2. Фізичним особам

2.1. Поточні рахунки та операції з електронними платіжними засобами

2.1.1. Кредитні картки

ПРЕАМБУЛА

Нижченаведені умови є новою редакцією цього підрозділу Умов та Правил надання банківських послуг та починають діяти для Клієнтів по чинним кредитам з моменту направлення їм повідомлення про зміну умов договору в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про споживче кредитування" та цими Умовами та Правилами.

2.1.1.1. Загальні положення

2.1.1.1.1. На підставі статті 634 Цивільного кодексу України Заявою про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг АТ КБ "ПриватБанк" Клієнт приєднується до цих Умов та Правил (далі - Умови або Договір). Тарифи Банку (далі - Тарифи) є невід'ємною частиною цього Договору.

Перелік кредитних карток, на які Банк встановлює кредитні ліміти: Карта "Універсальна", карта "Універсальна Gold", Преміальні картки: Platinum, World Black Edition, Signature, World Elite, Infinite Premium, Infinite Private. Цей перелік може змінюватися та доповнюватися на розсуд Банку.

2.1.1.2. Порядок та умови надання кредиту

2.1.1.2.1. Банк за наявності вільних грошових коштів та на підставі аналізу кредитоспроможності Клієнта надає йому споживчий кредит у розмірі та на умовах, встановлених Договором, а Клієнт зобов’язується повернути кредит, сплатити проценти за користування кредитом та інші платежі на умовах, встановлених Договором

2.1.1.2.2. Тип кредиту — відновлювана кредитна лінія.

Відновлювана кредитна лінія - вид кредиту, який передбачає можливість Клієнта отримувати кошти періодично по мірі необхідності в рамках встановленого заздалегідь ліміту, погашати всю суму заборгованості або тільки її частину, здійснювати повторне запозичення протягом терміну дії кредитної лінії.

2.1.1.2.3. Мета кредиту — споживчі цілі.

Примітка: Відповідно до статті 1 Закону України "Про споживче кредитування" споживчий кредит (кредит) - грошові кошти, що надаються  позичальникові на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення потреб, не пов’язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника.

На цій підставі Сторони узгодили, що кредит надається на здійснення будь-яких споживчих трат Клієнта. Трати — це будь-які операції з кредитної картки Клієнта, здійснені за рахунок наданого Банком кредиту шляхом:

- переказу коштів з рахунка Клієнта з метою оплати вартості товарів і послуг (в тому числі сплати процентів за користування кредитними коштами);

- перерахування коштів  зі свого рахунка на рахунки  інших осіб;

- отримання коштів у готівковій формі в касах банків, через банкомати;

- здійснення інших операцій, передбачених договором обслуговування між Банком та Клієнтом.

2.1.1.2.4. Строк кредиту — 12 місяців, починаючи з дати встановлення кредитного ліміту на рахунку.

Сторони узгодили, що строк користування кредитом продовжується на кожні наступні 12 місяців у такому порядку: Банк направляє Клієнту повідомлення про продовження строку користування кредитом у спосіб, що дає змогу встановити дату направлення повідомлення, не пізніше 30 календарних днів до дати такого продовження.

Клієнт має право на безоплатну відмову від продовження строку користування кредитом. Для цього Клієнт має право розірвати Договір без будь-якої плати за його розірвання шляхом подання у Системі "Приват24" до дати продовження строку користування кредитом, яка зазначена у повідомленні Банку, заяви про закриття рахунку, підписаної електронним підписом. При цьому до подання такої заяви Клієнт зобов'язується здійснити повне погашення грошових зобов'язань за цим Договором.

Продовження строку користування кредитом є погодженим Клієнтом у разі неповідомлення Банку про розірвання Договору шляхом направлення заяви про закриття рахунку до дати продовження строку користування кредитом, яка зазначена у повідомленні Банку.

Банк має право повідомити Клієнта про припинення кредитування щонайменше як за 30 календарних днів до дати повернення кредиту одним із наступних способів на розсуд Банку: смс-повідомлення на Фінансовий номер телефону Клієнта; повідомлення на електронну пошту Клієнта; інформування у Системі "Приват24"; шляхом направлення листа поштою та іншими каналами, у порядку, визначеному підрозділом 1.1.5 "Зміна та доповнення Умов та Правил надання банківських послуг" цього Договору. Датою повернення кредиту є останній день календарного місяця строку Договору з урахуванням умови про продовження строку Договору.

2.1.1.2.5. Загальний розмір кредиту - сума коштів, які надані та/або можуть бути надані Клієнту на умовах цього Договору. Сторони узгодили, що загальний розмір кредиту за цим Договором становить розмір кредитного ліміту, встановлений Банком Клієнту, та який за розміром не перевищує:

200 000 грн для карток «Універсальна»,

200 000 грн для карток «Універсальна Gold»,

300 000 грн для Преміальної картки Platinum у пакеті Premium,

300 000 грн для Преміальної картки World Black Edition у пакеті Premium PLUS,

300 000 грн для Преміальної картки Signature у пакеті Premium PLUS,

400 000 грн для Преміальної картки World Elite у пакеті Premium MAX,

400 000 грн для Преміальної картки Infinite Premium у пакеті Premium MAX,

800 000 грн для Преміальної картки Infinite Private у пакеті Private Banking.

При цьому Сторони узгодили, що протягом строку кредиту розмір кредитного ліміту може бути змінений Банком в односторонньому порядку як в сторону збільшення, так і в сторону зменшення, на підставі аналізу кредитоспроможності Клієнта в рамках розміру, зазначеного у абз.1 цього пункту, та не потребує додаткового погодження із Клієнтом.

2.1.1.2.6. Сторони узгодили, що в період строку користування кредитом Клієнт має право змінювати вид кредитної картки. При цьому Сторони узгодили, що в такому разі платність за  користування кредитом може змінюватися як в сторону збільшення, так і в сторону зменшення відповідно до діючих Тарифів Банку для відповідного типу карток на дату зміни типу картки. При цьому зміна типу картки не потребує додаткового погодження Сторонами.

2.1.1.2.7. Кредит надається шляхом встановлення Банком кредитного ліміту на рахунку Клієнта на підставі аналізу кредитоспроможності Клієнта з урахуванням законодавства та внутрішньобанківських документів.

2.1.1.2.8. Розмір кредиту, реальна річна процентна ставка, денна процентна ставка та загальна вартість кредиту на дату укладення Договору, усі припущення, використані для обчислення процентної ставки зазначені в Заяві про приєднання, яка є невід'ємною частиною Договору.

2.1.1.2.9. Сторони узгодили, що при користуванні кредитом Банк встановлює Пільговий період. Пільговий період кредитування – встановлений Банком період з моменту виникнення заборгованості за кредитом, протягом якого проценти за користування кредитом нараховуються за пільговою ставкою. За користування кредитом протягом Пільгового періоду Клієнт сплачує Банку фіксовану процентну ставку в розмірі 0,00001% річних  від суми трат, здійснених за рахунок кредиту.

