1.1.6. Додаткові положення

1.1.6. Додаткові положення.
1.1.6.1. Для призупинення або попередження будь-яких незаконних або не погоджених з Банком дій з Карткою Держатель картки доручає Банку у будь-який час і без укладання будь-яких додаткових угод:
- призупинити або припинити дію Картки або
- відмовити в її продовженні, заміні або видачі нової Картки або
- надати доручення будь-якому учаснику Міжнародних платіжних систем вилучити Картку, зокрема, у наступних випадках:
- якщо Держатель картки (Довірена особа) навмисне невірно повідомив Банк про себе та/або про свої відносини з іншими банками або не надав відомості, раніше невідомі Банку і не враховані при розгляді заяви на відкриття Карткового рахунку;
- якщо Держатель картки більше одного разу допустив прострочення погашення Мінімального обов'язкового платежу;
- якщо Держатель картки (Довірена особа) більше одного разу звертався в Банк і блокував Карти та при цьому по цій Карті до моменту її фактичного блокування у системі авторизації Банку і постановки до СТОП-листа проводилися операції, від яких пізніше Держатель картки відмовився.
1.1.6.2. У разі оспорюування Держателем картки операцій, здійснених із використанням Карток, або інформації, нанесеної на Картки, Держатель картки надає протягом тридцяти п'яти днів з моменту утримання коштів письмову заяву до Банку із зазначенням операцій, що оспорюються, і причин оспрорювання (у разі якщо вирішення питання передбачає розгляд письмової заяви). Банк надає Держателбю картки відповідь протягом тридцяти днів з моменту звернення.
1.1.6.3. Картрахунки відкриті на невизначений строк за винятком настання умов, викладених у п.п. 1.1.6.6, 1.1.6.7. цих Умов.
1.1.6.4. За наявності перевитрати Платіжного ліміту по Картці і непогашення його Клієнтом протягом 6 місяців Картка закривається, наступне поновлення дії Картки можливе тільки після повного погашення заборгованості Клієнтом.
1.1.6.5. Відповідний Картрахунок може бути закритий на підставі звернення власника рахунку до Банку або Банк має право закрити Картрахунок, повідомивши про це власника рахунку. При цьому Держатель картки повинен не пізніше 30 днів від дня повідомлення повернути Карту до Банку, після чого обслуговування Карти припиняється. Клієнт повинен погасити усі види заборгованості перед Банком, у т.ч. ті, що виникли протягом 30 днів з моменту повернення Карти. Банк закриває Картрахунок у термін не раніше 30-ти днів від дня припинення обслуговування Карти.
1.1.6.6. За відсутності на Картрахунку коштів у розмірі, достатньому для оплати послуг Банку для продовження дії Картки, і у разі ненадходження коштів протягом 3 місяців з моменту закінчення строку дії Картки, Банк стягує комісію за обслуговування рахунку відповідно до діючих тарифів. Зазначена комісія стягується Банком після закінчення зазначеного у цьому пункті строку щомісяця. У випадку, якщо залишок на Картрахунку менше розміру комісії, встановленої Тарифами Банку, то розмір комісії за обслуговування Картрахунку встановлюється у розмірі залишку коштів на Картрахунку. При нульовому залишку коштів на неактивному Картрахунку Картки останній закривається.
1.1.6.7. У разі ненадходження заробітної плати на Картрахунок картки для виплат протягом 6 місяців, пенсії або соціальних виплат на Картрахунок пенсійної (соціальної) Картки протягом 6 місяців строк дії відповідної Картки не продовжується, обслуговування Картрахунку здійснюється згідно з п. 1.1.6.6.
1.1.6.8. У разі розірвання "Договору про розрахунково-касове обслуговування підприємства з видачі заробітної плати з використанням платіжних карток" між Банком і Підприємством, зазначеним Клієнтом у заяві, або у разі звільнення Клієнта з цього Підприємства Банк надає Клієнту можливість продовжити користування карткою для виплат для отримання заробітної плати (за наявності технічної і юридичної можливості здійснення переведення Картки на нове Підприємство).
1.1.6.9. Банк не несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором у випадку, якщо виконання таких зобов'язань стає неможливим, утрудненим або затримується через виникнення форс-мажорних обставин, що включає опублікування або зміну у тлумаченні або застосування будь-яких законодавчих або нормативних актів, постанов, рішень і т.п. державними або місцевими органами України або інших держав, Національним банком України або центральними (національними) банками інших держав (у тому числі обмеження щодо конвертації і переказу коштів), у результаті яких виконання Банком своїх зобов'язань за Договором стає незаконним або неправомірним, а також саботаж, пожежі, стихійні лиха, війни і т.п.
1.1.6.10. У разі порушення Клієнтом умов договорів про надання кредитних коштів, укладених з Банком, а також у разі звернення Клієнта для здійснення перерахування готівкових коштів на адресу третіх осіб, Клієнт доручає Банку сформувати касові документи на перерахування коштів для погашення простроченої заборгованості за Договором у межах суми простроченої заборгованості, що виникла за станом на день виконання платежу. Сторони дійшли згоди, що у цьому разі оплата здійснюється у наступній послідовності: оплата документів на погашення простроченої заборгованості перед Банком; перерахування коштів на адресу третіх осіб.
1.1.6.11. Договір діє протягом 12 місяців з моменту підписання. Якщо протягом цього строку жодна зі Сторін не проінформує іншу Сторону про припинення дії Договору, він автоматично лонгується на такий же строк.
1.1.6.12. На підставі Договору Банк має право повернути частину суми встановлених тарифів, комісій та інших платежів, які Клієнт зобов'язаний оплачувати Банку за надання інформації, що сприяла реалізації нового банківського продукту/послуги відповідно до встановлених тарифів, і на підставі Правил надання послуг із залучення клієнтів для одержання послуг банку, що є невід'ємною частиною Договору і розміщених на сайті www.privatbank.ua, або окремо підписаною угодою між Банком і Клієнтом. З усіх належних Клієнту сум, крім тих, які перевищують розмір оплачених Банку тарифів, комісій та інших зобов'язань, що призвели до формування доходів Банку, Банк до виплати зобов'язаний зробити утримання податків і зборів відповідно до законодавства України, що діє на момент такої виплати. Сторони дійшли згоди, що документом, який підтверджує факт надання послуг (виконання робіт), буде звіт, складений Банком, підписаний уповноваженим співробітником і скріплений печаткою Банку.
1.1.6.13. Клієнт зобов'язується сплачувати комісії та інші плати, встановлені Банком за банківське обслуговування Клієнта, відповідно до Тарифів.
1.1.6.14. Клієнт погоджується з тим, що Банк має право направляти за адресою (юридичною, фактичною, домашньою, робочою), адресою електронної пошти або за номерами телефонів (у тому числі, за номерами телефонів стільникового зв'язку, факсів), а також за допомогою інших форм контактів, зазначених Клієнтом у Заяві або в інших документах, що оформлюються у рамках Договору, повідомлення інформаційного характеру.
1.1.6.15. Банк вправі інформувати Клієнта про настання термінів виконання зобов'язань Клієнта перед Банком з погашення заборгованості, а також про виникнення простроченої заборгованості за наявними перед Банком зобов'язаннями по будь-яким каналам зв'язку, включаючи відправлення SMS-повідомлень на фінансовий телефон Клієнта, повідомлення в мобільному додатку «Приват24», поштовий лист, телеграми, голосові повідомлення, повідомлення електронною поштою та іншими засобами комунікації.
1.1.6.16. Клієнт, що допустив порушення виконання більше одного кредитного зобов'язання перед Банком, у тому числі Клієнт, що поручився за виконання грошового зобов'язання іншого клієнта перед Банком, виконання грошових зобов'язань яким Банку були порушені, доручає приймати і розподіляти кошти для погашення простроченої кредитної заборгованості у черговості, визначеної самостійно Банком, з пріоритетом погашення беззаставних кредитних зобов'язань.
1.1.6.17. Банк має право будь-яким чином доводити до відома третіх осіб інформацію про заборгованість Позичальника за цим Договором, а також про наявність (відсутність) і стан майна, переданого у забезпечення виконання зобов'язань, у разі порушення Позичальником будь-якого з зобов'язань за цим Договором, а у разі виїзду Позичальника за межі території України – з моменту підписання Сторонами цього Договору.
1.1.6.18. Клієнт погоджується з тим, що Банк має право на зберігання і обробку, в тому числі автоматизовану, будь-якої інформації, що відноситься до персональних даних Клієнта, а також відомостей про банківські рахунки, і будь-якої іншої, наданої Банку інформації або отриманої Банком при здійсненні банківських операцій інформації, у тому числі містить банківську таємницю, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, використання, поширення (у тому числі передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних, наданих Банку у зв'язку з укладенням Договору з метою виконання договірних зобов'язань, а також розробки Банком нових продуктів і послуги та інформування Клієнта про ці продукти і послуги.
1.1.6.19. Банк має право перевірити достовірність наданих Клієнтом персональних даних та/або контактних даних, у тому числі з використанням послуг інших операторів, а також використовувати інформацію про невиконання та/або неналежне виконання договірних зобов'язань під час розглядання питань з надання інших послуг і укладання нових договорів.
