2.1.7. Інтернет-картка

2.1.7.1. Предмет Договору

2.1.7.1.1. Банк зобов'язується відкрити Клієнту Поточний рахунок та емітувати Інтернет-картку (далі - Електронний платіжний засіб/ або Платіжна картка/ або Платіжний інструмент) для здійснення платіжних операцій в мережі Internet, а також здійснювати обслуговування Поточного рахунку в порядку та на умовах, визначених законодавством та цим Договором. Банк має право встановлювати винагороду за обслуговування Поточного рахунка у розмірах та на умовах, визначених цим Договором та Тарифами Банку.

Інтернет-картка (далі - Картка) — віртуальна дебетова картка миттєвого випуску без фізичного носія.

2.1.7.1.2. Клієнт приєднується до Договору шляхом підписання Заяви про відкриття Поточного рахунку та приєднання до Умов та Правил надання послуги «Інтернет-картка» в Системі «Приват 24» (далі — Заява про приєднання), що разом з цими Умовам та Правилами становлять договір банківського рахунка та обслуговування платіжного інструменту

2.1.7.1.3. Поточний рахунок, для якого випущено Картку, відкривається у таких валютах: гривня, долари США, Євро.

2.1.7.1.4. Поточний рахунок, для якого випущено Картку, може використовуватись:

- для оплати товарів і послуг в мережі Internet;

- для внесення готівкових грошових коштів у банківських установах;

- для здійснення інших банківських операцій, не заборонених законодавством та Правилами МПС.

2.1.7.1.5. Вид Електронного платіжного засобу, що емітується Банком, його форма, реквізити, які наносяться на нього у графічному вигляді, визначаються платіжною організацією відповідної платіжної системи, у якій цей Електронний платіжний засіб застосовується, з урахуванням вимог, встановлених відповідними державними стандартами України, і міжнародних стандартів, прийнятих Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO).

2.1.7.1.6. Платіжна картка містить обов'язкові реквізити, визначені законодавством.

2.1.7.1.7. З метою контролю безпеки руху грошових коштів щомісячний ліміт на проведення операцій в мережі Internet встановлюється в розмірі, еквівалентному 6 тисяч доларів США.

2.1.7.2. Права та обов'язки Сторін

2.1.7.2.1. Банк зобов'язаний:

2.1.7.2.1.1. Надати Клієнту реквізити Платіжної картки: номер картки, строк дії та СVV-код картки.

2.1.7.2.1.2. Обслуговувати Поточний рахунок за дебетною платіжною схемою в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством, Правилами платіжних систем та цим Договором.

2.1.7.2.1.3. Банк зобов'язується надавати Клієнту на його вимогу виписки про рух коштів за його рахунком.

Виписка про рух коштів доступна Клієнту у Системі “Приват24” цілодобово на безоплатній основі.

2.1.7.2.2. Банк має право:

2.1.7.2.2.1. У будь-який момент за власним розсудом змінювати набір операцій, послуг і функцій, що виконуються з використанням Платіжної картки.

2.1.7.2.2.2. Банк має право зупиняти платіжні операції (в т.ч. операції із зарахування коштів на рахунок Клієнта), які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення відповідно до вимог законодавства України та цього Договору.

2.1.7.2.2.3. Припинити Договір в односторонньому порядку.

2.1.7.2.2.4. У разі відсутності руху грошових коштів на Поточному рахунку впродовж 6 місяців і більше, Банк має право:

- на винагороду за обслуговування неактивного Поточного рахунку від Клієнта у розмірі залишку грошових коштів на Поточному рахунку, якщо суму залишку не перевищує 100,00 грн та/або у Клієнта немає інших активних Поточних рахунків) згідно Тарифів Банку. При цьому сплата винагороди здійснюється шляхом ініціювання Банком дебетового переказу на підставах та в порядку, визначених у Заяві про приєднання.

- переказати залишок грошових коштів на інший активний Поточний рахунок Клієнта.

2.1.7.2.3. Клієнт зобов'язаний:

2.1.7.2.3.1. При здійсненні операцій із використанням Платіжної картки уникати виникнення Несанкціонованого овердрафту.

2.1.7.2.3.2. В разі виникнення Несанкціонованого овердрафту погасити суму заборгованості за Несанкціонованим овердрафтом у термін до останнього календарного числа місяця, наступного за місяцем, в якому такий овердрафт виник. При цьому за користування Несанкціонованим овердрафтом Клієнт зобов'язується сплатити Банку проценти в розмірі, встановленому Тарифами Банку.

2.1.7.2.3.3. В разі порушення Клієнтом зобов'язань, визначених п. 2.1.7.2.3.2. цього Договору, Сторони узгодили, що Клієнт зобов'язується сплатити на користь Банку заборгованість за Несанкціонованим овердрафтом, а також проценти від суми неповернутого в строк Несанкціонованого овердрафту, які у відповідності до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України встановлюються за домовленістю Сторін у 81,6 % річних  від суми простроченої заборгованості (суми неповернутого в строк Несанкціонованого овердрафту та простроченими процентами за користування Несанкціонованим овердрафтом).

