1.1.7. Належна перевірка Клієнта, вимоги FATCA, CRS, санкційні вимоги, зобов’язання з інформування, відмова від підтримання ділових відносин/проведення операцій

1.1.7.1. Протягом строку дії Договору Банк має право витребувати, а Клієнт зобов’язаний надавати на вимогу Банку та/або з власної ініціативи достовірні   документи та/або відомості/інформацію, необхідні для  виконання вимог законодавства у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - законодавство у сфері запобігання та протидії), санкційного законодавства.

1.1.7.2. Клієнт зобов’язаний надавати на першу вимогу Банку та/або з власної ініціативи достовірні документи (у т.ч. отримувати їх від офіційних органів) та/або відомості/інформацію необхідні для здійснення належної перевірки Клієнта (ідентифікації та верифікації клієнта (його представника), встановлення кінцевого бенефіціарного власника Клієнта або його відсутності, у тому числі отримання структури власності з метою її розуміння, та даних, що дають змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника, та вжиття заходів з верифікації його особи (за наявності), встановлення (розуміння)/ з’ясування мети та характеру   ділових відносин або проведення фінансової операції, моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнта, що здійснюються у процесі таких відносин, щодо відповідності таких фінансових операцій наявній у Банка інформації про клієнта, його діяльність та ризик (у тому числі, в разі необхідності, про джерело коштів, пов'язаних з фінансовими операціями), у тому числі для виконання процедур агента валютного нагляду), забезпечення актуальності отриманих та існуючих документів, даних та інформації про Клієнта, джерел походження коштів, факту належності Клієнта, кінцевого бенефіціарного власника Клієнта (для юридичних осіб), до національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях,  членів їх сімей або осіб пов’язаних з політично значущими особами (далі – Публічні діячі),  джерела статків (багатства) та джерела коштів, пов'язаних із фінансовими операціями Публічних діячів, а також щодо ідентифікації посадових осіб органів управління та контролю Клієнта-юридичної особи, а також щодо ідентифікації уповноважених осіб Клієнта, осіб, від імені або за дорученням чи в інтересах яких діє Клієнт при проведенні операції, осіб, на користь яких Клієнт надав Банку доручення на систематичні (два або більше разів) дебетові перекази коштів з рахунку,  інформацію на виконання вимог санкційного законодавства для встановлення зв'язків Клієнта та його контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України, та громадянами/резидентами такої держави та іншу інформацію чи документи відповідно до вимог законодавства України, умов Договору та внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу, у тому числі вимог FATCA.

У разі ненадання Клієнтом документів для здійснення Банком визначеної нормативно-правовими актами та внутрішньобанківськми документами Банку у сфері запобігання та протидії належної перевірки Клієнта, санкційного законодавства, Сторони узгодили можливість призупинення/обмеження обслуговування Клієнта до моменту отримання відповідних документів та/або відомостей/інформації.

У випадку порушення Клієнтом умов цього пункту щодо надання відповідних документів та/або інформації Банк може прийняти рішення щодо  відмови  Клієнту в підтриманні ділових відносин, відмови в обслуговуванні/ наданні будь-яких послуг за цим Договором та/ або розірвання цього Договору.

1.1.7.3. Банк виконує вимоги міжнародного договору, що містить положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, або укладеного на його підставі міжвідомчого договору. На виконання зазначених вимог Банк має право вимагати та отримувати від Клієнта додаткові документи або відомості, необхідні для ідентифікації в цілях виконання FATCA, CRS.

У разі неподання Клієнтом таких документів або відомостей або умисного надання Клієнтом неправдивих відомостей про себе, Банк може відмовити Клієнту у наданні банківської послуги, у тому числі у відкритті та/або обслуговуванні рахунку та/або ініціювати розірвання Договору.

1.1.7.4. Клієнт при встановленні ділових відносин з Банком повідомляє Банк про свій податковий статус відповідно до вимог податкового законодавства іноземної держави, яке вказує Банк, в межах, зазначених Банком. У тому числі, але не виключно, при встановленні ділових відносин з Банком на вимогу Банку надає заповнені відповідно до вимог Податкової служби США (IRS) форми W-8 чи W-9 (або іншу інформацію та документи, передбачені FATCA або іншими міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України).

Клієнт зобов’язаний інформувати Банк про зміну свого статусу податкового резидентства та статусу податкового резидентства своїх власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), не пізніше 10 календарних днів за дати такої зміни.

У разі набуття статусу податкового резидента США у тому числі набуття статусу податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), негайно (не пізніше 10 календарних днів з дати такої зміни) надати до Банку відповідну форму IRS W- 8 / W-9 із зазначенням ідентифікаційного номера платника податків США (TIN) та іншої обов’язкової інформації відповідно вимог FATCA.

Клієнт зобов'язаний надавати Банку будь-які інші документи, за формами, які зажадає Банк, в рамках виконання Банком своїх зобов`язань, в тому числі, але не виключно, перед компетентними іноземними державними органами.

