1.1.6. Додаткові положення

1.1.6.1. Якщо інше не зазначено у відповідному підрозділі Умов та Правил, Договір діє протягом 12 місяців з моменту підписання Клієнтом Заяви про приєднання. Якщо протягом цього строку жодна зі Сторін не проінформує іншу Сторону про припинення дії Договору, він автоматично продовжується на такий же строк.
1.1.6.2. Банк звільняється від майнової відповідальності у разі технічних збоїв (відключення/ушкодження електроживлення і мереж зв'язку, збоїв програмного забезпечення процесингового центру і бази даних Банку, технічні збої у платіжних системах), а також в інших ситуаціях, що знаходяться поза сферою контролю Банку, які спричинили невиконання Банком Умов Договору та/або договорів, що укладаються в рамках Договору.
1.1.6.3. Сторони зобов'язуються врегулювати суперечки і претензії, що виникають у зв'язку з виконанням Договору, шляхом переговорів, а в разі неможливості врегулювати спір шляхом переговорів - у судовому порядку. На підставі законів, у тому числі іноземних держав, для врегулювання відносин між Банком та Клієнтом може бути застосоване законодавство іноземної держави.
1.1.6.4. Cтрок позовної давності щодо вимог Банку, які виникають на підставі Умов та Правил, становить 15 років, якщо інше не встановлено у відповідному підрозділі Умов та Правил, що регулює умови надання відповідної послуги.
1.1.6.5. В разі припинення (розірвання) Договору, винагорода, раніше сплачена Клієнтом Банку за Договором, не повертається і не зараховується в рахунок погашення заборгованості перед Банком.
1.1.6.6. При виконанні своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або цінностей, прямо або побічно, будь-яким особам, для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги.
При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються застосованими для цілей цього Договору законодавством, як дача/отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
У разі виникнення у Сторони підозри, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень Договору, відповідна Сторона зобов’язується повідомити іншу Сторону в письмовій формі. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинне бути надіслане протягом десяти робочих днів з дати письмового повідомлення.
У письмовому повідомленні Сторона зобов’язана послатися на факти або надати аргументи про можливість порушення будь-яких положень Договору контрагентом, його афілійованими особами, працівниками або посередниками виражається в діях, які кваліфікуються чинним законодавством, як дача або одержання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
У разі порушення однією Стороною зобов’язань утримуватися від заборонених дій та / або неотримання іншою Стороною в установлений цим договором термін підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться, інша Сторона має право розірвати договір в односторонньому порядку повністю або в частині, надіславши письмове повідомлення про розірвання. Сторона, з чиєї ініціативи було розірвано цей Договір відповідно до положень цієї статті, має право вимагати відшкодування реального збитку, що виник в результаті такого розірвання.
1.1.6.7. Банк не здійснює зарахування або переказ коштів, надання або отримання кредиту (позики), здійснення інших фінансових операцій з активами клієнтів у разі, якщо хоча б одна зі сторін - учасників фінансової операції та/або вигодоодержувач та/або країна походження товару та/або територія транзиту товару/послуги має відповідну реєстрацію, місце проживання, місцезнаходження, місцепоходження або є територією держави, що:
- включена до переліку держав (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (в тому числі дипломатичне представництво, посольство, консульство такої іноземної держави), або однієї зі сторін - учасників фінансової операції є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому в зазначеній державі (території);
- підтримує терористичну діяльність, підпадає під санкції, ембарго або аналогічні заходи відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН, Європейського Союзу, Управління по контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) та законодавства України;
- має стратегічні недоліки у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення відповідно до заяв Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF);
- визнана Банком високоризиковою державою (територією) відповідно до ризик-орієнтованого підходу.
Перелік таких країн (територій) розміщений на офіційному сайті Банку у мережі Інтернет.
1.1.6.8. Умови конфіденційності
1.1.6.8.1. Банк та Клієнт володіють певною службовою (в тому числі банківською таємницею) і конфіденційною інформацією, яка є інформацією з обмеженим доступом, далі - Конфіденційна інформація. У зв’язку з оцінкою передбачуваних ділових відносин між Сторонами, будь-яка Сторона може розкривати свою службову та конфіденційну інформацію іншій Стороні.
1.1.6.8.2. Сторони висловлюють бажання захистити таку конфіденційну інформацію від розголошення третім особам і не допустити її використання або розкриття, за винятком випадків, коли це дозволено відповідно до чинного законодавства і Умов та правил надання банківських послуг або іншим чином санкціоновано в письмовій формі.
1.1.6.8.3. Банк та Клієнт домовилися про наступне:
1.1.6.8.3.1. Конфіденційна інформація
1.1.6.8.3.1.1. «Конфіденційна інформація» означає конфіденційну інформацію будь-якої Сторони, що розкривається для зазначеної Цілі в будь-який момент часу однією зі сторін («Розкриваюча сторона») іншій стороні («Отримуюча сторона»), яку Розкриваюча сторона бажає захистити від необмеженого розголошення або несанкціонованого використання, незалежно від форми розголошення (письмової, усної, графічної, електронної або візуальної).
Щоб уникнути сумнівів, Конфіденційна інформація, крім іншого, включає будь-яку інформацію конфіденційного характеру, якою обмінюються Сторони до і після укладення договірних відносин.
1.1.6.8.3.1.2. Конфіденційна інформація включає:
а) банківську таємницю, 
б) інформацію про фізичну особу 
в) маркетингову інформацію, плани і прогнози, 
г) інформацію, що відноситься до інтелектуальної власності, 
д) технічну інформацію, 
е) інформацію і документи правового характеру,
ж) будь-яку іншу інформацію, яка в силу свого характеру або умов є конфіденційною або вказана в якості такої будь-якою зі Сторін.
1.1.6.8.3.2. Нерозголошення