Тривалість Пільгового періоду  - до 25 числа місяця, наступного за місяцем, у якому було здійснено трати за рахунок кредиту. В разі непогашення Клієнтом боргових зобов'язань за кредитом до 25 числа місяця, наступного за місяцем, у якому було здійснено трати за рахунок кредиту, за користування кредитом Клієнт сплачує Банку проценти в розмірі, зазначеному в Тарифах, що діють на дату здійснення трат за рахунок кредиту.

2.1.1.2.10. За користування кредитом (за виключенням Пільгового періоду) Клієнт сплачує Банку фіксовану процентну ставку від суми трат, здійснених за рахунок  кредиту. Розмір процентів залежить від виду картки та зазначений у Тарифах Банку та Паспорті споживчого кредиту.

2.1.1.2.11. В разі прострочення зобов’язань за Договором, Клієнт сплачує Банку плату за користування кредитом у розмірі подвійної процентної ставки від суми трат, здійснених за рахунок  кредиту.

2.1.1.2.12. Сторони дійшли згоди, що в разі:

- неповернення Клієнтом кредиту в строк, зазначений в п. 2.1.1.2.4. цього Договору, починаючи з дня, що є наступним за днем спливу строку, та/або

- в разі, якщо Клієнт не виконав вимогу Банку щодо усунення порушення, в порядку, передбаченому п. 2.1.1.6.1. цього Договору, починаючи з дня, що є наступним за днем спливу строку, встановленого вимогою Банку, та/або

- в разі несвоєчасної сплати Клієнтом мінімального обов'язкового платежу в строк, зазначений в п. 2.1.1.3.1. цього Договору, починаючи з дня, що є наступним за днем спливу строку платежу, та/або

- в разі настання обставин, передбачених п. 2.1.1.3.5. цього Договору, починаючи з 181-го дня з моменту порушення зобов'язань Клієнта з погашення кредиту,

Клієнт зобов'язується сплатити на користь Банку заборгованість по кредиту, а також проценти від суми неповернутого в строк кредиту, які у відповідності до частини 2 статті 625 Цивільного кодексу України встановлюються за домовленістю Сторін у процентах від простроченої суми заборгованості в розмірі:

60,0% річних - для карток "Універсальна", "Універсальна голд", преміальних карток: Platinum, World Black Edition, Signature, World Elite, Infinite Premium, Infinite Private.

2.1.1.3. Порядок повернення кредиту

2.1.1.3.1. Сторони на підставі ст. ст. 1048, 1054, 1056-1 Цивільного кодексу України визначили цим Договором порядок повернення кредиту, сплати процентів, а саме:

1) Шляхом внесення Клієнтом грошових коштів у готівковій або безготівковій формі безпосередньо на відповідний балансовий рахунок Банку для обліку заборгованості №2909, реквізити якого окремо повідомляються Клієнту в порядку, передбаченому Договором (далі – Рахунок №2909), в наступні строки та в наступному розмірі:

- в сумі процентів, які підлягають сплаті за цим Договором. Датою сплати процентів є 1-е число календарного місяця, наступного за місяцем, у якому було здійснено витрати за рахунок Кредиту, наданого Банком відповідно до умов цього Договору;

 - в розмірі Мінімального обов’язкового платежу. Строк сплати — до останнього календарного дня місяця, наступного за місяцем, у якому було здійснено витрати за рахунок Кредиту, наданого Банком відповідно до умов цього Договору.

При цьому, якщо до 25 числа (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, у якому було здійснено витрати за рахунок Кредиту, Клієнт самостійно не здійснить платіж в готівковій або безготівковій формі у розмірі Мінімального обов’язкового платежу, Клієнт надає згоду Банку з 26 числа ініціювати дебетовий переказ  у валюті Кредиту з усіх рахунків Клієнта, відкритих в Банку, та рахунків, що будуть відкриті Клієнтом Банку в майбутньому, в розмірі Мінімального обов’язкового платежу.

 2) У випадку, якщо заборгованість перед Банком не погашена в строки, передбачені п.2.1.1.3.1., або сума грошових коштів на Рахунку №2909 є недостатньою для погашення заборгованості, Клієнт надає згоду на ініціювання Банком при настанні строків платежів з повернення Кредиту дебетового переказу з Поточного рахунку та з усіх рахунків Клієнта, відкритих в Банку, та рахунків, що будуть відкриті Клієнтом Банку в майбутньому, у т.ч. за рахунок Кредиту, в розмірі заборгованості, яка підлягає сплаті Банку за цим Договором.

В разі несплати Мінімального обов’язкового платежу до останнього календарного дня (включно) місяця, наступного за місяцем, у якому було здійснено витрати за рахунок Кредиту, наданого Банком відповідно до умов цього Договору, зобов’язання Клієнта вважаються простроченими.

При цьому Сторони, на підставі ст.1 Закону України «Про споживче кредитування» вирішили, що узгодивши в Договорі ініціювання дебетового переказу на оплату процентів за користування кредитом за рахунок Кредиту, Клієнт використовує кредитні кошти на споживчу ціль, а саме - здійснює витрати на оплату послуг Банку за цим Договором.

Порядок ініціювання переказів, надання згоди Клієнта на проведення платіжних операцій, форма та порядок надання платіжних інструкцій узгоджені Сторонами в Заяві про приєднання.

В разі, якщо у Клієнта повністю використаний кредитний ліміт та/або в разі виникнення у Клієнта прострочених зобов'язань за Договором, ініціювання дебетового переказу за рахунок Кредиту не застосовується.

2.1.1.3.2. Мінімальний обов'язковий платіж - розмір боргових зобов'язань, розрахованих в процентах від загальної заборгованості, які щомісяця повинен сплачувати Клієнт протягом строку кредиту. Під загальною заборгованістю Сторони узгодили заборгованість у розмірі використаного кредитного ліміту, процентів за користування кредитом, заборгованість за несанкціонованим овердрафтом, пенею, штрафами (якщо вони мали місце).

Розмір Мінімального обов'язкового платежу визначений Тарифами, залежить від виду картки та залежить від тривалості прострочення виконання зобов’язань Клієнта за Договором. Розмір поточного Мінімального обов’язкового платежу, що підлягає сплаті, доступний Клієнту у Системі "Приват24" та у відділенні Банку.

2.1.1.3.3. Нарахування процентів здійснюється в останній календарний день місяця. Розрахунок процентів здійснюється щодня на суму трат, здійснених за рахунок кредиту:

для карток "Універсальна", "Універсальна Gold" за методом "факт/факт": для розрахунку використовується фактична кількість днів у місяці та році. День повернення кредиту враховується в часовий інтервал нарахування процентів;

для карток Platinum, World Black Edition, Signature, World Elite, Infinite Premium, Infinite Private за методом "факт/360": для розрахунку використовується фактична кількість днів у місяці, але умовно в році 360 днів. День повернення кредиту враховується в часовий інтервал нарахування процентів.

2.1.1.3.4. Кошти, отримані від Клієнта для погашення заборгованості за кредитом, у разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов’язання за Договором у повному обсязі, насамперед, направляються для погашення:

- у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту (тіла кредиту) та прострочені проценти за користування кредитом;

- у другу чергу сплачуються сума кредиту (тіло кредиту) до оплати та проценти до сплати по кредиту;

- у третю чергу пеня згідно п.2.1.1.8.1. цього Договору, проценти від суми неповернутого в строк кредиту згідно п. 2.1.1.2.12. цього Договору,  та інші платежі відповідно до цього Договору.

