2.7.4. «Миттєва розстрочка. Кредит готівкою»

2.7.4.1. Загальні положення

2.7.4.1.1. Банк за наявності вільних грошових коштів та на підставі аналізу кредитоспроможності Клієнта зобов’язується надати Клієнту (держателю кредитної картки Банку/Позичальнику) строковий кредит (далі — Кредит) на споживчі цілі у розмірі, визначеному Договором, в обмін на зобов’язання Клієнта з повернення Кредиту та  сплати процентів за користування кредитом в обумовлені цим Договором терміни. Кредитування Клієнта здійснюється в межах встановленого Банком ліміту кредитування.

2.7.4.1.2. Сторони погодили, що Клієнт на підставі статті 634 ЦКУ приєднується до Умов та правил надання кредиту шляхом підписання Заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг та шляхом використання Простого електронного підпису у відповідному інтерфейсі відповідного віддаленого каналу обслуговування (OTP-пароль, QR-код, підпис стілусом на планшеті у відділенні Банку, кнопки "Підпис", "Підписав", "Підтверджую", "Ознайомився" тощо у месенджерах, чекаутах, терміналах самообслуговування, програмних комплексах, мобільних додатках або на офіційних сайтах Банку у мережі Інтернет, в т.ч. в Системі "Приват24", де Клієнту надається технічна можливість ознайомитися з умовами надання відповідної послуги, паспортом споживчого кредиту та підписати відповідний договір).

Сторони узгодили, що Клієнт здійснює підписання чеку, який надається йому шляхом друку у віддаленому каналі обслуговування (ТСО, банкомат), а у випадку відсутності технічної можливості друку - надсилається на електронну пошту Клієнта та завжди є доступним у Системі "Приват24", мобільному додатку "Оплата частинами" незалежно від каналу оформлення кредиту, шляхом використання Простого електронного підпису.

Заява про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг, дані Умови та Правила, чек та Тарифи Банку разом складають Кредитний договір (далі - Договір).

2.7.4.1.3. Загальний розмір Кредиту вказується у чеку. Строк надання Кредиту становить від 1 до 24 місяців та узгоджується Сторонами в чеку.

2.7.4.1.4. Кредит надається готівкою (у банкоматі) або безготівковим шляхом (перерахування коштів на поточний рахунок Клієнта).

2.7.4.1.5. Банк надає Клієнту "Паспорт споживчого кредиту "Миттєва розстрочка. Кредит готівкою." шляхом розміщення його у Системі "Приват24", мобільному додатку "Оплата частинами" або офіційному сайті Банку у мережі Інтернет за адресою chast.privatbank.ua. Клієнт підтверджує ознайомлення з "Паспортом споживчого кредиту" шляхом підписання Простим електронним підписом у спосіб, передбачений п. 2.7.4.1.2 цього Договору.

2.7.4.2. Права та обов’язки Сторін:

2.7.4.2.1. Банк зобов’язується:

2.7.4.2.1.1. За наявності вільних грошових коштів надати Клієнту Кредит в обумовленому в чеку розмірі готівкою або безготівковим шляхом.

2.7.4.2.1.2. Забезпечити Клієнта консультаційними послугами з питань виконання Договору.

2.7.4.2.1.3. Здійснювати контроль за виконанням умов цього Договору, цільовим використанням, своєчасним і повним погашенням Кредиту в порядку, передбаченому цим Договором.

2.7.4.2.2. Клієнт зобов’язується:

2.7.4.2.2.1. Використовувати Кредит виключно на споживчі цілі.

2.7.4.2.2.2. Сплачувати Банку винагороду за надання Кредиту у розмірах та в строки, визначені Договором.

2.7.4.2.2.3. Повністю повернути Кредит у строк, встановлений у чеку.

2.7.4.2.2.4. В разі відмови від Кредиту повідомити Банк про намір відмовитися від Договору в електронному вигляді із накладенням Простого електронного підпису у Системі "Приват24" або мобільному додатку "Оплата частинами" до закінчення 14 денного строку з дня укладення Договору. При цьому у строк до семи календарних днів з дати подання повідомлення про відмову від Договору Клієнт зобов‘язаний повернути Банку грошові кошти, одержані згідно з Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою Договором.

