2.1.8. Конверт

2.1.8.1. Предмет договору 

2.1.8.1.1. Банк зобов'язується відкрити Клієнту Поточний рахунок та емітувати картку “Конверт” (далі - Платіжна картка) для накопичення, зберігання коштів та здійснення платіжних операцій в готівковій та безготівковій формі, а також здійснювати обслуговування Поточного рахунку в порядку та на умовах, визначених законодавством та цим Договором. Банк має право встановлювати винагороду за обслуговування Поточного рахунка у розмірах та на умовах, визначених цим Договором та Тарифами Банку.

“Конверт” — віртуальна дебетова картка миттєвого випуску без фізичного носія.

2.1.8.1.2. Клієнт приєднується до Договору шляхом підписання Заява про відкриття поточного рахунку та приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг “Конверт”  в Системі «Приват24» (далі - Заява про приєднання), що разом з цими Умовами та Правилами становлять договір банківського рахунка та обслуговування платіжної картки (далі - Договір).  

2.1.8.1.3. Поточний рахунок, для якого випущено Платіжну картку, відкривається у таких валютах: гривня, долари США, Євро.

2.1.8.1.4. Поточний рахунок, для якого випущено Платіжну картку, може використовуватись:

- для переказу коштів в готівковій/безготівковій формі на Платіжну картку;

- для переказу коштів в безготівковій формі з Платіжної картки;

- для здійснення інших банківських операцій, не заборонених законодавством та Правилами МПС та цим Договором.

Зняття готівки з Платіжної картки не здійснюється.

2.1.8.1.5. Платіжна картка містить обов'язкові реквізити, визначені законодавством.

2.1.8.1.6. За Платіжною карткою здійснюється накопичення та зберігання коштів, як за рахунок коштів Клієнта так і за рахунок коштів третіх осіб.

2.1.8.1.7. На залишок коштів по Платіжній картці можуть нараховуватись відсотки на умовах та в розмірі, встановлених у Тарифах.

2.1.8.2. Права та обов'язки Сторін

2.1.8.2.1. Банк зобов'язаний:

2.1.8.2.1.1. Надати Клієнту реквізити Платіжної картки: номер картки, строк дії та СVV-код картки.

2.1.8.2.1.2. Обслуговувати Поточний рахунок за дебетною платіжною схемою в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством, Правилами платіжних систем та цим Договором.

2.1.8.2.1.3. Банк зобов'язується надавати Клієнту на його вимогу виписки про рух коштів за його рахунком.

Виписка про рух коштів доступна Клієнту у Системі “Приват24” цілодобово на безоплатній основі.

2.1.8.2.2. Банк має право:

2.1.8.2.2.1. У будь-який момент за власним розсудом змінювати набір операцій, послуг і функцій, що виконуються з використанням Платіжної картки.

2.1.8.2.2.2. Банк має право зупиняти платіжні операції (в т.ч. операції із зарахування коштів на рахунок Клієнта), які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення відповідно до вимог законодавства України та цього Договору.

2.1.8.2.2.3. Припинити Договір в односторонньому порядку.

2.1.8.2.2.4. У разі відсутності руху грошових коштів на Поточному рахунку та балансу “0” протягом 6 місяців, Банк має право закрити поточний рахунок.

2.1.8.2.2.5. У разі, якщо Клієнт використовує будь-який Об’єкт індивідуалізації, не маючи права його використовувати, якщо такий Об’єкт індивідуалізації не належить Клієнту або права на його використання не надані Клієнту належним чином або якщо будь-який такий Об’єкт індивідуалізації порушує права, честь чи гідність будь-якої особи, Банк має право достроково розірвати Договір.

2.1.8.2.3. Клієнт зобов'язаний:

2.1.8.2.3.1. При здійсненні операцій із використанням Платіжної картки уникати виникнення Несанкціонованого овердрафту.

2.1.8.2.3.2. В разі виникнення Несанкціонованого овердрафту погасити суму заборгованості за Несанкціонованим овердрафтом у термін до останнього календарного числа місяця, наступного за місяцем, в якому такий овердрафт виник. При цьому за користування Несанкціонованим овердрафтом Клієнт зобов'язується сплатити Банку проценти в розмірі, встановленому Тарифами Банку.

2.1.8.2.3.3. В разі порушення Клієнтом зобов'язань, визначених п. 2.1.8.2.3.2. цього Договору, Сторони узгодили, що Клієнт зобов'язується сплатити на користь Банку заборгованість за Несанкціонованим овердрафтом, а також проценти від суми неповернутого в строк Несанкціонованого овердрафту, які у відповідності до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України встановлюються за домовленістю Сторін у 86,4 % річних  від суми простроченої заборгованості (суми неповернутого в строк Несанкціонованого овердрафту та простроченими процентами за користування Несанкціонованим овердрафтом).