При цьому Сторони узгодили, що у разі виникнення за кредитною карткою Несанкціонованого овердрафту, що є перевищенням суми операції, здійсненої за рахунком, над сумою встановленого кредитного ліміту, що обумовлений Договором між Банком та Клієнтом, а якщо такого встановленого кредитного ліміту немає – над залишком власних коштів Клієнта на рахунку, і не є прогнозованим за розміром та часом виникнення, черговість, визначена абзацом 1 п. 2.1.1.3.4. цього Договору змінюється наступним чином:

- у першу чергу сплачуються проценти за користування несанкціонованим овердрафтом та тіло несанкціонованого овердрафту;

- у другу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту (тіла кредиту) та прострочені проценти за користування кредитом;

-  у третю чергу сплачуються сума кредиту (тіло кредиту) до оплати та проценти до сплати по кредиту;

- у четверту чергу сплачуються проценти від суми неповернутого в строк кредиту згідно п. 2.1.1.2.12. цього Договору пені згідно п. 2.1.1.8.1. цього Договору та інші платежі відповідно до цього Договору.

2.1.1.3.5. Сторони узгодили, що в разі порушення Клієнтом зобов'язань з погашення заборгованості по кредиту протягом 180-ти днів з моменту виникнення таких порушень, на підставі статей 212, 611, 651 Цивільного кодексу України терміном повернення кредиту встановлюється 180-й день з моменту порушення зобов'язань Клієнта з погашення кредиту. На 180-й день з моменту порушення зобов'язань Клієнта з погашення кредиту Клієнт зобов'язаний повернути Банку кредит, проценти за користування кредитом, неустойку та виконати інші зобов'язання за Договором в повному обсязі.

2.1.1.4. Права Клієнта

2.1.1.4.1. Протягом 14 календарних днів з дня укладення Договору відмовитися від нього без пояснення причин, у тому числі у разі отримання грошових коштів із додержанням вимог, передбачених п. 2.1.1.5.2 даних Умов.

2.1.1.4.2. В будь-який час повністю або частково достроково повернути кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів.

2.1.1.5. Обов'язки Клієнта

2.1.1.5.1. Здійснювати погашення кредиту у строки та в розмірах, визначених  пунктами 2.1.1.3.1., 2.1.1.3.2. цього Договору.

2.1.1.5.2. В разі відмови від Договору на підставі п. 2.1.1.4.1. цього Договору повідомити Банк про намір відмовитися від Договору у письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством) до закінчення 14 денного строку з дня укладення Договору. Якщо Клієнт подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.  Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору Клієнт зобов‘язаний повернути Банку грошові кошти, одержані згідно з Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою Договором.

2.1.1.6. Права Банку

2.1.1.6.1. На підставі ст.17 Закону України "Про споживче кредитування" Сторони узгодили, що в разі затримання Клієнтом сплати частини кредиту та/або процентів, які підлягають сплаті в порядку, передбаченому п. 2.1.1.3.1. Договору,  щонайменше на один календарний місяць, Банк має право вимагати повернення кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі, проценти за фактичний строк його користування, в повному обсязі, виконати інші зобов'язання за Договором, в тому числі щодо сплати пені, в повному обсязі. При цьому Банк у письмовій формі повідомляє Клієнта про таку затримку із зазначенням дій, необхідних для усунення порушення, та строку, протягом якого вони мають бути здійснені.

2.1.1.6.2. На підставі ст.1056 Цивільного кодексу України Банк має право в будь-який час відмовитися від надання Клієнту передбаченого Договором кредиту частково або в повному обсязі за наявності обставин, які явно свідчать про те, що наданий Клієнтові кредит своєчасно не буде повернений.  При цьому Банк має право заблокувати видаткові операції за карткою, які здійснюються за рахунок кредиту, в будь-який час після встановлення Банком зазначеної обставини. Про таке блокування Банк повідомляє Клієнта шляхом направлення смс-повідомлення та/або повідомлення у месенджерах.

2.1.1.7. Обов'язки Банку

2.1.1.7.1. Надавати Клієнту інформацію про поточний розмір його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надавати виписку з рахунку щодо погашення заборгованості у Системі "Приват24".

2.1.1.7.2. Забезпечувати Клієнта консультаційними послугами з питань виконання Договору.

2.1.1.8. Відповідальність Сторін

2.1.1.8.1. За несвоєчасне виконання Клієнтом будь-якого грошового зобов'язання за цим Договором Банк має право нараховувати пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожний день прострочення виконання. Пеня нараховується за методом “факт/360”: для розрахунку використовується фактична кількість днів у місяці, але умовно в році 360 днів. Сума нарахувань за день  дорівнює сумі несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання, помноженого на подвійну облікову ставку НБУ/100/ фактичну кількість днів у році.

2.1.1.8.2. В разі порушення строків виконання платіжних операцій, передбачених Законом України “Про платіжні послуги” або цим Договором, Банк зобов’язаний сплатити Клієнту пеню в розмірі 0,01 відсотка суми простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше 1 відсотка суми платіжної операції.

Пеня нараховується щодня в розмірі 0,01 відсотка від суми простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше 1 відсотка суми платіжної операції. Сума нарахувань за день дорівнює сумі простроченого платежу, помноженої на 0,01/100.

2.1.1.9. Строк Договору

2.1.1.9.1. Строк дії Договору визначений у Заяві про приєднання.

2.1.1.10. Інші умови

2.1.1.10.1. Клієнт повідомлений та підтверджує, що за наявності правових підстав, його персональні дані можуть бути передані Банком до ТОВ "Українському бюро кредитних історій", що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-д або іншого бюро кредитних історій, в порядку передбаченому Законом України "Про організацію формування та обігу кредитних історій". Клієнт підтверджує, що він повідомлений про володільця персональних даних, склад та зміст персональних даних, свої права, визначені Законом України “Про персональні дані”, мету обробки персональних даних та осіб, яким можуть бути передані його персональні дані.

2.1.1.10.2. Клієнт повідомлений та підтверджує, що за наявності правових підстав, інформація про його кредитні операції та виконання зобов’язань за ними може бути передана Банком до Кредитного реєстру Національного банку України.

2.1.1.10.3. Клієнт підтверджує, що він повідомлений Банком про свої права, що передбачені статтею 8 Закону України "Про захист персональних даних". Клієнт повідомлений про володільця персональних даних, склад та зміст персональних даних, цілі обробки персональних даних та осіб, яким можуть бути передані його персональні дані.

2.1.1.10.4. Сторони домовились, що спосіб отримання примірника Договору та додатків до нього встановлено в Заяві про приєднання.

2.1.1.10.5. Днем відкриття поточного рахунку є дата укладання Договору.

