщо протягом 500 днів поспіль операції за рахунком «Бонус Плюс» не здійснюються і відсутні активні картки) 100 грн за перший рік та 500 грн кожного наступного року, але не більше залишку коштів на рахунку «Бонус Плюс»
20 Роздрібний бізнес Комісія за моніторинг Картки для виплат з індивідуальним дизайном, строк дії якої завершився та за якою 6 місяців поспіль не було операцій (відсутні інші активні картки) понад 12 місяців тому – 100 грн за рік, понад 24 місяці тому – 500 грн за рік, але не більше від залишку коштів на картці
21 Роздрібний бізнес Комісія за зняття коштів з Картки для виплат з індивідуальним дизайном для оплати мобільного телефону Діюча комісія за поповнення телефону в обраному каналі
22 Роздрібний бізнес Тип Картки з індивідуальним дизайном Картки міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard
23 Роздрібний бізнес 23.1. Вартість оформлення Картки з індивідуальним дизайном миттєвої / 23.2. Вартість оформлення Картки з індивідуальним дизайном з фото 99 грн / 149 грн
24 Роздрібний бізнес Валюта картрахунку Картки з індивідуальним дизайном Гривня
25 Роздрібний бізнес Пільговий період за Карткою з індивідуальним дизайном До 55 днів (пільгова ставка діє за умови погашення до 25 числа місяця, наступного за датою виникнення заборгованості)
26 Роздрібний бізнес Розмір обов’язкового щомісячного платежу за Карткою з індивідуальним дизайном 5% від заборгованості (не менше 100 грн, але не більше залишку заборгованості)
27 Роздрібний бізнес Базова процентна ставка на залишок заборгованості (після закінчення пільгового періоду) на місяць за Карткою з індивідуальним дизайном, у відсотках 3,6
28 Роздрібний бізнес Базова процентна ставка на залишок особистих коштів за Карткою з індивідуальним дизайном (від 100 грн) на рік 10% (за умови активації депозитної функції в системi Приват24 (www.privat24.ua), розділ «Мої рахунки»). З 01.09.2017 - 7%
29 Роздрібний бізнес Обслуговування платіжної Карткою з індивідуальним дизайном Безкоштовно
30 Роздрібний бізнес 30.1. Перевипуск Картки з індивідуальним дизайном миттєвої за строком дії / 30.2. Перевипуск Картки з індивідуальним дизайном з фото за строком дії 99 грн / 149 грн
31 Роздрібний бізнес Пеня за несвоєчасне погашення кредиту та/або процентів за Карткою з індивідуальним дизайном. Пеня списується в день списання процентів Пеня = 0,24% від суми загальної заборгованості (нараховується за кожен день прострочення замість базової процентної ставки) + 50 грн щоразу, коли виникає прострочення за кредитом або процентами на суму від 100 грн. Пеня = 0,24% від суми загальної заборгованості (нараховується за кожен день прострочення замість базової процентної ставки) + 100 грн щоразу, коли виникає прострочення за кредитом або процентами на суму від 100 грн другий місяць поспіль і більше
32 Роздрібний бізнес Комісія за зняття власних коштів за Карткою з індивідуальним дизайном: у банкоматах і пунктах видачі готівки ПриватБанку у банкоматах і пунктах видачі готівки інших банків України у банкоматах і пунктах видачі готівки закордонних банків 1% 1% 2%
33 Роздрібний бізнес Комісія за зняття кредитних коштів у банкоматах і пунктах видачі готівки ПриватБанку, будь-яких українських і закордонних банків, а також за операції з quasi-готівкою за Карткою з індивідуальним дизайном Сума зняття: Тариф: 1–100 грн 7 грн 100,01–200 грн — 12 грн; 200,01–300 грн — 18 грн; 300,01–400 грн — 24 грн; 400,01–500 грн — 30 грн; 500,01–1 000 грн — 47 грн; понад 1 000 грн — 4% від суми зняття
34 Роздрібний бізнес Додаткова комісія за зняття коштів з Картки з індивідуальним дизайном без наявності картки в касі або через банкомат за допомогою послуги «Операції без картки» 2 грн (окрім зняття через QR-код)
35 Роздрібний бізнес Поповнення Картки з індивідуальним дизайном без її наявності***: у касі банку через термінал самообслуговування 5 грн 0,5% від суми (мінімум 5 грн)*, 0,2% від суми (мінімум 2 грн) - поповнення картки клієнтом Банку (акційний тариф)** *При поповненні картки (без присутності картки) в терміналах самообслуговування, тариф становить 0,5 % від суми поповнення (мінімум 5 грн), округлено за сіткою **Для власників карток ПриватБанку діє акційний тариф - 0,2% від суми поповнення (мінімум 2 грн), округлено за сіткою *** - в тому числі при поповненні картки через меню "Поповнити картку - Повторити платіж", меню "Поповнити картку - Мої картки", зарахування решти (від 50 грн.)
36 Роздрібний бізнес Довідка про стан заборгованості за Карткою з індивідуальним дизайном 100 грн. Формування довідки в Приват24 - безкоштовно
37 Роздрібний бізнес Надання виписки за Карткою з індивідуальним дизайном у відділенні банку за будь-який період 100 грн. Формування довідки в Приват24 - безкоштовно
38 Роздрібний бізнес Комісія за одержання балансу на чек у банкоматах і терміналах самообслуговування ПриватБанку за Карткою з індивідуальним дизайном 3 грн (окрім чека операції зняття готівки)
39 Роздрібний бізнес Оплата Карткою з індивідуальним дизайном на рахунок юридичної особи в ПриватБанку (платіж по Україні) 1% (min 3 грн, max 1000 грн) в рахунок власних коштів або 4% в рахунок кредитних коштів. Додатково стягується 8 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
40 Роздрібний бізнес Оплата Карткою з індивідуальним дизайном на рахунок юридичної особи в іншому українському банку (платіж по Україні) 1% (min 3 грн, max 1000 грн) в рахунок власних коштів або 4% в рахунок кредитних коштів. Додатково стягується 8 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
41 Роздрібний бізнес Переказ з Картки з індивідуальним дизайном на картку «Універсальна», у тому числі класу Gold, поточний рахунок фіз. особи 4% в рахунок кредитних коштів або безкоштовно в рахунок власних коштів. Додатково стягується 5 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
42 Роздрібний бізнес Переказ з Картки з індивідуальним дизайном на Картку для виплат, у тому числі Золоту картку для виплат 4% в рахунок кредитних коштів або 0,5% в рахунок власних коштів. Додатково стягується 5 грн, якщо переказ здійснюється за телефоном
43 Роздрібний бізнес Переказ з Картки з індивідуальним дизайном на картку іншого банку України: 1% (min 5 грн) + 3% за рахунок кредитних коштів зарубіжного банку: 2% (min 50 грн) + 3% за рахунок кредитних коштів
44 Роздрібний бізнес Комісія за програмами «Оплата частинами» та «Миттєва розстрочка» для Картки з індивідуальним дизайном 4% в рахунок кредитних коштів, безкоштовно в рахунок власних коштів
45 Роздрібний бізнес Оплата Карткою з індивідуальним дизайном в торговельних точках та інтернет-магазинах Безкоштовно
46 Роздрібний бізнес Інформування за Карткою з індивідуальним дизайном через SMS або додаток Приват24 Безкоштовно
47 Роздрібний бізнес Штраф у разі порушення строків будь-якого з платежів за кредитом за Карткою з індивідуальним дизайном (заборгованість за кредитним лімітом, проценти, комісії) більше ніж на 30 днів. Штраф стягується разово, якщо Ви протягом наступних 60 днів не погасите прострочену заборгованість за кредитом 500 грн + 5% від суми загальної заборгованості за кредитом з урахуванням нарахованих і прострочених процентів і комісій. Приклад: на 2 травня прострочення Вашої заборгованості за карткою становить 31 день. До 2 липня Ви не погасили борг, Ваша загальна заборгованість за кредитом становить 5 200 грн. Вам буде нараховано штраф 500 грн + 260 грн (5% від 5 200 грн)
48 Роздрібний бізнес Порядок погашення заборгованості за Карткою з індивідуальним дизайном під час внесення грошей на картрахунок Штрафи, пеня, прострочені комісії, прострочені проценти, прострочений кредит, нараховані комісії, нараховані проценти, заборгованість за кредитним лімітом
49 Роздрібний бізнес Ефективна процентна ставка за Карткою з індивідуальним дизайном, у відсотках 52,84
50 Роздрібний бізнес Комісія за моніторинг неактивного рахунку «Бонус Плюс» Картки з індивідуальним дизайном (якщо протягом 500 днів поспіль операції за рахунком «Бонус Плюс» не здійснюються і відсутні активні картки) 100 грн за перший рік та 500 грн кожного наступного року, але не більше залишку коштів на рахунку «Бонус Плюс»
51 Роздрібний бізнес Комісія за моніторинг Картки з індивідуальним дизайном, строк дії якої завершився та за якою 6 місяців поспіль не було операцій (відсутні інші активні картки) понад 12 місяців тому – 100 грн за рік, понад 24 місяці тому – 500 грн за рік, але не більше від залишку коштів на картці
52 Роздрібний бізнес Комісія за зняття коштів з Картки з індивідуальним дизайном для оплати мобільного телефону Діюча комісія за поповнення телефону в обраному каналі + 1% - за рахунок кредитних коштів
53 Роздрібний бізнес Тип миттєвої картки «Універсальна» Картки міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard
54 Роздрібний бізнес Вартість оформлення миттєвої картки «Універсальна» Безкоштовно - за умови, що за останні 365 днів клієнтом оформлено до 6 карток миттєвого випуску (сумарно по всім продуктам); 100.00 грн - за умови, що за останні 365 днів клієнтом оформлено 6 та більше карток миттєвого випуску (сумарно по всім продуктам)
55 Роздрібний бізнес Валюта картрахунку миттєвої картки «Універсальна» Гривня
56 Роздрібний бізнес Пільговий період за миттєвою карткою «Універсальна» До 55 днів (пільгова ставка діє за умови погашення до 25 числа місяця, наступного за датою виникнення заборгованості)
57 Роздрібний бізнес Розмір обов’язкового щомісячного платежу за миттєвою карткою «Універсальна» 5% від заборгованості (не менше 100 грн, але не більше залишку заборгованості)
58 Роздрібний бізнес Базова процентна ставка на залишок заборгованості (після закінчення пільгового періоду) на місяць за миттєвою карткою «Універсальна», у відсотках 3.6
59 Роздрібний бізнес Базова процентна ставка на залишок особистих коштів за миттєвою карткою «Універсальна» (від 100 грн) на рік 10% (за умови активації депозитної функції в системi Приват24 (www.privat24.ua), розділ «Мої рахунки») З 01.09.2017 - 7%
60 Роздрібний бізнес Обслуговування платіжної миттєвої картки «Універсальна» Безкоштовно
61 Роздрібний бізнес Перевипуск миттєвої картки «Універсальна» за строком дії Безкоштовно - за умови, що за останні 365 днів клієнтом оформлено до 6 карток миттєвого випуску (сумарно по всім продуктам); 100.00 грн - за умови, що за останні 365 днів клієнтом оформлено 6 та більше карток миттєвого випуску (сумарно по всім продуктам)
62 Роздрібний бізнес Пеня за несвоєчасне погашення кредиту та/або процентів за миттєвою карткою «Універсальна». Пеня списується в день списання процентів Пеня = 0,24% від суми загальної заборгованості (нараховується за кожен день прострочення замість базової процентної ставки) + 50 грн щоразу, коли виникає прострочення за кредитом або процентами на суму від 100 грн. Пеня = 0,24% від суми загальної заборгованості (нараховується за кожен день прострочення замість базової процентної ставки) + 100 грн щоразу, коли виникає прострочення за кредитом або процентами на суму від 100 грн другий місяць поспіль і більше
63 Роздрібний бізнес Комісія за зняття власних коштів за миттєвою карткою «Універсальна»: у банкоматах і пунктах видачі готівки ПриватБанку у банкоматах і пунктах видачі готівки інших банків України у банкоматах і пунктах видачі готівки закордонних банків 1% 1% 2%
64 Роздрібний бізнес Комісія за зняття кредитних коштів у банкоматах і пунктах видачі готівки ПриватБанку, будь-яких українських і закордонних банків, а також за операції з quasi-готівкою за миттєвою карткою «Універсальна» Сума зняття: Тариф: 1–100 грн – 7 грн; 100,01–200 грн – 12 грн; 200,01–300 грн – 18 грн; 300,01–400 грн – 24 грн; 400,01–500 грн – 30 грн; 500,01–1 000 грн – 47 грн; понад 1 000 грн – 4% від суми зняття
65 Роздрібний бізнес Додаткова комісія за зняття коштів з миттєвої картки «Універсальна» без наявності картки в касі або через банкомат за допомогою послуги «Операції без картки» 2 грн (окрім зняття через QR-код)
66 Роздрібний бізнес Поповнення миттєвої картки «Універсальна» без її наявності***: у касі банку через термінал самообслуговування 5 грн 0,5% від суми (мінімум 5 грн)*, 0,2% від суми (мінімум 2 грн) - поповнення картки клієнтом Банку (акційний тариф)** *При поповненні картки (без присутності картки) в терміналах самообслуговування, тариф становить 0,5 % від суми поповнення (мінімум 5 грн), округлено за сіткою **Для власників карток ПриватБанку діє акційний тариф - 0,2% від суми поповнення (мінімум 2 грн), округлено за сіткою *** - в тому числі при поповненні картки через меню "Поповнити картку - Повторити платіж", меню "Поповнити картку - Мої картки", зарахування решти (від 50 грн.)