2.1.8.2.3.4. Сторони узгодили, що у разі виникнення за Платіжною карткою Несанкціонованого овердрафту, кошти, отримані від Клієнта, направляються для погашення заборгованості у такій черговості:

в першу чергу — на погашення процентів згідно п. 2.1.8.2.3.3. цього Договору;

в другу чергу — на погашення процентів за користування Несанкціонованим овердрафтом згідно п. 2.1.8.2.3.2. цього Договору;

в третю чергу — на погашення тіла Несанкціонованого овердрафту.

2.1.8.2.3.5. У разі пред'явлення до Банку будь-яких претензій чи вимог у зв’язку з чи щодо використання Клієнтом будь-якого Об’єкта індивідуалізації, Клієнт зобов’язаний відшкодувати Банку усі збитки та витрати, які виникли у зв’язку з такими претензіями та вимогами, сплатою штрафів, будь-яких витрат, які Банк мав для врегулювання таких претензій та вимог, зокрема, але не обмежуючись цим, відшкодувати сплачені Банком судові збори, витрати на професійну правничу допомогу, витрати, пов’язані з залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертиз, витрати, пов’язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів, витрати, пов’язані з вчиненням будь-яких процесуальних дій, витрати для оприлюднення спростувань чи будь-яких інтерв’ю, повідомлень, роз’яснень, якщо такі за рішенням Банку будуть необхідними, для врегулювання претензій чи вимог щодо використання Клієнтом будь-якого Об’єкта індивідуалізації.

2.1.8.2.3.6. Клієнт зобов’язаний ознайомитись з Правилами використання Клієнтом зображень для ідентифікації Конверта.

2.1.8.2.4. Клієнт має право:

2.1.8.2.4.1. Використовувати Платіжну картку для здійснення платіжних операцій, передбачених цим Договором, та для здійснення інших банківських операцій, не заборонених законодавством та Правилами МПС та цим Договором.

2.1.8.3. Виконання платіжних операцій та порядок розрахунків

2.1.8.3.1. Порядок виконання платіжних операцій та розрахунків визначено у Заяві про приєднання.

2.1.8.4. Строк дії Договору

2.1.7.4.1. Договір укладається строком на 10 років. Датою укладення Договору є дата отримання Клієнтом реквізитів Платіжної картки.

2.1.7.4.2. Строк дії Платіжної картки 10 років. Забороняється використання реквізитів Платіжної картки зі збіглим строком дії.

2.1.8.5. Інші умови

2.1.8.5.1. Платіжна організація або Банк мають право тимчасово призупинити здійснення операцій з використанням Карток відповідно до законодавства, Правил платіжної системи, внутрішньобанківських документів.

2.1.8.5.2. Банк має право встановлювати обмеження щодо кількості  випущених карток одному Клієнту.

2.1.8.5.3. Розкриття інформації, що становить банківську таємницю, третім особам за цим Договором здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством, Умовами та Правила надання банківських послуг та Заявою про приєднання. 

Тарифи

Типи електронних платіжних засобів

Digital картка
Валюта Конверта Гривня, долари США, євро

 

Тарифи
№ Тарифу

Бізнес

Назва послуги

Тариф

Примітка

За відкриття рахунку

1

Роздрібний бізнес

Вартість оформлення картки миттєвого випуску Конверта

Не тарифікується

 

За обслуговування рахунку

2

Роздрібний бізнес

Комісія за обслуговування Конверта

Не тарифікується

 

За несанкціонований овердрафт по Конверту

3

Роздрібний бізнес

Обов’язковий щомісячний платіж

100% від заборгованості за несанкціонованим овердрафтом

 

4

Роздрібний бізнес

Процентна ставка за несанкціонований овердрафт (заборгованість за картковим рахунком, за яким овердрафт не передбачено)

3,6% на місяць (43,2% річних) від суми несанкціонованого овердрафту

 

5

Роздрібний бізнес

Процентна ставка в разі непогашення несанкціонованого овердрафту до останнього числа місяця, наступного за місяцем, у якому виник несанкціонований овердрафт (відповідно до частини 2 статті 625 Цивільного кодексу України)

7,2% на місяць (86,4% річних) від суми несанкціонованого овердрафту

 

За операційне обслуговування рахунку

6

Роздрібний бізнес

Оплата Конвертом у торговельних точках та інтернет-магазинах

Не тарифікується

 

7

Роздрібний бізнес

Комісія за поповнення Конверта

Не тарифікується

 

8

Роздрібний бізнес

Комісія за одержання балансу за Конвертом

на чек у банкоматах і терміналах самообслуговування ПриватБанку

3 грн

 