1.1.7.5. Клієнт (представник Клієнта-юридичної особи) зобов’язаний здійснювати планову актуалізацію своїх даних (отриманих та існуючих документів, даних та інформації про нього)  щодо належної перевірки,  визначених пунктом 1.1.7.2. Договору (надалі разом - актуалізація): 

1) не рідше одного разу на рік, якщо ризик ділових відносин з Клієнтом є високим;

2) не рідше одного разу на три роки, якщо ризик ділових відносин з Клієнтом є середнім;

3) не рідше одного разу на пʼять років – в інших випадках за умови відсутності підозр.

Клієнт зобов’язаний здійснювати позапланову актуалізацію даних у разі:

- настання суттєвих змін у діяльності Клієнт, зокрема в разі зміни кінцевого бенефіціарного власника, керівника, місцезнаходження юридичної особи, трасту, іншого подібного правового утворення, самозайнятої особи); 

- закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів; 

- втрати чинності / обміну ідентифікаційного документа Клієнта (представника Клієнта).

- набуття Клієнтом, кінцевим бенефіціарним власником Клієнта (для юридичних осіб) статусу Публічного діяча.   

Актуалізації даних про Клієнта може здійснюватись шляхом використання дистанційних систем обслуговування, засобів електронної пошти із застосуванням КЕП/удосконаленого електронного підпису, телефонного зв'язку, call-center, інших дистанційних каналів зв'язку в межах технічних можливостей Банку. 

1.1.7.6. У разі необхідності здійснення процедур планової актуалізації / уточнення  даних про Клієнта, Банк здійснює належне інформування Клієнта одним із  доступних для Банку каналів зв'язку, погоджених Сторонами відповідно до пункту 1.1.3.2.1. цього Договору

Сторони узгодили, що Банк має право, до отримання необхідних для актуалізації даних,  призупинити/обмежити обслуговування Клієнта, якщо Клієнтом протягом 60 днів з моменту належного його інформування про необхідність актуалізації не здійснено актуалізацію даних. 

Банк має право за власною ініціативою розірвати цей Договір та  закрити рахунки, якщо Клієнтом протягом 240 календарних днів  з моменту належного його інформування про необхідність актуалізації не здійснено актуалізацію даних та/або Клієнт відмовляється завершувати актуалізацію.   

1.1.7.7. Сторони узгодили, що підхід, який передбачає призупинення/обмеження обслуговування Клієнта не є обмеженням права  розпоряджання рахунком/грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не є відмовою Банку від підтримання ділових відносин з Клієнтом, оскільки Клієнт не позбавлений права звернення до Банку для проведення ініційованих операцій за рахунком та продовження обслуговування за умови надання необхідних документів та/або відомостей/інформації для належної перевірки, необхідних даних для здійснення/ завершення актуалізації/ для перерахування залишку коштів на власний рахунок, відкритий в іншому банку, згідно наданих Клієнтом реквізитів.

1.1.7.8. Клієнт зобов’язується завчасно надавати Банку документи (у т.ч. отримувати їх від офіційних органів) та інформацію для оцінки фінансового стану Клієнта, аналізу відповідності фінансових операцій Клієнта його фінансовому стану та/або змісту діяльності Клієнта (його соціальному статусу), для підтвердження економічної доцільності фінансових операцій, з’ясування джерел походження коштів (активів) Клієнта, джерел статків (багатства) та джерел коштів, пов'язаних із фінансовими операціями Публічних осіб. 

У випадках, коли Банку для проведення операцій та/або надання послуг за цим Договором необхідні будь-які документи та/ або інформація, Клієнт зобов’язується надати до Банку всі необхідні на думку Банку документи/ інформацію до  моменту/дати  проведення такої операції Банком та/або надання послуги,  або в інший строк,  встановлений Банком.

У випадку порушення Клієнтом умов цього пункту щодо надання відповідних документів та/або інформації Банк може прийняти рішення щодо  відмови  Клієнту в обслуговуванні/в  проведенні фінансової операції/ наданні будь-яких послуг за цим Договором та/ або розірвання цього Договору.

1.1.7.9. У разі зміни номеру телефона, контактних даних уповноважених осіб,  Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк в день настання таких змін. 

У разі зміни паспортних даних, адреси реєстрації/ місцезнаходження/місця проживання, адреси фактичного проживання, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Банк у 10-ти денний строк з дня настання таких змін. 

У разі змін у складі осіб, які мають право розпоряджатися рахунками від імені Клієнта, Клієнт зобов’язаний надати Банку оновлений перелік та документи, що підтверджують повноваження осіб, які мають право підписання розрахункових документів. 

У разі внесення змін до відомостей про Клієнта, які містяться в в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) (у тому числі до установчих документів юридичних осіб та щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)), у 10-ти денний термін від внесення відповідних змін повідомити про такі зміни Банк та надати Банку підтвердження здійснення такого внесення.

