3.2.5. Умови та правила надання послуги “Кредит під депозит”

3.2.5.1. Загальні положення

3.2.5.1.1. На підставі статті 634 Цивільного кодексу України Клієнт приєднується до Умов та правил надання послуги “Кредит під депозит” шляхом підписання Заяви про приєднання у Системі “Приват24 для бізнесу” (далі - Заява). Заява разом з цими Умовами та правилами становлять кредитно-заставний договір між Банком та Клієнтом (далі — Договір або Умови).

3.2.5.2. Предмет договору

3.2.5.2.1. Банк за наявності вільних грошових коштів та на підставі аналізу кредитоспроможності Клієнта надає йому кредит у розмірі та на умовах, встановлених Договором, а Клієнт зобов’язується повернути кредит, сплатити проценти за користування кредитом та інші платежі на умовах та в строки, встановлені Договором. Кредит надається на умовах забезпеченості.

3.2.5.2.2. Тип кредиту — відновлювана кредитна лінія.

Відновлювана кредитна лінія - вид кредиту, який передбачає можливість Клієнта отримувати кошти періодично по мірі необхідності в рамках встановленого заздалегідь ліміту, погашати всю суму заборгованості або тільки її частину, здійснювати повторне запозичення протягом терміну дії кредитної лінії. Розмір Ліміту розраховується відповідно до затвердженої внутрішньобанківської методики на підставі даних про рух грошових коштів по поточному рахунку, платоспроможності, кредитної історії та інших показників відповідно до внутрішньобанківських нормативів та положень і нормативних актів Національного банку України.

3.2.5.2.3. Мета кредиту - фінансування поточних потреб Клієнта, кредитування яких не заборонено чинним законодавством України та цим Договором.

Забороняється використання кредитних коштів для погашення кредитів і процентів або іншої заборгованості за кредитними договорами, виплати дивідендів, надання фінансової допомоги.

Використання кредитних коштів згідно мети, передбаченої цим Договором, виключає можливість використання кредитних коштів шляхом перерахування на депозитні рахунки. Перерахування коштів на депозитні рахунки є нецільовим використанням кредитних коштів та порушенням цього Договору.

3.2.5.2.4. Істотні умови кредитування та опис Предмета застави зафіксовані у Розділі А "Істотні умови кредитування" Заяви.

3.2.5.2.5. Сторони узгодили, що для повідомлення Клієнта про звернення стягнення на Предмет застави та/або узгодження змін до цього Договору, Банк на свій вибір здійснює повідомлення Клієнта: в письмовій формі або через встановлені засоби електронного зв'язку Банку і Клієнта, які дають змогу встановити дату відправлення такого повідомлення Клієнту (системи клієнт-банк, систему “Приват24 для бізнесу”, SMS-повідомлення або інші засоби). Сторони узгодили, що Банк має право на свій розсуд обирати та використовувати будь-який із способів, визначених цим пунктом, для будь-яких повідомлень, що повинні бути здійснені Банком згідно цього Договору.

3.2.5.2.6. Сторони узгодили, що будь-які зміни, які вносяться в цей Договір за ініціативою Банку, здійснюються шляхом направлення Банком Клієнту повідомлення у порядку, передбаченому п. 3.2.5.2.5. цього Договору, з пропозицією щодо внесення змін не пізніше, ніж за 5 календарних днів до дати початку їх застосування.

3.2.5.3. Порядок та умови надання Кредиту

3.2.5.3.1. Кредит надається шляхом перерахування кредитних коштів на підставі платіжних інструкцій Клієнта.

3.2.5.3.2. Сторони узгодили, що зобов'язання Банку щодо надання кредиту виникає лише після виконання наступних умов:

- Клієнт надав Банку необхідну інформацію про свій фінансовий стан, про наявність у нього на дату укладення цього Договору майнових зобов'язань перед третіми особами.

- Банк одержав всі необхідні згоди від інших співвласників Предмету застави (за їх наявності) на передачу Предмету застави у забезпечення за цим Договором і такі згоди задовольняють Банк.

- Банк здійснив перевірку Предмета застави у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна та обтяжень не виявив.

3.2.5.4. Порядок повернення кредиту

3.2.5.4.1. За користування кредитом у період з дати списання коштів з позичкового рахунку до дати погашення кредиту Клієнт сплачує фіксовані проценти у розмірі, зазначеному у п. А.4 Заяви.

У випадку встановлення Банком у порядку, передбаченому п. 3.2.5.8.8 цього Договору, зменшеної процентної ставки, умови цього пункту вважаються скасованими з дати встановлення зменшеної процентної ставки.

3.2.5.4.2. У випадку порушення Клієнтом будь-якого грошового зобов'язання Клієнт сплачує Банку проценти за користуванням кредитом у розмірі, зазначеному у п. А.5 Заяви.

3.2.5.4.3. Розрахунок процентів за користування кредитом здійснюється щоденно з дати списання коштів з позичкового рахунку до майбутньої дати сплати процентів та/або за період, який починається з попередньої дати сплати процентів до поточної дати сплати процентів. Розрахунок процентів здійснюється до повного погашення заборгованості по кредиту на непогашену частину кредиту за фактичну кількість днів користування кредитом, виходячи з 360 днів на рік. День повернення кредиту в часовий інтервал нарахування процентів не враховується.

3.2.5.4.4. Нарахування процентів здійснюється на дату сплати процентів. Датою сплати процентів є 25-е число кожного поточного місяця, починаючи з дати підписання цього Договору. У випадку несплати процентів у зазначений термін вони вважаються простроченими. Погашення кредиту — до дати, визначеної п. А.3 Заяви.

Якщо повне погашення кредиту здійснюється у дату, відмінну від зазначеної у цьому пункті, то останньою датою погашення процентів, розрахованих від попередньої дати погашення до дня фактичного повного погашення кредиту, є дата фактичного погашення кредиту.

