1.1.3. Права та обов'язки Банку

1.1.3.1. Обов'язки Банку:

1.1.3.1.1. Банк зобов'язаний здійснювати обслуговування поточних рахунків Клієнта у порядку та на умовах, передбачених Договором, правилами Міжнародних платіжних систем та чинним законодавством.

1.1.3.1.2. Банк зобов'язаний забезпечити збереження банківської таємниці за операціями Клієнта відповідно до вимог чинного законодавства.

1.1.3.1.3. Банк зобов’язаний здійснювати ідентифікацію, верифікацію Клієнта (представника Клієнта), вивчення Клієнта та уточнення інформації про Клієнта у випадках, встановлених законом.

1.1.3.1.4. Банк зобов’язаний:

здійснювати кожен із заходів належної перевірки Клієнта у випадках, встановлених законодавством у сфері запобігання та протидії;

відмовитися від підтримання ділових відносин/відмовити Клієнту у обслуговуванні, у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунка/відмовитися від проведення фінансової операції на підставах, передбачених законодавством та внутрішніми документами Банку з питань запобігання та протидії.

1.1.3.1.5. Банк зобов'язаний повідомляти Клієнта про зарахування грошових коштів на внутрішньобанківський рахунок для з'ясування та уточнення відомостей, необхідних Банку з метою виконання законодавчих вимог щодо ідентифікації Клієнта.

1.1.3.1.6. Банк зобов'язаний виконувати платіжні інструкції Клієнта в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством та цим Договором.

1.1.3.1.7. Клієнт доручає Банку здійснити продаж/купівлю іноземної валюти від імені Клієнта на підставі: заяви на продаж/купівлю іноземної валюти, поданої Банком від імені Клієнта; або платіжної інструкції Клієнта у разі, якщо валютна операція має незначний розмір, у межах сум, які підлягають оплаті Банку або третій особі, в разі якщо валюта операції, що проводиться, відрізняється від валюти рахунка, за обмінним курсом Банку на дату її проведення, з відшкодуванням АТ КБ "ПРИВАТБАНК" витрат на оплату зборів, комісій і вартості наданих послуг, що діють на дату і час проведення Банком операції. Курс купівлі/продажу, чинний на момент обробки операцій Банком, може не збігатися з курсом, що діяв під час її здійснення. Курсова різниця, що виникла внаслідок цього, не може бути предметом претензії з боку Клієнта.

1.1.3.1.8. Клієнт, який порушив виконання більше одного кредитного зобов'язання перед Банком, у тому числі Клієнт, який поручився за виконання грошового зобов'язання перед Банком іншим Клієнтом, який порушив виконання грошових зобов'язань, доручає приймати і розподіляти кошти для погашення простроченої кредитної заборгованості у черговості, визначеній самостійно Банком, з пріоритетом погашення беззаставних кредитних зобов'язань, для чого Клієнт доручає сформувати і подати на підпис необхідні касові документи.

1.1.3.1.9. Обов'язки Банку щодо окремих умов надання платіжних послуг

1.1.3.1.9.1. Після ініціювання Клієнтом платіжної інструкції Банк шляхом включення відповідних відомостей в касовий документ надає Клієнту інформацію про:

- дату і час отримання платіжної інструкції,

- дату і час прийняття до виконання платіжної інструкції

1.1.3.1.9.2. В разі здійснення операції у дистанційних каналах обслуговування Банк інформує Клієнта про відмову шляхом інформаційного повідомлення у відповідному інтерфейсі або ж за допомогою засобів, узгоджених Сторонами умовами надання відповідної послуги Банку, що міститься у відповідному підрозділі цього Договору.

1.1.3.1.9.3. Після виконання платіжної операції залежно від каналу ініціювання операції Банк надає Клієнту-платнику інформацію про:

- відомості, які дають змогу платнику ідентифікувати виконану платіжну операцію та інформацію про отримувача (за наявності технічної можливості);

- суму платіжної операції у валюті рахунку платника та у валюті платіжної операції;

- суму всіх комісійних винагород та зборів, що утримані з платника за виконання платіжної операції (за наявності технічної можливості розмір кожної комісійної винагороди зазначається окремо);

- курс перерахунку іноземної валюти (якщо платнику надавалися послуги з виконання операцій з обміну іноземної валюти);

- дату і час прийняття до виконання платіжної інструкції, дату валютування

шляхом включення відповідної інформації в касовий документ або;

шляхом надання інформації по рахунку в Системі «Приват24» або Системі «Приват24 для бізнесу»;

для Сервіса Liqpay - у квитанції, яка надсилається на адресу електронної пошти, що введена Клієнтом у відповідному полі.

