4.3. Умови та Правила надання послуг в системі LiqPay

4.3.1. Терміни та поняття

4.3.2. Система LiqPay - це платіжний сервіс Банку, призначений для спрощення проведення платіжних операцій між фізичними особами, юридичними особами та / або фізичними особами - підприємцями в мережі Інтернет за допомогою персональних комп'ютерів та / або інших мобільних пристроїв.

4.3.2. Предмет Договору

4.3.2.1. Банк надає Клієнту послуги переказу коштів з використанням платіжного сервісу Liqpay для спрощення проведення платіжних операцій у мережі Інтернет, а саме: переказ коштів, ініційований з використанням реквізитів Платіжних карток з метою здійснення ініціювання\виконання платіжних операцій від фізичних осіб на користь Клієнта (операції еквайрингу та p2pdebit) та від Клієнта на користь фізичних осіб (масові виплати), здійснення платіжних операцій з (оплати) у безготівковій формі на користь залучених Клієнтом Підприємств за реалізовані\надані\виконані ними товари/роботи/послуги, а також фінансові послуги з прийому платежів за допомогою системи LiqPay (далі - Послуги), в порядку, визначеному законодавством та цим Договором, а Клієнт зобов'язується сплачувати Банку винагороду, передбачену чинними Тарифами Банку.

4.3.2.2. Клієнт приєднується до Договору шляхом підписання Заяви про приєднання до Умов та Правил надання послуг в Системі LiqPay ” АТ КБ «ПриватБанк» (далі — Заява про приєднання).

4.3.2.3. Істотні умови Договору визначені Заявою про приєднання.

4.3.3. Правила реєстрації в системі LIQPAY

4.3.3.1. Необхідні умови для успішного підключення Клієнта-отримувача до системи LiqPay:

4.3.3.1.1. Реквізити для отримання фінансового відшкодування в Системі LiqPay відповідають реквізитам поточного рахунку Клієнта в Банку;

4.3.3.1.2. Клієнт-одержувач до початку роботи з Системою LiqPay має активний поточний рахунок в Банку, а так само Клієнт (представник Клієнта) ідентифікований і верифікований відповідно до вимог законодавства та внутрішніх положень Банку.

4.3.3.2. Додаткові вимоги:

4.3.3.2.1. Клієнт має працюючий Інтернет-магазин, який налаштовано для приймання платежів через Систему LiqPay;

4.3.3.2.2. Номер телефону, на який зареєстровано обліковий запис в Системі LiqPay, відповідає номеру телефону, зазначеного в реквізитах Клієнта в Банку, як фінансовий номер фізичної особи, визначеної      уповноваженим представником Клієнта, для виконання певних операцій в Системі LiqPay (Уповноважена особа або Довірена особа). Список Уповноважених і Довірених осіб доступній у Системі «Приват24 для бізнесу» в розділі: "Ще - Налаштування - Матриця повноважень");

4.3.3.2.3. Інтернет-магазин Клієнта успішно пройшов перевірку на відсутність забороненої продукції та послуг;

4.3.3.2.4. Інтернет-магазин Клієнта успішно пройшов перевірку на наявність необхідного функціоналу для здійснення покупки:

●   Опис товару або послуги на сайті;

●   Наявність товару та цін;

●   Встановлено оплата через систему LiqPay;

●   Відсутність додаткових комісій;

●   Наявність контактних даних на сайті;

●   Наявність договору і умови конфіденційності;

●   Прописані умови та правила оплати, доставки та повернень;

●   Торгові марки брендів Visa і бренду MasterCard в повному кольорі;

●   Бренди товарів / послуг написані без помилок;

●       Наявність інформації про відповідність стандарту PCI DSS, якщо введення карткових даних клієнтів відбувається на сайті (не через Віджет або Платіжну сторінку LiqPay).

