1.1.6. Додаткові положення

1.1.6. Додаткові положення.
1.1.6.1. Якщо інше не зазначено у відповідному підрозділі Умов та Правил, Договір діє протягом 12 місяців з моменту підписання Клієнтом Заяви про приєднання. Якщо протягом цього строку жодна зі Сторін не проінформує іншу Сторону про припинення дії Договору, він автоматично лонгується на такий же строк.
1.1.6.2. Банк не несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором у випадку, якщо виконання таких зобов'язань стає неможливим, утрудненим або затримується через виникнення форс-мажорних обставин, що включає опублікування або зміну у тлумаченні або застосування будь-яких законодавчих або нормативних актів, постанов, рішень і т.п. державними або місцевими органами України або інших держав, Національним банком України або центральними (національними) банками інших держав (у тому числі обмеження щодо конвертації і переказу коштів), у результаті яких виконання Банком своїх зобов'язань за Договором стає незаконним або неправомірним, а також саботаж, пожежі, стихійні лиха, війни і т.п.
1.1.6.3. Банк звільняється від майнової відповідальності у разі технічних збоїв (відключення/ушкодження електроживлення і мереж зв'язку, збоїв програмного забезпечення процесингового центру і бази даних Банку, технічні збої у платіжних системах), а також в інших ситуаціях, що знаходяться поза сферою контролю Банку, які спричинили невиконання Банком Умов Договору та/або договорів, що укладаються в рамках Договору.
1.1.6.3. Сторони зобов'язуються врегулювати суперечки і претензії, що виникають у зв'язку з виконанням Договору, шляхом переговорів, а в разі неможливості врегулювати спір шляхом переговорів - у судовому порядку. На підставі законів, у тому числі іноземних держав, для врегулювання відносин між Банком та Клієнтом може бути застосоване законодавство іноземної держави.
1.1.6.4. Cтрок позовної давності щодо вимог Банку, які виникають на підставі Умов та Правил, становить 15 років, якщо інше не встановлено у відповідному підрозділі Умов та Правил, що регулює умови надання відповідної послуги.
1.1.6.5. В разі припинення (розірвання) Договору, винагорода, раніше сплачена Клієнтом Банку за Договором, не повертається і не зараховується в рахунок погашення заборгованості перед Банком.
1.1.6.6. При виконанні своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або цінностей, прямо або побічно, будь-яким особам, для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги.
При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються застосованими для цілей цього Договору законодавством, як дача/отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
У разі виникнення у Сторони підозри, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень Договору, відповідна Сторона зобов’язується повідомити іншу Сторону в письмовій формі. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинне бути надіслане протягом десяти робочих днів з дати письмового повідомлення.
У письмовому повідомленні Сторона зобов’язана послатися на факти або надати аргументи про можливість порушення будь-яких положень Договору контрагентом, його афілійованими особами, працівниками або посередниками виражається в діях, які кваліфікуються чинним законодавством, як дача або одержання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
У разі порушення однією Стороною зобов’язань утримуватися від заборонених дій та / або неотримання іншою Стороною в установлений цим договором термін підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться, інша Сторона має право розірвати договір в односторонньому порядку повністю або в частині, надіславши письмове повідомлення про розірвання. Сторона, з чиєї ініціативи було розірвано цей Договір відповідно до положень цієї статті, має право вимагати відшкодування реального збитку, що виник в результаті такого розірвання.
1.1.6.7. Банк не здійснює зарахування або переказ коштів, надання або отримання кредиту (позики), здійснення інших фінансових операцій з активами клієнтів у разі, якщо хоча б одна зі сторін - учасників фінансової операції та/або вигодоодержувач та/або країна походження товару та/або територія транзиту товару/послуги має відповідну реєстрацію, місце проживання, місцезнаходження, місцепоходження або є територією держави, що: 
