2.1.7. Інтернет-картка

2.1.7.1. Предмет Договору

2.1.7.1.1. Банк зобов'язується відкрити Клієнту Поточний рахунок та випустити Інтернет-карту для внесення готівкових коштів та розрахунків в мережі Internet, а також здійснювати обслуговування Поточного рахунку в порядку та на умовах, визначених законодавством та Умовами та Правилами надання банківських послуг (далі — Договір). Банк має право встановлювати винагороду за обслуговування Поточного рахунка у розмірах та на умовах, визначених цим Договором та Тарифами Банку.

Інтернет-картка (далі - Картка) — віртуальна дебетова картка миттєвого випуску без фізичного носія.

2.1.7.1.2. Клієнт приєднується до Договору шляхом підписання Анкети-Заяви про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг та Заяви про відкриття Поточного рахунку та приєднання до Умов та Правил надання послуги «Інтернет-картка» в Системі «Приват 24» (далі — Заява), що разом з цими Умовам та Правилами становлять Договір банківського обслуговування.

2.1.7.1.3. Поточний рахунок, для якого випущено Карту, відкривається у таких валютах: гривня, долари США, Євро.

2.1.7.1.4. Поточний рахунок, для якого випущено Картку, може використовуватись:

- для оплати товарів і послуг в мережі Internet;

- для внесення готівкових грошових коштів у банківських установах;

- для здійснення інших банківських операцій, не заборонених законодавством та Правилами МПС.

2.1.7.1.5. З метою контролю безпеки руху грошових коштів щомісячний ліміт на проведення операцій в мережі Internet встановлюється в розмірі, еквівалентному 6 тисяч доларів США.

2.1.7.2. Права та обов'язки Сторін

2.1.7.2.1. Банк зобов'язаний:

2.1.7.2.1.1. Після подання Заяви надати Клієнту реквізити Картки: номер картки, строк дії та СVV-код картки.

2.1.7.2.1.2. Обслуговувати Поточний рахунок за дебетною платіжною схемою в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством, Правилами платіжних систем та цим Договором.

2.1.7.2.2. Банк має право:

2.1.7.2.2.1. У будь-який момент за власним розсудом змінювати набір операцій, послуг і функцій, що виконуються з використанням Картки.

2.1.7.2.2.2. Припинити Договір в односторонньому порядку.

2.1.7.2.2.3. У разі відсутності руху грошових коштів на Поточному рахунку впродовж 6 місяців і більше, Банк має право:

- на винагороду за обслуговування неактивного Поточного рахунку від Клієнта у розмірі залишку грошових коштів на Поточному рахунку, якщо суму залишку не перевищує 100,00 грн та/або у Клієнта немає інших активних Поточних рахунків) згідно Тарифів Банку. При цьому Клієнт доручає Банку здійснити списання коштів з Поточного рахунку у розмірі винагороди;

- перерахувати залишок грошових коштів на інший активний Поточний рахунок Клієнта.

2.1.7.2.3. Клієнт зобов'язаний:

2.1.7.2.3.1. При здійсненні операцій із використанням Картки уникати виникнення Несанкціонованого овердрафту.

2.1.7.2.3.2. В разі виникнення Несанкціонованого овердрафту погасити суму заборгованості за Несанкціонованим овердрафтом у термін до останнього календарного числа місяця, наступного за місяцем, в якому такий овердрафт виник. При цьому за користування Несанкціонованим овердрафтом Клієнт зобов'язується сплатити Банку проценти в розмірі, встановленому Тарифами Банку.

2.1.7.2.3.3. В разі порушення Клієнтом зобов'язань, визначених п. 2.1.7.2.3.2. цього Договору, Сторони узгодили, що Клієнт зобов'язується сплатити на користь Банку заборгованість за Несанкціонованим овердрафтом, а також проценти від суми неповернутого в строк Несанкціонованого овердрафту, які у відповідності до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України встановлюються за домовленістю Сторін у 81,6 % річних  від суми простроченої заборгованості (суми неповернутого в строк Несанкціонованого овердрафту та простроченими процентами за користування Несанкціонованим овердрафтом).

2.1.7.2.3.4. Сторони узгодили, що у разі виникнення за Карткою Несанкціонованого овердрафту, кошти, отримані від Клієнта, направляються для погашення заборгованості у такій черговості:

в першу чергу — на погашення процентів згідно п. 2.1.7.2.3.3. цього Договору;

в другу чергу — на погашення процентів за користування Несанкціонованим овердрафтом згідно п. 2.1.7.2.3.2. цього Договору;

в третю чергу — на погашення тіла Несанкціонованого овердрафту.