67 Роздрібний бізнес Довідка про стан заборгованості за миттєвою карткою «Універсальна» у відділенні 100 грн. Формування довідки в Приват24 - безкоштовно
68 Роздрібний бізнес Надання виписки за миттєвою карткою «Універсальна» в Приват24 у відділенні банку за будь-який період 100 грн. Формування довідки в Приват24 - безкоштовно
69 Роздрібний бізнес Комісія за одержання балансу на чек у банкоматах і терміналах самообслуговування ПриватБанку за миттєвою карткою «Універсальна» 3 грн (окрім чека операції зняття готівки)
70 Роздрібний бізнес Оплата миттєвою карткою «Універсальна» на рахунок юридичної особи в ПриватБанку (платіж по Україні) 1% (min 3 грн, max 1000 грн) в рахунок власних коштів або 4% в рахунок кредитних коштів. Додатково стягується 8 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
71 Роздрібний бізнес Оплата миттєвою карткою «Універсальна» на рахунок юридичної особи в іншому українському банку (платіж по Україні) 1% (min 3 грн, max 1000 грн) в рахунок власних коштів або 4% в рахунок кредитних коштів. Додатково стягується 8 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
72 Роздрібний бізнес Переказ з миттєвої картки «Універсальна» на картку «Універсальна», у тому числі класу Gold, поточний рахунок фіз. особи 4% в рахунок кредитних коштів або безкоштовно в рахунок власних коштів. Додатково стягується 5 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
73 Роздрібний бізнес Переказ з миттєвої картки «Універсальна» на Картку для виплат, у тому числі Золоту картку для виплат 4% в рахунок кредитних коштів або 0,5% в рахунок власних коштів. Додатково стягується 5 грн, якщо переказ здійснюється за телефоном
74 Роздрібний бізнес Переказ з миттєвої картки «Універсальна» на картку іншого банку України: 1% (min 5 грн) + 3% за рахунок кредитних коштів зарубіжного банку: 2% (min 50 грн) + 3% за рахунок кредитних коштів
75 Роздрібний бізнес Комісія за програмами «Оплата частинами» та «Миттєва розстрочка» для миттєвої картки «Універсальна» 4% в рахунок кредитних коштів, безкоштовно в рахунок власних коштів
76 Роздрібний бізнес Оплата миттєвою карткою «Універсальна» в торговельних точках та інтернет-магазинах Безкоштовно
77 Роздрібний бізнес Інформування за миттєвою карткою «Універсальна» через SMS або додаток Приват24 Безкоштовно
78 Роздрібний бізнес Штраф у разі порушення строків будь-якого з платежів за кредитом за миттєвою карткою «Універсальна» (заборгованість за кредитним лімітом, проценти, комісії) більше ніж на 30 днів. Штраф стягується разово, якщо Ви протягом наступних 60 днів не погасите прострочену заборгованість за кредитом 500 грн + 5% від суми загальної заборгованості за кредитом з урахуванням нарахованих і прострочених процентів і комісій. Приклад: на 2 травня прострочення Вашої заборгованості за карткою становить 31 день. До 2 липня Ви не погасили борг, Ваша загальна заборгованість за кредитом становить 5 200 грн. Вам буде нараховано штраф 500 грн + 260 грн (5% від 5 200 грн)
79 Роздрібний бізнес Порядок погашення заборгованості за миттєвою карткою «Універсальна» під час внесення грошей на картрахунок Штрафи, пеня, прострочені комісії, прострочені проценти, прострочений кредит, нараховані комісії, нараховані проценти, заборгованість за кредитним лімітом
80 Роздрібний бізнес Ефективна процентна ставка за миттєвою карткою «Універсальна», у відсотках 52.84
81 Роздрібний бізнес Комісія за моніторинг неактивного рахунку «Бонус Плюс» миттєвої картки «Універсальна» (якщо протягом 500 днів поспіль операції за рахунком «Бонус Плюс» не здійснюються і відсутні активні картки) 100 грн за перший рік та 500 грн кожного наступного року, але не більше залишку коштів на рахунку «Бонус Плюс»
82 Роздрібний бізнес Комісія за моніторинг миттєвої картки «Універсальна», строк дії якої завершився та за якою 6 місяців поспіль не було операцій (відсутні інші активні картки) понад 12 місяців тому – 100 грн за рік, понад 24 місяці тому – 500 грн за рік, але не більше від залишку коштів на картці
83 Роздрібний бізнес Комісія за зняття коштів з миттєвої картки «Універсальна» для оплати мобільного телефону Діюча комісія за поповнення телефону в обраному каналі + 1% - за рахунок кредитних коштів
84 Роздрібний бізнес Тип іменної картки «Універсальна» з фото Картки міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard
85 Роздрібний бізнес Вартість оформлення іменної картки «Універсальна» з фото 100 грн
86 Роздрібний бізнес Валюта картрахунку іменної картки «Універсальна» з фото Гривня
87 Роздрібний бізнес Пільговий період за іменною карткою «Універсальна» з фото До 55 днів (пільгова ставка діє за умови погашення до 25 числа місяця, наступного за датою виникнення заборгованості)
88 Роздрібний бізнес Розмір обов’язкового щомісячного платежу за іменною карткою «Універсальна» з фото 5% від заборгованості (не менше 100 грн, але не більше залишку заборгованості)
89 Роздрібний бізнес Базова процентна ставка на залишок заборгованості (після закінчення пільгового періоду) на місяць за іменною карткою «Універсальна» з фото, у відсотках 3.6
90 Роздрібний бізнес Базова процентна ставка на залишок особистих коштів за іменною карткою «Універсальна» з фото (від 100 грн) на рік 10% (за умови активації депозитної функції в системi Приват24 (www.privat24.ua), розділ «Мої рахунки»). З 01.09.2017 - 7%
91 Роздрібний бізнес Обслуговування платіжної іменної картки «Універсальна» з фото Безкоштовно
92 Роздрібний бізнес Перевипуск іменної картки «Універсальна» з фото за строком дії 100 грн
93 Роздрібний бізнес Пеня за несвоєчасне погашення кредиту та/або процентів за іменною карткою «Універсальна» з фото. Пеня списується в день списання процентів Пеня = 0,24% від суми загальної заборгованості (нараховується за кожен день прострочення замість базової процентної ставки) + 50 грн щоразу, коли виникає прострочення за кредитом або процентами на суму від 100 грн. Пеня = 0,24% від суми загальної заборгованості (нараховується за кожен день прострочення замість базової процентної ставки) + 100 грн щоразу, коли виникає прострочення за кредитом або процентами на суму від 100 грн другий місяць поспіль і більше
94 Роздрібний бізнес Комісія за зняття власних коштів за іменною карткою «Універсальна» з фото: у банкоматах і пунктах видачі готівки ПриватБанку у банкоматах і пунктах видачі готівки інших банків України у банкоматах і пунктах видачі готівки закордонних банків 1% 1% 2%
95 Роздрібний бізнес Комісія за зняття кредитних коштів у банкоматах і пунктах видачі готівки ПриватБанку, будь-яких українських і закордонних банків, а також за операції з quasi-готівкою за іменною карткою «Універсальна» з фото Сума зняття: Тариф: 1–100 грн – 7 грн; 100,01–200 грн – 12 грн; 200,01–300 грн – 18 грн; 300,01–400 грн – 24 грн; 400,01–500 грн – 30 грн; 500,01–1 000 грн – 47 грн; понад 1 000 грн – 4% від суми зняття
96 Роздрібний бізнес Додаткова комісія за зняття коштів з іменної картки «Універсальна» з фото без наявності картки в касі або через банкомат за допомогою послуги «Операції без картки» 2 грн (окрім зняття через QR-код)
97 Роздрібний бізнес Поповнення іменної картки «Універсальна» з фото без її наявності***: у касі банку через термінал самообслуговування 5 грн 0,5% від суми (мінімум 5 грн)*, 0,2% від суми (мінімум 2 грн) - поповнення картки клієнтом Банку (акційний тариф)** *При поповненні картки (без присутності картки) в терміналах самообслуговування, тариф становить 0,5 % від суми поповнення (мінімум 5 грн), округлено за сіткою **Для власників карток ПриватБанку діє акційний тариф - 0,2% від суми поповнення (мінімум 2 грн), округлено за сіткою *** - в тому числі при поповненні картки через меню "Поповнити картку - Повторити платіж", меню "Поповнити картку - Мої картки", зарахування решти (від 50 грн.)
