3.1.4. Умови та Правила обслуговування Клієнта з переказу заробітної плати, авансів на відрядження, стипендій, виплат за договорами цивільно-правового характеру та інших виплат з використанням платіжних карток

3.1.4.1. Предмет Договору.

3.1.4.1.1. Банк зобов'язується здійснювати переказ грошових коштів у вигляді заробітної плати, авансів на відрядження, стипендій, виплат за договорами цивільно-правового характеру та інших виплат (далі - Виплат) на рахунки фізичних осіб (далі - Одержувачів) на підставі реквізитів, зазначених Клієнтом, а Клієнт зобов'язується сплатити винагороду на умовах, визначених цим Договором.

3.1.4.1.2. Клієнт приєднується до розділів «Умови та Правила обслуговування Клієнта з переказу заробітної плати, авансів на відрядження, стипендій, виплат за договорами цивільно-правового характеру та інших виплат з використанням платіжних карток» та «Загальні положення» Умов та Правил надання банківських послуг акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (далі - Умови та Правила) шляхом підписання Анкети-заяви Клієнта-юридичної особи про приєднання до Умов  та Правил надання банківських послуг.

3.1.4.1.3. Порядок та умови обслуговування Поточних рахунків та Платіжних карток Одержувачів, які надаються їм Банком в рамках цього Договору, визначаються на підставі окремих договорів між Банком та Одержувачами.

3.1.4.2. Права Клієнта:

3.1.4.2.1. Клієнт має право доручати Банку здійснювати переказ Виплат згідно з Відомістю розподілу заробітної плати/стипендії/інших виплат (далі - Відомість) в межах регламенту роботи Процесингового центру Банку.

3.1.4.3. Банк має право:

3.1.4.3.1. Банк має право отримувати винагороду за надання Послуг за цим Договором. Розмір винагороди визначений Тарифами Банку, які є невід'ємною частиною цього Договору.

3.1.4.3.2. Банк має право вносити зміни до умов цього Договору без погодження з Клієнтом в порядку, передбаченому чинним законодавством.

При цьому про намір внесення змін до Тарифів за надання Послуги Банк повідомляє Клієнта шляхом направлення Банком Клієнту повідомлення в будь-якій формі за вибором Банку: письмово, через Систему «Приват24 для бізнесу», на електронну пошту, факс, мобільним зв'язком через направлення смс-повідомлення на мобільний телефон керівника та/або головного бухгалтера Клієнта, іншими способами зв'язку за 21 календарний день до запланованих змін. Якщо до дати, вказаної у повідомленні, Клієнт письмово не звернеться до Банку з ініціативою розірвати Договір, умови про зміну Тарифу вважаються узгодженими Сторонами і Договір продовжує діяти на нових умовах.

3.1.4.3.3. В разі виявлення залишку коштів на рахунку цільових зарахувань Клієнта, Банк має право ініціювати проведення звірки з Клієнтом та за її результатами повернути кошти на рахунок Клієнта, з якого вони надійшли.

3.1.4.3.4. В разі, якщо сума переведених коштів не збігається з даними надісланої Клієнтом Відомості та/або Банк не має можливості встановити належних одержувачів надісланих коштів та/або не має можливості зарахувати кошти одержувачам згідно внутрішньобанківських правил проведення розрахунків, Банк має право повернути кошти на рахунок Клієнта.

3.1.4.3.5. Банк має право не здійснювати переказ грошових коштів на рахунки Одержувачів у разі, якщо Клієнт не надав Банку платіжне доручення на перерахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або документ, що підтверджує фактичну сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в порядку та на умовах, визначених законодавством та п. 3.1.4.4.2. цього Договору.

3.1.4.3.6. Банк має право призупинити надання Послуг за Договором в разі наявності заборгованості Клієнта перед Банком за цим Договором.

