1.1.4. Запевнення

1.1.4.1. Приєднуючись до Умов та Правил надання банківських послуг, Клієнт запевняє Банк у наступному:

а) Клієнт надав Банку повну та достовірну інформацію необхідну для здійснення належної перевірки, у тому числі для здійснення ідентифікації та верифікації Клієнта (його представника), встановлення кінцевого бенефіціарного власника Клієнта або його відсутності,   у тому числі отримання структури власності з метою її розуміння, та даних, що дають змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника, та вжиття заходів з верифікації його особи (за наявності),  встановлення (розуміння) мети та характеру майбутніх ділових відносин або проведення фінансової операції, проведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнта, що здійснюються у процесі таких відносин, щодо відповідності таких фінансових операцій наявній у Банка інформації про Клієнта, його діяльність та ризик (у тому числі, в разі необхідності, про джерело коштів, пов’язаних з фінансовими операціями);  забезпечення актуальності отриманих та існуючих документів, даних та інформації про клієнта;  інших заходів щодо вивчення Клієнта відповідно до вимог законодавства України та проведення FATCA-ідентифікації;

б) Діяльність Клієнта не пов'язана та не буде пов’язана з легалізацією злочинних доходів, фінансуванням тероризму, фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення або з корупційною діяльністю, а також з проведенням Заборонених операцій, зокрема, Клієнт не є підсанкційною особою; Клієнт не використовує послуги Банку для здійснення фінансових операцій, щодо яких є підстави вважати їх підозрілими, зокрема, всі фінансові операції відповідають його реальним фінансовим можливостям, його

фінансовому стану та соціальному статусу, та за своїм змістом не пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку,   фіктивною діяльністю, уникненням оподаткування тощо (зокрема пов'язаних зі зняттям готівкових коштів, переказом коштів за кордон, купівлею-продажем цінних паперів,стосовно яких є негативна інформація, зокрема оприлюднена Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;  використанням рахунків осіб не за призначенням тощо), з уникненням виконання вимог та обмежень, передбачених банківським, валютним законодавством, законодавством у сфері запобігання та протидії;

в) До укладення Договору Клієнт отримав всю інформацію стосовно послуг в обсязі та в порядку, що передбачені частиною другою статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг". Клієнт засвідчує, що зазначена інформація є доступною в відділеннях Банку та/або на сайті Банку, а також є повною та достатньою для правильного розуміння суті послуг, що надаються Банком за Договором;

Клієнт-фізична особа:

- має усі необхідні дозволи/згоду чоловіка/дружини на укладення договорів з Банком;

- є дієздатним, щодо Клієнта не порушено судом справи про визнання недієздатним або обмежено дієздатним або кримінальної справи;

- вся інформація, що надається Клієнтом Банку, є точною та не містить будь-яких помилкових тверджень та не приховує будь-яких істотних фактів, які можуть мати вплив на взаємовідносини Сторін за цим Договором;

Клієнт-юридична особа:

- є юридичною особою, що належним чином зареєстрована відповідно до законодавства України;

- Клієнт має усі належні повноваження для укладення договору із Банком;

- на момент укладення Договору не ведуться жодні судові процеси, арбітраж або адміністративні слухання та не розглядаються позови, які могли б окремо або разом з іншими подібними процесами або позовами мати несприятливий вплив на фінансовий стан Клієнта або істотно нашкодити його здатності дотримуватися зобов'язань за цим Договором або виконувати їх, і відсутні загрози таких судових справ, наскільки це відомо Клієнту та наскільки він може бути інформований про це;

1.1.4.2. В разі укладання з Банком договору застави Клієнт гарантує, що:

- передане у забезпечення виконання зобов'язань майно під обтяженням прав третіх осіб не перебуває;

- цей Договір належним чином укладений Клієнтом у повній відповідності з усіма вимогами чинного законодавства і при передачі Банку у заставу майна створює заставу першого (вищого) пріоритету на користь Банку, що є діючим, дійсним і таким, що може бути виконаний у примусовому порядку;

- Клієнт виконав належним чином усі дії, які необхідні відповідно до чинного законодавства для забезпечення дії, дійсності і можливого примусового виконання Договору та застави за ним;

- Клієнт без дозволу Банку не уклав жодних угод про передачу предмета застави в оренду, лізинг або будь-яку іншу угоду про передачу його третім особам;

- не існує договорів комісії, доручення, довіреностей, інших документів, відповідно до яких Клієнт передав третім особам право розпоряджатися предметом застави;

- предмет застави, переданий Клієнтом, не є часткою, паєм у статутному капіталі юридичної особи, не подарований, не проданий, у суперечці та/або під арештом не перебуває;

- предмет застави придбаний Клієнтом (та/або попередніми власниками, якщо такі були) у повній відповідності з вимогами законодавства України;

- предмет застави належить Клієнту на праві власності, не перебуває у спільній власності, не є часткою майна за договором про спільну діяльність (або предмет застави перебуває у спільній власності та переданий у заставу зі згоди усіх співвласників/учасників договору про спільну діяльність);

- укладання і виконання Клієнтом Договору не суперечить положенням жодної угоди Клієнта з третьою стороною, чинному законодавству України, підзаконним актам, судовим рішенням або іншим документам будь-якого характеру, які встановлюють юридичні зобов'язання Клієнта;

- на предмет застави може бути звернене стягнення на підставах, передбачених чинним законодавством;

- не існує жодного страхового випадку за договорами страхування;

- щодо предмета застави відсутні будь-які обтяження (крім того, що виникає за договором, який укладається Банком з Клієнтом, або які виникли з безпосередньої письмової згоди Банку), вимоги третіх осіб, у тому числі ті, які не зареєстровані у встановленому законом порядку;

- жодна третя особа не придбала право звернення стягнення на предмет застави.

- не існує жодних заставних документів на усі або будь-які з існуючих або майбутніх доходів та/або активів Клієнта.