98 Роздрібний бізнес Довідка про стан заборгованості за іменною карткою «Універсальна» з фото у відділенні 100 грн. Формування довідки в Приват24 - безкоштовно
99 Роздрібний бізнес Надання виписки за іменною карткою «Універсальна» з фото у відділенні банку за будь-який період 100 грн. Формування довідки в Приват24 - безкоштовно
100 Роздрібний бізнес Комісія за одержання балансу на чек у банкоматах і терміналах самообслуговування ПриватБанку за іменною карткою «Універсальна» з фото 3 грн (окрім чека операції зняття готівки)
101 Роздрібний бізнес Оплата іменною карткою «Універсальна» з фото на рахунок юридичної особи в ПриватБанку (платіж по Україні) 1% (min 3 грн, max 1000 грн) в рахунок власних коштів або 4% в рахунок кредитних коштів. Додатково стягується 8 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
102 Роздрібний бізнес Оплата іменною карткою «Універсальна» з фото на рахунок юридичної особи в іншому українському банку (платіж по Україні) 1% (min 3 грн, max 1000 грн) в рахунок власних коштів або 4% в рахунок кредитних коштів. Додатково стягується 8 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
103 Роздрібний бізнес Переказ з іменної картки «Універсальна» з фото на картку «Універсальна», у тому числі класу Gold, поточний рахунок фіз. особи 4% в рахунок кредитних коштів або безкоштовно в рахунок власних коштів. Додатково стягується 5 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
104 Роздрібний бізнес Переказ з іменної картки «Універсальна» з фото на Картку для виплат, у тому числі Золоту картку для виплат 4% в рахунок кредитних коштів або 0,5% в рахунок власних коштів. Додатково стягується 5 грн, якщо переказ здійснюється за телефоном
105 Роздрібний бізнес Переказ з іменної картки «Універсальна» з фото на картку іншого банку України: 1% (min 5 грн) + 3% за рахунок кредитних коштів зарубіжного банку: 2% (min 50 грн) + 3% за рахунок кредитних коштів
106 Роздрібний бізнес Комісія за програмами «Оплата частинами» та «Миттєва розстрочка» для іменної картки «Універсальна» з фото 4% в рахунок кредитних коштів, безкоштовно в рахунок власних коштів
107 Роздрібний бізнес Оплата іменною карткою «Універсальна» з фото в торговельних точках та інтернет-магазинах Безкоштовно
108 Роздрібний бізнес Інформування за іменною карткою «Універсальна» з фото через SMS або додаток Приват24 Безкоштовно
109 Роздрібний бізнес Штраф у разі порушення строків будь-якого з платежів за кредитом за іменною карткою «Універсальна» з фото (заборгованість за кредитним лімітом, проценти, комісії) більше ніж на 30 днів. Штраф стягується разово, якщо Ви протягом наступних 60 днів не погасите прострочену заборгованість за кредитом 500 грн + 5% від суми загальної заборгованості за кредитом з урахуванням нарахованих і прострочених процентів і комісій. Приклад: на 2 травня прострочення Вашої заборгованості за карткою становить 31 день. До 2 липня Ви не погасили борг, Ваша загальна заборгованість за кредитом становить 5 200 грн. Вам буде нараховано штраф 500 грн + 260 грн (5% від 5 200 грн)
110 Роздрібний бізнес Порядок погашення заборгованості за іменною карткою «Універсальна» з фото під час внесення грошей на картрахунок Штрафи, пеня, прострочені комісії, прострочені проценти, прострочений кредит, нараховані комісії, нараховані проценти, заборгованість за кредитним лімітом
111 Роздрібний бізнес Ефективна процентна ставка за іменною карткою «Універсальна» з фото, у відсотках 52.84
112 Роздрібний бізнес Комісія за моніторинг неактивного рахунку «Бонус Плюс» іменної картки «Універсальна» з фото (якщо протягом 500 днів поспіль операції за рахунком «Бонус Плюс» не здійснюються і відсутні активні картки) 100 грн за перший рік та 500 грн кожного наступного року, але не більше залишку коштів на рахунку «Бонус Плюс»
113 Роздрібний бізнес Комісія за моніторинг іменної картки «Універсальна» з фото, строк дії якої завершився та за якою 6 місяців поспіль не було операцій (відсутні інші активні картки) понад 12 місяців тому – 100 грн за рік, понад 24 місяці тому – 500 грн за рік, але не більше від залишку коштів на картці
114 Роздрібний бізнес Комісія за зняття коштів з іменної картки «Універсальна» з фото для оплати мобільного телефону Діюча комісія за поповнення телефону в обраному каналі + 1% - за рахунок кредитних коштів
115 Роздрібний бізнес Тип миттєвої картки «Універсальна Gold» Картки міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard
116 Роздрібний бізнес Вартість оформлення миттєвої картки «Універсальна Gold» Безкоштовно - за умови, що за останні 365 днів клієнтом оформлено до 6 карток миттєвого випуску (сумарно по всім продуктам); 100.00 грн - за умови, що за останні 365 днів клієнтом оформлено 6 та більше карток миттєвого випуску (сумарно по всім продуктам)
117 Роздрібний бізнес Вартість участi миттєвої картки «Універсальна Gold» в GOLD-клубi (на місяць) 20 грн, екв. Якщо за картками Gold немає клієнтських операцій (прибуткових або видаткових) протягом 90 днів, списання членського внеску припиняється до тих пір, поки карткою не скористаються
118 Роздрібний бізнес Валюта картрахунку миттєвої картки «Універсальна Gold» Гривня, долари США, євро, рублі РФ
119 Роздрібний бізнес Обслуговування платіжної миттєвої картки «Універсальна Gold» Безкоштовно
120 Роздрібний бізнес Перевипуск миттєвої картки «Універсальна Gold» за строком дії Безкоштовно - за умови, що за останні 365 днів клієнтом оформлено до 6 карток миттєвого випуску (сумарно по всім продуктам); 100.00 грн - за умови, що за останні 365 днів клієнтом оформлено 6 та більше карток миттєвого випуску (сумарно по всім продуктам)
121 Роздрібний бізнес Пільговий період за миттєвою карткою «Універсальна Gold» До 55 днів (пільгова ставка діє за умови погашення до 25 числа місяця, наступного за датою виникнення заборгованості)
122 Роздрібний бізнес Розмір обов’язкового щомісячного платежу за миттєвою карткою «Універсальна Gold» 5% від заборгованості (не менше 100 грн, але не більше залишку заборгованості)
123 Роздрібний бізнес Базова процентна ставка на залишок заборгованості за миттєвою карткою «Універсальна Gold» (після закінчення пільгового періоду) на місяць для карток у гривні, у відсотках 3.5
124 Роздрібний бізнес Нарахування процентів на середньомісячний залишок за миттєвою карткою «Універсальна Gold». Проценти нараховуються на залишок коштів понад 100 грн за кожний день. Проценти зараховуються на рахунок «Бонус Плюс» останнього дня кожного місяця 10% для карток у гривні (за умови активації депозитної функції в системі Приват24 (www.privat24.ua), розділ «Мої рахунки»). З 01.09.2017 - 7%
125 Роздрібний бізнес Випуск персоналізованої картки MasterCard World для власника миттєвої картки «Універсальна Gold» 150 грн
126 Роздрібний бізнес Пеня за несвоєчасне погашення кредиту та/або процентів за миттєвою карткою «Універсальна Gold». Пеня списується в день списання процентів Пеня = 0,233% від суми загальної заборгованості (нараховується за кожен день прострочення замість базової процентної ставки) + 50 грн щоразу, коли виникає прострочення за кредитом або процентами на суму від 100 грн. Пеня = 0,233% від суми загальної заборгованості (нараховується за кожен день прострочення замість базової процентної ставки) + 100 грн щоразу, коли виникає прострочення за кредитом або процентами на суму від 100 грн другий місяць поспіль і більше
127 Роздрібний бізнес Комісія за зняття власних коштів за миттєвою карткою «Універсальна Gold»: у банкоматах і пунктах видачі готівки ПриватБанку у банкоматах і пунктах видачі готівки інших банків України у банкоматах і пунктах видачі готівки закордонних банків 1% 1% 2%
128 Роздрібний бізнес Комісія за зняття кредитних коштів у банкоматах і пунктах видачі готівки ПриватБанку, будь-яких українських і закордонних банків, а також за операції з quasi-готівкою за миттєвою карткою «Універсальна Gold» Сума зняття: Тариф: 1–100 грн – 7 грн; 100,01–200 грн – 12 грн; 200,01–300 грн – 18 грн; 300,01–400 грн – 24 грн; 400,01–500 грн – 30 грн; 500,01–1 000 грн – 47 грн; понад 1 000 грн – 4% від суми зняття
129 Роздрібний бізнес Додаткова комісія за зняття коштів з миттєвої картки «Універсальна Gold» без наявності картки в касі або через банкомат за допомогою послуги «Операції без картки» 2 грн (окрім зняття через QR-код)
130 Роздрібний бізнес Поповнення миттєвої картки «Універсальна Gold» без її наявності***: у касі банку через термінал самообслуговування 5 грн 0,5% від суми (мінімум 5 грн)*, 0,2% від суми (мінімум 2 грн) - поповнення картки клієнтом Банку (акційний тариф)** *При поповненні картки (без присутності картки) в терміналах самообслуговування, тариф становить 0,5 % від суми поповнення (мінімум 5 грн), округлено за сіткою **Для власників карток ПриватБанку діє акційний тариф - 0,2% від суми поповнення (мінімум 2 грн), округлено за сіткою *** - в тому числі при поповненні картки через меню "Поповнити картку - Повторити платіж", меню "Поповнити картку - Мої картки", зарахування решти (від 50 грн.)
131 Роздрібний бізнес Довідка про стан заборгованості за миттєвою карткою «Універсальна Gold» у відділенні 100 грн. Формування довідки в Приват24 - безкоштовно
132 Роздрібний бізнес Надання виписки за миттєвою карткою «Універсальна Gold» у відділенні банку за будь-який період 100 грн. Формування довідки в Приват24 - безкоштовно
133 Роздрібний бізнес Комісія за одержання балансу на чек у банкоматах і терміналах самообслуговування ПриватБанку за миттєвою карткою «Універсальна Gold» 3 грн (окрім чека операції зняття готівки)
134 Роздрібний бізнес Оплата миттєвою карткою «Універсальна Gold» на рахунок юридичної особи в ПриватБанку (платіж по Україні) 1% (min 3 грн, max 1000 грн) в рахунок власних коштів або 4% в рахунок кредитних коштів. Додатково стягується 8 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
135 Роздрібний бізнес Оплата миттєвою карткою «Універсальна Gold» на рахунок юридичної особи в іншому українському банку (платіж по Україні) 1% (min 3 грн, max 1000 грн) в рахунок власних коштів або 4% в рахунок кредитних коштів. Додатково стягується 8 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
136 Роздрібний бізнес Переказ з миттєвої картки «Універсальна Gold» на картку «Універсальна», у тому числі класу Gold, поточний рахунок фіз. особи 4% в рахунок кредитних коштів або безкоштовно в рахунок власних коштів. Додатково стягується 5 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
137 Роздрібний бізнес Переказ з миттєвої картки «Універсальна Gold» на Картку для виплат, у тому числі Золоту картку для виплат 4% в рахунок кредитних коштів або 0,5% в рахунок власних коштів. Додатково стягується 5 грн, якщо переказ здійснюється за телефоном
138 Роздрібний бізнес Переказ з миттєвої картки «Універсальна Gold» на картку іншого банку України: 1% (min 5 грн) + 3% за рахунок кредитних коштів зарубіжного банку: 2% (min 50 грн) + 3% за рахунок кредитних коштів
139 Роздрібний бізнес Комісія за програмами «Оплата частинами» та «Миттєва розстрочка» для миттєвої картки «Універсальна Gold» 4% в рахунок кредитних коштів, безкоштовно в рахунок власних коштів
140 Роздрібний бізнес Оплата миттєвою карткою «Універсальна Gold» в торговельних точках та інтернет-магазинах Безкоштовно
141 Роздрібний бізнес Інформування за миттєвою карткою «Універсальна Gold» через SMS або додаток Приват24 Безкоштовно
142 Роздрібний бізнес Штраф у разі порушення строків будь-якого з платежів за кредитом за миттєвою карткою «Універсальна Gold» (заборгованість за кредитним лімітом, проценти, комісії) більше ніж на 30 днів. Штраф стягується разово, якщо Ви протягом наступних 60 днів не погасите прострочену заборгованість за кредитом 500 грн + 5% від суми загальної заборгованості за кредитом з урахуванням нарахованих і прострочених процентів і комісій. Приклад: на 2 травня прострочення Вашої заборгованості за карткою становить 31 день. До 2 липня Ви не погасили борг, Ваша загальна заборгованість за кредитом становить 5 200 грн. Вам буде нараховано штраф 500 грн + 260 грн (5% від 5 200 грн)
143 Роздрібний бізнес Порядок погашення заборгованості за миттєвою карткою «Універсальна Gold» під час внесення грошей на картрахунок Штрафи, пеня, прострочені комісії, прострочені проценти, прострочений кредит, нараховані комісії, нараховані проценти, заборгованість за кредитним лімітом
144 Роздрібний бізнес Ефективна процентна ставка за миттєвою карткою «Універсальна Gold», у відсотках 52.97
145 Роздрібний бізнес Комісія за моніторинг неактивного рахунку «Бонус Плюс» миттєвої картки «Універсальна Gold» (якщо протягом 500 днів поспіль операції за рахунком «Бонус Плюс» не здійснюються і відсутні активні картки) 100 грн за перший рік та 500 грн кожного наступного року, але не більше залишку коштів на рахунку «Бонус Плюс»
146 Роздрібний бізнес Комісія за моніторинг миттєвої картки «Універсальна Gold», строк дії якої завершився та за якою 6 місяців поспіль не було операцій (відсутні інші активні картки) понад 12 місяців тому – 100 грн за рік, понад 24 місяці тому – 500 грн за рік, але не більше від залишку коштів на картці
147 Роздрібний бізнес Комісія за зняття коштів з миттєвої картки «Універсальна Gold» для оплати мобільного телефону Діюча комісія за поповнення телефону в обраному каналі + 1% - за рахунок кредитних коштів
148 Роздрібний бізнес Тип іменної картки «Універсальна Gold» з фото Картки міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard
149 Роздрібний бізнес Вартість оформлення іменної картки «Універсальна Gold» з фото 150 грн
150 Роздрібний бізнес Вартість участi іменної картки «Універсальна Gold» з фото в GOLD-клубi (на місяць) 20 грн, екв. Якщо за картками Gold немає клієнтських операцій (прибуткових або видаткових) протягом 90 днів, списання членського внеску припиняється до тих пір, поки карткою не скористаються
151 Роздрібний бізнес Валюта картрахунку іменної картки «Універсальна Gold» з фото Гривня, долари США, євро, рублі РФ
152 Роздрібний бізнес Обслуговування платіжної іменної картки «Універсальна Gold» з фото Безкоштовно
153 Роздрібний бізнес Перевипуск іменної картки «Універсальна Gold» з фото за строком дії 150 грн
154 Роздрібний бізнес Пільговий період за іменною карткою «Універсальна Gold» з фото До 55 днів (пільгова ставка діє за умови погашення до 25 числа місяця, наступного за датою виникнення заборгованості)
155 Роздрібний бізнес Розмір обов’язкового щомісячного платежу за іменною карткою «Універсальна Gold» з фото 5% від заборгованості (не менше 100 грн, але не більше залишку заборгованості)
156 Роздрібний бізнес Базова процентна ставка на залишок заборгованості за іменною карткою «Універсальна Gold» з фото (після закінчення пільгового періоду) на місяць для карток у гривні, у відсотках 3.5
157 Роздрібний бізнес Нарахування процентів на середньомісячний залишок за іменною карткою «Універсальна Gold» з фото. Проценти нараховуються на залишок коштів понад 100 грн за кожний день. Проценти зараховуються на рахунок «Бонус Плюс» останнього дня кожного місяця 10% для карток у гривні (за умови активації депозитної функції в системі Приват24 (www.privat24.ua), розділ «Мої рахунки»). З 01.09.2017 - 7%
158 Роздрібний бізнес Пеня за несвоєчасне погашення кредиту та/або процентів за іменною карткою «Універсальна Gold» з фото. Пеня списується в день списання процентів Пеня = 0,233% від суми загальної заборгованості (нараховується за кожен день прострочення замість базової процентної ставки) + 50 грн щоразу, коли виникає прострочення за кредитом або процентами на суму від 100 грн. Пеня = 0,233% від суми загальної заборгованості (нараховується за кожен день прострочення замість базової процентної ставки) + 100 грн щоразу, коли виникає прострочення за кредитом або процентами на суму від 100 грн другий місяць поспіль і більше
159 Роздрібний бізнес Комісія за зняття власних коштів за іменною карткою «Універсальна Gold» з фото: у банкоматах і пунктах видачі готівки ПриватБанку у банкоматах і пунктах видачі готівки інших банків України у банкоматах і пунктах видачі готівки закордонних банків 1% 1% 2%
160 Роздрібний бізнес Комісія за зняття кредитних коштів у банкоматах і пунктах видачі готівки ПриватБанку, будь-яких українських і закордонних банків, а також за операції з quasi-готівкою за іменною карткою «Універсальна Gold» з фото Сума зняття: Тариф: 1–100 грн – 7 грн; 100,01–200 грн – 12 грн; 200,01–300 грн – 18 грн; 300,01–400 грн – 24 грн; 400,01–500 грн – 30 грн; 500,01–1 000 грн – 47 грн; понад 1 000 грн – 4% від суми зняття
161 Роздрібний бізнес Додаткова комісія за зняття коштів з іменної картки «Універсальна Gold» з фото без наявності картки в касі або через банкомат за допомогою послуги «Операції без картки» 2 грн (окрім зняття через QR-код)
162 Роздрібний бізнес Поповнення іменної картки «Універсальна Gold» з фото без її наявності***: у касі банку через термінал самообслуговування 5 грн 0,5% від суми (мінімум 5 грн)*, 0,2% від суми (мінімум 2 грн) - поповнення картки клієнтом Банку (акційний тариф)** *При поповненні картки (без присутності картки) в терміналах самообслуговування, тариф становить 0,5 % від суми поповнення (мінімум 5 грн), округлено за сіткою **Для власників карток ПриватБанку діє акційний тариф - 0,2% від суми поповнення (мінімум 2 грн), округлено за сіткою *** - в тому числі при поповненні картки через меню "Поповнити картку - Повторити платіж", меню "Поповнити картку - Мої картки", зарахування решти (від 50 грн.)