3.2.5.4.5. Клієнт має право сплатити проценти достроково, при цьому нарахування процентів здійснюється у порядку, передбаченому п.п. 3.2.5.4.3., 3.2.5.4.4. цього Договору.

3.2.5.4.6. Погашення кредиту, сплата процентів за цим Договором здійснюються у валюті кредиту. Погашення неустойки за цим Договором здійснюється у гривні відповідно до умов цього Договору.

3.2.5.4.7. Зобов'язання за цим Договором, у тому числі строк виконання яких згідно з умовами цього Договору не наступив, за умови реалізації Банком права щодо стягнення неустойки згідно з розділом 3.2.5.12. цього Договору виконуються у наступній черговості: кошти, отримані від Клієнта, а також від інших уповноважених органів/осіб, для погашення заборгованості за цим Договором, спрямовуються:

на відшкодування витрат/збитків Банку згідно з п.п. 3.2.5.6.8., 3.2.5.8.9., 3.2.5.12.8 цього Договору,

далі для погашення штрафів згідно цього Договору,

далі — пені згідно з п. 3.2.5.12.1. цього Договору,

далі — прострочені винагороди;

далі — винагороди;

далі – процентів згідно п. 3.2.5.12.9. цього Договору.

далі – прострочених процентів за користування кредитом,

далі – процентів за користування кредитом,

далі – простроченого кредиту,

далі – кредиту.

При цьому, Сторони узгодили, що Банк має право, на власний розсуд та без будь-яких додаткових погоджень з будь-якими особами, змінити черговість (послідовність) погашення заборгованості, відступивши від положень цього пункту Договору.

Остаточне погашення заборгованості за цим Договором виконується не пізніше дати, зазначеної у п.А.3. Заяви. Під реалізацією права Банку щодо стягнення неустойки згідно розділу 3.2.5.12. цього Договору, Сторони узгодили дії Банку по розподілу грошей, отриманих від Клієнта, для погашення заборгованості, згідно черговості погашення заборгованості, зазначеної в цьому пункті Договору. При цьому Сторони узгодили, що додаткових вимог до Клієнта або додаткових узгоджень із ним щодо реалізації Банком свого права по стягненню неустойки, не потрібно.

У разі, якщо Банк не реалізує свого права щодо стягнення неустойки згідно з розділом 3.2.5.12. цього Договору, Банк на свій вибір способами телекомунікацій, узгодженими Сторонами, повідомляє Клієнта про це протягом 5 днів з дати отримання грошей від Клієнта. Узгодженими Сторонами способами телекомунікацій є: відповідне повідомлення в Системі “Приват24 для бізнесу”, СМС-повідомлення.

Умови п.3.2.5.4.7 не поширюються на випадки, коли Клієнт здійснює часткове дострокове погашення кредиту та за Договором немає прострочених зобов'язань Клієнта. При частковому достроковому погашенні кошти, отримані від Клієнта, а також від інших уповноважених органів/осіб, для погашення заборгованості за цим Договором, першочергово спрямовуються на сплату процентів за користування кредитом у розмірі, що підлягає сплаті за Договором у поточному періоді відповідно до п. 3.2.5.4.1 Договору. Після сплати процентів за користування кредитом, у розмірі, що підлягає сплаті за Договором у поточному періоді, решта платежу спрямовується на погашення кредиту.

3.2.5.4.8. Сторони узгодили, що виконання Клієнтом зобов'язань з погашення кредиту, сплати процентів за його використання, комісійних винагород, неустойки та інших платежів, що підлягають сплаті на користь Банку за цим Договором може здійснюватися шляхом ініціювання Банком дебетового переказу коштів, в тому числі, що надані за рахунок кредитів, з усіх поточних (карткових) рахунків Клієнта в терміни та в межах сум, що підлягають сплаті Банку згідно з цим Договором та/або у разі прострочення таких платежів.

Клієнт доручає Банку проводити дебетові перекази на сплату вказаних вище платежів з усіх поточних (карткових) рахунків Клієнта, відкритих в Банку, а також тих, що будуть відкриті в майбутньому, у валюті Кредиту для виконання зобов'язань з погашення кредиту, сплати процентів за його використання, комісійних винагород, неустойки та інших платежів передбачених Договором, в межах сум, що підлягають сплаті Банку згідно з цим Договором.

У разі недостатності або відсутності у Клієнта коштів в національній валюті України для погашення заборгованості за кредитом у національній валюті України та/або процентів за користування ним, та/або винагород, та/або неустойки, Клієнт доручає Банку проводити дебетові перекази коштів в іноземній валюті з усіх поточних рахунків Клієнта в розмірі, еквівалентному сумі заборгованості в національній валюті України на дату погашення по курсу НБУ.

Для здійснення дебетового переказу з депозитного рахунку Клієнта Банк має право в односторонньому порядку достроково розірвати депозитний договір шляхом письмового повідомлення Клієнта із зазначенням дати розірвання депозитного договору.

Клієнт підписуючи Заяву надає згоду на проведення вказаних дебетових переказів.

Сторони узгодили, що:

- згода, надана в цьому Договорі,  містить точну суму платіжної операції, що дорівнює сумі сплати заборгованості по кредиту та/або по  процентам та/або по комісіям/сумі інших зобов’язань  визначених у тарифах Банку та договорами укладеними з Клієнтом та платіжною інструкцією на дату виконання платіжної операції. Відкликання Клієнтом згоди на виконання платіжної операції (операцій, пов’язаних між собою спільними ознаками), що надана за цим Договором, можливо виключно за умови припинення зобов’язань Клієнта перед Банком за цим Договором.

3.2.5.4.9. При здійсненні переказу коштів у межах сум, що підлягають сплаті Банку за цим Договором згідно з п.3.2.5.4.8. цього Договору, Клієнт сплачує Банку винагороду у сумі та у терміни, встановлені тарифами Банку на момент сплати.

