3.1.6. Умови та правила продукту «Масові виплати»

3.1.6.1. Предмет договору

3.1.6.1.1. Банк здійснює розрахунково-касове обслуговування Клієнтів, в частині зарахування цільових і нецільових виплат (виплата заробітної плати, аліментів, виплата по паях, оплата наданих послуг партнерам-підприємцям, виплата обдарованим студентам, інші виплати) на користь фізичних осіб (працівників, студентів, партнерів Клієнта), (далі - Отримувачі), (далі Масові виплати) на підставі відомостей, поданих Клієнтом, а Клієнт зобов’язується сплачувати Банку комісійну винагороду за надані послуги згідно з тарифами Банку.

3.1.6.1.2. Порядок надання послуги

3.1.6.1.2.1. Банк здійснює розрахунково-касове обслуговування за цим Договором лише ідентифікованим Клієнтам Банка

3.1.6.1.2.2. Клієнт надає відомість в електронному вигляді, яка підписується шляхом проставлення КЕП. Банк приймає в роботу відомості у разі сплати Клієнтом комісії РКО, згідно тарифів Банку.

3.1.6.1.2.3. Після направлення Клієнтом відомостей в Банк через Система "Приват24", Банк здійснює зарахування коштів на Картки Отримувачів в режимі онлайн (не більше 30 хвилин з моменту обробки відомостей в Систему "Приват24 для бізнесу"). Банк здійснює розрахунково-касове обслуговування Клієнтів за цим Договором цілодобово, без перерв, вихідних і свят.

3.1.6.1.2.4. Якщо у Отримувача немає Картки чи поточного рахунку, буде відкрито технологічний рахунок.

3.1.6.1.2.5. Умови, строки і порядок обслуговування поточних рахунків Отримувачів визначаються окремо на підставі самостійних договорів, що укладаються між Банком та Отримувачем. Видаткові операції за такими рахунками здійснюються після звернення Отримувача до банку, пред'явлення ним документів, що дають змогу банку верифікувати Отримувача та укласти договір банківського рахунку.

3.1.6.1.2.6. Оплата комісії Клієнтом здійснюється окремим платежем до моменту зарахування масових виплат за відомістю згідно тарифів Банку. Оплата комісії Отримувача здійснюється шляхом утримання комісії з суми призначеної для зарахування згідно тарифів Банку.

3.1.6.2 Права та обов'язки Сторін

3.1.6.2.1 Клієнт має право:

3.1.6.2.1.1. Клопотати про надання фізичним особам - Отримувачам Клієнта Карт для виплат та інших Карт МПС VISA або MasterCard, а також про надання додаткових послуг.
3.1.6.2.2. Банк має право:

3.1.6.2.2.1 Припиняти видаткові операції по рахунку, а також відмовити у випуску / перевипуску Карток на нові при наявності несанкціонованого овердрафту по рахунку, порушення фізичною особою умов обслуговування за договором про надання банківських послуг.
3.1.6.2.2.2. Відкривати додаткові програми надання банківських послуг до поточних рахунків Отримувачів.

3.1.6.2.2.3. Списувати кошти з усіх поточних рахунків клієнтів у національній та іноземній валютах (в розмірі, еквівалентному сумі згідно з тарифами, строками та порядком оплати, передбаченими тарифами Банку (здійснювати договірне списання), і здійснювати продаж іноземної валюти на Міжбанківському валютному ринку України (за курсом на Міжбанківському валютному ринку України для цієї операції на дату її проведення) з відшкодуванням Банку витрат на сплату зборів, комісій і вартості наданих послуг, при цьому Клієнт доручає Банку оформити заявку на продаж іноземної валюти на Міжбанківському валютному ринку України від імені Клієнта), відкритих за Договором банківського рахунку, оформляючи меморіальний ордер у межах сум, належних до сплати Банку за цим Договором, згідно з діючими тарифами Банку, строками та порядком оплати, передбаченими чинним тарифам Банку (здійснювати договірне списання) .

3.1.6.2.2.4. У разі виявлення залишку коштів на рахунку масових виплат, Банк має право ініціювати проведення звірки з Клієнтом і, за результатами звірки, повернути кошти на рахунок клієнта, з якого вони надійшли.

3.1.6.2.2.5. У випадку, якщо сума переведених коштів не збігається з даними надісланої відомості для зарахування та / або Банк не має можливості встановити належних одержувачів не зарахованих засобів та / або не має можливості зарахувати кошти отримувачам згідно внутрішньобанківських правил проведенні розрахунків, Банк має право повернути кошти підприємству на рахунок , з якого ці кошти були перераховані.

3.1.6.2.3. Клієнт зобов'язаний:

3.1.6.2.3.1. Сплачувати Банку комісійну винагороду за надані послуги згідно з тарифами Банку.

