3.1.5. Умови та правила здійснення операцій із валютними цінностями

 3.1.5. Умови та правила здійснення операцій із валютними цінностями

3.1.5.1. На підставі ст. 634 Цивільного кодексу України підписанням Заяви про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг (далі — Заява про приєднання) Клієнт приєднується до розділу “Загальні положення”, підрозділів 3.1.1. “Порядок відкриття та обслуговування рахунків юридичних осіб у Банку”, 3.1.2. “Умови та Правила розрахунково-касового обслуговування”, 3.1.3.“Дистанційне управління рахунками” та 3.1.5. «Умови та Правила здійснення операцій із валютними цінностями» (далі — Умови та Правила) акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк” (далі - Банк). Заява про приєднання та Тарифи Банку (далі - Тарифи) є невід'ємною частиною цього Договору.

3.1.5.2. Предмет Договору.

3.1.5.2.1. Банк здійснює операції із валютними цінностями на підставі поданої заяви/платіжної інструкції Клієнта в Системі “Приват24 для бізнесу” або без подання такої заяви/платіжної інструкції Клієнтом у випадках, передбачених чинним законодавством України, та на умовах передбачених цим Договором, а Клієнт зобов'язується сплатити Банку комісійну винагороду, встановлену Банком на день здійснення такої операції та надати необхідні документи для здійснення операції із валютними цінностями.

3.1.5.3. Порядок проведення розрахунків за валютними операціями

3.1.5.3.1. Усі розрахунки на території України проводяться виключно у гривнях, крім розрахунків, які відповідно до вимог чинного законодавства України проводяться в іноземній валюті. Платіжні інструкції при міжнародних розрахунках повинні відповідати вимогам банків-кореспондентів та платіжної системи SWIFT.

3.1.5.3.2. Клієнт - нерезидент проводить операції із валютними цінностями за правочинами з використанням власних рахунків, відкритих в Банку.

3.1.5.3.3. Банк, не виконує розрахунки якщо відправник чи бенефіціар знаходяться в країнах/на територіях, що визнані Банком ризиковими, якщо до відправника чи бенефіціара застосовані санкції РНБО України, міжнародні санкції, зокрема але не виключно, ООН, ЄС, FATF, OFAC, а також санкції відповідно до п.1.1.6.7. цих Умов та Правил та чинним законодавством України.

3.1.5.3.4. Клієнт здійснює валютні операції при наявності відкритого поточного рахунку в іноземній валюті в Банку, на підставі оригіналів документів (включаючи електронні документи) або копій в електронній формі з оригіналів документів на паперових носіях інформації. Копії документів в електронній формі створюються Клієнтом шляхом сканування з оригіналу документа на паперовому носії інформації та засвідчуються кваліфікованим/удосконаленим електронним підписом уповноваженої особи Клієнта, створеним відповідно до вимог законодавства у сфері надання електронних довірчих послуг (далі - електронна копія документа).

3.1.5.3.5. Банк, в разі установлення ознак сумнівної валютної операції, здійснює додатковий аналіз документів (інформації) по валютній операції, договорів, контрактів, угод, інших документів, що застосовуються в міжнародній практиці та можуть вважатися договором, згідно з яким здійснюється валютна операція та має право витребувати від Клієнта додаткові документи (інформацію).

3.1.5.3.6. Копії додаткових документів, включаючи перекладені з інших мов на українську мову, мають бути засвідчені в установленому законодавством України порядку та надаються в Банк в електронному вигляді за допомогою дистанційного канала банківського обслуговування Системи "Приват24 для бізнесу”, в порядку, передбаченому в п. 3.1.5.3.4. Умов та Правил.

3.1.5.3.7. Банк здійснює валютну операцію, якщо за результатами проведеного додаткового аналізу відсутні підстави вважати, що ця валютна операція є сумнівною.

3.1.5.3.8. Згода на виконання платіжної операції з валютними цінностями (операцій, пов’язаних між собою спільними ознаками) може бути відкликана Клієнтом в порядку встановленому в Заяві приєднання.

3.1.5.3.8. Порядок здійснення Банком переказу коштів в іноземній валюті:

3.1.5.3.8.1. Банк здійснює переказ коштів в іноземній валюті в межах залишку на поточному рахунку Клієнта на момент переказу суми платежу. Перекази, у випадках передбачених чинним законодавством, виконуються з дотриманням лімітів, встановлених Національним банком України.

3.1.5.3.8.2. Банк, після здійснення операції з переказу коштів в іноземній валюті, надає Клієнту інформацію щодо суми всіх витрат, яку сплатив Клієнт за проведення цієї операції або щодо суми, яку необхідно сплатити Клієнтом, в Системі “Приват24 для бізнесу”.

3.1.5.3.9. Порядок зарахування коштів в іноземній валюті

3.1.5.3.9.1. Якщо відправник міжнародного переказу знаходиться в країнах/на територіях, що визнані Банком ризиковими та розрахунки з ними обмежені, або якщо сума надходження чи його економічна суть є нехарактерною для поточної діяльності Клієнта, або є підозри про проведення Клієнтом сумнівної/ризикової діяльності, Банк може запросити у Клієнта відповідні пояснення або додаткові документи для аналізу фінансової операції. На час проведення Банком додаткового аналізу операції та / або наданих Клієнтом документів, кошти можуть бути зараховані на рахунок Банку. Якщо операція визнана сумнівною/ризикованою, кошти повертаються відправнику. Строк обліку коштів на рахунку не повинен перевищувати 30 календарних днів.