1.1.6.20. Згода Клієнта на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору, а також протягом 5 років з дати припинення дії Договору. Після закінчення зазначеного строку дія згоди вважається продовженою на кожні наступні п'ять років за відсутності відомостей про її відкликання.
1.1.6.21. Клієнт уповноважує Банк надавати повністю або частково відомості, зазначені у першому абзаці цього пункту, а також відомості про здійснені операції по рахунках Клієнта, третій стороні, у тому числі для цілей:
здійснення зв'язку з Клієнтом для надання інформації про виконання Договору, для організації поштових розсилок, розсилок SMS-повідомлень, повідомлень у мобільному додатку «Приват24» і розсилок електронною поштою на адресу Клієнта виписок по рахунках, інформації по кредитах, пропозицій Банку, а також для передачі інформаційних і рекламних повідомлень про послуги Банку , а також послуг інших суб'єктів господарювання чи в інших цілях не суперечать законодавству України;
здійснення реєстрації у програмах з випуску Карток, що проводяться Банком і Партнерами Банку, необхідної для виконання Договору;
здійснення телефонного зв'язку з Клієнтом для надання Клієнту інформації про виконання Договору, угод про кредитування, а також передачі інформаційних і рекламних повідомлень про послуги Банку, а також послуги інших суб'єктів господарювання чи в інших цілях, які не суперечать законодавству України;
здійснення стягнення простроченої заборгованості перед Банком за Договором;
надання Банку послуг зі зберігання клієнтських документів, створенню і зберіганню електронних копій зазначених документів;
обліку робочого часу.
1.1.6.22. Клієнт, відповідно до Закону України "Про організацію формування та обігу кредитних історій», Закону України «Про захист персональних даних» з метою формування його кредитної історії дає згоду на збір, зберігання, використання, поширення інформації про себе в ТОВ «Українське бюро кредитних історій » (далі - Бюро), а також на передачу/ отримання Банком/іншими суб'єктами господарювання, з якими Клієнт уклав кредитні правочини, у/від Бюро такої інформації. Факт згоди Клієнта підтверджується підписанням Заяви або іншого документа, який свідчить про приєднання Клієнта до дійсних Умов та Правил надання банківських послуг.
До інформації про Клієнта, зокрема (але не обмежуючись цим), відносяться:
1.) відомості, що ідентифікують особу Клієнта: Прізвище, ім'я, по батькові, дата народження; паспортні дані, місце проживання, ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (у разі наявності), відомості про поточну трудову діяльність, сімейне становище і кількість осіб, що знаходяться на його утриманні; дата і номер державної реєстрації, про орган державної реєстрації та основний предмет господарської діяльності (для фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності)
2.) відомості про грошові зобов'язання Клієнта: відомості про кредитний правочин і зміни до нього (номер і дата укладення правочину, сторони, вид правочину); сума зобов'язання по кредитному правочину, вид валюти зобов'язання, строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про розмір погашеної суми та остаточну суму зобов'язання по кредитному правочину; дата виникнення прострочення зобов'язання по кредитній операції, його розмір і стадія погашення; відомості про припинення кредитного правочину і способу його припинення (у тому числі за угодою сторін, у судовому порядку, гарантом тощо) , відомості про визнання кредитного правочину недійсним і підстави такого визнання. Під кредитним правочином сторони мають на увазі угоди, за якими виникають, змінюються або припиняються обов'язки Клієнта щодо оплати грошових коштів протягом певного часу в майбутньому Банку та/або інших суб'єктів господарювання, у тому числі постачальникам житлово-комунальних послуг (електро-, газо-, водо -, теплопостачання, водовідведення та ін).
Клієнт згоден з тим, що в разі неналежного виконання своїх зобов'язань ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ, де буде зберігатись та оброблятись його кредитна історія, розмір фінансової відповідальності ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ» перед Клієнтом обмежується розміром , що вказаний в договорі про надання інформаційних послуг, укладеним між Банком та ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ".
1.1.6.23. Банк не надає інформацію (у тому числі виписки операцій по рахунках та платіжних картках) у відповідь на запити клієнтів, отримані поштою з проханням надати інформацію, яка містить банківську таємницю на паперових носіях поштою. Інформація, що складає банківську таємницю може бути розкрита особисто клієнту у відділенні банку.
Банк має право розкривати третім особам що стосується Клієнта банківську таємницю тільки за згодою Клієнта, якщо зобов'язання або право розкриття банківської таємниці не випливає із закону, в тому числі закону іноземної держави. Банківську таємницю становлять, але не обмежуються перерахованим, відомості про Клієнта та банківських рахунках клієнта; про операції, які були проведені на користь чи за дорученням Клієнта, а також інформація про здійснені ним угоди; про фінансово-економічний стан Клієнта; про організаційно-правову структуру Клієнта, її керівників та напрямки діяльності, інформація, що міститься в документах Клієнта банку про клієнтів іншого банку, інформація про рахунки померлого Клієнта банку, відомості про майно, що знаходиться на зберіганні в банку (власник майна, перелік майна і його вартість, вид зберігання), інформація про осіб, які хотіли стати клієнтами банку, але в силу певних причин ними не стали, а також інформація про клієнтів, що припинив свої відносини з банком.
Клієнт надає Банку свою згоду на подання інформації, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання органами Антимонопольного комітета України завдань, передбачених законодавством у випадках звернення останніх.
Клієнт сповіщений і згоден з тим, що Банк відповідно до законодавства України, міжнародним договором або законом іноземної держави при встановленні ділових відносин з Клієнтом, проведенні банківських операцій Клієнта, у тому числі міжнародних, може бути зобов'язаний розкривати банківську таємницю щодо Клієнта, його операцій, рахунків, а також будь-яку іншу інформацію, дані, відомості, пов'язані з банківською таємницею в рамках іноземного закону, уповноваженому державному органу відповідної іноземної держави, навіть якщо законодавство цієї держави не відповідає стандартам України.
У зв'язку з цим, Клієнт дає Банку свою беззастережну згоду на надання його персональних даних та іншої інформації, яка є банківською таємницею, до компетентних органів іноземної держави, в порядку, встановленому законодавством такої іноземної держави.
Клієнт при встановленні ділових відносин з Банком повідомляє Банк про свій податковий статус відповідно до вимог податкового законодавства іноземної держави, яке вказує Банк, в межах, зазначених Банком. У разі зміни податкового статусу відповідно до вимог податкового законодавства іноземної держави Клієнт зобов'язується письмово повідомити Банк про це протягом 30 днів з дати такої зміни. Клієнт зобов'язаний надавати Банку будь-які документи, за формами, які зажадає Банк, в рамках виконання Банком своїх зобов'язань перед компетентними іноземними державними органами.
1.1.6.24. Сторони зобов'язуються врегулювати суперечки і претензії, що виникають у зв'язку з виконанням Договору, шляхом переговорів.
На підставі законів, у тому числі іноземних держав, для врегулювання відносин між Банком та Клієнтом може бути застосоване законодавство іноземної держави.
1.1.6.25. У разі виявлення Клієнтом будь-якої спірної ситуації, пов'язаної з послугами, наданими у рамках цього Договору, Клієнт повинен негайно повідомити про це Банк шляхом подання письмової заяви до підрозділу Банку (у разі якщо вирішення питання передбачає розгляд письмової заяви).
1.1.6.26. Банк вживає усіх можливих заходів щодо врегулювання виниклої спірної ситуації і повідомляє Клієнта про результати розгляду спірного питання. Для врегулювання виниклої спірної ситуації Банк може запросити Клієнта на особисту зустріч з уповноваженим співробітником Банку.
1.1.6.27. У випадку якщо будь-яке з положень цього Договору є або стає незаконним, недійсним або не користується судовим захистом, це не впливає на дійсність інших положень Договору.
1.1.6.28. Сторони домовилися про те, що місцем виконання цього Договору є структурний підрозділ Банку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці України (за місцем проживання Клієнта):
у Вінницькій області: 21050, Вінницька обл., м. Вінниця, вул.Соборна, 52;
у Волинській області: 43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Відродження, 1;
у Дніпропетровській області: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул.Мечникова, 18;
в Донецькій області: 83001, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Жовтнева, 82 а;
в Житомирській області: 10012, Житомирська обл., м. Житомир, Гоголівська, 4;
в Закарпатській області: 88000, Закарпатської обл., м. Ужгород, пр. Свободи, 14;
в Запорізькій області: 69065, Запорізька обл., м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1;
в Івано-Франківській області: 76018, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул.Галицька, 22;
в Київській області: 04116, Київська обл., м. Київ, вул.Ванди Василевської, 12/16;
в Кіровоградській області: 25006, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Преображенська, 26/70;
в Луганській області: 91011, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Челюскінців, 14;
у Львівській області: 79008, Львівська обл., м. Львів, ул.Гуцульская, 11-a;
