3.7.3. Міжнародні банківські гарантії

3.7.3. Міжнародні банківські гарантії

3.7.3.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.7.3.1.1. Цей розділ регулює взаємовідносини Банку та Клієнта за міжнародними банківськими гарантіями, наданими Банком за наказом Клієнта або отриманими Банком на користь Клієнта.

3.7.3.1.2. Умови та порядок здійснення операцій з міжнародними банківськими гарантіями регулюються Цивільним кодексом України, Постановою правління НБУ № 639 від 15.12.2004 р. "Про проведення операцій за гарантіями" та іншими нормативно-правовими актами України. Умови та порядок здійснення операцій з міжнародними банківськими гарантіями можуть також регулюватися Уніфікованими правилами для гарантій за вимогою Міжнародної торгової палати в останній редакції та іншими міжнародними документами, затвердженими Міжнародною торговою палатою, що імплементовані відповідно до чинного законодавства України.

3.7.3.1.3. Рішення про надання/авізування гарантії приймається Банком згідно з його внутрішніми положеннями.

3.7.3.1.4. Банк отримує комісійну винагороду згідно з умовами гарантії, в яких передбачені умови отримання комісійної винагороди та відшкодування витрат за гарантією. Комісії Банка за міжнародними гарантіями стягуються згідно з чинними тарифами, передбаченими цими Умовами та Правилами, а також розміщеними на сайті pb.ua/garant.

Тарифи Банка встановлені в доларах США. Для резидентів України комісії пред'являються до сплати у національній валюті України за офіційним курсом НБУ на дату виставлення комісії. Для нерезидентів України комісії пред'являються до сплати в валюті гарантії або доларах США.

Для резидентів та нерезидентів України розрахунок комісії за гарантією у валюті, відмінній від доларів США, здійснюється виходячи з суми гарантії, перерахованої в долари США за крос-курсом НБУ на дату виставлення комісії.

Сплата комісій здійснюється без ПДВ.

3.7.3.1.5. Комісії Банку за гарантією мають бути сплачені Клієнтом впродовж 5 банківських днів, якщо інше не передбачене вимогою або повідомленням про сплату комісій Банку.

3.7.3.1.6. Банк має право на дебетовий переказ коштів з поточного рахунку Клієнта в розмірі своїх комісій, якщо вони не сплачені Клієнтом впродовж строку, вказаного в п. 3.7.3.1.5.

3.7.3.1.7. Банк може призупинити надання послуг в разі несплати йому комісій, що підлягають сплаті за рахунок Клієнта.

3.7.3.1.8. В разі зміни уповноважених осіб та/або печатки, які зазначені в АНКЕТІ-ЗАЯВІ про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, Клієнт має негайно письмово сповістити Банк про такі зміни з зазначенням номеру кожної діючої гарантії. Клієнт зобов'язується самостійно контролювати видані ним довіреності та негайно сповіщати Банк письмово з зазначенням номеру відповідної гарантії про відкликання, анулювання, зміну або заміну довіреностей.

3.7.3.1.9. Банк зобов’язаний своєчасно інформувати Клієнта щодо всіх питань, пов'язаних з ходом виконання цього Договору та гарантії, які, на думку Банку, вимагають втручання Клієнта для пошуку прийнятного рішення.

3.7.3.2. НАДАННЯ ГАРАНТІЇ

3.7.3.2.1. На підставі статті 634 Цивільного кодексу України Клієнт приєднується до підрозділу “Міжнародні банківські гарантії” Умов та Правил надання банківських послуг (далі — Умови та Правила) шляхом підписання Заяви про надання гарантії відповідно до форми, затвердженої Банком, з зазначенням всіх необхідних реквізитів, передбачених нормативно-правовими актами НБУ, що разом з цими Умовам та Правилами становлять Договір про надання гарантії.

3.7.3.2.2. Предмет Договору

3.7.3.2.2.1. Клієнт доручає, а Банк приймає на себе зобов'язання від свого імені та за рахунок Клієнта надати на користь Бенефіціара гарантію на умовах, викладених в Заяві про надання гарантії. Текст гарантії наведено в додатку № 1 до Заяви про надання гарантії, яка є невід'ємною частиною цього Договору.

3.7.3.2.2.2. Умови доручення Клієнта вважаються прийнятими Банком в тому випадку, коли Заяву про надання гарантії скріплено підписом уповноваженого представника Банка, або в разі направлення Клієнтом доручення електронними засобами зв'язку (email, система Клієнт-Банк, Система “Приват 24 для бізнесу” та ін.) — при виконанні Банком такого доручення.