 

Типи електронних платіжних засобів


● фізична картка (картка миттєвого випуску, картка з індивідуальним дизайном, іменна картка з фото)
● Digital картка

Валюта рахунку "Картка Універсальна"

Гривня

Валюта рахунку "Картка Універсальна Gold"

Гривня, долари США, євро

Валюта рахунку "Картка Універсальна", "Картка Універсальна Gold", по яким надається можливість встановлення кредитного ліміту

Гривня

Валюта рахунку Преміальних карток: Platinum, World Black Edition, Signature, World Elite, Infinite Premium, Infinite Private

Гривня, долари США, євро

Валюта рахунку Преміальних карток: Platinum, World Black Edition, Signature, World Elite, Infinite Premium, Infinite Private, Signature, по яким надається можливість встановлення кредитного ліміту

Гривня

 

На період воєнного стану Банк має право змінювати тарифи в сторону зменшення порівняно із стандартним тарифом, визначеним Договором, без додаткового повідомлення Клієнта 

Тарифи по Преміальним карткам

тарифу

Бізнес

Назва послуги УтаП

Тариф 

Примітка

За відкриття рахунку

1

Преміум банкінг

Відкриття рахунку для пакету Premium (картка рівня Platinum), без ПДВ

не тарифікується

-

2

Преміум банкінг

Відкриття рахунку для пакету Premium PLUS (картка рівня Signature / World Black Edition), без ПДВ

не тарифікується

-

3

Преміум банкінг

Відкриття рахунку для пакету Premium MAX (картки рівня World Elite / Infinite Premium), без ПДВ

не тарифікується

-

4

Преміум банкінг

Відкриття рахунку для пакету Private Banking (картка рівня Infinite Private), без ПДВ

8 000 грн

-

5

Преміум банкінг

Відкриття  рахунку для пакету Premium (з карткою Platinum), пакету Premium PLUS (з карткою World Black Edition/Signature), пакету  Premium МАХ (з карткою World Elite/ Infinite Premium), пакету послуг Private Banking(з Infinite Private) представникам підприємств/установ будь-яких форм власності, які проводять з Банком спільні проекти та/або маркетингові програми або з якими Банк має намір проводити спільні проекти, та іншим Клієнтам, критерії яких визначає Банк окремим рішенням, без ПДВ

не тарифікується

-

6

Преміум банкінг

Відкриття  рахунку* для пакету PREMIUM (з карткою Platinum) та пакету послуг PREMIUM PLUS (з карткою Signature) та щомісячне розрахункове обслуговування рахунку для  premium клієнтів визначеного сегменту фріланс/IT, без ПДВ

*-не більше ніж одна картка даного типу на клієнта

не тарифікується

При настанні невідповідності умов належності до затвердженого сегменту - вмикається стандартний тариф за щомісячне розрахункове обслуговування рахунку.

 Критерії віднесення клієнтів до  групи  Фріланс/IT  визначає Банк окремими рішеннями.

7

Преміум банкінг

Комісія за організацію послуги з доставки картки преміального рівня , з ПДВ

з початку запуску проекту до 31.12.2024 р. - не тарифікується;

з 01.01.2025 р. - 80 грн з ПДВ по Україні;

платна послуга з ПДВ (диференційований тариф) за кордон.

 *Доступно всього 6 карток усіх типів протягом фактичного року (враховуючи замовлення перевипуску та/або відкриття нового рахунку по Україні та за кордон)

8

Преміум банкінг

Випуск картки преміального рівня (в тому числі додаткової) до рахунку з самостійним формуванням клієнтом номера картки, без ПДВ

600 грн

Стягується додатково до стандартного тарифу за відкриття рахунку.

За обслуговування рахунку

9

Преміум банкінг

Щомісячне розрахункове обслуговування рахунку до пакету послуг PREMIUM (з карткою Platinum), без ПДВ

200 грн

або не тарифікується в разі виконання  клієнтом витрат від 25 000 грн/місяць

У розрахунок суми витрат враховуються як основні преміальні картки Клієнта, так і додаткові преміальні картки у т.ч. на довірених осіб. Умови платежів, які враховуються у обіг витрат визначає банк окремими рішеннями.

Нарахування комісії – 25 числа поточного місяця (щомісячно), у разі якщо це вихідний та/або святковий день - наступний робочий день місяця.
Строк сплати - з 26 числа поточного місяця до останнього календарного дня наступного місяця (щомісячно).

В разі несплати комісії в перший день місяця, наступного за строком її сплати, зобов'язання Клієнта щодо сплати комісії вважаються простроченими.

10

Преміум банкінг

Щомісячне розрахункове обслуговування рахунку до пакету послуг Premium PLUS (з карткою World Black Edition/ Signature), без ПДВ

400 грн

або не тарифікується в разі виконання клієнтом витрат від 30 000грн/місяць

У розрахунок суми витрат враховуються як основні преміальні картки Клієнта, так і додаткові преміальні картки у т.ч. на довірених осіб. Умови платежів, які враховуються у обіг витрат визначає банк окремими рішеннями.

Нарахування комісії – 25 числа поточного місяця (щомісячно), у разі якщо це вихідний та/або святковий день - наступний робочий день місяця.
Строк сплати - з 26 числа поточного місяця до останнього календарного дня наступного місяця (щомісячно).

В разі несплати комісії в перший день місяця, наступного за строком її сплати, зобов'язання Клієнта щодо сплати комісії вважаються простроченими.

11

Преміум банкінг

Щомісячне розрахункове обслуговування рахунку до пакету послуг Premium MAX (з карткою World Elite/ Infinite Premium), без ПДВ

600 грн

або не тарифікується в разі виконання клієнтом витрат від 50 000 грн/місяць

У розрахунок суми витрат враховуються як основні преміальні картки Клієнта, так і додаткові преміальні картки у т.ч. на довірених осіб. Умови платежів, які враховуються у обіг витрат визначає банк окремими рішеннями.

Нарахування комісії – 25 числа поточного місяця (щомісячно), у разі якщо це вихідний та/або святковий день - наступний робочий день місяця.
Строк сплати - з 26 числа поточного місяця до останнього календарного дня наступного місяця (щомісячно).

В разі несплати комісії в перший день місяця, наступного за строком її сплати, зобов'язання Клієнта щодо сплати комісії вважаються простроченими.

12

Преміум банкінг

Щомісячне розрахункове обслуговування рахунку до пакету послуг Private Banking (з карткою Infinite Private), без ПДВ

2000 грн

або не тарифікується у разі виконання клієнтом витрат від 95 000 грн/місяць

У розрахунок суми витрат враховуються як основні преміальні картки Клієнта, так і додаткові преміальні картки у т.ч. на довірених осіб. Умови платежів, які враховуються у обіг витрат визначає банк окремими рішеннями.

Нарахування комісії – 25 числа поточного місяця (щомісячно), у разі якщо це вихідний та/або святковий день - наступний робочий день місяця.
Строк сплати - з 26 числа поточного місяця до останнього календарного дня наступного місяця (щомісячно).

В разі несплати комісії в перший день місяця, наступного за строком її сплати, зобов'язання Клієнта щодо сплати комісії вважаються простроченими.

