3.7.2. Міжнародне інкасо

3.7.2. Міжнародне інкасо

3.7.2.1. Загальні положення

3.7.2.1.1. Цей підрозділ Умов та Правил регулює взаємовідносини Банку та Клієнта за міжнародним інкасо документів, що відправляються Банком за наказом Клієнта або отримуються Банком на користь Клієнта.

Умови та порядок проведення розрахунків за інкасо мають бути передбачені зовнішньоекономічним контрактом Клієнта та мають відповідати чинному законодавству України.

3.7.2.1.2. Рішення про відправлення документів на інкасо / видачу документів по інкасо приймається Банком згідно з його внутрішніми положеннями.

3.7.2.1.3. Умови та порядок здійснення операцій за міжнародним інкасо регулюються Уніфікованим правилам по інкасо Міжнародної торгової палати в останній редакції, іншим міжнародними документами, затвердженим Міжнародною торговою палатою, які регулюють розрахунки у вигляді інкасо та імплементовані відповідно до чинного законодавства України, Цивільним кодексом України, Постановою НБУ №520 від 29.12.2000 р. "Про затвердження "Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України" та іншими нормативно-правовими актами України.

3.7.2.1.4. Комісії Банка за міжнародним інкасо стягуються згідно з чинними тарифами, передбаченими цими Умовами та Правилами, а також розміщеними на сайті pb.ua/inkasso.

Тарифи Банка встановлені в доларах США. Для резидентів України комісії пред'являються до сплати у національній валюті України за офіційним курсом НБУ на дату виставлення комісії. Для нерезидентів України комісії пред'являються до сплати в валюті інкасо або доларах США.

Для резидентів та нерезидентів України розрахунок комісії за інкасо у валюті, відмінній від доларів США, здійснюється виходячи з суми інкасо, перерахованої в долари США за крос-курсом НБУ на дату виставлення комісії.

Сплата комісій здійснюється без ПДВ.

3.7.2.1.5. Комісії Банку за міжнародним інкасо мають бути сплачені Клієнтом впродовж 2 (двох) банківських днів, якщо інше не передбачене вимогою або повідомленням про сплату комісій Банку.

3.7.2.1.6. Банк має право на дебетовий переказ коштів з поточного рахунку Клієнта в розмірі своїх комісій.

3.7.2.1.7. В операції міжнародного інкасо банки мають справу тільки з документами. Якщо Банк зазначено в якості вантажоотримувача в транспортному документі, то Банк звільняється від обов'язків здійснення будь-яких дій стосовно вантажу: страхування, зберігання, розпорядження, митне оформлення, ліквідація та оформлення наслідків надзвичайних морских подій (генеральная аварія, окрема аварія, зіткнення суден, рятування та ін.) та інші дії, окрім проставлення передаточного надпису (індосамента) на відповідному транспортному документі.

3.7.2.1.8. В разі зміни уповноважених осіб та/або печатки, які зазначені в АНКЕТІ-ЗАЯВІ про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, Клієнт має негайно письмово сповістити Банк про такі зміни з посиланням на відповідне інкасо. Клієнт зобов'язується самостійно контролювати видані ним довіреності та негайно сповіщати Банк письмово з посиланням на відповідне інкасо про відкликання, анулювання, зміну або заміну довіреностей.

3.7.2.2. Міжнародне інкасо документів, що відправляються Банком за наказом Клієнта

3.7.2.2.1. На підставі статті 634 Цивільного кодексу України Клієнт приєднується до підрозділу “Міжнародне інкасо” Умов та Правил надання банківських послуг (далі — Умови та Правила) шляхом підписання Заяви на інкасо відповідно до форми, затвердженої Банком, з зазначенням всіх необхідних реквізитів, передбачених нормативно-правовими актами НБУ, що разом з цими Умовам та Правилами становить Договір про відправлення документів на інкасо. При відправленні на інкасо чеку додатково надається Заява про приймання до сплати на iнкасо чеків в іноземній валюті.

3.7.2.2.2. Предмет Договору

3.7.2.2.2.1. Предметом цього Договору є відправлення Банком документів на інкасо за наказом Клієнта.

3.7.2.2.2.2. Умови доручення Клієнта вважаються прийнятими Банком в тому випадку, коли Заяву на інкасо скріплено підписом уповноваженого представника Банка, або в разі направлення Клієнтом доручення електроними засобами зв'язку (email, система Клієнт-Банк, Система “Приват 24 для бізнесу” та ін.) — при виконанні Банком такого доручення.

3.7.2.2.3. Права та обов’язки Сторін

3.7.2.2.3.1. Клієнт зобов'язується:

3.7.2.2.3.1.1. Надати Банку копію зовнішньоекономічного контракту або документи, що його заміняють, які передбачають проведення розрахунків за допомогою інкасо.

3.7.2.2.3.1.2. Сплатити Банку комісію за обробку документів на інкасо, а також за інші дії, здійснені Банком за дорученням Клієнта, згідно з тарифами та за реквізитами, зазначеними Банком у вимозі.

3.7.2.2.3.1.3. Протягом 2 (двох) банківських днів з моменту передачі Клієнту такої вимоги або на дату, вказану в цій вимозі, надати Банку грошові кошти, необхідні для сплати банківських комісій та витрат третіх сторін, які виникли при виконанні інкасових інструкцій.

3.7.2.2.3.1.4. Відшкодовувати витрати Банка у випадку, зазначеному в п. 3.7.2.2.3.4.2. цього Договору у строк, визначений у вимозі Банка.  У випадку, якщо в процесі виконання цього Договору, виникне необхідність сплатити податок на додану вартість, останній сплачується Клієнтом в розмірі, визначеному чинним законодавством.

