2. Фізичним особам

2.1. Поточні рахунки та операції з електронними платіжними засобами

2.1.1. Кредитні картки

ПРЕАМБУЛА

Нижченаведені умови є новою редакцією цього підрозділу Умов та Правил надання банківських послуг та починають діяти для Клієнтів по чинним кредитам з моменту направлення їм повідомлення про зміну умов договору в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про споживче кредитування" та цими Умовами та Правилами.

2.1.1.1. Загальні положення

2.1.1.1.1. На підставі статті 634 Цивільного кодексу України  Заявою про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг АТ КБ "ПриватБанк" Клієнт приєднується до цих Умов та Правил (далі - Умови або Договір).  Тарифи Банку (далі - Тарифи) є невід'ємною частиною цього Договору.

Перелік кредитних карток, на які Банк встановлює кредитні ліміти: Карта "Універсальна", карта "Універсальна Gold", Преміальні картки: Platinum, World Black Edition, World Elite, Infinite, VISA Signature. Цей перелік може змінюватися та доповнюватися на розсуд Банку.

2.1.1.2. Порядок та умови надання кредиту

2.1.1.2.1. Банк за наявності вільних грошових коштів та на підставі аналізу кредитоспроможності Клієнта надає йому споживчий кредит у розмірі та на умовах, встановлених Договором, а Клієнт зобов’язується повернути кредит, сплатити проценти за користування кредитом та інші платежі на умовах, встановлених Договором

2.1.1.2.2. Тип кредиту — відновлювана кредитна лінія.

Відновлювана кредитна лінія - вид кредиту, який передбачає можливість Клієнта отримувати кошти періодично по мірі необхідності в рамках встановленого заздалегідь ліміту, погашати всю суму заборгованості або тільки її частину, здійснювати повторне запозичення протягом терміну дії кредитної лінії.

2.1.1.2.3. Мета кредиту — споживчі цілі.

Примітка: Відповідно до статті 1 Закону України "Про споживче кредитування" споживчий кредит (кредит) - грошові кошти, що надаються  позичальникові на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення потреб, не пов’язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника.

На цій підставі Сторони узгодили, що кредит надається на здійснення будь-яких споживчих трат Клієнта. Трати — це будь-які списання з кредитної картки Клієнта, здійснені за рахунок наданого Банком кредиту шляхом:

- переказу коштів з рахунка Клієнта з метою оплати вартості товарів і послуг (в тому числі сплати процентів за користування кредитними коштами);

- перерахування коштів  зі свого рахунка на рахунки  інших осіб;

- отримання коштів у готівковій формі в касах банків, через банкомати;

- здійснення інших операцій, передбачених договором обслуговування між Банком та Клієнтом.

2.1.1.2.4. Строк кредиту — 12 місяців. При цьому Сторони узгодили, що строк користування кредитом продовжується на кожні наступні 12 місяців, якщо щонайменше як за 30 календарних днів до дати повернення кредиту Банк не повідомить Клієнта про припинення кредитування одним із наступних способів на розсуд Банку: смс-повідомлення на фінансовий номер телефону Клієнта; повідомлення на електронну пошту Клієнта; інформування у Системі "Приват24"; шляхом направлення листа поштою та іншими каналами, у порядку, визначеному підрозділом 1.1.5 "Зміна та доповнення Умов та Правил надання банківських послуг" цього Договору. Датою повернення кредиту є останній день календарного місяця строку Договору з урахуванням умови про продовження строку Договору.

2.1.1.2.5. Загальний розмір кредиту - сума коштів, які надані та/або можуть бути надані Клієнту на умовах цього Договору. Сторони узгодили, що загальний розмір кредиту за цим Договором становить розмір кредитного ліміту, встановлений Банком Клієнту, та який за розміром не перевищує:

200 000 грн для карток «Універсальна»,

200 000 грн для карток «Універсальна Gold»,

300 000 грн для Преміальної картки Platinum,

300 000 грн для Преміальної картки World Black Edition,

300 000 грн для Преміальної картки VISA Signature.

400 000 грн для Преміальної картки World Elite,

800 000 грн для Преміальної картки Infinite.

При цьому Сторони узгодили, що протягом строку кредиту розмір кредитного ліміту може бути змінений Банком в односторонньому порядку  як в сторону збільшення, так і в сторону зменшення, на підставі аналізу кредитоспроможності Клієнта в рамках розміру, зазначеного у абз.1 цього пункту, та не потребує додаткового погодження із Клієнтом..

2.1.1.2.6. Сторони узгодили, що в період строку користування кредитом Клієнт має право змінювати вид кредитної картки. При цьому Сторони узгодили, що в такому разі платність за  користування кредитом може змінюватися як в сторону збільшення, так і в сторону зменшення відповідно до діючих Тарифів Банку для відповідного типу карток на дату зміни типу картки. При цьому зміна типу картки не потребує додаткового погодження Сторонами.

2.1.1.2.7.  Кредит надається шляхом встановлення Банком кредитного ліміту на рахунку Клієнта на підставі аналізу кредитоспроможності Клієнта з урахуванням законодавства та внутрішньобанківських документів.

2.1.1.2.8. Розмір кредиту,  реальна річна процентна ставка та загальна вартість кредиту на дату укладення Договору, усі припущення, використані для обчислення процентної ставки зазначені в Паспорті споживчого кредиту, який є невід'ємною частиною Договору.

2.1.1.2.9. Сторони узгодили, що при користуванні кредитом Банк встановлює Пільговий період. Пільговий період кредитування – встановлений Банком період з моменту виникнення заборгованості за кредитом, протягом якого проценти за користування кредитом нараховуються за пільговою ставкою. За користування кредитом протягом Пільгового періоду Клієнт сплачує Банку фіксовану процентну ставку в розмірі 0,00001% річних  від суми трат, здійснених за рахунок кредиту.

Тривалість Пільгового періоду  - до 25 числа місяця, наступного за місяцем, у якому було здійснено трати за рахунок кредиту. В разі непогашення Клієнтом боргових зобов'язань за кредитом до 25 числа місяця, наступного за місяцем, у якому було здійснено трати за рахунок кредиту, за користування кредитом Клієнт сплачує Банку проценти в розмірі, зазначеному в Тарифах, що діють на дату здійснення трат за рахунок кредиту.

2.1.1.2.10. За користування кредитом (за виключенням Пільгового періоду) Клієнт сплачує Банку фіксовану процентну ставку від суми трат, здійснених за рахунок  кредиту. Розмір процентів залежить від виду картки та зазначений у Тарифах Банку та Паспорті споживчого кредиту.

2.1.1.2.11. В разі прострочення зобов’язань за Договором, Клієнт сплачує Банку плату за користування кредитом у розмірі подвійної процентної ставки від суми трат, здійснених за рахунок  кредиту.

2.1.1.2.12. Сторони дійшли згоди, що в разі:

- неповернення Клієнтом кредиту в строк, зазначений в п. 2.1.1.2.4 цього Договору, починаючи з дня, що є наступним за днем спливу строку, та/або

- в разі, якщо Клієнт не виконав вимогу Банку щодо усунення порушення, в порядку, передбаченому п. 2.1.1.6.1 цього Договору, починаючи з дня, що є наступним за днем спливу строку, встановленого вимогою Банку, та/або

- в разі несвоєчасної сплати Клієнтом мінімального обов'язкового платежу в строк, зазначений в п. 2.1.1.3.1 цього Договору, починаючи з дня, що є наступним за днем спливу строку платежу, та/або

- в разі настання обставин, передбачених п. 2.1.1.3.5 цього Договору, починаючи з 181-го дня з моменту порушення зобов'язань Клієнта з погашення кредиту,

Клієнт зобов'язується сплатити на користь Банку заборгованість по кредиту, а також проценти від суми неповернутого в строк кредиту, які у відповідності до частини 2 статті 625 Цивільного кодексу України встановлюються за домовленістю Сторін у процентах від простроченої суми заборгованості в розмірі:

60,0% річних - для карток "Універсальна", "Універсальна голд", преміальних карток: "Platinum", "World Black Edition", "World Elite", "Infinite", "VISA Signature".

2.1.1.3. Порядок повернення кредиту

2.1.1.3.1. Сторони на підставі ст. ст. 1048, 1054, 1056-1 Цивільного кодексу України визначили цим Договором розмір та порядок погашення кредиту, сплати процентів. Погашення кредиту та процентів здійснюється Клієнтом щомісяця в такому порядку:

- Клієнт доручає Банку здійснювати списання грошей з його рахунку, в тому числі за рахунок кредитного ліміту, в розмірі процентів, які підлягають сплаті за цим Договором, 1 числа календарного місяця, наступного за місяцем, у якому було здійснено трати за рахунок кредитного ліміту, за умови наявності невикористаного кредитного ліміту та за відсутності прострочених зобов'язань Клієнта за цим Договором (здійснювати договірне списання).

В разі, якщо у Клієнта повністю використаний кредитний ліміт та / або в разі виникнення у Клієнта прострочених  зобов'язань за Договором, доручення Клієнта про договірне списання за рахунок кредитного ліміту не застосовується.

-  крім погашення процентів в порядку та на умовах, визначених абзацом другим п.2.1.1.3.1 цього Договору, погашення кредиту та процентів здійснюється шляхом внесення Клієнтом коштів у готівковій або безготівковій формі в розмірі Мінімального обов'язкового платежу на поточний рахунок, для якого відкрито кредитну картку, до останнього календарного числа (включно) місяця, наступного за місяцем, у якому було здійснено трати за рахунок кредитного ліміту;

При цьому, якщо до 25 числа (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, у якому було здійснено трати за рахунок кредитного ліміту, Клієнт самостійно не здійснить платіж в готівковій або безготівковій формі у розмірі Мінімального платежу на поточний рахунок, для якого відкрито кредитну картку, Клієнт доручає Банку при настанні термінів платежів здійснювати списання грошей  у валюті кредитного ліміту з усіх рахунків Клієнта, відкритих в Банку, та рахунків, що будуть відкриті Клієнтом Банку в майбутньому, в розмірі заборгованості, яка підлягає сплаті Банку за цим Договором (здійснювати договірне списання).

В разі несплати Мінімального платежу до останнього календарного числа (включно) місяця, наступного за місяцем, у якому було здійснено трати за рахунок кредитного ліміту, зобов'язання Клієнта вважаються простроченими.

При цьому Сторони, на підставі ст.1 Закону України "Про споживче кредитування" узгодили, що доручаючи Банку здійснити договірне списання на оплату процентів за користування кредитом за рахунок кредитного ліміту, Клієнт використовує кредитні кошти на споживчу ціль, а саме - здійснює трату на оплату послуг Банку за цим Договором.

2.1.1.3.2. Мінімальний обов'язковий платіж - розмір боргових зобов'язань, розрахованих в процентах від загальної заборгованості, які щомісяця повинен сплачувати Клієнт протягом строку кредиту. Під загальною заборгованістю Сторони узгодили заборгованість у розмірі використаного кредитного ліміту, процентів за користування кредитом, заборгованість за несанкціонованим овердрафтом, пенею, штрафами (якщо вони мали місце).

Розмір Мінімального обов'язкового платежу визначений Тарифами, залежить від виду картки та залежить від тривалості прострочення виконання зобов’язань Клієнта за Договором. Розмір поточного Мінімального обов’язкового платежу, що підлягає сплаті, доступний Клієнту у Системі "Приват24" та у відділенні Банку.

2.1.1.3.3. Нарахування процентів здійснюється в останній календарний день місяця. Розрахунок процентів здійснюється щодня на суму трат, здійснених за рахунок кредиту:

для карток "Універсальна", "Універсальна Gold" за методом "факт/факт": для розрахунку використовується фактична кількість днів у місяці та році. День повернення кредиту враховується в часовий інтервал нарахування процентів;

для карток Platinum, World Black Edition, World Elite, Infinite, VISA Signature за методом "факт/360": для розрахунку використовується фактична кількість днів у місяці, але умовно в році 360 днів. День повернення кредиту враховується в часовий інтервал нарахування процентів.

2.1.1.3.4. Кошти, отримані від Клієнта для погашення заборгованості за кредитом, у разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов’язання за Договором у повному обсязі, насамперед, направляються для погашення:

- прострочених процентів за користування кредитом,

далі - простроченої до повернення суми кредиту (тіла кредиту),

далі - процентів до сплати по кредиту,

далі - тіла кредиту до оплати,

далі - проценти від суми неповернутого в строк кредиту згідно п. 2.1.1.2.12 цього Договору,

далі - пені згідно п. 2.1.1.8.1 цього Договору.

При цьому Сторони узгодили, що у разі виникнення за кредитною карткою несанкціонованого овердрафту, що є перевищенням суми операції, здійсненої за рахунком, над сумою встановленого Банком кредитного ліміту, що обумовлений Договором із Банком і не є прогнозованим за розміром та часом виникнення, черговість, визначена абзацом 1 п. 2.1.1.3.4 цього Договору змінюється наступним чином:

в першу чергу сплачуються відсотки за користування несанкціонованим овердрафтом,

в другу чергу — тіло несанкціонованого овердрафту,

далі - прострочені проценти за користування кредитом,

далі - прострочена до повернення суми кредиту (тіла кредиту),

далі - проценти до сплати по кредиту,

далі - тіло кредиту до оплати,

далі - проценти від суми неповернутого в строк кредиту згідно п. 2.1.1.2.12. Цього Договору,

далі - пеня згідно п. 2.1.1.8.1. цього Договору.

2.1.1.3.5. Сторони узгодили, що в разі порушення Клієнтом зобов'язань з погашення заборгованості по кредиту протягом 180-ти днів з моменту виникнення таких порушень, на підставі статей 212, 611, 651 Цивільного кодексу України терміном повернення кредиту встановлюється 180-й день з моменту порушення зобов'язань Клієнта з погашення кредиту. На 180-й день з моменту порушення зобов'язань Клієнта з погашення кредиту Клієнт зобов'язаний повернути Банку кредит, проценти за користування кредитом, неустойку та виконати інші зобов'язання за Договором в повному обсязі.

2.1.1.4. Права Клієнта

2.1.1.4.1. Протягом 14 календарних днів з дня укладення Договору відмовитися від нього без пояснення причин, у тому числі у разі отримання грошових коштів із додержанням вимог, передбачених п. 2.1.1.5.2 даних Умов.

2.1.1.4.2. В будь-який час повністю або частково достроково повернути кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів.

5. Обов'язки Клієнта

2.1.1.5.1. Здійснювати погашення кредиту у строки та в розмірах, визначених  пунктами  2.1.1.3.1, 2.1.1.3.2 цього Договору.

2.1.1.5.2. В разі відмови від Договору на підставі п. 2.1.1.4.1 цього Договору повідомити Банк про намір відмовитися від Договору у письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством) до закінчення 14 денного строку з дня укладення Договору. Якщо Клієнт подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.  Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору Клієнт зобов‘язаний повернути Банку грошові кошти, одержані згідно з Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою Договором.