3.2.5.5. Клієнт має право:

3.2.5.5.1. За узгодженням з Банком здійснити дострокове (як повне, так і часткове) погашення кредиту. При цьому Клієнт зобов'язаний одночасно сплатити Банку суму процентів відповідно до п.п. 3.2.5.4.1., 3.2.5.4.2. цього Договору, неустойку (штраф, пеню), у випадку, якщо на момент дострокового погашення кредиту (частини кредиту) у Банку виникли підстави для стягнення неустойки згідно з п.п. 3.2.5.12.1. - 3.2.5.12.2., 3.2.5.12.8. цього Договору, а також інші платежі за цим Договором. Черговість погашення заборгованості зазначена у п. 3.2.5.4.7. цього Договору.

3.2.5.5.2. Звертатися до Банку до дати, зазначеної у п. А.3 Заяви, для здійснення платежів з позичкового рахунку за наявності невикористаного залишку ліміту по цьому Договору.

3.2.5.5.3. Надавати Банку платіжні інструкції на використання кредиту, погашати заборгованість, ініціювати інші платежі за цим Договором у безготівковій формі з відкритих у Банку поточних рахунків в режимі “24/7/365”, тобто в будь-яку годину дня (цілодобово), у будь-який календарний день, в тому числі в вихідні, святкові та неробочі дні, шляхом подачі Банку відповідної платіжної інструкції через Систему “Приват24 для бізнесу”. Здійснення платежів в означеному режимі допускається лише у випадку співпадання валюти, в якій має бути виконане відповідне грошове зобов'язання перед Банком, з валютою поточного рахунку, з якого Клієнтом ініціюється відповідний платіж.

Для здійснення платежів з поточного рахунку в іноземній валюті Позичальник зобов'язується заздалегідь забезпечити наявність коштів на відповідному поточному рахунку в разі, якщо дата погашення заборгованості припадає на вихідний, святковий день.

3.2.5.6. Клієнт зобов’язується:

3.2.5.6.1. Використовувати кредит на цілі та у порядку, що визначені цим Договором.

3.2.5.6.2. Сплатити проценти за користування кредитом відповідно до п.п. 3.2.5.4.1., 3.2.5.4.2. цього Договору.

3.2.5.6.3. Повернути кредит у термін, визначений Договором.

3.2.5.6.4. Надавати Банку не пізніше 28 числа місяця, що настає за звітним кварталом, та 28 лютого наступного за звітним року, фінансову звітність та інформацію (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до звітів в обсязі, передбаченому чинним законодавством України для відповідних звітних періодів для відповідних суб'єктів господарської діяльності, та у випадку, якщо сукупна заборгованість Клієнта перед Банком за всіма активами cтановить 200 000 тис. грн., або більше, надавати річну фінансову звітність, що підтверджена аудитором та має безумовно позитивний або умовно позитивний висновок аудиторського звіту. До річної фінансової звітності надавати розшифрування даних графи 2000, 2010, 2120 "Звіту про фінансові результати", за видами економічної діяльності згідно з Класифікацією ДК 009:2010. Також надавати сумарні надходження на усі рахунки, що належать Клієнту, за три останні місяці, у розрізі кожного місяця), а також іншу звітність та інформацію на вимогу Банку, у т.ч. про майно, що належить Клієнту на праві власності або повного господарського відання.

3.2.5.6.5. За запитом Банку інформувати про цільове використання кредитних коштів, з наданням підтверджуючої документації.

3.2.5.6.6. На вимогу Банку забезпечити умови для проведення Банком перевірок за даними бухгалтерського, оперативного і складського обліку, цільового використання кредиту, його забезпеченості і своєчасності погашення.

3.2.5.6.7. При винесенні господарським судом ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство Клієнта, наявності інших рішень суду про стягнення коштів з поточного рахунку Клієнта, що вступили в силу, чи інших видів звернення стягнення на його майно, зміни правового статусу Клієнта, реорганізації, зміни структури, прийняття рішення про припинення діяльності, а також обставин, які свідчать про те, що наданий Клієнту кредит своєчасно не буде повернуто, Клієнт зобов'язується не пізніше трьох робочих днів з моменту виникнення таких обставин повідомити про це Банк у письмовій формі. У випадку ліквідації Клієнта останній зобов'язується включити представника Банку до складу ліквідаційної комісії для забезпечення майнових інтересів відповідно до цього Договору.

3.2.5.6.8. На підставі наданих Банком підтверджуючих документів відшкодувати витрати/збитки Банку, які виникли у зв'язку з наданням бюро кредитних історій інформації про Клієнта (Банк повідомляє Клієнта про назву та адресу бюро, в яке передається інформація про Клієнта), а також сплатою послуг, які надаються або будуть надані в майбутньому з метою реалізації прав Банку за кредитом, а також договорами застави, іпотеки, поруки тощо, укладені з метою забезпечення зобов'язань Клієнта по кредиту. До послуг, визначених у цьому пункті, відносяться: доставка застави на місце зберігання; зберігання застави; послуги, пов'язані з реалізацією застави; представництво інтересів Банку в суді і перед третіми особами тощо. Клієнт зобов'язується відшкодувати Банку у повному обсязі витрати на надання правової допомоги юридичних фірм, адвокатів, інших осіб (при залученні їх для представництва інтересів Банку), пов'язаних з розглядом спорів за кредитом у судах всіх інстанцій, в т.ч. апеляційної та касаційної, а також на всіх підприємствах, організаціях усіх форм власності, в органах державної влади і управління. Всі перераховані суми відшкодувань оплачуються в строк, зазначений у письмовій вимозі Банку.

3.2.5.6.9. Повідомляти Банк про обставини, що свідчать про наявність прав та вимог третіх осіб на Предмет застави, протягом трьох днів з моменту, коли зазначені обставини стали відомі Клієнту.

3.2.5.6.10. Клієнт засвідчує, що: ним надані усі наявні документи, що стосуються його повноважень на підписання цього Договору; на момент укладення цього Договору у господарському/цивільному суді немає заяв кредиторів про визнання Клієнта банкрутом; на момент укладення Договору застави у Клієнта відсутні відомості про права та вимоги інших осіб на предмет застави, у т.ч. не зареєстрованих у встановленому порядку.