4.3.3.3. Для активації магазину з відшкодуванням за деякими категоріями товарів\ послуг у Клієнта може бути запитана додаткова документація. Включаючи, але не обмежуючись:

●  Для продавців об'єктів інтелектуальної власності (ОІВ): прямі договори з правовласниками на право продажу \ поширення \ відтворення ОІВ.

●  Для продавців брендових товарів: прямі договори з правовласниками на використання торгової марки і договори з дистриб'ютором або дилером.

●  Для продавців квитків на заходи: договори з виконавцями і організаторами на право продажу квитків на захід.

● Для продавців квитків на транспорт: договори з перевізниками, транспортними компаніями, туристичними агентствами, транспортними компаніями, яких приваблює така компанія для організації перевезень, перельотів і подорожей.

●  Для компаній, що надають послуги теле-, радіо- мовлення, телебачення та інтернет-провайдерів: ліцензії на теле-, радіо- мовлення.

●  Та інше.

4.3.3.3.1. Для активації магазину без відшкодування Клієнт зобов'язаний надати Банку усі необхідні дані для проведення належної перевірки, налаштування інтернет-сайту та виконання інших вимог для встановлення статусу “Активація з відшкодуванням”.

Після самостійного встановлення Клієнтом віджету або платіжної сторінки LiqPay на власному інтернет-сайті, платники можуть перераховувати      Клієнту платежі за товари та послуги. Ці кошти перераховуються       з рахунків платників, але утримуються на транзитному рахунку Банку та не перераховуються Клієнту до надання усіх необхідних даних та виконання вимог для активації з відшкодуванням. Якщо Клієнта не буде активовано з відшкодуванням, через 180 днів кошти повертаються платникам.

 Інструкція з реєстрації Інтернет магазину в системі LiqPay

4.3.4. Банк має право:

4.3.4.1. Відмовити в наданні Послуг, а також повернути платіж без виконання, якщо платіж не пройшов перевірку безпеки.

4.3.4.2. У межах своїх внутрішніх правил та політики ведення бізнесу з метою мінімізації можливих ризиків і збитків від шахрайської діяльності, недотримання вимог законодавства, в односторонньому порядку встановлювати та/або змінювати максимальну суму операції з надання Банком Послуги Клієнту на підставі цього Договору.

4.3.4.3. Без узгодження з Клієнтом обмежити загальну суму Транзакцій по електронному платіжному засобу за один день на користь Клієнта, а так само, Банк має право встановити обмеження по сумі Транзакції в розмірі до 29 999,99 гривень або в еквіваленті цієї суми в іноземній валюті з одного електронного платіжного засобу за один день щодо кожного або будь-якого залученого Клієнтом Підприємства.

4.3.4.4. При виникненні претензій з боку Платника або його банка-емітента з приводу необґрунтованості здійсненого переказу      коштів з його рахунку на користь Клієнта (оспорювана Транзакція або Chargeback), Банк вживає заходів щодо врегулювання спірних питань, керуючись вимогами Міжнародних та / або Національних платіжних систем і чинного законодавства України. Клієнт зобов'язаний відшкодувати Банку суму оспорюваної Транзакції в порядку, передбаченому цим Договором.

4.3.4.5. Перевіряти дотримання Клієнтом положень цього Договору на підставі банківського законодавства України.

4.3.4.6. Призупинити обробку Транзакцій на користь Клієнта, у разі якщо кількість Chargeback за платежами на користь Клієнта складе більше 2% від обороту по Транзакціям, до остаточного з'ясування обставин.