3.1.5.3.9.2. При відсутності помилок в банківських реквізитах бенефіціара Банк зараховує кошти в іноземній валюті на розподільчий рахунок. Якщо в отриманому надходженні для Клієнта не зазначені найменування, та/або номер рахунку, призначення платежу або є помилки чи невідповідності в цих параметрах, Банк зараховує кошти на рахунок кредитових сум до з'ясування 3720. Строк обліку коштів на рахунку 3720 не повинен перевищувати 30 календарних днів. Після з'ясування відсутніх/неточних реквізитів у повідомленні, Банк зараховує кошти в іноземній валюті на розподільчий рахунок. У разі неможливості встановлення бенефіціара Банк повертає ці кошти платникові.

3.1.5.3.9.3. Банк самостійно здійснює продаж частини надходжень іноземної валюти, у випадках передбачених нормативно-правовими актами Національного банку України, а решту зараховує на валютний поточний рахунок Клієнта.

3.1.5.4. Порядок здійснення платежів у рахунок виконання боргових зобов'язань за кредитними договорами Клієнта перед нерезидентом

3.1.5.4.1. Клієнти здійснюють валютні операції з купівлі іноземної валюти з власних рахунків іноземної валюти/гривні або переказу з власних рахунків іноземної валюти/гривні за кордон/на поточний рахунок нерезидента в Україні з метою здійснення платежів у рахунок виконання боргових зобов’язань Клієнта перед нерезидентом, визначених у кредитному договорі.

3.1.5.5. Операції з купівлі, продажу та обміну іноземної валюти (безготівкової)

3.1.5.5.1. Банк здійснює купівлю/продаж іноземної валюти на валютному ринку України та обмін іноземної валюти на валютному ринку України та/або на міжнародному валютному ринку на підставі поданої заяви Клієнта та документів, що є підставою для купівлі на умовах, передбачених цим Договором, а Клієнт зобов'язується сплатити Банку комісійну винагороду за здійснену купівлю/продаж/обмін іноземної валюти.

3.1.5.5.2. Порядок подання заяв та інших документів

3.1.5.5.2.1. Клієнт для здійснення валютних операцій із купівлі/продажу/обміну іноземної валюти подає до банку Заяву на купівлю/продаж/обмін іноземної валюти (далі — Заява) в електронному вигляді, за допомогою дистанційного каналу банківського обслуговування Система "Приват24 для бізнесу” та підписує платіжну інструкцію, чим доручає Банку здійснити перерахування зі свого поточного рахунку суму у відповідній валюті, необхідну для купівлі/продажу/обміну відповідної іноземної валюти.

Клієнт не подає до банку заяву про продаж іноземної валюти у випадках, коли надходження продаються відповідно до встановлених вимог нормативно-правових актів Національного банку України.

3.1.5.5.2.2. Копії документів, що подаються Клієнтом до Банку, створюються та засвідчуються Клієнтом в порядку, передбаченому в п. 3.1.5.3.4. цих Умов та Правил.

3.1.5.5.2.3. Банк повертає без виконання заяву Клієнта, якщо виконання заяви призведе до невиконання Банком наявного в нього документа стосовно цього Клієнта про арешт на майно (кошти), заборону вчинення певних дій або про утримання від вчинення певних дій, заборону боржнику розпоряджатися та/або користуватися майном (коштами), яке(і) належить(ать) йому на праві власності або дебетового переказу коштів.

3.1.5.5.2.4. Наявність залишку на поточному рахунку у гривні достатнього для купівлі/продажу валюти та/або наявність залишку на поточному рахунку іноземної валюти достатньої для обміну на іншу іноземну валюту та наявність письмового доручення Клієнта на здійснення такого роду операцій є підставою для Банка здійснити купівлю/продаж/обмін іноземної валюти.

3.1.5.5.2.5. Клієнт зазначає в заяві інформацію щодо мети купівлі та документів, на підставі яких здійснюється купівля іноземної валюти, щодо купівлі/продажу/обміну іноземної валюти вказується рахунок переказу та рахунок зарахування валюти, обирає курс, за яким він бажає, щоб була виконана заява (зафіксованим курсом банку, міжбанківським курсом ), суму купівлі/продажу/обміну валюти, підписує шляхом використання КЕП.

3.1.5.5.2.6. Клієнт може подати заяву на купівлю/продаж/обмін валюти в період торговельної сесії, яка дійсна лише в день подання. Після підписання заявки з використанням КЕП з вказаного рахунку у гривні/валюті перераховується відповідна сума, що вираховується автоматично шляхом множення суми купівлі/продажу/обміну валюти на показник обраного курсу.

3.1.5.5.2.7. В разі відсутності на вказаному рахунку Клієнта необхідної кількості гривні/валюти для купівлі/продажу/обміну валюти подання заявки блокується.

3.1.5.5.2.8. Банк здійснює безготівкові валютообмінні операції за курсами купівлі та продажу іноземних валют, що діють на час проведення операції. Курси для безготівкових валютообмінних операцій встановлюються Банком щоденно, враховуючи поточний стан валютного ринку та потреби Банку, і можуть бути змінені протягом дня.