13

Преміум банкінг

Щомісячне розрахункове обслуговування рахунку до пакету послуг PREMIUM(з карткою Platinum), пакету послуг PREMIUM PLUS (з карткою World Black Edition/ Signature), пакету послуг PREMIUM МАХ (з карткою World Elite/ Infinite Premium), пакету послуг Private Banking(з Infinite Private) представникам підприємств/установ будь-яких форм власності, які проводять з Банком спільні проекти та/або маркетингові програми або з якими Банк має намір проводити спільні проекти, та іншим Клієнтам, критерії яких визначає Банк окремим рішенням, без ПДВ

не тарифікується

-

14

Преміум банкінг

Комісія за розрахункове обслуговування поточного рахунку(ів) Клієнта, щодо якого встановлено неприйнятно високий рівень ризику, без ПДВ

17,00%

Стягується щомісячно (в останній день місяця) протягом шести місяців у розмірі щомісячного платежу від суми коштів, що знаходилась на рахунку(ах) Клієнта на 31 день від дня направлення повідомлення Клієнту про розірвання договору та закриття рахунку, при цьому в шостий місяць сплати комісії вона дорівнює залишку коштів на рахунку (ах) Клієнта.

15

Преміум банкінг

Комісія за розрахункове обслуговування неактивного рахунку по продукту “Преміальна картка Platinum”.

20.00 гривень щомісяця, але не більше залишків коштів на рахунку

щомісяця 20 числа в порядку, визначеному Договором.

16

Преміум банкінг

Комісія за розрахункове обслуговування неактивного рахунку по продукту “Преміальна картка World Black Edition”.

20.00 гривень щомісяця, але не більше залишків коштів на рахунку

щомісяця 20 числа в порядку, визначеному Договором.

17

Преміум банкінг

Комісія за розрахункове обслуговування неактивного рахунку по продукту “Преміальна картка Signature”.

20.00 гривень щомісяця, але не більше залишків коштів на рахунку

щомісяця 20 числа в порядку, визначеному Договором.

18

Преміум банкінг

Комісія за розрахункове обслуговування неактивного рахунку по продукту “Преміальна картка World Elite”.

20.00 гривень щомісяця, але не більше залишків коштів на рахунку

щомісяця 20 числа в порядку, визначеному Договором.

19

Преміум банкінг

Комісія за розрахункове обслуговування неактивного рахунку по продукту “Преміальна картка Infinite Premium/ Infinite Private”.

20.00 гривень щомісяця, але не більше залишків коштів на рахунку

щомісяця 20 числа в порядку, визначеному Договором.

За користування Кредитним лімітом

20

Преміум банкінг

Процентна ставка за користування кредитом в пільговий період (до 55 днів)

0,00001 %

-

21

Преміум банкінг

Процентна ставка за користування кредитом на залишок заборгованості (після закінчення пільгового періоду)

3,0% на місяць (36,0% річних), виходячи з розрахунку 360 днів в році

-

22

Преміум банкінг

Процентна ставка за користування кредитом у разі прострочення зобов’язань за Договором

6,0% на місяць (72,0% річних)

-

23

Преміум банкінг

Процентна ставка за користування кредитом для несанкціонованого овердрафту

37,2% річних від суми несанкціонованого овердрафту

-

24

Преміум банкінг

Розмір обов’язкового щомісячного платежу за преміальними картками: Platinum, World Black Edition, Signature, World Elite, Infinite Premium, Infinite Private

- 7% від заборгованості, але не менше ніж 100 грн, щомісячно; - 10% від заборгованості, але не меньше 100 грн , щомісяця - у разі прострочки, починаючи з другого місяця прострочення

-

За операційне обслуговування рахунку

25

Преміум банкінг

Комісія за зняття власних коштів в усіх українських банках/банкоматах в межах України, без ПДВ

1,00%

-

26

Преміум банкінг

Комісія за зняття власних коштів в зарубіжних банках/банкоматах, без ПДВ

2,00%

-

27

Преміум банкінг

Комісія за зняття кредитних коштів у банкоматах і касах будь-якого українського або іноземного банку, а також за операції з quasi-готівкою, без ПДВ

3,00%

-

28

Преміум банкінг

Базовий тариф за проведення платежів з преміальних карток, що стягується незалежно від типу і напряму платежу (в т.ч. Платежі в Приват24, LiqPAY, платежі по телефону, термінові грошові перекази), без ПДВ

Стандартна комісія за переказ + 3 % в межах кредитних коштів

-

29

Преміум банкінг

За безготівковий платіж по Україні на рахунок юридичної особи в ПриватБанку (власні кошти), без ПДВ

1% (min. 5 грн, max. 1000 грн)

-

30

Преміум банкінг

За безготівковий платіж по Україні на рахунок юридичної особи в іншому банку (власні кошти), без ПДВ

1% (min. 5 грн, max. 1000 грн)

-

31

Преміум банкінг

За безготівковий платіж по Україні на рахунок юридичної особи (кредитні кошти), без ПДВ

3,00%

-

32

Преміум банкінг

Зняття коштів в національній валюті з картки без її присутності (за номером) у касі, без ПДВ

0.2% min - 5 грн.

-

33

Преміум банкінг

Зняття коштів без картки в АТМ за допомогою послуги "Операції без картки"-"Зняття готівки", без ПДВ

2 грн.

-

34

Преміум банкінг

Готівковий переказ коштів на рахунок в касах, терміналах самообслуговування та банкоматах ПриватБанку (Україна), без ПДВ.

Не тарифікується, при поповненні картки Власником рахунку та довіреною особою з довіреністю або додатковою карткою (з наявністю та без картки) в касі Банку та терміналах самообслуговування. 0.5 % min - 5 грн, при поповненні картки 3-ю особою в касі Банку.

-

35

Преміум банкінг

Комісія за поповнення на касі ТСП

0.5% min — при поповненні в POS-терміналах на касі торгової точки

36

Преміум банкінг

Безготівкова оплата товарів / послуг в торгових точках, в т.ч. Інтернет, без ПДВ

не тарифікується

37

Преміум банкінг

Безготівковий переказ коштів на рахунок, без ПДВ

не тарифікується

-

38

Преміум банкінг

Терміновий переказ коштів на рахунок (протягом години), без ПДВ

не тарифікується

-

39

Преміум банкінг

Унесення, вилучення Електронного платіжного засобу до/із стоп-списку без ПДВ

не тарифікується

-

40

Преміум банкінг

Екстрене отримання готівки за кордоном при втраті карти, без ПДВ

не тарифікується

-

41

Преміум банкінг

Обслуговування електронних платіжних засобів (ЕПЗ)  (в частині зміни лімітів ЕПЗ), без ПДВ

не тарифікується

-

42

Преміум банкінг

Надання виписки з рахунку клієнта, без ПДВ

100 грн (формування в Приват24 – не тарифікується)

-

43

Преміум банкінг

Надання довідки про про відкриття/закриття, наявність рахунків, підтвердження залишків коштів на рахунках тощо, без ПДВ

100 грн (формування в Приват24 – не тарифікується)

-

44

Преміум банкінг

Комісія за поповнення "Скарбнички" з преміальних карт, крім переказу коштів за правилом накопичення «Округлення витрати», «Округлення залишку на карті в кінці дня», без ПДВ

1,00%

-

45

Преміум банкінг

Комісія за переказ коштів з картки преміального рівня для оплати мобільного телефону, без ПДВ

Чинна комісія за поповнення телефону в обраному каналі + 0% - за рахунок кредитних коштів

-

46

Преміум банкінг

Зняття власних коштів з картки Signature (Cash) в Україні для VIP-клієнтів визначеного сегменту фриланс/IT, без ПДВ

* не більше ніж одна картка даного типу на клієнта

не тарифікується

За умови зняття до 100 тис. грн на міс, якщо більше - стандартні комісії

47

Преміум банкінг

Комісія за переказ коштів на погашення споживчих кредитів «Оплата частинами» та «Миттєва розстрочка» з преміальних карток

- за рахунок власних коштів - не тарифікується;

-  за рахунок кредитних коштів - не тарифікується.

