3.1.4. Умови та Правила обслуговування Клієнта з переказу заробітної плати, авансів на відрядження, стипендій, виплат за договорами цивільно-правового характеру та інших виплат з використанням платіжних карток

3.1.4.1. Предмет Договору.

3.1.4.1.1. Банк зобов'язується здійснювати переказ грошових коштів у вигляді заробітної плати, авансів на відрядження, стипендій, виплат за договорами цивільно-правового характеру та інших виплат (далі - Виплат) на рахунки фізичних осіб (далі - Отримувачів) на підставі платіжної інструкції та супровідного документа Відомість розподілу заробітної плати/стипендії/інших виплат  (далі-Відомість) , а Клієнт зобов'язується сплатити винагороду на умовах, визначених цим Договором.

3.1.4.1.2. Клієнт приєднується до розділів «Умови та Правила обслуговування Клієнта з переказу заробітної плати, авансів на відрядження, стипендій, виплат за договорами цивільно-правового характеру та інших виплат з використанням платіжних карток» та «Загальні положення» Умов та Правил надання банківських послуг акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (далі - Умови та Правила) шляхом підписання заяви Клієнта-юридичної особи про приєднання до Умов  та Правил надання банківських послуг.

3.1.4.1.3. Порядок та умови обслуговування Поточних рахунків та Платіжних карток Отримувачів, які надаються їм Банком в рамках цього Договору, визначаються на підставі окремих договорів між Банком та Отримувачами.

3.1.4.2. Порядок надання послуги.

3.1.4.2.1. Клієнт надає платіжну інструкцію та Відомість в електронному вигляді з використанням системи дистанційного банківського обслуговування “Приват24 для бізнесу” (далі - “Приват24 для бізнесу”), які підписується шляхом проставлення КЕП або Клієнт може надати Відомість у відділення банку в електронному вигляді та її копію на паперовому носії в двох примірниках, підписану уповноваженими особами і завірену печаткою Клієнта (за наявності печатки). Банк приймає в роботу  Відомість у разі сплати Клієнтом комісії РКО, згідно тарифів Банку.

3.1.4.2.2. Сторони визначили, що номер картки та/або табельний номер є Унікальним ідентифікатором Отримувача коштів за цим Договором, і вказується Клієнтом в Відомості.

3.1.4.2.3. Банк приймає  до виконання платіжну інструкцію, Відомість від Клієнта через “Приват24 для бізнесу” - онлайн (цілодобово, без перерв, вихідних і свят). Банк виконує платіжну інструкцію та Відомість, які надійшли до 21.00 години - протягом операційного дня, в день надходження платіжного документа. У разі надходження платіжної інструкції та Відомості після 21.00 години - за можливістю в день надходження платіжного  документа але, не пізніше наступного операційного дня.

3.1.4.2.4. Якщо у Отримувача немає поточного рахунку, Банк обліковує кошти на рахунках Банку до отримання відповідної заяви Отримувача про відкриття рахунка та укладення договору із Банком.

3.1.4.2.5. Умови, строки і порядок обслуговування поточних рахунків Отримувачів визначаються окремо на підставі самостійних договорів, що укладаються між Банком та Отримувачем. Видаткові операції за такими рахунками здійснюються після звернення Отримувача до банку, пред'явлення ним документів, що дають змогу банку верифікувати Отримувача та укласти договір банківського рахунку.

3.1.4.3. Права Клієнта:

3.1.4.3.1. Клієнт має право доручати Банку здійснювати переказ Виплат згідно з платіжною інструкцією та Відомістю відповідно до умов цього Договору

 3.1.4.3.2. Клієнт має право відкликати згоду на виконання платіжної операції (пов'язаних між собою платіжних операцій) у будь-який час, але не пізніше настання моменту безвідкличності платіжної інструкції відповідно до Закону України «Про платіжні послуги». Платіжна інструкція може бути відкликана тільки в повній сумі.

3.1.4.4. Банк має право:

3.1.4.4.1. Банк має право отримувати винагороду за Послуг за цим Договором. Розмір винагороди визначений Тарифами Банку, які є невід'ємною частиною цього Договору.

3.1.4.4.2. Банк має право вносити зміни до умов цього Договору без погодження з Клієнтом в порядку, передбаченому чинним законодавством.