2.7.4.2.2.5. У разі невиконання Клієнтом своїх зобов'язань за Договором, що призведе до звернення Банку до суду за захистом свої прав та законних інтересів, Клієнт зобов'язується відшкодувати Банку судові витрати.

2.7.4.2.3. Банк має право:

2.7.4.2.3.1. Відмовити Клієнту у видачі Кредиту, в тому числі якщо Банку стали відомі факти, які можуть свідчити про неможливість виконання Клієнтом зобов’язань за Кредитом або вже укладеними із Банком раніше кредитними договорами. Банк має право відмовити у видачі Кредиту за цим Договором і звільняється від відповідальності у випадках встановлення НБУ, Кабінетом Міністрів України, іншими органами влади і управління будь-яких видів обмежень щодо активних операцій Банку.

У разі зміни вартості кредитних ресурсів на ринку грошових ресурсів, зміни облікової ставки НБУ Банк має право за згодою Клієнта збільшити розмір винагороди за користування Кредитом, змінити періодичність порядку сплати платежів по Кредиту, про що Сторони укладають Договори про внесення змін до цього Договору.

2.7.4.2.3.2. При настанні будь-якої з таких подій:

- неотримання від Клієнта згоди на зміну винагороди за користування Кредитом, зміни періодичності порядку сплати платежів за Кредитом;

- порушення Клієнтом будь-якого із зобов’язань, передбачених умовами видачі та погашення Кредиту, в т. ч. у разі порушення цільового використання Кредиту;

- порушення кримінального провадження щодо Клієнта;

- встановлення відомостей, наданих Клієнтом Банку, такими, що не відповідають дійсності;

- відсутність у Банка вільних грошових коштів;

- наявність судових рішень, що набрали чинності, про стягнення грошових коштів з поточного рахунку Клієнта, наявність арешту на поточних рахунках, що належать Клієнту, наявність платіжних вимог про примусове списання та інших обставин, які явно свідчать про те, що наданий Клієнту кредит не буде повернутий вчасно,

Банк, на свій розсуд, має право змінити умови видачі та надання Кредиту – вимагати від Клієнта дострокового повернення Кредиту, сплати винагороди за користування, виконання інших зобов’язань за Кредитом у повному обсязі шляхом надсилання повідомлення. При цьому згідно зі статтями 212, 611, 651 Цивільного кодексу України за зобов’язаннями, терміни виконання яких не настали, терміни вважаються такими, що настали в зазначену у повідомленні дату. В цю дату Клієнт зобов’язується повернути Банку суму Кредиту в повному обсязі, відсотки за фактичний термін користування ним, повністю виконати інші зобов’язання за Кредитом.

2.7.4.2.4. Клієнт має право:

2.7.4.2.4.1. Клієнт має право в будь-який час здійснити дострокове повне повернення Кредиту із одночасною сплатою усіх платежів, що виникли за Договором на дату повного повернення, шляхом перерахування коштів на рахунок, що зазначений у чеку, у розмірі, достатньому для повного дострокового повернення.

Клієнт має право повідомити Банк про намір дострокового повного повернення  кредиту шляхом подання Заявки одним з каналів: Система "Приват24"; мобільний додаток "Оплата частинами"; у відділенні Банку; у ТСО через кнопку  "Оплата частинами"; звернувшись на гарячу лінію Банку за номером 3700.

2.7.4.3. Вартість Кредиту та порядок розрахунків

2.7.4.3.1. За користування Кредитом Клієнт щомісячно сплачує Банку винагороду у відсотках від розміру кредиту, визначеного чеком. Погашення кредиту та відсотків здійснюється  Клієнтом щомісячно шляхом сплати платежу в порядку, передбаченому п. 2.7.4.3.2 Умов та Правил.

Процентна ставка за кредитом фіксована та становить 2,9% щомісячно від загального розміру кредиту. Реальна річна відсоткова ставка, загальна вартість Кредиту, Графік платежів та інші істотні умови Договору визначені у Заяві про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг, чеку та у Паспорті споживчого кредиту.