3.2.5.6.11. Зобов'язання Клієнта за згодою Банку можуть бути виконані іншою особою.

3.2.5.7. Банк зобов’язується:

3.2.5.7.1. На умовах, визначених Договором, надати кредит шляхом перерахування кредитних коштів на підставі платіжних інструкцій Клієнта у межах суми, зазначеної у п. А.2 Заяви.

Для отримання кредиту (або його частини) Клієнт зобов'язується не пізніше дати отримання кредиту, що планується, надати до Банку попередню вимогу в довільній формі із зазначенням суми кредиту та терміну його надання.

3.2.5.7.2. Забезпечити Клієнта необхідною інформацією з питань виконання умов цього Договору.

3.2.5.7.3. Здійснювати контроль за виконанням умов цього Договору, цільовим використанням, своєчасним та повним погашенням кредиту у порядку, передбаченому умовами цього Договору.

3.2.5.7.4. Приймати до виконання платіжні інструкції у строк не більше трьох календарних днів з дня її надання платником.

3.2.5.8. Банк має право:

3.2.5.8.1. У випадку зміни вартості кредитних ресурсів на ринку грошових ресурсів, зміни облікової ставки НБУ Банк має право за згодою Клієнта змінити розмір процентної ставки за користування кредитом, змінити періодичність порядку сплати платежів по кредиту, повідомивши Клієнта за 30 днів до дати внесення змін та отримати відповідь від Клієнта про його згоду. Про зміну розміру процентної ставки за користування кредитом Сторони укладають Договори про внесення змін до цього Договору.

3.2.5.8.2. При настанні будь-якої з наступних подій:

Банк, на свій розсуд, має право:

а) змінити умови цього Договору – зажадати від Клієнта дострокове повернення кредиту, сплати процентів за його користування, виконання інших зобов'язань за цим Договором у повному обсязі шляхом відправлення повідомлення. При цьому згідно зі ст. 212, 611, 651 ЦКУ за зобов'язаннями, терміни виконання яких не наступили, терміни вважаються такими, що наступили, у зазначену у повідомленні дату. У цю дату Клієнт зобов'язується повернути Банку суму кредиту у повному обсязі, проценти за фактичний строк його користування, повністю виконати інші зобов'язання за цим Договором;

або:

б) розірвати цей Договір у судовому порядку. При цьому в останній день дії цього Договору Клієнт зобов'язується повернути Банку суму кредиту у повному обсязі, проценти за фактичний термін його користування, повністю виконати інші зобов'язання за цим Договором;

або:

в) згідно зі статтею 651 Цивільного кодексу України, статтею 188 Господарського кодексу України здійснити одностороннє розірвання Договору з відправленням Клієнту повідомлення. У зазначену у повідомленні дату цей Договір вважається розірваним. При цьому в останній день дії Договору Клієнт зобов'язується повернути Банку суму кредиту у повному обсязі, проценти за фактичний термін його користування, повністю виконати інші зобов'язання за цим Договором. Одностороння відмова від цього Договору не звільняє Клієнта від відповідальності за порушення зобов'язань за цим Договором;

або:

г) відмовити у видачі Кредиту або призупинити надання Кредиту за цим Договором.

3.2.5.8.3. На підставі фінансової інформації аналізувати кредитоспроможність Клієнта.

3.2.5.8.4. Банк має право відмовити Клієнту у видачі кредиту або будь-якої його частини за відсутності вільних грошових коштів, про що Банк письмово повідомляє Клієнта.

3.2.5.8.5. Банк має право відмовити у видачі кредиту за цим Договором та звільняється від відповідальності у випадках встановлення НБУ, Кабінетом Міністрів України, іншими органами влади та управління будь-яких видів обмежень по активних операціях Банку.

3.2.5.8.6. Припинити подальшу видачу кредиту у випадку невиконання Клієнтом будь-яких із зобов'язань, передбачених цим Договором, на термін до виконання відповідних зобов'язань, але при цьому у межах терміну, передбаченого у Заяві, з направленням Клієнту відповідного повідомлення.

3.2.5.8.7. Без попереднього повідомлення Клієнта в односторонньому порядку відмовитися від надання передбаченого Договором кредиту частково або в повному обсязі у випадку погіршення фінансового стану Клієнта та(або) у випадку порушення Клієнтом зобов'язань, передбачених цим Договором, та(або) за наявності інших обставин, які явно свідчать про те, що наданий Клієнту кредит своєчасно не буде повернений.

3.2.5.8.8. На свій розсуд Банк має право зменшити розмір процентної ставки до рівня, встановленого чинним законодавством. При цьому Банк направляє письмове повідомлення Клієнту із зазначенням зменшеного розміру процентної ставки та дати, з якої вона встановлюється, що є зміненням умов цього Договору.

3.2.5.8.9. За рахунок коштів, що направляються на погашення заборгованості Клієнта за цим Договором, Банк має право у першу чергу відшкодувати свої витрати/збитки, які виникли у зв'язку зі сплатою послуг, які надані або будуть надані у майбутньому в цілях реалізації прав Банку за Договорами застави, укладеними з метою забезпечення зобов'язань Клієнта за цим Договором. До послуг, визначених у цьому пункті, належать: доставка застави на місце зберігання; зберігання застави/іпотеки; послуги, пов'язані з реалізацією застави/іпотеки; представництво інтересів Банку у суді і перед третіми особами; судові витрати; витрати на отримання витягів, внесення записів/змін до записів до ДРОРМ та ін.