При цьому про намір внесення змін до Тарифів за надання Послуги Банк повідомляє Клієнта шляхом направлення Банком Клієнту повідомлення в будь-якій формі за вибором Банку: письмово, через Систему «Приват24 для бізнесу», на електронну пошту, факс, мобільним зв'язком через направлення смс-повідомлення на мобільний телефон керівника та/або головного бухгалтера Клієнта, іншими способами зв'язку за 21 календарний день до запланованих змін. Якщо до дати, вказаної у повідомленні, Клієнт письмово не звернеться до Банку з ініціативою розірвати Договір, умови про зміну Тарифу вважаються узгодженими Сторонами і Договір продовжує діяти на нових умовах.

3.1.4.4.3.Банк приймає до виконання надану Клієнтом платіжну інструкцію та Відомість за умови, що платіжна інструкція та Відомість оформлені належним чином та немає законних підстав для відмови в їх прийнятті.

3.1.4.4.4 Банк у  разі відмови в прийнятті наданої Клієнтом платіжної інструкції, Відомості негайно повідомляє про це Клієнта засобами дистанційної комунікації із зазначенням причини відмови та посиланням на норми законодавства України (за наявності) та Договору.

3.1.4.4.5. У разі виявлення залишку коштів на рахунку цільових зарахувань Клієнта, Банк має право ініціювати проведення звірки з Клієнтом та за її результатами повернути кошти на рахунок Клієнта, з якого вони надійшли.

3.1.4.4.6. У випадку, якщо сума коштів у платіжній інструкції не збігається з даними у Відомості для зарахування та / або Банк не має можливості встановити належних одержувачів не зарахованих коштів та / або не має можливості зарахувати кошти отримувачам згідно внутрішньобанківських правил проведення розрахунків, Банк має право повернути кошти підприємству на рахунок , з якого ці кошти були перераховані.

3.1.4.4.7. Банк має право не здійснювати перерахування грошових коштів на рахунки Отримувачів у разі, якщо Клієнт не надав Банку платіжну інструкцію/повідомлення про спрямування коштів з єдиного рахунку на перерахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в порядку та на умовах, визначених законодавством та п. 3.1.4.4.3. цього Договору.

3.1.4.4.8. Банк має право призупинити надання Послуг за Договором в разі наявності заборгованості Клієнта перед Банком за цим Договором.

3.1.4.5. Клієнт зобов'язаний:

3.1.4.5.1. Клієнт зобов'язаний інформувати Отримувачів про необхідність звернутися до Банку для надання пакету документів по відкриттю Поточних рахунків в порядку, визначеному чинним законодавством, для подальшого отримання Виплат від Клієнта через Банк.

3.1.4.5.2. Клієнт зобов'язаний не пізніше подання платіжної інструкції на переказ коштів надати в Банк Відомість, підписану уповноваженою особою Клієнта, в електронному вигляді, через “Приват24 для бізнесу” або Клієнт може надати Відомість у відділення банку в електронному вигляді та її копію на паперовому носії в двох примірниках, підписану уповноваженими особами і завірену печаткою Клієнта (за наявності печатки) у форматі, передбаченому Банком згідно Умов та правил надання банківських послуг.

Сторони узгодили, що в разі виявлення розбіжностей між даними, зазначеними у Відомості, наданих в електронному вигляді та даними, зазначеними у Відомості на паперових носіях  пріоритет має електронна, Відомість.

 3.1.4.5.3 Клієнт зобов’язаний надати платіжну інструкцію, Відомість з одночасним  наданням платіжної інструкції  про перерахування коштів для сплати сум єдиного внеску/ повідомлення про спрямування коштів з єдиного рахунку,  в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику та згідно норм діючого законодавства. 

 3.1.4.5.4. У разі, якщо Відомість надається в Банк не за допомогою “Приват24 для бізнесу”, Клієнт зобов'язаний надати її в електронному вигляді та її копію на паперовому носії в двох примірниках, підписану уповноваженими особами і завірену печаткою Клієнта (за наявності печатки) не пізніше одного операційного дня до дати перерахування грошових коштів в Банк. При цьому Банк не здійснює перевірку електронної Відомості на її відповідність Відомості, наданій в Банк на паперовому носії. Банк перевіряє виключно загальну суму за Відомості.

3.1.4.5.5. У разі якщо Клієнт використовує власну систему обліку персоналу (табельні номери Отримувачів) до моменту відкриття Поточних рахунків та емісії Пластикових платіжних карток Отримувачам або підключення наявних платіжних карток Отримувачів до зарплатного проекту Клієнт надає в Банк відомість, що містить табельні номери Отримувачів, ІПН/номер картки АТ КБ «ПриватБанк» та суми для зарахування.

