1.1.8. Персональні дані

 

1.1.8. Персональні дані.

1.1.8.1. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Клієнт має наступні права:
- Знати про місцезнаходження Бази, її призначення та найменування, місцезнаходження власника і розпорядників Бази, або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим особам, крім випадків, встановлених законом;
- Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані, що містяться в Базі;
- На доступ до своїх персональних даних;

- Пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні повноважень, передбачених законом;

- Вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди;

інші права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

1.1.8.2. Клієнт дає дозвіл Банку надавати повністю або частково відомості щодо існуючої в Банку інформації (у тому числі що містить банківську таємницю / персональні дані) про нього третім особам. Дозвіл може бути підтверджено в тому числі за допомогою SMS-повідомлень, діалогу з оператором Чату Інтернет-банкінгу Приват24, поштових листів, телеграм, голосових повідомлень, повідомлень по електронній пошті, введенням в мережі Інтернет отриманого від Банку пароля та інших засобів комунікації.
Механізм отримання згоди від Клієнта за допомогою введення в мережі Інтернет отриманого від Банку ОТР пароля:
Крок 1:
-Клієнт Банку (далі - Клієнт) звертається до сервісу партнера Банку, запитуючи послугу, надання якої вимагає отримання його (Клієнта) достовірних персональних даних. Вказує свій номер мобільного телефону.
-Сервіс партнера Банку передає за допомогою системи API Ідентифікації "id.privatbank.ua" номер телефону Клієнта та перелік полів персональних даних Клієнта, які потрібні партнеру Банку.
Перелік допустимих полів персональних даних Клієнта:
1. ПІБ
2. Дата народження
3. Паспортні дані:
- Серія, номер, ким виданий, дата видачі
4. Фотографія Клієнта
5. ІПН
6. Підпис Клієнта
7. Мобільний телефон
8. Домашній телефон
9. Робочий телефон
10. Додатковий телефон
11. Адреса народження
12. Фактична адреса
13. Юридична адреса
14. Ім'я на картці
15. Паспорт
16. Довідка ІПН
17. Свідоцтво про народження
18. Закордон. паспорт
19. Військовий квиток

Банк за допомогою системи API Ідентифікації "id.privatbank.ua" обирає поле підтвердження, виходячи з набору запитаних партнером Банку полів та історії запитів персональних даних цього Клієнта, і повертає ім'я цього поля сервісу партнера. Також передається набір полів персональних даних Клієнта, які є в базі (із запитаних партнером).
Крок 2:
-Якщо Набір полів, наявних у базі за даним Клієнту, задовольняє потреби сервісу партнера Банку, партнер запитує у Клієнта Банку значення поля підтвердження, Клієнт Банку повідомляє його.
-Сервіс партнера Банку передає зазначені поля підтвердження в Банк за допомогою API Ідентифікації "id.privatbank.ua"
Крок 3:
-В разі успішної перевірки поля підтвердження API Ідентифікації "id.privatbank.ua" генерує OTP-пароль і відправляє його Клієнту в тілі SMS-повідомлення c зазначенням переліку полів персональних даних, запитаних партнером Банку і назвою сервісу партнера.
-У випадку, якщо Банк погоджується надати доступ до своїх персональних даних, він передає через сервіс партнера OTP-пароль.
-Сервіс відправляє OTP-пароль в Банк за допомогою API Ідентифікації "id.privatbank.ua", де OTP-пароль звіряється.
- У разі збігу пароля з відправленим Клієнту, API Ідентифікації "id.privatbank.ua" перевіряє номер мобільного телефону Клієнта, а саме: чи зареєстрований він в системі Приват24 і / або MobileBanking. У випадку, якщо номер мобільного телефону зареєстрований, то Банк допомогою API Ідентифікації "id.privatbank.ua" передає партнеру Банку персональні дані Клієнта згідно зі списком полів, зазначеним у першому запиті.
Крок 4:
- Партнер Банку, отримавши персональні дані Клієнта, надає Клієнту запитану їм послугу.

1.1.8.3. Клієнт надає Банку свою згоду на обробку всіх його персональних даних відповідно до визначеної мети їх обробки без обмеження терміну зберігання та обробки персональних даних. Банк також має право на зберігання і обробку персональних даних Клієнта, отриманих із загальнодоступних джерел.