2.1.1.6. Права Банку

2.1.1.6.1. На підставі ст.17 Закону України "Про споживче кредитування" Сторони узгодили, що в разі затримання Клієнтом сплати частини кредиту та/або процентів, які підлягають сплаті в порядку, передбаченому п. 2.1.1.3.1. Договору,  щонайменше на один календарний місяць, Банк має право вимагати повернення кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі, проценти за фактичний строк його користування, в повному обсязі, виконати інші зобов'язання за Договором, в тому числі щодо сплати пені, в повному обсязі. При цьому Банк у письмовій формі повідомляє Клієнта про таку затримку із зазначенням дій, необхідних для усунення порушення, та строку, протягом якого вони мають бути здійснені.

2.1.1.6.2. На підставі ст.1056 Цивільного кодексу України Банк має право в будь-який час відмовитися від надання Клієнту передбаченого Договором кредиту частково або в повному обсязі за наявності обставин, які явно свідчать про те, що наданий Клієнтові кредит своєчасно не буде повернений.  При цьому Банк має право заблокувати видаткові операції за карткою, які здійснюються за рахунок кредиту, в будь-який час після встановлення Банком зазначеної обставини. Про таке блокування Банк повідомляє Клієнта шляхом направлення смс-повідомлення та/або повідомлення у месенджерах.

2.1.1.7. Обов'язки Банку

2.1.1.7.1. Надавати Клієнту інформацію про поточний розмір його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надавати виписку з рахунку щодо погашення заборгованості у Системі "Приват24".

2.1.1.7.2. Забезпечувати Клієнта консультаційними послугами з питань виконання Договору.

2.1.1.8. Відповідальність Сторін

2.1.1.8.1. За несвоєчасне виконання Клієнтом будь-якого грошового зобов'язання за цим Договором Банк має право нараховувати пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожний день прострочення виконання.

2.1.1.9. Строк дії Договору

2.1.1.9.1. Договір починає діяти з дати встановлення кредитного ліміту на картці та діє протягом 12 місяців, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

Договір вважається продовженим на кожні наступні 12 місяців в разі, якщо за 30 днів до дати закінчення дії цього Договору жодна зі Сторін не заявила про намір його розірвання (Банк може повідомляти Клієнта про намір розірвання одним з таких способів: в письмовій формі, через встановлені засоби електронного зв'язку Банку та Клієнта: Система "Приват24", смс-повідомлення на останні відомі Банку номери телефонів, надані Банку при ідентифікації та актуалізації відомостей про Клієнта, або іншими засобами, що дають змогу встановити дату направлення повідомлення. Клієнт може повідомляти Банк про намір розірвання Договору в письмовій формі).

2.1.1.10. Інші умови

2.1.1.10.1. Клієнт повідомлений та підтверджує, що за наявності правових підстав, його персональні дані можуть бути передані Банком до ТОВ "Українському бюро кредитних історій", що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-д або іншого бюро кредитних історій, в порядку передбаченому Законом України "Про організацію формування та обігу кредитних історій". Клієнт підтверджує, що він повідомлений про володільця персональних даних, склад та зміст персональних даних, свої права, визначені Законом України “Про персональні дані”, мету обробки персональних даних та осіб, яким можуть бути передані його персональні дані.

2.1.1.10.2. Клієнт повідомлений та підтверджує, що за наявності правових підстав, інформація про його кредитні операції та виконання зобов’язань за ними може бути передана Банком до Кредитного реєстру Національного банку України.

2.1.1.10.3. Клієнт підтверджує, що він повідомлений Банком про свої права, що передбачені статтею 8 Закону України "Про захист персональних даних". Клієнт повідомлений про володільця персональних даних, склад та зміст персональних даних, цілі обробки персональних даних та осіб, яким можуть бути передані його персональні дані.

2.1.1.10.4. Сторони домовились, що спосіб отримання примірника Договору та додатків до нього встановлено в Заяві про приєднання.

 