1.1.6.8.3.2.1. Отримуюча сторона зобов’язується дотримуватися конфіденційності всієї інформації, Розкриваючої сторони, не розголошувати таку інформацію і не допускати її розголошення будь-якій особі, організації або державному органу або співробітникам таких осіб, а також не використовувати конфіденційну інформацію Розкриваючої сторони, інакше, ніж це явно дозволено цими Умовами та правилами.Розкриваюча сторона заздалегідь дає згоду на розкриття своєї Конфіденційної інформації співробітникам Отримуючої сторони, яким вона необхідна для оцінки передбачуваних ділових відносин між сторонами. Персональні дані можуть бути розкриті у разі наявності підстав для такого розкриття. Отримуюча сторона зобов’язується забезпечити дотримання кожною із вказаних осіб умов конфіденційності відповідно до цих Умов та правил.

1.1.6.8.3.3. Право власності на Конфіденційну інформацію Розкриваючої сторони:

1.1.6.8.3.3.1. Конфіденційна інформація Розкриваючої сторони залишається і буде залишатися її виключною власністю, вона має рівну цінність і захищається в тому ж обсязі що і об’єкти інтелектуальної власності, об'єкти ноу-хау. Отримуюча сторона зобов'язується не використовувати будь-які матеріали, документи або носії інформації будь-якого характеру, які містять конфіденційну інформацію Розкриваючої сторони, або належать Розкриваючій стороні, без явно вираженої письмової згоди Розкриваючої сторони. Персональні дані можуть бути розкриті у разі наявності підстав для такого розкриття. Згідно із запитом Розкриваючої сторони, в строк, зазначений в запиті, Отримуюча сторона, зобов'язується повернути Розкриваючій стороні всі матеріали, що знаходяться в її розпорядженні, на зберіганні або під її контролем. Крім того, Розкриваюча сторона зобов'язується негайно знищити всі копії.

