3.7.4. Міжнародні документарні акредитиви

3.7.4.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.7.4.1.1. Цей розділ регулює взаємовідносини Банку та Клієнта за міжнародними документарними акредитивами, відкритими Банком за наказом Клієнта або авізованими Банком на користь Клієнта.

3.7.4.1.2. Умови та порядок проведення розрахунків за акредитивами мають бути передбачені зовнішньоекономічним контрактом Клієнта та не мають суперечити законодавству України.

3.7.4.1.3. Умови та порядок здійснення операцій з міжнародними документарними акредитивами регулюються Уніфікованими правилами та звичаям для документарних акредитивів Міжнародної торгової палати в останній редакції, іншими міжнародними документами, затвердженими Міжнародною торговою палатою, котрі регулюють розрахунки у вигляді акредитивів та імплементовані відповідно до чинного законодавства України, Цивільним кодексом України, Постановою правління НБУ №514 від 03.12.2003 р. "Про затвердження "Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами при розрахунках за зовнішньоекономічними операціями" та іншими нормативно-правовими актами України.

3.7.4.1.4. Рішення про відкриття / авізування акредитива приймається Банком згідно з його внутрішніми положеннями.

3.7.4.1.5. В разі призначення іншого банку в якості виконуючого, Банк не несе відповідальності за дії такого виконуючого банку з виконання акредитива та за якість перевірки ним документів.

3.7.4.1.6. Банк отримує комісійну винагороду згідно з умовами акредитива, в яких передбачені умови отримання комісійної винагороди та відшкодування витрат за акредитивом. Комісії Банка за міжнародними акредитивами стягуються згідно з чинними тарифами, передбаченими цими Умовами та Правилами, а також розміщеними на сайті pb.ua/mezhakkr.

Тарифи Банку встановлені в доларах США. Для резидентів України комісії пред'являються до сплати у національній валюті України за офіційним курсом НБУ на дату виставлення комісії. Для нерезидентів України комісії пред'являються до сплати в валюті акредитива або доларах США.

Для резидентів та нерезидентів України розрахунок комісії за акредитивом у валюті, відмінній від доларів США, здійснюється виходячи з суми акредитива, перерахованої в долари США за крос-курсом НБУ на дату виставлення комісії.

Сплата комісій здійснюється без ПДВ.

3.7.4.1.7. Комісії Банку за акредитивом мають бути сплачені Клієнтом впродовж 5 банківських днів, якщо інше не передбачене вимогою або повідомленням про сплату комісій Банку.

3.7.4.1.8. Банк має право на договірне списання коштів з поточного рахунку Клієнта в розмірі своїх комісій, якщо вони не сплачені Клієнтом впродовж строку, вказаного в п. 3.7.4.1.7.

3.7.4.1.9. Банк може призупинити надання послуг в разі несплати йому комісій, що підлягають сплаті за рахунок Клієнта.

3.7.4.1.10. В акредитивній операції банки мають справу тільки з документами. Якщо згідно з умовами акредитива Банк зазначено в якості вантажоодержувача в транспортному документі, то Банк звільняється від обов'язків здійснення будь-яких дій стосовно вантажу: страхування, зберігання, розпорядження, митне оформлення, ліквідація та оформлення наслідків надзвичайних морських подій (генеральна аварія, окрема аварія, зіткнення суден, рятування та ін.) та інші дії, окрім проставлення передаточного надпису (індосамента) на відповідному транспортному документі.

3.7.4.1.11. В разі зміни уповноважених осіб та/або печатки, які зазначені в АНКЕТІ-ЗАЯВІ про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, Клієнт має негайно письмово сповістити Банк про такі зміни з зазначенням номеру кожного діючого акредитива. Клієнт зобов'язується самостійно контролювати видані ним довіреності та негайно сповіщати Банк письмово з зазначенням номеру відповідного акредитива про відкликання, анулювання, зміну або заміну довіреностей.