3.1.5.5.2.9. Розмір комісій за здійснення валютообмінних операцій встановлюється та змінюється відповідно до затверджених тарифів Банку.

3.1.5.5.2.10. Клієнт доручає Банку перерахувати зі свого поточного рахунку суму в гривнях, що потрібна для купівлі безготівкової іноземної валюти, а також, якщо це вимагає законодавство, суму збору на обов'язкове державне пенсійне страхування та інші державні збори в розмірі, установленому законодавством України.

3.1.5.6. Видача готівки

3.1.5.6.1. Банк здійснює видачу готівки в іноземній валюті відповідно до умов цього Договору банківського обслуговування через каси відділень Банку.

3.1.5.6.2. Для отримання готівки в іноземній валюті Клієнт подає пакет документів у Системі "Приват24 для бізнесу". Про результати опрацювання Банком документів Банк інформує Клієнта шляхом направлення повідомлення у Системі “Приват24 для бізнесу”.

Замовлення готівки у касу обраного відділення Банку здійснюється Клієнтом заздалегідь через співробітника Банку.

Отримання готівки Клієнтом здійснюється з оформленням видаткового касового документу.

3.1.5.6.3. Обмеження у видачі готівки здійснюється:

- при недостатності коштів;

- при відсутності підтверджуючих документів для здійснення операції;

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

3.1.5.7. Права та обов'язки Сторін

3.1.5.7.1. Права Клієнта

3.1.5.7.1.1. Клієнт має право отримати письмове повідомлення Банка про інформування Національного Банку України щодо договорів, які передбачають виконання Клієнтом боргових зобов’язань перед нерезидентом-кредитором, визначених в кредитному договорі (договорі позики/поворотної фінансової допомоги).

3.1.5.7.1.2. Клієнт має право відкликати з Банку, що його обслуговує, заяву з купівлі/продажу/обміну іноземної валюти до моменту її виконання банком у повній або частковій сумі шляхом подання листа про відкликання заяви, складеного в довільній формі та підписаного особою або її представником, при цьому Клієнт відшкодовує Банку усі витрати, пов’язані із таким відкликанням заяви.

3.1.5.7.2. Права Банка

3.1.5.7.2.1. Банк має право утримати комісійну винагороду в гривнях з коштів, отриманих від продажу іноземної валюти без зарахування цієї комісійної винагороди на його поточний рахунок у національній валюті.

3.1.5.7.2.2. Банк має право змінювати значення комерційних курсів для операцій з купівлі/продажу/обміну протягом дня.

3.1.5.7.2.3. Банк має право витребувати від Клієнта додаткові документи (інформацію), у визначених Банком обсягах та строки. Перелік додаткових документів, вказаний в нормативно-правових актах НБУ не є вичерпним. Банк самостійно визначає обсяг та перелік додаткових документів за умови забезпечення виконання достатності та адекватності вжитих заходів на виконання вимог щодо встановлення суті та мети валютної операції, відповідності/невідповідності суті валютної операції змісту діяльності її учасників, наявності/відсутності економічної доцільності (сенсу) валютної операції; достатності/недостатності реальних фінансових можливостей суб'єкта валютної операції проводити (ініціювати) валютну операцію на відповідну суму, вивчення інформації про учасників валютної операції, їх діяльність та ділову репутацію, встановлення джерел походження коштів (активів) суб'єкта валютної операції, а також кінцевих бенефіціарних власників учасників валютної операції, включаючи відсутність підстав вважати, що вони використовують агентів, номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників із метою приховування кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).

3.1.5.7.3. Обов'язки Клієнта

3.1.5.7.3.1. Клієнт зобов'язаний надати оригінали або копії договорів/документів, які стосуються здійснення валютної операції та письмові пояснення на запит банку, які стосуються валютних операцій або фінансової діяльності клієнта.

3.1.5.7.3.2. Клієнт зобов'язаний сплатити комісійну винагороду за здійснені послуги Банка відповідно до тарифів, встановлених Банком на день здійснення такої операції.

3.1.5.7.3.3. Клієнт  зобов'язаний подати до банку разом із платіжною інструкцією в іноземній валюті оригінали документів та їх копії або лише копії документів відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, які потрібні Банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку Клієнта.

Банки мають право вимагати від резидентів перекладу на українську мову договорів з нерезидентами, які складені іноземною мовою, та інших документів, що необхідні для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями їх клієнтів (крім документів, що необхідні для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними операціями, викладених англійською мовою, а також викладених іноземною мовою з одночасним викладенням англійською мовою). Не перекладаються на українську мову документи, текст яких викладено іноземною мовою з одночасним його викладенням українською мовою.

3.1.5.7.3.4. Клієнт зобов’язаний використати іноземну валюту, куплену в установленому порядку  через Банк, не пізніше ніж за 10 (десяти) робочих днів після дня її зарахування на його поточний рахунок на потреби, зазначені в заяві про купівлю іноземної валюти.

3.1.5.7.3.5. Клієнт зобов’язаний переказати куплену, обміняну на валютному ринку України іноземну валюту для виконання власних зобов’язань перед нерезидентами лише з поточного рахунку, відкритого в банку, крім розрахунків за акредитивами. Іноземну валюту, обміняну на міжнародному валютному ринку з метою виконання резидентом зобов’язань перед нерезидентом за зовнішньоекономічним договором, дозволяється переказувати за призначенням без проміжного зарахування цієї іноземної валюти на поточний рахунок резидента, відкритий у Банку.