1.1.7.10. У випадку неповідомлення Клієнтом Банку про зміну адреси місцезнаходження/місця проживання, кореспонденція вважається направленою Банком та отриманою Клієнтом належним чином, якщо її було направлено за місцезнаходженням/місцем проживання Клієнта, зазначеним в Заяві про приєднання або в останньому письмовому повідомленні Клієнта щодо зміни адреси місцезнаходження/місця проживання (якщо інший спосіб повідомлення не передбачений Договором), а також на останній відомий Банку Фінансовий номер телефона Клієнта.

1.1.7.11. Банк не здійснює проведення/супроводження фінансових операцій, не здійснює зарахування, переказ коштів, надання або отримання кредиту (позики)  та/або здійснення інших фінансових операцій з активами та/або інші дії, що порушують, сприяють або можуть сприяти порушенню заборон та обмежень Санкційної політики Банку, яку розміщено на офіційному сайті Банку за посиланням Головна сторінка Банку/ розділ «Інше»/ ПроБанк/ Комплаєнс і фінансовий моніторинг,  довідково посилання  https://privatbank.ua/compliance#gads-18109.

Заборони та обмеження  розповсюджуються на осіб, зазначених у пункті 1.1. розділу 2 Санкційної політики Банку.

1.1.7.12. Банк відмовляється від підтримання ділових відносин/відмовляє особі (Клієнту) у обслуговуванні, у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунка/відмовляється від проведення фінансової операції  у разі:

якщо здійснення ідентифікації та/або верифікації Клієнта, а також встановлення даних, що дають змогу встановити КБВ, є неможливим, або якщо Банк має підстави вважати, що КБВ Клієнта є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або посередником права власності іншої особи;

якщо виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені, видає себе за іншу особу, незаконно присвоюючи собі чужі ідентифікаційні дані, або діє від імені інших осіб (вигодоодержувачів, вигодонабувачів), не маючи на це законних правових підстав;

якщо здійснення ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення її КБВ або вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією є неможливим;

якщо стосовно особи виявлено прояви, спроби або факти проведення підозрілої фінансової операції та/або підозри у фінансовому шахрайстві, політичній корупції,  використанні рахунків/послуг Банку з метою ВК/ФТ або для вчинення іншого кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України;

якщо особа має наміри, прояви або спроби вчинення навмисного або навмисно недбалого порушення законодавства України або внутрішніх процедур Банку, не виконує законні вимоги Банку щодо надання документів/відомостей, визначених законодавством та/або іншим чином висловлює свою неповагу та нелояльність до законодавства України та/або внутрішніх процедур Банку;

ненадання Клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки Клієнта документів чи відомостей;

подання Клієнтом чи його представником недостовірної інформації або подання інформації з метою введення Банка в оману;

встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику;

якщо особа є компанією-оболонкою, трастом, або компанією, яка випустила акції на пред’явника, або є установою, що не підпадає під регулювання та ліцензування державних органів та не підлягає їх нагляду, у тому числі: агентом грошових переказів, обмінною установою, касою/пунктом обміну валют;

якщо особу Клієнта віднесено до осіб, співпраця з якими заборонена або обмежена Санкційною політикою Банку;

якщо фінансові операції мають на меті, сприяють або можуть сприяти уникненню обмежень установлених санкціями; порушують, сприяють або можуть сприяти порушенню обмежень установлених санкціями;

ненадання/недостовірного надання інформації, необхідної для виконання Банком санкційних вимог законодавства  щодо встановлення зв'язків Клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України, та громадянами/резидентами такої держави.

1.1.7.13. Банк, у разі прийняття рішення щодо відмови в підтриманні ділових відносин, у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунка:   

відмовляє Клієнту в проведенні операцій/обслуговуванні/наданні будь-яких послуг за цим Договором; 

достроково, за ініціативою Банку, розриває укладені договори банківського обслуговування/депозитні (вкладні) договори та інші договори про отримання  банківських послуг (продуктів), та закриває  поточні/депозитні та інші рахунки Клієнта у порядку, визначеному розділом 1.1.8. цього Договору;

здійснює інформування Клієнта про прийняте рішення про відмову та  необхідність звернення до Банку для перерахування залишку коштів згідно із наданими Клієнтом реквізитами на рахунок, відкритий в іншому банку (у разі наявності залишку коштів на рахунку). 

У разі наявності кредитних або інших зобов’язань перед Банком, усі кредитні угоди /зобов’язання Клієнта перед Банком залишаються чинними та не припиняються до повного погашення заборгованості/виконання зобов’язань, проведених належним чином.

1.1.7.14. Відмова від підтримання ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин), відмова від обслуговування,  відмова від проведення  фінансових операцій, зупинення здійснення фінансових операцій, замороження активів здійснені відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів України, внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу, виключають відповідальність Банку та його працівників за невиконання або неналежне виконання відповідних зобов’язань перед Клієнтами.