3.1.4.3.7. Клієнт доручає Банку списувати кошти із всіх своїх поточних рахунків при наявності на них необхідної суми коштів, у межах сум, які підлягають сплаті Банку за цим Договором, при настанні строків платежів (здійснювати договірне списання). Списання коштів здійснюється відповідно до  встановленого законодавством порядку. У випадку недостатності чи відсутності у Клієнта коштів у національній валюті України для погашення заборгованості за цим Договором, Банк має право на списання коштів в іноземній валюті, у розмірі, еквівалентному сумі заборгованості по даному Договору в національній валюті України на дату погашення. При цьому Банк здійснює конвертацію гривні через валютну позицію Банка за офіційним курсом НБУ на дату операції в еквіваленті валюти, що дорівнює або менше розміру заборгованості.

3.1.4.4. Клієнт зобов'язаний:

3.1.4.4.1. Клієнт зобов'язаний інформувати Одержувачів про необхідність звернутися до Банку для надання пакету документів по відкриттю Поточних рахунків в порядку, визначеному чинним законодавством, для подальшого отримання Виплат від Клієнта через Банк.

3.1.4.4.2. Клієнт зобов'язаний не пізніше дати перерахування грошових коштів для Виплати Одержувачам надати в Банк Відомість в електронному вигляді з використанням Системи дистанційного банківського обслуговування (далі - СДБО) Банка. Відомості в електронному вигляді підписуються шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису.

Сторони визнають юридичну силу Відомостей, наданих в електронному вигляді за допомогою СДБО, і їх еквівалентність відомостями на паперових носіях.

Сторони узгодили, що в разі виявлення розбіжностей між даними, зазначеними у Відомості, наданій в електронному вигляді та даними, зазначеними у Відомості на паперових носіях  пріоритет має електронна Відомість.

При цьому одночасно із перерахуванням грошових коштів для Виплат Клієнт зобов'язаний надати Банку платіжне доручення на перерахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або документ, що підтверджує фактичну сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в порядку та на умовах, визначених законодавством.

3.1.4.4.3. В разі, якщо Відомість надається в Банк не за допомогою СДБО, Клієнт зобов'язаний надати її в електронному вигляді та її копію на паперовому носії в двох примірниках, підписану уповноваженими особами і завірену печаткою Клієнта (за наявності печатки) не пізніше одного операційного дня до дати перерахування грошових коштів в Банк. При цьому Банк не здійснює перевірку електронної Відомості на її відповідність Відомості, наданій в Банк на паперовому носії. Банк перевіряє виключно загальну суму за Відомістю.

3.1.4.4.4. У разі якщо Клієнт використовує власну систему обліку персоналу (табельні номери Одержувачів) до моменту відкриття Поточних рахунків та емісії Пластикових платіжних карток Одержувачам або підключення наявних платіжних карток Одержувачів до зарплатного проекту Клієнт надає в Банк відомість, що містить табельні номери Одержувачів, ІПН/номер картки АТ КБ «ПриватБанк» та суми для зарахування.

Для подальшого обсуговування по зарахуванню Клієнт складає відомість, що містить табельні номери та суми для зарахування.

3.1.4.4.5. Клієнт зобов'язаний інформувати Одержувачів про розмір грошових коштів, які повинні бути зараховані на їх рахунок, не пізніше дня виплати таких коштів.

3.1.4.4.6. Клієнт зобов'язаний сплачувати Банку винагороду за надання Послуги в розмірах, визначених Тарифами не пізніше дня перерахування до Банку грошових коштів для виплати Одержувачам.

3.1.4.4.7. В разі отримання від Банку інформації щодо виявлених у Відомості помилок або невідповідностей Клієнт зобов'язаний не пізніше наступного банківського дня надати Банку виправлену Відомість.

3.1.4.4.8. Клієнт зобов'язаний протягом 5 днів з дати настання змін даних про Одержувачів та/або реквізитів Клієнта, письмово повідомити про це Банк. Інформація повинна бути засвідчена уповноваженими особами Клієнта.

