1.1.2. Права та обов'язки Клієнта

1.1.2.1. Обов'язки Клієнта:

1.1.2.1.1. Клієнт зобов'язаний належним чином виконувати зобов'язання, визначені цим розділом Умов та Правил, та розділом Умов та Правил про надання відповідної послуги, до якого Клієнт приєднався шляхом підписання Заяви про приєднання.

1.1.2.1.2. Клієнт зобов'язаний вчасно здійснювати оплату банківських послуг відповідно до тарифів Банку, здійснювати погашення заборгованості у строки та в розмірах, визначених Договором.

1.1.2.1.3. Клієнт зобов’язаний: 

- надавати на вимогу Банку та/або з власної ініціативи достовірні документи та/або відомості/інформацію, необхідні для здійснення належної перевірки Клієнта та інші  документи та відомості, передбачені законодавством України та внутрішніми документами Банку які витребовує Банк з метою виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидіЇ легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - законодавство у сфері запобігання та протидії) та розділу 1.1.7 цього Договору; 

- здійснювати планову актуалізацію своїх даних (отриманих та існуючих документів, даних та інформації про Клієнта) щодо належної перевірки та уточнення даних про Клієнта/позапланову актуалізацію відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання та протидії  та розділу 1.1.7 цього Договору.  

1.1.2.1.4.  Клієнт зобов’язаний надати Банку інформацію для здійснення контактів із ним щодо будь-якої послуги Банку, передбаченої цим Договором.

Сторони узгодили, що для здійснення контактів із Клієнтом Банк має право використовувати будь-яку інформацію, надану Клієнтом Банку під час проходження ідентифікації та/або зазначену Клієнтом у Заяві про приєднання до послуги Банку. При цьому Банк використовує будь-які канали, узгоджені Сторонами у п. 1.1.3.2.1. цього Договору, та/або канали інформування, узгоджені умовами відповідної послуги Банку.

У разі зміни контактних даних Клієнта і за будь-якою вимогою Банку (в т.ч. запит, що доводиться до Клієнта через меню банкоматів Банку) Клієнт зобов'язаний актуалізувати свої контактні дані. Основним засобом актуалізації контактних даних є спеціалізоване меню банкоматів Банку.

1.1.2.1.5. В разі помилкового зарахування коштів на рахунок Клієнта, виникнення будь-яких інших обставин, які призвели до помилкової видачі Банком Клієнтові коштів, в т.ч., але не виключно, в АТМ тощо, Клієнт зобов'язаний повернути такі кошти і доручає Банку,  в дату виявлення Банком таких обставин, здійснити списання грошей з рахунка Клієнта в розмірі помилково зарахованих (чи помилково виданих), в тому числі за рахунок кредитного ліміту шляхом оформлення відповідної платіжної інструкції. При цьому Клієнт уповноважує Банк підписати таку платіжну інструкцію від імені Клієнта.

1.1.2.1.6. Зобов’язання про нерозголошення інформації з обмеженим доступом.

У випадку, якщо Клієнт Банку прямо чи опосередковано отримав відомості (або доступ до відомостей), що відносяться до інформації з обмеженим доступом, зокрема банківську таємницю та інформацію, отриману від Банку у будь-якій формі в процесі укладення чи реалізації укладених угод, включаючи зміст таких угод, він зобов'язаний не поширювати і не передавати цю інформацію третім особам (за винятком випадків, коли поширення або передача такої інформації є обов’язковим для Клієнта згідно із законодавством або коли Клієнтом  було отримано попередню письмову згоду Банку на це) та не використовувати таку інформацію на свою користь чи на користь третіх осіб.

Клієнт Банку зобов’язаний вжити заходів щодо збереження інформації з обмеженим доступом, запобіганню доступу до носіїв інформації з обмеженим доступом як зі сторони третіх осіб, так і працівників та/або членів сім'ї. Така інформація може передаватися працівникам Клієнта Банку лише у обсязі, необхідному для виконання ними своїх службових обов’язків або виконання зобов’язань за відповідними угодами. До надання такої інформації Клієнт повідомляє працівників про те, що ця інформація є інформацією з обмеженим доступом і що відповідні працівники зобов’язані забезпечити її збереженість та нерозповсюдження.