4.3.4.7. Банк має право призупинити надання Послуг Клієнту (повідомивши про це Клієнта не пізніше дня призупинення) в наступних випадках:

●             Якщо Транзакції на момент їх здійснення     викликають підозру щодо їх правомірності               (на підставі інформації, отриманої Банком в результаті моніторингу операцій);

 ●             У разі отримання Банком повідомлення       від Міжнародної(-их) та / або Національної                (-их) платіжної (-их) системи (-м) та/або          від емітента Картки (в тому числі в               електронному вигляді/факсом) про те,            що проведені на користь Клієнта та/або          залученого Клієнтом Підприємства     Транзакції є шахрайськими;

●            У разі отримання Банком вимоги від Міжнародної (-их) / Національної (-их)           платіжної (-их) системи (-м) призупинити     / припинити надання Послуг Клієнту;

●             У разі отримання Банком повідомлення       від Міжнародної (-их) / Національної                   (-их) платіжної (-их) системи (-м) (у тому              числі в електронному вигляді / факсом)       про перевищення проведених через Клієнта \ залученого Клієнтом Підприємства допустимої (відповідно до правил   Міжнародної (-их) / Національної (-их)               платіжної (-их) системи (-м)) кількості операцій в місяць або допустимого рівня           щомісячного обороту по Транзакціям, за якими пред'явлені претензії.

4.3.4.8. У разі здійснення повернення товару/послуги Платнику, утримати суму повернення з розрахункового рахунку Клієнта, відкритому у Банку. Повернення проводиться Банком за умови наявності відповідної суми на такому розрахунковому рахунку Клієнта. За домовленістю, сума повернення може утримуватися Банком з наступних надходжень на рахунки Клієнта. Для здійснення повернення, Клієнт має провести скасування авторизації суми відповідної Транзакції через систему LiqPay.

4.3.5. Клієнт має право:

4.3.5.1. Отримувати від Банку консультації з порядку підключення до Послуг в Системі LiqPay, інформаційні матеріали, інструктаж по роботі з системою LiqPay і порядку проведення Транзакцій.

4.3.6. Банк зобов'язаний:

4.3.6.1. Виконувати платіжні інструкції платників щодо перерахування коштів на рахунок Клієнта, в порядку, визначеному чинним законодавством та цим Договором.

4.3.6.2. Виконувати платіжні інструкції Клієнта. надані до Банку Засобами дистанційної комунікації, які не суперечать чинному законодавству України, правилам Міжнародних / Національних платіжних систем і цьому Договором.

4.3.6.3. Переказувати на користь Клієнта суми платежів за вирахування вартості фінансових послуг з прийому платежів за допомогою системи LiqPay.

4.3.6.4.Забезпечити конфіденційність і нерозголошення інформації про операції, Електронні платіжні засоби Платників і їх персональні дані.

4.3.7. Клієнт зобов'язаний:

4.3.7.1. Виконувати вимоги законодавства України та правил Міжнародних/Національних платіжних систем, які застосовуються до Послуг.

4.3.7.2. Не допускати перевищення максимальної суми Транзакції.

4.3.7.3. Не розголошувати дані, що використовуються для авторизації Клієнта в Системі LiqPay третім особам.

4.3.7.4. Контролювати передачу динамічного пароля і даних, що використовуються для авторизації Клієнта в Системі LiqPay третім особам і довіреним / уповноваженим особам (Довіреній особі), у тому числі працівникам або підрядникам Клієнта для підключення до Системи LiqPay, підписання платіжних інструкцій, внесення зміни в умови надання Послуг і повідомляти Банк про Довірених осіб Клієнта і перелік їх повноважень.

4.3.7.5. Не застосовувати Систему LiqPay і Послуги для здійснення Транзакцій для прийому платежів щодо реалізації заборонених товарів і послуг.

4.3.7.6. Оплачувати Послуги та інші послуги Банку відповідно до тарифів Банку та на підставі  наданого Банком рахунку та підписаних Сторонами актів приймання-передачі наданих послуг.

Сторони узгодили, що акти приймання-передачі наданих послуг за цим Договором складаються у строки  та в порядку, узгодженому Сторонами шляхом  шляхом обміну письмовими повідомленнями.

4.3.7.7. Здійснювати власні платіжні операції відповідно до умов цього Договору.