Сторони узгодили, що Банк має право встановлювати плату за додаткове надання зазначеної інформації іншими каналами, що узгоджується окремо умовами та тарифами підрозділу відповідної послуги.

1.1.3.1.9.4.  Банк зобов'язується надавати Клієнту, який має відкритий рахунок в Банку, інформацію про кожну виконану платіжну операцію за його рахунком, в Системі “Приват24” в будь-який час цілодобово без стягнення плати.

Для Сервіса Liqpay Банк зобов'язується надавати Клієнту інформацію про кожну виконану платіжну операцію за допомогою функції Сallback або в реєстрі платежів або в особистому кабінеті Клієнта в Системі Liqpay або за зверненням Клієнта до Банку шляхом направлення відповідної інформації на електронну пошту Клієнта в будь-який час цілодобово без стягнення плати.

1.1.3.1.9.5. Після виконання платіжної операції Банк надає Клієнту-отримувачу інформацію про:

- відомості, які дають змогу отримувачу ідентифікувати виконану платіжну операцію, інформацію про платника та інші відомості, що супроводжують платіжну інструкцію;

- суму платіжної операції у валюті рахунку отримувача та у валюті платіжної операції;

- суму всіх комісійних винагород та зборів, що утримані з отримувача за виконання платіжної операції (за наявності технічної можливості розмір кожної комісійної винагороди зазначається окремо);

- курс перерахунку іноземної валюти (якщо платнику надавалися послуги з виконання операцій з обміну іноземної валюти);

- дату і час зарахування коштів на рахунок отримувача, дату валютування

шляхом надання інформації по рахунку в Системі «Приват24» або Системі «Приват24 для бізнесу», а при наданні послуги приймання платежів Клієнту, який немає відкритого поточного рахунка в Банку, - у реєстрі прийнятих платежів або за зверненням Клієнта до Банку шляхом направлення відповідної інформації на електронну пошту Клієнта.

Для Сервіса Liqpay Банк надає зазначену інформацію за допомогою функції Сallback або в реєстрі платежів або в особистому кабінеті Клієнта в Системі Liqpay або за зверненням Клієнта до Банку шляхом направлення відповідної інформації на електронну пошту Клієнта.

Сторони узгодили, що Банк має право встановлювати плату за додаткове надання зазначеної інформації іншими каналами, що узгоджується окремо умовами та тарифами підрозділу відповідної послуги.

1.1.3.1.9.6. В разі повернення надавачем платіжних послуг отримувача за платіжною операцією коштів Банк зобов'язується  повідомити про це Клієнта в Системі “Приват24” або Системі “Приват24 для бізнесу”, а Клієнта-суб’єкта господарювання при наданні Сервісу Liqpay - за допомогою функції Сallback або в особистому кабінеті Клієнта в Системі Liqpay.

1.1.3.1.9.7. При видачі готівки з рахунка або прийманні її для зарахування на відповідний рахунок Банк надає Клієнту відповідний  касовий документ у паперовій формі.

Банк після завершення приймання готівки зобов'язаний  надати Клієнту квитанцію (другий примірник прибуткового касового ордера) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі, у паперовій формі відповідно до законодавства України.

Банк після завершення видачі готівки Клієнту зобов’язаний надати йому один примірник видаткового касового документа (платіжну інструкцію на видачу готівки, видатковий касовий ордер) у паперовій формі.

1.1.3.1.9.8. Банк має право для виконання платіжних інструкцій застосовувати Унікальний ідентифікатор у вигляді міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) та/або номера Платіжної картки та/або номера телефону. Застосування того чи іншого виду Унікального ідентифікатора здійснюється на розсуд Банку.

1.1..3.1.10. Після створення електронних документів Банк надає Клієнту можливість отримати їх примірники у Системі “Приват24”/Системі “Приват24 для бізнесу”.