1.1.6.8.3.3.2. Розкриваюча сторона з метою аудиту і моніторингу використання Конфіденційної інформації має право подавати письмові запити, на які Одержуюча сторона надає письмову відповідь в строк, що не перевищує 10-ть робочих днів.
1.1.6.8.3.4. Використання Конфіденційної інформації
1.1.6.8.3.4.1. Кожна сторона зобов'язується не допускати використання Конфіденційної інформації в своїх інтересах або в інтересах інших осіб для іншої мети, ніж мета, зазначена в договорі. При цьому, кожна Сторона не дозволяє подібні дії своїм контролюючим, дочірнім компаніям, філіям або третім особам.
1.1.6.8.3.5. Стандарт захисту конфіденційності інформації
1.1.6.8.3.5.1. Отримуюча сторона зобов'язується в будь-який момент часу захищати конфіденційність інформації Розкриваючої сторони. Мінімальним стандартом захисту є такий ступінь захисту і такі заходи, призначені для забезпечення захисту, які застосовуються Одержуючою стороною для своєї найбільш секретної або конфіденційної інформації, але в жодному разі не нижче стандарту, який використовується розумною людиною щодо особистої секретної або конфіденційної інформації.
1.1.6.8.3.6. Інші умови захисту Конфіденційної інформації.

1.1.6.8.3.6.1. Всі зобов'язання Отримуючої сторони за цими Умовами залишаються в силі протягом п'яти (5) років після припинення дії договірних відносин щодо Конфіденційної інформації Розкриваючої сторони, яка розкрила її Отримуючій стороні до припинення дії договірних відносин.

1.1.6.9. Банківська таємниця

1.1.6.9.1. Клієнт надає Банку дозвіл на розкриття банківської таємниці третім особам, в т.ч. приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій. При цьому Сторони узгодили, що для Банку підтвердженням дозволу Клієнта на розкриття банківської таємниці, зокрема, але не виключно, надання Банком інформації про здійснений  Клієнтом платіж, стан рахунку Клієнта, є надання третьою особою в Банк унікального коду, який згенерований Банком для Клієнта, та відомий виключно Клієнту. Унікальний код Банк генерує Клієнту під час надання йому банківських послуг.

1.1.6.10. Форс-мажор

1.1.6.10.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо це викликано дією обставин непереборної сили, про які Сторони в момент укладення Договору не могли знати та не могли їх передбачити (обставини «форс-мажору»).

1.1.6.10.2. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами цього Договору, обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

1.1.6.10.3. Сторона, якій стало відомо про настання чи загрозу настання обставин «форс-мажору», негайно, але в будь-якому випадку не пізніше наступного робочого дня, повідомляє про них іншу Сторону усно (за допомогою телефону) та письмово (шляхом передання відповідного повідомлення факсом, кур’єром, засобами електронної пошти). У випадку недотримання Стороною положення цього пункту, така Сторона позбавляється права посилатись на наявність обставин «форс-мажору».

1.1.6.10.4. Під час дії обставин «форс-мажору» виконання зобов’язань за Договором може призупинятись (частково або в повному обсязі).

1.1.6.10.5. Невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором однією з Сторін у зв’язку з дією обставин «форс-мажору» не спричиняє застосування до неї яких-небудь заходів відповідальності.

1.1.6.10.6. Обов’язок доведення неможливості виконання зобов’язань або неналежного виконання за Договором у зв’язку з дією обставин «форс-мажору» покладається на Сторону, яка посилається на них в якості обґрунтування своїх вимог або заперечень.

1.1.6.10.7. Належним підтвердженням обставин «форс-мажору» є довідка Торгово-промислової палати України або відповідних регіональних торгово-промислових палат.

1.1.6.10.8. Обставини «форс-мажору» автоматично продовжують строк виконання зобов’язань на період їх дії та ліквідації наслідків. Якщо обставини «форс-мажору» триватимуть більше ніж 6 (шість) місяців, то кожна із Сторін має право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором, і, в такому разі, жодна із Сторін не має права на відшкодування другою Стороною можливих збитків.