1.1.3. Права та обов'язки Банку

1.1.3.1. Обов'язки Банку:

1.1.3.1.1. Банк зобов'язаний здійснювати обслуговування поточних рахунків Клієнта у порядку та на умовах, передбачених Договором, правилами Міжнародних платіжних систем та чинним законодавством.

1.1.3.1.2. Банк зобов'язаний забезпечити збереження банківської таємниці за операціями Клієнта відповідно до вимог чинного законодавства.

1.1.3.1.3. Банк зобов’язаний здійснювати ідентифікацію, верифікацію Клієнта (представника Клієнта), вивчення Клієнта та уточнення інформації про Клієнта у випадках, встановлених законом.

1.1.3.1.4. Банк зобов’язаний:  

здійснювати кожен із заходів належної перевірки Клієнта у випадках, встановлених  законодавством у сфері запобігання та протидії;

відмовитися від підтримання ділових відносин/відмовити Клієнту у обслуговуванні, у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунка/відмовитися від проведення фінансової операції на підставах, передбачених законодавством та внутрішніми документами Банку з питань запобігання та протидії.

1.1.3.1.5. Банк зобов'язаний повідомляти Клієнта про зарахування грошових коштів на внутрішньобанківський рахунок для з'ясування та уточнення відомостей, необхідних Банку з метою виконання законодавчих вимог щодо ідентифікації Клієнта.

1.1.3.1.6. Клієнт доручає Банку списувати кошти з рахунків Клієнта у межах сум, що підлягають сплаті Банку за Договором, у разі настання термінів платежів, а також списувати кошти з рахунка у разі настання термінів платежів за іншими договорами Клієнта у розмірах, визначених цими договорами (договірне списання), у межах платіжного ліміту рахунка. Банк списує кошти у грошовій одиниці України/іноземній валюті з будь-якого рахунка Клієнта у розмірі, еквівалентному сумі заборгованості в іноземній валюті/національній валюті України за договором, і купує/продає іноземну валюту на Міжбанківському валютному ринку України. Списання коштів з будь-якого рахунка Клієнта оформлюється меморіальним ордером.

1.1.3.1.7. Клієнт доручає Банку здійснити продаж/купівлю іноземної валюти на Міжбанківському валютному ринку України від імені Клієнта на підставі: заяви на продаж/купівлю іноземної валюти на Міжбанківському валютному ринку України, поданої Банком від імені Клієнта; або платіжного доручення Клієнта у разі, якщо валютна операція має незначний розмір, у межах сум, які підлягають оплаті Банку або третій особі, в разі якщо валюта операції, що проводиться, відрізняється від валюти рахунка, за обмінним курсом Банку на дату її проведення, з відшкодуванням АТ КБ "ПРИВАТБАНК" витрат на оплату зборів, комісій і вартості наданих послуг, що діють на дату і час проведення Банком операції. Курс купівлі/продажу, чинний на момент обробки операцій Банком, може не збігатися з курсом, що діяв під час її здійснення. Курсова різниця, що виникла внаслідок цього, не може бути предметом претензії з боку Клієнта.

1.1.3.1.8. Клієнт, який порушив виконання більше одного кредитного зобов'язання перед Банком, у тому числі Клієнт, який поручився за виконання грошового зобов'язання перед Банком іншим Клієнтом, який порушив виконання грошових зобов'язань, доручає приймати і розподіляти кошти для погашення простроченої кредитної заборгованості у черговості, визначеній самостійно Банком, з пріоритетом погашення беззаставних кредитних зобов'язань, для чого Клієнт доручає сформувати і подати на підпис необхідні касові документи.

1.1.3.2. Права Банку:

1.1.3.2.1. Банк має право для різних цілей (належного інформування Клієнта про внесення змін до Договору, розірвання Договору (закриття рахунку), активацію додаткових послуг, актуалізації даних про клієнта, в тому числі контактних даних, інформування про розмір заборгованості за кредитом, інформування про здійснені Клієнтом фінансові операції та рух коштів на його рахунку, проведення Банком акцій, проведення опитування про якість обслуговування, дистанційне обслуговування, оформлення платіжних документів тощо, надання реквізитів картки/рахунку Клієнта, які містять: прізвище, ім'я та по батькові, індивідуальний податковий номер, номер рахунку, IBAN рахунку, у тому числі отримання згоди Клієнта на вищезазначені дії) направляти Клієнту повідомлення, використовуючи будь-які зазначені канали зв'язку на розсуд Банку: відправлення СМС-повідомлень на мобільний телефон Клієнта; відправлення повідомлення за допомогою мобільного додатка “Viber” (з номера +38067523137, у разі встановлення мобільного додатку "Viber" для телефону, номер якого Клієнт передав Банку під час його ідентифікації), OTP-пароль; поштовий лист; телеграма; повідомлення електронною поштою; повідомлення в банкоматах і терміналах самообслуговування; друк інформації на чеках в POS-терміналах; IVR-обдзвін; комунікації у Системі “Приват24”, в т.ч. його мобільній версії, комунікації в чаті з персональним менеджером “Channels”, а також за допомогою інших мобільних додатків Банка та інших засобів комунікації.