4.3.7.8. Повідомляти Банк про всі зміни в даних Клієнта, пов'язаних з виконанням цього Договору, не пізніше 3 календарних днів з моменту їх виникнення в письмовому вигляді, надавши відповідну документацію та/або інформацію в будь-яке відділення Банку або по каналах зв'язку зі службою підтримки системи LiqPay.

4.3.7.9. Вносити зміни в реквізити для отримання платежів в системі LiqPay тільки після отримання від Банку відшкодування по всім представленим раніше даним.

4.3.7.10. При проведенні Транзакції дотримуватися порядку роботи з електронними платіжними засобами, викладеному в цьому Договорі, у правилах Міжнародної (-их) / Національної (-их) платіжної (-их) системи (-м) і чинному законодавстві України.

4.3.7.11. При укладанні Договору вказувати правильні реквізити, на які буде здійснюватися перерахування грошових коштів. Банк не несе відповідальності за повноту і достовірність наданих Клієнтом реквізитів.

4.3.7.12.Забезпечити конфіденційність і нерозголошення інформації про операції, персональні дані Платників, Транзакції.

4.3.7.13. Не допускати перевищення суми Транзакції понад суму вартості товарів та/або послуг, оплачуваних через Інтернет, за рахунок, зокрема:

- застосування курсу конвертації національної валюти України, відмінного від курсу, встановленого в Банку на момент проведення Транзакції. При обчисленні суми Транзакції в рахунок оплати вартості товарів та/або при здійсненні розрахунків з Платниками, Клієнт зобов'язаний використовувати виключно національну валюту України - гривню, а також повідомляти залучені Клієнтом Підприємства про заборону застосування різних курсів конвертації національної валюти України з метою визначення остаточної ціни товару\послуг\робіт, при направленні Платника на сторінку оплати та ініціюванні останнім відповідної Транзакції;

- порушення правил Міжнародної (-их) / Національної (-их) платіжної (-их) системи (-м) щодо заборони перекладення (включення до ціни товарів/робіт/послуг) комісій за еквайринг на власника Картки (мерчант зобов'язаний сплачувати комісію за інтернет еквайринг самостійно, додавання будь-якого роду сурчардж до вартості товару або перекладати комісію за обслуговування в LiqPay на власника Картки забороняється).

4.3.7.14.Відповідно до вимог міжнародного стандарту безпеки Інтернет-платежів 3-D Securе, прийнятого Міжнародною (-ми) / Національною (-ми) платіжною (-ми) системою (-ми), якщо Клієнт користується послугами технічного інтегратора (оператора послуг платіжної інфраструктури), ресурси якого сертифіковані за стандартами PCI DCC, Клієнт має право вимагати введення реквізитів Карток (номер Картки, строк дії, CVV) від Платників на сайті в мережі Інтернет, на якому залучені Клієнтом Підприємства реалізують\надають\виконують товари\послуги\роботи.

4.3.7.15. Виконувати інші умови використання системи LiqPay, що визначають права і обов'язки Сторін.

4.3.7.16. При виникненні обставин, що перешкоджають виконанню умов цього Договору, повідомити Банк у триденний термін.

4.3.7.17. Забезпечити наявність достатньої кількості грошових коштів на поточному рахунку Клієнта для надання Банком Послуг за цим Договором.

4.3.7.18. Повідомити Банк негайно, але не пізніше одного календарного дня, про виявлені факти компрометації будь-яких даних Клієнта, залучених Клієнтом Підприємств або Платників. Негайно вжити заходів щодо запобігання компрометації та усунення слабких місць у безпеці захищеної інформації. Розкривати інформацію судовим і правоохоронним органам, про компрометаціонні події, в порядку встановленому чинним законодавством України. Забезпечити можливість своїм співробітникам зв'язатися через всі доступні канали зв'язку з представниками Банку для визначення ступеня компрометації карткових платіжних реквізитів.