3.7.3.2.3. Права та обов’язки Сторін

3.7.3.2.3.1. Банк зобов'язується:

3.7.3.2.3.1.1. Надати гарантію у відповідності до доручення Клієнта згідно з Заявою про надання гарантії, яка є невід'ємною частиною цього Договору, протягом 10 (десяти) банківських днів після надання Клієнтом грошових коштів згідно з пунктом 3.7.3.2.3.2.1 цього Договору. При цьому Банк не несе відповідальності за затримку, пов'язану з необхідністю уточнення умов доручення і внесення в нього необхідних доповнень і виправлень, або пов’язану з ненаданням Клієнтом документів, необхідних для виконання Банком своїх зобов’язань за цим Договором.

3.7.3.2.3.1.2. Використовувати грошові кошти, надані Клієнтом для проведення платежу за гарантією, тільки для здійснення платежу за гарантією та повернути Клієнту залишок коштів після припинення обов'язків Банку перед Бенефіціаром.

3.7.3.2.3.1.3. Протягом 2 (двох) банківських днів після отримання вимоги Бенефіціара повідомити про це Клієнта та надати йому копію вимоги разом з копіями наданих до неї документів.

3.7.3.2.3.1.4. Розглянути вимогу Бенефіціара разом з наданими до неї документами в термін 5 (п'ять) банківських днів.

3.7.3.2.3.1.5. Негайно повідомити Клієнта та Бенефіціара про недійсність або припинення основного зобов’язання Клієнта, яке забезпечується гарантією, у випадку коли Банку стало відомо про це у строк після отримання вимоги Бенефіціара.

3.7.3.2.3.1.6. Сплатити повторну вимогу Бенефіціара у випадку її отримання після повідомлення Банка згідно з пунктом 3.7.3.2.3.1.5 цього Договору, за умови що отримана вимога відповідає умовам гарантії. При цьому, у випадку надлишкової сплати на користь Бенефіціара, питання стягнення надлишково сплачених сум Клієнт врегулює з Бенефіціаром самостійно.

3.7.3.2.3.1.7. У разі припинення гарантії негайно повідомити про це Клієнта.

3.7.3.2.3.1.8. Після закінчення строку дії гарантії повернути Клієнту залишок грошових коштів, наданих ним згідно з п. 3.7.3.2.3.2.1 цього Договору. При цьому з суми залишку Банком може бути утримана сума банківських комісій та витрат третіх сторін, які підлягають сплаті Клієнтом, але кошти для сплати яких не були надані Клієнтом згідно з п. 3.7.3.2.3.2.3. цього Договору.

3.7.3.2.3.2. Клієнт зобов'язується:

3.7.3.2.3.2.1. Протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту прийняття в Банку Заяви про надання гарантії надати Банку грошові кошти, необхідні для формування покриття за гарантією, у валюті гарантії і у розмірі не менше за суму гарантії. Надання вказаних грошових коштів здійснюється за реквізитами, отриманими від Банка. Відсотки на грошові кошти, розміщені за даним Договором, не нараховуються та не виплачуються.

3.7.3.2.3.2.2. Сплатити Банку комісію за надання гарантії, а також інші дії, здійснені Банком за дорученням Клієнта, згідно з тарифами та за реквізитами, зазначеними у відповідній вимозі Банка.

3.7.3.2.3.2.3. Протягом 2 (двох) банківських днів з моменту передачі Клієнту вимоги або на дату, вказану в цій вимозі, надати Банку грошові кошти, необхідні для сплати банківських комісій та витрат третіх сторін, які виникли при відкритті та обслуговуванні гарантії.

3.7.3.2.3.2.4. Відшкодовувати витрати Банка у випадку, зазначеному в п.п. 3.7.3.2.3.3.4 та 3.7.3.2.4.2. цього Договору протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати отримання відповідної вимоги Банка.  У випадку, якщо в процесі виконання цього Договору, виникне необхідність сплатити податок на додану вартість, останній сплачується Клієнтом в розмірі, визначеному чинним законодавством.

3.7.3.2.3.2.5. Розглянути вимогу та інші документи, надані Бенефіціаром згідно з п.3.7.3.2.3.1.3 цього Договору в строк 3 (три) банківські дні.

3.7.3.2.3.2.6. Надати Банку копію контракту (тендерної документації), з якого виникає основне зобов'язання, а також документи, що підтверджують виконання Клієнтом цього основного зобов'язання.

3.7.3.2.3.2.7. За вимогою Банка надати останньому фінансову інформацію (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до звітів в обсягах, передбачених законодавством для відповідних звітних періодів для відповідних суб’єктів господарської діяльності, а також сумарні надходження на всі рахунки Клієнта за останні три місяця в розрізі кожного місяця), а також іншу інформацію, в т.ч. про майно, що належить Клієнту на праві власності або повного господарського відання.