2.1.7.2.3.4. Сторони узгодили, що у разі виникнення за Платіжною карткою Несанкціонованого овердрафту, кошти, отримані від Клієнта, направляються для погашення заборгованості у такій черговості:

в першу чергу — на погашення процентів згідно п. 2.1.7.2.3.3. цього Договору;

в другу чергу — на погашення процентів за користування Несанкціонованим овердрафтом згідно п. 2.1.7.2.3.2. цього Договору;

в третю чергу — на погашення тіла Несанкціонованого овердрафту.

2.1.7.2.4. Клієнт має право:

2.1.7.2.4.1. Використовувати Платіжну картку для оплати товарів і послуг, внесення готівкових грошових коштів у банківських установах та для здійснення інших банківських операцій через віддалені канали обслуговування.

2.1.7.2.4.2. Змінити (збільшити чи зменшити) ліміт, визначений п.2.1.7.1.7. цього Договору, шляхом звернення до Банку або самостійно в Системі «Приват24».

2.1.7.3. Виконання платіжних операцій та порядок розрахунків

2.1.7.3.1. Порядок виконання платіжних операцій та розрахунків визначено у Заяві про приєднання.

2.1.7.4. Строк дії Договору

2.1.7.4.1. Договір укладається строком на 10 років. Датою укладення Договору є дата отримання Клієнтом реквізитів Платіжної картки.

Цей Договір припиняється після закінчення строку дії цього Договору або за настання інших обставин, встановлених вимогами чинного законодавства або цим Договором.

Договір може бути достроково розірваний за Заявою Клієнта про закриття рахунку в будь-який час, за ініціативою Банку в будь-який час або за настання інших обставин, встановлених вимогами чинного законодавства.

2.1.7.4.2. Строк дії Платіжної картки 10 років. Забороняється використання реквізитів Платіжної картки зі збіглим строком дії.

2.1.7.5. Інші умови

2.1.7.5.1. Платіжна організація або Банк мають право тимчасово призупинити здійснення операцій з використанням Карток відповідно до законодавства, Правил платіжної системи, внутрішньобанківських документів.

2.1.7.5.2. Банк має право встановлювати обмеження щодо кількості  випущених карток одному Клієнту.

 

Типи електронних платіжних засобів

  віртуальна картка

Валюта рахунку "Інтернет картки"                                                          

   Гривня, долари США, євро                                                                                      

 

 

Тарифи

 

 

 

 

 

№ Тарифу

Бізнес

Назва послуги

Тариф

Примітка

За відкриття рахунку

1

Роздрібний бізнес

Випуск "Інтернет картки"

не тарифікується

 

За обслуговування рахунку

2

Роздрібний бізнес

Комісія за обслуговування "Інтернет картки"

не тарифікується

 

За несанкціонований овердрафт

3

Роздрібний бізнес

Обов'язковий щомісячний платіж по "Інтернет картці"

100% від заборгованості по несанкціонованому овердрафту

 

4

Роздрібний бізнес

Процентна ставка за несанкціонований овердрафт (заборгованість по картковому рахунку, за яким овердрафт не передбачений)

3,4% на місяць (40,8% річних) від суми несанкціонованого овердрафту

 

5

Роздрібний бізнес

Процентна ставка в разі непогашення несанкціонованого овердрафту до останнього числа місяця, наступного за місяцем, у якому виник несанкціонований овердрафт (у відповідності до частини 2 статті 625 Цивільного кодексу України)

6,8% на місяць (81,6% річних) від суми несанкціонованого овердрафту

 

За операційне обслуговування рахунку

6

Роздрібний бізнес

Оплата карткою в торгових точках та інтернет-магазинах

не тарифікується

 

7

Роздрібний бізнес

Комісія за 1 транзакцію

не тарифікується

 

8

Роздрібний бізнес

Комісія за поповнення готівкою інтернет-картки чи віртуального рахунку у терміналі самообслуговування та касі

- не тарифікується - поповнення власником картки;
- 0.5% від суми (мінімум 5 грн) - поповнення картки третьою особою;
- 0.2% від суми (мінімум 2 грн) - поповнення картки
третьою особою клієнтом - власником будь-якої картки ПриватБанку (акційний тариф).

 

9 Роздрібний бізнес

Комісія за поповнення на касі ТСП

0.5% min — при поповненні в POS-терміналах на касі торгової точки.

 

10

Роздрібний бізнес

Комісія за конвертацію валюти в разі здійснення операцій за кордоном

не тарифікується

 

11

Роздрібний бізнес

Надання довідки/виписки за "Інтернет карткою" у відділенні банку за будь-який період

100 грн.