163 Роздрібний бізнес Довідка про стан заборгованості за іменною карткою «Універсальна Gold» з фото у відділенні 100 грн. Формування довідки в Приват24 - безкоштовно
164 Роздрібний бізнес Надання виписки за іменною карткою «Універсальна Gold» з фото у відділенні банку за будь-який період 100 грн. Формування довідки в Приват24 - безкоштовно
165 Роздрібний бізнес Комісія за одержання балансу на чек у банкоматах і терміналах самообслуговування ПриватБанку за іменною карткою «Універсальна Gold» з фото 3 грн (окрім чека операції зняття готівки)
166 Роздрібний бізнес Оплата іменною карткою «Універсальна Gold» з фото на рахунок юридичної особи в ПриватБанку (платіж по Україні) 1% (min 3 грн, max 1000 грн) в рахунок власних коштів або 4% в рахунок кредитних коштів. Додатково стягується 8 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
167 Роздрібний бізнес Оплата іменною карткою «Універсальна Gold» з фото на рахунок юридичної особи в іншому українському банку (платіж по Україні) 1% (min 3 грн, max 500 грн) в рахунок власних коштів або 4% в рахунок кредитних коштів. Додатково стягується 5 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
168 Роздрібний бізнес Переказ з іменної картки «Універсальна Gold» з фото на картку «Універсальна», у тому числі класу Gold, поточний рахунок фіз. особи 4% в рахунок кредитних коштів або безкоштовно в рахунок власних коштів. Додатково стягується 5 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
169 Роздрібний бізнес Переказ з іменної картки «Універсальна Gold» з фото на Картку для виплат, у тому числі Золоту картку для виплат 4% в рахунок кредитних коштів або 0,5% в рахунок власних коштів. Додатково стягується 5 грн, якщо переказ здійснюється за телефоном
170 Роздрібний бізнес Переказ з іменної картки «Універсальна Gold» з фото на картку іншого банку України: 1% (min 5 грн) + 3% за рахунок кредитних коштів зарубіжного банку: 2% (min 50 грн) + 3% за рахунок кредитних коштів
171 Роздрібний бізнес Комісія за програмами «Оплата частинами» та «Миттєва розстрочка» для іменної картки «Універсальна Gold» з фото 4% в рахунок кредитних коштів, безкоштовно в рахунок власних коштів
172 Роздрібний бізнес Оплата іменною карткою «Універсальна Gold» з фото в торговельних точках та інтернет-магазинах Безкоштовно
173 Роздрібний бізнес Інформування за іменною карткою «Універсальна Gold» з фото через SMS або додаток Приват24 Безкоштовно
174 Роздрібний бізнес Штраф у разі порушення строків будь-якого з платежів за кредитом за іменною карткою «Універсальна Gold» з фото (заборгованість за кредитним лімітом, проценти, комісії) більше ніж на 30 днів. Штраф стягується разово, якщо Ви протягом наступних 60 днів не погасите прострочену заборгованість за кредитом 500 грн + 5% від суми загальної заборгованості за кредитом з урахуванням нарахованих і прострочених процентів і комісій. Приклад: на 2 травня прострочення Вашої заборгованості за карткою становить 31 день. До 2 липня Ви не погасили борг, Ваша загальна заборгованість за кредитом становить 5 200 грн. Вам буде нараховано штраф 500 грн + 260 грн (5% від 5 200 грн)
175 Роздрібний бізнес Порядок погашення заборгованості за іменною карткою «Універсальна Gold» з фото під час внесення грошей на картрахунок Штрафи, пеня, прострочені комісії, прострочені проценти, прострочений кредит, нараховані комісії, нараховані проценти, заборгованість за кредитним лімітом
176 Роздрібний бізнес Ефективна процентна ставка за іменною карткою «Універсальна Gold» з фото, у відсотках 52.97
177 Роздрібний бізнес Комісія за моніторинг неактивного рахунку «Бонус Плюс» іменної картки «Універсальна Gold» з фото (якщо протягом 500 днів поспіль операції за рахунком «Бонус Плюс» не здійснюються і відсутні активні картки) 100 грн за перший рік та 500 грн кожного наступного року, але не більше залишку коштів на рахунку «Бонус Плюс»
178 Роздрібний бізнес Комісія за моніторинг іменної картки «Універсальна Gold» з фото, строк дії якої завершився та за якою 6 місяців поспіль не було операцій (відсутні інші активні картки) понад 12 місяців тому – 100 грн за рік, понад 24 місяці тому – 500 грн за рік, але не більше від залишку коштів на картці
179 Роздрібний бізнес Комісія за зняття коштів з іменної картки «Універсальна Gold» з фото для оплати мобільного телефону Діюча комісія за поповнення телефону в обраному каналі + 1% - за рахунок кредитних коштів
180 Роздрібний бізнес Тип миттєвої Картки Юніора Картки міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard
181 Роздрібний бізнес Вартість оформлення миттєвої Картки Юніора Безкоштовно - за умови, що за останні 365 днів клієнтом оформлено до 6 карток миттєвого випуску (сумарно по всім продуктам); 100.00 грн - за умови, що за останні 365 днів клієнтом оформлено 6 та більше карток миттєвого випуску (сумарно по всім продуктам)
182 Роздрібний бізнес Валюта картрахунку миттєвої Картки Юніора Гривня
183 Роздрібний бізнес Можливість з дозволу батьків установити кредитний ліміт на миттєву Картку Юніора Максимум 300 грн
184 Роздрібний бізнес Пільговий період за миттєвою Карткою Юніора До 55 днів (пільгова ставка діє за умови погашення до 25 числа місяця, наступного за датою виникнення заборгованості)
185 Роздрібний бізнес Розмір обов’язкового щомісячного платежу за миттєвою Карткою Юніора не менше 30 грн, але не більше залишку заборгованості
186 Роздрібний бізнес Базова процентна ставка на залишок заборгованості за миттєвою Карткою Юніора (після закінчення пільгового періоду) на місяць, відсотках 3.6
187 Роздрібний бізнес Базова процентна ставка на залишок особистих коштів за миттєвою Карткою Юніора (від 100 грн) на рік 10% (за умови активації депозитної функції в системi Приват24 (www.privat24.ua), розділ «Мої рахунки»). З 01.09.2017 - 7%
188 Роздрібний бізнес Обслуговування платіжної миттєвої Картки Юніора Безкоштовно
189 Роздрібний бізнес Перевипуск миттєвої Картки Юніора за строком дії Безкоштовно - за умови, що за останні 365 днів клієнтом оформлено до 6 карток миттєвого випуску (сумарно по всім продуктам); 100.00 грн - за умови, що за останні 365 днів клієнтом оформлено 6 та більше карток миттєвого випуску (сумарно по всім продуктам)
190 Роздрібний бізнес Пеня за несвоєчасне погашення кредиту та/або процентів за миттєвою Карткою Юніора. Пеня списується в день списання процентів Пеня = 0,24% (нараховується за кожен день прострочення замість базової процентної ставки)
191 Роздрібний бізнес Комісія за зняття власних коштів за миттєвою Карткою Юніора: у банкоматах і пунктах видачі готівки ПриватБанку у банкоматах і пунктах видачі готівки інших банків України у банкоматах і пунктах видачі готівки закордонних банків 1% 1% 2%
192 Роздрібний бізнес Комісія за зняття кредитних коштів у банкоматах і пунктах видачі готівки ПриватБанку, будь-яких українських і закордонних банків, а також за операції з quasi-готівкою за миттєвою Карткою Юніора Сума зняття: Тариф: 1–100 грн 7 грн 100,01–200 грн 12 грн 200,01–300 грн 18 грн
193 Роздрібний бізнес Додаткова комісія за зняття коштів з миттєвої Картки Юніора без наявності картки в касі або через банкомат за допомогою послуги «Операції без картки» 2 грн (окрім зняття через QR-код)
194 Роздрібний бізнес Поповнення миттєвої Картки Юніора без її наявності***: у касі банку через термінал самообслуговування 5 грн 0,5% від суми (мінімум 5 грн)*, 0,2% від суми (мінімум 2 грн) - поповнення картки клієнтом Банку (акційний тариф)** *При поповненні картки (без присутності картки) в терміналах самообслуговування, тариф становить 0,5 % від суми поповнення (мінімум 5 грн), округлено за сіткою **Для власників карток ПриватБанку діє акційний тариф - 0,2% від суми поповнення (мінімум 2 грн), округлено за сіткою *** - в тому числі при поповненні картки через меню "Поповнити картку - Повторити платіж", меню "Поповнити картку - Мої картки", зарахування решти (від 50 грн.)