3.7.3.2.3.2.8. Забезпечити умови для проведення Банком перевірок фінансового стану Клієнта за інформацією бухгалтерського, оперативного та складського обліку.

3.7.3.2.3.2.9. У випадку винесення господарським судом ухвали про порушення справи про банкрутство Клієнта повідомити Банк не пізніше 3 (трьох) банківських днів з моменту наявної інформації та/або одержання ухвали господарського суду.

3.7.3.2.3.3. Банк має право:

3.7.3.2.3.3.1. Здійснювати платіж за гарантією згідно з її умовами та за рахунок коштів, наданих Клієнтом відповідно до п. 3.7.3.2.3.2.1 цього Договору.

3.7.3.2.3.3.2. Виконуючи доручення та інструкції Клієнта, залучати третіх осіб для виконання доручень та інструкцій Клієнта. При цьому Банк діє за рахунок та на ризик Клієнта.

3.7.3.2.3.3.3. При порушенні Клієнтом своїх обов'язків за цим Договором частково або в повному обсязі відмовитись від виконання своїх обов'язків за цим Договором шляхом направлення Клієнту відповідного листа не менш як за 10 (десять) днів до відмови від виконання вказаних обов'язків.

3.7.3.2.3.3.4. На відшкодування витрат, які виникли в зв’язку з виконанням своїх обов’язків за цим Договором, зокрема у випадку, якщо він вжив усіх заходів відносно здійснення дій, але не зміг здійснити їх з обставин, які не залежали від нього.

3.7.3.2.3.3.5. Здійснювати перевірки фінансового стану Клієнта за інформацією бухгалтерського, оперативного та складського обліку.

3.7.3.2.3.3.6. Здійнювати дебетовий переказ грошових коштів з поточних рахунків Клієнта в порядку, визначеному п. 3.7.3.2.3.5.1 цього Договору.

3.7.3.2.3.4. Клієнт має право:

3.7.3.2.3.4.1. За згодою Банку вносити пропозиції щодо внесення змін в умови гарантії, включаючи її ануляцію, шляхом подачі відповідних листів або заяв, підписаних з боку Клієнта. З моменту письмової згоди Банку або виконання ним інструкцій Клієнта щодо змін умов гарантії, відповідні листи або заяви Клієнта стають невід'ємною частиною цього Договору. Будь-які зміни (включаючи ануляцію) набирають чинності після отримання згоди на них Бенефіціара.

3.7.3.2.3.4.2. Здійснювати авансові платежі в рахунок сплати комісій Банка та інших банків за гарантією.

3.7.3.2.3.4.3. За згодою Банку надавати Заяву про надання гарантії, а також інші заяви та листи за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування клієнта або підписані з використанням кваліфікованого електронного підпису в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.7.3.2.3.5. Клієнт доручає/надає згоду Банку:

3.7.3.2.3.5.1. На виконання кредитових та дебетових переказів, шляхом виконання Банком відповідних платіжних інструкцій на умовах, визначених цим Договором.

Сторони узгодили, що виконання Клієнтом зобов'язань з погашення суми гарантії, сплати комісійних винагород, штрафних санкцій (пені), неустойки, відшкодування Банку витрат (збитків), регресних вимог та інших платежів, що підлягають сплаті на користь Банку за цим Договором може здійснюватися шляхом ініціювання Банком дебетового переказу з усіх поточних рахунків Клієнта в терміни та в межах сум, що підлягають сплаті Банку згідно з цим Договором та/або у разі прострочення таких платежів.

Підписанням цього Договору, Клієнт підтверджує свою згоду на проведення Банком дебетових переказів зі сплати вказаних вище платежів  з усіх поточних рахунків Клієнта, відкритих в Банку, а також тих, що будуть відкриті в майбутньому, у валюті для виконання зобов’язань з погашення суми гарантії, сплати комісійних винагород, штрафних санкцій (пені), неустойки та інших платежів передбачених Договором, в межах сум, що підлягають сплаті Банку згідно з цим Договором. У разі недостатності або відсутності у Клієнта коштів в національній валюті України для погашення заборгованості за гарантією та/або комісійних винагород, та/або штрафних санкцій (пені), та/або неустойки, Клієнт цим підтверджує свою згоду на проведення Банком  дебетових переказів коштів в іноземній валюті з усіх поточних рахунків Клієнта в розмірі, еквівалентному сумі заборгованості в національній валюті України на дату погашення по курсу НБУ. Для здійснення дебетового переказу за рахунок коштів, що розміщені на депозитному рахунку Клієнта Банк має право в односторонньому порядку достроково розірвати договір депозитного вкладу шляхом письмового повідомлення Клієнта із зазначенням дати розірвання депозитного договору.  Вклад та нараховані проценти залежно від валюти вкладу в дату, що зазначено в повідомленні, Банк перераховує на поточні рахунки Клієнта, відкриті у АТ КБ “Приватбанк”, з яких дебетовий переказ здійснюється в порядку, передбаченому цим Договором. Дебетовий переказ на погашення суми гарантії, сплату комісійних винагород, штрафних санкцій (пені), неустойки, витрат (збитків), регресних вимог та інших платежів здійснюється за рахунок власних коштів Клієнта.