- включена до переліку держав (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (в тому числі дипломатичне представництво, посольство, консульство такої іноземної держави), або однієї зі сторін - учасників фінансової операції є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому в зазначеній державі (території); 
- підтримує терористичну діяльність, підпадає під санкції, ембарго або аналогічні заходи відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН, Європейського Союзу, Управління по контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) та законодавства України; 
- має стратегічні недоліки у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення відповідно до заяв Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF); 
- визнана Банком високоризиковою державою (територією) відповідно до ризик-орієнтованого підходу. 
Перелік таких країн (територій) розміщений на офіційному сайті Банку у мережі Інтернет.
1.1.6.8. Умови конфіденційності
1.1.6.8.1. Банк та Клієнт володіють певною службовою (в тому числі банківською таємницею) і конфіденційною інформацією, яка є інформацією з обмеженим доступом, далі  - Конфіденційна інформація. У зв’язку з оцінкою передбачуваних ділових відносин між Сторонами, будь-яка Сторона може розкривати свою службову та конфіденційну інформацію іншій Стороні.
1.1.6.8.2. Сторони висловлюють бажання захистити таку конфіденційну інформацію від розголошення третім особам і не допустити її використання або розкриття, за винятком випадків, коли це дозволено відповідно до чинного законодавства і Умов та правил надання банківських послуг або іншим чином санкціоновано в письмовій формі.
1.1.6.8.3. Банк та Клієнт домовилися про наступне:
1.1.6.8.3.1. Конфіденційна інформація
1.1.6.8.3.1.1. «Конфіденційна інформація» означає конфіденційну інформацію будь-якої Сторони, що розкривається для зазначеної Цілі в будь-який момент часу однією зі сторін («Розкриваюча сторона») іншій стороні («Отримуюча сторона»), яку Розкриваюча сторона бажає захистити від необмеженого розголошення або несанкціонованого використання, незалежно від форми розголошення (письмової, усної, графічної, електронної або візуальної).
Щоб уникнути сумнівів, Конфіденційна інформація, крім іншого, включає будь-яку інформацію конфіденційного характеру, якою обмінюються Сторони до і після укладення договірних відносин.
1.1.6.8.3.1.2. Конфіденційна інформація включає:
а) банківську таємницю, 
 б) інформацію про фізичну особу 
в) маркетингову інформацію, плани і прогнози, 
г) інформацію, що відноситься до інтелектуальної власності, 
д) технічну інформацію, 
е) інформацію і документи правового характеру,
ж) будь-яку іншу інформацію, яка в силу свого характеру або умов є конфіденційною або вказана в якості такої будь-якою зі Сторін.
1.1.6.8.3.2. Нерозголошення
1.1.6.8.3.2.1. Отримуюча сторона зобов’язується дотримуватися конфіденційності всієї інформації, Розкриваючої сторони, не розголошувати таку інформацію і не допускати її розголошення будь-якій особі, організації або державному органу або співробітникам таких осіб, а також не використовувати конфіденційну інформацію Розкриваючої сторони, інакше, ніж це явно дозволено цими Умовами та правилами. Розкриваюча сторона заздалегідь дає згоду на розкриття своєї Конфіденційної інформації співробітникам Отримуючої сторони, яким вона необхідна для оцінки передбачуваних ділових відносин між сторонами. Отримуюча сторона зобов’язується забезпечити дотримання кожною із вказаних осіб умов конфіденційності відповідно до цих Умов та правил.
1.1.6.8.3.2.2. Обов’язки Отримуючої сторони, викладені вище не виникають щодо інформації, яка:
а) була у відкритому доступі на момент її передачі Розкриваючої сторони Отримуючій стороні;
б) стає загальним надбанням не з вини Отримуючої стороні після того, як Розкриваюча сторона передала таку інформацію;
в) отримана з іншого джерела;
г) має бути розкрита у відповідності до закону. При цьому діє умова, що подібне необхідне розкриття здійснюється після надання Розкриваючій стороні попереднього письмового повідомлення (якщо для цього є розумна можливість), щоб Розкриваюча сторона могла опротестувати розкриття або звернутися до суду за отриманням відповідного наказу, що скасовує вимогу про розкриття інформації. На Отримуючу сторону покладається обов’язок доведення існування винятків, описаних в даному пункті.