Формування довідки в Приват24 - не тарифікується

12

Роздрібний бізнес

Комісія за розрахункове обслуговування неактивного рахунку по продукту "Інтернет карта" 20.00 гривень щомісяця, але не більше залишків коштів на рахунку

 

Клієнт доручає Банку здійснювати списання комісії з Неактивного рахунку щомісяця 20 числа в порядку, визначеному Договором.

13

Роздрібний бізнес

Інформування Клієнтів за рахунком обліку фінансового активу каналами: Система «Приват24» / Viber / Telegram / e-mail

Не тарифікується

 

Послуга "Всі SMS" (інформування за всіма фінансовими транзакціями незалежно від суми шляхом направлення sms- повідомлень) 39 грн/міс. Сплата в дату підключення послуги та далі через кожні 30 календарних днів протягом всього строку користування послугою в порядку та на умовах, визначених Договором.

За платежі та перекази

14

Роздрібний бізнес

Переказ з Інтернет-картки на "Картку Універсальна», «Картку Універсальна Gold», «Преміальні картки», «Інтернет-картку», "Картку Юніора"

не тарифікується

 

15

Роздрібний бізнес

Переказ з Інтернет-картки на "Картку для виплат», «Картку для виплат Gold»

0,5% від суми (max 50 грн) від суми - стягується з одержувача за нецільове поповнення Картки для виплат

 

16

Роздрібний бізнес

Переказ з Інтернет-картки на депозит

- не тарифікується - при поповненні власних депозитів
- 0,5% від суми - при поповненні депозитів третьої особи

 

17

Роздрібний бізнес

Переказ з Інтернет-картки на послугу накопичення "Скарбничка" (тільки власні кошти)

1% від суми
окрім переказу коштів за правилом накопичення «Округлення витрати», «Округлення залишку на картці наприкінці дня».

 

18

Роздрібний бізнес

Переказ з Інтернет-картки на "Приват-вклад"

1% від суми

 

19

Роздрібний бізнес

Переказ коштів на поточний (картковий) рахунок фізичної особи, відкритий в іншому банку

0,5% (min 5 грн, max 100 грн)*

* в Системі "Приват24", а також при переказі залишку коштів Клієнта у разі припинення ділових відносин

20

Роздрібний бізнес

Переказ з Інтернет-картки на картку українського банку

0,5% від суми (min 5 грн) у т.ч. через сервіси інших банків

 

21

Роздрібний бізнес

Переказ з Інтернет-картки на картку Mastercard закордонного банку

 1% від суми (min 25 грн)

 

22

Роздрібний бізнес

Переказ з Інтернет-картки на картку Visa закордонного банку

1% від суми (min 25 грн)

 

23

Роздрібний бізнес

Комісія за надсилання міжнародних переказів на сторонніх сервісах (Wise, TransferGo, PayPal та інші) з Інтернет-картки

2% від суми

З 01.11.2022

24

Роздрібний бізнес

Комунальні та інші платежі з Інтернет-картки в Приват24

1 грн - є договір з отримувачем. За рахунок кредитних коштів + 3% від суми

 

3 грн - немає договору з отримувачем. За рахунок кредитних коштів + 3% від суми

 

1% від суми (min 3 грн, max 100 грн) - отримувач - бюджетна організація. За рахунок кредитних коштів + 3% від суми

 

25

Роздрібний бізнес

Комунальні та інші платежі з Інтернет-картки в Терміналі/Банкоматі

1% від суми (min 5 грн, max 500 грн) - є договір з отримувачем

 

1% від суми (min 10 грн, max 1 000 грн) - немає договору з отримувачем

 

1% від суми (min 10 грн, max 1 000 грн) - отримувач - бюджетна організація

 

26

Роздрібний бізнес

Комунальні та інші платежі з Інтернет-картки у відділенні

1% від суми (min 15 грн, max 500 грн) - є договір з отримувачем

 

1% від суми (min 25 грн, max 1 000 грн) - немає договору з отримувачем

 

1% від суми (min 25 грн, max 1 000 грн) - отримувач - бюджетна організація

 

27

Роздрібний бізнес

Комунальні та інші платежі з Інтернет-картки на сайті

1% від суми min 1 грн - є договір з отримувачем

 

28

Роздрібний бізнес

Комунальні та інші платежі з Інтернет-картки по телефону 3700

1% від суми (min 15 грн, max 500 грн) + 20 грн - є договір з отримувачем

 

1% від суми (min 25 грн, max 1 000 грн) + 20 грн - немає договору з отримувачем

 

1% від суми(min 25 грн, max 1 000 грн) + 20 грн - отримувач - бюджетна організація

 

29 Роздрібний бізнес Переказ коштів на рахунки юридичних осіб та ФОП в якості поповнення фінансової допомоги/ безвідсоткового кредитування (фінансування)

4% від суми платежу, але не менше 100,00 грн.

Без ПДВ

30 Роздрібний бізнес Переказ коштів на поточний (картковий) рахунок фізичної особи, відкритий в іншому банку  через АТМ/ТСО  2% (min 5 грн)                           Без ПДВ