3.7.4.1.12. Банк зобов'язаний cвоєчасно інформувати Клієнта щодо всіх питань, пов'язаних з ходом виконання цього Договору та акредитива, які, на думку Банку, вимагають втручання Клієнта для пошуку прийнятного рішення.

3.7.4.2. ІМПОРТНИЙ АКРЕДИТИВ

3.7.4.2.1. На підставі статті 634 Цивільного кодексу України Клієнт приєднується до підрозділу “Міжнародні документарні акредитиви” Умов та Правил надання банківських послуг (далі — Умови та Правила) шляхом підписання Заяви про відкриття документарного акредитива відповідно до форми, затвердженої Банком, з зазначенням всіх необхідних реквізитів, передбачених нормативно-правовими актами НБУ, що разом з цими Умовами та Правилами становлять Договір про відкриття акредитиву.

3.7.4.2.2. Предмет Договору

3.7.4.2.2.1. Предметом цього договору є відкриття Банком міжнародного покритого акредитива в сумі, на строк та умовах, викладених в Заяві про відкриття документарного акредитива та Додатку 1 до Заяви (за його наявністю).

3.7.4.2.2.2.  Умови доручення Клієнта вважаються прийнятими Банком в тому випадку, коли Заяву про відкриття документарного акредитива скріплено підписом уповноваженого представника Банка, або в разі направлення Клієнтом доручення електронними засобами зв'язку (email, система Клієнт-Банк, Система “Приват 24 для бізнесу” та ін.) — при виконанні Банком такого доручення.

3.7.4.2.3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.7.4.2.3.1. Клієнт зобов'язується:

3.7.4.2.3.1.1. Надати Банку копію зовнішньоекономічного контракту або документи, які його заміняють, котрі передбачають відкриття міжнародного документарного акредитива.

3.7.4.2.3.1.2. Протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту прийняття Банком Заяви про відкриття документарного акредитива надати останньому грошові кошти, необхідні для проведення платежу за акредитивом, в валюті акредитива і в розмірі не менш як сума акредитива з урахуванням додатного толеранса. Надання вказаних грошових коштів здійснюється за реквізитами, отриманими від Банка. Якщо не передбачено будь-якими іншими угодами між Клієнтом та Банком, відсотки на грошові кошти, розміщені за даним Договором, не нараховуються та не виплачуються.

3.7.4.2.3.1.3. Сплатити Банку комісію за відкриття акредитива, а також інші дії, здійснені Банком за дорученням Клієнта, згідно з тарифами та за реквізитами, зазначеними у відповідній вимозі Банка.

3.7.4.2.3.1.4. Відшкодовувати витрати Банка у випадку, зазначеному в п. 3.7.4.2.3.4.3. цього Договору у строк, визначений у вимозі Банка.

3.7.4.2.3.1.5. Протягом 2 (двох) банківських днів з моменту передачі Клієнту вимоги або на дату, вказану в цій вимозі, надати Банку грошові кошти, необхідні для сплати банківських комісій та витрат третіх сторін, які виникли при відкритті та обслуговуванні акредитива.

3.7.4.2.3.1.6. За вимогою Банка надати останньому фінансову інформацію (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до звітів в обсягах, передбачених законодавством для відповідних звітних періодів для відповідних суб’єктів господарської діяльності, а також сумарні надходження на всі рахунки Клієнта за останні три місяця в розрізі кожного місяця), а також іншу інформацію, зокрема про майно, що належить Клієнту на праві власності або повного господарського відання.

3.7.4.2.3.1.7. Забезпечити умови для проведення Банком перевірок фінансового стану Клієнта за інформацією бухгалтерського, оперативного та складського обліку.

3.7.4.2.3.1.8. У випадку винесення господарським судом ухвали про порушення справи про банкрутство Клієнта повідомити Банк не пізніше 3 (трьох) банківських днів з моменту наявної інформації та/або одержання ухвали господарського суду.

