1.1.11. Виконання платіжних операцій та порядок розрахунків

1.1.11.1. Банк приймає платіжні інструкції від Клієнта виключно у таких каналах: Система Internet Вanking “Приват24”/”Приват24 для бізнесу”, в т.ч. її мобільна версія, сервіси "LiqPay" та каси Банку, АТМ, ТСО, телефонний банкінг через Контактний центр Банку, цілодобову службу "Консьєрж-сервіс".

Клієнт має право оформити платіжну інструкцію в електронній або паперовій формі залежно від каналу її надання в Банк.

Платіжна інструкція містить обов'язкові реквізити, визначені законодавством.

1.1.11.2. Сторони узгодили, що підписуючи цей Договір, Клієнт надає Банку згоду на виконання кредитових та дебетових переказів шляхом виконання Банком відповідних платіжних інструкцій на умовах, визначених цим Договором.

1.1.11.3. По дебетовим переказам згода Клієнта на виконання Банком платіжних операцій, пов’язаних між собою спільними ознаками, зі сплати комісійної винагороди за послуги Банку, виконання зобов'язань з погашення кредиту, сплати процентів за його використання, неустойки та інших платежів, що підлягають сплаті на користь Банку, надається шляхом підписання цього Договору та у подальшому не потребує надання згоди на проведення таких операцій. Всі подальші платежі за такими переказами є акцептованими.

1.1.11.4. Сплата Клієнтом комісійної винагороди Банку за цим Договором здійснюється шляхом ініціювання Банком дебетового переказу.

Підписанням Заяви про приєднання Клієнт надає свою згоду на проведення Банком дебетового переказу по сплаті комісійної винагороди Банку з усіх поточних рахунків Клієнта, відкритих в Банку, а також тих, що будуть відкриті в майбутньому, в національній валюті України та/або в іноземній валюті у розмірі, еквівалентному сумі винагороди, відповідно до тарифів та термінів, визначених цим Договором, протягом строку його дії.

Конвертація іноземної валюти здійснюється за курсом, визначеним у відповідній Заяві про приєднання (курс Банку для карток або курс НБУ, якщо умовами відповідної послуги зазначено інше), на момент валютування.

Курс валют для карток оприлюднюється на сайті Банку https://privatbank.ua/.

Дебетовий переказ на сплату винагороди Банку здійснюється як за рахунок власних коштів Клієнта, так і за рахунок кредитних коштів Банка.

Для здійснення дебетового переказу за рахунок коштів, що розміщені на вкладному рахунку Клієнта, Банк має право в односторонньому порядку достроково розірвати договір банківського вкладу шляхом письмового повідомлення Клієнта із зазначенням дати розірвання договору вкладу.

1.1.11.5. Сторони узгодили, що виконання Клієнтом зобов'язань з погашення кредиту, сплати процентів за його використання, комісійних винагород, неустойки та інших платежів, що підлягають сплаті на користь Банку за будь-яким договором, в т.ч. кредитним, укладеним між Клієнтом та Банком, може здійснюватися шляхом ініціювання Банком дебетового переказу з усіх поточних рахунків Клієнта в терміни та в межах сум, що підлягають сплаті Банку за таким договором (договорами) та/або у разі прострочення таких платежів.

Підписанням цього Договору, Клієнт надає свою згоду на проведення Банком дебетових переказів зі сплати вказаних вище платежів з усіх поточних рахунків Клієнта, відкритих в Банку, а також тих, що будуть відкриті в майбутньому, у валюті відповідного зобов'язання, в межах сум, що підлягають сплаті Банку за таким договором (договорами).

У разі недостатності або відсутності у Клієнта коштів в національній валюті України для погашення заборгованості за кредитом у національній валюті України та/або процентів за користування ним, та/або винагород, та/або неустойки, Клієнт цим підтверджує свою згоду на проведення Банком дебетових переказів коштів в іноземній валюті з усіх поточних рахунків Клієнта в розмірі, еквівалентному сумі заборгованості в національній валюті України на дату погашення по курсу НБУ.