3.1.6.2.3.2. Не пізніше дати перерахування коштів надати в Банк відомість розподілу масових виплат, підписану уповноваженою особою Клієнта, в електронному вигляді, з використанням системи дистанційного банківського обслуговування (далі - СДБО) Банку, у форматі, передбаченому Банком згідно Умов та правил надання банківських послуг.

3.1.6.2.4. Банк зобов'язаний:

3.1.6.2.4.1. У разі надання Клієнтом відомостей розподілу масових виплат для зарахування на рахунки Отримувачів в електронному вигляді, здійснювати зарахування коштів на рахунки Отримувачів протягом наступного операційного дня після перерахування коштів в Банк.

3.1.6.2.4.2. Здійснювати перевірку даних електронної відомості, отриманої від Клієнта для подальшого зарахування коштів на рахунки Отримувачів.

3.1.6.2.4.3. У разі позитивного результату перевірки проводити зарахування грошових коштів, перерахованих Клієнтом в Банк за даними відомості, на рахунки Отримувачів.

3.1.6.2.4.4. У разі наявності помилок при перевірці інформації повідомляти Клієнту про неможливість зарахування коштів на рахунки Отримувачів з зазначенням причин та переліком помилок. Грошові кошти будуть повернуті (у разі помилок) тільки на підставі листа Клієнта.
3.1.6.2.4.5. У разі зміни реквізитів рахунків для перерахування Клієнтом грошових коштів для виплати Отримувачам відповідно до умов цього Договору та / або реквізитів для оплати комісій Банку за цим Договором не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до настання відповідних змін повідомити Клієнта шляхом направлення письмового повідомлення із зазначенням нових реквізитів рахунку і дати, з якої Клієнт повинен перераховувати грошові кошти за новими реквізитами. Такі зміни не вимагають укладення додаткової угоди до цього Договору.

 3.1.6.3. Відповідальність Сторін та порядок розгляду спорів

 3.1.6.3.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання умов цього Договору відповідно до чинного законодавства України.

 3.1.6.3.2. Банк відповідає за збереження банківської таємниці за операціями, які здійснені за рахунками Отримувачів, згідно з чинним законодавством України.

3.1.6.3.3. Банк не несе відповідальність за затримку у зарахуванні коштів на рахунку Отримувачів, якщо затримка була викликана:

- невчасним /неповним перерахуванням Клієнтом грошових коштів на рахунок Банку;

- невчасним/недостовірним наданням Клієнтом відомості розподілу масових виплат.

3.1.6.3.4. Банк не відповідає за затримку у зарахуванні коштів на рахунок Отримувача, якщо Клієнт не виконав свої зобов'язання по перерахуванню комісії за касове обслуговування.
3.1.6.3.5. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором однією із сторін інша сторона має право вимагати від винної сторони виконання прийнятих на себе зобов'язань, а також відшкодування завданих їй збитків, які підтверджені документально.
3.1.6.3.6. Обидві сторони відповідають за дотримання комерційної таємниці та інформаційної безпеки системи обслуговування держателів Карток. Технічні засоби підрозділу Банку, програмне забезпечення, технологія обслуговування рахунків, а також Картки є власністю Банку.

3.1.6.3.7. Відповідальність за відповідність та достовірність вказаної інформації в електронній відомістю несе Клієнт. 

3.1.6.4. Інші умови

3.1.6.4.1. Спірні питання, які можуть виникнути між Банком і Клієнтом у зв’язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом проведення переговорів. В разі не досягнення згоди між Сторонами шляхом переговорів, спори між Сторонами вирішуються в судовому порядку.

3.1.6.4.2. Строк дії Договору, порядок його зміни та розірвання встановлені в Заяві приєднання.

3.1.6.4.3. Щодо будь-яких інших питань, не врегульованих цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

3.1.6.4.4. Сторони домовились, що спосіб отримання примірника Договору та додатків до нього встановлено в Заяві приєднання.

3.1.6.4.5. Сторони, враховуючи вимоги Закону України "Про захист персональних даних", гарантують, що будь-які персональні дані, які були або будуть передані між ними на виконання даного договору, були отримані і знаходяться в користуванні відповідної Сторони, яка їх передає, правомірно відповідно до вимог чинного законодавства. При цьому Сторона, яка передає персональні дані, приймає на себе повну відповідальність перед суб'єктом персональних даних та одержує дані Стороною щодо правомірності використання зазначених персональних даних; підтверджує і гарантує, що вона має всі необхідні правові підстави для передачі вищевказаних персональних даних; зобов'язується підтримувати дійсність таких персональних даних і в разі їх зміни вчасно повідомляти про це приймаючої персональні дані Стороні.

3.1.6.6. Тарифи Банка розміщені за посиланням https://privatbank.ua/business/massovyje-vyplaty та в Заяві приєднання.