4.3.7.19. Відразу, але не пізніше двадцяти чотирьох (24) годин, забезпечити збереження всієї інформації, у всіх можливих для фіксації джерелах, що стосується фактів компрометації, в тому числі:

●           забезпечити збереження та       захист всіх потенційних доказів, що мають відношення до судової експертизи;

             

●           ізолювати зламані системи       з мережі;

             

●           зберегти всі системи виявлення вторгнень, захист від вторгнень, журнали Prevention System, все брандмауери, Web, бази даних і журнали подій;

             

●           задокументувати всі дії       реагування на інциденти, а також               утримуватися від перезавантаження або скомпрометованої, або потенційно             зараженої системи або прийняття       еквівалентних дій, які можуть мати          ефект усунення або знищення інформації, яка потенційно може свідчити про подію.

4.3.7.20. Відмовитися від здійснення платіжної операції з використанням платіжного інструменту у разі:

1) неможливості виконання авторизації у зв'язку з технічними причинами;

2) отримання негативного коду відповіді від емітента платіжного інструменту;

3) інших випадків, установлених договором або законодавством України.

4.3.8. Моніторинг операцій

4.3.8.1.З метою виявлення операцій, що викликають підозру щодо їх правомірності та вжиття заходів для запобігання шахрайських операцій з Картками, Банк має право здійснювати моніторинг сайтів та Інтернет-магазинів залучених Клієнтом Підприємств, а також (аналіз) Транзакцій та/або інформації, що міститься в Дистанційних розпорядженнях, які підпадають під регулювання цим Договором, на предмет відповідності вимогам цього Договору, положень законодавства України, правил Міжнародних / Національних платіжних систем, умов надання банківських послуг.

4.3.9. Гарантований депозит

4.3.9.1. Банк має право вимагати від Клієнта сплати Гарантованого депозиту в разі наявності підозр про порушення Клієнтом законодавства України, правил Міжнародної (-их) / Національної (-их) платіжної (-их) системи (-м) та/або умов надання банківських послуг Банку, задля запобіганню можливих збитків, пов’язаних з претензіями споживачів послуг Клієнта (Chargeback) та/або застосування відповідних санкцій з боку Міжнародної (-их) / Національної (-их) платіжної (-их) системи (-м).

4.3.9.2. Сума Гарантованого депозиту розраховується Банком, виходячи з суми завданих або потенційних збитків Банку внаслідок стягнення з Банку сум за неврегульованими (у т.ч. не відшкодованими Банку) Клієнтом оспорюваними Транзакціями, суми еквіваленту доларів США, що дорівнює стягненим та/або таких, що можуть бути стягнені з Банку сум санкцій (штрафів) Міжнародною (-ми) та / або Національною (-ми) платіжною (-ми) системою (-ми). При визначенні суми Гарантованого депозиту в українських гривнях застосовується курс продажу Банком доларів США на дату виставлення відповідного рахунку Банком, якщо інше не передбачено цим Договором. Сума Гарантованого депозиту формується у національній валюті України – гривні та обліковується Банком на відповідному внутрішньобанківському рахунку, при цьому проценти на суму Гарантованого депозиту не нараховуються та, відповідно, Банком не сплачуються

4.3.9.3. Клієнт зобов'язаний сплатити суму Гарантованого депозиту протягом 2 календарних днів з моменту отримання відповідної вимоги від Банку шляхом перерахування коштів на рахунок, вказаний у вимозі Банку. У разі ненадання Клієнтом відповіді та/або невнесення депозиту протягом 2 календарних днів з моменту отримання вимоги:

- Банк має право обмежити ліміт обігу на місяць та/або призупинити надання послуг Клієнту;

- Банк має право отримати грошові кошти у розмірі Гарантованого депозиту із поточного рахунка Клієнта, відкритого в Банку, та/або утримати грошові кошти у розмірі Гарантованого платежу з надходжень на рахунки Клієнта, шляхом ініціювання Банком дебетового переказу, що здійснюються в порядку та на підставі Договору. Сторони узгодили, що підписанням Заяви про приєднання Клієнт надає Банку згоду на здійснення такого дебетового переказу та такий платіж є акцептованим Клієнтом.