9

Роздрібний бізнес

Комісія за поповнення Конверта в терміналі самообслуговування та ATM-Recycler власником Конверта у валюті, що збігається з валютою Конверта

Власник картки з наявністю картки або власник Digital картки – не тарифікуються;

клієнт банку без картки – 0,2% (min 2 грн)

 

 

10

Роздрібний бізнес

Комісія за поповнення Конверта, що відкрито у валюті UAH, ідентичною валютою через термінал самообслуговування та ATM-Recycler третьою особою (не власником Конверта)

Власник картки з наявністю картки або власник Digital картки – не тарифікуються;

клієнт банку без картки – 0,2% (min 2 грн)

 

11

Роздрібний бізнес

Поповнення Конверта неклієнтами банку готівкою в терміналі ATM-Recycler

0,5% (min 5 грн)

 

12

Роздрібний бізнес

Надання довідки/виписки за Конвертом у відділенні банку за будь-який період

100 грн

Не тарифікується – для клієнтів, які є держателями карток для пенсійних виплат, друк у відділенні першої довідки з переліку платних один раз протягом календарного місяця*.

* Кожна наступна довідка протягом місяця, роздрукована у відділенні, оплачується за стандартним тарифом

Формування довідки в Приват24 – не тарифікується

13

Роздрібний бізнес

Інформування клієнтів за рахунком обліку фінансового активу каналами: Приват24/Viber/ Telegram/e-mail

Не тарифікується

 

 
Інформування клієнтів, що отримують пенсійні виплати, за рахунком обліку фінансового активу SMS-повідомленням за прибутковими транзакціями на суму від 2 000 грн Не тарифікується  
Послуга «Усі SMS» (SMS-інформування за всіма фінансовими транзакціями незалежно від суми) 39 грн/міс. Оплата в дату підключення послуги та далі через кожні 30 календарних днів протягом всього строку користування послугою в порядку та на умовах, визначених договором

14

Роздрібний бізнес

ППереказ з Конверта на картку «Універсальна»/«Універсальна Gold» власника Конверта чи третьої особи

Не тарифікується

 

15

Роздрібний бізнес

Переказ з Конверта на Картку для виплат/Картку для виплат Gold власника Конверта

Не тарифікується

У рамках суми власних коштів, перерахованих на Конверт з КДВ власника – без комісії; поза сумою власних коштів – 0,5% від суми

 

16

Роздрібний бізнес

Переказ з Конверта на Картку для виплат/Картку для виплат Gold третьої особи

0,5% від суми

 

17

Роздрібний бізнес

Переказ коштів з Конверта на поточний (картковий) рахунок фізичної особи, відкритий в іншому банку:

 

   

- у Приват24 або в разі переказу коштів клієнта через припинення ділових відносин

0,5% (min 5 грн, max 100 грн)

 
- через термінал самообслуговування
 

2% (min 5 грн)

 

18

Роздрібний бізнес

Платежі з Конверта на рахунки, що відкрито в ПриватБанку, як поповнення фінансової допомоги/безпроцентного кредитування (фінансування)

4% (min 100 грн)

 

19

Роздрібний бізнес

Комунальні та інші платежі з Конверта через Приват24

1 грн – є договір з одержувачем

 
3 грн – немає договору з одержувачем  
1% від суми (min 3 грн, max 100 грн) – якщо одержувач – бюджетна організація  

20

Роздрібний бізнес

Комунальні та інші платежі з Конверта в терміналі/банкоматі

1% від суми (min 5 грн, max 500 грн) – є договір з одержувачем  
1% від суми (min 10 грн, max 1 000 грн) – немає договору з одержувачем  
1% від суми (min 10 грн, max 1 000 грн) – якщо одержувач – бюджетна організація  

21

Роздрібний бізнес

Комунальні та інші платежі з Конверта на сайті

1% від суми (min 1 грн) – є договір з одержувачем

 

22

Роздрібний бізнес

Комунальні та інші платежі з Конверта за телефоном 3700

1% від суми (min 15 грн, max 500 грн) + 20 грн – є договір з одержувачем  
1% від суми (min 25 грн, max 1 000 грн) + 20 грн – немає договору з одержувачем  
1% від суми (min 25 грн, max 1 000 грн) + 20 грн – якщо одержувач – бюджетна організація  

23

Роздрібний бізнес

Поповнення з Конверта мобільного через Приват24 (вебверсія або мобільний додаток)

сума поповнення 0,01–100,00 грн – комісія 2 грн;

сума поповнення 100,01 грн і більше – комісія 4 грн

 

24

Роздрібний бізнес

Поповнення з Конверта мобільного через банкомат/термінал самообслуговування/ATM Recycler

сума поповнення 0,01–100,00 грн – комісія 3 грн;

сума поповнення 100,01 грн і більше – комісія 5 грн