Тарифи

№ тарифу Бізнес Назва послуги Тариф Примітка
1 Роздрібний бізнес Тип Картки для виплат з індивідуальним дизайном Не тарифікується
2 Роздрібний бізнес 2.1. Вартість оформлення Картки для виплат з індивідуальним дизайном миттєвої / 2.2. Вартість оформлення Картки для виплат з індивідуальним дизайном з фото 99 грн / 149 грн
3 Роздрібний бізнес Вартість обслуговування (на місяць) Картки для виплат з індивідуальним дизайном Не тарифікується
4 Роздрібний бізнес 4.1. Перевипуск Картки для виплат з індивідуальним дизайном миттєвої за строком дії / 4.2. Перевипуск Картки для виплат з індивідуальним дизайном з фото за строком дії 99 грн / 149 грн
5 Роздрібний бізнес Валюта картрахунку Картки для виплат з індивідуальним дизайном Гривня
6 Роздрібний бізнес Комісія за зняття готівки з Картки для виплат з індивідуальним дизайном: у банкоматах і пунктах видачі готівки ПриватБанку (у т. ч. у Латвії, Італії, Португалії) та інших банків України у банкоматах і пунктах видачі готівки за кордоном Не тарифікується / 2%
7 Роздрібний бізнес Додаткова комісія за зняття коштів з Картки для виплат з індивідуальним дизайном без наявності картки в касі або через банкомат за допомогою послуги «Операції без картки» 2 грн (окрім зняття через QR-код)
8 Роздрібний бізнес Комісія за поповнення Картки для виплат з індивідуальним дизайном: у Приват24 безготівковим платежем зі своїх карток, безготівковим платежем від третіх осіб без її наявності у касі банку без її наявності*** через термінал самообслуговування 0,50% 0,5% + 5 грн 0,5% + 0,5% від суми (мінімум 5 грн)*, 0,5% + 0,2% від суми (мінімум 2 грн) - поповнення картки клієнтом Банку (акційний тариф)** *При поповненні картки (без присутності картки) в терміналах самообслуговування, тариф становить 0,5 % від суми поповнення (мінімум 5 грн), округлено за сіткою **Для власників карток ПриватБанку діє акційний тариф - 0,2% від суми поповнення (мінімум 2 грн), округлено за сіткою *** - в тому числі при поповненні картки через меню "Поповнити картку - Повторити платіж", меню "Поповнити картку - Мої картки", зарахування решти (від 50 грн.)
9 Роздрібний бізнес Оплата Карткою для виплат з індивідуальним дизайном в торговельних точках та інтернет-магазинах Не тарифікується
10 Роздрібний бізнес Інформування за Карткою для виплат з індивідуальним дизайном через SMS або додаток Приват24 Не тарифікується
11 Роздрібний бізнес Надання виписки за Карткою для виплат з індивідуальним дизайном у відділенні банку за будь-який період 100 грн. Формування довідки в Приват24 - не тарифікується
12 Роздрібний бізнес Комісія за одержання балансу на чек у банкоматах і терміналах самообслуговування ПриватБанку (окрім чека операції зняття готівки) за Карткою для виплат з індивідуальним дизайном 3 грн
13 Роздрібний бізнес Нарахування процентів на залишок за Карткою для виплат з індивідуальним дизайном понад 100 грн на день -до 01.06.2021 проводиться, якщо це вказано в договорі між банком та організацією, що здійснює виплати на картку (за умови активації депозитної властивості в Системі Приват24, розділ «Мої рахунки», або через банкомат ПриватБанку); - з 01.06.2021 не проводиться. Активація депозитної властивості не доступна.
14 Роздрібний бізнес Оплата Карткою для виплат з індивідуальним дизайном на рахунок юридичної особи в ПриватБанку (платіж по Україні) 1 грн у Приват24 або 1% (min 3 грн, max 1000 грн) у інших каналах. Додатково стягується 20 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
15 Роздрібний бізнес Оплата Карткою для виплат з індивідуальним дизайном на рахунок юридичної особи в іншому українському банку (платіж по Україні) 1 грн у Приват24 або 1% (min 3 грн, max 1000 грн) у інших каналах. Додатково стягується 20 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
16 Роздрібний бізнес Переказ з Картки для виплат з індивідуальним дизайном на картку «Універсальна», у тому числі класу Gold, поточний рахунок фіз. особи Не тарифікується. Додатково стягується 20 грн, якщо переказ здійснюється за телефоном
17 Роздрібний бізнес Переказ з Картки для виплат з індивідуальним дизайном на Картку для виплат, у тому числі Золоту картку для виплат Не тарифікується. Додатково стягується 20 грн, якщо переказ здійснюється за телефоном
18 Роздрібний бізнес Переказ з Картки для виплат з індивідуальним дизайном на картку іншого банку України: 1% (min 5 грн) зарубіжного банку: 2% (min 50 грн)
19 Роздрібний бізнес Переказ коштів на поточний (картковий) рахунок фізичної особи, відкритий в іншому банку 0,5% (min 5 грн, max 100 грн)* *в Системі "Приват24", а також при переказі залишку коштів Клієнта у разі припинення ділових відносин
20 Роздрібний бізнес Комісія за моніторинг Неактивного рахунку по продукту “Картка для виплат”. 20.00 гривень щомісяця, у тому числі ПДВ, але не більше залишків коштів на рахунку Клієнт доручає Банку здійснювати списання комісії з Неактивного рахунку щомісяця 20 числа (здійснювати договірне списання).
21 Роздрібний бізнес Комісія за зняття коштів з Картки для виплат з індивідуальним дизайном для оплати мобільного телефону Діюча комісія за поповнення телефону в обраному каналі
22 Роздрібний бізнес Тип Картки з індивідуальним дизайном Картки міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard
23 Роздрібний бізнес 23.1. Вартість оформлення Картки з індивідуальним дизайном миттєвої / 23.2. Вартість оформлення Картки з індивідуальним дизайном з фото 99 грн / 149 грн
24 Роздрібний бізнес Валюта картрахунку Картки з індивідуальним дизайном Гривня
25 Роздрібний бізнес Пільговий період за Карткою з індивідуальним дизайном До 55 днів (пільгова ставка діє за умови погашення до 25 числа місяця, наступного за датою виникнення заборгованості)
26 Роздрібний бізнес Розмір обов’язкового щомісячного платежу за Карткою з індивідуальним дизайном - 5% від заборгованості, але не менше ніж 100 грн, щомісячно; - 10% від заборгованості, але не менше 100 грн, щомісячно - у разі прострочки, починаючи з другого місяця прострочення
27 Роздрібний бізнес Базова процентна ставка на залишок заборгованості (після закінчення пільгового періоду) на місяць за Карткою з індивідуальним дизайном 3,5%
28 Роздрібний бізнес Базова процентна ставка на залишок особистих коштів за Карткою з індивідуальним дизайном (від 100 грн) на рік - до 01.06.2021- 4% (за умови активації депозитної властивості в Системі Приват24 (www.privat24.ua), розділ «Мої рахунки»); - з 01.06.2021 - не тарифікується. Активація депозитної властивості не доступна.
29 Роздрібний бізнес Обслуговування платіжної Карткою з індивідуальним дизайном Не тарифікується
30 Роздрібний бізнес 30.1. Перевипуск Картки з індивідуальним дизайном миттєвої за строком дії / 30.2. Перевипуск Картки з індивідуальним дизайном з фото за строком дії 99 грн / 149 грн
31 Роздрібний бізнес Плата за користування кредитом у разі прострочення зобов’язань за Карткою з індивідуальним дизайном, на місяць 7,0%
32 Роздрібний бізнес Комісія за зняття власних коштів за Карткою з індивідуальним дизайном: у банкоматах і пунктах видачі готівки ПриватБанку у банкоматах і пунктах видачі готівки інших банків України у банкоматах і пунктах видачі готівки закордонних банків 1% 1% 2%
33 Роздрібний бізнес Комісія за зняття кредитних коштів у банкоматах і пунктах видачі готівки ПриватБанку, будь-яких українських і закордонних банків, а також за операції з quasi-готівкою за Карткою з індивідуальним дизайном Сума зняття: Тариф: 1–100 грн 7 грн 100,01–200 грн — 12 грн; 200,01–300 грн — 18 грн; 300,01–400 грн — 24 грн; 400,01–500 грн — 30 грн; 500,01–1 000 грн — 47 грн; понад 1 000 грн — 4% від суми зняття
34 Роздрібний бізнес Додаткова комісія за зняття коштів з Картки з індивідуальним дизайном без наявності картки в касі або через банкомат за допомогою послуги «Операції без картки» 2 грн (окрім зняття через QR-код)
35 Роздрібний бізнес Поповнення Картки з індивідуальним дизайном без її наявності***: у касі банку через термінал самообслуговування 5 грн 0,5% від суми (мінімум 5 грн)*, 0,2% від суми (мінімум 2 грн) - поповнення картки клієнтом Банку (акційний тариф)** *При поповненні картки (без присутності картки) в терміналах самообслуговування, тариф становить 0,5 % від суми поповнення (мінімум 5 грн), округлено за сіткою **Для власників карток ПриватБанку діє акційний тариф - 0,2% від суми поповнення (мінімум 2 грн), округлено за сіткою *** - в тому числі при поповненні картки через меню "Поповнити картку - Повторити платіж", меню "Поповнити картку - Мої картки", зарахування решти (від 50 грн.)
36 Роздрібний бізнес Довідка про стан заборгованості за Карткою з індивідуальним дизайном 100 грн. Формування довідки в Приват24 - не тарифікується
37 Роздрібний бізнес Надання виписки за Карткою з індивідуальним дизайном у відділенні банку за будь-який період 100 грн. Формування довідки в Приват24 - не тарифікується
38 Роздрібний бізнес Комісія за одержання балансу на чек у банкоматах і терміналах самообслуговування ПриватБанку за Карткою з індивідуальним дизайном 3 грн (окрім чека операції зняття готівки)
39 Роздрібний бізнес Оплата Карткою з індивідуальним дизайном на рахунок юридичної особи в ПриватБанку (платіж по Україні) 1% (min 3 грн, max 1000 грн) в рахунок власних коштів або 3% в рахунок кредитних коштів. Додатково стягується 20 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
40 Роздрібний бізнес Оплата Карткою з індивідуальним дизайном на рахунок юридичної особи в іншому українському банку (платіж по Україні) 1% (min 3 грн, max 1000 грн) в рахунок власних коштів або 3% в рахунок кредитних коштів. Додатково стягується 20 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
41 Роздрібний бізнес Переказ з Картки з індивідуальним дизайном на картку «Універсальна», у тому числі класу Gold, поточний рахунок фіз. особи 4% в рахунок кредитних коштів або не тарифікується в рахунок власних коштів. Додатково стягується 20 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
42 Роздрібний бізнес Переказ з Картки з індивідуальним дизайном на Картку для виплат, у тому числі Золоту картку для виплат 4% в рахунок кредитних коштів або не тарифікується в рахунок власних коштів. Додатково стягується 20 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
43 Роздрібний бізнес Переказ з Картки з індивідуальним дизайном на картку іншого банку України: 1% (min 5 грн) + 3% за рахунок кредитних коштів зарубіжного банку: 2% (min 50 грн) + 3% за рахунок кредитних коштів
44 Роздрібний бізнес Комісія за переказ коштів за програмами «Оплата частинами» та «Миттєва розстрочка» для Картки з індивідуальним дизайном 4% в рахунок кредитних коштів, платіж за рахунок власних коштів - не тарифікується.
45 Роздрібний бізнес Оплата Карткою з індивідуальним дизайном в торговельних точках та інтернет-магазинах Не тарифікується
46 Роздрібний бізнес Інформування за Карткою з індивідуальним дизайном через SMS або додаток Приват24 Не тарифікується
47 Роздрібний бізнес Порядок погашення заборгованості за Карткою з індивідуальним дизайном під час внесення грошей на картрахунок Штрафи, пеня, прострочені комісії, прострочені проценти, прострочений кредит, нараховані комісії, нараховані проценти, заборгованість за кредитним лімітом
48 Роздрібний бізнес Ефективна процентна ставка за Карткою з індивідуальним дизайном 51,09%
51 Роздрібний бізнес Комісія за зняття коштів з Картки з індивідуальним дизайном для оплати мобільного телефону Діюча комісія за поповнення телефону в обраному каналі + 1% - за рахунок кредитних коштів
52 Роздрібний бізнес Тип миттєвої картки «Універсальна» Картки міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard
53 Роздрібний бізнес Вартість оформлення миттєвої картки «Універсальна» Не тарифікується - за умови, що за останні 365 днів клієнтом оформлено до 6 карток миттєвого випуску (сумарно по всім продуктам); 100.00 грн - за умови, що за останні 365 днів клієнтом оформлено 6 та більше карток миттєвого випуску (сумарно по всім продуктам)
54 Роздрібний бізнес Валюта картрахунку миттєвої картки «Універсальна» Гривня
55 Роздрібний бізнес Пільговий період за миттєвою карткою «Універсальна» До 55 днів (пільгова ставка діє за умови погашення до 25 числа місяця, наступного за датою виникнення заборгованості)
56 Роздрібний бізнес Розмір обов’язкового щомісячного платежу за миттєвою карткою «Універсальна» - 5% від заборгованості, але не менше ніж 100 грн, щомісячно; - 10% від заборгованості, але не менше 100 грн, щомісячно - у разі прострочки, починаючи з другого місяця прострочення
57 Роздрібний бізнес Базова процентна ставка на залишок заборгованості (після закінчення пільгового періоду) на місяць за миттєвою карткою «Універсальна» 3.5%
58 Роздрібний бізнес Базова процентна ставка на залишок особистих коштів за миттєвою карткою «Універсальна» (від 100 грн) на рік - до 01.06.2021- 4% (за умови активації депозитної властивості в Системі Приват24 (www.privat24.ua), розділ «Мої рахунки»); - з 01.06.2021 - не тарифікується. Активація депозитної властивості не доступна.
59 Роздрібний бізнес Обслуговування платіжної миттєвої картки «Універсальна» Не тарифікується
60 Роздрібний бізнес Перевипуск миттєвої картки «Універсальна» за строком дії Не тарифікується - за умови, що за останні 365 днів клієнтом оформлено до 6 карток миттєвого випуску (сумарно по всім продуктам); 100.00 грн - за умови, що за останні 365 днів клієнтом оформлено 6 та більше карток миттєвого випуску (сумарно по всім продуктам)
61 Роздрібний бізнес Плата за користування кредитом у разі прострочення зобов’язань за миттєвою карткою «Універсальна», на місяць 7,0%
62 Роздрібний бізнес Комісія за зняття власних коштів за миттєвою карткою «Універсальна»: у банкоматах і пунктах видачі готівки ПриватБанку у банкоматах і пунктах видачі готівки інших банків України у банкоматах і пунктах видачі готівки закордонних банків 1% 1% 2%
63 Роздрібний бізнес Комісія за зняття кредитних коштів у банкоматах і пунктах видачі готівки ПриватБанку, будь-яких українських і закордонних банків, а також за операції з quasi-готівкою за миттєвою карткою «Універсальна» Сума зняття: Тариф: 1–100 грн – 7 грн; 100,01–200 грн – 12 грн; 200,01–300 грн – 18 грн; 300,01–400 грн – 24 грн; 400,01–500 грн – 30 грн; 500,01–1 000 грн – 47 грн; понад 1 000 грн – 4% від суми зняття
64 Роздрібний бізнес Додаткова комісія за зняття коштів з миттєвої картки «Універсальна» без наявності картки в касі або через банкомат за допомогою послуги «Операції без картки» 2 грн (окрім зняття через QR-код)
65 Роздрібний бізнес Поповнення миттєвої картки «Універсальна» без її наявності***: у касі банку через термінал самообслуговування 5 грн 0,5% від суми (мінімум 5 грн)*, 0,2% від суми (мінімум 2 грн) - поповнення картки клієнтом Банку (акційний тариф)** *При поповненні картки (без присутності картки) в терміналах самообслуговування, тариф становить 0,5 % від суми поповнення (мінімум 5 грн), округлено за сіткою **Для власників карток ПриватБанку діє акційний тариф - 0,2% від суми поповнення (мінімум 2 грн), округлено за сіткою *** - в тому числі при поповненні картки через меню "Поповнити картку - Повторити платіж", меню "Поповнити картку - Мої картки", зарахування решти (від 50 грн.)
66 Роздрібний бізнес Довідка про стан заборгованості за миттєвою карткою «Універсальна» у відділенні 100 грн. Формування довідки в Приват24 - не тарифікується
67 Роздрібний бізнес Надання виписки за миттєвою карткою «Універсальна» в Приват24 у відділенні банку за будь-який період 100 грн. Формування довідки в Приват24 - не тарифікується
68 Роздрібний бізнес Комісія за одержання балансу на чек у банкоматах і терміналах самообслуговування ПриватБанку за миттєвою карткою «Універсальна» 3 грн (окрім чека операції зняття готівки)
69 Роздрібний бізнес Оплата миттєвою карткою «Універсальна» на рахунок юридичної особи в ПриватБанку (платіж по Україні) 1% (min 3 грн, max 1000 грн) в рахунок власних коштів або 3% в рахунок кредитних коштів. Додатково стягується 20 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
70 Роздрібний бізнес Оплата миттєвою карткою «Універсальна» на рахунок юридичної особи в іншому українському банку (платіж по Україні) 1% (min 3 грн, max 1000 грн) в рахунок власних коштів або 3% в рахунок кредитних коштів. Додатково стягується 20 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
71 Роздрібний бізнес Переказ з миттєвої картки «Універсальна» на картку «Універсальна», у тому числі класу Gold, поточний рахунок фіз. особи 4% в рахунок кредитних коштів або не тарифікується в рахунок власних коштів. Додатково стягується 20 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