4.3.9.4. Накопичена та невикористана сума Гарантованого депозиту повертається Банком на рахунок Клієнта після спливу 180 (ста вісімдесяти) календарних днів з моменту останньої події оскарження Транзакції / застосування відповідних санкцій Міжнародною(-ми) / Національною платіжною(-ми) системою(-ми) або протягом 5 (п’яти) робочих днів після припинення договірних відносин, у залежності від того яка подія настане раніше.

4.3.9.5. В разі виникнення у Банку збитків внаслідок Chargeback(-s) та/або застосування відповідних санкцій Міжнародною(-ми) / Національною (-ми) платіжною (-ми) системою (-ми), сума Гарантованого депозиту перераховується на користь Банку в межах суми збитків.

4.3.10. Канали оплати

4.3.10.1. Ка     нали оплати, що доступні Клієнту в системі LiqPay, вказані в Тарифах.

4.3.10.2. Банк має право в односторонньому порядку встановлювати обмеження і ліміти надання Послуги по кожному з каналів оплати (наприклад, Максимальну суму Транзакції по кожному каналу оплати) без обов'язкового попереднього повідомлення Клієнта. Продовження співпраці при змінених умовах, є підтвердженням Клієнта про ознайомлення та про прийняття змінених умов.

4.3.11. Вартість послуг та порядок розрахунків

4.3.11.1. Вартість Послуг і порядок здійснення розрахунків визначаються в Заяві про приєднання та Тарифах.

4.3.11.2. З метою реалізації досягнутих домовленостей за цим Договором, а також з метою виконання будь-яких інших своїх грошових зобов'язань за цим Договором, підписанням Заяви про приєднання, Клієнт надає свою згоду на проведення Банком  дебетового переказу по сплаті винагороди Банку  з усіх поточних рахунків Клієнта, відкритих в Банку, а також тих, що будуть відкриті в майбутньому, в національній валюті України та/або в іноземній  валюті у розмірі, еквівалентному сумі винагороди, відповідно до тарифів та термінів, визначених цим Договором, протягом строку його дії. 

4.3.11.3. У випадку, якщо валюта на рахунках Клієнта, що відкриті в установах Банку та за якими Банк буде здійснювати дебетовий переказ, є відмінною від валюти виконання відповідного зобов’язання за цим Договором, Сторони узгодили, що конвертація іноземної валюти здійснюється за комерційним  курсом Банку для карток на момент валютування. Курс валют  для карток оприлюднюється на сайті Банку https://privatbank.ua/.

4.3.11.4. Дебетовий переказ коштів здійснюється відповідно до встановленого законодавством порядку, при цьому оформляється платіжна інструкція, у реквізиті "Призначення платежу" якоі зазначаються номер, дата і посилання на відповідні положення цього Договору, одержувачем коштів є Банк.

4.3.11.5. У випадку недостатності або відсутності у Клієнта коштів в національній валюті України для погашення заборгованості у національній валюті України, Підписанням цієї Заяви про приєднання, Клієнт надає свою згоду на проведення Банком  дебетових переказів коштів  в іноземній валюті, зокрема, з поточних рахунків Клієнта, що вже зазначені у цьому Договорі, а так само, що можуть бути відкриті в майбутньому, у розмірах, що еквівалентні сумі заборгованості за цим Договором в національній валюті України на дату виконання дебетового переказу за офіційним курсом гривні щодо іноземних валют, встановленим НБУ на дату виконання дебетового переказу.          .    

4.3.12. Відповідальність Сторін

4.3.12.1. Клієнт несе відповідальність за розголошення і збереження конфіденційності даних, що використовуються для авторизації Клієнта в системі LiqPay.