в Миколаївській області: 54029, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул.Фрунзе, 27;
в Одеській області: 65036, Одеська обл., м. Одеса, вул. Щорса, 125 / 1;
в Полтавській області: 36029, Полтавська обл., м. Полтава, ул.Шведская, 2;
в Рівненській області: 33023, Рівненська обл., м. Рівне, вул.Відінська, 8;
в Сумській області: 40030, Сумська обл., м. Суми, вул. Горького, 26;
в Тернопільській області: 46000, Тернопільська обл., м. Тернопіль, пр-т Ст. Бандери, 38;
в Харківській області: 61057, Харьківська обл., м. Харьків, вул. Донец-Захаржевського, 6/8;
в Херсонській області: 73000, Херсонська обл., м. Херсон, проспект Ушакова, 43;
в Хмельницькій області: 29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 19;
в Черкаській області: 18000, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 40;
в Чернівецькій області: 58005, Чернівецька обл., м. Чернівці, ул.Стасюка, 14а.
інший структурний підрозділ Банку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці України (за місцем проживання Клієнта)
Крім того, за вибором сторони кредитора Договір може бути виконаний по одній з наступних адрес: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50; 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Батумська, 11-а; 52005, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, ул.Теплична, 2; 49006, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, пр. Пушкіна, 55. 51931, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, пр. Леніна, 43; 51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. К. Маркса, 35; 08500, Київська обл., м. Фастів, вул. Соборна, буд.10; 53210, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Чубаря, 23; Одеська область, м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 115; 36020, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Леніна, 9 / 17; 46000, Тернопільська обл., м. Тернопіль, пр-т Ст. Бандери, 38; 75300, Херсонська обл., Смт. Новотроїцьк, вул. Чапаєва, 3; Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Чубаря, 23; 61010, Харьківська обл., м. Харьков, Червоношкільна набережна, 16, 39600, Полтавська обл., мiсто Кременчук, вул.Першотравнева, 38., 87515 Донецька обл., мiсто Марiуполь, вул.Артема, 56, 84301 Донецька обл., мiсто Краматорськ, вул.Катеринича, 16; 39600, Полтавська обл., мiсто Кременчук, вул.Першотравнева, 38., 87515 Донецька обл., мiсто Марiуполь, вул.Артема, 56, 84301 Донецька обл., мiсто Краматорськ, вул.Катеринича, 16; 52400, Дніпропетровська область, Солонянський р-н, смт. Солоне, вул. Гагаріна, 12а; 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр-т Гагаріна, 104/3; адресою структурного підрозділу Банку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці України.
1.1.6.29. Сторони домовились, що усі спори, розбіжності або вимоги, які виникають з даного Договору та інших договорів між Банком та Клієнтом або у зв`язку з ними, у тому числі такі, що стосуються їх виконання, порушення, припинення або визнання дійсними, підлягають вирішенню в одному із зазначених судів (за вибором сторони, яка ініціює звернення до суду):
- Постійно діючий третейський суд при Асоціації „Дніпровський банківський союз” (адреса суду: 49000, м. Дніпро, пр. К.Маркса, 60; спір розглядається одноособово призначеним Головою Третейського суду суддею);
- Постійно діючий третейський суд при Асоціації „Юридичні компанії України” (адреса суду: 49000, м. Дніпро, пр. ім. Газети „Правда”, буд. 29, оф.413; спір розглядається одноособово призначеним Головою Третейського суду суддею);
- суд загальної юрисдикції.
Сторони домовились, що усі спори стосовно визнання даного Договору та інших Договорів між Банком та Клієнтом недійсними підлягають вирішенню в одному із зазначених судів (за вибором сторони, яка ініціює звернення до суду):
- Постійно діючий третейський суд при Асоціації „Дніпровський банківський союз” (адреса суду: 49000, м. Дніпро, пр. К.Маркса, 60; спір розглядається одноособово призначеним Головою Третейського суду суддею);
- Постійно діючий третейський суд при Асоціації „Юридичні компанії України” (адреса суду: 49000, м. Дніпро, пр. ім. Газети „Правда”, буд. 29, оф.413; спір розглядається одноособово призначеним Головою Третейського суду суддею);
- суд загальної юрисдикції.
1.1.6.30 У разі смерті або банкрутства Боржника Банку за кредитним договором або заміни Боржника Банку внаслідок правонаступництва та / або переведення боргу на третю особу (нового боржника), поручитель приймає на себе зобов'язання і згоден відповідати за виконання кредитного договору за Боржника Банку, а також будь-якого іншого боржника (нового боржника) при настанні зазначених у даному пункті обставин, у зв'язку з чим, Поручитель надає поручительство перед Банком за виконання новим боржником зобов'язань за кредитним договором у розмірі та порядку, визначеному умовами даного Договору. При цьому, будь-які додаткові узгодження з Поручителем не потрібні.
1.1.6.31. Термін позовної давності щодо вимог Банку з повернення кредиту, сплати процентів за користування кредитом, винагороди, неустойки - пені, штрафів, витрат Банку складає 50 років.
1.1.6.32. У разі суперечності умов договору, що укладається Банком з Організацією / Клієнтом до Умов і правил надання банківських послуг пріоритет мають умови договору.
1.1.6.33. Здійснення угоди / операції з Клієнтом, який є співробітником Банку (особа, яка перебуває з Банком у трудових правовідносинах або на підставі цивільно-правового договору про надання послуг / виконання робіт) або членами його сім'ї, на суму, що перевищує 25 000 грн. (Двадцять п'ять тисяч гривень) (угода з конфліктом інтересів), має бути узгоджено з лінійним керівником співробітника шляхом підписання відповідного документа в системі документообігу Банку. У разі, якщо така угода / операція буде здійснена і надалі не буде схвалена Банком, вона вважається недійсною з настанням наслідків, передбачених чинним законодавством. Зазначені наслідки застосовуються також до угод / операціях, здійснених без відповідного схвалення Банком зважаючи на наявність технічної можливості, але не дозволеним операційними процедурами Банку.
1.1.6.34. З метою моніторингу Банком шахрайських/ризикових банківських операцій та/або проведення Банком заходів щодо погашення заборгованості Клієнта перед Банком, Клієнт/уповноважена особа Клієнта дає згоду Банку на протязі терміну дії Договору про надання банківських послуг встановити Геопозиціювання телефону Клієнта/уповноваженої особи Клієнта, номер якого вказаний у договорі, а також використовувати інформацію про місцезнаходження Клієнта/уповноваженої особи Клієнта, отриманої Банком на підставі геопозиціонування телефону. Отримана Банком інформація про місцезнаходження Клієнта/уповноваженої особи Клієнта шляхом геопозиціонування телефону, не є втручанням Банку в його особисте життя без згоди Клієнта/уповноваженої особи Клієнта.
1.1.6.35. Клієнт зобов'язується інформувати Банк про зміну даних, зазначених у Заяві, протягом 15 календарних днів з дати їхньої зміни, а також надати до Банку документи, що підтверджують зміну прізвища, імені, по батькові і паспортних даних.
1.1.6.36. Клієнт погоджується з тим, що Банк вправі запитувати підтвердження Клієнтом даних, зазначених у Заяві, з періодичністю, визначеною внутрішньобанківськими вимогами, у т.ч. за допомогою телефонних контактів, SMS-запитів і використання пристроїв самообслуговування. Клієнт погоджується з тим, що ненадання, неповне надання ним запитуваної інформації або її невідповідність інформації, що міститься у Базі даних Банку, може служити підставою для Банку відмовити Клієнту у здійсненні операції, якщо така інформація необхідна для ідентифікації Клієнта та/або його аутентифікации.
1.1.6.37. Клієнт погоджується з тим, що Банк вправі здійснювати фотозйомку та відеоспостереження, якщо інше не передбачене правилами надання Банком певних послуг, а також телефонний запис у своїх приміщеннях і на своїх пристроях з метою забезпечення безпеки і належного обслуговування Клієнта без його додаткового повідомлення. Відеозаписи, фотографії та записи телефонних розмов можуть бути використані як докази в процесуальних діях.
1.1.6.38. Будь-яким чином доводити до відома третіх осіб інформацію про заборгованість Позичальника за цим Договором, а також про наявність (відсутність) і стан майна, переданого у забезпечення виконання зобов'язань, у разі порушення Позичальником будь-якого з зобов'язань за цим Договором, а у разі виїзду Позичальника за межі території України – з моменту підписання сторонами цього Договору.
1.1.6.39. При цьому для встановлення контакту з Позичальником, що порушив Договір, Банк має право поширювати наявні у його розпорядженні фотографії Клієнта (Позичальника).
1.1.6.40. Клієнт надає свою згоду на здійснення Банком при оформленні цього Договору фотографування себе, зберігання Банком фотографії надалі, а також на поширення фотографій, що зберігаються, у випадках, передбачених цим Договором.
1.1.6.41. Клієнт дає свою згоду на здійснення Банком при зверненні на клієнтську підтримку Банку збереження телефонного запису, зберігання Банком запису надалі, запису телефонних розмов можуть бути використані як докази в процесуальних діях, передбачених цим Договором.
1.1.6.42. Цей Договір діє без обмеження строку.
1.1.6.43. Сторони визнають, що дія Договору припиняється у момент закриття останнього Рахунку/Вкладу Клієнта, відкритого у рамках Договору або Договору, що підпадає під дію, а також при закінченні використання послуг Банку, передбачених Договором. За наявності у Клієнта до моменту закриття останнього рахунку Клієнта непогашеної заборгованості перед Банком за договором, у тому числі заборгованості за овердрафтом, а також заборгованості з оплати комісій Банку, дія Договору припиняється після повного погашення такої заборгованості.