195 Роздрібний бізнес Довідка про стан заборгованості за миттєвою Карткою Юніора у відділенні 100 грн. Формування довідки в Приват24 - безкоштовно
196 Роздрібний бізнес Надання виписки за миттєвою Карткою Юніора у відділенні банку за будь-який період 100 грн. Формування довідки в Приват24 - безкоштовно
197 Роздрібний бізнес Комісія за одержання балансу на чек у банкоматах і терміналах самообслуговування ПриватБанку за миттєвою Карткою Юніора 3 грн (окрім чека операції зняття готівки)
198 Роздрібний бізнес Оплата миттєвою Карткою Юніора на рахунок юридичної особи в ПриватБанку (платіж по Україні) 1% (min 3 грн, max 1000 грн) в рахунок власних коштів або 4% в рахунок кредитних коштів. Додатково стягується 8 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
199 Роздрібний бізнес Оплата миттєвою Карткою Юніора на рахунок юридичної особи в іншому українському банку (платіж по Україні) 1% (min 3 грн, max 1000 грн) в рахунок власних коштів або 4% в рахунок кредитних коштів. Додатково стягується 8 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
200 Роздрібний бізнес Переказ з миттєвої Картки Юніора на картку «Універсальна», у тому числі класу Gold, поточний рахунок фіз. особи 4% в рахунок кредитних коштів або безкоштовно в рахунок власних коштів. Додатково стягується 5 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
201 Роздрібний бізнес Переказ з миттєвої Картки Юніора на Картку для виплат, у тому числі Золоту картку для виплат 4% в рахунок кредитних коштів або 0,5% в рахунок власних коштів. Додатково стягується 5 грн, якщо переказ здійснюється за телефоном
202 Роздрібний бізнес Переказ з миттєвої Картки Юніора на картку іншого банку України: 1% (min 5 грн) + 3% за рахунок кредитних коштів зарубіжного банку: 2% (min 50 грн) + 3% за рахунок кредитних коштів
203 Роздрібний бізнес Оплата миттєвою Карткою Юніора в торговельних точках та інтернет-магазинах Безкоштовно
204 Роздрібний бізнес Інформування за миттєвою Карткою Юніора через SMS або додаток Приват24 Безкоштовно
205 Роздрібний бізнес Штраф у разі порушення строків будь-якого з платежів за кредитом за миттєвою Карткою Юніора (заборгованість за кредитним лімітом, проценти, комісії) більше ніж на 30 днів. Штраф стягується разово, якщо Ви протягом наступних 60 днів не погасите прострочену заборгованість за кредитом 500 грн + 5% від суми загальної заборгованості за кредитом з урахуванням нарахованих і прострочених процентів і комісій. Приклад: на 2 травня прострочення Вашої заборгованості за карткою становить 31 день. До 2 липня Ви не погасили борг, Ваша загальна заборгованість за кредитом становить 5 200 грн. Вам буде нараховано штраф 500 грн + 260 грн (5% від 5 200 грн)
206 Роздрібний бізнес Порядок погашення заборгованості за миттєвою Карткою Юніора під час внесення грошей на картрахунок Штрафи, пеня, прострочені комісії, прострочені проценти, прострочений кредит, нараховані комісії, нараховані проценти, заборгованість за кредитним лімітом
207 Роздрібний бізнес Комісія за моніторинг неактивного рахунку «Бонус Плюс» миттєвої Картки Юніора (якщо протягом 500 днів поспіль операції за рахунком «Бонус Плюс» не здійснюються і відсутні активні картки) 100 грн за перший рік та 500 грн кожного наступного року, але не більше залишку коштів на рахунку «Бонус Плюс»
208 Роздрібний бізнес Комісія за моніторинг миттєвої Картки Юніора, строк дії якої завершився та за якою 6 місяців поспіль не було операцій (відсутні інші активні картки) понад 12 місяців тому – 100 грн за рік, понад 24 місяці тому – 500 грн за рік, але не більше від залишку коштів на картці
209 Роздрібний бізнес Комісія за зняття коштів з миттєвої Картки Юніора для оплати мобільного телефону Діюча комісія за поповнення телефону в обраному каналі + 1% - за рахунок кредитних коштів
210 Роздрібний бізнес Тип іменної Картки Юніора з фото Картки міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard
211 Роздрібний бізнес Вартість оформлення іменної Картки Юніора з фото 50 грн
212 Роздрібний бізнес Валюта картрахунку іменної Картки Юніора з фото Гривня
213 Роздрібний бізнес Можливість з дозволу батьків установити кредитний ліміт на іменну Картку Юніора з фото Максимум 300 грн
214 Роздрібний бізнес Пільговий період за іменною Карткою Юніора з фото До 55 днів (пільгова ставка діє за умови погашення до 25 числа місяця, наступного за датою виникнення заборгованості)
215 Роздрібний бізнес Розмір обов’язкового щомісячного платежу за іменною Карткою Юніора з фото не менше 30 грн, але не більше залишку заборгованості
216 Роздрібний бізнес Базова процентна ставка на залишок заборгованості за іменною Карткою Юніора з фото (після закінчення пільгового періоду) на місяць, у відсотках 3.6
217 Роздрібний бізнес Базова процентна ставка на залишок особистих коштів за іменною Карткою Юніора з фото (від 100 грн) на рік 10% (за умови активації депозитної функції в системi Приват24 (www.privat24.ua), розділ «Мої рахунки»). З 01.09.2017 - 7%
218 Роздрібний бізнес Обслуговування платіжної іменної Картки Юніора з фото Безкоштовно
219 Роздрібний бізнес Перевипуск іменної Картки Юніора з фото за строком дії 50 грн
220 Роздрібний бізнес Пеня за несвоєчасне погашення кредиту та/або процентів за іменною Карткою Юніора з фото. Пеня списується в день списання процентів Пеня = 0,24% (нараховується за кожен день прострочення замість базової процентної ставки)
221 Роздрібний бізнес Комісія за зняття власних коштів за іменною Карткою Юніора з фото: у банкоматах і пунктах видачі готівки ПриватБанку у банкоматах і пунктах видачі готівки інших банків України у банкоматах і пунктах видачі готівки закордонних банків 1% 1% 2%
222 Роздрібний бізнес Комісія за зняття кредитних коштів у банкоматах і пунктах видачі готівки ПриватБанку, будь-яких українських і закордонних банків, а також за операції з quasi-готівкою за іменною Карткою Юніора з фото Сума зняття: Тариф: 1–100 грн – 7 грн; 100,01–200 грн – 12 грн; 200,01–300 грн – 18 грн
223 Роздрібний бізнес Додаткова комісія за зняття коштів з іменної Картки Юніора з фото без наявності картки в касі або через банкомат за допомогою послуги «Операції без картки» 2 грн (окрім зняття через QR-код)
224 Роздрібний бізнес Поповнення іменної Картки Юніора з фото без її наявності***: у касі банку через термінал самообслуговування 5 грн 0,5% від суми (мінімум 5 грн)*, 0,2% від суми (мінімум 2 грн) - поповнення картки клієнтом Банку (акційний тариф)** *При поповненні картки (без присутності картки) в терміналах самообслуговування, тариф становить 0,5 % від суми поповнення (мінімум 5 грн), округлено за сіткою **Для власників карток ПриватБанку діє акційний тариф - 0,2% від суми поповнення (мінімум 2 грн), округлено за сіткою *** - в тому числі при поповненні картки через меню "Поповнити картку - Повторити платіж", меню "Поповнити картку - Мої картки", зарахування решти (від 50 грн.)
225 Роздрібний бізнес Довідка про стан заборгованості за іменною Карткою Юніора з фото у відділенні 100 грн. Формування довідки в Приват24 - безкоштовно
226 Роздрібний бізнес Надання виписки за іменною Карткою Юніора з фото у відділенні банку за будь-який період 100 грн. Формування довідки в Приват24 - безкоштовно
227 Роздрібний бізнес Комісія за одержання балансу на чек у банкоматах і терміналах самообслуговування ПриватБанку за іменною Карткою Юніора з фото 3 грн (окрім чека операції зняття готівки)
228 Роздрібний бізнес Оплата іменною Карткою Юніора з фото на рахунок юридичної особи в ПриватБанку (платіж по Україні) 1% (min 3 грн, max 1000 грн) в рахунок власних коштів або 4% в рахунок кредитних коштів. Додатково стягується 8 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
229 Роздрібний бізнес Оплата іменною Карткою Юніора з фото на рахунок юридичної особи в іншому українському банку (платіж по Україні) 1% (min 3 грн, max 1000 грн) в рахунок власних коштів або 4% в рахунок кредитних коштів. Додатково стягується 8 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
230 Роздрібний бізнес Переказ з іменної Картки Юніора з фото на картку «Універсальна», у тому числі класу Gold, поточний рахунок фіз. особи 4% в рахунок кредитних коштів або безкоштовно в рахунок власних коштів. Додатково стягується 5 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
231 Роздрібний бізнес Переказ з іменної Картки Юніора з фото на Картку для виплат, у тому числі Золоту картку для виплат 4% в рахунок кредитних коштів або 0,5% в рахунок власних коштів. Додатково стягується 5 грн, якщо переказ здійснюється за телефоном
232 Роздрібний бізнес Переказ з іменної Картки Юніора з фото на картку іншого банку України: 1% (min 5 грн) + 3% за рахунок кредитних коштів зарубіжного банку: 2% (min 50 грн) + 3% за рахунок кредитних коштів
233 Роздрібний бізнес Оплата іменною Карткою Юніора з фото в торговельних точках та інтернет-магазинах Безкоштовно
234 Роздрібний бізнес Інформування за іменною Карткою Юніора з фото через SMS або додаток Приват24 Безкоштовно
235 Роздрібний бізнес Штраф у разі порушення строків будь-якого з платежів за кредитом за іменною Карткою Юніора з фото (заборгованість за кредитним лімітом, проценти, комісії) більше ніж на 30 днів. Штраф стягується разово, якщо Ви протягом наступних 60 днів не погасите прострочену заборгованість за кредитом 500 грн + 5% від суми загальної заборгованості за кредитом з урахуванням нарахованих і прострочених процентів і комісій. Приклад: на 2 травня прострочення Вашої заборгованості за карткою становить 31 день. До 2 липня Ви не погасили борг, Ваша загальна заборгованість за кредитом становить 5 200 грн. Вам буде нараховано штраф 500 грн + 260 грн (5% від 5 200 грн)
236 Роздрібний бізнес Порядок погашення заборгованості за іменною Карткою Юніора з фото під час внесення грошей на картрахунок Штрафи, пеня, прострочені комісії, прострочені проценти, прострочений кредит, нараховані комісії, нараховані проценти, заборгованість за кредитним лімітом
237 Роздрібний бізнес Комісія за моніторинг неактивного рахунку «Бонус Плюс» іменної Картки Юніора з фото (якщо протягом 500 днів поспіль операції за рахунком «Бонус Плюс» не здійснюються і відсутні активні картки) 100 грн за перший рік та 500 грн кожного наступного року, але не більше залишку коштів на рахунку «Бонус Плюс»
238 Роздрібний бізнес Комісія за моніторинг іменної Картки Юніора з фото, строк дії якої завершився та за якою 6 місяців поспіль не було операцій (відсутні інші активні картки) понад 12 місяців тому – 100 грн за рік, понад 24 місяці тому – 500 грн за рік, але не більше від залишку коштів на картці
239 Роздрібний бізнес Комісія за зняття коштів з іменної Картки Юніора з фото для оплати мобільного телефону Діюча комісія за поповнення телефону в обраному каналі + 1% - за рахунок кредитних коштів
240 Роздрібний бізнес Тип миттєвої Картки для виплат Картки міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard
241 Роздрібний бізнес Вартість оформлення миттєвої Картки для виплат Безкоштовно - за умови, що за останні 365 днів клієнтом оформлено до 6 карток миттєвого випуску (сумарно по всім продуктам); 100.00 грн - за умови, що за останні 365 днів клієнтом оформлено 6 та більше карток миттєвого випуску (сумарно по всім продуктам)
242 Роздрібний бізнес Валюта картрахунку миттєвої Картки для виплат Гривня, долари США, євро, рублі РФ
243 Роздрібний бізнес Обслуговування платіжної миттєвої Картки для виплат Безкоштовно
244 Роздрібний бізнес Перевипуск миттєвої Картки для виплат за строком дії Безкоштовно - за умови, що за останні 365 днів клієнтом оформлено до 6 карток миттєвого випуску (сумарно по всім продуктам); 100.00 грн - за умови, що за останні 365 днів клієнтом оформлено 6 та більше карток миттєвого випуску (сумарно по всім продуктам)
245 Роздрібний бізнес Комісія за зняття готівки з миттєвої Картки для виплат: у банкоматах і пунктах видачі готівки ПриватБанку (у т. ч. у Латвії, Італії, Португалії) та інших банків України у банкоматах і пунктах видачі готівки за кордоном 0% 2%
246 Роздрібний бізнес Додаткова комісія за зняття коштів з миттєвої Картки для виплат без наявності картки в касі або через банкомат за допомогою послуги «Операції без картки» 2 грн (окрім зняття через QR-код)
247 Роздрібний бізнес Комісія за поповнення миттєвої Картки для виплат: - у Приват24 безготівковим платежем зі своїх карток, безготівковим платежем від третіх осіб; - без її наявності у касі банку; - без її наявності*** через термінал самообслуговування. - 0,50%; - 0,5% + 5 грн; - 0,5% + 0,5% від суми (мінімум 5 грн)*, 0,5% + 0,2% від суми (мінімум 2 грн) - поповнення картки клієнтом Банку (акційний тариф)** *При поповненні картки (без присутності картки) в терміналах самообслуговування, тариф становить 0,5 % від суми поповнення (мінімум 5 грн), округлено за сіткою **Для власників карток ПриватБанку діє акційний тариф - 0,2% від суми поповнення (мінімум 2 грн), округлено за сіткою *** - в тому числі при поповненні картки через меню "Поповнити картку - Повторити платіж", меню "Поповнити картку - Мої картки", зарахування решти (від 50 грн.)