4.3.12.2. Клієнт несе повну відповідальність за будь-які дії осіб, яким були передані дані, які використовуються для авторизації Клієнта в системі LiqPay для підключення Клієнта до системи LiqPay або внесення зміни в умови надання Послуг. Клієнт несе повну відповідальність за операції, що здійснюються в системі LiqPay його Довіреними особами.

4.3.12.3. При невиконанні або неналежному виконанні своїх зобов'язань однією із Сторін, інша Сторона має право вимагати від винної Сторони виконання прийнятих на себе зобов'язань, а також відшкодування завданих їй збитків.

4.3.12.4. При використанні Клієнтом системи LiqPay та/або Послуг для здійснення Транзакцій щодо заборонених товарів та послуг та/або високоризикових операцій, які призвели до стягнень відповідною Міжнародною платіжною системою сум коштів з Банку, Клієнт сплачує Банку штраф, в розмірі еквівалента 2500,00 доларів США за кожне встановлене порушення (платіж). Сплата штрафу здійснюється у гривні, для розрахунку суми штрафу в гривні застосовується офіційний курс гривні до відповідної іноземної валюти, що встановлений НБУ станом на дату сплати такого штрафу. Окрім сплати вказаного штрафу, Клієнт зобов’язується відшкодовувати збитки, пов'язані із застосуванням штрафних санкцій Міжнародними платіжними системами за результатами незаконної та/або ризикової діяльності Клієнта, пов'язаної з використанням системи LiqPay та/або Послуг для здійснення Транзакцій щодо заборонених та/або ризикових товарів чи послуг, в повному обсязі, включаючи витрати Банку, пов'язані з наданням Банку правової допомоги третіми особами.

4.3.12.5. Не вважається забороненою, в розумінні цього Договору, діяльність, що здійснюється на підставі, в межах та протягом строку, що визначений відповідною ліцензією (дозволом), що виданий уповноваженим державним органом України на право зайняття такою діяльністю.

4.3.12.6. При збільшенні цін на товари або послуги, оплачувані через Інтернет, внаслідок порушення зобов’язань, передбачених положеннями цього Договору, Клієнт зобов'язаний протягом 3-х днів після отримання офіційного повідомлення від Банку про таке порушення, усунути його. У разі неусунення або відмови в усуненні порушення, Клієнт зобовязується сплатити Банку штраф в розмірі 5000 грн. на рахунок та у строки, визначені у вимозі Банку, за кожен випадок порушення, а також різницю ціни замовлення при оплаті через Інтернет в порівнянні з іншими способами оплат (готівковий або безготівковий розрахунок) по кожній оскарженій за цим правилом Транзакції.

4.3.12.7. Датою належного виконання Банком грошових зобов'язань перед Клієнтом вважається дата перерахування коштів / відшкодування по Транзакціям в повній сумі на вказаний у Заяві рахунок Клієнта.

4.3.12.8. Якщо поточний рахунок Клієнта вказаний у реквізитах для перерахування відшкодування по Транзакціям знаходиться в іншому банку, Банк не несе відповідальність за комісії, що стягуються його розрахунковим банком, і терміни зарахування розрахунковим банком грошових коштів на рахунок Клієнта.

4.3.12.9. Клієнт несе повну відповідальність за інформацію, що міститься на його офіційному сайті та на сайтах залучених Клієнтом Підприємств, на яких Клієнт надає послуги з переказу коштів.

4.3.12.10. При підтвердженні факту розголошення конфіденційної інформації, а також за кожен факт, якщо сертифікат PCI DCC технічного інтегратора (оператора послуг платіжної інфраструктури) Клієнта припинив дію або якщо Клієнт змінив технічного інтегратора і при цьому вимагав введення реквізитів Карток (номер Картки, строк дії, CVV) від Платників, Клієнт зобов'язується сплатити Банку штраф в розмірі 5000 грн. на рахунок та у строки, визначені у вимозі Банку, за кожен випадок порушення. При неодноразовому (два і більше разів) порушенні цієї умови Клієнтом, Банк має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, повідомивши про це Клієнта не пізніше ніж за 3 (три) робочі дні до дати розірвання Договору.