 

За випуск додаткової картки до рахунку

48

Преміум банкінг

Випуск додаткової картки до рахунку у пакеті Private Banking за ініціативою Клієнта на своє ім'я або на ім'я родича/довіреної особи, в т.ч. на новий термін або у випадку втрати (крадіжки) картки, без ПДВ: - додаткова Infinite Private

не тарифікується

-

49

Преміум банкінг

Випуск додаткової картки до рахунку у пакеті Private Banking за ініціативою Клієнта на своє ім'я або на ім'я родича/довіреної особи, в т.ч. на новий термін або у випадку втрати (крадіжки) картки, без ПДВ: - додаткова World Elite

не тарифікується

-

50

Преміум банкінг

Випуск додаткової картки до рахунку у пакеті PREMIUM MAX за ініціативою Клієнта на своє ім'я або на ім'я родича/довіреної особи, в т.ч. на новий термін або у випадку втрати (крадіжки) картки, без ПДВ: - додаткова World Elite

не тарифікується

-

51

Преміум банкінг

Випуск додаткової картки до рахунку у пакеті PREMIUM MAX за ініціативою Клієнта на своє ім'я або на ім'я родича/довіреної особи, в т.ч. на новий термін або у випадку втрати (крадіжки) картки, без ПДВ: - додаткова Infinite Premium

не тарифікується

-

52

Преміум банкінг

Випуск додаткової картки до рахунку у пакеті PREMIUM MAX за ініціативою Клієнта на своє ім'я, в т.ч. на новий термін або у випадку втрати (крадіжки) картки, без ПДВ: - додаткова Signature

не тарифікується

-

53

Преміум банкінг

Випуск додаткової картки до рахунку у пакеті PREMIUM MAX за ініціативою Клієнта на ім'я родича/довіреної особи, в т.ч. на новий термін або у випадку втрати (крадіжки) картки, без ПДВ: - додаткова Signature

1 000 грн

-

54

Преміум банкінг

Випуск додаткової картки до рахунку у пакеті PREMIUM PLUS за ініціативою Клієнта на своє ім'я, у т.ч. на новий строк або у випадку втрати (крадіжки) картки, без ПДВ: - додаткова Signature

не тарифікується

-

55

Преміум банкінг

Випуск додаткової картки до рахунку у пакеті PREMIUM PLUS за ініціативою Клієнта на ім'я родича/довіреної особи, у т.ч. на новий строк або у випадку втрати (крадіжки) картки, без ПДВ: - додаткова Signature

1 000 грн

-

56

Преміум банкінг

Випуск додаткової картки до рахунку у пакеті PREMIUM PLUS за ініціативою Клієнта на своє ім'я, у т.ч. на новий строк або у випадку втрати (крадіжки) картки, без ПДВ: - додаткова World Black Edition

не тарифікується

-

57

Преміум банкінг

Випуск додаткової картки до рахунку у пакеті PREMIUM PLUS за ініціативою Клієнта на ім'я родича/довіреної особи, у т.ч. на новий строк або у випадку втрати (крадіжки) картки, без ПДВ: - додаткова World Black Edition

1 000 грн

-

58

Преміум банкінг

Випуск додаткової картки до рахунку у пакеті PREMIUM за ініціативою Клієнта на своє ім'я, в т.ч. на новий строк або у випадку втрати (крадіжки) картки, без ПДВ: - додаткова Platinum з фото

не тарифікується

-

59

Преміум банкінг

Випуск додаткової картки до рахунку (у пакеті PREMIUM/PREMIUM PLUS/PREMIUM MAX/PRIVATE BANKING) за ініціативою Клієнта на своє ім'я, в т.ч. на новий строк або у випадку втрати (крадіжки) картки, без ПДВ: - додаткова Digital Platinum

не тарифікується

-

60

Преміум банкінг

Випуск додаткової картки до рахунку (у пакетах PREMIUM/PREMIUM PLUS/Premium MAX) за ініціативою Клієнта на своє ім'я, що належить до представників підприємств/установ будь-яких форм власності, які проводять з Банком спільні проекти та/або маркетингові програми або з якими Банк має намір проводити спільні проекти, та інших Клієнтів, критерії яких визначає Банк, без ПДВ

не тарифікується

-

61

Преміум банкінг

Оформлення банківської довіреності на виконання платіжних операцій переказу коштів на рахунок строком на 1 рік, без ПДВ

300 грн

-

 

Тарифи по Карткам "Універсальна"/"Універсальна Gold"

Тарифу

Бізнес

Назва послуги

Тариф

Примітка

За відкриття рахунку

1

Роздрібний бізнес

Випуск миттєвих карток випуску "Картка Універсальна", "Картка Універсальна Gold"
(випуск, перевипуск)

- не тарифікується - за умови, що за останні 365 днів клієнтом оформлено до 6 карток миттєвого випуску (сумарно по всім продуктам);
- 100 грн - за умови, що за останні 365 днів клієнтом оформлено 6 та більше карток миттєвого випуску (сумарно по всім продуктам)

 

2

Роздрібний бізнес

Випуск іменної картки з фото "Картка Універсальна"
(випуск та перевипуск)

100 грн

 

3

Роздрібний бізнес

Випуск іменної картки з фото "Картка Універсальна Gold" (випуск та перевипуск)

150 грн

 

4

Роздрібний бізнес

Випуск картки з індивідуальним дизайном (випуск та перевипуск)

99 грн

 

5

Роздрібний бізнес

Випуск картки з індивідуальним дизайном з фото (випуск та перевипуск)

149 грн

 

За обслуговування рахунку

6

Роздрібний бізнес

Комісія за обслуговування "Картка Універсальна"

не тарифікується

 

7

Роздрібний бізнес

Щомісячна комісія за обслуговування Золотої картки «Універсальна»

20 грн на місяць, екв. (з Клієнта, незалежно від кількості Золотих карток)

Період сплати - з 1 числа наступного місяця до останнього календарного дня наступного місяця (щомісячно). Зобов’язання Клієнта щодо сплати щомісячної комісії за обслуговування Золотої картки припиняються в разі відсутності клієнтських операцій за карткою протягом 90 календарних днів поспіль та знову поновлюються в разі здійснення операцій за карткою.