3.2.5.8.10. Банк має право відносно Клієнта, а останній уповноважує Банк отримувати від третіх осіб (у тому числі, але не виключно, від державних органів, органів місцевого самоврядування, органів внутрішніх справ, органів Державної автомобільної інспекції, Держтехнагляду, прокуратури, нотаріусів, підприємств бюро технічної інвентаризації, органів статистики, органів Державної податкової служби, органів реєстрації актів громадянського стану, органів та підприємств Міністерства юстиції України, органів Державної прикордонної служби, бюро кредитних історій, банків та інших фінансових установ) будь-яку інформацію та документи, що стосуються Клієнта, у тому числі:

Банк має право вільно та на свій розсуд використовувати інформацію про Клієнта, отриману згідно із цим пунктом. При цьому Сторони підтверджують, що пред'явлення цього Договору третім особам з метою реалізації Банком прав передбачених цим пунктом, не є розголошенням комерційної таємниці.

3.2.5.8.11. Відмовити у закритті поточних рахунків Клієнта у Банку в будь-якій валюті, якщо Клієнт має непогашені грошові зобов’язання, встановлені цим Договором.

3.2.5.8.12. Одержати задоволення за рахунок Предмету застави переважно перед іншими кредиторами Клієнта (право вищого пріоритету). Сума вкладу по Депозитному договору, що зазначена у п. 3.2.5.9.3. цього Договору, списується з депозитного рахунку та зараховується на рахунок погашення заборгованості Клієнта за Договором згідно із черговістю, визначеною цим Договором.

3.2.5.8.13. У випадку порушення Клієнтом зобов’язань за Договором, Банк має право самостійно вживати заходи, необхідні для захисту переданих в заставу майнових прав проти порушень з боку третіх осіб.

3.2.5.8.14. У разі порушення Клієнтом зобов’язань за цим Договором Банк має право вимагати дострокового виконання всіх зобов’язань, а в разі невиконання – звернути стягнення на Предмет застави.

3.2.5.8.15. Сторони узгодили, що Банк має право звернути стягнення на Предмет застави незалежно від настання термінів виконання будь-якого із зобов’язань за цим Договором у випадках:

- наявності судових рішень про стягнення грошових коштів з поточного рахунку Клієнта, що набули законної сили, наявності арешту на поточних рахунках, в т.ч. арешту залишку на рахунках, що належать Клієнту; наявності платіжних вимог про примусове списання та інших обставин, які явно свідчать про те, що наданий Клієнту кредит не буде повернений своєчасно,

- порушенні Клієнтом будь-якого із зобов'язань, передбачених умовами цього Договору;

- порушенні господарським/цивільним судом справи про банкрутство Клієнта або про визнання недійсними установчих документів Клієнта, або про відміну державної реєстрації Клієнта;

- ухваленні (прийнятті) власником або компетентним органом рішення про ліквідацію Клієнта,

- припинення (реорганізації, ліквідації) юридичної особи Клієнта,

- порушення кримінальної справи відносно Клієнта,

- смерті Клієнта (якщо це фізична особа-підприємець);

- у випадку дострокового розірвання Договору або зміни його умов, при наявності невиконаних зобов’язань на момент розірвання або внесення змін;

3.2.5.3.8.16. Банк має право доводити до відома третіх осіб інформацію про заборгованість Клієнта за Договором, а також про наявність (відсутність) i стан Предмету застави, у випадку порушення Клієнтом зобов’язань за цим Договором.

3.2.5.9. Забезпечення зобов’язань з повернення кредиту

3.2.5.9.1. Заставою забезпечується виконання зобов'язань Клієнта за цим Договором.

Строк, розмір кредиту, цілі, проценти, період сплати, порядок погашення заборгованості за цим Договором, зазначено у Заяві.

Максимальний розмір вимоги, яка забезпечується заставою за цим Договором, зазначений у Заяві.

3.2.5.9.2. Заставою за цим Договором також забезпечуються вимоги Банку щодо відшкодування:

- витрат, пов’язаних з пред’явленням вимоги за цим Договором і зверненням стягнення на Предмет застави;

- витрат на утримання і збереження Предмету застави;

- витрат на страхування Предмету застави, якщо витрати на страхування Предмету застави понесені Банком;

- збитків, завданих порушенням Клієнтом умов цього Договору;

- штрафних санкцій, передбачених цим Договором.

3.2.5.9.3. В забезпечення виконання Клієнтом зобов’язань за цим Договором, Клієнт надав в заставу майнові права на отримання в повній сумі грошових коштів (вкладу) (далі – "Предмет застави"), які належать йому на праві власності, що підтверджується Депозитним договором (Депозитними договорами). Застава за цим Договором поширюється на будь-яке відшкодування, отримане Клієнтом внаслідок вилучення Предмету застави. Обтяження за цим Договором не поширюється на доходи – проценти, які належать до сплати за Депозитним договором.

3.2.5.9.4. Вартість Предмету застави зазначена у Заяві.

3.2.5.9.5. На строк дії цього Договору Предмет застави залишається у володінні та користуванні Клієнта.

3.2.5.9.6. Клієнт засвідчує, що на момент укладання цього Договору:

3.2.5.9.6.1. Предмет застави за цим Договором належить йому на праві власності (спільної власності), не знаходиться в заставі у третіх осіб, в тому числі не знаходиться в податковій заставі, не подарований, не проданий, не є предметом розгляду судових справ та під арештом не перебуває;

3.2.5.9.6.2. На підставах, передбачених чинним законодавством, на Предмет застави може бути звернене стягнення;

3.2.5.9.6.3. До Клієнта не пред’явлені і не будуть пред’явлені майнові вимоги, пов’язані з вилученням Предмету застави;

3.2.5.9.6.4. Предмет застави не знаходиться у спільній (колективній) власності/знаходиться у спільній власності (Клієнт перебуває у шлюбі, та на укладання цього Договору надана письмова згода другого з подружжя, як співвласника), також Предмет застави: не є часткою, паєм (їх частинами) у статутному фонді інших підприємств; не є часткою у спільному майні за договором про сумісну діяльність;

3.2.5.9.6.5. Щодо Предмету застави не укладено угод про його передачу у спільну діяльність, або інших угод про його передачу третім особам;

3.2.5.9.6.6. Щодо Предмету застави відсутні будь-які обтяження, вимоги інших осіб, в тому числі ті, що не зареєстровані у встановленому законом порядку;

3.2.5.9.6.7. Клієнт гарантує, що ним надані всі наявні документи, що стосуються його повноважень як заставодавця на укладення цього Договору, а також права розпорядження Предметом застави та всі необхідні документи, що стосуються Предмету застави.