3.1.5.7.3.6 Клієнт зобов’язаний щомісячно надавати звітності "Дані про стан заборгованості, розрахунки та планові операції за кредитами та іншими зобов’язаннями за договором з нерезидентом". Якщо Клієнт підключився до послуги «Платний звіт» комісія за формування платного звіту перераховується автоматично відповідно до тарифів Банку.

3.1.5.7.3.7. Банк самостійно приймає рішення про необхідність подання Клієнтом документів, що пов’язані зі здійсненням валютних операцій. Клієнт у разі запиту Банком документів, що пов’язані зі здійсненням валютних операцій, зобов’язаний подати такі документи в термін, установлений Банком.

3.1.5.7.4. Обов'язки Банка

3.1.5.7.4.1. Банк зобов’язаний у строк, що не перевищує 5 (п’яти) робочих днів після дати звернення Клієнта (але не пізніше дня проведення валютної операції за таким договором вперше через цей банк), надати повідомлення про відповідний кредитний договір Національному банку.

3.1.5.7.4.2. Банк не пізніше робочого дня, наступного за днем інформування Національного Банку України, зобов’язаний надіслати Клієнту письмове повідомлення (документ в електронній або паперовій формі) про внесення до Інформаційної системи НБУ відповідної інформації щодо договорів з нерезидентами, які передбачають виконання Клієнтом боргових зобов’язань перед нерезидентом-кредитором, визначених в кредитному договорі (договорі позики/поворотної фінансової допомоги).

3.1.5.7.4.3. Банк зобов’язаний зараховувати куплену, обміняну за дорученням Клієнта іноземну валюту на поточний рахунок Клієнтів, за винятком купівлі, обміну іноземної валюти:

1) для покриття акредитива;

2) за кореспондентськими рахунками банків-нерезидентів;

3) для виконання резидентом зобов’язань перед нерезидентом за зовнішньоекономічним договором, якщо обмін іноземної валюти здійснено на міжнародному валютному ринку.

3.1.5.7.4.4. Банк зобов’язаний продати куплену іноземну валюту:

1) протягом 5 (п’яти) робочих днів, в разі порушення Клієнтами строків, передбачених у п. 3.1.5.7.3.4. цих Умов та Правил;

2) без доручення Клієнта не пізніше ніж на наступний робочий день після дня зарахування на розподільчий рахунок повернені на адресу резидента (оскільки взаємні зобов’язання частково або повністю не виконані) кошти в іноземній валюті, які були куплені та переказані на користь нерезидента.

3) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

3.1.5.7.4.5. Банк зобов’язаний запобігти проведенню валютної операції (відмовити в проведенні валютної операції), яка не відповідає вимогам валютного законодавства. В разі, якщо валютна операція пов’язана з уникненням вимог/обмежень/заборон, установлених законами України, що регулюють відносини у сферах забезпечення національної безпеки, запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, виконання взятих Україною зобов’язань за міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та здійснює заходи, передбачені законодавством України.

3.1.5.8. Відповідальність Сторін

3.1.5.8.1. За порушення вимог з питань здійснення операцій із валютними цінностями, Банки та Клієнти несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

3.1.5.9. Строк дії Договору

3.1.5.9.1. Строк дії цього Договору встановлений в Заяві про приєднання, але в будь-якому випадку діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань. Якщо за місяць до закінчення строку дії Договору жодна зі Сторін не заявить наміри припинити Договір, Договір вважається продовжений на кожний наступний рік.

3.1.5.9.2. Цей Договір може бути розірваний  в порядку та на підставах, визначених підрозділом 1.1.8. Умов та Правил.

3.1.5.10. Інші умови

3.1.5.10.1. У інших питаннях, які не передбачені даним Договором, Сторони керуються діючим законодавством України.

3.1.5.10.2. У випадку виникнення спорів між Банком та Клієнтом за цими Умовами та Правилами, Сторони повинні вирішити питання шляхом проведення переговорів між собою. Розбіжності, з яких Сторони не змогли домовитись, підлягають розгляду в судовому порядку.

3.1.5.10.3. Сторони домовились, що спосіб отримання Клієнтом примірника Договору та додатків до нього встановлено в Заяві про приєднання.

3.1.5.10.4. Детальна інформація про обробку персональних даних Банком міститься:
- у Повідомленні про порядок і процедуру захисту персональних даних, яке доступно на головній сторінці сайту АТ КБ «ПриватБанк»;

- у підрозділі 1.1.9. Умов та Правил.

