1.1.11. Виконання платіжних операцій та порядок розрахунків

1.1.11.1. Клієнт має право оформити платіжну інструкцію в електронній або паперовій формі залежно від каналу її надання в Банк. Платіжна інструкція містить обов'язкові реквізити, визначені законодавством.

1.1.11.2. Сторони узгодили, що підписуючи цей Договір, Клієнт надає Банку згоду на виконання кредитових та дебетових переказів шляхом виконання Банком відповідних платіжних інструкцій на умовах, визначених цим Договором.

1.1.11.3. По дебетовим переказам згода Клієнта на виконання Банком платіжних операцій, пов’язаних між собою спільними ознаками, зі сплати комісійної винагороди за послуги Банку, виконання зобов'язань з погашення кредиту, сплати процентів за його використання, неустойки та інших платежів, що підлягають сплаті на користь Банку, надається шляхом підписання цього Договору та у подальшому не потребує  надання згоди на проведення таких операцій.  Всі подальші платежі за такими переказами є акцептованими.

1.1.11.4. Сплата Клієнтом комісійної винагороди Банку за цим Договором здійснюється шляхом ініціювання Банком дебетового переказу.

Підписанням Заяви про приєднання Клієнт надає свою згоду на проведення Банком дебетового переказу по сплаті комісійної винагороди Банку з усіх поточних рахунків Клієнта, відкритих в Банку, а також тих, що будуть відкриті в майбутньому, в національній валюті України та/або в іноземній  валюті у розмірі, еквівалентному сумі винагороди, відповідно до тарифів та термінів, визначених цим Договором, протягом строку його дії. 

Конвертація іноземної валюти здійснюється за курсом, визначеним у відповідній Заяві про приєднання (курс Банку для карток або курс НБУ, якщо умовами відповідної послуги зазначено інше), на момент валютування.

Курс валют  для карток оприлюднюється на сайті Банку https://privatbank.ua/.

Дебетовий переказ на сплату винагороди Банку здійснюється як за рахунок власних коштів Клієнта, так і за рахунок кредитних коштів Банка.

Для здійснення дебетового переказу за рахунок коштів, що розміщені на депозитному рахунку Клієнта, Банк має право в односторонньому порядку достроково розірвати договір банківського вкладу шляхом письмового повідомлення Клієнта із зазначенням дати розірвання депозитного договору. 

1.1.11.5. Сторони узгодили, що виконання Клієнтом зобов'язань з погашення кредиту, сплати процентів за його використання, комісійних винагород, неустойки та інших платежів, що підлягають сплаті на користь Банку за будь-яким договором, в т.ч. кредитним, укладеним між Клієнтом та Банком, може  здійснюватися шляхом ініціювання Банком дебетового переказу  з усіх поточних рахунків Клієнта  в терміни та в межах сум, що підлягають сплаті Банку за таким договором (договорами) та/або  у разі прострочення таких платежів. 

Підписанням цього Договору, Клієнт надає свою згоду на проведення  Банком  дебетових  переказів зі сплати вказаних вище платежів  з усіх поточних рахунків Клієнта, відкритих в Банку, а також тих, що будуть відкриті в майбутньому, у валюті відповідного зобов'язання, в межах сум, що підлягають сплаті Банку за таким договором (договорами).

У разі недостатності або відсутності у Клієнта коштів в національній валюті України для погашення заборгованості за кредитом у національній валюті України та/або відсотків за користування ним, та/або винагород, та/або неустойки та/або інших платежів, що підлягають сплаті на користь Банку, Клієнт цим підтверджує свою згоду на проведення Банком  дебетових переказів коштів в іноземній валюті з усіх поточних  рахунків Клієнта в розмірі, еквівалентному сумі заборгованості в національній валюті України на дату погашення по курсу НБУ.

Дебетовий переказ на сплату платежу з погашення кредиту, сплати процентів за його використання, комісійних винагород, неустойки та інших платежів, що підлягають сплаті Клієнтом на користь Банку, здійснюється як за рахунок власних коштів Клієнта, так і за рахунок кредитних коштів Банка.

1.1.11.6. По кредитовим переказам за “Регулярними платежами” згода Клієнта на виконання платіжних операцій, пов’язаних між собою спільними ознаками, надається шляхом заповнення та підписання Клієнтом відповідної форми про встановлення регулярного платежу у Системі "Приват24"/Системі "Приват24 для бізнесу", ТСО або у відділенні Банку та у подальшому виконання Банком таких платіжних операцій не потребує  надання повторної згоди на їх проведення.  Всі подальші регулярні платежі є акцептованими.

Клієнт уповноважує Банк в подальшому підписувати платіжні інструкції за “Регулярними платежами” від імені платника (Клієнта), якщо інше прямо не передбачено умовами договору, укладеного з Банком.