72 Роздрібний бізнес Переказ з миттєвої картки «Універсальна» на Картку для виплат, у тому числі Золоту картку для виплат 4% в рахунок кредитних коштів або 0,5% в рахунок власних коштів. Додатково стягується 20 грн, якщо переказ здійснюється за телефоном
73 Роздрібний бізнес Переказ з миттєвої картки «Універсальна» на картку іншого банку України: 1% (min 5 грн) + 3% за рахунок кредитних коштів зарубіжного банку: 2% (min 50 грн) + 3% за рахунок кредитних коштів
74 Роздрібний бізнес Комісія за переказ коштів за програмами «Оплата частинами» та «Миттєва розстрочка» для миттєвої картки «Універсальна» 4% в рахунок кредитних коштів, платіж за рахунок власних коштів - не тарифікується.
75 Роздрібний бізнес Оплата миттєвою карткою «Універсальна» в торговельних точках та інтернет-магазинах Не тарифікується
76 Роздрібний бізнес Інформування за миттєвою карткою «Універсальна» через SMS або додаток Приват24 Не тарифікується
77 Роздрібний бізнес Порядок погашення заборгованості за миттєвою карткою «Універсальна» під час внесення грошей на картрахунок Штрафи, пеня, прострочені комісії, прострочені проценти, прострочений кредит, нараховані комісії, нараховані проценти, заборгованість за кредитним лімітом
78 Роздрібний бізнес Ефективна процентна ставка за миттєвою карткою «Універсальна» 51.09%
80 Роздрібний бізнес Комісія за моніторинг Неактивного рахунку по продукту “Картка Універсальна”. 20.00 гривень щомісяця, у тому числі ПДВ, але не більше залишків коштів на рахунку Клієнт доручає Банку здійснювати списання комісії з Неактивного рахунку щомісяця 20 числа (здійснювати договірне списання).
81 Роздрібний бізнес Комісія за зняття коштів з миттєвої картки «Універсальна» для оплати мобільного телефону Діюча комісія за поповнення телефону в обраному каналі + 1% - за рахунок кредитних коштів
82 Роздрібний бізнес Тип іменної картки «Універсальна» з фото Картки міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard
83 Роздрібний бізнес Вартість оформлення іменної картки «Універсальна» з фото 100 грн
84 Роздрібний бізнес Валюта картрахунку іменної картки «Універсальна» з фото Гривня
85 Роздрібний бізнес Пільговий період за іменною карткою «Універсальна» з фото До 55 днів (пільгова ставка діє за умови погашення до 25 числа місяця, наступного за датою виникнення заборгованості)
86 Роздрібний бізнес Розмір обов’язкового щомісячного платежу за іменною карткою «Універсальна» з фото - 5% від заборгованості, але не менше ніж 100 грн, щомісячно; - 10% від заборгованості, але не менше 100 грн, щомісячно - у разі прострочки, починаючи з другого місяця прострочення
87 Роздрібний бізнес Базова процентна ставка на залишок заборгованості (після закінчення пільгового періоду) на місяць за іменною карткою «Універсальна» з фото 3.5%
88 Роздрібний бізнес Базова процентна ставка на залишок особистих коштів за іменною карткою «Універсальна» з фото (від 100 грн) на рік - до 01.06.2021- 4% (за умови активації депозитної властивості в Системі Приват24 (www.privat24.ua), розділ «Мої рахунки»); - з 01.06.2021 - не тарифікується. Активація депозитної властивості не доступна.
89 Роздрібний бізнес Обслуговування платіжної іменної картки «Універсальна» з фото Не тарифікується
90 Роздрібний бізнес Перевипуск іменної картки «Універсальна» з фото за строком дії 100 грн
91 Роздрібний бізнес Плата за користування кредитом у разі прострочення зобов’язань за іменною карткою «Універсальна» з фото, на місяць 7,0%
92 Роздрібний бізнес Комісія за зняття власних коштів за іменною карткою «Універсальна» з фото: у банкоматах і пунктах видачі готівки ПриватБанку у банкоматах і пунктах видачі готівки інших банків України у банкоматах і пунктах видачі готівки закордонних банків 1% 1% 2%
93 Роздрібний бізнес Комісія за зняття кредитних коштів у банкоматах і пунктах видачі готівки ПриватБанку, будь-яких українських і закордонних банків, а також за операції з quasi-готівкою за іменною карткою «Універсальна» з фото Сума зняття: Тариф: 1–100 грн – 7 грн; 100,01–200 грн – 12 грн; 200,01–300 грн – 18 грн; 300,01–400 грн – 24 грн; 400,01–500 грн – 30 грн; 500,01–1 000 грн – 47 грн; понад 1 000 грн – 4% від суми зняття
94 Роздрібний бізнес Додаткова комісія за зняття коштів з іменної картки «Універсальна» з фото без наявності картки в касі або через банкомат за допомогою послуги «Операції без картки» 2 грн (окрім зняття через QR-код)
95 Роздрібний бізнес Поповнення іменної картки «Універсальна» з фото без її наявності***: у касі банку через термінал самообслуговування 5 грн 0,5% від суми (мінімум 5 грн)*, 0,2% від суми (мінімум 2 грн) - поповнення картки клієнтом Банку (акційний тариф)** *При поповненні картки (без присутності картки) в терміналах самообслуговування, тариф становить 0,5 % від суми поповнення (мінімум 5 грн), округлено за сіткою **Для власників карток ПриватБанку діє акційний тариф - 0,2% від суми поповнення (мінімум 2 грн), округлено за сіткою *** - в тому числі при поповненні картки через меню "Поповнити картку - Повторити платіж", меню "Поповнити картку - Мої картки", зарахування решти (від 50 грн.)
96 Роздрібний бізнес Довідка про стан заборгованості за іменною карткою «Універсальна» з фото у відділенні 100 грн. Формування довідки в Приват24 - не тарифікується
97 Роздрібний бізнес Надання виписки за іменною карткою «Універсальна» з фото у відділенні банку за будь-який період 100 грн. Формування довідки в Приват24 - не тарифікується
98 Роздрібний бізнес Комісія за одержання балансу на чек у банкоматах і терміналах самообслуговування ПриватБанку за іменною карткою «Універсальна» з фото 3 грн (окрім чека операції зняття готівки)
99 Роздрібний бізнес Оплата іменною карткою «Універсальна» з фото на рахунок юридичної особи в ПриватБанку (платіж по Україні) 1% (min 3 грн, max 1000 грн) в рахунок власних коштів або 3% в рахунок кредитних коштів. Додатково стягується 20 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
100 Роздрібний бізнес Оплата іменною карткою «Універсальна» з фото на рахунок юридичної особи в іншому українському банку (платіж по Україні) 1% (min 3 грн, max 1000 грн) в рахунок власних коштів або 3% в рахунок кредитних коштів. Додатково стягується 20 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
101 Роздрібний бізнес Переказ з іменної картки «Універсальна» з фото на картку «Універсальна», у тому числі класу Gold, поточний рахунок фіз. особи 4% в рахунок кредитних коштів або не тарифікується в рахунок власних коштів. Додатково стягується 20 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
102 Роздрібний бізнес Переказ з іменної картки «Універсальна» з фото на Картку для виплат, у тому числі Золоту картку для виплат 4% в рахунок кредитних коштів або 0,5% в рахунок власних коштів. Додатково стягується 20 грн, якщо переказ здійснюється за телефоном
103 Роздрібний бізнес Переказ з іменної картки «Універсальна» з фото на картку іншого банку України: 1% (min 5 грн) + 3% за рахунок кредитних коштів зарубіжного банку: 2% (min 50 грн) + 3% за рахунок кредитних коштів
104 Роздрібний бізнес Комісія за переказ коштів за програмами «Оплата частинами» та «Миттєва розстрочка» для іменної картки «Універсальна» з фото 4% в рахунок кредитних коштів, платіж за рахунок власних коштів - не тарифікується.
105 Роздрібний бізнес Оплата іменною карткою «Універсальна» з фото в торговельних точках та інтернет-магазинах Не тарифікується
106 Роздрібний бізнес Інформування за іменною карткою «Універсальна» з фото через SMS або додаток Приват24 Не тарифікується
107 Роздрібний бізнес Порядок погашення заборгованості за іменною карткою «Універсальна» з фото під час внесення грошей на картрахунок Штрафи, пеня, прострочені комісії, прострочені проценти, прострочений кредит, нараховані комісії, нараховані проценти, заборгованість за кредитним лімітом
108 Роздрібний бізнес Ефективна процентна ставка за іменною карткою «Універсальна» з фото 51.09%
111 Роздрібний бізнес Комісія за зняття коштів з іменної картки «Універсальна» з фото для оплати мобільного телефону Діюча комісія за поповнення телефону в обраному каналі + 1% - за рахунок кредитних коштів
112 Роздрібний бізнес Тип миттєвої картки «Універсальна Gold» Картки міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard
113 Роздрібний бізнес Вартість оформлення миттєвої картки «Універсальна Gold» Не тарифікується - за умови, що за останні 365 днів клієнтом оформлено до 6 карток миттєвого випуску (сумарно по всім продуктам); 100.00 грн - за умови, що за останні 365 днів клієнтом оформлено 6 та більше карток миттєвого випуску (сумарно по всім продуктам)
114 Роздрібний бізнес Щомісячна комісія за обслуговування миттєвої Золотої картки «Універсальна» 20 грн, екв. Період сплати - з 1 числа наступного місяця до останнього календарного дня наступного місяця (щомісячно). Зобов’язання Клієнта щодо сплати щомісячної комісії за обслуговування Золотої картки припиняються в разі відсутності клієнтських операцій за карткою протягом 90 календарних днів поспіль та знову поновлюються в разі здійснення операцій за карткою.
115 Роздрібний бізнес Валюта картрахунку миттєвої картки «Універсальна Gold» Гривня, долари США, євро, рублі РФ
116 Роздрібний бізнес Обслуговування платіжної миттєвої картки «Універсальна Gold» Не тарифікується
117 Роздрібний бізнес Перевипуск миттєвої картки «Універсальна Gold» за строком дії Не тарифікується - за умови, що за останні 365 днів клієнтом оформлено до 6 карток миттєвого випуску (сумарно по всім продуктам); 100.00 грн - за умови, що за останні 365 днів клієнтом оформлено 6 та більше карток миттєвого випуску (сумарно по всім продуктам)
118 Роздрібний бізнес Пільговий період за миттєвою карткою «Універсальна Gold» До 55 днів (пільгова ставка діє за умови погашення до 25 числа місяця, наступного за датою виникнення заборгованості)
119 Роздрібний бізнес Розмір обов’язкового щомісячного платежу за миттєвою карткою «Універсальна Gold» - 5% від заборгованості, але не менше ніж 100 грн, щомісячно; - 10% від заборгованості, але не менше 100 грн, щомісячно - у разі прострочки, починаючи з другого місяця прострочення
120 Роздрібний бізнес Базова процентна ставка на залишок заборгованості за миттєвою карткою «Універсальна Gold» (після закінчення пільгового періоду) на місяць для карток у гривні 3.4%
121 Роздрібний бізнес Нарахування процентів на середньомісячний залишок за миттєвою карткою «Універсальна Gold». Проценти нараховуються на залишок коштів понад 100 грн за кожний день. - до 01.06.2021- 4% (за умови активації депозитної властивості в Системі Приват24 (www.privat24.ua), розділ «Мої рахунки»); - з 01.06.2021 - не тарифікується. Активація депозитної властивості не доступна.
122 Роздрібний бізнес Випуск персоналізованої картки MasterCard World для власника миттєвої картки «Універсальна Gold» 150 грн
123 Роздрібний бізнес Плата за користування кредитом у разі прострочення зобов’язань за миттєвою карткою «Універсальна Gold», на місяць 6,8%
124 Роздрібний бізнес Комісія за зняття власних коштів за миттєвою карткою «Універсальна Gold»: у банкоматах і пунктах видачі готівки ПриватБанку у банкоматах і пунктах видачі готівки інших банків України у банкоматах і пунктах видачі готівки закордонних банків 1% 1% 2%
125 Роздрібний бізнес Комісія за зняття кредитних коштів у банкоматах і пунктах видачі готівки ПриватБанку, будь-яких українських і закордонних банків, а також за операції з quasi-готівкою за миттєвою карткою «Універсальна Gold» Сума зняття: Тариф: 1–100 грн – 7 грн; 100,01–200 грн – 12 грн; 200,01–300 грн – 18 грн; 300,01–400 грн – 24 грн; 400,01–500 грн – 30 грн; 500,01–1 000 грн – 47 грн; понад 1 000 грн – 4% від суми зняття
126 Роздрібний бізнес Додаткова комісія за зняття коштів з миттєвої картки «Універсальна Gold» без наявності картки в касі або через банкомат за допомогою послуги «Операції без картки» 2 грн (окрім зняття через QR-код)
127 Роздрібний бізнес Поповнення миттєвої картки «Універсальна Gold» без її наявності***: у касі банку через термінал самообслуговування 5 грн 0,5% від суми (мінімум 5 грн)*, 0,2% від суми (мінімум 2 грн) - поповнення картки клієнтом Банку (акційний тариф)** *При поповненні картки (без присутності картки) в терміналах самообслуговування, тариф становить 0,5 % від суми поповнення (мінімум 5 грн), округлено за сіткою **Для власників карток ПриватБанку діє акційний тариф - 0,2% від суми поповнення (мінімум 2 грн), округлено за сіткою *** - в тому числі при поповненні картки через меню "Поповнити картку - Повторити платіж", меню "Поповнити картку - Мої картки", зарахування решти (від 50 грн.)
128 Роздрібний бізнес Довідка про стан заборгованості за миттєвою карткою «Універсальна Gold» у відділенні 100 грн. Формування довідки в Приват24 - не тарифікується
129 Роздрібний бізнес Надання виписки за миттєвою карткою «Універсальна Gold» у відділенні банку за будь-який період 100 грн. Формування довідки в Приват24 - не тарифікується
130 Роздрібний бізнес Комісія за одержання балансу на чек у банкоматах і терміналах самообслуговування ПриватБанку за миттєвою карткою «Універсальна Gold» 3 грн (окрім чека операції зняття готівки)
131 Роздрібний бізнес Оплата миттєвою карткою «Універсальна Gold» на рахунок юридичної особи в ПриватБанку (платіж по Україні) 1% (min 3 грн, max 1000 грн) в рахунок власних коштів або 3% в рахунок кредитних коштів. Додатково стягується 20 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
132 Роздрібний бізнес Оплата миттєвою карткою «Універсальна Gold» на рахунок юридичної особи в іншому українському банку (платіж по Україні) 1% (min 3 грн, max 1000 грн) в рахунок власних коштів або 3% в рахунок кредитних коштів. Додатково стягується 20 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
133 Роздрібний бізнес Переказ з миттєвої картки «Універсальна Gold» на картку «Універсальна», у тому числі класу Gold, поточний рахунок фіз. особи 4% в рахунок кредитних коштів або 0,5% в рахунок власних коштів. Додатково стягується 20 грн, якщо переказ здійснюється за телефоном
134 Роздрібний бізнес Переказ з миттєвої картки «Універсальна Gold» на Картку для виплат, у тому числі Золоту картку для виплат 4% в рахунок кредитних коштів або 0,5% в рахунок власних коштів. Додатково стягується 20 грн, якщо переказ здійснюється за телефоном
135 Роздрібний бізнес Переказ з миттєвої картки «Універсальна Gold» на картку іншого банку України: 1% (min 5 грн) + 3% за рахунок кредитних коштів зарубіжного банку: 2% (min 50 грн) + 3% за рахунок кредитних коштів
136 Роздрібний бізнес Комісія за переказ коштів за програмами «Оплата частинами» та «Миттєва розстрочка» для миттєвої картки «Універсальна Gold» 4% в рахунок кредитних коштів, платіж за рахунок власних коштів - не тарифікується.
137 Роздрібний бізнес Оплата миттєвою карткою «Універсальна Gold» в торговельних точках та інтернет-магазинах Не тарифікується
138 Роздрібний бізнес Інформування за миттєвою карткою «Універсальна Gold» через SMS або додаток Приват24 Не тарифікується
139 Роздрібний бізнес Порядок погашення заборгованості за миттєвою карткою «Універсальна Gold» під час внесення грошей на картрахунок Штрафи, пеня, прострочені комісії, прострочені проценти, прострочений кредит, нараховані комісії, нараховані проценти, заборгованість за кредитним лімітом
140 Роздрібний бізнес Ефективна процентна ставка за миттєвою карткою «Універсальна Gold» 51.76%
142 Роздрібний бізнес Комісія за моніторинг Неактивного рахунку по продукту “Картка Універсальна Gold”. 20.00 гривень щомісяця, у тому числі ПДВ, але не більше залишків коштів на рахунку Клієнт доручає Банку здійснювати списання комісії з Неактивного рахунку щомісяця 20 числа (здійснювати договірне списання).
143 Роздрібний бізнес Комісія за зняття коштів з миттєвої картки «Універсальна Gold» для оплати мобільного телефону Діюча комісія за поповнення телефону в обраному каналі + 1% - за рахунок кредитних коштів
144 Роздрібний бізнес Тип іменної картки «Універсальна Gold» з фото Картки міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard
145 Роздрібний бізнес Вартість оформлення іменної картки «Універсальна Gold» з фото 150 грн
146 Роздрібний бізнес Щомісячна комісія за обслуговування іменної Золотої картки «Універсальна» 20 грн, екв. Період сплати - з 1 числа наступного місяця до останнього календарного дня наступного місяця (щомісячно). Зобов’язання Клієнта щодо сплати щомісячної комісії за обслуговування Золотої картки припиняються в разі відсутності клієнтських операцій за карткою протягом 90 календарних днів поспіль та знову поновлюються в разі здійснення операцій за карткою.