2.7.4.3.2. Для погашення заборгованості за Кредитом Клієнт доручає Банку підключити послугу “Регулярний платіж” та здійснювати переказ коштів з поточного рахунку Клієнта, який Клієнт зазначає при оформленні послуги, на рахунок та в дату, зазначені в чеку, в розмірі, що підлягає сплаті за Договором (здійснювати договірне списання). При цьому Сторони узгодили, що Клієнт має право підключити Регулярний платіж в тому числі і з кредитної картки як за рахунок власних коштів Клієнта, так і за рахунок кредитних коштів.
Клієнт має право відключити “Регулярний платіж” через Систему “Приват24”, мобільний додаток “Оплата частинами”  або звернувшись на гарячу лінію/чат/відділення Банку.
В разі відключення послуги “Регулярний платіж”, Клієнт до дати, зазначеній в чеку, зобов`язується вносити кошти у розмірі, що підлягає сплаті за Договором, на рахунок, зазначений у чеку, через ТСО, касу, Систему "Приват24", мобільний додаток “Оплата частинами”, та будь-якими іншими каналами, якщо Банком надається така технічна можливість.

2.7.4.3.3. У разі, якщо дата погашення Кредиту та/або сплати комісії за цим Договором припадає на вихідний або святковий день, зазначені платежі повинні бути здійснені в банківський день, що передує вихідному або святковому дню.

2.7.4.3.4. Сторони дійшли згоди, що в разі:

- неповернення Клієнтом кредиту в строк, визначений у чеку, починаючи з дня, що є наступним за днем спливу строку,

- в разі, якщо Клієнт не виконав вимогу Банку щодо усунення порушення, в порядку, передбаченому п. 2.7.4.2.3.2 цього Договору, починаючи з дня, що є наступним за днем спливу строку, встановленого вимогою Банку,

Клієнт зобов'язується сплатити на користь Банку заборгованість по кредиту, а також проценти від суми неповернутого в строк кредиту, які у відповідності до частини 2 статті 625 Цивільного кодексу України встановлюються за домовленістю Сторін у процентах у розмірі 10% від простроченої суми заборгованості.

2.7.4.3.5. Кошти, отримані від Клієнта для погашення заборгованості за кредитом, у разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов’язання за Договором у повному обсязі, насамперед, направляються для погашення:

- прострочених процентів за користування кредитом,

далі - простроченої до повернення суми кредиту (тіла кредиту),

далі - процентів до сплати по кредиту,

далі - тіла кредиту до оплати,

далі — пеня згідно п. 2.7.4.4.1 Договору,

далі - проценти від суми неповернутого в строк кредиту відповідно до п. 2.7.4.3.5 Договору.

2.7.4.4. Відповідальність Сторін

2.7.4.4.1. За несвоєчасне виконання Клієнтом будь-якого грошового зобов'язання за цим Договором Банк має право нараховувати пеню у розмірі 15 % річних від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання, але не більше подвійної відсоткової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня,  за кожний день прострочення виконання. Пеня нараховується за методом “факт/360”: для розрахунку використовується фактична кількість днів у місяці, але умовно в році 360 днів.

2.7.4.4.2. Строк позовної давності за вимогами про стягнення Кредиту та інших платежів, передбачених цим Договором, встановлюються Сторонами тривалістю 15 років.

2.7.4.5. Строк дії Договору

2.7.4.5.1. Строк дії Договору визначається кінцевою датою повернення Кредиту, однак не раніше повного виконання Сторонами зобов’язань за Договором.

2.7.4.6. Інші умови

2.7.4.6.2. Зобов’язання Клієнта за згодою Банку можуть бути виконані іншою особою.

Тарифи

№ тарифу Бізнес Назва послуги Тариф Примітка
1 Бізнес по роботі з торговими підприємствами За користування кредитом "Миттєва розстрочка.Кредит готівкою" 2,90% Щомісячно від розміру кредиту