  

Тарифи

№ тарифу Бізнес Назва послуги Тариф Примітка
2 Мікро, Малий, Середній та Корпоративний бізнес Тарифний пакет «Бізнес Стандарт» Проведення безготівкових платежів в іноземних валютах у форматі SWIFT (OUR): вихідні зовнішні платежі в EUR/GBP/PLN/CHF/NOK/SEK/JPY/CZK і ін. валютах 1 групи класифікатора (крім USD) екв. 25 EUR Тариф сплачується автоматично за кожну платіжну інструкцію в гривні за курсом НБУ на дату здійснення операції. При заповненні поля 72 додатково стягується комісія екв.5 EUR. Види комісій за міжнародні перекази: - OUR - комісії банку відправника платежу, а також інших банків, що беруть участь в ланцюжку платежу, включаючи банк одержувача, покладаються на відправника; - BEN - комісія передбачає, що всі витрати по проходженню платежу несе одержувач платежу, комісія утримується з платежу всіма банками-учасниками по трасі; - SHA - комісії банку відправника платежу покладаються на відправника платежу, а комісії інших банків, що беруть участь в ланцюжку платежу, включаючи банк одержувача, покладаються на одержувача платежу.
3 Мікро, Малий, Середній та Корпоративний бізнес Тарифний пакет «Бізнес Комфорт» Проведення безготівкових платежів в іноземних валютах у форматі SWIFT (OUR): вихідні зовнішні платежі в EUR/GBP/PLN/CHF/NOK/SEK/JPY/CZK і ін. валютах 1 групи класифікатора (крім USD) екв. 22 EUR Тариф сплачується автоматично за кожну платіжну інструкцію в гривні за курсом НБУ на дату здійснення операції. При заповненні поля 72 додатково стягується комісія екв.5 EUR. Види комісій за міжнародні перекази: - OUR - комісії банку відправника платежу, а також інших банків, що беруть участь в ланцюжку платежу, включаючи банк одержувача, покладаються на відправника; - BEN - комісія передбачає, що всі витрати по проходженню платежу несе одержувач платежу, комісія утримується з платежу всіма банками-учасниками по трасі; - SHA - комісії банку відправника платежу покладаються на відправника платежу, а комісії інших банків, що беруть участь в ланцюжку платежу, включаючи банк одержувача, покладаються на одержувача платежу.
4 Мікро, Малий, Середній та Корпоративний бізнес Тарифний пакет «Бізнес ПРО» Проведення безготівкових платежів в іноземних валютах у форматі SWIFT (OUR): вихідні зовнішні платежі в EUR/GBP/PLN/CHF/NOK/SEK/JPY/CZK і ін. валютах 1 групи класифікатора (крім USD) екв. 20 EUR Тариф сплачується автоматично за кожну платіжну інструкцію в гривні за курсом НБУ на дату здійснення операції. При заповненні поля 72 додатково стягується комісія екв.5 EUR. Види комісій за міжнародні перекази: - OUR - комісії банку відправника платежу, а також інших банків, що беруть участь в ланцюжку платежу, включаючи банк одержувача, покладаються на відправника; - BEN - комісія передбачає, що всі витрати по проходженню платежу несе одержувач платежу, комісія утримується з платежу всіма банками-учасниками по трасі; - SHA - комісії банку відправника платежу покладаються на відправника платежу, а комісії інших банків, що беруть участь в ланцюжку платежу, включаючи банк одержувача, покладаються на одержувача платежу.
6 Мікро, Малий, Середній та Корпоративний бізнес Тарифний пакет «Бізнес Стандарт» Проведення безготівкових платежів в іноземних валютах у форматі SWIFT (OUR): вихідні зовнішні платежі в USD екв. 25 USD Тариф сплачується автоматично за кожну платіжну інструкцію в гривні за курсом НБУ на дату здійснення операції. Види комісій за міжнародні перекази: - OUR - комісії банку відправника платежу, а також інших банків, що беруть участь в ланцюжку платежу, включаючи банк одержувача, покладаються на відправника; - BEN - комісія передбачає, що всі витрати по проходженню платежу несе одержувач платежу, комісія утримується з платежу всіма банками-учасниками по трасі; - SHA - комісії банку відправника платежу покладаються на відправника платежу, а комісії інших банків, що беруть участь в ланцюжку платежу, включаючи банк одержувача, покладаються на одержувача платежу.
7 Мікро, Малий, Середній та Корпоративний бізнес Тарифний пакет «Бізнес Комфорт» Проведення безготівкових платежів в іноземних валютах у форматі SWIFT (OUR): вихідні зовнішні платежі в USD екв. 22 USD Тариф сплачується автоматично за кожну платіжну інструкцію в гривні за курсом НБУ на дату здійснення операції. Види комісій за міжнародні перекази: - OUR - комісії банку відправника платежу, а також інших банків, що беруть участь в ланцюжку платежу, включаючи банк одержувача, покладаються на відправника; - BEN - комісія передбачає, що всі витрати по проходженню платежу несе одержувач платежу, комісія утримується з платежу всіма банками-учасниками по трасі; - SHA - комісії банку відправника платежу покладаються на відправника платежу, а комісії інших банків, що беруть участь в ланцюжку платежу, включаючи банк одержувача, покладаються на одержувача платежу.