248 Роздрібний бізнес Зарахування коштів на миттєву Картку для виплат з депозитних вкладів Безкоштовно
249 Роздрібний бізнес Інформування за миттєвою Карткою для виплат через SMS або додаток Приват24 Безкоштовно
250 Роздрібний бізнес Надання виписки за миттєвою Карткою для виплат у відділенні банку за будь-який період 100 грн. Формування довідки в Приват24 - безкоштовно
251 Роздрібний бізнес Комісія за одержання балансу на чек у банкоматах і терміналах самообслуговування ПриватБанку (окрім чека операції зняття готівки) за миттєвою Карткою для виплат 3 грн
252 Роздрібний бізнес Нарахування процентів на залишок за миттєвою Карткою для виплат понад 100 грн на день Проводиться, якщо це вказано в договорі між банком та організацією, що здійснює виплати на Вашу картку (за умови активації депозитної функції в Приват24, розділ «Мої рахунки», або через банкомат ПриватБанку)
253 Роздрібний бізнес Оплата миттєвою Карткою для виплат на рахунок юридичної особи в ПриватБанку (платіж по Україні) 0,5 грн у Приват24 або 1% (min 3 грн, max 1000 грн) у інших каналах. Додатково стягується 8 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
254 Роздрібний бізнес Оплата миттєвою Карткою для виплат на рахунок юридичної особи в іншому українському банку (платіж по Україні) 3 грн у Приват24 або 1% (min 3 грн, max 1000 грн) у інших каналах. Додатково стягується 8 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
255 Роздрібний бізнес Переказ з миттєвої Картки для виплат на картку «Універсальна», у тому числі класу Gold, поточний рахунок фіз. особи Безкоштовно. Додатково стягується 5 грн, якщо переказ здійснюється за телефоном
256 Роздрібний бізнес Переказ з миттєвої Картки для виплат на Картку для виплат, у тому числі Золоту картку для виплат 5 грн, якщо переказ здійснюється за телефоном
257 Роздрібний бізнес Переказ з миттєвої Картки для виплат на картку іншого банку України: 1% (min 5 грн) зарубіжного банку: 2% (min 50 грн)
258 Роздрібний бізнес Оплата миттєвою Карткою для виплат в торговельних точках та інтернет-магазинах Безкоштовно
259 Роздрібний бізнес Комісія за моніторинг неактивного рахунку «Бонус Плюс» миттєвої Картки для виплат (якщо протягом 500 днів поспіль операції за рахунком «Бонус Плюс» не здійснюються і відсутні активні картки) 100 грн за перший рік та 500 грн кожного наступного року, але не більше залишку коштів на рахунку «Бонус Плюс»
260 Роздрібний бізнес Комісія за моніторинг миттєвої Картки для виплат, строк дії якої завершився та за якою 6 місяців поспіль не було операцій (відсутні інші активні картки) понад 12 місяців тому – 100 грн за рік, понад 24 місяці тому – 500 грн за рік, але не більше від залишку коштів на картці
261 Роздрібний бізнес Комісія за зняття коштів з миттєвої Картки для виплат для оплати мобільного телефону Діюча комісія за поповнення телефону в обраному каналі
262 Роздрібний бізнес Тип іменної Картки для виплат з фото Картки міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard
263 Роздрібний бізнес Вартість оформлення іменної Картки для виплат з фото 100 грн
264 Роздрібний бізнес Валюта картрахунку іменної Картки для виплат з фото Гривня, долари США, євро, рублі РФ
265 Роздрібний бізнес Обслуговування платіжної іменної Картки для виплат з фото Безкоштовно
266 Роздрібний бізнес Перевипуск іменної Картки для виплат з фото за строком дії 100 грн
267 Роздрібний бізнес Комісія за зняття готівки з іменної Картки для виплат з фото: у банкоматах і пунктах видачі готівки ПриватБанку (у т. ч. у Латвії, Італії, Португалії) та інших банків України у банкоматах і пунктах видачі готівки за кордоном 0% 2%
268 Роздрібний бізнес Додаткова комісія за зняття коштів з іменної Картки для виплат з фото без наявності картки в касі або через банкомат за допомогою послуги «Операції без картки» 2 грн (окрім зняття через QR-код)
269 Роздрібний бізнес Комісія за поповнення іменної Картки для виплат з фото: у Приват24 безготівковим платежем зі своїх карток, безготівковим платежем від третіх осіб без її наявності у касі банку без її наявності*** через термінал самообслуговування 0,50%; 0,5% + 5 грн; 0,5% + 0,5% от суммы (минимум 5 грн)*, 0,5% + 0,2% от суммы (минимум 2 грн) - пополнение карты клиентом Банка (акционный тариф)** * При поповненні картки (без присутності картки) в терміналах самообслуговування, тариф становить 0,5 % від суми поповнення (мінімум 5 грн), округлено за сіткою. ** Для власників карток ПриватБанку діє акційний тариф - 0,2% від суми поповнення (мінімум 2 грн), округлено за сіткою. *** У тому числі при поповненні картки через меню "Поповнити картку - Повторити платіж", меню "Поповнити картку - Мої картки", зарахування решти (від 50 грн.)
270 Роздрібний бізнес Зарахування коштів на іменну Картку для виплат з фото з депозитних вкладів Безкоштовно
271 Роздрібний бізнес Інформування за іменною Карткою для виплат з фото через SMS або додаток Приват24 Безкоштовно
272 Роздрібний бізнес Надання виписки за іменною Карткою для виплат з фото у відділенні банку за будь-який період 100 грн. Формування довідки в Приват24 - безкоштовно
273 Роздрібний бізнес Комісія за одержання балансу на чек у банкоматах і терміналах самообслуговування ПриватБанку (окрім чека операції зняття готівки) за іменною Карткою для виплат з фото 3 грн
274 Роздрібний бізнес Нарахування процентів на залишок за іменною Карткою для виплат з фото понад 100 грн на день Проводиться, якщо це вказано в договорі між банком та організацією, що здійснює виплати на Вашу картку (за умови активації депозитної функції в Приват24, розділ «Мої рахунки», або через банкомат ПриватБанку)
275 Роздрібний бізнес Оплата іменною Карткою для виплат з фото на рахунок юридичної особи в ПриватБанку (платіж по Україні) 0,5 грн у Приват24 або 1% (min 3 грн, max 1000 грн) у інших каналах. Додатково стягується 8 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
276 Роздрібний бізнес Оплата іменною Карткою для виплат з фото на рахунок юридичної особи в іншому українському банку (платіж по Україні) 3 грн у Приват24 або 1% (min 3 грн, max 1000 грн) у інших каналах. Додатково стягується 8 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
277 Роздрібний бізнес Переказ з іменної Картки для виплат з фото на картку «Універсальна», у тому числі класу Gold, поточний рахунок фіз. особи Безкоштовно. Додатково стягується 5 грн, якщо переказ здійснюється за телефоном
278 Роздрібний бізнес Переказ з іменної Картки для виплат з фото на Картку для виплат, у тому числі Золоту картку для виплат 5 грн, якщо переказ здійснюється за телефоном
279 Роздрібний бізнес Переказ з іменної Картки для виплат з фото на картку іншого банку України: 1% (min 5 грн) зарубіжного банку: 2% (min 50 грн)
280 Роздрібний бізнес Оплата іменною Карткою для виплат з фото в торговельних точках та інтернет-магазинах Безкоштовно
281 Роздрібний бізнес Комісія за моніторинг неактивного рахунку «Бонус Плюс» іменної Картки для виплат з фото (якщо протягом 500 днів поспіль операції за рахунком «Бонус Плюс» не здійснюються і відсутні активні картки) 100 грн за перший рік та 500 грн кожного наступного року, але не більше залишку коштів на рахунку «Бонус Плюс»
282 Роздрібний бізнес Комісія за моніторинг іменної Картки для виплат з фото, строк дії якої завершився та за якою 6 місяців поспіль не було операцій (відсутні інші активні картки) понад 12 місяців тому – 100 грн за рік, понад 24 місяці тому – 500 грн за рік, але не більше від залишку коштів на картці
283 Роздрібний бізнес Комісія за зняття коштів з іменної Картки для виплат з фото для оплати мобільного телефону Діюча комісія за поповнення телефону в обраному каналі
284 Роздрібний бізнес Тип миттєвої Золотої картки для виплат Картки міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard
285 Роздрібний бізнес Вартість оформлення миттєвої Золотої картки для виплат Безкоштовно - за умови, що за останні 365 днів клієнтом оформлено до 6 карток миттєвого випуску (сумарно по всім продуктам); 100.00 грн - за умови, що за останні 365 днів клієнтом оформлено 6 та більше карток миттєвого випуску (сумарно по всім продуктам)
286 Роздрібний бізнес Валюта картрахунку миттєвої Золотої картки для виплат Гривня, долари США, євро, рублі РФ
287 Роздрібний бізнес Вартість участi миттєвої Золотої картки для виплат в GOLD-клубi (на місяць) 20 грн, екв. Якщо за картками Gold немає клієнтських операцій (прибуткових або видаткових) протягом 90 днів, списання членського внеску припиняється до тих пір, поки карткою не скористаються
288 Роздрібний бізнес Перевипуск миттєвої Золотої картки для виплат за строком дії Безкоштовно - за умови, що за останні 365 днів клієнтом оформлено до 6 карток миттєвого випуску (сумарно по всім продуктам); 100.00 грн - за умови, що за останні 365 днів клієнтом оформлено 6 та більше карток миттєвого випуску (сумарно по всім продуктам)
289 Роздрібний бізнес Комісія за зняття готівки з миттєвої Золотої картки для виплат: у банкоматах і пунктах видачі готівки ПриватБанку (у т. ч. у Латвії, Італії, Португалії) та інших банків України у банкоматах і пунктах видачі готівки за кордоном 0% 2%
290 Роздрібний бізнес Додаткова комісія за зняття коштів з миттєвої Золотої картки для виплат без наявності картки в касі або через банкомат за допомогою послуги «Операції без картки» 2 грн (окрім зняття через QR-код)
291 Роздрібний бізнес Комісія за поповнення миттєвої Золотої картки для виплат: у Приват24 безготівковим платежем зі своїх карток, безготівковим платежем від третіх осіб без її наявності у касі банку без її наявності*** через термінал самообслуговування 0,50%; 0,5% + 5 грн; 0,5% + 0,5% від суми (мінімум 5 грн)*, 0,5% + 0,2% від суми (мінімум 2 грн) - поповнення картки клієнтом Банку (акційний тариф)** *При поповненні картки (без присутності картки) в терміналах самообслуговування, тариф становить 0,5 % від суми поповнення (мінімум 5 грн), округлено за сіткою. **Для власників карток ПриватБанку діє акційний тариф - 0,2% від суми поповнення (мінімум 2 грн), округлено за сіткою. *** У тому числі при поповненні картки через меню "Поповнити картку - Повторити платіж", меню "Поповнити картку - Мої картки", зарахування решти (від 50 грн.)