Для здійснення дебетового переказу за рахунок коштів, що розміщені на вкладному рахунку Клієнта Банк має право в односторонньому порядку достроково розірвати договір вкладу шляхом письмового повідомлення Клієнта із зазначенням дати розірвання договору вкладу.

Дебетовий переказ на сплату платежу з погашення кредиту, сплати процентів за його використання, комісійних винагород, неустойки та інших платежів здійснюється як за рахунок власних коштів Клієнта, так і за рахунок кредитних коштів Банка.

1.1.11.6. По кредитовим переказам за “Автоплатежами” згода Клієнта на виконання платіжних операцій, пов’язаних між собою спільними ознаками, надається шляхом заповнення та підписання Клієнтом відповідної форми про встановлення такого платежу у Системі "Приват24"/Системі "Приват24 для бізнесу", ТСО або у відділенні Банку та у подальшому виконання Банком таких платіжних операцій не потребує надання повторної згоди на їх проведення. Всі подальші "Автоплатежі" є акцептованими.

Клієнт уповноважує Банк в подальшому підписувати платіжні інструкції на "Автоплатежі" від імені платника (Клієнта), якщо інше прямо не передбачено умовами договору, укладеного з Банком.

1.1.11.7. По SWIFT- переказам Сторони узгодили, що Клієнт надає Банку згоду на виконання кредитових та дебетових переказів шляхом виконання Банком відповідних платіжних інструкцій на умовах, визначених Договором банківського рахунку, укладеного між Клієнтом та Банком.

Сплата Клієнтом комісійної винагороди Банку за цим Договором здійснюється шляхом ініціювання Банком дебетового переказу.

Клієнт надає свою згоду на проведення Банком дебетового переказу по сплаті комісійної винагороди Банку з усіх поточних рахунків Клієнта, відкритих в Банку, а також тих, що будуть відкриті в майбутньому, в національній валюті України та/або в іноземній валюті у розмірі, еквівалентному сумі винагороди, відповідно до тарифів та термінів, визначених цими Правилами, протягом строку його дії (як за рахунок власних коштів Клієнта так і за рахунок кредитних коштів Банка).

Продаж іноземної валюти здійснюється на Міжбанківському валютному ринку України (за курсом Банку для цієї операції на дату її здійснення) з відшкодуванням Банку витрат на сплату зборів, комісій і вартості наданих послуг відповідно до умов цих Правил.

Дебетовий переказ на сплату винагороди Банку здійснюється як за рахунок власних коштів Клієнта, так і за рахунок кредитних коштів Банка.

При відправці SWIFT-переказу без IBAN в країни, які входять до переліку IBAN_Registry (http://www.swift.com/dsp/resources/documents/IBAN_Registry.pdf), Клієнт надає свою згоду Банку здійснити дебетовий переказ комісії, згідно тарифів Банку.

Клієнт має право обрати тип оплати комісії для відправлення переказу, згідно тарифів банку. Пропоновані типи комісії:

Тип «OUR» - обирається у випадку, якщо комісію по платежу оплачує Платник.

Тип «SHA» - обирається у випадку, якщо витрати на стороні Платника платежу віднесені на рахунок Платника, витрати на стороні Отримувача платежу повинні бути віднесені на рахунок Отримувача.

Тип «BEN» - вибирається в тому випадку, якщо всі витрати по платежу несе Отримувач.

Тип «FUL» - вибирається в тому випадку, якщо валюта платежу USD і Клієнту необхідно, щоб сума платежу дійшла цілком, але при цьому комісія ПриватБанку за виконання платежу буде вище, ніж при виборі інших опцій і стягується відповідно до тарифів Банку.