За користування кредитом

8

Роздрібний бізнес

Розмір обов’язкового щомісячного платежу по продукту "Картка Універсальна", "Картка Універсальна Gold"

- 5% від заборгованості, але не менше ніж 100 грн, щомісячно;
- 10% від заборгованості, але не менше 100 грн, щомісячно - у разі прострочки, починаючи з другого місяця прострочення

 

9

Роздрібний бізнес

Процентна ставка за користування кредитом в пільговий період (до 55 днів) по продукту "Картка Універсальна", "Картка Універсальна Gold"

0,00001 %

 

10

Роздрібний бізнес

Процентна ставка за користування кредитом на залишок заборгованості (після закінчення пільгового періоду) "Картка Універсальна"

3.5% на місяць (42,0% річних), виходячи з розрахунку 365/366 днів (фактична кількість днів) у році

 

11

Роздрібний бізнес

Процентна ставка за користування кредитом на залишок заборгованості (після закінчення пільгового періоду) "Картка Універсальна Gold"

3.4% на місяць (40,8% річних), виходячи з розрахунку 365/366 днів (фактична кількість днів) у році

 

12

Роздрібний бізнес

Процентна ставка за користування кредитом у разі прострочення зобов’язань за Договором "Картка Універсальна"

- до 01.08.2020 - 7,2% на місяць (86,4% річних)
- з 01.08.2020 - 7,0% на місяць (84.0% річних)

 

13

Роздрібний бізнес

Процентна ставка за користування кредитом у разі прострочення зобов’язань за Договором "Картка Універсальна Gold"

- до 01.08.2020 - 7,0% на місяць (84,0% річних)
- з 01.08.2020 - 6.8% на місяць (81.6% річних)

 

14

Роздрібний бізнес

Проценти від суми не повернутого в строк кредиту відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України, річних:

- до 01.08.2020 - 7,2% на місяць (86,4% річних)
- з 01.08.2020 - 5,0% на місяць (60% річних)

 

15

Роздрібний бізнес

Процентна ставка за несанкціонований овердрафт (заборгованість за картковим рахунком, за яким овердрафт не передбачено) для договорів в іноземній валюті, % від суми несанкціонованого овердрафту

1,8% на місяць (21,6% річних)

 

16

Роздрібний бізнес

Процентна ставка в разі непогашення несанкціонованого овердрафту до останнього числа місяця, наступного за місяцем, у якому виник несанкціонований овердрафт (відповідно до частини другої статті 625 Цивільного кодексу України), за договорами в іноземній валюті", % від суми несанкціонованого овердрафту

3,6% на місяць (43,2% річних)

 

За операційне обслуговування рахунку

17

Роздрібний бізнес

Комісія за зняття власних коштів "Картка Універсальна", "Картка Універсальна Gold": у банкоматах і пунктах видачі готівки ПриватБанку та інших банків України

1% від суми

 

18

Роздрібний бізнес

Комісія за зняття власних коштів "Картка Універсальна", "Картка Універсальна Gold" у банкоматах і пунктах видачі готівки закордонних банків

2% від суми

 

19

Роздрібний бізнес

Комісія за розрахункове обслуговування неактивного рахунку по продукту "Картка Універсальна", "Картка Універсальна Gold"

20.00 гривень щомісяця, але не більше залишків коштів на рахунку

щомісяця 20 числа в порядку, визначеному Договором.

20

Роздрібний бізнес

Комісія за зняття кредитних коштів у банкоматах і пунктах видачі готівки ПриватБанку, будь-яких українських і закордонних банків, а також за операції з quasi-готівкою "Картка Універсальна", "Картка Універсальна Gold"

Диференційований тариф в залежності від суми:
1–100 грн – 7 грн;
100,01–200 грн – 12 грн;
200,01–300 грн – 18 грн;
300,01–400 грн – 24 грн;
400,01–500 грн – 30 грн;
500,01–1 000 грн – 47 грн;
понад 1 000 грн – 4% від суми зняття

 

21

Роздрібний бізнес

Додаткова комісія за зняття коштів за картками "Картка Універсальна", "Картка Універсальна Gold" без наявності картки в касі або через банкомат за допомогою послуги «Операції без картки»

У касі – 0,2%, мінімум 5 грн (Digital картка – 0 грн).

У банкоматі – 2 грн (через QR-код – 0 грн)

 

22

Роздрібний бізнес

Комісія за поповнення "Картка Універсальна", "Картка Універсальна Gold" без її наявності: у касі банку через термінал самообслуговування

У касі:
– 0,2% від суми, мінімум 5 грн - власник картки (з наявністю та без картки);
– 0,5% від суми, мінімум 5 грн - третя особа;

Digital картки:
– не тарифікується - власник картки.
– 0,5% від суми, мінімум 5 грн - третя особа;

Через термінал самообслуговування:
– не тарифікується - з карткою;
– 0,5% від суми (мінімум 5 грн) - без картки.

 

23

Роздрібний бізнес

Комісія за поповнення на касі ТСП

0.5% min — при поповненні в POS-терміналах на касі торгової точки.

 

24

Роздрібний бізнес

Надання довідки/виписки за картками "Картка Універсальна", "Картка Універсальна Gold" у відділенні банку за будь-який період

100 грн.

Формування довідки в Приват24 - не тарифікується

25

Роздрібний бізнес

Комісія за одержання балансу на чек у банкоматах і терміналах самообслуговування ПриватБанку за картками "Картка Універсальна", "Картка Універсальна Gold"

3 грн (окрім чека операції зняття готівки)

 

26

Роздрібний бізнес

Комісія за переказ коштів на погашення споживчих кредитів «Оплата частинами» та «Миттєва розстрочка» з карток "Картка Універсальна", "Картка Універсальна Gold"

- за рахунок власних коштів - не тарифікується;

- за рахунок кредитних коштів - не тарифікується.

 

27

Роздрібний бізнес

Оплата картками "Картка Універсальна", "Картка Універсальна Gold" в торговельних точках та інтернет-магазинах

не тарифікується

 

28

 

Роздрібний бізнес

 

Інформування Клієнтів за рахунком обліку фінансового активу каналами: Система «Приват24» / Viber / Telegram / e-mail

не тарифікується

 

Послуга "Всі SMS" (інформування за всіма фінансовими транзакціями незалежно від суми шляхом направлення sms- повідомлень)

39 грн/міс.

Сплата в дату підключення послуги та далі через кожні 30 календарних днів протягом всього строку користування послугою в порядку та на умовах, визначених Договором.

29

Роздрібний бізнес

Базова процентна ставка на залишок особистих коштів по продукту "Картка Універсальна", "Картка Універсальна Gold" (від 100 грн) на рік

з 01.06.2021 не проводиться. Активація депозитної властивості не доступна.