Для подальшого обслуговування по зарахуванню Клієнт складає відомість, що містить табельні номери, номери карток Отримувачів та суми для зарахування.

3.1.4.5.6. Клієнт зобов'язаний інформувати Одержувачів про розмір грошових коштів, які повинні бути зараховані на їх рахунок, не пізніше дня виплати таких коштів.

3.1.4.5.7. Клієнт зобов'язаний сплачувати Банку винагороду за надання Послуги в розмірах, визначених Тарифами не пізніше дня перерахування до Банку грошових коштів для виплати Отримувачам.

3.1.4.5.8. У разі отримання від Банку інформації щодо виявлених у Відомості помилок або невідповідностей Клієнт зобов'язаний не пізніше наступного банківського дня надати Банку виправлену Відомість.

3.1.4.5.9. Клієнт зобов'язаний протягом 5 днів з дати настання змін даних про Одержувачів та/або реквізитів Клієнта, письмово повідомити про це Банк. Інформація повинна бути засвідчена уповноваженими особами Клієнта.

3.1.4.5.10. В разі оплати Банком штрафу за рішенням органів Пенсійного Фонду України за прийняття від Клієнта платіжного документа на виплату заробітної плати (доходу), на який нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, без одночасного прийняття платіжних документів на оплату єдиного внеску, нарахованого на такі суми заробітної плати (доходу), Клієнт зобов'язаний відшкодувати Банку витрати в розмірі сплаченого штрафу. В такому випадку Клієнт надає згоду Банку здійснювати дебетовий переказ в розмірі накладеного штрафу з усіх відкритих в Банку рахунків Клієнта.

3.1.4.5.11. Надати Банку можливість проведення заходів з ознайомлення Отримувачів з новими продуктами та послугами Банку - «День ПриватБанку на підприємстві».

3.1.4.6. Банк зобов'язаний:

3.1.4.6.1. Банк зобов'язаний на підставі отриманих документів від Отримувачів Клієнта відповідно до вимог Банку і у визначеному чинним законодавством України порядку здійснити ідентифікацію Отримувачів.

3.1.4.6.2. Банк зобов'язаний забезпечити відкриття Поточних рахунків та емісію Пластикових платіжних карток Отримувачів Клієнта за умовою надання Отримувачами всіх необхідних документів для відкриття рахунків.

3.1.4.6.3. Банк зобов'язаний перевіряти дані, що містяться у наданій Клієнтом Відомості та в разі відсутності помилок та неточностей, здійснювати переказ  грошових коштів, перерахованих Клієнтом в Банк, на рахунки Одержувачів згідно Відомості.

3.1.4.6.4. У разі виявлення помилок та неточностей при перевірці Відомості, Банк зобов'язаний повідомити Клієнта про неможливість зарахування коштів на рахунки Отримувачів з зазначенням причин і переліком помилок. При цьому Сторони узгодили, що в цьому разі Банк здійснює повернення грошових коштів виключно на підставі листа Клієнта із такою вимогою.

3.1.4.6.5. У разі зміни реквізитів рахунків для переказу Клієнтом Виплат Отримувачам відповідно до умов цього Договору та / або реквізитів для оплати винагороди Банку за цим Договором Банк зобов'язаний не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до настання відповідних змін повідомити Клієнта шляхом направлення письмового повідомлення із зазначенням нових реквізитів рахунку та дати, з якої Клієнт повинен здійснювати переказ грошових коштів за новими реквізитами. Такі зміни не вимагають укладення додаткової угоди до цього Договору.

3.1.4.6.6. За запитом Клієнта, Банк, не пізніше 10 числа, наступного за звітним, надає Клієнту Реєстр зарахувань із зазначенням розміру та дати зарахування коштів кожному Отримувачу. Сторони узгодили, що Реєстри зарахувань надаються Банком виключно у Системі «Приват24 для бізнесу».

3.1.4.6.7. За запитом Клієнта Банк зобов'язаний надати інформацію про зарахування коштів на рахунки Отримувачів, що здійснювались за останні 5 років із зазначенням розміру та дати зарахувань.

3.1.4.7. Вартість Послуг та порядок розрахунків

3.1.4.7.1. За надання Послуг за цим Договором Клієнт зобов'язаний сплачувати Банку винагороду в розмірах, визначених Тарифами, не пізніше дня перерахування до Банку грошових коштів для виплати Отримувачам.

