3.1.6. Умови та правила продукту «Масові виплати»

3.1.6.1. Предмет договору

3.1.6.1.1. Банк здійснює розрахунково-касове обслуговування Клієнтів, в частині зарахування цільових і нецільових виплат (виплата заробітної плати, аліментів, виплата по паях, оплата наданих послуг партнерам-підприємцям, виплата обдарованим студентам, інші виплати) на користь фізичних осіб (працівників, студентів, партнерів Клієнта), (далі - Отримувачі), (далі Масові виплати) на підставі платіжної інструкції та супровідного документа - Відомість розподілу масових виплат (далі-Відомість) поданих Клієнтом, а Клієнт зобов’язується сплачувати Банку комісійну винагороду за надані послуги згідно з тарифами Банку.

3.1.6.1.2. Порядок надання послуги

3.1.6.1.2.1. Банк здійснює розрахунково-касове обслуговування за цим Договором лише ідентифікованим Клієнтам Банка

3.1.6.1.2.2. Клієнт надає платіжну інструкцію та Відомість в електронному вигляді з використанням системи дистанційного банківського обслуговування “Приват24 для бізнесу” (далі - “Приват24 для бізнесу”), які підписується шляхом накладання КЕП. Банк приймає в роботу  Відомість у разі сплати Клієнтом комісії РКО, згідно тарифів Банку.

3.1.6.1.2.3. Сторони визначили, що номер картки та/або РНОКПП є Унікальним ідентифікатором Отримувача коштів за цим Договором, і вказується Клієнтом в Відомості.

3.1.6.1.2.4. Банк приймає  до виконання платіжну інструкцію та Відомість від Клієнта через “Приват24 для бізнесу” - онлайн (цілодобово, без перерв, вихідних і свят). Банк виконує платіжну інструкцію та Відомість, які надійшли до 21.00 години - протягом операційного дня, в день надходження платіжного документа. У разі надходження платіжної інструкції та Відомості після 21.00 години - за можливістю в день надходження платіжного  документа але, не пізніше наступного операційного дня.

3.1.6.1.2.5. Якщо у Отримувача немає поточного рахунку, Банк обліковує кошти на рахунках Банку до отримання відповідної заяви Отримувача про відкриття рахунка та укладення договору із Банком.

3.1.6.1.2.6. Умови, строки і порядок обслуговування поточних рахунків Отримувачів визначаються окремо на підставі самостійних договорів, що укладаються між Банком та Отримувачем. Видаткові операції за такими рахунками здійснюються після звернення Отримувача до банку, пред'явлення ним документів, що дають змогу банку верифікувати Отримувача та укласти договір банківського рахунку.

3.1.6.1.2.7. Оплата комісійної винагороди Клієнтом здійснюється окремим платежем до моменту подання Відомості для зарахування виплат Отримувачам згідно тарифів Банку. У разі не сплати комісійної винагороди, Клієнт надає згоду Банку здійснювати дебетові перекази з рахунку Клієнта для виконання зобов’язань зі сплати за надані послуги.

Оплата комісії Отримувача здійснюється шляхом утримання комісії з суми призначеної для зарахування згідно тарифів Банку.

3.1.6.2 Права та обов'язки Сторін

3.1.6.2.1 Клієнт має право:

3.1.6.2.1.1. Клопотати про надання фізичним особам - Отримувачам Клієнта Карт для виплат та інших Карт МПС VISA або MasterCard, а також про надання додаткових послуг.

3.1.6.2.1.2. Клієнт має право відкликати згоду на виконання платіжної операції (пов'язаних між собою платіжних операцій) у будь-який час, але не пізніше настання моменту безвідкличності платіжної інструкції відповідно до Закону України «Про платіжні послуги». Платіжна інструкція може бути відкликана тільки в повній сумі.

3.1.6.2.2. Банк має право:

3.1.6.2.2.1. Відкривати додаткові програми надання банківських послуг до поточних рахунків Отримувачів.

3.1.6.2.2.2. У разі виявлення залишку коштів на рахунку масових виплат, Банк має право ініціювати проведення звірки з Клієнтом і, за результатами звірки, повернути кошти на рахунок клієнта, з якого вони надійшли.

3.1.6.2.2.3. У випадку, якщо сума коштів у платіжній інструкції не збігається з даними у Відомості для зарахування та / або Банк не має можливості встановити належних отримувачів не зарахованих коштів та / або не має можливості зарахувати кошти отримувачам згідно внутрішньобанківських правил проведення розрахунків, Банк має право повернути кошти підприємству на рахунок , з якого ці кошти були перераховані.

3.1.6.2.2.4.Банк приймає до виконання надану Клієнтом платіжну інструкцію та Відомість за умови, що ці платіжні документи оформлені належним чином та не мають законних підстав для відмови в їх прийнятті.

3.1.6.2.2.5. Банк у  разі відмови в прийнятті наданої Клієнтом платіжної інструкції та Відомості негайно повідомляє про це Клієнта засобами дистанційної комунікації із зазначенням причини відмови та посиланням на норми законодавства України (за наявності) та Договору.