Клієнт також надає свою згоду Банку отримувати у Оператора телекомунікаційних послуг, що надає Клієнту телекомунікаційні послуги та оброблює дані, що пов'язані з наданням таких послуг,  інформацію про телекомунікаційні послуги Клієнта, необхідні для наступної мети обробки даних в Банку. Відповідному Оператору Клієнт дає згоду на обробку та передачу такої інформації.
Клієнт надає Банку свою згоду на  розкриття (передачу) персональних даних, банківськоїї таємниці та іншої конфіденційної інформації, пов'язаної із отриманням банківських послуг, у випадках невиконання або несвоєчасного виконання договірних зобов'язань перед банком.
Метою обробки персональних даних Клієнта є забезпечення реалізації відносин у сфері надання банківських послуг, забезпечення реалізації комерційної діяльності Банку, ідентифікація клієнтів за допомогою сервісу BankID,  реалізація та захист прав сторін за укладеними договорами, дотримання вимог чинного законодавства України, в т.ч. вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 р та інших нормативно-правових актів, що регулюють банківську діяльність.
Банк має право на передачу персональних даних Клієнта розпорядникам баз персональних даних Банку, а також третім особам, якщо цього вимагає захист прав і законних інтересів суб'єкта персональних даних або інших осіб, без додаткового повідомлення суб'єкта персональних даних.
Згода Клієнта може бути підтверджено, крім іншого:
- документом на паперовому носії з реквізитами, що дозволяють ідентифікувати цей документ і фізична особа, в тому числі згода (анкета-заява) суб'єкта персональних даних на приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг;
- здійсненням Клієнтом банківських операцій, отриманням банківських послуг, яке супроводжується оформленням касових документів;
- відміткою на електронній сторінці документа або в електронному файлі, що обробляється в інформаційній системі на основі документованих програмно-технічних рішень.
Клієнт надає свою згоду на використання Банком його персональних даних для проведення статистичних досліджень. Результати таких досліджень можуть бути опубліковані будь-яким засобом, а також передані третім особам без розкриття персональних даних Клієнта.
Банк має право запитувати і отримувати від третіх осіб інформацію про Клієнта без використання при цьому даних, що дозволяють конкретно ідентифікувати Клієнта (персональних даних).
У разі обробки персональних даних (що включає в себе передачу персональних третім особам за згодою Клієнта, отриманого в порядку, встановленому цими Умовами і Правилами) з метою ідентифікації такого Клієнта за допомогою сервісу BankID, Клієнт своєю згодою підтверджує, що персональні дані є відповідними і актуальними на день їх передачі. Клієнт своєю згодою підтверджує, що він повідомлений про третю особу, якій передаються персональні дані і його послуги на сайті, де встановлений сервіс BankID

1.1.8.4. Клієнт погоджується з тим, що Банк має право на зберігання і обробку, в тому числі автоматизовану, будь-якої інформації, що відноситься до персональних даних Клієнта, а також відомостями про банківські рахунки, і будь-якій іншій, раніше наданої Банку інформації, в тому числі містить банківську таємницю , включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, використання, розповсюдження (у тому числі передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних, наданих Банку у зв'язку з укладенням Договору з метою виконання договірних зобов'язань, а також розробки Банком нових продуктів і послуги та інформування Клієнта про ці продукти і послуги.

1.1.8.5. Банк має право перевірити достовірність поданих Клієнтом персональних даних та / або контактних даних, у тому числі з використанням послуг інших операторів, а також використовувати інформацію про невиконання та / або неналежного виконання договірних зобов'язань при розгляді питань про надання інших послуг та укладанні нових договорів.

1.1.8.6. Згода Клієнта на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом 5 років з дати припинення дії Договору. Після закінчення зазначеного строку дія згоди вважається продовженим на кожні наступні п'ять років за відсутності відомостей про його відкликання.

1.1.8.7. Клієнт, згідно Закону України "Про організацію формування та обігу кредитних історій», Закону України «Про захист персональних даних» з метою формування його кредитної історії дає згоду на збір, зберігання, використання, поширення інформації про себе в ТОВ «Українське бюро кредитних історій» (далі - Бюро), а також на передачу / отримання Банком / іншими суб'єктами господарювання, з якими Клієнт уклав кредитні угоди, в / від Бюро такої інформації. Факт згоди Клієнта підтверджується підписанням Заяви або іншого документа, який свідчить про приєднання Клієнта до цих Умов та Правил надання банківських послуг.