3.7.4.2.3.1.9. В разі наявності в акредитивній операції підтверджуючого банку, узгодити вибір такого підтверджуючого банку з Банком.

3.7.4.2.3.2. Банк зобов'язується:

3.7.4.2.3.2.1. Відкрити акредитив згідно з Заявою про відкриття документарного акредитива протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту надання Клієнтом грошових коштів згідно з п. 3.7.4.2.3.1.2 цього Договору. При цьому Банк не несе відповідальності за затримку, пов'язану з необхідністю уточнення умов доручення і внесення до нього необхідних доповнень та виправлень, або пов'язану з ненаданням Клієнтом документів, необхідних для виконання Банком своїх обов'язків за цим договором.

3.7.4.2.3.2.2. Повідомити Клієнта про ануляцію акредитива Бенефіціаром.

3.7.4.2.3.2.3. Використовувати грошові кошти, надані Клієнтом для здійснення платежів за акредитивом, тільки для здійснення таких платежів.

3.7.4.2.3.2.4. Після закінчення строку дії акредитива повернути Клієнту залишок грошових коштів, наданих ним згідно з п. 3.7.4.2.3.1.2. цього Договору. При цьому з суми залишку Банком може бути утримана сума банківських комісій та витрат третіх сторін, які підлягають сплаті Клієнтом, але кошти для сплати яких не були надані Клієнтом згідно з п. 3.7.4.2.3.1.5 цього Договору.

3.7.4.2.3.3. Клієнт має право:

3.7.4.2.3.3.1. За згодою Банку вносити пропозиції щодо внесення змін в умови акредитива, включаючи його ануляцію, шляхом подачі відповідних листів або заяв, підписаних з боку Клієнта. З моменту письмової згоди Банку або виконання ним інструкцій Клієнта щодо змін умов акредитива, відповідні листи або заяви Клієнта стають невід'ємною частиною цього Договору. Будь-які зміни (включаючи ануляцію) набирають чинності після отримання згоди на них Бенефіціара та підтверджуючого банку (в разі його наявності).

3.7.4.2.3.3.2. Здійснювати авансові платежі в залік сплати комісій Банка та інших банків за акредитивом.

3.7.4.2.3.3.3. За згодою Банку надавати Заяву про відкриття документарного акредитива, а також інші заяви та листи за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування клієнта або підписані з використанням кваліфікованого електронного підпису в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.7.4.2.3.4. Банк має право:

3.7.4.2.3.4.1. Списувати грошові кошти з поточних рахунків Клієнта в порядку, визначеному в п. 3.7.4.2.3.5.1.

3.7.4.2.3.4.2. Виконуючи доручення та інструкції Клієнта, залучати третіх осіб для виконання доручень та інструкцій Клієнта. При цьому Банк діє за рахунок та на ризик Клієнта.

3.7.4.2.3.4.3. На відшкодування витрат, які виникли в зв’язку з виконанням своїх обов’язків за цим Договором, зокрема у випадку, якщо він вжив усіх заходів відносно здійснення дій, але не зміг здійснити їх з обставин, які не залежали від нього.

3.7.4.2.3.4.4. У випадку коли в день закінчення терміну розміщення грошових коштів Банк не буде мати достатніх доказів припинення його обов'язків, котрі випливають з умов акредитива або угоди з виконуючим банком, Банк буде мати право затримати повернення грошових коштів Клієнту до моменту отримання достатніх доказів про припинення його обов'язків.

3.7.4.2.3.5. Клієнт доручає Банку:

3.7.4.2.3.5.1. Списувати грошові кошти з усіх своїх поточних рахунків для виконання зобов'язань з погашення комісій, штрафних санкцій (пені) та неустойки за даним Договором при настанні строків платежу (здійснювати договірне списання). Списання грошових коштів здійснюється відповідно до встановленого чинним законодавством порядку.