3.7.2.2.3.1.5. Відшкодувати Банку суму чеку, зараховану на рахунок Клієнта, у випадку відповідної вимоги від банку-кореспондента або дебетового переказу з рахунку Банку в банку-кореспонденті, у тому числі, за наступними причинами:

- недостатньо коштів на рахунку платника,

- платіж за чеком зупинено,

- чек заповнений некоректно,

- чек представляється вкраденим або підробленим,

- інші причини.

Термін для вимоги або дебетового переказу суми чеку, сплаченого в результаті або у зв'язку з крадіжкою, підробкою або інших форм шахрайства, не обмежений у часі.

3.7.2.2.3.1.5. При наданні на інкасо чеку в іноземній валюті зробити передаточний надпис на користь Банку.

3.7.2.2.3.2. Клієнт має право:

3.7.2.2.3.2.1. За згодою Банку вносити пропозиції щодо внесення змін в умови інкасо шляхом подачі відповідних листів або заяв, підписаних з боку Клієнта. З моменту письмової згоди Банку або виконання ним інструкцій Клієнта щодо змін умов інкасо, відповідні листи або заяви Клієнта стають невід'ємною частиною цього Договору.

3.7.2.2.3.2.2. Здійснювати авансові платежі в рахунок сплати комісій Банка та інших банків за інкасо.

3.7.2.2.3.2.3. За згодою Банку надавати Заяву на інкасо, а також інші заяви та листи за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування клієнта або підписані з використанням кваліфікованого електронного підпису в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.7.2.2.3.3. Банк зобов'язується:

3.7.2.2.3.3.1. Відправити документи на інкасо згідно з Заявою на інкасо, яка є невід'ємною частиною цього договору, протягом 2 (двох) банківських днів з моменту сплати Клієнтом комісій Банку.

3.7.2.2.3.3.2. Повідомити Клієнта про відмову платника прийняти (сплатити) документи, відправлені на інкасо.

3.7.2.2.3.3.3. Зарахувати платіж по інкасо на рахунок Клієнта при отриманні коштів з банку-кореспондента.

3.7.2.2.3.4. Банк має право:

3.7.2.2.3.4.1. Виконуючи доручення та інструкції Клієнта, залучати третіх осіб для виконання доручень та інструкцій Клієнта. При цьому Банк діє за рахунок та на ризик Клієнта.

3.7.2.2.3.4.2. На відшкодування витрат, які виникли в зв’язку з виконанням своїх обов’язків за цим Договором, зокрема у випадку, якщо він вжив усіх заходів відносно здійснення дій, але не зміг здійснити їх з обставин, які не залежали від нього.

3.7.2.2.4. Відповідальність Сторін

3.7.2.2.4.1. Банк не несе відповідальності за затримку у доставці або втрату документів при транспортуванні документів кур'єрською службою, а також за достовірність адреси інкасуючого/представляючого банку, зазначеного в Заяві на інкасо.

3.7.2.2.4.2. Банк не несе відповідальності за сплату документів, відправлених на інкасо.

Банк не несе зобов'язань чи відповідальності у випадку, якщо інструкції, які він передав, не були виконані.

3.7.2.3. Міжнародне інкасо документів, що отримуються Банком на користь Клієнта

3.7.2.3.2. Предметом цього Договору є отримання та передача Банком документів Клієнту за умови виконання останнім умов з отримання документів (проти платежу або проти акцепту векселя).

3.7.2.3.3. Умови отримання документів за міжнародним інкасо

3.7.2.3.3.1. За інкасо документів, що отримуються Банком на користь Клієнта, Клієнт надає копію зовнішньоекономічного контракту, який має передбачати оплату за інкасо.

3.7.2.3.3.2. За обробку документів на інкасо, а також за інші дії, здійснені Банком за дорученням Клієнта, Клієнт сплачує Банку комісію згідно з тарифами та за реквізитами, зазначеними Банком.

3.7.2.3.3.3. Клієнт зобов'язується негайно повернути Банку помилково отримані документи до розпорядження ними у випадку, якщо такі документи призначалися для видачі Клієнту на умовах інкасо, але умови інкасового доручення не були виконані Клієнтом, або виконати умови інкасового доручення (надати Банку кошти для платежу за інкасо, акцептувати векселі або ін.).

3.7.2.4. Інші умови

3.7.2.4.1. Відправка Банком примірника Заяви на інкасо, вимог та листів Клієнту може здійснюватися електронними засобами зв'язку (email, система Клієнт-Банк) або вручатися уповноваженому представнику Клієнта.

3.7.2.4.2. Банк є платником податку на прибуток на загальних підставах.

 

Тарифи

№ тарифу Бізнес Назва послуги Тариф Примітка
1 Напрямок корпоративного бізнесу Обробка документів на інкасо (за експортними інкасо - оформлення, зміна умов, анулювання інкасових доручень; за імпортними інкасо - приймання та передавання документів, пересилання або повернення на інкасо платіжних документів, авізування змін умов інкасових доручень (у т.ч. анулювання), проведення розрахунків із застосуванням інкасо) 0,15% (мін. - USD100, макс. - USD500) Обробка документів на інкасо - назва для комунікації з клієнтом
2 Напрямок корпоративного бізнесу Пересилання платіжних документів між банками по міжнародним гарантіям/ резервним акредитивам/ акредитивам/ інкасо Відповідно до тарифів кур'єрської служби