 

За платежі та перекази

30

Роздрібний бізнес

Переказ з "Картки Універсальної/Картки Універсальної Gold" на "Картку Універсальна», «Картку Універсальна Gold», «Преміальні картки», «Інтернет-картку», "Картку Юніора", "Конверт"

- не тарифікується - у рахунок особистих коштів
- 3% від суми - у рахунок кредитрних коштів

 

31

Роздрібний бізнес

Переказ з "Картки Універсальної/Картки Універсальної Gold" на "Картку для виплат», «Картку для виплат Gold»

- 0,5% від суми (max 50 грн)- за рахунок особистих коштів (стягується з одержувача за нецільове поповнення Картки для виплат)
- 3% від суми з "Картки Універсальна», "Картки Універсальна Gold" - за рахунок кредитних коштів та додатково 0,5% (max 50 грн) стягується з одержувача за нецільове поповнення Картки для виплат

 

32

Роздрібний бізнес

Переказ з "Картки Універсальної/Картки Універсальної Gold" на депозит (тільки власні кошти)

- не тарифікується - при поповненні власних депозитів
- 0,5% від суми - при поповненні депозитів третьої особи

 

33

Роздрібний бізнес

Переказ з "Картки Універсальної/Картки Універсальної Gold" на послугу накопичення "Скарбничка" (тільки власні кошти)

1% від суми
окрім переказу коштів за правилом накопичення «Округлення витрати», «Округлення залишку на картці наприкінці дня».

 

34

Роздрібний бізнес

Переказ з "Картки Універсальної/Картки Універсальної Gold" на "Приват-вклад" (тільки власні кошти)

1% від суми

 

35

Роздрібний бізнес

Переказ коштів на поточний (картковий) рахунок фізичної особи, відкритий в іншому банку

0,5% (min 5 грн, max 100 грн)*

* в Системі "Приват24", а також при переказі залишку коштів Клієнта у разі припинення ділових відносин

36

Роздрібний бізнес

Переказ з "Картки Універсальної/Картки Універсальної Gold" на картку українського банку

Власні кошти:

- 0,5% від суми (min 5 грн) у т.ч. через сервіси інших банків;

Кредитні кошти:

- 0.5% від суми (min 5 грн) + 3% від суми - через сервіси ПриватБанку;

-  0.5% від суми (min 5 грн) + 3% від суми - через сервіси інших банків

 

37

Роздрібний бізнес

Переказ з "Картки Універсальної/Картки Універсальної Gold" на картку Mastercard закордонного банку

Власні кошти:

- 1% від суми (min 25 грн)

Кредитні кошти:

- 1% від суми (min 25 грн) + 3% від сум

 

38

Роздрібний бізнес

Переказ з "Картки Універсальної/Картки Універсальної Gold" на картку Visa закордонного банку

Власні кошти:

- 1% від суми (min 25 грн)

Кредитні кошти:

- 1% від суми (min 25 грн) + 3% від суми

 

39

Роздрібний бізнес

Комісія за надсилання міжнародних переказів на сторонніх сервісах (Wise, TransferGo, PayPal та інші) з "Картки Універсальної/Картки Універсальної Gold"

Власні кошти:

- 2% від суми

Кредитні кошти:

- 2% від суми + 3% від суми

З 01.11.2022

40

Роздрібний бізнес

Комунальні та інші платежі з "Картки Універсальної/Картки Універсальної Gold" в Приват24

1 грн - є договір з отримувачем. За рахунок кредитних коштів + 3% від суми

 

3 грн - немає договору з отримувачем. За рахунок кредитних коштів + 3% від суми

 

1% від суми (min 3 грн, max 100 грн) - отримувач - бюджетна організація. За рахунок кредитних коштів + 3% від суми

 

41

Роздрібний бізнес

Комунальні та інші платежі з "Картки Універсальної/Картки Універсальної Gold" в Терміналі/Банкоматі

1% від суми (min 5 грн, max 500 грн) - є договір з отримувачем. За рахунок кредитних коштів + 3% суми

 

1% від суми (min 10 грн, max 1 000 грн) - немає договору з отримувачем. За рахунок кредитних коштів + 3% від суми

 

1% від суми (min 10 грн, max 1 000 грн) - отримувач - бюджетна організація. За рахунок кредитних коштів + 3% від суми

 

42

Роздрібний бізнес

Комунальні та інші платежі з "Картки Універсальної/Картки Універсальної Gold" у відділенні

1% від суми (min 15 грн, max 500 грн) - є договір з отримувачем. За рахунок кредитних коштів + 3% від суми

 

1% від суми (min 25 грн, max 1 000 грн) - немає договору з отримувачем. За рахунок кредитних коштів + 3% від суми

 

1% від суми (min 25 грн, max 1 000 грн) - отримувач - бюджетна організація. За рахунок кредитних коштів + 3% від суми

 

43

Роздрібний бізнес

Комунальні та інші платежі з "Картки Універсальної/Картки Універсальної Gold" на сайті

1% від суми min 1 грн - є договір з отримувачем. За рахунок кредитних коштів + 3% від суми

 

44

Роздрібний бізнес

Комунальні та інші платежі з "Картки Універсальної/Картки Універсальної Gold" по телефону 3700

1% від суми (min 15 грн, max 500 грн) + 20 грн - є договір з отримувачем. За рахунок кредитних коштів + 3% від суми

 

1% від суми (min 25 грн, max 1 000 грн) + 20 грн - немає договору з отримувачем. За рахунок кредитних коштів + 3% від суми

 

1% від суми(min 25 грн, max 1 000 грн) + 20 грн - отримувач - бюджетна організація. За рахунок кредитних коштів + 3% від суми

 

45

Роздрібний бізнес

Переказ коштів на рахунки юридичних осіб та ФОП в якості поповнення фінансової допомоги/ безвідсоткового кредитування (фінансування).

4% від суми платежу, але не менше 100,00 грн.

Без ПДВ

46

Роздрібний бізнес

Переказ коштів на поточний (картковий) рахунок фізичної особи, відкритий в іншому банку  через АТМ/ТСО

 2% (min 5 грн) 

                       Без ПДВ

Інше

47

Роздрібний бізнес

Комісія за організацію послуг з доставки картки для перевипуску по Україні*

до 31.12.2024 р. - не тарифікується,

з 01.01.2025 р. - 80 грн з ПДВ

*Доступно всього 6 карток усіх типів протягом фактичного року (враховуючи замовлення перевипуску та/або відкриття нового рахунку по Україні та за кордон)

48

Роздрібний бізнес

Комісія за організацію послуг з доставки картки для відкриття нового рахунку по Україні**

не тарифікується

**Доступно всього 6 карток усіх типів протягом фактичного року (враховуючи відкриття нового рахунку та/або перевипуск по Україні та за кордон)

49

Роздрібний бізнес

Комісія за організацію послуг з міжнародної доставки картки для перевипуску*

до 31.12.2024 р. - не тарифікується,

з 01.01.2025 р. - диференційний тариф

*Доступно всього 6 карток усіх типів протягом фактичного року (враховуючи замовлення перевипуску та/або відкриття нового рахунку по Україні та за кордон)

50

Роздрібний бізнес

Комісія за організацію послуг з міжнародної доставки картки для відкриття нового рахунку**

не тарифікується

**Доступно всього 6 карток усіх типів протягом фактичного року (враховуючи відкриття нового рахунку та/або перевипуск по Україні та за кордон)