3.1.4.4.9. В разі оплати Банком штрафу за рішенням органів Пенсійного Фонду України за прийняття від Клієнта платіжного документа на виплату заробітної плати (доходу), на який нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, без одночасного прийняття платіжних документів на оплату єдиного внеску, нарахованого на такі суми заробітної плати (доходу), Клієнт зобов'язаний відшкодувати Банку витрати в розмірі сплаченого штрафу. В такому випадку Клієнт доручає Банку здійснювати списання коштів в розмірі накладеного штрафу з усіх відкритих в Банку рахунків Клієнта (здійснити договірне списання).

3.1.4.4.10. Надати Банку можливість проведення заходів з ознайомлення Одержувачів з новими продуктами та послугами Банку - «День ПриватБанку на підприємстві».

3.1.4.5. Банк зобов'язаний:

3.1.4.5.1. Банк зобов'язаний на підставі отриманих документів від Одержувачів Клієнта відповідно до вимог Банку і у визначеному чинним законодавством України порядку здійснити ідентифікацію Одержувачів.

3.1.4.5.2. Банк зобов'язаний забезпечити відкриття Поточних рахунків та емісію Пластикових платіжних карток Одержувачам Клієнта за умовою надання Одержувачами всіх необхідних документів для відкриття рахунків.

3.1.4.5.3. Банк зобов'язаний перевіряти дані, що містяться у наданій Клієнтом Відомості, та в разі відсутності помилок та неточностей, здійснювати переказ грошових коштів, перерахованих Клієнтом в Банк, на рахунки Одержувачів згідно Відомості та відповідно до регламенту роботи Процесингового центру Банку. Зарахування коштів здійснюється Банком протягом двох годин з часу їх надходження від Клієнта, але не пізніше одного операційного дня.

3.1.4.5.4. В разі виявлення помилок та неточностей при перевірці Відомостей, Банк зобов'язаний повідомити Клієнта про неможливість зарахування коштів на рахунки Одержувачів з зазначенням причин і переліком помилок. При цьому Сторони узгодили, що в цьому разі Банк здійснює повернення грошових коштів виключно на підставі листа Клієнта із такою вимогою.

3.1.4.5.5. В разі надання Клієнтом Відомості в електронному вигляді за допомогою СДБО, Банк зобов'язаний зараховувати кошти на відкриті рахунки Одержувачів Клієнта згідно з чинним регламентом роботи Процесингового центру Банку, за умови сплати комісії відповідно до Тарифів Банку.

3.1.4.5.6. В разі надання Клієнтом Відомості не через СДБО, Банк зобов'язаний зараховувати кошти на відкриті рахунки Одержувачів Клієнта згідно з чинним регламентом роботи Процесингового центру Банку, але не пізніше наступного операційного дня після надходження коштів від Клієнта в Банк, за умови сплати комісії відповідно до Тарифів Банку.

3.1.4.5.7. В разі зміни реквізитів рахунків для перерахування Клієнтом Виплат Одержувачам відповідно до умов цього Договору та / або реквізитів для оплати винагороди Банку за цим Договором Банк зобов'язаний не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до настання відповідних змін повідомити Клієнта шляхом направлення письмового повідомлення із зазначенням нових реквізитів рахунку та дати, з якої Клієнт повинен перераховувати грошові кошти за новими реквізитами. Такі зміни не вимагають укладення додаткової угоди до цього Договору.

3.1.4.5.8. За запитом Клієнта, Банк, не пізніше 10 числа, наступного за звітним, надає Клієнту Реєстр зарахувань із зазначенням розміру та дати зарахування коштів кожному Одержувачу. Сторони узгодили, що Реєстри зарахувань надаються Банком виключно у Системі «Приват24 для бізнесу».

3.1.4.5.9. За запитом Клієнта Банк зобов'язаний надати інформацію про зарахування коштів на рахунки Одержувачів, що здійснювались за останні 3 роки із зазначенням розміру та дати зарахувань.