Сторони узгодили, що згода, надана в цьому Договорі,  містить точну суму платіжної операції, що дорівнює сумі сплати заборгованості по гарантії та/або комісійним винагородам/сумі інших зобов’язань, визначених у тарифах Банку, цьому Договорі, договорах, укладених з Клієнтом та платіжною інструкцією на дату виконання платіжної операції. Форма та порядок надання розпорядження Клієнтом про відкликання згоди на виконання платіжної операції зазначається в договорі на обслуговування рахунка.

3.7.3.2.3.5.2. При відкритті підтвердженої гарантії розмістити грошові кошти в розмірі не більше суми контргарантії на рахунку гарантійного депозиту в Банку-гаранті, якщо таке розміщення необхідно для цілей надання гарантії. При цьому повернення Клієнту невикористаного залишку грошових коштів згідно з п. 3.7.3.2.3.1.8 цього Договору здійснюватиметься тільки після повернення Банком-гарантом невикористаного залишку гарантійного депозиту. Клієнт приймає на себе всі ризики, пов'язані з вибором Банка-гаранта.

3.7.3.2.4. Відповідальність Сторін

3.7.3.2.4.1. Платіж Банка за гарантією здійснюється за першою вимогою Бенефіціара. При цьому Банк не несе відповідальності перед Клієнтом за форму, достатність, правильність, справжність, фальсифікацію або неправомірність будь-яких документів, наданих Бенефіціаром згідно з умовами гарантії.

3.7.3.2.4.2. В разі якщо гарантія підпорядковується законодавству іноземної держави, Банк не несе відповідальності за можливі конфлікти, що можуть виникнути внаслідок розходжень між законодавством України та законами такої іноземної держави. Всі можливі витрати, що виникатимуть внаслідок подібних розходжень, мають бути відшкодовані Клієнтом Банку згідно з п. 3.7.3.2.3.2.4 цього Договору.

3.7.3.3. АВІЗУВАННЯ ОТРИМАНОЇ ГАРАНТІЇ

3.7.3.3.1. Предметом цього Договору є отримання Банком гарантії на користь Клієнта та передача умов гарантії Клієнту.

3.7.3.3.2. За авізування гарантії, а також інші дії, здійснені Банком за дорученням Клієнта, Клієнт сплачує Банку комісію у порядку, визначеному у п.п. 3.7.3.1.4 — 3.7.3.1.7 цього Договору.

3.7.3.4. ІНШІ УМОВИ

3.7.3.4.1. Відправка Банком Заяви про надання гарантії, вимог та листів Клієнту може здійснюватися електронними засобами зв'язку (email, система Клієнт-Банк) або вручатися уповноваженому представнику Клієнта.

3.7.3.4.2. Банк не несе відповідальності за затримку у доставці або втрату документів при транспортуванні документів кур'єрською службою.

3.7.3.4.3. Банк є платником податку на прибуток на загальних підставах.

 

Тарифи

№ тарифу Бізнес Назва послуги Тариф Примітка
1 Направление корпоративного бизнеса Надання або збільшення суми гарантії, резервного акредитива 0,3% (мін. - USD100, макс. - USD1500)
2 Напрямок корпоративного бізнесу Комісія за зобов'язання за наданою банком непокритою міжнародною гарантією/ резервним акредитивом 2,0 % річних - під заставу майнових прав на депозит, ОВДП або під контр-гарантії інших банків; 3,0 % річних - під заставу майна; 3,5 % річних - під інше забезпечення або бланково (не менше $20 за місяць)
3 Напрямок корпоративного бізнесу Авізування гарантії, резервного акредитива або запит автентичності/ збільшення суми 0,15% (мін. - USD100, макс. - USD500)
4 Напрямок корпоративного бізнесу Пересилання платіжних документів між банками по міжнародним гарантіям/ резервним акредитивам/ акредитивам/ інкасо Відповідно до тарифів кур'єрської служби
5 Напрямок корпоративного бізнесу Внесення змін до наданої банком міжнародної гарантії/ резервного акредитива USD 50
6 Напрямок корпоративного бізнесу Авізування змін до отриманої банком міжнародної гарантії/ резервного акредитива USD 50