При цьому в тих випадках, коли внесення змін до Договору згідно законодавства повинно бути узгоджене з Клієнтом, Сторони дійшли згоди, що Клієнт погоджує зміни шляхом використання простого електронного підпису на підставі укладеної із Банком угоди.

Сторони узгодили, що повідомлення Банку, направлене у спосіб, узгоджений Сторонами у цьому пункті, є належним та достатнім та не потребує  інших додаткових узгоджень із Клієнтом.

1.1.3.2.2. Банк має право надавати письмові відповіді Клієнтам тільки за зверненнями, відправленими на адресу Банку: 49000, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30.

1.1.3.2.3. Банк має право надавати відповіді на звернення (заяви, зауваження, пропозиції, клопотання, скарги) Клієнтів, у тому числі шляхом надсилання письмової відповіді за допомогою сервісів: Системи Internet Banking Приват24, у тому числі мобільного додатку "Приват24", SMS-повідомлень, банкомату, e-mail, зазначеного клієнтом в анкеті про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, чи будь-яким іншим зручним для клієнта каналом, терміналів самообслуговування, у тому числі надавати письмові відповіді на звернення клієнтів через термінали самообслуговування з відображенням аналога підпису відповідального співробітника банку та електронного відбитка печатки. У разі надання відповіді за допомогою перерахованих вище сервісів Банк зобов'язується повідомити про це Клієнта за допомогою SMS-повідомлення на фінансовий телефон або повідомлення у мобільному додатку "Приват24".

1.1.3.2.4. Банк має право доводити до відома третіх осіб інформацію про заборгованість Клієнта за Договором, а також про наявність (відсутність) і стан майна, переданого у забезпечення виконання зобов'язань, в порядку та на умовах, визначених законодавством.

1.1.3.2.5. Банк має право повідомляти ПІН-код Клієнту за допомогою SMS-повідомлення на фінансовий номер телефону Клієнта.

1.1.3.2.6. Банк має право в передбаченому чинним законодавством порядку: 

витребовувати документи та/або відомості/інформацію, необхідні для  виконання вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії, вимоги FATCA, питання   валютного законодавства та іншу інформацію чи документи відповідно до вимог законодавства України, умов Договору та внутрішніх документів Банку; 

відхилити переказ коштів в разі відсутності  даних про платника (ініціатора переказу) та/або отримувач та/або недостатності/некоректності інформації, якою повинна супроводжуватися фінансова операція з переказу коштів у випадках, передбачених статтею 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"; 

зупинити здійснення підозрілої фінансової (фінансових) операції (операцій), відмовитися від проведення підозрілої фінансової операції, а також застосувати інші застережні заходи.

1.1.3.2.7. Банк має право призупинити обслуговування Клієнта та обмежити  доступ до програмних комплексів Банку в разі виникнення у Банку підозр щодо можливих незаконних операцій із платіжним інструментом зі сторони Клієнта. 

1.1.3.2.8. Для встановлення правомірності переказу еквайр за результатами моніторингу або в разі опротестування переказу держателем, емітентом або платіжною організацією платіжної системи, має право призупинити завершення переказу на час, передбачений правилами відповідної платіжної системи, але не більше ніж на дев'яносто календарних днів.

1.1.3.2.9. Банк має право надавати повністю або частково відомості щодо наявної в Банку інформації про Клієнта (у тому числі такої, що містить банківську таємницю/персональні дані) про нього третім особам в разі наявності письмового дозволу Клієнта або дозволу, підписаного Клієнтом шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису, а також у випадках, передбачених законодавством.