3.1.6.2.3. Клієнт зобов'язаний:

3.1.6.2.3.1. Сплачувати Банку комісійну винагороду за надані послуги згідно з тарифами Банку до моменту подання  Відомості для зарахування виплат Отримувачам.

3.1.6.2.3.2. Не пізніше подання платіжної інструкції на переказ коштів надати в Банк Відомість розподілу масових виплат, підписану уповноваженою особою Клієнта, в електронному вигляді, через “Приват24 для бізнесу”, у форматі, передбаченому Банком згідно Умов та правил надання банківських послуг. 

3.1.6.2.4. Банк зобов'язаний:

3.1.6.2.4.1. У разі надання Клієнтом платіжної інструкції та Відомості для зарахування на рахунки Отримувачів, здійснювати переказ коштів на рахунки Отримувачів у строки передбачені п. 3.1.6.1.2.3. 

3.1.6.2.4.2. Здійснювати перевірку даних Відомості отриманої від Клієнта для подальшого переказу коштів на рахунки Отримувачів.

3.1.6.2.4.3. У разі позитивного результату перевірки Відомості проводити переказ грошових коштів, перерахованих Клієнтом в Банк за даними Відомості, на рахунки Отримувачів.

3.1.6.2.4.4. У разі наявності помилок при перевірці інформації у Відомості,  повідомляти Клієнту про неможливість зарахування коштів на рахунки Отримувачів з зазначенням причин та переліком помилок. Грошові кошти будуть повернуті (у разі помилок) тільки на підставі листа Клієнта.

3.1.6.2.4.5. У разі зміни реквізитів рахунків для переказу Клієнтом грошових коштів для виплати Отримувачам відповідно до умов цього Договору та / або реквізитів для оплати комісій Банку за цим Договором не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до настання відповідних змін повідомити Клієнта шляхом направлення письмового повідомлення із зазначенням нових реквізитів рахунку і дати, з якої Клієнт повинен здійснювати переказ грошових коштів за новими реквізитами. Такі зміни не вимагають укладення додаткової угоди до цього Договору.

3.1.6.2.4.6. За запитом Клієнта Банк зобов'язаний надати інформацію про зарахування коштів на рахунки Отримувачів, що здійснювались за останні 5 років із зазначенням розміру та дати зарахувань.

 3.1.6.3. Відповідальність Сторін та порядок розгляду спорів

 3.1.6.3.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання умов цього Договору відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

 3.1.6.3.2. Банк відповідає за збереження банківської таємниці за операціями, які здійснені за рахунками Отримувачів, згідно з чинним законодавством України.

3.1.6.3.3. Банк не несе відповідальність за затримку у зарахуванні коштів на рахунки Отримувачів, якщо затримка була викликана:

- невчасним /неповним перерахуванням Клієнтом грошових коштів на рахунок Банку;

- невчасним/недостовірним наданням Клієнтом Відомості розподілу масових виплат.

3.1.6.3.4. Банк не відповідає за затримку переказу коштів на рахунок Отримувача, якщо Клієнт не виконав свої зобов'язання по перерахуванню комісії за касове обслуговування.

3.1.6.3.5. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором однією із сторін інша сторона має право вимагати від винної сторони виконання прийнятих на себе зобов'язань, а також відшкодування завданих їй збитків, які підтверджені документально.

3.1.6.3.6. Обидві сторони відповідають за дотримання комерційної таємниці та інформаційної безпеки системи обслуговування держателів Карток. Технічні засоби підрозділу Банку, програмне забезпечення, технологія обслуговування рахунків, а також Картки є власністю Банку.

3.1.6.3.7. Клієнт несе відповідальність за відповідність інформації, зазначеної ним у платіжній інструкції, Відомості суті платіжної операції. У разі виявлення невідповідності інформації Клієнт має відшкодувати Банку шкоду, заподіяну внаслідок такої невідповідності інформації.

3.1.6.3.8. В разі порушення строків виконання платіжних операцій, передбачених Законом України “Про платіжні послуги” або цим Договором, Банк зобов’язаний сплатити Клієнту пеню в розмірі 0,1 відсотка суми простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше 1 відсотка суми платіжної операції.

3.1.6.4. Інші умови

3.1.6.4.1. Спірні питання, які можуть виникнути між Банком і Клієнтом у зв’язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом проведення переговорів. В разі недосягнення згоди між Сторонами шляхом переговорів, спори між Сторонами вирішуються в судовому порядку.

3.1.6.4.2. Строк дії Договору, порядок його зміни та розірвання встановлені в Заяві приєднання.

3.1.6.4.3. Щодо будь-яких інших питань, не врегульованих цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

3.1.6.4.4. Сторони домовились, що спосіб отримання примірника Договору та додатків до нього встановлено в Заяві приєднання.

3.1.6.5. Тарифи Банка розміщені за посиланням https://privatbank.ua/business/massovyje-vyplaty та в Заяві приєднання.