3.2.5.9.7. З моменту набрання чинності цього Договору, Клієнт має право відчужувати, передавати у спільну діяльність іншим особам або іншим чином розпоряджатися Предметом застави тільки за письмовою згодою Банка. Наступні передачі в заставу Предмету застави в період дії цього Договору та всіх договорів про внесення змін до нього забороняються;

3.2.5.9.8. При частковому виконанні Клієнтом зобов’язань за цим Договором застава зберігається у початковому обсязі.

3.2.5.9.9. В разі смерті/припинення (реорганізації, ліквідації) Клієнта та/або заміни боржника в зобов'язанні/зобов'язаннях за цим Договором на будь-яку іншу особу та переходу зобов'язання/зобов'язань Клієнта до будь-якої (будь-яких) іншої (інших) особи (осіб), застава зберігає свою чинність в початковому обсязі до моменту повного виконання зобов'язань за цим Договором.

3.2.5.10. Клієнт зобов’язується:

3.2.5.10.1. Здійснювати дії, необхідні для забезпечення дійсності заставленого права.

3.2.5.10.2. Укладати додаткові угоди до Депозитного договору за письмовою згодою Банка за умови внесення відповідних змін до цього Договору.

3.2.5.10.3. Не здійснювати відступлення заставленого права на користь третіх осіб.

3.2.5.10.4. Не здійснювати дій, які спричинять припинення заставленого права чи зменшення його вартості.

3.2.5.10.5. Вживати заходів, необхідних для захисту заставленого права від посягання з боку третіх осіб.

3.2.5.10.6. Інформувати Банк про зміни, що відбулися в заставленому праві, про його порушення з боку третіх осіб і про домагання третіх осіб на це право.

3.2.5.10.7. У випадку виникнення будь - яких обставин, що можуть негативно вплинути на права та законні інтереси Банка як застоводержателя за цим Договором – не пізніше ніж у 2-денний термін з моменту виникнення таких загроз письмово повідомити про це Банк.

3.2.5.10.8. У випадку пред’явлення до Клієнта іншими особами вимог про визнання за ними права власності або інших прав на Предмет застави, про вилучення (витребування) або про обтяження Предмету застави вимогами, задоволення яких може спричинити зменшення вартості Предмету застави та (або) порушити права та законні інтереси Банка як заставодержателя, Клієнт зобов’язується не пізніше наступного дня за днем отримання вимоги письмово повідомити про це Банк.

3.2.5.10.9. Не передавати Предмет застави у спільну діяльність, не здійснювати його відчуження або інше розпорядження Предметом застави без письмової згоди Банка.

3.2.5.10.10. Не передавати Предмет застави в наступну заставу;

3.2.5.10.11. З моменту укладання цього Договору в силу вступає право застави, тобто з моменту укладання цього Договору відносини Сторін регламентуються нормами цивільного законодавства, що регулюють заставні правовідносини. У зв’язку з цим та у відповідності до статті 586 Цивільного Кодексу України Клієнт зобов’язується не вимагати дострокового повернення суми вкладу та процентів по Депозитному договору, зазначеному в п.3.2.5.9.3. цього Договору, якщо зобов’язання за цим Договором Клієнтом не виконані в повному обсязі.

3.2.5.11. Звернення стягнення на Предмет застави

3.2.5.11.1. Банк має право звернути стягнення на Предмет застави у випадках, передбачених п.п.3.2.5.8.14., 3.2.5.8.15. цього Договору, відповідно до чинного законодавства України, умов цього Договору та Депозитного договору.

3.2.5.11.2. Звернення стягнення на Предмет застави здійснюється:

на підставі рішення суду в порядку, встановленому чинним законодавством України, або

в позасудовому порядку згідно чинного законодавства України та цього Договору, або

шляхом відступлення Клієнтом Банку права вимоги, що випливає з заставленого права згідно з договором про відступлення права вимоги (цесії);

іншим шляхом відповідно до чинного законодавства України.

3.2.5.11.3. Банк має право на власний розсуд обрати позасудовий спосіб звернення стягнення на Предмет застави, в тому числі, але не виключно, шляхом відступлення Клієнтом Банку Предмета застави в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Договором.

3.2.5.11.3.1 Внаслідок звернення стягнення на Предмет застави шляхом відступлення Предмету застави Банк набуває права кредитора за Депозитним договором, право вимоги за яким вважається відступленим на його користь. При цьому відступлення майнового права, що є Предметом застави, здійснюється Клієнтом без укладання будь-якого окремого договору, крім цього Договору.

3.2.5.11.3.2. З урахуванням положень Депозитного договору та цього Договору звернення стягнення на Предмет застави здійснюється без застосування порядку, передбаченого статтями 27 - 32 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», та здійснюється в наступному порядку:

Банк реєструє відомості про звернення стягнення на Предмет застави в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна.

В день реєстрації відомостей про звернення стягнення на Предмет застави в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна Клієнт вважається таким, що відступив, а Банк - таким, що прийняв право вимоги грошових коштів за Депозитним договором, в обсязі, обумовленому на момент фактичного задоволення, включаючи вимоги зазначені в Заяві та п.3.2.5.9.2. цього Договору, відшкодування збитків, витрати на здійснення забезпеченої заставою вимоги.

В день реєстрації відомостей про звернення стягнення на Предмет застави в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна Банк повідомляє Клієнта та інших обтяжувачів, на користь яких встановлено зареєстроване обтяження Предмету застави, про звернення Банком стягнення на Предмет застави, шляхом надіслання відповідного повідомлення про це.