8 Мікро, Малий, Середній та Корпоративний бізнес Тарифний пакет «Бізнес ПРО» Проведення безготівкових платежів в іноземних валютах у форматі SWIFT (OUR): вихідні зовнішні платежі в USD екв. 20 USD Тариф сплачується автоматично за кожну платіжну інструкцію в гривні за курсом НБУ на дату здійснення операції. Види комісій за міжнародні перекази: - OUR - комісії банку відправника платежу, а також інших банків, що беруть участь в ланцюжку платежу, включаючи банк одержувача, покладаються на відправника; - BEN - комісія передбачає, що всі витрати по проходженню платежу несе одержувач платежу, комісія утримується з платежу всіма банками-учасниками по трасі; - SHA - комісії банку відправника платежу покладаються на відправника платежу, а комісії інших банків, що беруть участь в ланцюжку платежу, включаючи банк одержувача, покладаються на одержувача платежу.
10 Мікро, Малий, Середній та Корпоративний бізнес Тарифний пакет «Бізнес Стандарт» Проведення безготівкових платежів в іноземних валютах у форматі SWIFT (OUR): вихідні зовнішні платежі в USD з гарантією збереження повної суми (опція FULL) екв. 51,50 USD (в т.ч. 25 USD за переказ) Тариф сплачується автоматично за кожну платіжну інструкцію в гривні за курсом НБУ на дату здійснення операції. Види комісій за міжнародні перекази: - OUR - комісії банку відправника платежу, а також інших банків, що беруть участь в ланцюжку платежу, включаючи банк одержувача, покладаються на відправника; - BEN - комісія передбачає, що всі витрати по проходженню платежу несе одержувач платежу, комісія утримується з платежу всіма банками-учасниками по трасі; - SHA - комісії банку відправника платежу покладаються на відправника платежу, а комісії інших банків, що беруть участь в ланцюжку платежу, включаючи банк одержувача, покладаються на одержувача платежу.
11 Мікро, Малий, Середній та Корпоративний бізнес Тарифний пакет «Бізнес Комфорт» Проведення безготівкових платежів в іноземних валютах у форматі SWIFT (OUR): вихідні зовнішні платежі в USD з гарантією збереження повної суми (опція FULL) екв. 48,50 USD (в т.ч. 22 USD за переказ) Тариф сплачується автоматично за кожну платіжну інструкцію в гривні за курсом НБУ на дату здійснення операції. Види комісій за міжнародні перекази: - OUR - комісії банку відправника платежу, а також інших банків, що беруть участь в ланцюжку платежу, включаючи банк одержувача, покладаються на відправника; - BEN - комісія передбачає, що всі витрати по проходженню платежу несе одержувач платежу, комісія утримується з платежу всіма банками-учасниками по трасі; - SHA - комісії банку відправника платежу покладаються на відправника платежу, а комісії інших банків, що беруть участь в ланцюжку платежу, включаючи банк одержувача, покладаються на одержувача платежу.
12 Мікро, Малий, Середній та Корпоративний бізнес Тарифний пакет «Бізнес ПРО» Проведення безготівкових платежів в іноземних валютах у форматі SWIFT (OUR): вихідні зовнішні платежі в USD з гарантією збереження повної суми (опція FULL) екв. 46,50 USD (в т.ч. 20 USD за переказ) Тариф сплачується автоматично за кожну платіжну інструкцію в гривні за курсом НБУ на дату здійснення операції. Види комісій за міжнародні перекази: - OUR - комісії банку відправника платежу, а також інших банків, що беруть участь в ланцюжку платежу, включаючи банк одержувача, покладаються на відправника; - BEN - комісія передбачає, що всі витрати по проходженню платежу несе одержувач платежу, комісія утримується з платежу всіма банками-учасниками по трасі; - SHA - комісії банку відправника платежу покладаються на відправника платежу, а комісії інших банків, що беруть участь в ланцюжку платежу, включаючи банк одержувача, покладаються на одержувача платежу.
13 Мікро, Малий, Середній та Корпоративний бізнес Проведення безготівкових платежів в іноземних валютах у форматі SWIFT: вихідні зовнішні платежі в валютах 2-ї групи класифікатора екв. 15 USD Тариф сплачується за кожну платіжну інструкцію в гривні за курсом НБУ на дату здійснення операції. Види комісій за міжнародні перекази: - OUR - комісії банку відправника платежу, а також інших банків, що беруть участь в ланцюжку платежу, включаючи банк одержувача, покладаються на відправника; - BEN - комісія передбачає, що всі витрати по проходженню платежу несе одержувач платежу, комісія утримується з платежу всіма банками-учасниками по трасі; - SHA - комісії банку відправника платежу покладаються на відправника платежу, а комісії інших банків, що беруть участь в ланцюжку платежу, включаючи банк одержувача, покладаються на одержувача платежу
14 Мікро, Малий, Середній та Корпоративний бізнес Проведення безготівкових платежів в іноземних валютах у форматі SWIFT (OUR): внутрішньобанківські платежі в іноземних валютах не тарифікуються
15 Мікро, Малий, Середній та Корпоративний бізнес Проведення безготівкових платежів: вихідні платежі в національній валюті за зовнішньоекономічними договорами екв. 15 USD Тариф сплачується за кожну платіжну інструкцію в гривні за курсом НБУ на дату здійснення операції
16 Мікро, Малий, Середній та Корпоративний бізнес Проведення SWIFT-доручення в іноземній валюті в післяопераційний час c подальшим списанням коштів з поточного рахунку клієнта цим же днем Після 16:00 – тариф 0,1% (екв. Не більше 500 грн) Після 17:00 – тариф 0,2% (екв. Не більше 1 000 грн)