Виплата SWIFT-переказу здійснюється на платіжну картку / поточний рахунок Клієнта Отримувача, відкритого у Банку у валюті переказу (USD, EUR, GBP, PLZ, CHF). При надходженні переказу в Банк в іноземній валюті на рахунок в гривні, Клієнт надає свою згоду Банку здійснити кредитовий переказ на продаж іноземної валюти від особи Клієнта, в порядку встановленому Договором банківського рахунку, укладеного між Банком та Клієнтом.

При надходженні переказу в Банк в іноземній валюті AUD, JPY, NOK, CZK, SEK, Клієнт надає свою згоду Банку здійснити кредитовий переказ на продаж іноземної валюти від особи Клієнта та зарахувати в національній валюті на платіжну картку / поточний рахунок Клієнта Отримувача.

При відправці переказу в іноземній валюті з рахунку в гривні, Клієнт надає свою згоду Банку оформити заявку на покупку іноземної валюти від імені Клієнта з відшкодуванням Банку витрат на оплату зборів, комісій і вартості наданих послуг, що діє на дату і час проведення Банком операції (для відправки переказу) за курсом Банку.

1.1.11.7.1 Операції з купівлі, продажу іноземної валюти (безготівкової)

1.1.11.7.1.1 Банк здійснює купівлю/продаж іноземної валюти на підставі поданої Заяви на купівлю/продаж іноземної валюти (далі — Заява) Клієнта та документів, що є підставою для купівлі на умовах, передбачених цим Договором, а Клієнт зобов'язується сплатити Банку комісійну винагороду за здійснену купівлю/продаж іноземної валюти.

1.1.11.7.1.2. Банк здійснює купівлю/продаж іноземної валюти з урахуванням обмежень встановлених чиним законодавством України.

1.1.11.7.2. Порядок подання Заяв та інших документів

1.1.11.7.2.1. Для здійснення валютних операцій із купівлі/продажу іноземної валюти Клієнт через Систему"Приват24" подає до Банку Заяву та платіжну інструкцію в електронній формі. Заява та платіжна інструкція підписується Простим електронним підписом Клієнта. Після підписання Заяви та платіжної інструкції з вказаного рахунку у гривні/валюті перераховується відповідна сума, що розраховується автоматично шляхом множення суми купівлі/продажу валюти на показник обраного курсу.

Клієнт не подає до банку Заяву про продаж іноземної валюти у випадках, коли надходження продаються відповідно до встановлених вимог нормативно-правових актів Національного банку України.

Клієнт не подає до Банку Заяву та доручає Банку здійснити купівлю/продаж іноземної валюти від імені Клієнта на підставі платіжної інструкції Клієнта у разі, якщо валютна операція має незначний розмір, у межах сум, які підлягають оплаті Банку або третій особі, в разі якщо валюта операції, що проводиться, відрізняється від валюти рахунка, за обмінним курсом Банку на дату її проведення, з відшкодуванням Банку витрат на оплату зборів, комісій і вартості наданих послуг, що діють на дату і час проведення Банком операції. Клієнт підписанням платіжної інструкції підтверджує своє доручення Банку на купівлю/продаж валюти.

Платіжна інструкція є розпорядженням Клієнта Банку щодо переказу зі свого поточного рахунку суми у відповідній валюті, необхідній для купівлі/продажу відповідної іноземної валюти.

1.1.11.7.2.2. Документи, що подаються Клієнтом до Банку, засвідчуються Клієнтом Простим електронним підписом.

1.1.11.7.2.3. Банк повертає без виконання Заяву Клієнта, якщо виконання Заяви призведе до невиконання Банком наявного в нього документа стосовно цього Клієнта про арешт на майно (кошти), заборону вчинення певних дій або про утримання від вчинення певних дій, заборону боржнику розпоряджатися та/або користуватися майном (коштами), яке(і) належить(ать) йому на праві власності або дебетового переказу коштів.

Про повернення Заяви без виконання Банк інформує Клієнта у Системі «Приват24».