147 Роздрібний бізнес Валюта картрахунку іменної картки «Універсальна Gold» з фото Гривня, долари США, євро, рублі РФ
148 Роздрібний бізнес Обслуговування платіжної іменної картки «Універсальна Gold» з фото Не тарифікується
149 Роздрібний бізнес Перевипуск іменної картки «Універсальна Gold» з фото за строком дії 150 грн
150 Роздрібний бізнес Пільговий період за іменною карткою «Універсальна Gold» з фото До 55 днів (пільгова ставка діє за умови погашення до 25 числа місяця, наступного за датою виникнення заборгованості)
151 Роздрібний бізнес Розмір обов’язкового щомісячного платежу за іменною карткою «Універсальна Gold» з фото - 5% від заборгованості, але не менше ніж 100 грн, щомісячно; - 10% від заборгованості, але не менше 100 грн, щомісячно - у разі прострочки, починаючи з другого місяця прострочення
152 Роздрібний бізнес Базова процентна ставка на залишок заборгованості за іменною карткою «Універсальна Gold» з фото (після закінчення пільгового періоду) на місяць для карток у гривні 3.4%
153 Роздрібний бізнес Нарахування процентів на середньомісячний залишок за іменною карткою «Універсальна Gold» з фото. Проценти нараховуються на залишок коштів понад 100 грн за кожний день. - до 01.06.2021- 4% (за умови активації депозитної властивості в Системі Приват24 (www.privat24.ua), розділ «Мої рахунки»); - з 01.06.2021 - не тарифікується. Активація депозитної властивості не доступна.
154 Роздрібний бізнес Плата за користування кредитом у разі прострочення зобов’язань за іменною карткою «Універсальна Gold» з фото, на місяць 6,8%
155 Роздрібний бізнес Комісія за зняття власних коштів за іменною карткою «Універсальна Gold» з фото: у банкоматах і пунктах видачі готівки ПриватБанку у банкоматах і пунктах видачі готівки інших банків України у банкоматах і пунктах видачі готівки закордонних банків 1% 1% 2%
156 Роздрібний бізнес Комісія за зняття кредитних коштів у банкоматах і пунктах видачі готівки ПриватБанку, будь-яких українських і закордонних банків, а також за операції з quasi-готівкою за іменною карткою «Універсальна Gold» з фото Сума зняття: Тариф: 1–100 грн – 7 грн; 100,01–200 грн – 12 грн; 200,01–300 грн – 18 грн; 300,01–400 грн – 24 грн; 400,01–500 грн – 30 грн; 500,01–1 000 грн – 47 грн; понад 1 000 грн – 4% від суми зняття
157 Роздрібний бізнес Додаткова комісія за зняття коштів з іменної картки «Універсальна Gold» з фото без наявності картки в касі або через банкомат за допомогою послуги «Операції без картки» 2 грн (окрім зняття через QR-код)
158 Роздрібний бізнес Поповнення іменної картки «Універсальна Gold» з фото без її наявності***: у касі банку через термінал самообслуговування 5 грн 0,5% від суми (мінімум 5 грн)*, 0,2% від суми (мінімум 2 грн) - поповнення картки клієнтом Банку (акційний тариф)** *При поповненні картки (без присутності картки) в терміналах самообслуговування, тариф становить 0,5 % від суми поповнення (мінімум 5 грн), округлено за сіткою **Для власників карток ПриватБанку діє акційний тариф - 0,2% від суми поповнення (мінімум 2 грн), округлено за сіткою *** - в тому числі при поповненні картки через меню "Поповнити картку - Повторити платіж", меню "Поповнити картку - Мої картки", зарахування решти (від 50 грн.)
159 Роздрібний бізнес Довідка про стан заборгованості за іменною карткою «Універсальна Gold» з фото у відділенні 100 грн. Формування довідки в Приват24 - не тарифікується
160 Роздрібний бізнес Надання виписки за іменною карткою «Універсальна Gold» з фото у відділенні банку за будь-який період 100 грн. Формування довідки в Приват24 - не тарифікується
161 Роздрібний бізнес Комісія за одержання балансу на чек у банкоматах і терміналах самообслуговування ПриватБанку за іменною карткою «Універсальна Gold» з фото 3 грн (окрім чека операції зняття готівки)
162 Роздрібний бізнес Оплата іменною карткою «Універсальна Gold» з фото на рахунок юридичної особи в ПриватБанку (платіж по Україні) 1% (min 3 грн, max 1000 грн) в рахунок власних коштів або 3% в рахунок кредитних коштів. Додатково стягується 20 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
163 Роздрібний бізнес Оплата іменною карткою «Універсальна Gold» з фото на рахунок юридичної особи в іншому українському банку (платіж по Україні) 1% (min 3 грн, max 1000 грн) в рахунок власних коштів або 3% в рахунок кредитних коштів. Додатково стягується 20 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
164 Роздрібний бізнес Переказ з іменної картки «Універсальна Gold» з фото на картку «Універсальна», у тому числі класу Gold, поточний рахунок фіз. особи 4% в рахунок кредитних коштів або не тарифікується в рахунок власних коштів. Додатково стягується 20 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
165 Роздрібний бізнес Переказ з іменної картки «Універсальна Gold» з фото на Картку для виплат, у тому числі Золоту картку для виплат 4% в рахунок кредитних коштів або 0,5% в рахунок власних коштів. Додатково стягується 20 грн, якщо переказ здійснюється за телефоном
166 Роздрібний бізнес Переказ з іменної картки «Універсальна Gold» з фото на картку іншого банку України: 1% (min 5 грн) + 3% за рахунок кредитних коштів зарубіжного банку: 2% (min 50 грн) + 3% за рахунок кредитних коштів
167 Роздрібний бізнес Комісія за переказ коштів за програмами «Оплата частинами» та «Миттєва розстрочка» для іменної картки «Універсальна Gold» з фото 4% в рахунок кредитних коштів, платіж за рахунок власних коштів - не тарифікується.
168 Роздрібний бізнес Оплата іменною карткою «Універсальна Gold» з фото в торговельних точках та інтернет-магазинах Не тарифікується
169 Роздрібний бізнес Інформування за іменною карткою «Універсальна Gold» з фото через SMS або додаток Приват24 Не тарифікується
170 Роздрібний бізнес Порядок погашення заборгованості за іменною карткою «Універсальна Gold» з фото під час внесення грошей на картрахунок Штрафи, пеня, прострочені комісії, прострочені проценти, прострочений кредит, нараховані комісії, нараховані проценти, заборгованість за кредитним лімітом
171 Роздрібний бізнес Ефективна процентна ставка за іменною карткою «Універсальна Gold» з фото 51.76%
174 Роздрібний бізнес Комісія за зняття коштів з іменної картки «Універсальна Gold» з фото для оплати мобільного телефону Діюча комісія за поповнення телефону в обраному каналі + 1% - за рахунок кредитних коштів
175 Роздрібний бізнес Тип миттєвої Картки Юніора Картки міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard
176 Роздрібний бізнес Вартість оформлення миттєвої Картки Юніора Не тарифікується - за умови, що за останні 365 днів клієнтом оформлено до 6 карток миттєвого випуску (сумарно по всім продуктам); 100.00 грн - за умови, що за останні 365 днів клієнтом оформлено 6 та більше карток миттєвого випуску (сумарно по всім продуктам)
177 Роздрібний бізнес Валюта картрахунку миттєвої Картки Юніора Гривня
178 Роздрібний бізнес Можливість з дозволу батьків установити кредитний ліміт на миттєву Картку Юніора не тарифікується
179 Роздрібний бізнес Пільговий період за миттєвою Карткою Юніора (по договорам відкритим до 01.07.2019) До 55 днів (пільгова ставка діє за умови погашення до 25 числа місяця, наступного за датою виникнення заборгованості)
180 Роздрібний бізнес Розмір обов’язкового щомісячного платежу за миттєвою Карткою Юніора (по договорам відкритим до 01.07.2019) не менше 30 грн, але не більше залишку заборгованості
181 Роздрібний бізнес Базова процентна ставка на залишок заборгованості за миттєвою Карткою Юніора (після закінчення пільгового періоду) на місяць (по договорам відкритим до 01.07.2019) 3.6 %
182 Роздрібний бізнес Базова процентна ставка на залишок особистих коштів за миттєвою Карткою Юніора (від 100 грн) на рік - до 01.06.2021- 4% (за умови активації депозитної властивості в Системі Приват24 (www.privat24.ua), розділ «Мої рахунки»); - з 01.06.2021 - не тарифікується. Активація депозитної властивості не доступна.
183 Роздрібний бізнес Обслуговування платіжної миттєвої Картки Юніора Не тарифікується
184 Роздрібний бізнес Перевипуск миттєвої Картки Юніора за строком дії Не тарифікується - за умови, що за останні 365 днів клієнтом оформлено до 6 карток миттєвого випуску (сумарно по всім продуктам); 100.00 грн - за умови, що за останні 365 днів клієнтом оформлено 6 та більше карток миттєвого випуску (сумарно по всім продуктам)
185 Роздрібний бізнес Плата за користування кредитом у разі прострочення зобов’язань за миттєвою Карткою Юніора, на місяць 7,2%
186 Роздрібний бізнес Комісія за зняття власних коштів за миттєвою Карткою Юніора: у банкоматах і пунктах видачі готівки ПриватБанку у банкоматах і пунктах видачі готівки інших банків України у банкоматах і пунктах видачі готівки закордонних банків 1% 1% 2%
187 Роздрібний бізнес Комісія за зняття кредитних коштів у банкоматах і пунктах видачі готівки ПриватБанку, будь-яких українських і закордонних банків, а також за операції з quasi-готівкою за миттєвою Карткою Юніора (по договорам відкритим до 01.07.2019) Сума зняття: Тариф: 1–100 грн 7 грн 100,01–200 грн 12 грн 200,01–300 грн 18 грн
188 Роздрібний бізнес Додаткова комісія за зняття коштів з миттєвої Картки Юніора без наявності картки в касі або через банкомат за допомогою послуги «Операції без картки» 2 грн (окрім зняття через QR-код)
189 Роздрібний бізнес Поповнення миттєвої Картки Юніора без її наявності***: у касі банку через термінал самообслуговування 5 грн 0,5% від суми (мінімум 5 грн)*, 0,2% від суми (мінімум 2 грн) - поповнення картки клієнтом Банку (акційний тариф)** *При поповненні картки (без присутності картки) в терміналах самообслуговування, тариф становить 0,5 % від суми поповнення (мінімум 5 грн), округлено за сіткою **Для власників карток ПриватБанку діє акційний тариф - 0,2% від суми поповнення (мінімум 2 грн), округлено за сіткою *** - в тому числі при поповненні картки через меню "Поповнити картку - Повторити платіж", меню "Поповнити картку - Мої картки", зарахування решти (від 50 грн.)
190 Роздрібний бізнес Довідка про стан заборгованості за миттєвою Карткою Юніора у відділенні 100 грн. Формування довідки в Приват24 - не тарифікується
191 Роздрібний бізнес Надання виписки за миттєвою Карткою Юніора у відділенні банку за будь-який період 100 грн. Формування довідки в Приват24 - не тарифікується
192 Роздрібний бізнес Комісія за одержання балансу на чек у банкоматах і терміналах самообслуговування ПриватБанку за миттєвою Карткою Юніора 3 грн (окрім чека операції зняття готівки)
193 Роздрібний бізнес Оплата миттєвою Карткою Юніора на рахунок юридичної особи в ПриватБанку (платіж по Україні) 1% (min 3 грн, max 1000 грн) в рахунок власних коштів. 3% в рахунок кредитних коштів (по договорам відкритим до 01.07.2019) . Додатково стягується 20 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
194 Роздрібний бізнес Оплата миттєвою Карткою Юніора на рахунок юридичної особи в іншому українському банку (платіж по Україні) 1% (min 3 грн, max 1000 грн) в рахунок власних коштів. 3% в рахунок кредитних коштів (по договорам відкритим до 01.07.2019) . Додатково стягується 20 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
195 Роздрібний бізнес Переказ з миттєвої Картки Юніора на картку «Універсальна», у тому числі класу Gold, поточний рахунок фіз. особи 4% в рахунок кредитних коштів (по договорам відкритим до 01.07.2019), або не тарифікується в рахунок власних коштів. Додатково стягується 20 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
196 Роздрібний бізнес Переказ з миттєвої Картки Юніора на Картку для виплат, у тому числі Золоту картку для виплат 4% в рахунок кредитних коштів (по договорам відкритим до 01.07.2019), або 0,5% в рахунок власних коштів. Додатково стягується 20 грн, якщо переказ здійснюється за телефоном
197 Роздрібний бізнес Переказ з миттєвої Картки Юніора на картку іншого банку України: 1% (min 5 грн) + 3% за рахунок кредитних коштів зарубіжного банку (по договорам відкритим до 01.07.2019): 2% (min 50 грн) + 3% за рахунок кредитних коштів (по договорам відкритим до 01.07.2019)
198 Роздрібний бізнес Оплата миттєвою Карткою Юніора в торговельних точках та інтернет-магазинах Не тарифікується
199 Роздрібний бізнес Інформування за миттєвою Карткою Юніора через SMS або додаток Приват24 Не тарифікується
200 Роздрібний бізнес Порядок погашення заборгованості за миттєвою Карткою Юніора під час внесення грошей на картрахунок (по договорам відкритим до 01.07.2019). Прострочених процентів по кредиту, простроченого тіла кредиту, процентів до сплати по кредиту, тіла кредиту до оплати, штрафів, комісій, пені.
202 Роздрібний бізнес Комісія за моніторинг Неактивного рахунку по продукту “Картка Юніора”. 20.00 гривень щомісяця, у тому числі ПДВ, але не більше залишків коштів на рахунку Клієнт доручає Банку здійснювати списання комісії з Неактивного рахунку щомісяця 20 числа (здійснювати договірне списання).
203 Роздрібний бізнес Комісія за зняття коштів з миттєвої Картки Юніора для оплати мобільного телефону Діюча комісія за поповнення телефону в обраному каналі + 1% - за рахунок кредитних коштів (по договорам відкритим до 01.07.2019)
204 Роздрібний бізнес Тип іменної Картки Юніора з фото, Картки з індивідуальним дизайном та Картки з індивідуальним дизайном з фото. Картки міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard
205 Роздрібний бізнес Вартість оформлення іменної Картки Юніора з фото/Картки з індивідуальним дизайном/Картки з індивідуальним дизайном з фото. 50/99/149 грн.
206 Роздрібний бізнес Валюта картрахунку іменної Картки Юніора з фото, Картки з індивідуальним дизайном та Картки з індивідуальним дизайном з фото. Гривня
207 Роздрібний бізнес Можливість з дозволу батьків установити кредитний ліміт на іменну Картку Юніора з фото, Картку з індивідуальним дизайном, та Картку з індивідуальним дизайном з фото. Не тарифікується
208 Роздрібний бізнес Пільговий період за іменною Карткою Юніора з фото, Карткою з індивідуальним дизайном та Карткою з індивідуальним дизайном з фото До 55 днів (пільгова ставка діє за умови погашення до 25 числа місяця, наступного за датою виникнення заборгованості)
209 Роздрібний бізнес Розмір обов’язкового щомісячного платежу за іменною Карткою Юніора з фото, Карткою з індивідуальним дизайном та Карткою з індивідуальним дизайном з фото (по договорам відкритим до 01.07.2019). не менше 30 грн, але не більше залишку заборгованості
210 Роздрібний бізнес Базова процентна ставка на залишок заборгованості за іменною Карткою Юніора з фото, Карткою з індивідуальним дизайном та Карткою з індивідуальним дизайном з фото (після закінчення пільгового періоду, по договорам відкритим до 01.07.2019) на місяць 3.6 %
211 Роздрібний бізнес Базова процентна ставка на залишок особистих коштів за іменною Карткою Юніора з фото, Карткою з індивідуальним дизайном та Карткою з індивідуальним дизайном з фото (від 100 грн) на рік. - до 01.06.2021- 4% (за умови активації депозитної властивості в Системі Приват24 (www.privat24.ua), розділ «Мої рахунки»); - з 01.06.2021 - не тарифікується. Активація депозитної властивості не доступна.
212 Роздрібний бізнес Обслуговування платіжної іменної Картки Юніора з фото, Картки з індивідуальним дизайном та Картки з індивідуальним дизайном з фото. Не тарифікується
213 Роздрібний бізнес Перевипуск іменної Картки Юніора з фото/Картки з індивідуальним дизайном/Картки з індивідуальним дизайном з фото за строком дії 50/99/149 грн.
214 Роздрібний бізнес Плата за користування кредитом у разі прострочення зобов’язань за іменною Карткою Юніора з фото/Карткою з індивідуальним дизайном/Карткою з індивідуальним дизайном з фото на місяць 7,2%
215 Роздрібний бізнес Комісія за зняття власних коштів за іменною Карткою Юніора з фото, Карткою з індивідуальним дизайном та Карткою з індивідуальним дизайном з фото: у банкоматах і пунктах видачі готівки ПриватБанку/у банкоматах і пунктах видачі готівки інших банків України/у банкоматах і пунктах видачі готівки закордонних банків 1%/1%/2%
216 Роздрібний бізнес Комісія за зняття кредитних коштів у банкоматах і пунктах видачі готівки ПриватБанку, будь-яких українських і закордонних банків, а також за операції з quasi-готівкою за іменною Карткою Юніора з фото, Карткою з індивідуальним дизайном та Карткою з індивідуальним дизайном з фото. Сума зняття: Тариф: 1–100 грн – 7 грн; 100,01–200 грн – 12 грн; 200,01–300 грн – 18 грн