Крім того, Банк надає Клієнту-фізичній особі можливість на його вимогу отримати примірник створеного електронного документа з усіма потрібними реквізитами на адресу електронної пошти, зазначену Клієнтом під час проходження ідентифікації в Банку, та/або засвідчену паперову копію електронного документа у відділенні Банку або поштою. Для цього Клієнт-фізична особа зобов'язаний направити до Банку поштою на адресу для кореспонденції, електронною поштою на адресу help@pb.ua або звернувшись у відділення заяву у паперовій формі із наступним змістом:

«Голові Правління АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

Пану Герхарду Бьошу

ПІБ Клієнта__________________________________

Паспорт: серія, номер; орган, який видав _______________________________

________________________________________

РНОКПП_____________________________________

Фінансовий номер телефону Клієнта __________________________
 

Заява про отримання примірника електронного документа та/або засвідченої паперової копії електронного документа

Прошу надати мені примірник електронного документа

Назва документа: ________________________________________________________

Договір_________________________________________________________________ (зазначити назву, номер та дату договору, в рамках якого було створено документ, - за наявності такої інформації, або назву послуги банку)

Дата створення документа: ________

   у вигляді засвідченої паперової копії електронного документа

Засвідчену паперову копію документа прошу надати мені одним із таких способів (обрати потрібний):

    у відділенні Банку за адресою: поштовий індекс область __________________________________________,     м._______________________, вул._______________, № будинку____________ ;

             поштою на адресу: поштовий індекс область __________________________________________, м._______________________, вул._______________, № будинку____________, номер квартири_________________.

та/або

   у електронному вигляді листом на адресу електронної пошти, зазначену мною під час проходження ідентифікації в Банку.

вкажіть адресу електронної пошти _______________________________________________________.

 

       Дата                                                                                                                                                   Підпис Клієнта

* Всі реквізити Заяви підлягають обов'язковому заповненню.»

Банк надає Клієнту примірник електронного документа протягом місяця після дня надання Клієнтом Заяви до Банку.

Сторони узгодили, що щодо кожного документа надається окрема заява.

1.1.3.2. Права Банку:

1.1.3.2.1. Банк має право для різних цілей (належного інформування Клієнта про внесення змін до Договору, направлення вимоги про дострокове повернення кредиту, розірвання Договору (закриття рахунку), активацію додаткових послуг, актуалізації даних про клієнта, в тому числі контактних даних, інформування про розмір заборгованості за кредитом, інформування про здійснені Клієнтом фінансові операції та рух коштів на його рахунку, проведення Банком акцій, проведення опитування про якість обслуговування, дистанційне обслуговування, оформлення платіжних документів тощо, надання реквізитів картки/рахунку Клієнта, які містять: прізвище, ім'я та по батькові, індивідуальний податковий номер, номер рахунку, IBAN рахунку, у тому числі отримання згоди Клієнта на вищезазначені дії) направляти Клієнту повідомлення, використовуючи будь-які зазначені канали зв'язку на розсуд Банку: відправлення СМС-повідомлень на мобільний телефон Клієнта; відправлення повідомлення за допомогою мобільного додатка “Viber” (з номера +38067523137, у разі встановлення мобільного додатку "Viber" для телефону, номер якого Клієнт передав Банку під час його ідентифікації), OTP-пароль; поштовий лист; телеграма; повідомлення електронною поштою; повідомлення в банкоматах і терміналах самообслуговування; друк інформації на чеках в POS-терміналах; IVR-обдзвін; комунікації у Системі “Приват24”, в т.ч. його мобільній версії, комунікації в чаті з персональним менеджером “Channels”, RCS, а також за допомогою інших мобільних додатків Банка та інших засобів комунікації.

При цьому в тих випадках, коли внесення змін до Договору згідно законодавства повинно бути узгоджене з Клієнтом, Сторони дійшли згоди, що Клієнт погоджує зміни шляхом використання простого електронного підпису на підставі укладеної із Банком угоди.

Сторони узгодили, що повідомлення Банку, направлене у спосіб, узгоджений Сторонами у цьому пункті, є належним та достатнім та не потребує  інших додаткових узгоджень із Клієнтом.

Сторони узгодили, якщо з будь-яких причин повідомлення із вимогою  про дострокове повернення кредиту не було отримано Клієнтом, перебіг строку вимоги починається з дати відправлення цього повідомлення Банком та діє презумпція належного повідомлення. Відправлене повідомлення вважається належним та належно отриманням Клієнтом.

Сторони узгодили, що для цілей повідомлення Клієнта про здійснені операції з використанням платіжного інструменту Банк використовує надану Клієнтом під час проходження ідентифікації та актуалізації ідентифікаційних даних інформацію, а саме: номер телефону (в т.ч. Фінансовий номер телефону) та/або адресу електронної пошти Клієнта. При цьому направлення Банком таких повідомлень на будь-який месенджер (Viber, Telegram, WhatsApp , RCS тощо) Сторони узгодили вважати належним повідомленням в разі, якщо воно направлене на номер телефону (в т.ч. Фінансовий номер телефону), повідомлений Клієнтом Банку під час ідентифікації або актуалізації ідентифікаційних даних.