1.1.11.7. Сторони узгодили, що згода, надана в цьому Договорі,  містить точну суму платіжної операції, що дорівнює сумам:

 - загальної заборгованості Клієнта перед Банком (комісійної винагороди тощо), визначеної тарифами Банку, та договорами, укладеними з Клієнтом, та платіжною інструкцією на дату виконання платіжної операції;

- загальної заборгованості по кредиту та/або по  процентам та/або по несанкціонованому овердрафту, сумі інших зобов’язань,  визначених тарифами Банку та договорами, укладеними з Клієнтом та платіжною інструкцією на дату виконання платіжної операції;

- сумі, зазначеній у першій платіжній інструкції на “Регулярний платіж”, (у разі зміни цієї суми Банк ініціює отримання нової згоди на виконання платіжної операції шляхом формування платіжної інструкції у Системі “Приват24”/Системі “Приват24 для бізнесу” та подання Клієнту на підпис) та платіжній інструкції на дату виконання платіжної операції.

1.1.11.8. Форма та порядок надання розпорядження Клієнта про відкликання згоди на виконання платіжної операції

1.1.11.8.1. Згода на виконання платіжної операції (операцій, пов’язаних між собою спільними ознаками) може бути відкликана Клієнтом у будь-який час, але не пізніше настання моменту безвідкличності платіжної інструкції відповідно до Закону України «Про платіжні послуги», крім платіжних операцій, пов’язаних з виконанням Клієнтом зобов’язань перед Банком. Відкликання Клієнтом згоди на виконання платіжної операції (операцій, пов’язаних між собою спільними ознаками), що надана за будь-яким договором, в т.ч. кредитним, укладеним між Клієнтом та Банком, за яким у Клієнта існують зобов’язання перед Банком, можливо виключно за умови припинення зобов’язань Клієнта перед Банком за таким договором, якщо інше прямо не передбачено умовами такого договору.

Згода на виконання платіжної операції (операцій, пов’язаних між собою спільними ознаками) відкликається Клієнтом шляхом направлення ним письмового розпорядження про відкликання згоди на виконання платіжної операції визнаною в Україні кур'єрською службою (цінним листом з описом вкладеного) або вручатися особисто на адресу вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна, згідно наступної форми:

____________________________________________________________________________________________________________________

Розпорядження

платника про відкликання згоди на виконання платіжної операції

Клієнт (платник): ________(ПІБ/Найменування)

РНОКПП/Ідентифікаційний код/код ЄДРПОУ Клієнта (платника):_____________

Номер рахунку Клієнта (платника) ______________________

 

Цим Розпорядженням Клієнт відкликає надану АТ КБ “ПриватБанк” згоду на виконання платіжної операції, по рахунку №__________________(вказати реквізити рахунку), що ініційована згідно договору №___ від ____________ (вказати реквізити договору), укладеного між Банком та Клієнтом, за яким дата та сума ініціювання платежу/ першого платежу для операцій, пов'язаних між собою спільними ознаками, _________________ (вказати дату та суму ініціювання першого платежу)

 

__________(дата)                          _______________ (підпис уповноваженої особи Клієнта та печатка за наявності)

Згода на виконання платіжної операції (операцій, пов’язаних між собою спільними ознаками), яка не пов'язана із виконанням Клієнтом зобов’язань перед Банком, відкликається шляхом подачі такої форми у електронному вигляді у Системі "Приват24/Приват24 для бізнесу" та підписання її Клієнтом шляхом накладення КЕП, якщо таке відкликання згоди передбачено умовами відповідного договору.

 * Всі реквізити Розпорядження підлягають обов'язковому заповненню.

____________________________________________________________________________________________________________________

 

1.1.11.8.2. У випадку отримання Банком від Клієнта (як платника) розпорядження про відкликання згоди на виконання платіжної операції, яка (згода) надана за будь-яким договором, в т.ч. кредитним, укладеним між Клієнтом та Банком, в тому числі шляхом надання доручення Банку здійснювати договірне списання коштів з поточних рахунків Клієнта, до моменту припинення зобов’язань Клієнта перед Банком за таким договором, Банк, на свій розсуд, має право:

- вимагати від Клієнта дострокового виконання зобов’язань за таким договором, та/або

- зупинити надання послуг за таким договором (в тому числі зупинити надання кредитних коштів).

1.1.11.9. Операційний час Банку:

- відділення Банку: операційний час становить на 30 хвилин менше, ніж робочий день відділення;

 - дистанційні канали обслуговування Банку (Система «Приват24»/”Система Приват24 для бізнесу”, Call-центр Банку, автоматичні касові машини (далі - АТМ), в т.ч. програмно-технічні комплекси самообслуговування (далі - ПТКС)): цілодобово.