У разі не сплати винагороди, Клієнт надає згоду Банку здійснювати дебетові перекази з рахунку Клієнта для виконання зобов’язань зі сплати винагороди банку за надані послуги.

3.1.4.8. Інші умови

3.1.4.8.1. Клієнт дає дозвіл Банку використовувати торгові марки, логотипи, емблеми, зображення, право інтелектуальної власності на які належать Клієнту шляхом нанесення їх на Платіжні картки з індивідуальним дизайном Одержувачів.

Клієнт гарантує, що володіє правами інтелектуальної власності, в тому числі правом на використання торгової марки, логотипу, емблеми, виключним правом дозволяти використання торговельної марки, логотипу, емблеми, для чого надає Банку документи, що підтверджують вищевказані права (свідоцтво на торговельну марку, екземпляр поданої заявки на реєстрацію торгової марки, копію ліцензійного договору, патент на промисловий зразок на емблему та ін.). Банк одноосібно приймає рішення про можливість випуску карт з індивідуальним дизайном з дотриманням вимог законодавства та правил платіжних систем.

3.1.4.9. Відповідальність Сторін та порядок розгляду спорів

3.1.4.9.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання умов цього Договору відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

3.1.4.9.2. Банк не несе відповідальність за затримку у зарахуванні коштів на рахунки Отримувачів, в разі, якщо така затримка була викликана:

3.1.4.9.2.1. Несвоєчасним та/або неповним перерахуванням Клієнтом грошових коштів на рахунок Банку;

3.1.4.9.2.2. Несвоєчасним наданням Клієнтом Відомості та/або наявності у ній помилок/неточностей;

3.1.4.9.2.3. Несвоєчасним наданням Клієнтом платіжної інструкції на перерахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або документу, що підтверджує фактичну сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (повідомлення про спрямування коштів з єдиного рахунку);

3.1.4.9.2.4. В разі, якщо Клієнт не виконав свої зобов'язання щодо сплати винагороди за надання Послуг Банком за цим Договором;

3.1.4.9.2.5. Несвоєчасним повідомленням Клієнта про зміни, які зазначені у п.3.1.4.4.7. цього Договору.

3.1.4.9.3. В разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором однією із Сторін, інша Сторона має право вимагати від винної Сторони виконання прийнятих на себе зобов'язань, а також відшкодування заподіяних їй збитків, які підтверджені документально.

3.1.4.9.4. Сторони узгодили, що відповідальність за розбіжності між паперовою та електронною версіями Відомості повністю покладається на Клієнта.

3.1.4.9.5. Клієнт несе відповідальність за відповідність інформації, зазначеної ним у платіжній інструкції, Відомості суті платіжної операції. У разі виявлення невідповідності інформації Клієнт має відшкодувати Банку шкоду, заподіяну внаслідок такої невідповідності інформації.

3.1.4.9.6. В разі порушення строків виконання платіжних операцій, передбачених Законом України “Про платіжні послуги” або цим Договором, Банк зобов’язаний сплатити Клієнту пеню в розмірі 0,1 відсотка суми простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше 1 відсотка суми платіжної операції.

3.1.4.10. Строк дії Договору та порядок його розірвання.

3.1.4.10.1. Договір укладається строком на три календарних роки.

3.1.4.10.2. Якщо жодна зі Сторін за місяць до закінчення строку дії Договору письмово не повідомить іншу Сторону про намір розірвати Договір, цей Договір вважається продовженим на тих же умовах на той же термін.

3.1.4.10.3. Згідно статті 651 Цивільного кодексу України, статті 188 Господарського кодексу України дострокове розірвання Договору здійснюється лише за згодою Сторін, за виключенням випадку, передбаченого п. 3.1.4.9.4. Договору. В разі розірвання Договору кожна Сторона зобов'язана повністю виконати свої зобов'язання за ним, а Клієнт - повідомити Одержувачів про розірвання Договору. При цьому Банк не здійснює повернення Клієнту винагороди, яка вже були сплачена.

3.1.4.10.4. Банк має право в односторонньому порядку розірвати Договір:

- в разі відсутності Виплат Клієнта Одержувачам через Банк протягом трьох місяців з моменту укладення Договору;

- в разі відсутності зарахувань для здійснення Виплат Одержувачам протягом дев’яти місяців.

3.1.4.10.5. Цей Договір може бути розірваний  в порядку та на підставах, визначених підрозділом 1.1.8. цього Договору.