1.1.11.7.2.4. Клієнт зазначає в Заяві:

- підставу купівлі/продажу іноземної валюти;

- рахунок для виконання платіжної операції у форматі IBAN та/або номер платіжної картки, емітованої до рахунку;

- рахунок для зарахування коштів у форматі IBAN та/або номер платіжної картки, емітованої до рахунку;

- курс обміну валюти (за фіксованим курсом Банку),

- суму купівлі/продажу/ валюти.

Інші реквізити Заяви заповнюється Банком автоматично згідно інформації отриманої в процесі ідентифікації Клієнта.

1.1.11.7.3. Наявність залишку на поточному рахунку у гривні достатнього для купівлі/продажу валюти та наявність доручення Клієнта на здійснення такого роду операцій є підставою для Банка здійснити купівлю/продаж іноземної валюти відповідно до поданої платіжної інструкції.

1.1.11.7.4. Банк здійснює безготівкові валютообмінні операції за курсами купівлі та продажу іноземних валют, що діють на час проведення операції. Курси для безготівкових валютообмінних операцій встановлюються Банком щоденно, враховуючи поточний стан валютного ринку та потреби Банку, і можуть бути змінені протягом дня.

1.1.11.7.5. Розмір комісійної винагороди за здійснення валютообмінних операцій встановлюється та змінюється відповідно до затверджених тарифів Банку. Сплата комісійної винагороди здійснюється в порядку передбаченому цим розділом Умов та правил надання банківських послуг.

1.1.11.7.6. У разі, якщо вимогами законодавства України передбачено по валютообмінним операціям сплата сум збору на обов'язкове державне пенсійне страхування та інших державних зборів, в розмірі, установленому законодавством України,Клієнт доручає Банку ініціювати відповідну платіжну інструкцію та підписати від імені Клієнта.

1.1.11.7.7. Клієнт має право відкликати з Банку Заяву та платіжну інструкцію до моменту її виконання Банком у повній або частковій сумі, при цьому Клієнт відшкодовує Банку усі витрати, пов’язані із таким відкликанням.

Сторони узгодили, що відкликання Клієнтом платіжної інструкції/платіжної інструкції та Заяви здійснюється у Системі«Приват24» шляхом натискання відповідної кнопки у розділі по SWIFT- переказам та вважають натискання такої кнопки поданням листа на відкликання платіжної інструкції/платіжної інструкції та Заяви, підписаного Простим електронним підписом Клієнта.

1.1.11.7.8. Клієнт має право отримати інформацію про всі здійснені операції з купівлі/продажу валюти в Системі«Приват24» цілодобово.

1.1.11.7.9. Банк має право протягом 60 календарних днів здійснювати вивчення фінансової операції (для вхідних SWIFT-переказів) з метою дотримання вимог чинного законодавства в сфері валютного нагляду для фізичних осіб, при цьому якщо Клієнт не надає документи та/або інформацію протягом цього часу, то переказ повертається відправнику.

1.1.11.8. Сторони узгодили, що згода, надана в цьому Договорі, містить точну суму платіжної операції, що дорівнює сумам:

- загальної заборгованості Клієнта перед Банком (комісійної винагороди тощо), визначеної тарифами Банку, та договорами, укладеними з Клієнтом, та платіжною інструкцією на дату виконання платіжної операції;

- загальної заборгованості по кредиту та/або по процентам та/або по несанкціонованому овердрафту, сумі інших зобов’язань, визначених тарифами Банку та договорами, укладеними з Клієнтом та платіжною інструкцією на дату виконання платіжної операції;

- сумі, зазначеній у першій платіжній інструкції на “Автоплатіж”, (у разі зміни цієї суми Банк ініціює отримання нової згоди на виконання платіжної операції шляхом формування платіжної інструкції у Системі “Приват24”/Системі “Приват24 для бізнесу” та подання Клієнту на підпис) та платіжній інструкції на дату виконання платіжної операції.