17 Мікро, Малий, Середній та Корпоративний бізнес Розшук сум за запитом клієнта відправлених з банку у валюті 1 групи екв. 75 USD Тариф сплачується в гривні за курсом НБУ на дату Запиту
18 Мікро, Малий, Середній та Корпоративний бізнес Розшук сум за запитом клієнта відправлених з банку у валюті 2 групи екв. 25 USD Тариф сплачується в гривні за курсом НБУ на дату Запиту
19 Мікро, Малий, Середній та Корпоративний бізнес Розшук сум за запитом клієнта не надійшли в банк у валюті 1 групи екв. 85 USD Тариф сплачується в гривні за курсом НБУ на дату Запиту
20 Мікро, Малий, Середній та Корпоративний бізнес Розшук сум за запитом клієнта не надійшли в банк у валюті 2 групи екв. 35 USD Тариф сплачується в гривні за курсом НБУ на дату Запиту
21 Мікро, Малий, Середній та Корпоративний бізнес Наступні зміни/анулювання вихідних і вхідних платежів на підставі листа відправника: у валюті 1 групи екв. 55 USD Тариф сплачується в гривні за курсом НБУ на дату листа
22 Мікро, Малий, Середній та Корпоративний бізнес Наступні зміни/анулювання вихідних і вхідних платежів на підставі листа відправника: у валюті 2 групи екв. 25 USD Тариф сплачується в гривні за курсом НБУ на дату листа
23 Мікро, Малий, Середній та Корпоративний бізнес Надання SWIFT - протоколу за вихідними зовнішніми платежами на паперовому носії (поза Приват24 для бізнесу) 30 грн
24 Мікро, Малий, Середній та Корпоративний бізнес Формування та відправка виписок нерезидентам в форматі МТ 940 SWIFT 500 грн Тариф сплачується автоматично щомісяця
25 Мікро, Малий, Середній та Корпоративний бізнес Видача готівкових коштів з рахунку корпоративного клієнта в іноземній валюті 1% від суми Тариф автоматично стягується від суми виданих коштів в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на дату видачі готівкових коштів.
26 Мікро, Малий, Середній та Корпоративний бізнес Зарахування готівкових коштів на валютний рахунок клієнта згідно чинного законодавства не тарифікується
27 Мікро, Малий, Середній та Корпоративний бізнес Обслуговування операцій із зовнішньоекономічної діяльності: Надання довідок за запитом Клієнтів за інформацією про незавершені розрахунки резидента та обсяги купленої, обмененной і перерахованої іноземної валюти за договорами, які передаються на обслуговування в інший банк (за кожним договором окремо) 200 грн за 2 сторінки Наступні сторінки по 50 грн за кожну, але не більше 3 000 грн
28 Мікро, Малий, Середній та Корпоративний бізнес Обслуговування операцій із зовнішньоекономічної діяльності: Надання довідок за запитом щодо підтвердження надходжень у валюті на рахунок клієнта і передачі таких надходжень на валютний контроль в інші банки; підтвердження наявності імпортних ТД в реєстрах ТД і передачі необхідних ТД на валютний контроль в інші банки 200 грн за 2 сторінки Наступні сторінки по 50 грн за кожну, але не більше 3 000 грн
29 Мікро, Малий, Середній та Корпоративний бізнес Обслуговування операцій із зовнішньоекономічної діяльності: Надання інших довідок про стан розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами Клієнтів банку (для внутрішнього використання, для Міністерства економіки та т. д.) 100 грн
30 Мікро, Малий, Середній та Корпоративний бізнес Термінова довідка (про стан рахунку, підтвердження проведених платежів тощо) 100 грн Оплачується додатково. Термінова Довідка надається у день запиту або на наступний день, якщо запит клієнта був наданий після 13:00 поточного дня
31 Мікро, Малий, Середній та Корпоративний бізнес Комісія за обслуговування рахунків - виконання платежів за кредитними договорами з нерезидентами (у тому числі перевірка кредитних угод, на підставі яких виконуються операції з РКО) 1 800 грн Разова комісія. Сплачується в день надання пакету документів
32 Мікро, Малий, Середній та Корпоративний бізнес Внесення інформації до - АІС "Кредитні договори з нерезидентами" 1 200 грн з ПДВ Разова комісія. Оплачується після перевірки документів Банком
33 Мікро, Малий, Середній та Корпоративний бізнес Надання клієнтам банку довідки про стан розрахунків за договорами кредитів, позик, поворотної фінансової допомоги від нерезидентів (в т.ч. для передачі їх на обслуговування в інший банк) 600 грн Разова комісія. Сплачується за довідку в момент її надання за кожним договором
34 Мікро, Малий, Середній та Корпоративний бізнес Формування щомісячної звітності "Дані про стан заборгованості, розрахунки та планові операції за кредитами та іншими зобов’язаннями за договором з нерезидентом" 240 грн з ПДВ Сплачується за форму звітності в момент її надання
36 Мікро, Малий, Середній та Корпоративний бізнес Тарифний пакет «Бізнес Стандарт» Комісія за купівлю-продаж безготівкової іноземної валюти за гривню по комерційному курсу 0,2% "Тариф розраховується від суми заявки в валюті, сплачується автоматично в гривні за курсом НБУ на дату здійснення операції за кожну окрему заявку.
37 Мікро, Малий, Середній та Корпоративний бізнес "Тарифний пакет «Бізнес Комфорт» Комісія за купівлю-продаж безготівкової іноземної валюти за гривню по комерційному курсу" 0,15% "Тариф розраховується від суми заявки в валюті, сплачується автоматично в гривні за курсом НБУ на дату здійснення операції за кожну окрему заявку.