Сторони також узгодили вважати створення Клієнтом акаунта в Системі “Приват24” наданням Клієнтом інформації для здійснення контактів із ним.

Банк надає Клієнту інформацію про кожну виконану платіжну операцію за його рахунком в обраний канал в будь-який час цілодобово без стягнення плати або згідно встановлених тарифів.

1.1.3.2.2. Банк має право надавати письмові відповіді Клієнтам тільки за зверненнями, відправленими на адресу Банку: 49000, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30.

Банк  зобов’язаний розглядати заяви (повідомлення) Клієнта щодо використання платіжного інструменту, помилкових, неналежних, неакцептованих платіжних операцій, ініційованих з використанням такого платіжного інструменту, надавати Клієнту можливість одержувати інформацію про хід розгляду заяви (повідомлення) і повідомляти в письмовій формі про результати розгляду заяви (повідомлення) у строк, визначений законом для розгляду звернень (скарг) громадян.

1.1.3.2.3. Банк має право надавати відповіді на звернення (заяви, зауваження, пропозиції, клопотання, скарги) Клієнтів, у тому числі шляхом надсилання письмової відповіді за допомогою сервісів: Системи Internet Banking Приват24, у тому числі мобільного додатку "Приват24", SMS-повідомлень, банкомату, e-mail, зазначеного клієнтом в анкеті про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, чи будь-яким іншим зручним для клієнта каналом, терміналів самообслуговування, у тому числі надавати письмові відповіді на звернення клієнтів через термінали самообслуговування з відображенням аналога підпису відповідального співробітника банку та електронного відбитка печатки. У разі надання відповіді за допомогою перерахованих вище сервісів Банк зобов'язується повідомити про це Клієнта за допомогою SMS-повідомлення на фінансовий телефон або повідомлення у мобільному додатку "Приват24".

1.1.3.2.4. Банк має право доводити до відома третіх осіб інформацію про заборгованість Клієнта за Договором, а також про наявність (відсутність) і стан майна, переданого у забезпечення виконання зобов'язань, в порядку та на умовах, визначених законодавством.

1.1.3.2.5. Банк має право повідомляти ПІН-код Клієнту за допомогою SMS-повідомлення на фінансовий номер телефону Клієнта.

1.1.3.2.6. Банк має право в передбаченому чинним законодавством порядку:

- витребовувати документи та/або відомості/інформацію, необхідні для виконання вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії, вимоги FATCA, CRS питання валютного законодавства та іншу інформацію чи документи відповідно до вимог законодавства України, умов Договору та внутрішніх документів Банку;

- відхилити переказ коштів в разі відсутності даних про платника (ініціатора переказу) та/або отримувач та/ або недостатності/некоректності інформації, якою повинна супроводжуватися фінансова операція з переказу коштів у випадках, передбачених статтею 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

- зупинити здійснення підозрілої фінансової (фінансових) операції (операцій), відмовитися від проведення підозрілої фінансової операції, а також застосувати інші застережні заходи.

1.1.3.2.7. Банк має право призупинити обслуговування Клієнта та обмежити  доступ до програмних комплексів Банку в разі виникнення у Банку підозр щодо можливих незаконних операцій із платіжним інструментом зі сторони Клієнта. 

1.1.3.2.8. Для встановлення правомірності переказу еквайр за результатами моніторингу або в разі опротестування переказу держателем, емітентом або платіжною організацією платіжної системи, має право призупинити завершення переказу на час, передбачений правилами відповідної платіжної системи, але не більше ніж на дев'яносто календарних днів.

1.1.3.2.9. Банк має право надавати повністю або частково відомості щодо наявної в Банку інформації про Клієнта, які становлять банківську таємницю, третім особам в разі наявності письмового дозволу Клієнта або дозволу, підписаного Клієнтом шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису, а також у випадках, передбачених законодавством.

1.1.3.2.10. У разі накладення арешту на грошові кошти, розміщені на рахунку клієнта, або отримання платіжної інструкції на примусове списання (стягнення) грошових коштів з рахунка Клієнта, скасувати встановлений кредитний ліміт за рахунком Клієнта. У разі отримання платіжної інструкції на примусове списання (стягнення) грошових коштів з рахунка Клієнта, Банк може списувати тільки власні кошти Клієнта. Кредитний ліміт може бути відновлений після зняття арешту з грошових коштів на рахунку Клієнта.