1.1.6.44. Клієнт вправі у будь-який момент розірвати цей Договір, повідомивши про цей намір Банк шляхом подання до Банку письмової заяви про розірвання Договору за формою, встановленою Банком, якщо інше не встановлене відповідним розділом Умов та правил.
1.1.6.45. Банк вправі в однобічному порядку розірвати Договір за відсутності у Клієнта рахунків/вкладів/невикористанні Клієнтом послуг, відкритих/надаваних у рамках Договору, письмово повідомивши Клієнта про своє рішення.
1.1.6.46. У разі отримання Банком письмової Заяви про розірвання Договору Клієнта Банк має право оголосити недійсними і блокувати усі Картки, випущені Клієнту (включаючи додаткові Картки), у цьому випадку Картки підлягають поверненню Клієнтом до Банку.
1.1.6.47. У разі отримання Банком заяви про розірвання Договору Клієнта Банк має право заблокувати здійснення Клієнтом операцій через систему Приват24 і MobileBanking.
1.1.6.48. Розірвання Договору є підставою для закриття Рахунків Клієнта.
1.1.6.49. Банк закриває рахунки/вклади Клієнта у встановленому порядку відповідно до Договору, законодавству України та банківських правил.
1.1.6.50. При закритті/розірванні Договору та/або частини послуг, що надаються у рамках Договору (у т.ч. послуг з віддаленого обслуговування), комісії, раніше сплачені Банку за договором, не повертаються і не враховуються в рахунок погашення заборгованості перед Банком.
1.1.6.51. Закриття Рахунків здійснюється у порядку, встановленому «Умовами використання дебетових карток АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Додаток 1 до Умов).
1.1.6.52. Закриття вкладів Клієнта здійснюється у порядку, встановленому «Правилами розміщення вкладів у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Додаток 2 до Умов) і відповідними «Умовами щодо розміщення коштів у вклад».
1.1.6.53. За наявності на Рахунку, що закривається, коштів, блокованих відповідно до Договору для виконання розпоряджень по Рахунку, прийнятих Банком до виконання до одержання заяви на закриття Рахунку, рахунок закривається за умови їхнього скасування Клієнтом, а у разі неможливості скасування таких розпоряджень рахунок закривається після їхнього виконання Банком.
1.1.6.54. У разі отримання Банком Заяви про закриття Рахунку всі Картки (у тому числі додаткові картки), випущені до рахунку, що закривається, блокуються, оголошуються недійсними і підлягають поверненню Клієнтом до Банку.
1.1.6.55. З моменту закриття банківських рахунків/вкладів Клієнта скасовуються тривалі доручення Клієнта до відповідних рахунків/вкладів, Банк припиняє приймати до виконання платіжні доручення та інші розпорядження Клієнта і припиняє зараховувати на рахунки/вклади грошові суми, що надходять, та повертає їх на адресу відправника не пізніше робочого дня, наступного за день надходження коштів.
1.1.6.56. Банк повертає Клієнту залишки коштів на його рахунках/вкладах у Банку готівковими коштами або на підставі доручення Клієнта кошти перераховуються на інший рахунок/вклад.
1.1.6.57. Сторони погодили переважні умови виконання розрахункових документів Клієнта/ переказу коштів Клієнта: міжбанківський переказ коштів Клієнта виконується Банком в строк до трьох операційних днів; внутрішньобанківський переказ коштів Клієнта виконується Банком до двох операційних днів.
1.1.6.58. У зв'язку з анексією АР Крим та припинення діяльності Банку на цій території Клієнт зобов'язується з'явитися в структурний підрозділ Банку, розташований на материковій частині України для здійснення Банком дій щодо уточнення інформації щодо ідентифікації та вивчення Клієнта та надати в Банк від Агентства по страхуванню вкладів, розташованому за адресою: 109240, РФ, Москва, Верхній Таганський глухий кут, д. 4, далі Агентство, довідку про відсутність виплат грошових коштів Клієнту - фізична особі. При цьому, Клієнт зобов'язаний вчинити дії, передбачені в цьому пункті, в термін до 31.12.2014 р
1.1.6.59. У разі невиконання Клієнтом обов'язків, передбачених п.1.1.6.58 цих Умов, подальша взаємодіюя за договором Клієнта з Банком може бути змінена шляхом повідомлення, в тому числі на сайті Банку у відповідному розділі Умов та Правил. При необхідності отримання Банком згоди від Клієнта на здійснення таких дій, сторони керуються ст. 205 Цивільного кодексу України (мовчазна згода).
1.1.6.60. Все, що не передбачено цими Умовами та правилами, регулюється чинним законодавством України.
1.1.6.61. Для Держателей платіжних карток, що підтримують стандарт NFC, Банк організовує спеціальний сервіс при організації прийому до оплати таким платіжним засобом послуг метрополітену в м. Києві. А саме, при оплаті клієнтом зазначеним платіжним засобом послуг метрополітену у Києві, – клієнт зобов'язує Банк опротестувати кожну 10-ту (десяту) транзакцію оплати послуг метрополітену в м. Києві. При цьому під однією транзакцією в умовах дії цього спеціального сервісу розуміється вартість однієї поїздки. Період дії описаного спеціального сервісу починаючи з 00 годин 00 хвилин 01.07.2015 р. по 23 години 59 хвилин 31.12.2015 р.
1.1.6.62. При виконанні своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або цінностей, прямо або побічно, будь-яким особам, для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги.
При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються застосованими для цілей цього Договору законодавством, як дача/отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
У разі виникнення у Сторони підозри, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень Договору, відповідна Сторона зобов’язується повідомити іншу Сторону в письмовій формі. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинне бути надіслане протягом десяти робочих днів з дати письмового повідомлення.
У письмовому повідомленні Сторона зобов’язана послатися на факти або надати аргументи про можливість порушення будь-яких положень Договору контрагентом, його афілійованими особами, працівниками або посередниками виражається в діях, які кваліфікуються чинним законодавством, як дача або одержання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
У разі порушення однією Стороною зобов’язань утримуватися від заборонених дій та / або неотримання іншою Стороною в установлений цим договором термін підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться, інша Сторона має право розірвати договір в односторонньому порядку повністю або в частині, надіславши письмове повідомлення про розірвання. Сторона, з чиєї ініціативи було розірвано цей Договір відповідно до положень цієї статті, має право вимагати відшкодування реального збитку, що виник в результаті такого розірвання.
1.1.6.63. Обмеження у відносинах з клієнтами
АТ КБ «ПРИВАТБАНК» приділяє значну увагу дотриманню національних та міжнародних стандартів боротьби з шахрайством, корупцією, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також фінансуванням тероризму.
Фінансові послуги АТ КБ «ПРИВАТБАНК» не можуть використовуватись для проведення операцій та/або здійснення дій, що:
заборонені/обмежені згідно з санкціями України на підставі Закону України «Про санкції»;
прямо або опосередковано пов’язані із видами діяльності, забороненими/обмеженими відповідно до рішень уповноважених міжнародних органів та окремих держав (зокрема, Ради Безпеки ООН та її комітетів, ЄС, США тощо) та політики Банку;
пов’язані з проведенням операцій з або на користь осіб, щодо яких застосовані міжнародні санкції відповідно до рішень уповноважених міжнародних органів та окремих держав, політики Банку (далі – заборонені операції).
У відповідності до законодавства України, в своїй діяльності Банк дотримується санкцій України, запроваджених на підставі Закону України «Про санкції» з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України та протидії терористичній діяльності.
Згідно з міжнародно-правовими зобов’язаннями України, Банк дотримується міжнародних санкцій ООН згідно з рішеннями Ради Безпеки ООН та її комітетів. Політика Банку також передбачає обов’язкове дотримання санкцій, запроваджених ЄС та США.
Використання послуг Банку з метою проведення заборонених операцій (у тому числі проведення заборонених операцій за рахунками, переказ коштів без відкриття рахунку для проведення заборонених операцій, використання власних або кредитних коштів Банку для прямого або опосередкованого фінансування заборонених операцій) є підставою для відмови в обслуговуванні клієнта, закриття рахунку або відмови у проведенні операції, наданні кредиту, настання інших наслідків, передбачених законодавством України або укладеними договорами.
1.1.6.64 Види діяльності, заборонені/обмежені відповідно до рішень уповноважених міжнародних органів (зокрема, Ради Безпеки ООН та її комітетів, Ради ЄС тощо) та політики Банку
1. Тероризм (фінансування тероризму)
2. Обіг наркотичних речовин
3. Проституція
4. Корупція та хабарництво (отримання/надання/обіцянка/вимога неправомірної вигоди)
5. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
6. Порушення прав людини, зокрема:
порушення Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р.;
порушення трудового законодавства та законодавства про соціальне забезпечення України;
порушення відповідних міжнародних договорів ООН та актів міжнародних організацій з питань прав людини;
порушення прав місцевого та корінного населення.