38 Мікро, Малий, Середній та Корпоративний бізнес "Тарифний пакет «Бізнес ПРО» Комісія за купівлю-продаж безготівкової іноземної валюти за гривню по комерційному курсу" 0,10% "Тариф розраховується від суми заявки в валюті, сплачується автоматично в гривні за курсом НБУ на дату здійснення операції за кожну окрему заявку.
40 Мікро, Малий, Середній та Корпоративний бізнес Комісія за конвертацію однієї безготівкової іноземної валюти на іншу не тарифікується
41 Мікро бізнес Тарифний пакет «Бюджетний». Проведення безготівкових платежів в іноземних валютах у форматі SWIFT (OUR): вихідні зовнішні платежі в EUR/GBP/PLN/CHF/NOK/SEK/JPY/CZK і ін. валютах 1 групи класифікатора (крім USD) екв. 25 EUR* Тариф нараховується автоматично за кожну платіжну інструкцію, в гривні за курсом НБУ на дату здійснення операції. При заповненні поля 72 додатково стягується комісія екв.5 EUR. Види комісій за міжнародні перекази: - OUR - комісії банку відправника платежу, а також інших банків, що беруть участь в ланцюжку платежу, включаючи банк одержувача, покладаються на відправника; - BEN - комісія передбачає, що всі витрати по проходженню платежу несе одержувач платежу, комісія утримується з платежу всіма банками-учасниками по трасі; - SHA - комісії банку відправника платежу покладаються на відправника платежу, а комісії інших банків, що беруть участь в ланцюжку платежу, включаючи банк одержувача, покладаються на одержувача платежу. Сплачується на підставі Рахунку та Акту про що зазначено в Договорі «Про відкриття та обслуговування поточних рахунків в іноземній валюті».
42 Мікро бізнес Тарифний пакет «Бюджетний». Проведення безготівкових платежів в іноземних валютах у форматі SWIFT (OUR): вихідні зовнішні платежі в USD з гарантією збереження повної суми (опція FULL) екв. 25 USD* Тариф нараховується автоматично за кожну платіжну інструкцію в гривні за курсом НБУ на дату здійснення операції. Види комісій за міжнародні перекази: - OUR - комісії банку відправника платежу, а також інших банків, що беруть участь в ланцюжку платежу, включаючи банк одержувача, покладаються на відправника; - BEN - комісія передбачає, що всі витрати по проходженню платежу несе одержувач платежу, комісія утримується з платежу всіма банками-учасниками по трасі; - SHA - комісії банку відправника платежу покладаються на відправника платежу, а комісії інших банків, що беруть участь в ланцюжку платежу, включаючи банк одержувача, покладаються на одержувача платежу.Сплачується на підставі Рахунку та Акту про що зазначено в Договорі «Про відкриття та обслуговування поточних рахунків в іноземній валюті».
43 Мікро бізнес Тарифний пакет «Бюджетний». Проведення безготівкових платежів в іноземних валютах у форматі SWIFT (OUR): вихідні зовнішні платежі в USD з гарантією збереження повної суми (опція FULL) екв. 51,50 USD (в т.ч. 25 USD за переказ)* Тариф нараховується автоматично за кожним кожну платіжну інструкцію в гривні за курсом НБУ на дату здійснення операції. Види комісій за міжнародні перекази: - OUR - комісії банку відправника платежу, а також інших банків, що беруть участь в ланцюжку платежу, включаючи банк одержувача, покладаються на відправника; - BEN - комісія передбачає, що всі витрати по проходженню платежу несе одержувач платежу, комісія утримується з платежу всіма банками-учасниками по трасі; - SHA - комісії банку відправника платежу покладаються на відправника платежу, а комісії інших банків, що беруть участь в ланцюжку платежу, включаючи банк одержувача, покладаються на одержувача платежу. Сплачується на підставі Рахунку та Акту про що зазначено в Договорі «Про відкриття та обслуговування поточних рахунків в іноземній валюті».
44 Мікро бізнес Проведення безготівкових платежів в іноземних валютах у форматі SWIFT: вихідні зовнішні платежі в валютах 2-ї групи класифікатора екв. 15 USD Тариф нараховується за кожну платіжну інструкцію в гривні за курсом НБУ на дату здійснення операції. Види комісій за міжнародні перекази: - OUR - комісії банку відправника платежу, а також інших банків, що беруть участь в ланцюжку платежу, включаючи банк одержувача, покладаються на відправника; - BEN - комісія передбачає, що всі витрати по проходженню платежу несе одержувач платежу, комісія утримується з платежу всіма банками-учасниками по трасі; - SHA - комісії банку відправника платежу покладаються на відправника платежу, а комісії інших банків, що беруть участь в ланцюжку платежу, включаючи банк одержувача, покладаються на одержувача платежу
45 Мікро бізнес Тарифний пакет «Бюджетний». Видача готівкових коштів з рахунку корпоративного клієнта в іноземній валюті 0,5% від суми Тариф автоматично нараховується від суми виданих коштів в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на дату видачі готівкових коштів. Комісія нараховується за фактом надання послуги. Термін оплати: не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за оплачуваним.
46 Мікро бізнес Тарифний пакет «Бюджетний». Комісія за купівлю-продаж безготівкової іноземної валюти за гривню по комерційному курсу Окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Бюджетний»