3.1.4.6. Вартість Послуг та порядок розрахунків

3.1.4.6.1. За надання Послуг за цим Договором Клієнт зобов'язаний сплачувати Банку винагороду в розмірах, визначених Тарифами.

Для оплати винагороди Клієнт доручає Банку здійснювати списання коштів з рахунку Клієнта не пізніше дня перерахування до Банку грошових коштів для виплати Одержувачам (здійснювати договірне списання).

3.1.4.7. Інші умови

3.1.4.7.1. Клієнт дає дозвіл Банку використовувати торгові марки, логотипи, емблеми, зображення, право інтелектуальної власності на які належать Клієнту шляхом нанесення їх на Платіжні картки з індивідуальним дизайном Одержувачів.

Клієнт гарантує, що володіє правами інтелектуальної власності, в тому числі правом на використання торгової марки, логотипу, емблеми, виключним правом дозволяти використання торговельної марки, логотипу, емблеми, для чого надає Банку документи, що підтверджують вищевказані права (свідоцтво на торговельну марку, екземпляр поданої заявки на реєстрацію торгової марки, копію ліцензійного договору, патент на промисловий зразок на емблему та ін.). Банк одноосібно приймає рішення про можливість випуску карт з індивідуальним дизайном з дотриманням вимог законодавства та правил платіжних систем.

3.1.4.8. Відповідальність Сторін та порядок розгляду спорів

3.1.4.8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання умов цього Договору відповідно до чинного законодавства України.

3.1.4.8.2. Банк не несе відповідальність за затримку у зарахуванні коштів на рахунки Одержувачів, в разі, якщо така затримка була викликана:

3.1.4.8.2.1. Несвоєчасним повідомленням Клієнта про зміни, які зазначені у п.3.1.2.4.7.  цих Умов;

3.1.4.8.2.2. Несвоєчасним та/або неповним перерахуванням Клієнтом грошових коштів на рахунок Банку;

3.1.4.8.2.3. Несвоєчасним наданням Клієнтом Відомості та/або наявності у ній помилок/неточностей;

3.1.4.8.2.4. Несвоєчасним наданням Клієнтом платіжного доручення на перерахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або документу, що підтверджує фактичну сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

3.1.4.8.2.5. В разі, якщо Клієнт не виконав свої зобов'язання щодо сплати винагороди за надання Послуг Банком за цим Договором.

3.1.4.8.3. В разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором однією із Сторін, інша Сторона має право вимагати від винної Сторони виконання прийнятих на себе зобов'язань, а також відшкодування заподіяних їй збитків, які підтверджені документально.

3.1.4.8.4. Сторони узгодили, що відповідальність за розбіжності між паперовою та електронною версіями Відомості повністю покладається на Клієнта.

3.1.4.9. Строк дії Договору та порядок його розірвання.

3.1.4.9.1. Договір укладається строком на три календарних роки.

3.1.4.9.2. Якщо жодна зі Сторін за місяць до закінчення строку дії Договору письмово не повідомить іншу Сторону про намір розірвати Договір, цей Договір вважається продовженим на тих же умовах на той же термін.

3.1.4.9.3. Згідно статті 651 Цивільного кодексу України, статті 188 Господарського кодексу України дострокове розірвання Договору здійснюється лише за згодою Сторін, за виключенням випадку, передбаченого п. 3.1.4.9.4. Договору. В разі розірвання Договору кожна Сторона зобов'язана повністю виконати свої зобов'язання за ним, а Клієнт - повідомити Одержувачів про розірвання Договору. При цьому Банк не здійснює повернення Клієнту винагороди, яка вже були сплачена.

3.1.4.9.4. Банк має право в односторонньому порядку розірвати Договір:

- в разі відсутності Виплат Клієнта Одержувачам через Банк протягом трьох місяців з моменту укладення Договору;

- в разі відсутності зарахувань для здійснення Виплат Одержувачам протягом дев’яти місяців.

3.1.4.9.5. Цей Договір може бути розірваний  в порядку та на підставах, визначених підрозділом 1.1.8. цього Договору.