292 Роздрібний бізнес Зарахування коштів на миттєву Золоту картку для виплат з депозитних вкладів Безкоштовно
293 Роздрібний бізнес Інформування за миттєвою Золотою карткою для виплат через SMS або додаток Приват24 Безкоштовно
294 Роздрібний бізнес Надання виписки за миттєвою Золотою карткою для виплат у відділенні банку за будь-який період 100 грн. Формування довідки в Приват24 - безкоштовно
295 Роздрібний бізнес Комісія за одержання балансу на чек у банкоматах і терміналах самообслуговування ПриватБанку (окрім чека операції зняття готівки) за миттєвою Золотою карткою для виплат 3 грн
296 Роздрібний бізнес Нарахування процентів на залишок за миттєвою Золотою карткою для виплат понад 100 грн на день Проводиться, якщо це вказано в договорі між банком та організацією, що здійснює виплати на Вашу картку (за умови активації депозитної функції в Приват24, розділ «Мої рахунки», або через банкомат ПриватБанку)
297 Роздрібний бізнес Оплата миттєвою Золотою карткою для виплат на рахунок юридичної особи в ПриватБанку (платіж по Україні) 0,5 грн у Приват24 або 1% (min 3 грн, max 1000 грн) у інших каналах. Додатково стягується 8 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
298 Роздрібний бізнес Оплата миттєвою Золотою карткою для виплат на рахунок юридичної особи в іншому українському банку (платіж по Україні) 3 грн у Приват24 або 1% (min 3 грн, max 1000 грн) у інших каналах. Додатково стягується 8 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
299 Роздрібний бізнес Переказ з миттєвої Золотої картки для виплат на картку «Універсальна», у тому числі класу Gold, поточний рахунок фіз. особи Безкоштовно. Додатково стягується 5 грн, якщо переказ здійснюється за телефоном
300 Роздрібний бізнес Переказ з миттєвої Золотої картки для виплат на Картку для виплат, у тому числі Золоту картку для виплат 5 грн, якщо переказ здійснюється за телефоном
301 Роздрібний бізнес Переказ з миттєвої Золотої картки для виплат на картку іншого банку України: 1% (min 5 грн) зарубіжного банку: 2% (min 50 грн)
302 Роздрібний бізнес Оплата миттєвою Золотою карткою для виплат в торговельних точках та інтернет-магазинах Безкоштовно
303 Роздрібний бізнес Комісія за моніторинг неактивного рахунку «Бонус Плюс» миттєвої Золотої картки для виплат (якщо протягом 500 днів поспіль операції за рахунком «Бонус Плюс» не здійснюються і відсутні активні картки) 100 грн за перший рік та 500 грн кожного наступного року, але не більше залишку коштів на рахунку «Бонус Плюс»
304 Роздрібний бізнес Комісія за моніторинг миттєвої Золотої картки для виплат, строк дії якої завершився та за якою 6 місяців поспіль не було операцій (відсутні інші активні картки) понад 12 місяців тому – 100 грн за рік, понад 24 місяці тому – 500 грн за рік, але не більше від залишку коштів на картці
305 Роздрібний бізнес Комісія за зняття коштів з миттєвої Золотої картки для виплат для оплати мобільного телефону Діюча комісія за поповнення телефону в обраному каналі
306 Роздрібний бізнес Тип іменної Золотої картки для виплат з фото Картки міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard
307 Роздрібний бізнес Вартість оформлення іменної Золотої картки для виплат з фото 150 грн
308 Роздрібний бізнес Валюта картрахунку іменної Золотої картки для виплат з фото Гривня, долари США, євро, рублі РФ
309 Роздрібний бізнес Вартість участi іменної Золотої картки для виплат з фото в GOLD-клубi (на місяць) 20 грн, екв. Якщо за картками Gold немає клієнтських операцій (прибуткових або видаткових) протягом 90 днів, списання членського внеску припиняється до тих пір, поки карткою не скористаються
310 Роздрібний бізнес Перевипуск іменної Золотої картки для виплат з фото за строком дії 150 грн
311 Роздрібний бізнес Комісія за зняття готівки з іменної Золотої картки для виплат з фото: у банкоматах і пунктах видачі готівки ПриватБанку (у т. ч. у Латвії, Італії, Португалії) та інших банків України у банкоматах і пунктах видачі готівки за кордоном 0% 2%
312 Роздрібний бізнес Додаткова комісія за зняття коштів з іменної Золотої картки для виплат з фото без наявності картки в касі або через банкомат за допомогою послуги «Операції без картки» 2 грн (окрім зняття через QR-код)
313 Роздрібний бізнес Комісія за поповнення іменної Золотої картки для виплат з фото: у Приват24 безготівковим платежем зі своїх карток, безготівковим платежем від третіх осіб без її наявності у касі банку без її наявності*** через термінал самообслуговування 0,50%; 0,5% + 5 грн; 0,5% + 0,5% від суми (мінімум 5 грн)*, 0,5% + 0,2% від суми (мінімум 2 грн) - поповнення картки клієнтом Банку (акційний тариф)** *При поповненні картки (без присутності картки) в терміналах самообслуговування, тариф становить 0,5 % від суми поповнення (мінімум 5 грн), округлено за сіткою. **Для власників карток ПриватБанку діє акційний тариф - 0,2% від суми поповнення (мінімум 2 грн), округлено за сіткою. *** У тому числі при поповненні картки через меню "Поповнити картку - Повторити платіж", меню "Поповнити картку - Мої картки", зарахування решти (від 50 грн.)
314 Роздрібний бізнес Зарахування коштів на іменну Золоту картку для виплат з фото з депозитних вкладів Безкоштовно
315 Роздрібний бізнес Інформування за іменною Золотою карткою для виплат з фото через SMS або додаток Приват24 Безкоштовно
316 Роздрібний бізнес Надання виписки за іменною Золотою карткою для виплат з фото у відділенні банку за будь-який період 100 грн. Формування довідки в Приват24 - безкоштовно
317 Роздрібний бізнес Комісія за одержання балансу на чек у банкоматах і терміналах самообслуговування ПриватБанку (окрім чека операції зняття готівки) за іменною Золотою карткою для виплат з фото 3 грн
318 Роздрібний бізнес Нарахування процентів на залишок за іменною Золотою карткою для виплат з фото понад 100 грн на день Проводиться, якщо це вказано в договорі між банком та організацією, що здійснює виплати на Вашу картку (за умови активації депозитної функції в Приват24, розділ «Мої рахунки», або через банкомат ПриватБанку)
319 Роздрібний бізнес Оплата іменною Золотою карткою для виплат з фото на рахунок юридичної особи в ПриватБанку (платіж по Україні) 0,5 грн у Приват24 або 1% (min 3 грн, max 1000 грн) у інших каналах. Додатково стягується 8 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
320 Роздрібний бізнес Оплата іменною Золотою карткою для виплат з фото на рахунок юридичної особи в іншому українському банку (платіж по Україні) 3 грн у Приват24 або 1% (min 3 грн, max 1000 грн) у інших каналах. Додатково стягується 8 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
321 Роздрібний бізнес Переказ з іменної Золотої картки для виплат з фото на картку «Універсальна», у тому числі класу Gold, поточний рахунок фіз. особи Безкоштовно. Додатково стягується 5 грн, якщо переказ здійснюється за телефоном
322 Роздрібний бізнес Переказ з іменної Золотої картки для виплат з фото на Картку для виплат, у тому числі Золоту картку для виплат 5 грн, якщо переказ здійснюється за телефоном
323 Роздрібний бізнес Переказ з іменної Золотої картки для виплат з фото на картку іншого банку України: 1% (min 5 грн) зарубіжного банку: 2% (min 50 грн)
324 Роздрібний бізнес Оплата іменною Золотою карткою для виплат з фото в торговельних точках та інтернет-магазинах Безкоштовно
325 Роздрібний бізнес Комісія за моніторинг неактивного рахунку «Бонус Плюс» іменної Золотої картки для виплат з фото (якщо протягом 500 днів поспіль операції за рахунком «Бонус Плюс» не здійснюються і відсутні активні картки) 100 грн за перший рік та 500 грн кожного наступного року, але не більше залишку коштів на рахунку «Бонус Плюс»
326 Роздрібний бізнес Комісія за моніторинг іменної Золотої картки для виплат з фото, строк дії якої завершився та за якою 6 місяців поспіль не було операцій (відсутні інші активні картки) понад 12 місяців тому – 100 грн за рік, понад 24 місяці тому – 500 грн за рік, але не більше від залишку коштів на картці
327 Роздрібний бізнес Комісія за зняття коштів з іменної Золотої картки для виплат з фото для оплати мобільного телефону Діюча комісія за поповнення телефону в обраному каналі
328 Роздрібний бізнес Комісія за платіж за сервісом «AirPay» Безкоштовно
329 Роздрібний бізнес Обмеження за сумою операцій за сервісом «AirPay» на добу: з карток ПриватБанку з карток інших банків Необмежено Максимум 1000 грн за платіж
330 Роздрібний бізнес Обмеження за кількістю операцій за сервісом «AirPay» на добу: з карток ПриватБанку з карток інших банків Необмежено Максимум 3 операції
331 Роздрібний бізнес Відкриття поточного рахунку з цільовим призначенням для оплати навчання за послугою «Оплата навчання» Безкошто
332 Роздрібний бізнес Розмір обов'язкової суми для зарахування на поточний рахунок за послугою «Оплата навчання»: на 1 вересня кожного поточного року на 1вересня /1 січня кожного поточного року дорівнює або більше вартості двох семестрів навчання дорівнює або більше вартості одного семестра навчання
333 Роздрібний бізнес Нарахування бонусу за послугою «Оплата навчання» на рахунок «Бонус Плюс»: у разі зарахування оплати за семестр навчання у разі зарахування оплати за два семестри навчання 1% (без НДФО) від суми зарахування 3% (без НДФО) від суми зарахування
334 Роздрібний бізнес Оформлення Картки для виплат для зарахувань з картки іншого банку за послугою «Списання цільових зарахувань з картки іншого банку на Картку для виплат регулярним платежем» Безкоштовно
335 Роздрібний бізнес Підключення регулярного платежу для списання з картки іншого банку за послугою «Списання цільових зарахувань з картки іншого банку на Картку для виплат регулярним платежем» Безкоштовно
336 Роздрібний бізнес Списання регулярного платежу для зарахування на Картку для виплат ПриватБанку за послугою «Списання цільових зарахувань з картки іншого банку на Картку для виплат регулярним платежем» Безкоштовно
337 Роздрібний бізнес Сума регулярного списання з картки іншого банку на місяць за послугою «Списання цільових зарахувань з картки іншого банку на Картку для виплат регулярним платежем» не більше 10 000 грн
338 Роздрібний бізнес Кількість карток іншого банку, з яких може бути списано цільові зарахування на Картку для виплат ПриватБанку за послугою «Списання цільових зарахувань з картки іншого банку на Картку для виплат регулярним платежем» не більше 2 карток
339 Роздрібний бізнес Базова % ставка на рік за послугою накопичення «Скарбничка», у відсотках 11
340 Роздрібний бізнес Вартість оформлення послуги накопичення «Скарбничка» Безкоштовно
341 Роздрібний бізнес Валюта вкладу «Скарбничка» Гривня
342 Роздрібний бізнес Строк вкладу «Скарбничка» 366/367 днів (для високосного року)
343 Роздрібний бізнес Нарахування процентів за послугою накопичення «Скарбничка» у кінці строку
344 Роздрібний бізнес Максимальна сума поповнення вкладу «Скарбничка» на місяць 50 000 грн
345 Роздрібний бізнес Комісія за поповнення власного вкладу «Скарбничка»: з Картки для виплат клієнта з картки «Універсальна», у т.ч. Gold, картки Юніора (окрім правил накопичення «Округлення витрати», «Округлення залишка на картці наприкінці дня») Безкоштовно 1%
346 Роздрібний бізнес Вартість оформлення кредиту «Про всяк випадок» Безкоштовно
347 Роздрібний бізнес Вартість обслуговування (на місяць) кредиту «Про всяк випадок» Безкоштовно
348 Роздрібний бізнес Максимальний строк кредитної лінії за кредитом «Про всяк випадок» 60 місяців з можливістю дострокового погашення
349 Роздрібний бізнес Базова процентна ставка за користування кредитом «Про всяк випадок» на місяць, відсотках 2.9 Тимчасово не надається
350 Роздрібний бізнес Ефективна процентна ставка за кредитом «Про всяк випадок», у відсотках 34.22 Тимчасово не надається
351 Роздрібний бізнес Максимальний розмір кредитної лінії за кредитом «Про всяк випадок» 100 000 грн Тимчасово не надається
352 Роздрібний бізнес Мінімальний розмір кредитної лінії за кредитом «Про всяк випадок» 15 000 грн Тимчасово не надається
353 Роздрібний бізнес Розмір обов’язкового платежу за використання кредитних коштів «Про всяк випадок» у звітному періоді Щомісяця рівними частинами Тимчасово не надається
354 Роздрібний бізнес Період внесення обов’язкового щомісячного платежу за кредитом «Про всяк випадок» до 25 числа місяця, наступного за датою виникнення заборгованості Тимчасово не надається
355 Роздрібний бізнес Надання виписки за кредитом «Про всяк випадок» у відділенні банку за будь-який період 100 грн. Формування довідки в Приват24 - безкоштовно
356 Роздрібний бізнес Довідка про стан заборгованості за кредитом «Про всяк випадок» 100 грн. Тимчасово не надається
357 Роздрібний бізнес Комісія за одержання балансу на чек у банкоматах і терміналах самообслуговування ПриватБанку (окрім чека операції зняття готівки) за кредитом «Про всяк випадок» 3 грн Тимчасово не надається
358 Роздрібний бізнес Оплата кредитними коштами «Про всяк випадок» в торговельних точках та інтернет-магазинах Безкоштовно Тимчасово не надається
359 Роздрібний бізнес Пеня за несвоєчасне погашення кредиту та/або процентів за кредитом «Про всяк випадок», у відсотках. Пеня списується в день списання процентів. 5.8 Тимчасово не надається
360 Роздрібний бізнес Штраф у разі порушення строків будь-якого з платежів за кредитом «Про всяк випадок» (заборгованість за кредитним лімітом, проценти, комісії) більше ніж на 30 днів. Штраф стягується разово, якщо Ви протягом наступних 60 днів не погасите прострочену заборгованість за кредитом 500 грн + 5% від суми загальної заборгованості за кредитом з урахуванням нарахованих і прострочених процентів і комісій. Приклад: на 2 травня прострочення Вашої заборгованості за карткою становить 31 день. До 2 липня Ви не погасили борг, Ваша загальна заборгованість за кредитом становить 5 200 грн. Вам буде нараховано штраф 500 грн + 260 грн (5% від 5 200 грн) Тимчасово не надається
361 Роздрібний бізнес Комісія за зняття кредитних коштів у банкоматах і пунктах видачі готівки ПриватБанку, будь-яких українських і закордонних банків, а також за операції з quasi-готівкою за кредитом «Про всяк випадок» Сума зняття: Тариф: 1–100 грн – 7 грн; 100,01–200 грн – 12 грн; 200,01–300 грн – 18 грн; 300,01–400 грн – 24 грн; 400,01–500 грн – 30 грн; 500,01–1 000 грн – 47 грн; понад 1 000 грн – 4% від суми зняття Тимчасово не надається
362 Роздрібний бізнес Додаткова комісія за зняття коштів за кредитом «Про всяк випадок» без наявності картки в касі або через банкомат за допомогою послуги «Операції без картки» 2 грн (окрім зняття через QR-код) Тимчасово не надається
363 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Відкриття карткового рахунку рівня Platinum 1000 грн.