3.2.5.11.4. Грошові кошти, отримані Банком в результаті відступлення Банку Предмету застави внаслідок звернення стягнення на Предмет застави, спрямовуються на задоволення вимог Банка за цим Договором, включаючи вимоги зазначені в Заяві та п.3.2.5.9.2. цього Договору, відшкодування збитків, витрати на здійснення забезпеченої заставою вимоги, та з цією метою здійснюється переказ відповідної грошової суми у рахунок задоволення вимог Банка.

3.2.5.11.5. При реалізації Предмету застави відповідно до цього Договору для обчислення суми необхідної для задоволення вимог Заставодержателя у валюті відмінній від валюти вкладу за Депозитним договором, застосовується офіційний курс гривні до відповідної іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день реалізації Предмету застави, або за крос-курсом однієї іноземної валюти до іншої, визначеним через офіційний курс гривні до цих валют, встановлений Національним банком України на день реалізації Предмету застави.

3.2.5.11.6. У випадку, коли після звернення стягнення на Предмет застави, отриманої суми недостатньо для повного задоволення вимог Банку, останній має право одержати суму, якої не вистачає для повного задоволення своїх вимог, з іншого майна Клієнта у першу чергу перед іншими кредиторами. Реалізація цього майна здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.2.5.12. Відповідальність Сторін

3.2.5.12.1. У випадку порушення Клієнтом будь-якого грошового зобов'язання, передбаченого цим Договором, Клієнт сплачує Банку за кожен випадок порушення пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у період, за який сплачується пеня, (у % річних) від суми простроченого платежу за кожний день прострочення платежу. Нарахування пені здійснюється за методом “факт/360”, тобто для розрахунку використовується фактична кількість днів у місяці, але умовно в році 360 днів. Сплата пені здійснюється у гривні.

Сторони узгодили, що розмір пені, зазначеної в цьому пункті, може бути на розсуд Банку зменшений. В разі зменшення Банком розміру пені, зазначеної в цьому пункті Договору, Банк повідомляє Клієнта обраним на свій вибір одним з узгоджених Сторонами способів телекомунікацій протягом 5 днів з дати прийняття рішення про зменшення розміру пені. Узгодженими Сторонами способами телекомунікацій є: повідомлення у Системі “Приват24 для бізнесу”, СМС-повідомлення. При цьому додаткові узгодження Сторін не потрібні.

3.2.5.12.2. У випадку порушення Клієнтом будь-якого із зобов'язань, передбачених п.п. 3.2.5.6.4, 3.2.5.6.7. цього Договору, Клієнт сплачує Банку за кожен випадок порушення штраф у розмірі 1 (один) % від суми отриманого кредиту. Сплата штрафу здійснюється у гривні.

3.2.5.12.3. Нарахування неустойки за кожен випадок порушення зобов'язань, передбачених п.п.3.2.5.12.1. - 3.2.5.12.2. цього Договору, здійснюється протягом 15 (п’ятнадцяти), а у випадку, коли цільова сума кредиту перевищує 3 млн. грн. - протягом 5 (п’яти) років з дня, коли відповідне зобов'язання повинне було бути виконане Клієнтом.

3.2.5.12.4. За порушення Банком зобов'язань, передбачених п. 3.2.5.2.1. цього Договору, Банк несе відповідальність перед Клієнтом виключно у вигляді сплати пені у розмірі 0,2 % від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу, але не більш подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, яка нараховується протягом 30 днів з моменту виникнення відповідного зобов'язання. Сплата пені здійснюється у гривні. При цьому Банк не несе відповідальності за ненадання кредиту у разі, якщо не додержано умов, визначених п.3.2.5.3.2. цього Договору та/або п.А.2 Заяви щодо цільового використання кредиту та/або в разі ненадходження від Клієнта розрахункових документів на використання кредитних коштів.

3.2.5.12.5. При порушенні Клієнтом строків платежів по будь-якому з грошових зобов'язань по Кредиту більш ніж на 30 днів, що спричинило за собою звернення Банку в судові органи, Клієнт сплачує Банку штраф, який розраховується за такою формулою: 1 000,00 гривень + 5% від суми використаного Ліміту.

3.2.5.12.6. Терміни позовної давності по вимогах про стягнення кредиту, процентів за користування кредитом, неустойки – пені, штрафів за цим Договором встановлюються Сторонами тривалістю 15 (п’ятнадцять) років, у випадку, коли цільова сума кредиту перевищує 3 млн. грн. - 5 (п’ять) років.

3.2.5.12.7. Банк не несе будь-якої відповідальності за невиконання чи несвоєчасне виконання платіжних інструкцій Клієнта в вихідні, святкові та неробочі дні, якщо у Банка була відсутня технічна можливість для виконання платіжних інструкцій Клієнта та/або у випадках встановлення Національним банком України, Кабінетом Міністрів України, іншими органами влади та управління будь-яких видів обмежень в проведенні банківських та інших операцій.

3.2.5.12.8. У випадку встановлення невідповідності дійсності відомостей, наданих Клієнтом Банку та/або порушення Клієнтом договірних зобов’язань, останній в повному обсязі відшкодовує Банку збитки, що пов’язані з укладенням цього Договору.

3.2.5.12.9. Сторони дійшли згоди, що в разі неповернення Клієнтом кредиту в строк, зазначений в п.А.3 Заяви, Клієнт зобов'язується сплатити на користь Банку заборгованість, а також проценти від суми неповернутого в строк кредиту, які у відповідності до частини 2 статті  625 Цивільного кодексу України встановлюються за домовленістю Сторін, в розмірі подвійних процентів за користування кредитом, базовий розмір яких передбачений пунктом А.4 Заяви. Нарахування процентів здійснюється за методом “факт/360”. При цьому проценти за користування кредитом Банком не нараховуються.

3.2.5.13. Строк дії Договору

3.2.5.13.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання Сторонами Заяви про приєднання до Умов та правил надання послуги "Кредит під депозит" та діє до повного виконання зобов'язань Сторонами за цим Договором.3.2.5.13.2. Внесення змін до цього Договору допускається лише за згодою Сторін.