217 Роздрібний бізнес Додаткова комісія за зняття коштів з іменної Картки Юніора з фото, Картки з індивідуальним дизайном та Картки з індивідуальним дизайном з фото без наявності картки в касі або через банкомат за допомогою послуги «Операції без картки» 2 грн (окрім зняття через QR-код)
218 Роздрібний бізнес Поповнення іменної Картки Юніора з фото, Картки з індивідуальним дизайном та Картки з індивідуальним дизайном з фото без її наявності***: у касі банку через термінал самообслуговування 5 грн 0,5% від суми (мінімум 5 грн)*, 0,2% від суми (мінімум 2 грн) - поповнення картки клієнтом Банку (акційний тариф)** *При поповненні картки (без присутності картки) в терміналах самообслуговування, тариф становить 0,5 % від суми поповнення (мінімум 5 грн), округлено за сіткою **Для власників карток ПриватБанку діє акційний тариф - 0,2% від суми поповнення (мінімум 2 грн), округлено за сіткою *** - в тому числі при поповненні картки через меню "Поповнити картку - Повторити платіж", меню "Поповнити картку - Мої картки", зарахування решти (від 50 грн.)
219 Роздрібний бізнес Довідка про стан заборгованості за іменною Карткою Юніора з фото, Карткою з індивідуальним дизайном та Карткою з індивідуальним дизайном з фото у відділенні. 100 грн. Формування довідки в Приват24 - не тарифікується
220 Роздрібний бізнес Надання виписки за іменною Карткою Юніора з фото, Карткою з індивідуальним дизайном та Карткою з індивідуальним дизайном з фото у відділенні банку за будь-який період. 100 грн. Формування довідки в Приват24 - не тарифікується
221 Роздрібний бізнес Комісія за одержання балансу на чек у банкоматах і терміналах самообслуговування ПриватБанку за іменною Карткою Юніора з фото, Карткою з індивідуальним дизайном та Карткою з індивідуальним дизайном з фото. 3 грн (окрім чека операції зняття готівки)
222 Роздрібний бізнес Оплата іменною Карткою Юніора з фото, Карткою з індивідуальним дизайном та Карткою з індивідуальним дизайном з фото на рахунок юридичної особи в ПриватБанку (платіж по Україні) 1% (min 3 грн, max 1000 грн) в рахунок власних коштів. 3% в рахунок кредитних коштів (по договорам відкритим до 01.07.2019) . Додатково стягується 20 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
223 Роздрібний бізнес Оплата іменною Карткою Юніора з фото, Карткою з індивідуальним дизайном та Карткою з індивідуальним дизайном з фото на рахунок юридичної особи в іншому українському банку (платіж по Україні) 1% (min 3 грн, max 1000 грн) в рахунок власних коштів. 3% в рахунок кредитних коштів (по договорам відкритим до 01.07.2019) . Додатково стягується 20 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
224 Роздрібний бізнес Переказ з іменної Картки Юніора з фото, Картки з індивідуальним дизайном та Картки з індивідуальним дизайном з фото на картку «Універсальна», у тому числі класу Gold, поточний рахунок фіз. особи. 4% в рахунок кредитних коштів (по договорам відкритим до 01.07.2019), або не тарифікується в рахунок власних коштів. Додатково стягується 20 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
225 Роздрібний бізнес Переказ з іменної Картки Юніора з фото, Картки з індивідуальним дизайном та Картки з індивідуальним дизайном з фото на Картку для виплат, у тому числі Золоту картку для виплат. 4% в рахунок кредитних коштів (по договорам відкритим до 01.07.2019), або 0,5% в рахунок власних коштів. Додатково стягується 20 грн, якщо переказ здійснюється за телефоном
226 Роздрібний бізнес Переказ з іменної Картки Юніора з фото, Картки з індивідуальним дизайном та Картки з індивідуальним дизайном з фото на картку іншого банку України: 1% (min 5 грн) + 3% за рахунок кредитних коштів зарубіжного банку (по договорам відкритим до 01.07.2019): 2% (min 50 грн) + 3% за рахунок кредитних коштів (по договорам відкритим до 01.07.2019)
227 Роздрібний бізнес Оплата іменною Карткою Юніора з фото, Карткою з індивідуальним дизайном та Карткою з індивідуальним дизайном з фото в торговельних точках та інтернет-магазинах Не тарифікується
228 Роздрібний бізнес Інформування за іменною Карткою Юніора з фото, Карткою з індивідуальним дизайном та Карткою з індивідуальним дизайном з фото через SMS або додаток Приват24 Не тарифікується
229 Роздрібний бізнес Порядок погашення заборгованості за іменною Карткою Юніора з фото, Карткою з індивідуальним дизайном та Карткою з індивідуальним дизайном з фото під час внесення грошей на картрахунок Прострочених процентів по кредиту, простроченого тіла кредиту, процентів до сплати по кредиту, тіла кредиту до оплати, штрафів, комісій, пені.
232 Роздрібний бізнес Комісія за зняття коштів з іменної Картки Юніора з фото, Картки з індивідуальним дизайном та Картки з індивідуальним дизайном з фото для оплати мобільного телефону Діюча комісія за поповнення телефону в обраному каналі + 1% - за рахунок кредитних коштів (по договорам відкритим до 01.07.2019)
233 Роздрібний бізнес Тип миттєвої Картки для виплат Картки міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard
234 Роздрібний бізнес Вартість оформлення миттєвої Картки для виплат Не тарифікується - за умови, що за останні 365 днів клієнтом оформлено до 6 карток миттєвого випуску (сумарно по всім продуктам); 100.00 грн - за умови, що за останні 365 днів клієнтом оформлено 6 та більше карток миттєвого випуску (сумарно по всім продуктам)
235 Роздрібний бізнес Валюта картрахунку миттєвої Картки для виплат Гривня, долари США, євро, рублі РФ
236 Роздрібний бізнес Обслуговування платіжної миттєвої Картки для виплат Не тарифікується
237 Роздрібний бізнес Перевипуск миттєвої Картки для виплат за строком дії Не тарифікується - за умови, що за останні 365 днів клієнтом оформлено до 6 карток миттєвого випуску (сумарно по всім продуктам); 100.00 грн - за умови, що за останні 365 днів клієнтом оформлено 6 та більше карток миттєвого випуску (сумарно по всім продуктам)
238 Роздрібний бізнес Комісія за зняття готівки з миттєвої Картки для виплат: у банкоматах і пунктах видачі готівки ПриватБанку (у т. ч. у Латвії, Італії, Португалії) та інших банків України у банкоматах і пунктах видачі готівки за кордоном Не тарифікується / 2%
239 Роздрібний бізнес Додаткова комісія за зняття коштів з миттєвої Картки для виплат без наявності картки в касі або через банкомат за допомогою послуги «Операції без картки» 2 грн (окрім зняття через QR-код)
240 Роздрібний бізнес Комісія за поповнення миттєвої Картки для виплат: - у Приват24 безготівковим платежем зі своїх карток, безготівковим платежем від третіх осіб; - без її наявності у касі банку; - без її наявності*** через термінал самообслуговування. - 0,50%; - 0,5% + 5 грн; - 0,5% + 0,5% від суми (мінімум 5 грн)*, 0,5% + 0,2% від суми (мінімум 2 грн) - поповнення картки клієнтом Банку (акційний тариф)** *При поповненні картки (без присутності картки) в терміналах самообслуговування, тариф становить 0,5 % від суми поповнення (мінімум 5 грн), округлено за сіткою **Для власників карток ПриватБанку діє акційний тариф - 0,2% від суми поповнення (мінімум 2 грн), округлено за сіткою *** - в тому числі при поповненні картки через меню "Поповнити картку - Повторити платіж", меню "Поповнити картку - Мої картки", зарахування решти (від 50 грн.)
241 Роздрібний бізнес Зарахування коштів на миттєву Картку для виплат з депозитних вкладів Не тарифікується
242 Роздрібний бізнес Інформування за миттєвою Карткою для виплат через SMS або додаток Приват24 Не тарифікується
243 Роздрібний бізнес Надання виписки за миттєвою Карткою для виплат у відділенні банку за будь-який період 100 грн. Формування довідки в Приват24 - не тарифікується
244 Роздрібний бізнес Комісія за одержання балансу на чек у банкоматах і терміналах самообслуговування ПриватБанку (окрім чека операції зняття готівки) за миттєвою Карткою для виплат 3 грн
245 Роздрібний бізнес Нарахування процентів на залишок за миттєвою Карткою для виплат понад 100 грн на день -до 01.06.2021 проводиться, якщо це вказано в договорі між банком та організацією, що здійснює виплати на картку (за умови активації депозитної властивості в Системі Приват24, розділ «Мої рахунки», або через банкомат ПриватБанку); - з 01.06.2021 не проводиться. Активація депозитної властивості не доступна.
246 Роздрібний бізнес Оплата миттєвою Карткою для виплат на рахунок юридичної особи в ПриватБанку (платіж по Україні) 1 грн у Приват24 або 1% (min 3 грн, max 1000 грн) у інших каналах. Додатково стягується 20 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
247 Роздрібний бізнес Оплата миттєвою Карткою для виплат на рахунок юридичної особи в іншому українському банку (платіж по Україні) 1 грн у Приват24 або 1% (min 3 грн, max 1000 грн) у інших каналах. Додатково стягується 20 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
248 Роздрібний бізнес Переказ з миттєвої Картки для виплат на картку «Універсальна», у тому числі класу Gold, поточний рахунок фіз. особи Не тарифікується. Додатково стягується 20 грн, якщо переказ здійснюється за телефоном
249 Роздрібний бізнес Переказ з миттєвої Картки для виплат на Картку для виплат, у тому числі Золоту картку для виплат Не тарифікується. Додатково стягується 20 грн, якщо переказ здійснюється за телефоном
250 Роздрібний бізнес Переказ з миттєвої Картки для виплат на картку іншого банку України: 1% (min 5 грн) зарубіжного банку: 2% (min 50 грн)
251 Роздрібний бізнес Оплата миттєвою Карткою для виплат в торговельних точках та інтернет-магазинах Не тарифікується
254 Роздрібний бізнес Комісія за зняття коштів з миттєвої Картки для виплат для оплати мобільного телефону Діюча комісія за поповнення телефону в обраному каналі
255 Роздрібний бізнес Тип іменної Картки для виплат з фото Картки міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard
256 Роздрібний бізнес Вартість оформлення іменної Картки для виплат з фото 100 грн
257 Роздрібний бізнес Валюта картрахунку іменної Картки для виплат з фото Гривня, долари США, євро, рублі РФ
258 Роздрібний бізнес Обслуговування платіжної іменної Картки для виплат з фото Не тарифікується
259 Роздрібний бізнес Перевипуск іменної Картки для виплат з фото за строком дії 100 грн
260 Роздрібний бізнес Комісія за зняття готівки з іменної Картки для виплат з фото: у банкоматах і пунктах видачі готівки ПриватБанку (у т. ч. у Латвії, Італії, Португалії) та інших банків України у банкоматах і пунктах видачі готівки за кордоном Не тарифікується / 2%
261 Роздрібний бізнес Додаткова комісія за зняття коштів з іменної Картки для виплат з фото без наявності картки в касі або через банкомат за допомогою послуги «Операції без картки» 2 грн (окрім зняття через QR-код)
262 Роздрібний бізнес Комісія за поповнення іменної Картки для виплат з фото: у Приват24 безготівковим платежем зі своїх карток, безготівковим платежем від третіх осіб без її наявності у касі банку без її наявності*** через термінал самообслуговування 0,50%; 0,5% + 5 грн; 0,5% + 0,5% от суммы (минимум 5 грн)*, 0,5% + 0,2% от суммы (минимум 2 грн) - пополнение карты клиентом Банка (акционный тариф)** * При поповненні картки (без присутності картки) в терміналах самообслуговування, тариф становить 0,5 % від суми поповнення (мінімум 5 грн), округлено за сіткою. ** Для власників карток ПриватБанку діє акційний тариф - 0,2% від суми поповнення (мінімум 2 грн), округлено за сіткою. *** У тому числі при поповненні картки через меню "Поповнити картку - Повторити платіж", меню "Поповнити картку - Мої картки", зарахування решти (від 50 грн.)
263 Роздрібний бізнес Зарахування коштів на іменну Картку для виплат з фото з депозитних вкладів Не тарифікується
264 Роздрібний бізнес Інформування за іменною Карткою для виплат з фото через SMS або додаток Приват24 Не тарифікується
265 Роздрібний бізнес Надання виписки за іменною Карткою для виплат з фото у відділенні банку за будь-який період 100 грн. Формування довідки в Приват24 - не тарифікується
266 Роздрібний бізнес Комісія за одержання балансу на чек у банкоматах і терміналах самообслуговування ПриватБанку (окрім чека операції зняття готівки) за іменною Карткою для виплат з фото 3 грн
267 Роздрібний бізнес Нарахування процентів на залишок за іменною Карткою для виплат з фото понад 100 грн на день -до 01.06.2021 проводиться, якщо це вказано в договорі між банком та організацією, що здійснює виплати на картку (за умови активації депозитної властивості в Системі Приват24, розділ «Мої рахунки», або через банкомат ПриватБанку); - з 01.06.2021 не проводиться. Активація депозитної властивості не доступна.
268 Роздрібний бізнес Оплата іменною Карткою для виплат з фото на рахунок юридичної особи в ПриватБанку (платіж по Україні) 1 грн у Приват24 або 1% (min 3 грн, max 1000 грн) у інших каналах. Додатково стягується 20 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
269 Роздрібний бізнес Оплата іменною Карткою для виплат з фото на рахунок юридичної особи в іншому українському банку (платіж по Україні) 1 грн у Приват24 або 1% (min 3 грн, max 1000 грн) у інших каналах. Додатково стягується 20 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
270 Роздрібний бізнес Переказ з іменної Картки для виплат з фото на картку «Універсальна», у тому числі класу Gold, поточний рахунок фіз. особи Не тарифікується. Додатково стягується 20 грн, якщо переказ здійснюється за телефоном
271 Роздрібний бізнес Переказ з іменної Картки для виплат з фото на Картку для виплат, у тому числі Золоту картку для виплат Не тарифікується. Додатково стягується 20 грн, якщо переказ здійснюється за телефоном
272 Роздрібний бізнес Переказ з іменної Картки для виплат з фото на картку іншого банку України: 1% (min 5 грн) зарубіжного банку: 2% (min 50 грн)
273 Роздрібний бізнес Оплата іменною Карткою для виплат з фото в торговельних точках та інтернет-магазинах Не тарифікується
276 Роздрібний бізнес Комісія за зняття коштів з іменної Картки для виплат з фото для оплати мобільного телефону Діюча комісія за поповнення телефону в обраному каналі
277 Роздрібний бізнес Тип миттєвої Золотої картки для виплат Картки міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard
278 Роздрібний бізнес Вартість оформлення миттєвої Золотої картки для виплат Не тарифікується - за умови, що за останні 365 днів клієнтом оформлено до 6 карток миттєвого випуску (сумарно по всім продуктам); 100.00 грн - за умови, що за останні 365 днів клієнтом оформлено 6 та більше карток миттєвого випуску (сумарно по всім продуктам)
279 Роздрібний бізнес Валюта картрахунку миттєвої Золотої картки для виплат Гривня, долари США, євро, рублі РФ
280 Роздрібний бізнес Щомісячна комісія за обслуговування миттєвої Золотої картки для виплат 20 грн, екв. • Період сплати - з 1 числа наступного місяця до останнього календарного дня наступного місяця (щомісячно). Зобов’язання Клієнта щодо сплати щомісячної комісії за обслуговування Золотої картки припиняються в разі відсутності клієнтських операцій за карткою протягом 90 календарних днів поспіль та знову поновлюються в разі здійснення операцій за карткою.
281 Роздрібний бізнес Перевипуск миттєвої Золотої картки для виплат за строком дії Не тарифікується - за умови, що за останні 365 днів клієнтом оформлено до 6 карток миттєвого випуску (сумарно по всім продуктам); 100.00 грн - за умови, що за останні 365 днів клієнтом оформлено 6 та більше карток миттєвого випуску (сумарно по всім продуктам)
282 Роздрібний бізнес Комісія за зняття готівки з миттєвої Золотої картки для виплат: у банкоматах і пунктах видачі готівки ПриватБанку (у т. ч. у Латвії, Італії, Португалії) та інших банків України у банкоматах і пунктах видачі готівки за кордоном Не тарифікується / 2%
283 Роздрібний бізнес Додаткова комісія за зняття коштів з миттєвої Золотої картки для виплат без наявності картки в касі або через банкомат за допомогою послуги «Операції без картки» 2 грн (окрім зняття через QR-код)
284 Роздрібний бізнес Комісія за поповнення миттєвої Золотої картки для виплат: у Приват24 безготівковим платежем зі своїх карток, безготівковим платежем від третіх осіб без її наявності у касі банку без її наявності*** через термінал самообслуговування 0,50%; 0,5% + 5 грн; 0,5% + 0,5% від суми (мінімум 5 грн)*, 0,5% + 0,2% від суми (мінімум 2 грн) - поповнення картки клієнтом Банку (акційний тариф)** *При поповненні картки (без присутності картки) в терміналах самообслуговування, тариф становить 0,5 % від суми поповнення (мінімум 5 грн), округлено за сіткою. **Для власників карток ПриватБанку діє акційний тариф - 0,2% від суми поповнення (мінімум 2 грн), округлено за сіткою. *** У тому числі при поповненні картки через меню "Поповнити картку - Повторити платіж", меню "Поповнити картку - Мої картки", зарахування решти (від 50 грн.)