1.1.11.9. Форма та порядок надання розпорядження Клієнта про відкликання згоди на виконання платіжної операції

1.1.11.9.1. Згода на виконання платіжної операції (операцій, пов’язаних між собою спільними ознаками) може бути відкликана Клієнтом у будь-який час, але не пізніше настання моменту безвідкличності платіжної інструкції відповідно до Закону України «Про платіжні послуги», крім платіжних операцій, пов’язаних з виконанням Клієнтом зобов’язань перед Банком. Відкликання Клієнтом згоди на виконання платіжної операції (операцій, пов’язаних між собою спільними ознаками), що надана за будь-яким договором, в т.ч. кредитним, укладеним між Клієнтом та Банком, за яким у Клієнта існують зобов’язання перед Банком, можливо виключно за умови припинення зобов’язань Клієнта перед Банком за таким договором, якщо інше прямо не передбачено умовами такого договору.

Згода на виконання платіжної операції (операцій, пов’язаних між собою спільними ознаками) відкликається Клієнтом шляхом направлення ним письмового розпорядження про відкликання згоди на виконання платіжної операції визнаною в Україні кур'єрською службою (цінним листом з описом вкладеного) або вручатися особисто на адресу вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна, згідно наступної форми:

____________________________________________________________________________________________________________________

Розпорядження

платника про відкликання згоди на виконання платіжної операції

Клієнт (платник): ________(ПІБ/Найменування)

РНОКПП/Ідентифікаційний код/код ЄДРПОУ Клієнта (платника):_____________

Номер рахунку Клієнта (платника) ______________________

 

Цим Розпорядженням Клієнт відкликає надану АТ КБ “ПриватБанк” згоду на виконання платіжної операції, по рахунку №__________________(вказати реквізити рахунку), що ініційована згідно договору №___ від ____________ (вказати реквізити договору), укладеного між Банком та Клієнтом, за яким дата та сума ініціювання платежу/ першого платежу для операцій, пов'язаних між собою спільними ознаками, _________________ (вказати дату та суму ініціювання першого платежу)

 

__________(дата) _______________ (підпис уповноваженої особи Клієнта та печатка за наявності)

Згода на виконання платіжної операції (операцій, пов’язаних між собою спільними ознаками), яка не пов'язана із виконанням Клієнтом зобов’язань перед Банком, відкликається шляхом подачі такої форми у електронному вигляді у Системі "Приват24/Приват24 для бізнесу" та підписання її Клієнтом шляхом накладення КЕП, якщо таке відкликання згоди передбачено умовами відповідного договору.

* Всі реквізити Розпорядження підлягають обов'язковому заповненню.

____________________________________________________________________________________________________________________

 

1.1.11.9.2. У випадку отримання Банком від Клієнта (як платника) розпорядження про відкликання згоди на виконання платіжної операції, яка (згода) надана за будь-яким договором, в т.ч. кредитним, укладеним між Клієнтом та Банком, в тому числі шляхом надання доручення Банку здійснювати договірне списання коштів з поточних рахунків Клієнта, до моменту припинення зобов’язань Клієнта перед Банком за таким договором, Банк, на свій розсуд, має право:

- вимагати від Клієнта дострокового виконання зобов’язань за таким договором, та/або

- зупинити надання послуг за таким договором (в тому числі зупинити надання кредитних коштів).

1.1.11.10. Операційний час Банку, прийняття платіжних інструкцій до виконання:

- відділення Банку: операційний час становить на 30 хвилин менше, ніж робочий день відділення;

- дистанційні канали обслуговування Банку (Система "Приват24"/Система "Приват24 для бізнесу", Call-центр Банку, автоматичні касові машини (далі - АТМ), в т.ч. програмно-технічні комплекси самообслуговування (далі - ПТКС)): цілодобово.

При цьому Сторони узгодили, що строк прийняття Банком до виконання платіжної інструкції становить не більше трьох календарних днів з дня її надання платником, якщо інше не встановлено умовами надання відповідної послуги.

1.1.11.11. Послуга переказу коштів вважається наданою Банком з моменту списання коштів з рахунку платника на підставі платіжної інструкції.