До інформації про Клієнта, зокрема (але не обмежуючись), відносяться:
1.) Відомості, що ідентифікують особу Клієнта: Прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; паспортні дані, місце проживання; ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (у разі наявності), відомості про поточну трудову діяльність, сімейний стан і кількість осіб, які перебувають на його утриманні; дата і номер державної реєстрації, про орган державної реєстрації та основний предмет господарської діяльності (для фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності)
2.) Відомості про грошові зобов'язання Клієнта: відомості про кредитний правочин та зміни до неї (номер і дата укладання правочину, сторони, вид угоди); сума зобов'язання за кредитним правочином; вид валюти зобов'язання, строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про розмір погашеної суми та остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; відомості про припинення кредитної угоди і способі її припинення (у тому числі за згодою сторін, у судовому порядку, гарантом тощо ), відомості про визнання кредитної угоди недійсною і підстави такого визнання. Під кредитною угодою сторони мають на увазі угоди, за якими виникають, змінюються або припиняються обов'язки Клієнта щодо оплати грошових коштів протягом певного часу в майбутньому Банку та / або іншим суб'єктам господарювання, в тому числі постачальникам житлово-комунальних послуг (електро-, газо-, водо -, теплопостачання, водовідведення та ін).
Клієнт згоден з тим, що у разі неналежного виконання своїх зобов'язань ТОВ «Українське бюро кредитних історій», де буде зберігатися і оброблятися його кредитна історія, розмір фінансової відповідальності ТОВ «Українське бюро кредитних історій» перед клієнтом обмежується розміром, який вказаний у договорі про надання інформаційних послуг, укладеному між Банком та ТОВ «Українське бюро кредитних історій».

1.1.8.8. Банк не надає інформацію (в тому числі виписки операцій по рахунках та платіжних картках) у відповідь на запити клієнтів, отримані поштою з проханням надати інформацію, що містить банківську таємницю на паперових носіях поштою. Інформація, складова банківську таємницю може бути розкрита особисто клієнту у відділенні банку.
Банк має право розкривати третім особам стосується Клієнта банківську таємницю тільки за згодою Клієнта, якщо зобов'язання або право розкриття банківської таємниці не випливає із закону, в тому числі закону іноземної держави. Банківську таємницю становлять, але не обмежуються перерахованим, відомості про клієнта та банківських рахунках клієнта; про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, а також інформація про здійснені ним угоди; про фінансово-економічний стан клієнта; про організаційно-правову структуру клієнта, її керівників та напрямки діяльності, інформація, що міститься в документах клієнта банку про клієнтів іншого банку, інформація про рахунки померлого клієнта банку, відомості про майно, що знаходиться на зберіганні в банку (власник майна, перелік майна і його вартість, вид зберігання), інформація про осіб, які хотіли стати клієнтами банку, але в силу певних причин ними не стали, а також інформація про клієнтів, що припинив свої відносини з банком.

 Клієнт сповіщений і згоден з тим, що Банк відповідно до законодавства України, міжнародним договором або законом іноземної держави при встановленні ділових відносин з Клієнтом, проведенні банківських операцій Клієнта, у тому числі міжнародних, може бути зобов'язаний розкривати банківську таємницю щодо Клієнта, його операцій, рахунків, а також будь-яку іншу інформацію, дані, відомості, пов'язані з банківською таємницею в рамках іноземного закону, уповноваженому державному органу відповідної іноземної держави, навіть якщо законодавство цієї держави не відповідає стандартам України.
У зв'язку з цим, Клієнт дає Банку свою беззастережну згоду на надання його персональних даних та іншої інформації, яка є банківською таємницею, до компетентних органів іноземної держави, в порядку, встановленому законодавством такої іноземної держави.
Клієнт при встановленні ділових відносин з Банком повідомляє Банку про своє податковому статусі відповідно до вимог податкового законодавства іноземної держави, яке вказує Банк, в межах, зазначених Банком. У разі зміни податкового статусу відповідно до вимог податкового законодавства іноземної держави Клієнт зобов'язується письмово повідомити Банк про це протягом 30 днів з дати такої зміни. Клієнт зобов'язаний надавати Банку будь-які документи, за формами, які зажадає Банк, в рамках виконання Банком своїх зобов'язань перед компетентними іноземними державними органами.

1.1.8.9. Користуючись веб-сайтом Банку, Клієнт дає згоду на використання та зберігання cookie-файлів на своєму кінцевому пристрої. Банк використовує cookie-файли з метою аналізу відвідувань веб-сайту, надання послуг та оцінки ефективності рекламних кампаній.