1.1.3.2.10. У разі накладення арешту на грошові кошти, розміщені на рахунку клієнта, або отримання платіжної вимоги на примусове списання грошових коштів з рахунка клієнта скасувати встановлений кредитний ліміт за рахунком клієнта. У разі отримання платіжної вимоги на списання грошових коштів з рахунка клієнта Банк може списувати тільки особисті кошти клієнта. Кредитний ліміт може бути відновлений після зняття арешту з грошових коштів на рахунку клієнта.

1.1.3.2.11. Банк має право зараховувати кошти, що надходять на рахунок Клієнта, на внутрішньобанківський рахунок на строк до 4 днів з дня надходження платіжного доручення в Банк у випадках:

- якщо Клієнт не пройшов повну ідентифікацію відповідно до законодавства. Протягом зазначеного строку Клієнт зобов'язаний звернутися до Банку для здійснення ідентифікації;

- якщо реквізити платежу містять помилкові дані. Протягом зазначеного строку кошти відправнику повертаються за письмовою вимогою банку-відправника;

- якщо рахунок Клієнта закрито. Протягом зазначеного строку кошти відправнику повертаються за письмовою вимогою банку-відправника.

1.1.3.2.12. Банк має право розкривати інформацію, що містить банківську таємницю, в тому числі, але не виключно, органам внутрішніх справ, СБУ, прокуратури іншим правоохоронним органам, з метою коректного документального оформлення кримінального провадження, забезпечення виконання посадових обов'язків (у тому числі слідчих дій), або якщо розкриття банківської таємниці необхідно для звернення Банку до правоохоронних чи судових органів з метою припинення або попередження можливого шахрайства або іншого злочину з використанням будь-якого рахунку чи платіжної картки Клієнта, або інших платіжних засобів Клієнта.

Клієнт дає дозвіл на передачу інформації, яка містить банківську таємницю, третім особам відповідно до п.1.1.3.2.7 Умов та Правил.

1.1.3.2.13. Банк має право надавати Клієнтам довідки, виписки та інші документи, які не є договорами, у електронному вигляді, підписані шляхом використання факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного, електронного або іншого копіювання, електронного підпису (в т.ч. кваліфікованого електронного підпису) або іншого аналогу власноручного підпису уповноваженного представника Банку. Такі електронні документи мають статус оригіналу та мають юридичну силу.

1.1.3.2.14. У разі надання Клієнтом до Банку документа про мобілізацію Банк має право призупинити нарахування відсотків і штрафних санкцій за кредитом. Платність за кредитом встановлюється на рівні раніше сплачених відсотків. Платність за користування кредитом у розмірі, передбаченому Договором, поновлюється після закінчення мобілізації.

1.1.3.2.15. Обслуговування Клієнтів - юридичних осіб/приватних підприємців, уповноважених осіб підприємств/установ будь-яких форм власності (в тому числі з урахуванням афільованих/підпорядкованих структур), які проводять з Банком спільні проекти та/або маркетингові програми та/або з якими Банк має намір проводити спільні проекти, та інших Клієнтів та уповноважених осіб підприємств/установ будь-яких форм власності, критерії яких визначає Банк, Банк має право здійснювати за Тарифами, що діють для цих категорій Клієнтів на дату надання послуги. При цьому віднесення Клієнтів та уповноважених осіб підприємств/установ до зазначених категорій визначається Банком на підставі внутрішніх документів з додержанням вимог законодавства та є правом, а не обов'язком Банку.

Банк має право змінювати тарифи за умови комплексного обслуговування Клієнта з дотриманням умов обґрунтованості та ринковості.

1.1.3.2.16. У разі технічного збою терміналу самообслуговування, у випадку коли при авторизації в терміналі вказано номер телефону, який не належить Клієнту банку, Банк має право емітувати електронні гроші на суму, яка була внесена в купюроприймач, відкрити Наперед оплачену картку для Користувача вказаного номеру телефону при авторизації та зарахувати на Наперед оплачену картку внесену суму.

1.1.3.2.17.  Сторони узгодили та розуміють, що Банк не є постачальником послуг перевезення будь-якими видами транспорту, послуг зв'язку, готельних, туристичних послуг, організації заходів тощо, оплату за які виконує за дорученням Клієнта, а тому не несе будь-якої відповідальності за ненадання таких послуг їх постачальниками, їх якість, затримку або зміни у розкладах перевезень, скасування заходів, надання неточної інформації споживачам постачальниками зазначених послуг та будь-які інші дії постачальників цих послуг, пов'язані із наданням послуг.