364 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Відкриття карткового рахунку рівня Platinum, MCWorld Black Edition, VISA Signature, МС World Elite, VISA Infinite представникам підприємств/установ будь-яких форм власності, які проводять з Банком спільні проекти та/або маркетингові програми або з якими Банк має намір проводити спільні проекти, та іншим Клієнтам, критерії яких визначає Банк окремим рішенням 0 грн.
365 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Відкриття карткового рахунку рівня МС World Elite 4000 грн.
366 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Відкриття карткового рахунку рівня VISA Infinite 8000 грн.
367 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Щомісячне обслуговування основного карткового рахунку рівня Platinum 300 грн.
368 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Щомісячне обслуговування основного карткового рахунку протягом одного року рівня Platinum, MCWorld Black Edition, VISA Signature, МС World Elite, VISA Infinite для представників підприємств/установ будь-яких форм власності, які проводять з Банком спільні проекти та/або маркетингові програми або з якими Банк має намір проводити спільні проекти, та інших Клієнтів, критерії яких визначає Банк окремим рішенням 0 грн.
369 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Щомісячне обслуговування основного карткового рахунку рівня МС World Elite 600 грн.
370 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Щомісячне обслуговування основного карткового рахунку рівня VISA Infinite 2000 грн.
371 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Відкриття додаткового карткового рахунку за ініціативою клієнта на своє ім'я або на ім'я родича/довіреної особи, в т.ч. на новий термін або у випадку втрати (крадіжки) картки, без ПДВ : - додаткова Visa Infinite з фото до основної Visa Infinite 0 грн.
372 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Відкриття додаткового карткового рахунку за ініціативою клієнта на своє ім'я або на ім'я родича/довіреної особи, в т.ч. на новий термін або у випадку втрати (крадіжки) картки, без ПДВ : - додаткова MC World Elite з фото до основної MC World Elite 0 грн
373 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Відкриття додаткового карткового рахунку за ініціативою клієнта на ім'я родича/довіреної особи, в т.ч. на новий термін або у випадку втрати(крадіжки) картки, без ПДВ:- додаткова Visa Platinum з фото 800 грн
374 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Відкриття додаткового карткового рахунку за ініціативою клієнта на ім'я родича/довіреної особи, в т.ч. на новий термін або у випадку втрати (крадіжки) картки, без ПДВ: - додаткова MC Platinum з фото 800 грн
375 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Відкриття додаткового карткового рахунку за ініціативою клієнта на ім'я родича/довіреної особи, в т.ч. на новий термін або у випадку втрати(крадіжки) картки, без ПДВ: - додаткова Visa Platinum Ladys з фото 800 грн
376 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Відкриття додаткового карткового рахунку за ініціативою клієнта на своє ім'я або на ім'я родича/довіреної особи, в т.ч. на новий термін або у випадку втрати (крадіжки) картки, без ПДВ : - додаткова MC World з фото 150 грн
377 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Відкриття додаткового карткового рахунку за ініціативою клієнта на своє ім'я або на ім'я родича/довіреної особи, в т.ч. на новий термін або у випадку втрати (крадіжки) картки, без ПДВ : - додаткова Visa Platinum mini 1 500 грн
378 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Екстрений випуск пластикових карток рівня Gold та вище, без ПДВ по Україні: 500 грн., - по світу: екв. 100 доларів США по курсу НБУ
379 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Комісія за зняття власних коштів в усіх українських банках/банкоматах в межах України 1%
380 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Комісія за зняття власних коштів в зарубіжних банках/банкоматах. 2%
381 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Комісія за зняття кредитних коштів у банкоматах і касах будь-якого українського або іноземного банку, а також за операції з quasi-готівкою 3%
382 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Пільговий період користування кредитним лімітом 30 днів
383 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Плата за користування кредитним лімітом в пільговий період, відсотків річних 0,00001
384 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Комісія за несвоєчасне погашення кредитного ліміту в пільговий період 3,1% від суми заборгованості в день переходу в звичайний період кредитування
385 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Плата за користування кредитним лімітом після закінчення пільгового періоду 3,1% на місяць (37,2% річних), виходячи з розрахунку 360 днів в році
386 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Плата за несвоєчасне погашення кредитного ліміту 6,2% на місяць (74,4% річних)
387 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Ставка за несанкціонований овердрафт 37,2% річних від суми несанкціонованого овердрафту
388 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Базовий тариф за проведення платежів з преміальних карток, що стягується незалежно від типу і напряму платежу (в т.ч. Платежі в Приват24, LiqPAY, платежі по телефону, термінові грошові перекази) Стандартна комісія за переказ + 3 % в межах кредитних коштів
389 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Тариф за безготівковий платіж по Україні на рахунок юридичної особи в ПриватБанку (власні кошти) 1% (min. 5 грн, max. 1000 грн)
390 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Тариф за безготівковий платіж по Україні на рахунок юридичної особи в іншому банку (власні кошти) 1% (min. 5 грн, max. 1000 грн)
391 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Тариф за безготівковий платіж по Україні на рахунок юридичної особи (кредитні кошти) 3%
392 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Комісія за свідомо неправильний виклик VIP-клієнтом групи швидкого реагування на місце події в рамках послуги Security 1000 грн.
393 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Комісія за виклик на місце події в рамках послуги Security для надання правової допомоги особам, які не є членами сім'ї VIP-клієнта (чоловік/дружина, діти) 1000 грн.
394 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Зняття коштів в національній валюті з картки без її присутності (за номером) у касі. 2 грн.
395 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Зняття коштів без картки в АТМ за допомогою послуги "Операції без картки"-"Зняття готівки". 2 грн.
396 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Готівкове зарахування коштів на картковий рахунок елітних карток в касах, терміналах самообслуговування та банкоматах Приватбанку (Україна), у тому числі від третіх осіб та без її наявності у касі, без ПДВ. 0 грн.
397 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Безготівкова оплата товарів / послуг в торгових точках, в т.ч. Інтернет, без ПДВ 0 грн.
398 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Безготівкове надходження коштів на картковий рахунок, без ПДВ 0 грн.
399 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Термінове зарахування коштів на картковий рахунок (протягом години), без ПДВ 0 грн.
400 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Блокування доступу до карткового рахунку, без ПДВ 0 грн.
401 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Призупинення операцій за рахунком згідно заяви клієнта (постановка у стоп-лист), без ПДВ 0 грн.
402 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Екстрене отримання готівки за кордоном при втраті карти, без ПДВ 0 грн.
403 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Термінова зміна режиму використання картрахунку для ризикових платежів (в т.ч. в Інтернеті), без ПДВ 0 грн.
404 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Надання виписки/довідки за елітними картками, без ПДВ 100 грн (формування в Приват24 – безкоштовно)
405 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Комісія за поповнення "Скарбнички" з елітних карт, крім переказу коштів за правилом накопичення «Округлення витрати», «Округлення залишку на карті в кінці дня» 1%
406 Роздрібний бізнес Комісія за программою «Авто в лізинг» для миттєвої картки «Універсальна» 4% в рахунок кредитних коштів, безкоштовно в рахунок власних коштів
407 Роздрібний бізнес Комісія за программою «Авто в лізинг» для іменної картки «Універсальна» з фото 4% в рахунок кредитних коштів, безкоштовно в рахунок власних коштів
408 Роздрібний бізнес Комісія за программою «Авто в лізинг» для миттєвої картки «Універсальна Gold» 4% в рахунок кредитних коштів, безкоштовно в рахунок власних коштів
409 Роздрібний бізнес Комісія за программою «Авто в лізинг» для іменної картки «Універсальна Gold» з фото 4% в рахунок кредитних коштів, безкоштовно в рахунок власних коштів
410 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Відкриття карткового рахунку (в т.ч. додаткового) преміального рівня з самостійним формуванням клієнтом номера карти (з комбинацією з останніх 8 цифр), без ПДВ 600 грн Стягується додатково до стандартного тарифу за відкриття карткового рахунку.
411 Роздрібний бізнес/Бізнес індивідуальних VIP-клієнтів Комісія за обслуговування поточного рахунку(ів) Клієнта, щодо якого встановлено неприйнятно високий рівень ризику 17% стягується щомісячно (в останній день місяця) протягом шести місяців у розмірі щомісячного платежу від суми коштів, що знаходилась на рахунку(ах) Клієнта на 31 день від дня направлення повідомлення Клієнту про розірвання договору та закриття рахунку, при цьому в шостий місяць сплати комісії вона дорівнює залишку коштів на рахунку (ах) Клієнта.
412 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Відкриття додаткового карткового рахунку за ініціативою клієнта, що належить до представників підприємств/установ будь-яких форм власності, які проводять з Банком спільні проекти та/або маркетингові програми або з якими Банк має намір проводити спільні проекти, та інших Клієнтів, критерії яких визначає Банк 0
413 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Відкриття карткового рахунку рівня World Black Edition 1 000 грн
414 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Щомісячне обслуговування основного карткового рахунку рівня World Black Edition 400 грн
415 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Відкриття карткового рахунку рівня World Black Edition представникам підприємств/установ будь-яких форм власності, які проводять з Банком спільні проекти та/або маркетингові програми або з якими Банк має намір проводити спільні проекти, та іншим Клієнтам, критерії яких визначає Банк 0 грн
416 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Відкриття додаткового карткового рахунку за ініціативою клієнта на своє ім'я, в т.ч. на новий строк або у випадку втрати (крадіжки) картки, без ПДВ: - додаткова World Black Edition з фото 0 грн
417 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Відкриття додаткового карткового рахунку за ініціативою клієнта на ім'я родича/довіреної особи, у т.ч. на новий строк або у випадку втрати (крадіжки) картки, без ПДВ: - додаткова World Black Edition з фото до основної World Black Edition 1 000 грн
418 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Щомісячне обслуговування протягом одного року основного карткового рахунку рівня World Black Edition представників підприємств/установ будь-яких форм власності, які проводять з Банком спільні проекти та/або маркетингові програми або з якими Банк має намір проводити спільні проекти, та інших Клієнтів, критерії яких визначає Банк 0 грн
419 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Розмір обов’язкового щомісячного платежу за карткою World Black Edition 7% від заборгованості + щомісячна комісія за обслуговування
420 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Відкриття додаткового карткового рахунку за ініціативою клієнта на своє ім'я, в т.ч. на новий термін або у випадку втрати(крадіжки) картки, без ПДВ:- додаткова Platinum з фото 0 грн
421 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Щомісячне обслуговування карткового рахунку рівня Platinum для працівників Банку — спеціалістів IT з кваліфікаційними рівнями Senior, Lead. Перші 12 місяців пільговий період: обслуговування безкоштовне. Після закінчення пільгового періоду стягується стандартний тариф — 300 грн в місяць Перші 12 місяців - 0 грн, після 12 місяців - 300 грн
422 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Комісія за переказ коштів з картки преміального рівня для оплати мобільного телефону Чинна комісія за поповнення телефону в обраному каналі + 0% - за рахунок кредитних коштів
423 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Відкриття карткового рахунку рівня VISA Signature 2000 грн.
424 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Щомісячне обслуговування основного карткового рахунку рівня VISA Signature 500 грн.
425 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Відкриття додаткового карткового рахунку за ініціативою клієнта на ім'я родича/довіреної особи, в т.ч. на новий термін або у випадку втрати(крадіжки) картки, без ПДВ:- додаткова до VISA Signature 2000 грн.
426 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Відкриття додаткового карткового рахунку за ініціативою клієнта на своє ім'я в т.ч.картки у валюті, або на новий термін, або у випадку втрати (крадіжки) картки, без ПДВ.- додаткова VISA Signature до основної VISA Signature 0 грн.
427 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Відкриття додаткового карткового рахунку за ініціативою клієнта на своє ім'я в т.ч.картки у валюті, без ПДВ.- додаткова VISA Signature до основної Black Edition(через підвищення рівня обслуговування) 2000 грн.
428 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Відкриття додаткового карткового рахунку за ініціативою клієнта на своє ім'я або на ім'я родича/довіреної особи, в т.ч. на новий термін або у випадку втрати (крадіжки) картки, без ПДВ : - додаткова Visa Signature з фото до основної MC World Elite 2000 грн.
429 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Відкриття додаткового карткового рахунку за ініціативою клієнта на своє ім'я або на ім'я родича/довіреної особи, в т.ч. на новий термін або у випадку втрати (крадіжки) картки, без ПДВ : - додаткова Visa Signature з фото до основної Visa Infinite 0 грн.