1.1.6.8.3.3. Право власності на Конфіденційну інформацію Розкриваючої сторони:
1.1.6.8.3.3.1. Конфіденційна інформація Розкриваючої сторони залишається і буде залишатися її виключною власністю, вона має рівну цінність і захищається в тому ж обсязі що і об’єкти інтелектуальної власності, об'єкти ноу-хау. Отримуюча сторона зобов'язується не використовувати будь-які матеріали, документи або носії інформації будь-якого характеру, які містять конфіденційну інформацію Розкриваючої сторони, або належать Розкриваючій стороні, без явно вираженої письмової згоди Розкриваючої сторони. Згідно із запитом Розкриваючої сторони, в строк, зазначений в запиті, Отримуюча сторона, зобов'язується повернути Розкриваючій стороні всі матеріали, що знаходяться в її розпорядженні, на зберіганні або під її контролем. Крім того, Розкриваюча сторона зобов'язується негайно знищити всі копії.
1.1.6.8.3.3.2. Розкриваюча сторона з метою аудиту і моніторингу використання Конфіденційної інформації має право подавати письмові запити, на які Одержуюча сторона надає письмову відповідь в строк, що не перевищує 10-ть робочих днів.
1.1.6.8.3.4. Використання Конфіденційної інформації
1.1.6.8.3.4.1. Кожна сторона зобов'язується не допускати використання Конфіденційної інформації в своїх інтересах або в інтересах інших осіб для іншої мети, ніж мета, зазначена в договорі. При цьому, кожна Сторона не дозволяє подібні дії своїм контролюючим, дочірнім компаніям, філіям або третім особам.
1.1.6.8.3.5. Стандарт захисту конфіденційності інформації
1.1.6.8.3.5.1. Отримуюча сторона зобов'язується в будь-який момент часу захищати конфіденційність інформації Розкриваючої сторони. Мінімальним стандартом захисту є такий ступінь захисту і такі заходи, призначені для забезпечення захисту, які застосовуються Одержуючою стороною для своєї найбільш секретної або конфіденційної інформації, але в жодному разі не нижче стандарту, який використовується розумною людиною щодо особистої секретної або конфіденційної інформації.
1.1.6.8.3.6. Інші умови захисту Конфіденційної інформації.
1.1.6.8.3.6.1. Всі зобов'язання Отримуючої сторони за цими Умовами залишаються в силі протягом п'яти (5) років після припинення дії договірних відносин щодо Конфіденційної інформації Розкриваючої сторони, яка розкрила її Отримуючій стороні до припинення дії договірних відсносин.
1.1.6.8.3.6.2. Ці Умови регулюються законами України і інтерпретуються відповідно до них.
1.1.6.8.3.6.3. Ці Умови разом з усіма додатками до них являють собою повну домовленість між Сторонами щодо захисту Конфіденційної інформації; замінюють всі попередні домовленості та обмін інформацією між Сторонами з приводу цього.
1.1.6.8.3.7. Персональні дані
1.1.6.8.3.7.1. Приєднуючись до Умов та Правил надання банківських послуг шляхом підписання Заяви про приєднання Клієнт як суб'єкт персональних даних висловлює свою згоду на обробку Банком всіх персональних даних Клієнта, включно з персональними даними, обробка яких згідно з законодавством України становить особливий ризик для прав і свобод суб’єктів персональних даних (зокрема біометричних даних, даних про місце перебування, персональних даних про притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності, релігійні переконання та інших), з метою надання послуг за цим Договором без обмеження строку зберігання та обробки персональних даних.
Метою обробки персональних даних Клієнта є забезпечення реалізації відносин у сфері надання банківських послуг, забезпечення реалізації комерційної діяльності Банку, ідентифікація Клієнтів за допомогою сервісу BankID, реалізація та захист прав Сторін за укладеними договорами, дотримання вимог чинного законодавства України, проведення Банком статистичних досліджень та інших цілей, пов'язаних із наданням послуг за цим Договором.
Клієнт надає Банку згоду на передачу персональних даних Клієнта розпорядникам баз персональних даних Банку, а також третім особам, якщо цього вимагає захист прав і законних інтересів Клієнта без додаткового узгодження та повідомлення Клієнта.
Банк також має право на зберігання і обробку персональних даних Клієнта, отриманих із загальнодоступних джерел.
1.1.6.8.3.7.2. Клієнт з метою отримання банківських послуг та надання Банком послуг інформаційного характеру третім особам надає Банку згоду:

- на обробку його персональних даних з первинних джерел, зокрема, відомостей про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, паспортних даних, зобов'язання фінансового характеру, про майновий стан щодо себе та членів своєї сім'ї (для державного службовця і особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця), автобіографічних даних, відомостей про трудову діяльність, особистих відомостей (вік, стать, родинний стан, склад сім'ї тощо), відомостей про зареєстроване або фактичне місце проживання, про перебування на військовому обліку, даних щодо стану здоров'я в межах, визначених законодавством, щодо підтвердження права на пільги, встановлені законодавством, щодо реєстрації фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, ідентифікаційних даних в електронному вигляді (біографічні довідки, номери телефонів), запису зображення (фото);

- використання персональних даних, що передбачає будь-які дії Банку з обробки персональних даних, їх захисту, а також дії з надання часткового або повного права обробки персональних даних третіми особами у відносинах, пов'язаних з персональними даними;

- поширення персональних даних, що передбачає дії Банку з передачі відомостей третій особі про Клієнта.

При цьому Сторони узгодили, що для Банку підтвердженням згоди Клієнта на обробку, в тому числі поширення його персональних даних третій особі, зокрема, але не виключно, надання Банком інформації про здійснений Клієнтом платіж, стан рахунку Клієнта, є надання третьою особою в Банк унікального коду, який згенерований Банком для Клієнта, та відомий виключно Клієнту. Унікальний код Банк генерує Клієнту під час надання йому банківських послуг.

Клієнт надає Банку дозвіл на розкриття банківської таємниці третім особам, в т.ч. приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій.

При цьому Сторони узгодили, що для Банку підтвердженням дозволу Клієнта на розкриття банківської таємниці, зокрема, але не виключно, надання Банком інформації про здійснений Клієнтом платіж, стан рахунку Клієнта, є надання третьою особою в Банк унікального коду, який згенерований Банком для Клієнта, та відомий виключно Клієнту. Унікальний код Банк генерує Клієнту під час надання йому банківських послуг.