4.3.13. Врегулювання розбіжностей та розгляд спорів

 4.3.13.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникають з цього Договору або в зв'язку з ним, будуть, за можливістю, вирішуватися шляхом переговорів.

Якщо Сторони не дійдуть згоди, спори і розбіжності підлягають вирішенню в установленому чинним законодавством України порядку.

4.3.13.2. При виникненні будь-яких претензій, які виникають внаслідок виконання цього Договору, Банк вживає заходів щодо врегулювання спірних питань, керуючись вимогами Міжнародної (-их) / Національної (-их) платіжної (-их) системи (-м) і чинним законодавством України.

У випадку, якщо іншого не передбачено правилами Міжнародної (-их) / Національної (-их) платіжної (-их) системи (-м), строк відповіді Клієнта на таку  претензію складає 10 (десять) календарних днів з дати отримання повідомлення Банку про її надходження.

4.3.13.3. Клієнт зобов'язаний відшкодувати Банку суму збитків банку, що завдані внаслідок Chargeback(-s) та/або застосування відповідних санкцій Міжнародною (-ми) та / або Національною (-ми) платіжною (-ми) системою (-ми), а Банк має право утримати цю суму з сум наступних надходжень коштів Клієнту, в порядку, передбаченому цим Договором.

4.3.13.4. В разі порушення строків виконання платіжних операцій, передбачених Законом України “Про платіжні послуги” або цим Договором, Банк зобов’язаний сплатити Клієнту пеню в розмірі 0,1 відсотка суми простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше 1 відсотка суми платіжної операції.

4.3.14. Строк дії Договору. Припинення Договору

4.3.14.1. Цей Договір вважається укладеним з моменту його підписання.

4.3.14.2.  Цей Договір набуває чинності з моменту його укладання та діє  1 рік, але не менше, ніж до повного виконання зобов'язань Сторонами за цим Договором. Договір вважається продовженим на кожні наступний наступний календарний рік в разі, якщо за 30 днів до дати закінчення дії цього Договору жодна зі Сторін не заявила про намір його розірвання (Банк може повідомляти Клієнта про намір розірвання одним з таких способів: в письмовій формі, через встановлені засоби електронного зв'язку Банку та Клієнта: Система “Приват24 для бізнесу”, SMS-повідомлення на останні відомі Банку номери телефонів, надані Банку при ідентифікації та актуалізації відомостей про Клієнта, або іншими засобами. Клієнт може повідомляти Банк про намір розірвання Договору в письмовій формі).

4.3.14.3. Цей Договір припиняється після закінчення строку дії цього Договору або за настання інших обставин, встановлених  Договором або вимогами чинного законодавства.

 4.3.14.4. При розірванні цього Договору Клієнт зобов'язується зняти з усіх сторінок сайтів, з використанням яких надає послуги з переказу коштів, логотипи АТ КБ «ПриватБанк», Приват-24, посилання www.privatbank.ua і іншу інформацію про співпрацю з Банком за цим Договором.

4.3.14.5. У разі встановлення фактів компрометації даних через неналежний захист платіжних реквізитів Карток Клієнтом, Банк має право достроково розірвати Договір і припинити надання Послуг за цим Договором.

 

Тарифи

№ тарифу Бізнес Назва послуги Тариф Примітка
1 Електронний бізнес Переказ коштів 1,5 % від суми переказу за картками усіх банків; 1,0 % для МСС 4900 Комунальні послуги Канали: - Система “Приват24”; - платіжна сторінка Банку у мережі Інтернет; - внесення готівкою через ТСО; - Оплата з використанням токену; - Masterpass та Masterpass one click; - Visa Checkout
2 Електронний бізнес Переказ коштів в рамках взаємодії за сервісом “Оплата частинами” Згідно тарифів підрозділу 3.6.1. Еквайринг цих Умов та Правил