Банк не може бути залучений до здійснення операцій з підтримки виробництва продукції/товарів/послуг, які можуть використовуватися для розгону демонстрацій, політичних заворушень та інших порушень прав людини.
7. Діяльність, наслідком якої може бути тривалий негативний вплив на навколишнє природне середовище, зокрема руйнування тропічних дощових лісів, забруднення навколишнього середовища, водних ресурсів тощо. Діяльність клієнта не повинна порушувати законодавства України та міжнародних договорів про захист навколишнього природного середовища.
8. Діяльність, пов‘язана із постачанням військового озброєння, в тому числі зброї, військового обладнання, що може використовуватись для внутрішніх репресій або агресії проти іноземних держав, постачання військових матеріалів до держав, в яких відбуваються або очікуються збройні конфлікти чи політичні заворушення.
Ділові відносини з суб’єктами азартного бізнесу встановлюються Банком лише за умови, що така діяльність відповідає вимогам законодавства України.
Банк не встановлює кореспондентські відносини з «фіктивними» банками (shell banks).
1.1.6.65 Операції, заборонені або обмежені у відповідності до міжнародних санкцій
Міжнародні санкціі (ООН, ЄС, основні санкції США)
1.1.6.66 Санкції України
Указ Президента України від 16.09.2015 р. №549/2015 «Про рішення Ради аціональної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року
1.1.6.67. Умови конфіденційності
1.1.6.67.1. Банк та Клієнт володіють певною службовою (в тому числі банківською таємницею), і конфіденційною інформацією, яка є інформацією з обмеженим доступом, далі Конфіденційна інформація. У зв’язку з оцінкою передбачуваних ділових відносин між сторонами, будь-яка сторона може розкривати свою службову та конфіденційну інформацію іншій стороні.
1.1.6.67.2. Сторони висловлюють бажання захистити таку конфіденційну інформацію від розголошення третім особам і не допустити її використання або розкриття, за винятком випадків, коли це дозволено відповідно до чинного законодавства і Умов та правил надання банківських послуг або іншим чином санкціоновано в письмовій формі.
1.1.6.67.3. Банк та Клієнт домовилися про наступне:
1.1.6.67.3.1. Конфіденційна інформація
1.1.6.67.3.1.1. «Конфіденційна інформація» означає конфіденційну інформацію будь-якої сторони, що розкривається для зазначеної Цілі в будь-який момент часу однією зі сторін («Розкриваюча сторона») іншій стороні («Отримуюча сторона»), яку Розкриваюча сторона бажає захистити від необмеженого розголошення або несанкціонованого використання, незалежно від форми розголошення (письмової, усної, графічної, електронної або візуальної).
Щоб уникнути сумнівів, Конфіденційна інформація, крім іншого, включає будь-яку інформацію конфіденційного характеру, якою обмінюються сторони до і після укладення договірних вдіносин.
1.1.6.67.3.1.2. Конфіденційна інформація складається з: а) банківської таємниці, б) інформації про фізичну особу в) маркетингової інформації, планів і прогнозів, г) інформації, що відноситься до інтелектуальної власності, д) технічної інформації, е) інформації і документів правового характеру ж) будь-якої іншої інформації, яка: в силу свого характеру або умов є конфіденційною або вказана в якості такої будь-якою зі сторін.
1.1.6.67.3.2. Нерозголошення
1.1.6.67.3.2.1. Отримуюча сторона зобов’язується дотримуватися конфіденційності всієї інформації, Розкриваючої сторони, не розголошувати таку інформацію і не допускати її розголошення будь-якій особі, організації або державному органу або співробітникам таких осіб, а також не використовувати конфіденційну інформацію Розкриваючої сторони, інакше, ніж це явно дозволено цими Умовами та правилами. Розкриваюча сторона заздалегідь дає згоду на розкриття своєї Конфіденційної інформації співробітникам Отримуючої сторони, яким вона необхідна для оцінки передбачуваних ділових відносин між сторонами. Отримуюча сторона зобов’язується забезпечити дотримання кожною із вказаних осіб умов конфіденційності відповідно до цих Умов та правил.
1.1.6.67.3.2.2. Обов’язки Отримуючої сторони, викладені вище не виникають щодо інформації, яка:
а) була у відкритому доступі на момент її передачі Розкриваючої сторони Отримуючій стороні;
б) стає загальним надбанням не з вини Отримуючої стороні після того, як Розкриваюча сторона передала таку інформацію;
в) отримана з іншого джерела;
г) має бути розкрита у відповідності до закону. При цьому діє умова, що подібне необхідне розкриття здійснюється після надання Розкриваючій стороні попереднього письмового повідомлення (якщо для цього є розумна можливість), щоб Розкриваюча сторона могла опротестувати розкриття або звернутися до суду за отриманням відповідного наказу, що скасовує вимогу про розкриття інформації. На Отримуючу сторону покладається обов’язок доведення існування винятків, описаних в даному пункті.
1.1.6.67.3.2.3. Отримуюча сторона зобов'язується письмово повідомити про кожний випадок несанкціонованого розголошення Конфіденційної інформації, незалежно від того, було таке розголошення випадковим чи навмисним. Термін повідомлення: 3 календарних дні з того моменту, коли стороні стало відомо про розголошення.
1.1.6.67.3.3. Право власності на Конфиденційну інформацію Розкриваючої сторони:
1.1.6.67.3.3.1. Конфіденційна інформація Розкриваючої сторони залишається і буде залишатися її виключною власністю, вона має рівну цінність і захищається в тому ж обсязі що і об’єкти інтелектуальної власності, об’экти ноу-хау. Отримуюча сторона зобов'язується не використовувати будь-які матеріали, документи або носії інформації будь-якого характеру, які містять конфіденційну інформацію Розкриваючої сторони, або належать Розкриваючій стороні, без явно вираженої письмової згоди Розкриваючої сторони. Згідно із запитом Розкриваючої сторони, в строк, зазначений в запиті, Отримуюча сторона, зобов'язується повернути Розкриваючій стороні всі матеріали, що знаходяться в її розпорядженні, на зберіганні або під її контролем. Крім того, Розкриваюча сторона зобов'язується негайно знищити всі копії.
1.1.6.67.3.3.2. Розкриваюча сторона з метою аудиту і моніторингу використання Конфіденційної інформації має право подавати письмові запити, на які Одержуюча сторона надає письмову відповідь в строк, що не перевищує 10-ть робочих днів.
1.1.6.67.3.4. Використання Конфіденційної інформації
1.1.6.67.3.4.1. Кожна сторона зобов'язується не допускати використання Конфіденційної інформації в своїх інтересах або в інтересах інших осіб для іншої мети, ніж мета, зазначена в договорі. При цьому, кожна Сторона не дозволяє подібні дії своїм контролюючим, дочірнім компаніям, філіям або третім особам.
1.1.6.67.3.5. Стандарт захисту конфіденційності інформації
1.1.6.67.3.5.1. Отримуюча сторона зобов'язується в будь-який момент часу захищати конфіденційність інформації Розкриваючої сторони. Мінімальним стандартом захисту є такий ступінь захисту і такі заходи, призначені для забезпечення захисту, які застосовуються Одержуючою стороною для своєї найбільш секретної або конфіденційної інформації, але в жодному разі не нижче стандарту, який використовується розумною людиною щодо особистої секретної або конфіденційної інформації.
1.1.6.67.3.7. Інші умови.
1.1.6.67.3.7.1. Всі зобов'язання Отримуючої сторони за цими Умовами залишаються в силі протягом п'яти (5) років після припинення дії договірних відносин щодо Конфіденційної інформації Розкриваючої сторони, яка розкрила її Отримуючій стороні до припинення дії договірних відсносин.
1.1.6.67.3.7.2. Ці Умови регулюються законами України і інтерпретуються відповідно до них.
1.1.6.67.3.7.3. Ці Умови разом з усіма додатками до них являють собою повну домовленість між сторонами щодо захисту Конфіденційної інформації; замінюють всі попередні домовленості та обмін інформацією між сторонами з приводу цього.
1.1.6.68. Про режим роботи АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з країнами підвищенного ризику.
Акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк", приділяє значну увагу дотриманню національних і міжнародних стандартів боротьби з шахрайством, корупцією, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також фінансуванням тероризму.
Пунктом 2 Розділу ІІІ Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» № 584 від 08.07.2016 передбачено, що з метою здійснення заходів щодо класифікації клієнтів при оцінюванні ризику за географічним розташуванням країни реєстрації клієнта або установи, через яку він здійснює передачу (отримання) активів, суб'єкт може складати власний список ризикових країн.
Відповідно Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення": згідно статті 15 п. 3. 3) зарахування або переказ коштів, надання або отримання кредиту (позики) , здійснення інших фінансових операцій у разі, якщо хоча б одна зі сторін - учасників фінансової операції має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (на території), не виконує або неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (в тому числі дипломатичне представництво, посольство, консульство такої іноземної держави), або однієї зі сторін - учасників фінансової операції є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому в зазначеній державі (території). Перелік таких держав (територій) визначається відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України, на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій.
Керуючись публічними заявами FАТF, OFAC, EU, а також для зниження ризиків легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму, надаємо список країн, відправлення / виплати переказів з / в Україну заборонений або обмежений:

Регламент роботи за розрахунками з контрагентами юридичних осіб, приватних підприємців та фізичних осіб з країнами, з якими обмежені валютні перекази.

Країна

Санкції

Юр.особи

Фіз.особи

Вхідні

Вихідні

Вхідні

Вихідні

Іран

OFAC/EU/UN

Не зараховуємо

Не відправляємо

Не зараховуємо

Не відправляємо

Ірак

OFAC/EU/UN

Не зараховуємо

Не відправляємо

Не зараховуємо

Не відправляємо

Корейська Народна Демократична Республіка

OFAC/EU/UN

Не зараховуємо

Не відправляємо

Не зараховуємо

Не відправляємо

Сирія

OFAC/EU/UN

Не зараховуємо

Не відправляємо

Не зараховуємо

Не відправляємо

Ємен

OFAC/EU/UN

Не зараховуємо

Не відправляємо

Не зараховуємо

Не відправляємо

 

Регламент роботи за розрахунками з контрагентами юридичних осіб, підприємців та фізичних осіб з країнами

Країни

Коди країн

Цифрові коди країн

Санкції

Робота з країнами підвищеного ризику

Юридичні особи

Фізичні особи

Вхідні

Вихідні

Вхідні

Вихідні

Іран

IR

364

OFAC/EU/UN

Заборонено

Заборонено

Заборонено

Заборонено

Ірак

IQ

368

OFAC/EU/UN

Заборонено

Заборонено

Заборонено

Заборонено

Корейська Народна Демократична Республіка

KP

408

OFAC/EU/UN

Заборонено

Заборонено

Заборонено

Заборонено

Сирія

SY

760

OFAC/EU/UN

Заборонено

Заборонено

Заборонено

Заборонено

Ємен

YE

887

OFAC/EU/UN

Заборонено

Заборонено

Заборонено

Заборонено

М'янма (Бірма)

MM

104

EU

Заборонено

Заборонено

Заборонено

Заборонено

Центральноафриканська Республіка

CF

140

OFAC/UN

Заборонено

Заборонено

Заборонено

Заборонено

Сомалі

SO

706

OFAC/UN

Заборонено

Заборонено

Заборонено

Заборонено

Судан

SD

729

OFAC/EU/UN

Заборонено

Заборонено

Заборонено

Заборонено

Південний Судан

SS

728

OFAC/EU/UN

Заборонено

Заборонено

Заборонено

Заборонено

ДР Конго

CD

180

OFAC/EU/UN

Заборонено

Заборонено

Заборонено

Заборонено

Лівія

LY

434

OFAC/EU/UN

Заборонено

Заборонено

Заборонено

Заборонено

Афганістан

AF

004

UN

Зарахування можливо після перевірки контракту ЗЄД

Відправляємо після перевірки контракту ЗЄД

Заборонено

Заборонено

Боснія і Герцеговина

BA

70

OFAC/EU

Зарахування можливо після перевірки контракту ЗЄД

Відправляємо після перевірки контракту ЗЄД

Зарахування можливо після перевірки ВК

Відправляємо після перевірки ВК

Ефіопія

ET

231

FATF

Зарахування можливо після перевірки контракту ЗЄД

Відправляємо після перевірки контракту ЗЄД

Зарахування можливо після перевірки ВК

Відправляємо після перевірки ВК

Пакістан

PK

586

FATF

Зарахування можливо після перевірки контракту ЗЄД

Відправляємо після перевірки контракту ЗЄД

Заборонено

Заборонено

Сербія

RS

688

FATF

Зарахування можливо після перевірки контракту ЗЄД

Відправляємо після перевірки контракту ЗЄД

Зарахування можливо після перевірки ВК

Відправляємо після перевірки ВК

Тринідад і Тобаго

TT

780

FATF

Зарахування можливо після перевірки контракту ЗЄД

Відправляємо після перевірки контракту ЗЄД

Заборонено

Відправляємо після перевірки ВК

Туніс

TN

788

FATF

Зарахування можливо після перевірки контракту ЗЄД

Відправляємо після перевірки контракту ЗЄД

Зарахування можливо після перевірки ВК

Відправляємо після перевірки ВК

Шрі-Ланка

LK

144

 