285 Роздрібний бізнес Зарахування коштів на миттєву Золоту картку для виплат з депозитних вкладів Не тарифікується
286 Роздрібний бізнес Інформування за миттєвою Золотою карткою для виплат через SMS або додаток Приват24 Не тарифікується
287 Роздрібний бізнес Надання виписки за миттєвою Золотою карткою для виплат у відділенні банку за будь-який період 100 грн. Формування довідки в Приват24 - не тарифікується
288 Роздрібний бізнес Комісія за одержання балансу на чек у банкоматах і терміналах самообслуговування ПриватБанку (окрім чека операції зняття готівки) за миттєвою Золотою карткою для виплат 3 грн
289 Роздрібний бізнес Нарахування процентів на залишок за миттєвою Золотою карткою для виплат понад 100 грн на день -до 01.06.2021 проводиться, якщо це вказано в договорі між банком та організацією, що здійснює виплати на картку (за умови активації депозитної властивості в Системі Приват24, розділ «Мої рахунки», або через банкомат ПриватБанку); - з 01.06.2021 не проводиться. Активація депозитної властивості не доступна.
290 Роздрібний бізнес Оплата миттєвою Золотою карткою для виплат на рахунок юридичної особи в ПриватБанку (платіж по Україні) 1 грн у Приват24 або 1% (min 3 грн, max 1000 грн) у інших каналах. Додатково стягується 20 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
291 Роздрібний бізнес Оплата миттєвою Золотою карткою для виплат на рахунок юридичної особи в іншому українському банку (платіж по Україні) 1 грн у Приват24 або 1% (min 3 грн, max 1000 грн) у інших каналах. Додатково стягується 20 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
292 Роздрібний бізнес Переказ з миттєвої Золотої картки для виплат на картку «Універсальна», у тому числі класу Gold, поточний рахунок фіз. особи Не тарифікується. Додатково стягується 20 грн, якщо переказ здійснюється за телефоном
293 Роздрібний бізнес Переказ з миттєвої Золотої картки для виплат на Картку для виплат, у тому числі Золоту картку для виплат Не тарифікується. Додатково стягується 20 грн, якщо переказ здійснюється за телефоном
294 Роздрібний бізнес Переказ з миттєвої Золотої картки для виплат на картку іншого банку України: 1% (min 5 грн) зарубіжного банку: 2% (min 50 грн)
295 Роздрібний бізнес Оплата миттєвою Золотою карткою для виплат в торговельних точках та інтернет-магазинах Не тарифікується
297 Роздрібний бізнес Комісія за моніторинг Неактивного рахунку по продукту “Картка для виплат Gold”. 20.00 гривень щомісяця, у тому числі ПДВ, але не більше залишків коштів на рахунку Клієнт доручає Банку здійснювати списання комісії з Неактивного рахунку щомісяця 20 числа (здійснювати договірне списання).
298 Роздрібний бізнес Комісія за зняття коштів з миттєвої Золотої картки для виплат для оплати мобільного телефону Діюча комісія за поповнення телефону в обраному каналі
299 Роздрібний бізнес Тип іменної Золотої картки для виплат з фото Картки міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard
300 Роздрібний бізнес Вартість оформлення іменної Золотої картки для виплат з фото 150 грн
301 Роздрібний бізнес Валюта картрахунку іменної Золотої картки для виплат з фото Гривня, долари США, євро, рублі РФ
302 Роздрібний бізнес Щомісячна комісія за обслуговування іменної Золотої картки для виплат з фото 20 грн, екв. Період сплати - з 1 числа наступного місяця до останнього календарного дня наступного місяця (щомісячно). Зобов’язання Клієнта щодо сплати щомісячної комісії за обслуговування Золотої картки припиняються в разі відсутності клієнтських операцій за карткою протягом 90 календарних днів поспіль та знову поновлюються в разі здійснення операцій за карткою.
303 Роздрібний бізнес Перевипуск іменної Золотої картки для виплат з фото за строком дії 150 грн
304 Роздрібний бізнес Комісія за зняття готівки з іменної Золотої картки для виплат з фото: у банкоматах і пунктах видачі готівки ПриватБанку (у т. ч. у Латвії, Італії, Португалії) та інших банків України у банкоматах і пунктах видачі готівки за кордоном Не тарифікується / 2%
305 Роздрібний бізнес Додаткова комісія за зняття коштів з іменної Золотої картки для виплат з фото без наявності картки в касі або через банкомат за допомогою послуги «Операції без картки» 2 грн (окрім зняття через QR-код)
306 Роздрібний бізнес Комісія за поповнення іменної Золотої картки для виплат з фото: у Приват24 безготівковим платежем зі своїх карток, безготівковим платежем від третіх осіб без її наявності у касі банку без її наявності*** через термінал самообслуговування 0,50%; 0,5% + 5 грн; 0,5% + 0,5% від суми (мінімум 5 грн)*, 0,5% + 0,2% від суми (мінімум 2 грн) - поповнення картки клієнтом Банку (акційний тариф)** *При поповненні картки (без присутності картки) в терміналах самообслуговування, тариф становить 0,5 % від суми поповнення (мінімум 5 грн), округлено за сіткою. **Для власників карток ПриватБанку діє акційний тариф - 0,2% від суми поповнення (мінімум 2 грн), округлено за сіткою. *** У тому числі при поповненні картки через меню "Поповнити картку - Повторити платіж", меню "Поповнити картку - Мої картки", зарахування решти (від 50 грн.)
307 Роздрібний бізнес Зарахування коштів на іменну Золоту картку для виплат з фото з депозитних вкладів Не тарифікується
308 Роздрібний бізнес Інформування за іменною Золотою карткою для виплат з фото через SMS або додаток Приват24 Не тарифікується
309 Роздрібний бізнес Надання виписки за іменною Золотою карткою для виплат з фото у відділенні банку за будь-який період 100 грн. Формування довідки в Приват24 - не тарифікується
310 Роздрібний бізнес Комісія за одержання балансу на чек у банкоматах і терміналах самообслуговування ПриватБанку (окрім чека операції зняття готівки) за іменною Золотою карткою для виплат з фото 3 грн
311 Роздрібний бізнес Нарахування процентів на залишок за іменною Золотою карткою для виплат з фото понад 100 грн на день -до 01.06.2021 проводиться, якщо це вказано в договорі між банком та організацією, що здійснює виплати на картку (за умови активації депозитної властивості в Системі Приват24, розділ «Мої рахунки», або через банкомат ПриватБанку); - з 01.06.2021 не проводиться. Активація депозитної властивості не доступна.
312 Роздрібний бізнес Оплата іменною Золотою карткою для виплат з фото на рахунок юридичної особи в ПриватБанку (платіж по Україні) 1 грн у Приват24 або 1% (min 3 грн, max 1000 грн) у інших каналах. Додатково стягується 20 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
313 Роздрібний бізнес Оплата іменною Золотою карткою для виплат з фото на рахунок юридичної особи в іншому українському банку (платіж по Україні) 1 грн у Приват24 або 1% (min 3 грн, max 1000 грн) у інших каналах. Додатково стягується 20 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
314 Роздрібний бізнес Переказ з іменної Золотої картки для виплат з фото на картку «Універсальна», у тому числі класу Gold, поточний рахунок фіз. особи 4% в рахунок кредитних коштів або не тарифікується в рахунок власних коштів. Додатково стягується 20 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
315 Роздрібний бізнес Переказ з іменної Золотої картки для виплат з фото на Картку для виплат, у тому числі Золоту картку для виплат 4% в рахунок кредитних коштів або не тарифікується в рахунок власних коштів. Додатково стягується 20 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
316 Роздрібний бізнес Переказ з іменної Золотої картки для виплат з фото на картку іншого банку України: 1% (min 5 грн) зарубіжного банку: 2% (min 50 грн)
317 Роздрібний бізнес Оплата іменною Золотою карткою для виплат з фото в торговельних точках та інтернет-магазинах Не тарифікується
320 Роздрібний бізнес Комісія за зняття коштів з іменної Золотої картки для виплат з фото для оплати мобільного телефону Діюча комісія за поповнення телефону в обраному каналі
321 Роздрібний бізнес Комісія за платіж за сервісом «AirPay» Не тарифікується
322 Роздрібний бізнес Обмеження за сумою операцій за сервісом «AirPay» на добу: з карток ПриватБанку з карток інших банків Необмежено Максимум 1000 грн за платіж
323 Роздрібний бізнес Обмеження за кількістю операцій за сервісом «AirPay» на добу: з карток ПриватБанку з карток інших банків Необмежено Максимум 3 операції
324 Роздрібний бізнес Відкриття поточного рахунку з цільовим призначенням для оплати навчання за послугою «Оплата навчання» Не тарифікується
325 Роздрібний бізнес Розмір обов'язкової суми для зарахування на поточний рахунок за послугою «Оплата навчання»: на 1 вересня кожного поточного року на 1вересня /1 січня кожного поточного року дорівнює або більше вартості двох семестрів навчання дорівнює або більше вартості одного семестра навчання
327 Роздрібний бізнес Оформлення Картки для виплат для зарахувань з картки іншого банку за послугою «Списання цільових зарахувань з картки іншого банку на Картку для виплат регулярним платежем» Не тарифікується
328 Роздрібний бізнес Підключення регулярного платежу для списання з картки іншого банку за послугою «Списання цільових зарахувань з картки іншого банку на Картку для виплат регулярним платежем» Не тарифікується
329 Роздрібний бізнес Списання регулярного платежу для зарахування на Картку для виплат ПриватБанку за послугою «Списання цільових зарахувань з картки іншого банку на Картку для виплат регулярним платежем» Не тарифікується
330 Роздрібний бізнес Сума регулярного списання з картки іншого банку на місяць за послугою «Списання цільових зарахувань з картки іншого банку на Картку для виплат регулярним платежем» не більше 10 000 грн
331 Роздрібний бізнес Кількість карток іншого банку, з яких може бути списано цільові зарахування на Картку для виплат ПриватБанку за послугою «Списання цільових зарахувань з картки іншого банку на Картку для виплат регулярним платежем» не більше 2 карток
332 Роздрібний бізнес Базова % ставка на рік за послугою накопичення «Скарбничка» 11%
333 Роздрібний бізнес Вартість оформлення послуги накопичення «Скарбничка» Не тарифікується
334 Роздрібний бізнес Валюта вкладу «Скарбничка» Гривня
335 Роздрібний бізнес Строк вкладу «Скарбничка» 366/367 днів (для високосного року)
336 Роздрібний бізнес Нарахування процентів за послугою накопичення «Скарбничка» у кінці строку
337 Роздрібний бізнес Максимальна сума поповнення вкладу «Скарбничка» на місяць 50 000 грн
338 Роздрібний бізнес Комісія за поповнення власного вкладу «Скарбничка»: з Картки для виплат клієнта з картки «Універсальна», у т.ч. Gold, картки Юніора (окрім правил накопичення «Округлення витрати», «Округлення залишка на картці наприкінці дня») Не тарифікується
339 Роздрібний бізнес Вартість оформлення кредиту «Про всяк випадок» Не тарифікується
340 Роздрібний бізнес Вартість обслуговування (на місяць) кредиту «Про всяк випадок» Не тарифікується
341 Роздрібний бізнес Максимальний строк кредитної лінії за кредитом «Про всяк випадок» 60 місяців з можливістю дострокового погашення
342 Роздрібний бізнес Базова процентна ставка за користування кредитом «Про всяк випадок» на місяць 2.9 % Тимчасово не надається
343 Роздрібний бізнес Ефективна процентна ставка за кредитом «Про всяк випадок» 34.22 % Тимчасово не надається
344 Роздрібний бізнес Максимальний розмір кредитної лінії за кредитом «Про всяк випадок» 100 000 грн Тимчасово не надається
345 Роздрібний бізнес Мінімальний розмір кредитної лінії за кредитом «Про всяк випадок» 15 000 грн Тимчасово не надається
346 Роздрібний бізнес Розмір обов’язкового платежу за використання кредитних коштів «Про всяк випадок» у звітному періоді Щомісяця рівними частинами Тимчасово не надається
347 Роздрібний бізнес Період внесення обов’язкового щомісячного платежу за кредитом «Про всяк випадок» до 25 числа місяця, наступного за датою виникнення заборгованості Тимчасово не надається
348 Роздрібний бізнес Надання виписки за кредитом «Про всяк випадок» у відділенні банку за будь-який період 100 грн. Формування довідки в Приват24 - не тарифікується
349 Роздрібний бізнес Довідка про стан заборгованості за кредитом «Про всяк випадок» 100 грн. Тимчасово не надається
350 Роздрібний бізнес Комісія за одержання балансу на чек у банкоматах і терміналах самообслуговування ПриватБанку (окрім чека операції зняття готівки) за кредитом «Про всяк випадок» 3 грн Тимчасово не надається
351 Роздрібний бізнес Оплата кредитними коштами «Про всяк випадок» в торговельних точках та інтернет-магазинах Не тарифікується Тимчасово не надається
352 Роздрібний бізнес Пеня за несвоєчасне погашення кредиту та/або процентів за кредитом «Про всяк випадок». Пеня списується в день списання процентів. 5.8 % Тимчасово не надається
353 Роздрібний бізнес Комісія за зняття кредитних коштів у банкоматах і пунктах видачі готівки ПриватБанку, будь-яких українських і закордонних банків, а також за операції з quasi-готівкою за кредитом «Про всяк випадок» Сума зняття: Тариф: 1–100 грн – 7 грн; 100,01–200 грн – 12 грн; 200,01–300 грн – 18 грн; 300,01–400 грн – 24 грн; 400,01–500 грн – 30 грн; 500,01–1 000 грн – 47 грн; понад 1 000 грн – 4% від суми зняття Тимчасово не надається
354 Роздрібний бізнес Додаткова комісія за зняття коштів за кредитом «Про всяк випадок» без наявності картки в касі або через банкомат за допомогою послуги «Операції без картки» 2 грн (окрім зняття через QR-код) Тимчасово не надається
355 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Відкриття карткового рахунку рівня Platinum 1000 грн.
356 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Відкриття карткового рахунку рівня Platinum, MCWorld Black Edition, VISA Signature, МС World Elite, VISA Infinite представникам підприємств/установ будь-яких форм власності, які проводять з Банком спільні проекти та/або маркетингові програми або з якими Банк має намір проводити спільні проекти, та іншим Клієнтам, критерії яких визначає Банк окремим рішенням Не тарифікується
357 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Відкриття карткового рахунку рівня МС World Elite 4000 грн.
358 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Відкриття карткового рахунку рівня VISA Infinite 8000 грн.
359 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Щомісячне обслуговування основного карткового рахунку рівня Platinum 300 грн. Термін сплати – 25 числа поточного місяця (щомісячно)
360 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Щомісячне обслуговування основного карткового рахунку протягом одного року рівня Platinum, MCWorld Black Edition, VISA Signature, МС World Elite, VISA Infinite для представників підприємств/установ будь-яких форм власності, які проводять з Банком спільні проекти та/або маркетингові програми або з якими Банк має намір проводити спільні проекти, та інших Клієнтів, критерії яких визначає Банк окремим рішенням Не тарифікується
361 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Щомісячне обслуговування основного карткового рахунку рівня МС World Elite 600 грн. Термін сплати – 25 числа поточного місяця (щомісячно)
362 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Щомісячне обслуговування основного карткового рахунку рівня VISA Infinite 2000 грн. Термін сплати – 25 числа поточного місяця (щомісячно)
363 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Відкриття додаткового карткового рахунку за ініціативою клієнта на своє ім'я або на ім'я родича/довіреної особи, в т.ч. на новий термін або у випадку втрати (крадіжки) картки, без ПДВ : - додаткова Visa Infinite з фото до основної Visa Infinite Не тарифікується
364 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Відкриття додаткового карткового рахунку за ініціативою клієнта на своє ім'я або на ім'я родича/довіреної особи, в т.ч. на новий термін або у випадку втрати (крадіжки) картки, без ПДВ : - додаткова MC World Elite з фото до основної MC World Elite Не тарифікується
365 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Відкриття додаткового карткового рахунку за ініціативою клієнта на ім'я родича/довіреної особи, в т.ч. на новий термін або у випадку втрати(крадіжки) картки, без ПДВ:- додаткова Visa Platinum з фото 800 грн
366 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Відкриття додаткового карткового рахунку за ініціативою клієнта на ім'я родича/довіреної особи, в т.ч. на новий термін або у випадку втрати (крадіжки) картки, без ПДВ: - додаткова MC Platinum з фото 800 грн
367 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Відкриття додаткового карткового рахунку за ініціативою клієнта на ім'я родича/довіреної особи, в т.ч. на новий термін або у випадку втрати(крадіжки) картки, без ПДВ: - додаткова Visa Platinum Ladys з фото 800 грн