1.1.6.8.3.7.3. Клієнт згідно Закону України "Про організацію формування та обігу кредитних історій», Закону України «Про захист персональних даних» з метою формування його кредитної історії дає згоду на збір, зберігання, використання, поширення інформації про себе в ТОВ «Українське бюро кредитних історій», код в ЄДРПОУ 33546706, що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, (далі - Бюро), а також на передачу / отримання Банком / іншими суб'єктами господарювання, з якими Клієнт уклав кредитні угоди, в / від Бюро такої інформації. Факт згоди Клієнта підтверджується підписанням Заяви або іншого документа, який свідчить про приєднання Клієнта до цих Умов та Правил надання банківських послуг.
До інформації про Клієнта, зокрема (але не обмежуючись), відносяться:
1) Відомості, що ідентифікують особу Клієнта: для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; паспортні дані, місце проживання; ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (у разі наявності), відомості про поточну трудову діяльність, сімейний стан і кількість осіб, які перебувають на його утриманні; для юридичних осіб - повне найменування; місцезнаходження; дата та номер державної реєстрації, відомості про орган державної реєстрації; ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України; прізвище, ім'я і по батькові, паспортні дані керівника та головного бухгалтера; основний вид господарської діяльності; відомості, які ідентифікують власників, що володіють 10 (десяти) і більше процентами статутного капіталу юридичної особи; для фізичних осіб-власників – прізвище, ім'я і по батькові, паспортні дані, ідентифікаційний номер і місце проживання; для юридичних осіб-власників: повне найменування, місцезнаходження, дата та номер державної реєстрації; відомості про орган державної реєстрації, ідентифікаційний код;
2) Відомості про грошові зобов'язання Клієнта: відомості про кредитний правочин та зміни до неї (номер і дата укладання правочину, сторони, вид угоди); сума зобов'язання за кредитним правочином; вид валюти зобов'язання, строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про розмір погашеної суми та остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; відомості про припинення кредитної угоди і способі її припинення (у тому числі за згодою сторін, у судовому порядку, гарантом тощо), відомості про визнання кредитної угоди недійсною і підстави такого визнання. Під кредитною угодою сторони мають на увазі угоди, за якими виникають, змінюються або припиняються обов'язки Клієнта щодо оплати грошових коштів протягом певного часу в майбутньому Банку та / або іншим суб'єктам господарювання, в тому числі постачальникам житлово-комунальних послуг (електро-, газо-, водо -, теплопостачання, водовідведення та ін).
Клієнт згоден з тим, що у разі неналежного виконання своїх зобов'язань ТОВ «Українське бюро кредитних історій», де буде зберігатися і оброблятися його кредитна історія, розмір фінансової відповідальності ТОВ «Українське бюро кредитних історій» перед Клієнтом обмежується розміром, який вказаний у договорі про надання інформаційних послуг, укладеному між Банком та ТОВ «Українське бюро кредитних історій».
1.1.6.8.3.7.4. Приєднанням до цього Договору Клієнт дає згоду на передачу Банком до Кредитного реєстру Національного банку України інформації про Клієнта, його кредитні операції та виконання зобов’язань за ними, а також на отримання доступу до інформації  про кредитні операції Клієнта в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національний банк України».
1.1.6.9. Користуючись веб-сайтом Банку, Клієнт дає згоду на використання та зберігання cookie-файлів на своєму кінцевому пристрої. Банк використовує cookie-файли з метою аналізу відвідувань веб-сайту, надання послуг та оцінки ефективності рекламних кампаній.
1.1.6.10. Клієнт своїм знаходженням у приміщенні Банку надає свою згоду при оформленні цього Договору, наданні будь-яких інших банківських послуг на здійснення Банком фото-, аудіо-, відеозйомки Клієнта, зберігання Банком фотографій, аудіозаписів, відеозаписів; а також на поширення фотографій, аудіозаписів та відеозаписів що зберігаються, у випадках, передбачених цим Договором та законодавством України.
1.1.6.11. Клієнт дає свою згоду на здійснення Банком телефонного запису при зверненні на клієнтську підтримку Банку, зберігання такого запису та його використання та поширення в разі виникнення спорів між Банком та Клієнтом.
1.1.6.12. Банк не несе відповідальності перед Клієнтом, Довіреними особами Клієнта, його контрагентами за будь-які затримки, утримання, санкції, обмеження та інші негативні наслідки щодо рахунків, грошових коштів та операцій за рахунками, якщо такі наслідки пов‘язані із виконанням вимог FATCA з боку Податкової служби США, діями іноземних банків та інших осіб, які беруть участь в переказах, що ґрунтуються на на міжнародних нормах і правилах, спрямованих на протидію тероризму, боротьбу з відмиванням коштів і ухиленням від оподаткування, а також за будь-які пов’язані з цим збитки, витрати, моральну шкоду та/або неотримані доходи.

1.1.6.13. Клієнт надає свою згоду Банку отримувати у Оператора телекомунікаційних послуг, що надає Клієнту телекомунікаційні послуги та обробляє дані, що пов'язані з наданням таких послуг, інформацію щодо коефіцієнта телекомунікаційної поведінки Клієнта (що є результатом оцінки загальної (знеособленої) динаміки (тенденції) щодо використання Клієнтом його телекомунікаційних послуг (продуктів) різного виду за допомогою аналітичної моделі), необхідні для наступної мети обробки даних в Банку. Відповідному Оператору Клієнт дає згоду на обробку та передачу такої інформації.