Зарахування можливо після перевірки контракту ЗЄД

Відправляємо після перевірки контракту ЗЄД

Зарахування можливо після перевірки ВК

Відправляємо після перевірки ВК

Бурунди

BI

108

OFAC/EU

Зарахування можливо після перевірки контракту ЗЄД

Заборонено *

Заборонено

Заборонено

Сьєрра-Леоне

SL

694

SDN -лист з OFAC

Зарахування можливо після перевірки контракту ЗЄД

Заборонено

Заборонено

Заборонено

Зимбабве

ZW

716

EU

Зарахування можливо після перевірки контракту ЗЄД

Заборонено *

Зарахування можливо після перевірки ВК

Заборонено

Ливан

LB

422

OFAC/EU/UN

Зарахування можливо після перевірки контракту ЗЄД

Заборонено *

Заборонено

Заборонено

Ліберия

LR

430

SDN -лист з OFAC

Зарахування можливо після перевірки контракту ЗЄД

Відправляємо після перевірки контракту ЗЄД

Зарахування можливо після перевірки ВК Тільки зарплата моряків

Відправляєм після перевірки ВК

Венесуэла

VE

862

OFAC/EU

Зарахування можливо після перевірки контракту ЗЄД

Відправляємо після перевірки контракту ЗЄД

Заборонено

Заборонено

Куба

CU

192

OFAC

Зарахування можливо після перевірки контракту ЗЄД

Відправляємо після перевірки контракту ЗЄД

Зараховуємо  після перевірки

Відправляємо  після перевірки

* Заборонено, але в разі потреби повертаємо кошти по раніше зарахованим вхідним платежам за діючими контрактами


 


 

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» не виконує платежі клієнтів, якщо контрагенти знаходяться під юрисдикцією невизнаних територій:

1.

АР Крим

2.

Республіка Абхазія

3.

Республіка Південна Осетія

4.

Нагірно-Карабаська Республіка

5.

Турецька республіка Північного Кіпру

6.

Придністровська Молдавська Республіка

1.1.6.69. Банк виконує вимоги законодавства США про податкові вимоги до іноземних рахунків (FATCA). На виконання зазначених вимог Банк має право вимагати та отримувати від Клієнта додаткові документи або відомості, необхідні для ідентифікації в цілях виконання FATCA. У разі неподання Клієнтом таких документів або відомостей або умисного надання Клієнтом неправдивих відомостей про себе, Банк може відмовити Клієнту у наданні банківської послуги, у тому числі у відкритті та/або обслуговуванні рахунку.

1.1.6.70. Персональні дані

1.1.6.70.1. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Клієнт має наступні права:

- Знати про місцезнаходження Бази, її призначення та найменування, місцезнаходження власника і розпорядників Бази, або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим особам, крім випадків, встановлених законом;

- Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані, що містяться в Базі;

- На доступ до своїх персональних даних;

- Пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні повноважень, передбачених законом;

- Вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди;

інші права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

1.1.6.70..2. Клієнт дає дозвіл Банку надавати повністю або частково відомості щодо існуючої в Банку інформації (у тому числі що містить банківську таємницю / персональні дані) про нього третім особам. Дозвіл може бути підтверджено в тому числі за допомогою SMS-повідомлень, діалогу з оператором Чату Інтернет-банкінгу Приват24, поштових листів, телеграм, голосових повідомлень, повідомлень по електронній пошті, введенням в мережі Інтернет отриманого від Банку пароля та інших засобів комунікації.
Механізм отримання згоди від Клієнта за допомогою введення в мережі Інтернет отриманого від Банку ОТР пароля:

Крок 1:

-Клієнт Банку (далі - Клієнт) звертається до сервісу партнера Банку, запитуючи послугу, надання якої вимагає отримання його (Клієнта) достовірних персональних даних. Вказує свій номер мобільного телефону.

-Сервіс партнера Банку передає за допомогою системи API Ідентифікації "id.privatbank.ua" номер телефону Клієнта та перелік полів персональних даних Клієнта, які потрібні партнеру Банку.

Перелік допустимих полів персональних даних Клієнта:
1. ПІБ
2. Дата народження
3. Паспортні дані:
- Серія, номер, ким виданий, дата видачі
4. Фотографія Клієнта
5. ІПН
6. Підпис Клієнта
7. Мобільний телефон
8. Домашній телефон
9. Робочий телефон
10. Додатковий телефон
11. Адреса народження
12. Фактична адреса
13. Юридична адреса
14. Ім'я на картці

15. Паспорт
16. Довідка ІПН

17. Свідоцтво про народження
18. Закордон. Паспорт

19. Військовий квиток

Банк за допомогою системи API Ідентифікації "id.privatbank.ua" обирає поле підтвердження, виходячи з набору запитаних партнером Банку полів та історії запитів персональних даних цього Клієнта, і повертає ім'я цього поля сервісу партнера. Також передається набір полів персональних даних Клієнта, які є в базі (із запитаних партнером).

Крок 2:

-Якщо Набір полів, наявних у базі за даним Клієнту, задовольняє потреби сервісу партнера Банку, партнер запитує у Клієнта Банку значення поля підтвердження, Клієнт Банку повідомляє його.

-Сервіс партнера Банку передає зазначені поля підтвердження в Банк за допомогою API Ідентифікації "id.privatbank.ua"

Крок 3:

-В разі успішної перевірки поля підтвердження API Ідентифікації "id.privatbank.ua" генерує OTP-пароль і відправляє його Клієнту в тілі SMS-повідомлення c зазначенням переліку полів персональних даних, запитаних партнером Банку і назвою сервісу партнера.

-У випадку, якщо Банк погоджується надати доступ до своїх персональних даних, він передає через сервіс партнера OTP-пароль.

-Сервіс відправляє OTP-пароль в Банк за допомогою API Ідентифікації "id.privatbank.ua", де OTP-пароль звіряється.

- У разі збігу пароля з відправленим Клієнту, API Ідентифікації "id.privatbank.ua" перевіряє номер мобільного телефону Клієнта, а саме: чи зареєстрований він в системі Приват24 і / або MobileBanking. У випадку, якщо номер мобільного телефону зареєстрований, то Банк допомогою API Ідентифікації "id.privatbank.ua" передає партнеру Банку персональні дані Клієнта згідно зі списком полів, зазначеним у першому запиті.
Крок 4:

- Партнер Банку, отримавши персональні дані Клієнта, надає Клієнту запитану їм послугу.

1.1.6.70.3. Клієнт надає Банку свою згоду на обробку всіх його персональних даних, включно з персональними даними, обробка яких згідно з законодавством України становить особливий ризик для прав і свобод суб’єктів персональних даних (зокрема біометричних даних, даних про місцеперебування, персональних даних про притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності, релігійні переконання та інших), відповідно до визначеної мети їх обробки без обмеження терміну зберігання та обробки персональних даних. Банк також має право на зберігання і обробку персональних даних Клієнта, отриманих із загальнодоступних джерел.

Клієнт також надає свою згоду Банку отримувати у Оператора телекомунікаційних послуг, що надає Клієнту телекомунікаційні послуги та оброблює дані, що пов'язані з наданням таких послуг, інформацію про телекомунікаційні послуги Клієнта, необхідні для наступної мети обробки даних в Банку. Відповідному Оператору Клієнт дає згоду на обробку та передачу такої інформації.

Клієнт надає Банку свою згоду на розкриття (передачу) персональних даних, банківськоїї таємниці та іншої конфіденційної інформації, пов'язаної із отриманням банківських послуг, у випадках невиконання або несвоєчасного виконання договірних зобов'язань перед банком.
Метою обробки персональних даних Клієнта є забезпечення реалізації відносин у сфері надання банківських послуг, забезпечення реалізації комерційної діяльності Банку, ідентифікація клієнтів за допомогою сервісу BankID, реалізація та захист прав сторін за укладеними договорами, дотримання вимог чинного законодавства України, в т.ч. вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 р та інших нормативно-правових актів, що регулюють банківську діяльність.
Банк має право на передачу персональних даних Клієнта розпорядникам баз персональних даних Банку, а також третім особам, якщо цього вимагає захист прав і законних інтересів суб'єкта персональних даних або інших осіб, без додаткового повідомлення суб'єкта персональних даних.