368 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Відкриття додаткового карткового рахунку за ініціативою клієнта на своє ім'я або на ім'я родича/довіреної особи, в т.ч. на новий термін або у випадку втрати (крадіжки) картки, без ПДВ : - додаткова MC World з фото 150 грн
369 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Відкриття додаткового карткового рахунку за ініціативою клієнта на своє ім'я або на ім'я родича/довіреної особи, в т.ч. на новий термін або у випадку втрати (крадіжки) картки, без ПДВ : - додаткова Visa Platinum mini 1 500 грн
370 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Екстрений випуск пластикових карток рівня Gold та вище, без ПДВ по Україні: 500 грн., - по світу: екв. 100 доларів США по курсу НБУ
371 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Комісія за зняття власних коштів в усіх українських банках/банкоматах в межах України 1%
372 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Комісія за зняття власних коштів в зарубіжних банках/банкоматах. 2%
373 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Комісія за зняття кредитних коштів у банкоматах і касах будь-якого українського або іноземного банку, а також за операції з quasi-готівкою 3%
374 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Пільговий період користування кредитним лімітом До 55 днів (пільгова ставка діє за умови погашення до 25-го числа місяця, наступного за датою виникнення заборгованості)
375 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Плата за користування кредитним лімітом в пільговий період 0,00001 %
376 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Базова процентна ставка на залишок заборгованості (після закінчення пільгового періоду) 3,0% на місяць (36,0% річних), виходячи з розрахунку 360 днів в році
377 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Плата за користування кредитом у разі прострочення зобов’язань за Договором 6,0% на місяць (72,0% річних)
378 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Ставка за несанкціонований овердрафт 36,0% річних від суми несанкціонованого овердрафту
379 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Базовий тариф за проведення платежів з преміальних карток, що стягується незалежно від типу і напряму платежу (в т.ч. Платежі в Приват24, LiqPAY, платежі по телефону, термінові грошові перекази) Стандартна комісія за переказ + 3 % в межах кредитних коштів
380 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Тариф за безготівковий платіж по Україні на рахунок юридичної особи в ПриватБанку (власні кошти) 1% (min. 5 грн, max. 1000 грн)
381 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Тариф за безготівковий платіж по Україні на рахунок юридичної особи в іншому банку (власні кошти) 1% (min. 5 грн, max. 1000 грн)
382 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Тариф за безготівковий платіж по Україні на рахунок юридичної особи (кредитні кошти) 3%
385 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Зняття коштів в національній валюті з картки без її присутності (за номером) у касі 0.2% min - 5 грн.
386 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Зняття коштів без картки в АТМ за допомогою послуги "Операції без картки"-"Зняття готівки". 2 грн.
387 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Готівкове зарахування коштів на поточний рахунок елітних карток в касах, терміналах самообслуговування та банкоматах Приватбанку (Україна), без ПДВ. Не тарифікується, при поповненні картки Власником рахунку та довіреною особою з довіреністю або додатковою карткою (з наявністю та без картки) в касі Банку та терміналах самообслуговування. 0.5 % min - 5 грн, при поповненні картки 3-ю особою в касі Банку.
388 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Безготівкова оплата товарів / послуг в торгових точках, в т.ч. Інтернет, без ПДВ Не тарифікується
389 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Безготівкове надходження коштів на картковий рахунок, без ПДВ Не тарифікується
390 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Термінове зарахування коштів на картковий рахунок (протягом години), без ПДВ Не тарифікується
391 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Блокування доступу до карткового рахунку, без ПДВ Не тарифікується
392 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Призупинення операцій за рахунком згідно заяви клієнта (постановка у стоп-лист), без ПДВ Не тарифікується
393 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Екстрене отримання готівки за кордоном при втраті карти, без ПДВ Не тарифікується
394 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Термінова зміна режиму використання картрахунку для ризикових платежів (в т.ч. в Інтернеті), без ПДВ Не тарифікується
395 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Надання виписки/довідки за елітними картками, без ПДВ 100 грн (формування в Приват24 – не тарифікується)
396 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Комісія за поповнення "Скарбнички" з елітних карт, крім переказу коштів за правилом накопичення «Округлення витрати», «Округлення залишку на карті в кінці дня» 1%
397 Роздрібний бізнес Комісія за программою «Авто в лізинг» для миттєвої картки «Універсальна» 4% в рахунок кредитних коштів, не тарифікується в рахунок власних коштів
398 Роздрібний бізнес Комісія за программою «Авто в лізинг» для іменної картки «Універсальна» з фото 4% в рахунок кредитних коштів, не тарифікується в рахунок власних коштів
399 Роздрібний бізнес Комісія за программою «Авто в лізинг» для миттєвої картки «Універсальна Gold» 4% в рахунок кредитних коштів, не тарифікується в рахунок власних коштів
400 Роздрібний бізнес Комісія за программою «Авто в лізинг» для іменної картки «Універсальна Gold» з фото 4% в рахунок кредитних коштів, не тарифікується в рахунок власних коштів
401 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Відкриття карткового рахунку (в т.ч. додаткового) преміального рівня з самостійним формуванням клієнтом номера карти (з комбинацією з останніх 8 цифр), без ПДВ 600 грн Стягується додатково до стандартного тарифу за відкриття карткового рахунку.
402 Роздрібний бізнес/Бізнес індивідуальних VIP-клієнтів Комісія за обслуговування поточного рахунку(ів) Клієнта, щодо якого встановлено неприйнятно високий рівень ризику 17% стягується щомісячно (в останній день місяця) протягом шести місяців у розмірі щомісячного платежу від суми коштів, що знаходилась на рахунку(ах) Клієнта на 31 день від дня направлення повідомлення Клієнту про розірвання договору та закриття рахунку, при цьому в шостий місяць сплати комісії вона дорівнює залишку коштів на рахунку (ах) Клієнта.
403 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Відкриття додаткового карткового рахунку за ініціативою клієнта, що належить до представників підприємств/установ будь-яких форм власності, які проводять з Банком спільні проекти та/або маркетингові програми або з якими Банк має намір проводити спільні проекти, та інших Клієнтів, критерії яких визначає Банк не тарифікується
404 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Відкриття карткового рахунку рівня World Black Edition 1 000 грн
405 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Щомісячне обслуговування основного карткового рахунку рівня World Black Edition 400 грн Термін сплати – 25 числа поточного місяця (щомісячно)
406 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Відкриття карткового рахунку рівня World Black Edition представникам підприємств/установ будь-яких форм власності, які проводять з Банком спільні проекти та/або маркетингові програми або з якими Банк має намір проводити спільні проекти, та іншим Клієнтам, критерії яких визначає Банк Не тарифікується
407 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Відкриття додаткового карткового рахунку за ініціативою клієнта на своє ім'я, в т.ч. на новий строк або у випадку втрати (крадіжки) картки, без ПДВ: - додаткова World Black Edition з фото Не тарифікується
408 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Відкриття додаткового карткового рахунку за ініціативою клієнта на ім'я родича/довіреної особи, у т.ч. на новий строк або у випадку втрати (крадіжки) картки, без ПДВ: - додаткова World Black Edition з фото до основної World Black Edition 1 000 грн
409 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Щомісячне обслуговування протягом одного року основного карткового рахунку рівня World Black Edition представників підприємств/установ будь-яких форм власності, які проводять з Банком спільні проекти та/або маркетингові програми або з якими Банк має намір проводити спільні проекти, та інших Клієнтів, критерії яких визначає Банк Не тарифікується
410 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Розмір обов’язкового щомісячного платежу за Преміальними картками: Platinum, World Black Edition, VISA Signature, World Elite, Infinite - 7% від заборгованості, але не менше ніж 100 грн, щомісячно; - 10% від заборгованості, але не менше 100 грн, щомісяця - у разі прострочки, починаючи з другого місяця прострочення;
411 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Відкриття додаткового карткового рахунку за ініціативою клієнта на своє ім'я, в т.ч. на новий термін або у випадку втрати(крадіжки) картки, без ПДВ:- додаткова Platinum з фото Не тарифікується
412 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Щомісячне обслуговування карткового рахунку рівня Platinum для працівників Банку — спеціалістів IT з кваліфікаційними рівнями Senior, Lead. Перші 12 місяців пільговий період: обслуговування безкоштовне. Після закінчення пільгового періоду стягується стандартний тариф — 300 грн в місяць Перші 12 місяців - 0 грн, після 12 місяців - 300 грн
413 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Комісія за переказ коштів з картки преміального рівня для оплати мобільного телефону Чинна комісія за поповнення телефону в обраному каналі + 0% - за рахунок кредитних коштів
414 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Відкриття карткового рахунку рівня VISA Signature 2000 грн.
415 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Щомісячне обслуговування основного карткового рахунку рівня VISA Signature 500 грн. Термін сплати – 25 числа поточного місяця (щомісячно)
416 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Відкриття додаткового карткового рахунку за ініціативою клієнта на ім'я родича/довіреної особи, в т.ч. на новий термін або у випадку втрати(крадіжки) картки, без ПДВ:- додаткова до VISA Signature 2000 грн.
417 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Відкриття додаткового карткового рахунку за ініціативою клієнта на своє ім'я в т.ч.картки у валюті, або на новий термін, або у випадку втрати (крадіжки) картки, без ПДВ.- додаткова VISA Signature до основної VISA Signature Не тарифікується
418 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Відкриття додаткового карткового рахунку за ініціативою клієнта на своє ім'я в т.ч.картки у валюті, без ПДВ.- додаткова VISA Signature до основної Black Edition(через підвищення рівня обслуговування) 2000 грн.
419 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Відкриття додаткового карткового рахунку за ініціативою клієнта на своє ім'я або на ім'я родича/довіреної особи, в т.ч. на новий термін або у випадку втрати (крадіжки) картки, без ПДВ : - додаткова Visa Signature з фото до основної MC World Elite 2000 грн.
420 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Відкриття додаткового карткового рахунку за ініціативою клієнта на своє ім'я або на ім'я родича/довіреної особи, в т.ч. на новий термін або у випадку втрати (крадіжки) картки, без ПДВ : - додаткова Visa Signature з фото до основної Visa Infinite Не тарифікується
421 Напрямок карткових продуктів Відсоткова ставка за несанкціонований овердрафт (заборгованість по поточному рахунку, за яким Овердрафт не передбачений) для продуктів "Картка для виплат" та "Картка для виплат Gold". 3.6% на місяць від суми несанкціонованого овердрафту
422 Напрямок карткових продуктів Відсоткова ставка при несвоєчасному погашенні несанкціонованого овердрафту для продуктів "Картка для виплат" та "Картка для виплат Gold". 86.4% річних від суми несанкціонованого овердрафту
423 Напрямок VIP обслуговування Вартість випуску картки Platinum та щомісячного обслуговування для VIP-клієнтів визначеного сегменту фриланс/IT не тарифікується при настанні невідповідності умов належності до затвердженого сегменту - вмикається стандартний тариф за щомісячне обслуговування картки
424 Напрямок VIP обслуговування Вартість випуску картки Signature та щомісячного обслуговування для VIP-клієнтів визначеного сегменту фриланс/IT не тарифікується при настанні невідповідності умов належності до затвердженого сегменту - вмикається стандартний тариф за щомісячне обслуговування картки
425 Напрямок VIP обслуговування Зняття власних коштів з картки Signature (Cash) в Україні для VIP-клієнтів визначеного сегменту фриланс/IT * не більше ніж одна картка даного типу на клієнта не тарифікується за умови зняття до 100 тис. грн на міс, якщо більше - стандартні комісії
426 Напрямок VIP обслуговування Вартість випуску однієї картки Platinum Випуск не тарифікується Для клієнтів, які обрали пакет “Бізнес Комфорт” (в рамках одного коду ЄДРПОУ); За умови - не більше ніж одна картка цього типу на клієнта (в рамках одного коду ЄДРПОУ)
427 Напрямок VIP обслуговування Вартість Випуску однієї картки Black Edition Випуск не тарифікується Для клієнтів, які обрали пакет “Бізнес ПРО” (в рамках одного коду ЄДРПОУ); За умови - не більше ніж одна картка цього типу або картки Signature на одного клієнта (в рамках одного коду ЄДРПОУ).
428 Напрямок VIP обслуговування Вартість Випуску однієї картки Signature Випуск не тарифікується Для клієнтів, які обрали пакет “Бізнес ПРО” (в рамках одного коду ЄДРПОУ); За умови - не більше ніж одна картка цього типу або картки World Black Edition на одного клієнта (в рамках одного коду ЄДРПОУ).
429 Роздрібний бізнес Комісія за поповнення картки “єПідтримка” безготівковим платежем (нецільові виплати) не тарифікується
430 Напрямок VIP обслуговування Комісія за моніторинг Неактивного рахунку по продукту “Преміальна картка Platinum”. 20.00 гривень щомісяця, у тому числі ПДВ, але не більше залишків коштів на рахунку Клієнт доручає Банку здійснювати списання комісії з Неактивного рахунку щомісяця 20 числа (здійснювати договірне списання).
431 Напрямок VIP обслуговування Комісія за моніторинг Неактивного рахунку по продукту “Преміальна картка World Black Edition”. 20.00 гривень щомісяця, у тому числі ПДВ, але не більше залишків коштів на рахунку Клієнт доручає Банку здійснювати списання комісії з Неактивного рахунку щомісяця 20 числа (здійснювати договірне списання).
432 Напрямок VIP обслуговування Комісія за моніторинг Неактивного рахунку по продукту “Преміальна картка VISA Signature”. 20.00 гривень щомісяця, у тому числі ПДВ, але не більше залишків коштів на рахунку Клієнт доручає Банку здійснювати списання комісії з Неактивного рахунку щомісяця 20 числа (здійснювати договірне списання).
433 Напрямок VIP обслуговування Комісія за моніторинг Неактивного рахунку по продукту “Преміальна картка World Elite”. 20.00 гривень щомісяця, у тому числі ПДВ, але не більше залишків коштів на рахунку Клієнт доручає Банку здійснювати списання комісії з Неактивного рахунку щомісяця 20 числа (здійснювати договірне списання).
434 Напрямок VIP обслуговування Комісія за моніторинг Неактивного рахунку по продукту “Преміальна картка Infinite”. 20.00 гривень щомісяця, у тому числі ПДВ, але не більше залишків коштів на рахунку Клієнт доручає Банку здійснювати списання комісії з Неактивного рахунку щомісяця 20 числа (здійснювати договірне списання).
435 Роздрібний бізнес Процентна ставка за несанкціонований овердрафт (заборгованість по поточному рахунку, за яким овердрафт не передбачений) по продукту “Картка Універсальна/Картка Універсальна Gold” у валюті (USD, EUR, RUR). 21.6% річних від суми несанкціонованого овердрафту
436 Роздрібний бізнес Процентна ставка при несвоєчасному погашенні несанкціонованого овердрафту по продукту “Картка Універсальна/Картка Універсальна Gold” (у відповідності до частини 2 статті 625 Цивільного кодексу України) у валюті (USD, EUR, RUR). 43.2% річних від суми несанкціонованого овердрафту