1.1.3.2.11. Банк має право зараховувати кошти, що надходять на рахунок Клієнта, на внутрішньобанківський рахунок на строк до 4 днів з дня надходження платіжного доручення в Банк у випадках:

- якщо Клієнт не пройшов повну ідентифікацію відповідно до законодавства. Протягом зазначеного строку Клієнт зобов'язаний звернутися до Банку для здійснення ідентифікації;

- якщо реквізити платежу містять помилкові дані. Протягом зазначеного строку кошти відправнику повертаються за письмовою вимогою банку-відправника;

- якщо рахунок Клієнта закрито. Протягом зазначеного строку кошти відправнику повертаються за письмовою вимогою банку-відправника.

1.1.3.2.12. Банк має право розкривати інформацію, що містить банківську таємницю, в тому числі, але не виключно, органам внутрішніх справ, СБУ, прокуратури іншим правоохоронним органам, з метою коректного документального оформлення кримінального провадження, забезпечення виконання посадових обов'язків (у тому числі слідчих дій), або якщо розкриття банківської таємниці необхідно для звернення Банку до правоохоронних чи судових органів з метою припинення або попередження можливого шахрайства або іншого злочину з використанням будь-якого рахунку чи платіжної картки Клієнта, або інших платіжних засобів Клієнта.

Клієнт дає дозвіл на передачу інформації, яка містить банківську таємницю, третім особам відповідно до п.1.1.3.2.9. Умов та Правил.

1.1.3.2.13. Банк має право надавати Клієнтам довідки, виписки та інші документи, які не є договорами, у електронному вигляді, підписані шляхом використання факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного, електронного або іншого копіювання, електронного підпису (в т.ч. кваліфікованого електронного підпису) або іншого аналогу власноручного підпису уповноваженого представника Банку. Такі електронні документи мають статус оригіналу та мають юридичну силу.

1.1.3.2.14. У разі надання Клієнтом до Банку документа про мобілізацію Банк має право призупинити нарахування відсотків і штрафних санкцій за кредитом. Платність за кредитом встановлюється на рівні раніше сплачених відсотків. Платність за користування кредитом у розмірі, передбаченому Договором, поновлюється після закінчення мобілізації.

1.1.3.2.15. Обслуговування Клієнтів - юридичних осіб/приватних підприємців, уповноважених осіб підприємств/установ будь-яких форм власності (в тому числі з урахуванням афільованих/підпорядкованих структур), які проводять з Банком спільні проекти та/або маркетингові програми та/або з якими Банк має намір проводити спільні проекти, та інших Клієнтів та уповноважених осіб підприємств/установ будь-яких форм власності, критерії яких визначає Банк, Банк має право здійснювати за Тарифами, що діють для цих категорій Клієнтів на дату надання послуги. При цьому віднесення Клієнтів та уповноважених осіб підприємств/установ до зазначених категорій визначається Банком на підставі внутрішніх документів з додержанням вимог законодавства та є правом, а не обов'язком Банку.

Банк має право змінювати тарифи за умови комплексного обслуговування Клієнта з дотриманням умов обґрунтованості та ринковості.

1.1.3.2.16. Сторони узгодили наступний порядок дій в разі технічного збою терміналу самообслуговування:

- В разі технічної можливості Клієнт доручає Банку виконати ініційовану операцію на суму коштів, фактично внесених в термінал самообслуговування;

- В разі відсутності технічної можливості виконати ініційовану операцію, Клієнт доручає Банку перерахувати суму фактично внесених в ТСО коштів на поточний рахунок Клієнта, відкритий в Банку.

- В разі неможливості ні виконати ініційовану операцію, ні перерахувати кошти на поточний рахунок Клієнта, Сторони узгоджують подальший порядок повернення коштів за зверненням Клієнта.

1.1.3.2.17. Сторони узгодили та розуміють, що Банк не є постачальником послуг перевезення будь-якими видами транспорту, послуг зв'язку, готельних, туристичних послуг, організації заходів тощо, оплату за які виконує за дорученням Клієнта, а тому не несе будь-якої відповідальності за ненадання таких послуг їх постачальниками, їх якість, затримку або зміни у розкладах перевезень, скасування заходів, надання неточної інформації споживачам постачальниками зазначених послуг та будь-які інші дії постачальників цих послуг, пов'язані із наданням послуг.

1.1.3.2.18. За умови отримання попередньої згоди від Клієнта на обробку біометричних даних, Банк має право здійснювати ідентифікацію, автентифікацію, верифікацію Клієнта, надавати інформацію про стан та рух коштів по рахункам Клієнта, виконувати платіжні операції, в т.ч. ризикові, використовуючи біометричні дані голосу та/або обличчя Клієнта при зверненні Клієнта до Банку або його агентів каналами, де забезпечена така технічна можливість.