3.2.5.13.3. Припинення дії цього Договору здійснюється в порядку, передбаченому цим Договором та відповідно до чинного законодавства України.

3.2.5.13.4. Сторони, керуючись ст. 212 Цивільного кодексу України, домовилися про те, що цей Договір, в частині настання прав та обов'язків Сторін щодо повернення Позичальником кредиту зі сплатою процентів за цим Договором на користь Банку, укладається під відкладальною обставиною.

Сторони встановили, що відкладальною обставиною за цим Договором є настання обставин визначених договором цесії, відповідно до яких до Банку переходять права вимоги на отримання в повній сумі грошових коштів, що випливає з договору банківського вкладу (депозиту)), майнові права вимоги по якому передано в заставу Банку, в якості забезпечення виконання зобов’язань Клієнта за цим Договором.

Наслідком настання відкладальної обставини є виникнення зобов’язання Клієнта повернути Банку всю суму заборгованості Клієнта перед Банком, що виникла за цим Договором, сплатити нараховані проценти за користування Клієнтом грошовими коштами Банка за цим Договором, комісійні винагороди (комісії), неустойку та інші платежі відповідно до умов цього Договору.

3.2.5.14. Інші умови

3.2.5.14.1. Клієнт повідомлений та підтверджує, що за наявності правових підстав, його персональні дані можуть бути передані Банком до ТОВ "Українському бюро кредитних історій", що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-д або іншого бюро кредитних історій, в порядку передбаченому Законом України "Про організацію формування та обігу кредитних історій". До інформації про Клієнта належать:

- відомості, що ідентифікують Клієнта: прізвище, ім'я і по батькові, паспортні дані, ідентифікаційний номер і місце проживання/повне найменування; місцезнаходження; дата та номер державної реєстрації, відомості про орган державної реєстрації; ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України; основний вид господарської діяльності;

- відомості про грошові зобов'язання Клієнта:

відомості про кредитну угоду та зміни до неї (номер і дата укладання, сторони; вид угоди);

сума зобов'язання по укладеній кредитній угоді;

вид валюти зобов'язання; термін та порядок виконання кредитної угоди; про розмір погашеної суми і остаточну суму зобов'язань по кредитній угоді; дата виникнення прострочення зобов'язання, її розмір та стадія погашення; про припинення кредитної угоди та спосіб її припинення (зокрема за згодою сторін, у судовому порядку, гарантом та ін.); про визнання кредитної угоди недійсною та підстави такого визнання.

- інша інформація за кредитною угодою.

Під кредитною угодою розуміються умови цього Договору, що регламентують порядок надання, повернення кредиту та інші умови, що регулюють кредитні правовідносини Сторін.

3.2.5.14.2. Клієнт повідомлений та підтверджує, що за наявності правових підстав, інформація про Клієнта, його кредитні операції та виконання зобов’язань за ними, а також на отримання доступу до інформації про кредитні операції, може бути передана Банком до Кредитного реєстру Національного банку України в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про Національний банк України".

3.2.5.14.3. Представники Сторін, уповноваженні на укладання цього Договору, підтверджують, що вони повідомлені, що їхні персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв’язку з укладанням цього Договору включаються до баз персональних даних Сторін.

3.2.5.14.4. Метою обробки персональних даних є підтвердження повноважень суб’єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених чинним законодавством України відносин.

3.2.5.14.5. Склад та зміст персональних даних є наступним: назви, місцезнаходження/місця проживання, реєстраційних даних (коду ЄДРПОУ, номеру державної реєстрації у єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), інформації щодо системи оподаткування (індивідуального податкового номеру, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, номеру свідоцтва про статус платника ПДВ), банківських реквізитів, електронних ідентифікаційних даних (IP-адреса, телефон, e-mail), прізвища, ім’я по батькові, особистого підпису та інших даних, що дають змогу ідентифікувати особу, що діє в інтересах та/або від імені однієї із Сторін, та інших даних, які передає одна Сторона іншій з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування, вивчення споживчого попиту та статистики, у маркетингових, інформаційних, рекламних, комерційних або інших аналогічних цілях. Сторони повідомлені про те, що їх персональні дані внесені в базу персональних даних, а також повідомлені про свої права згідно Закону України "Про захист персональних даних".

3.2.5.14.6. Кожна зі Сторін цим підтверджує, що:

 

Тарифи

№ тарифу Бізнес Назва послуги Тариф Примітка
1 Мікро бізнес, Малий бізнес Комісія за надання фінансового кредиту 0,1% (min 100 грн / max 10 тис. грн) від суми ліміту без ПДВ по продукту “Кредит під депозит”. Сплата зазначеної винагороди здійснюється Позичальником в день укладання договору
2 Мікро, Малий, Середній та Корпоративний бізнес Комісія за управління фінансовим кредитом (щодо збільшення строку користування кредитом) 0,1% (min 100 грн / max 10 тис. грн) від суми ліміту без ПДВ. Сплата зазначеної винагороди здійснюється Позичальником в день укладення змін до Договору, стосовно продовження строку користування кредитними коштами за Договором.
3 Мікро, Малий, Середній та Корпоративний бізнес Процентна ставка * * Кредит та депозит в однаковій іноземній валюті: Розмір процентної ставки за користування кредитом обчислюється із розрахунку: ставка за депозитом,% + 2,5% (якщо депозитів більше одного, обирається найбільша ставка із заставних депозитів)
4 Мікро, Малий, Середній та Корпоративний бізнес Процентна ставка ** ** Іноземна валюта кредиту та депозиту відрізняються (кредит USD/EUR, а депозит EUR/USD): Розмір процентної ставки за користування кредитом обчислюється із розрахунку: - ставка за депозитом,% + 3% (якщо депозитів більше одного, обирається найбільша ставка із заставних депозитів)
5 Мікро бізнес, Малий бізнес Процентна ставка 19% (кредит в UAH, а депозит у EUR/USD)
6 Середній бізнес, Корпоративний бізнес Процентна ставка 17% (кредит в UAH, а депозит у EUR/USD)