Згода Клієнта може бути підтверджено, крім іншого:

- документом на паперовому носії з реквізитами, що дозволяють ідентифікувати цей документ і фізична особа, в тому числі згода (анкета-заява) суб'єкта персональних даних на приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг;

- здійсненням Клієнтом банківських операцій, отриманням банківських послуг, яке супроводжується оформленням касових документів;

- відміткою на електронній сторінці документа або в електронному файлі, що обробляється в інформаційній системі на основі документованих програмно-технічних рішень.
Клієнт надає свою згоду на використання Банком його персональних даних для проведення статистичних досліджень. Результати таких досліджень можуть бути опубліковані будь-яким засобом, а також передані третім особам без розкриття персональних даних Клієнта.
Банк має право запитувати і отримувати від третіх осіб інформацію про Клієнта без використання при цьому даних, що дозволяють конкретно ідентифікувати Клієнта (персональних даних).

У разі обробки персональних даних (що включає в себе передачу персональних третім особам за згодою Клієнта, отриманого в порядку, встановленому цими Умовами і Правилами) з метою ідентифікації такого Клієнта за допомогою сервісу BankID, Клієнт своєю згодою підтверджує, що персональні дані є відповідними і актуальними на день їх передачі. Клієнт своєю згодою підтверджує, що він повідомлений про третю особу, якій передаються персональні дані і його послуги на сайті, де встановлений сервіс BankID

1.1.6.70.4. Клієнт погоджується з тим, що Банк має право на зберігання і обробку, в тому числі автоматизовану, будь-якої інформації, що відноситься до персональних даних Клієнта, а також відомостями про банківські рахунки, і будь-якій іншій, раніше наданої Банку інформації, в тому числі містить банківську таємницю , включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, використання, розповсюдження (у тому числі передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних, наданих Банку у зв'язку з укладенням Договору з метою виконання договірних зобов'язань, а також розробки Банком нових продуктів і послуги та інформування Клієнта про ці продукти і послуги.

1.1.6.70.5. Банк має право перевірити достовірність поданих Клієнтом персональних даних та/або контактних даних, у тому числі з використанням послуг інших операторів, а також використовувати інформацію про невиконання та / або неналежного виконання договірних зобов'язань при розгляді питань про надання інших послуг та укладанні нових договорів.

1.1.6.70.6. Згода Клієнта на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом 5 років з дати припинення дії Договору. Після закінчення зазначеного строку дія згоди вважається продовженим на кожні наступні п'ять років за відсутності відомостей про його відкликання.

1.1.6.70.7. Клієнт, згідно Закону України "Про організацію формування та обігу кредитних історій», Закону України «Про захист персональних даних» з метою формування його кредитної історії дає згоду на збір, зберігання, використання, поширення інформації про себе в ТОВ «Українське бюро кредитних історій» (далі - Бюро), а також на передачу / отримання Банком / іншими суб'єктами господарювання, з якими Клієнт уклав кредитні угоди, в / від Бюро такої інформації. Факт згоди Клієнта підтверджується підписанням Заяви або іншого документа, який свідчить про приєднання Клієнта до цих Умов та Правил надання банківських послуг.

До інформації про Клієнта, зокрема (але не обмежуючись), відносяться:
1.) Відомості, що ідентифікують особу Клієнта: Прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; паспортні дані, місце проживання; ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (у разі наявності), відомості про поточну трудову діяльність, сімейний стан і кількість осіб, які перебувають на його утриманні; дата і номер державної реєстрації, про орган державної реєстрації та основний предмет господарської діяльності (для фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності)
2.) Відомості про грошові зобов'язання Клієнта: відомості про кредитний правочин та зміни до неї (номер і дата укладання правочину, сторони, вид угоди); сума зобов'язання за кредитним правочином; вид валюти зобов'язання, строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про розмір погашеної суми та остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; відомості про припинення кредитної угоди і способі її припинення (у тому числі за згодою сторін, у судовому порядку, гарантом тощо ), відомості про визнання кредитної угоди недійсною і підстави такого визнання. Під кредитною угодою сторони мають на увазі угоди, за якими виникають, змінюються або припиняються обов'язки Клієнта щодо оплати грошових коштів протягом певного часу в майбутньому Банку та / або іншим суб'єктам господарювання, в тому числі постачальникам житлово-комунальних послуг (електро-, газо-, водо -, теплопостачання, водовідведення та ін).

Клієнт згоден з тим, що у разі неналежного виконання своїх зобов'язань ТОВ «Українське бюро кредитних історій», де буде зберігатися і оброблятися його кредитна історія, розмір фінансової відповідальності ТОВ «Українське бюро кредитних історій» перед клієнтом обмежується розміром, який вказаний у договорі про надання інформаційних послуг, укладеному між Банком та ТОВ «Українське бюро кредитних історій».

1.1.6.70.8. Банк не надає інформацію (в тому числі виписки операцій по рахунках та платіжних картках) у відповідь на запити клієнтів, отримані поштою з проханням надати інформацію, що містить банківську таємницю на паперових носіях поштою. Інформація, складова банківську таємницю може бути розкрита особисто клієнту у відділенні банку.
Банк має право розкривати третім особам стосується Клієнта банківську таємницю тільки за згодою Клієнта, якщо зобов'язання або право розкриття банківської таємниці не випливає із закону, в тому числі закону іноземної держави. Банківську таємницю становлять, але не обмежуються перерахованим, відомості про клієнта та банківських рахунках клієнта; про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, а також інформація про здійснені ним угоди; про фінансово-економічний стан клієнта; про організаційно-правову структуру клієнта, її керівників та напрямки діяльності, інформація, що міститься в документах клієнта банку про клієнтів іншого банку, інформація про рахунки померлого клієнта банку, відомості про майно, що знаходиться на зберіганні в банку (власник майна, перелік майна і його вартість, вид зберігання), інформація про осіб, які хотіли стати клієнтами банку, але в силу певних причин ними не стали, а також інформація про клієнтів, що припинив свої відносини з банком.

Клієнт сповіщений і згоден з тим, що Банк відповідно до законодавства України, міжнародним договором або законом іноземної держави при встановленні ділових відносин з Клієнтом, проведенні банківських операцій Клієнта, у тому числі міжнародних, може бути зобов'язаний розкривати банківську таємницю щодо Клієнта, його операцій, рахунків, а також будь-яку іншу інформацію, дані, відомості, пов'язані з банківською таємницею в рамках іноземного закону, уповноваженому державному органу відповідної іноземної держави, навіть якщо законодавство цієї держави не відповідає стандартам України.

У зв'язку з цим, Клієнт дає Банку свою беззастережну згоду на надання його персональних даних та іншої інформації, яка є банківською таємницею, до компетентних органів іноземної держави, в порядку, встановленому законодавством такої іноземної держави.
Клієнт при встановленні ділових відносин з Банком повідомляє Банку про своє податковому статусі відповідно до вимог податкового законодавства іноземної держави, яке вказує Банк, в межах, зазначених Банком. У разі зміни податкового статусу відповідно до вимог податкового законодавства іноземної держави Клієнт зобов'язується письмово повідомити Банк про це протягом 30 днів з дати такої зміни. Клієнт зобов'язаний надавати Банку будь-які документи, за формами, які зажадає Банк, в рамках виконання Банком своїх зобов'язань перед компетентними іноземними державними органами.

1.1.6.70.9. Користуючись веб-сайтом Банку, Клієнт дає згоду на використання та зберігання cookie-файлів на своєму кінцевому пристрої. Банк використовує cookie-файли з метою аналізу відвідувань веб-сайту, надання послуг та оцінки ефективності рекламних кампаній.

1.1.6.71. Банк звільняється від майнової відповідальності у разі технічних збоїв (відключення / ушкодження електроживлення і мереж зв'язку, збоїв
програмного забезпечення процесингового центру і бази даних Банку, технічні збої у платіжних системах), а також в інших ситуаціях, що знаходяться поза сферою контролю Банку, які спричинили невиконання Банком Умов Договору та / або договорів, що укладаються в рамках Договору.

1.1.6.72.Банк не несе відповідальності у випадку, якщо інформація про рахунки Клієнта, Карту, контрольну інформацію Клієнта, відправленому в SMS – повідомленні ПіН – коді, Ідентифікаторі користувача, паролях системи Приват24 або проведених Клієнтом операціях стане відомо іншим особам внаслідок несумлінного виконання Клієнтом умов їхнього зберігання і використання та/або прослуховування або перехоплення інформації у каналах зв'язку під час використання цих каналів.

1.1.6.73. Клієнт несе відповідальність перед Банком за збиток і витрати, понесені Банком внаслідок порушення Клієнтом умов чи положень Договору або законодавчих чи нормативних актів.