2.1.7.2.3.6. Клієнт доручає Банку здійснювати списання грошових коштів з Поточного рахунку при настанні термінів платежів, що підлягають сплаті за цим Договором, в розмірах, встановлених Тарифами Банку (здійснювати договірне списання).

2.1.7.2.4. Клієнт має право:

2.1.7.2.4.1. Використовувати Картку для оплати товарів і послуг, внесення готівкових грошових коштів у банківських установах та для здійснення інших банківських операцій через віддалені канали обслуговування.

2.1.7.2.4.2. Змінити (збільшити чи зменшити) ліміт, визначений п. 2.1.7.1.5. цього Договору,11 шляхом звернення до Банку або самостійно в Системі «Приват24».

2.1.7.3. Строк дії Договору

2.1.7.3.1. Договір укладається строком на 10 років та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором. Датою укладення Договору є дата отримання Клієнтом реквізитів Картки.

2.1.7.3.2. Строк дії Картки 10 років. Забороняється використання реквізитів Картки зі збіглим строком дії.

2.1.7.4. Інші умови

2.1.7.4.1. Платіжна організація або Банк мають право тимчасово призупинити здійснення операцій з використанням Карток відповідно до законодавства, Правил платіжної системи, внутрішньобанківських документів.

2.1.7.4.2. Банк має право встановлювати обмеження щодо кількості  випущених карток одному Клієнту.


 

Тарифи

№ тарифу Бізнес Назва послуги Тариф Примітка
1 Напрямок карткових продуктів Вартість оформлення Не тарифікується
2 Напрямок карткових продуктів Плата за користування карткою Не тарифікується
3 Напрямок карткових продуктів Оплата картою на рахунок юридичної особи в ПриватБанку (платіж по Україні) 1 грн у Приват24 або 1% (min 3 грн, max 1000 грн) у інших каналах. Додатково стягується 20 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
4 Напрямок карткових продуктів Оплата картою на рахунок юридичної особи в іншому українському банку (платіж по Україні) 1 грн у Приват24 або 1% (min 3 грн, max 1000 грн) у інших каналах. Додатково стягується 20 грн, якщо оплата здійснюється за телефоном
5 Напрямок карткових продуктів Переказ на картуу «Універсальна», у т. ч. Gold, Інтернет-картку, поточний рахунок фізичної особи не тарифікується / по телефону: 0% + 20 грн
6 Напрямок карткових продуктів Переказ на Карту для виплат, у т.ч. Золоту карту для виплат 0,5% по телефону: 0,5% + 20 грн
7 Напрямок карткових продуктів Переказ на картку банку України -платіж через сервіси ПриватБанку – 0.5% (min 5 грн); -платіж через сервіси інших банків – 0.5% (min 5 грн)
8 Напрямок карткових продуктів Переказ на картку будь-якого банку світу 2% (min 50 грн)
9 Напрямок карткових продуктів Оплата карткою в торгових точках і інтернет-магазинах Не тарифікується
10 Напрямок карткових продуктів SMS-банкінг Не тарифікується
11 Напрямок карткових продуктів SMS-інформування про рухи по карці Не тарифікується
12 Напрямок карткових продуктів Самостійне отримання виписки в Приват24 Не тарифікується
13 Напрямок карткових продуктів Відсотки за використання технологічного ліміту 3,4% у місяць
14 Напрямок карткових продуктів Відсоткова ставка за несанкціонований овердрафт (заборгованість по поточному рахунку, за яким Овердрафт не передбачений) 3.4% на місяць від суми несанкціонованого овердрафту
15 Напрямок карткових продуктів Комісія за моніторинг картки, строк дії якої завершився понад 3 місяці тому та за якою 6 місяців поспіль не було операцій 10 грн на місяць, але не більше від залишку коштів на картці
16 Напрямок карткових продуктів Поповнення готівкою інтернет-картки чи віртуального рахунку у терміналі самообслуговування - не тарифікується - поповнення власником картки; - 0.5% від суми (мінімум 5 грн) - поповнення картки третьою особою - не клієнтом банку; - 0.2% від суми (мінімум 2 грн) - поповнення картки третьою особою клієнтом - власником будь-якої картки ПриватБанку (акційний тариф).
17 Напрямок карткових продуктів Відсоткова ставка при несвоєчасному погашенні несанкціонованого овердрафту 81.6% річних від суми несанкціонованого овердрафту