3.7.4.2.3.5.2. При відкритті підтвердженого акредитива розмістити грошові кошти в розмірі не більше суми акредитива з урахування додатного толеранса на рахунку гарантійного депозиту в підтверджуючому банку та/або банку, що випускає рамбурсне зобов'язання, якщо таке розміщення необхідно для цілей підтвердження акредитива. При цьому повернення Клієнту невикористаного залишку грошових коштів згідно з п.3.7.4.2.3.2.4 здійснюватиметься тільки після повернення підтверджуючим/рамбурсуючим банком невикористаного залишку гарантійного депозиту. Клієнт приймає на себе всі ризики, пов'язані з вибором підтверджуючого/рамбурсуючого банку.

3.7.4.3. ЕКСПОРТНИЙ АКРЕДИТИВ

3.7.4.3.1. Предметом цього Договору є отримання Банком експортного акредитиву на користь Клієнта та передача умов акредитиву Клієнту.

3.7.4.3.2. За авізування акредитива, а також інші дії, здійснені Банком за дорученням Клієнта, Клієнт сплачує Банку комісію у порядку, визначеному п.п. 3.7.4.1.6 — 3.7.4.1.9 цього Договору.

3.7.4.3.3. Клієнт повинен надавати документи в спеціалізовані відділення Банку за адресами, вказаними Банком при авізуванні акредитива. При наданні Клієнтом документів за акредитивом відлік часу починається з дня отримання документів в офіс Банку, адреса якого зазначена в листі про авізування акредитива.

3.7.4.4. ІНШІ УМОВИ

3.7.4.4.1. Відправка Банком Заяв, вимог та листів за документарним акредитивом Клієнту може здійснюватися електронними засобами зв'язку (email, paperless, система Клієнт-Банк) або вручатися уповноваженому представнику Клієнта.

3.7.4.4.2. Банк не несе відповідальності за затримку у доставці або втрату документів при транспортуванні документів кур'єрською службою.

3.7.4.4.3. Банк є платником податку на прибуток на загальних підставах.

 

Додатки:

1. Заява про відкриття документарного акредитива
2. Додаток №1 до заяви про відкриття документарного акредитива
3. Заява про внесення змін в умови документарного акредитива

 

 

Тарифи

№ тарифу Бізнес Назва послуги Тариф Примітка
1 Напрямок корпоративного бізнесу Відкриття або збільшення суми акредитива 0,2% (мін. - USD100, макс. - USD2000)
2 Напрямок корпоративного бізнесу Платіж за акредитивом 0,15% (мін. - USD100, макс. - USD1000)
3 Напрямок корпоративного бізнесу Комісія за зобов'язання за відкритим банком непокритим міжнародним акредитивом 2,0 % річних - під заставу майнових прав на депозит, ОВДП або під контр-гарантії інших банків; 3,0 % річних - під заставу майна; 3,5 % річних - під інше забезпечення або бланково (не менше $20 за місяць)
4 Напрямок корпоративного бізнесу Авізування акредитива/ збільшення суми 0,15% (мін. - USD100, макс. - USD500)
5 Напрямок корпоративного бізнесу Перевірка документів за акредитивом 0,2% (мін. - USD100, макс. - USD1000)
6 Напрямок корпоративного бізнесу Підтвердження акредитива З покриттям в ПриватБанку: 0,15% (мін. - USD100, макс. - USD500); Без покриття – від 2%річних (не менше 20 USD на місяць)
7 Напрямок корпоративного бізнесу Пересилання платіжних документів між банками по міжнародним гарантіям/ резервним акредитивам/ акредитивам/ інкасо Відповідно до тарифів кур'єрської служби
8 Напрямок корпоративного бізнесу Внесення змін до відкритого банком міжнародного акредитива USD 50
9 Напрямок корпоративного бізнесу Авізування змін до отриманого банком міжнародного акредитива USD 50