1.1.8. Розірвання Договору та закриття рахунків

1.1.8.1. Договір про надання відповідної послуги може бути розірваний за згодою Сторін, за ініціативою однієї з Сторін або у випадках, передбачених законодавством України. 

1.1.8.2. Банк ініціює розірвання Договору та закриває рахунок/рахунки в наступних випадках/ за наявності однієї з таких обставин:

- якщо протягом  12  місяців з дня відкриття рахунку або протягом 12 місяців підряд відсутні будь-які ініційовані Клієнтом операції за рахунком та відсутній залишок коштів на рахунку; 

- у разі отримання від контролюючих органів інформації про державну реєстрацію припинення Клієнта або самостійного виявлення таких відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань;

- у випадку порушення Клієнтом своїх зобов’язань за Договором, у тому числі щодо актуалізації даних, а також у випадку, якщо було з‘ясовано, що дія Договору суперечить законодавству України або може призвести до фінансових збитків, погіршення іміджу Банку; 

- за наявності підстав, передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу;

- у разі встановлення факту надання Клієнтом недостовірної інформації для встановлення податкового резидентства та статусу податкового резидентства своїх власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та іншої обов’язкової інформації відповідно вимог FATCA .  

- у випадку виникнення у Банку підозри або виявлення ознак незаконних операцій із платіжним інструментом з боку Клієнта. При цьому залишок коштів на рахунку Клієнта перераховується на відповідний рахунок згідно облікової політики Банку та повертається Клієнту на його першу вимогу, за умови виконання Клієнтом вимог щодо ідентифікації та верифікації його особи та підтвердження належності йому цих грошових коштів.

-  у випадку технічної неможливості обслуговування Клієнта в подальшому;

- в інших випадках, передбачених законодавством України та Договором.

1.1.8.3.  Розірвання Договору за ініціативою Банку та закриття рахунку  здійснюється без повідомлення Клієнта

 - якщо протягом 12  місяців з дня відкриття рахунку або протягом 12 місяців підряд відсутні будь-які ініційовані Клієнтом операції за рахунком та відсутній залишок коштів на рахунку;

 - у разі отримання від контролюючих органів інформації про державну реєстрацію припинення Клієнта або самостійного виявлення таких відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

1.1.8.4. Про розірвання Договору Банк повідомляє Клієнта шляхом направлення повідомлення способом, узгодженим Сторонами у п.1.1.3.2.1. цього Договору.

Клієнт повинен відповісти на повідомлення протягом 30 (тридцяти)  календарних днів з моменту направлення  йому такого повідомлення та подати до Банку заяву/платіжної інструкції про переказ залишку коштів на рахунках Клієнта на рахунки Клієнта в іншому банку.

У разі неотримання Банком відповіді протягом зазначеного строку вважається, що Клієнт згоден з розірванням Договору. 

Рахунок закривається після спливу тридцяти календарних днів з дня відправлення Клієнту такого повідомлення (або в інші строки, передбачені в повідомленні) та здійснення завершальних операцій по рахунку. 

Залишок коштів на Рахунку перераховується на відповідний рахунок Банку та повертається Клієнту на його першу вимогу. 

До моменту отримання такої вимоги Банк обліковує зазначені кошти на рахунках Банку з обліку заборгованості за недіючими рахунками, при цьому будь-які проценти або інші доходи на зазначені кошти Банком не нараховуються. 

На звернення Клієнта Банк надає інформацію про дату закриття рахунку.

1.1.8.5. Цей Договір може бути розірваний за згодою Сторін шляхом укладення Сторонами відповідного правочину про його розірвання, за умови відсутності заборгованості Клієнта щодо оплати послуг наданих Банком в рамках цього Договору та надання до Банку всіх необхідних документів з метою припинення правовідносин, що вчинені в рамках цього Договору.  

Розірвання Договору не звільняє Сторони від виконання зобов’язань, що виникли протягом строку його дії.