Зобов’язання про нерозголошення інформації з обмеженим доступом діють протягом усього строку існування договірних відносин та продовжують діяти протягом 5 (п’яти) наступних років з дати їх припинення якщо більш тривалий строк не передбачений чинним законодавством.

У разі порушення зазначених зобов'язань Клієнт Банку несе відповідальність відповідно до чинного законодавства та відшкодовує Банку всі можливі збитки, завдані таким порушенням.

1.1.2.1.7. На підставі наданих Банком підтверджуючих документів Клієнт зобов'язаний відшкодувати витрати/збитки Банку, які виникли у зв’язку з наданням бюро кредитних історій інформації про Клієнта (Банк повідомляє Клієнту назву та адресу бюро, якому передається інформація про Клієнта). Клієнт зобов’язаний відшкодувати Банку в повному обсязі судові витрати, зокрема, але не виключно, витрати зі сплати судового зборувитрати на надання правової допомоги юридичних фірм, адвокатів, інших осіб (у разі залучення їх для представництва інтересів Банку), пов’язаних із розглядом суперечок за цим Договором в судах усіх інстанцій, у т. ч. апеляційної та касаційної, а також на всіх підприємствах, організаціях усіх форм власності, в органах державної влади та управління. Усі перераховані суми відшкодувань виплачуються в термін, зазначений у письмовій вимозі Банку.

1.1.2.1.8. Клієнт зобов’язаний встановлювати на своєму телефоні/пристрої, який використовується для підключення фінансового номеру телефону та доступу до програмних комплексів Банку, виключно ліцензійне програмне (в т.ч. антивірусне) забезпечення, своєчасно встановлювати його доступне оновлення. Банк не несе жодної відповідальності за негативні наслідки використання програмних комплексів Банку, спричинені використанням Клієнтом неліцензійного програмного забезпечення та/або відсутності антивірусного програмного забезпечення на телефоні/пристрої Клієнта.

1.1.2.1.9. Для запобігання компрометації своєї фінансової інформації Клієнт зобов’язується не користуватись системою Internet Banking через інтернет браузер того мобільного пристрою, на який Банк відправляє SMS-повідомлення з підтвердним одноразовим паролем. Для мобільних пристроїв існує спеціально розроблене Банком програмне забезпечення. Інформація про нього та способи його встановлення розміщені на офіційному сайті Банку.

1.1.2.1.10. Для уникнення неправомірних операцій з рахунками Клієнт зобов'язаний не залишати без нагляду телефон/пристрій, який використовується для підключення Фінансового номеру телефону Клієнта та/або доступу до програмних комплексів Банку.

В разі втрати Клієнтом Фінансового номеру телефону, підозрі доступу третіх осіб до Фінансового номеру телефону та інших неправомірних дій третіх осіб із Фінансовим номером телефону Клієнт зобов'язаний негайно повідомити  про це Банк в будь-якому з доступних каналів: 3700, чат-онлайн, відділення Банку.

На підставі звернення Клієнта про зазначений факт Банк знімає з номера телефону Клієнта ознаку "Фінансовий" та блокує аккаунт Клієнта в Системі "Приват24" з метою уникнення можливих шахрайських операцій з рахунками Клієнта.

1.1.2.1.11. У разі надходження на виконання до Банку платежу, по якому Банк здійснює уточнення інформації, Клієнт зобов'язаний надати Банку документи, що підтверджують платіж і пояснюють суть операції протягом 2 днів з моменту здійснення Банком відповідного запиту.

1.1.2.1.12. Клієнт зобов'язується зареєструвати акаунт у Системі "Приват24"/Системі "Приват24 для бізнесу" для забезпечення в будь-який час цілодобово без стягнення плати отримання повідомлень Банку про кожну здійснену операцію з використанням платіжного інструменту​.

Сторони узгодили вважати створення Клієнтом акаунта в Системі “Приват24” наданням Клієнтом інформації для здійснення контактів із ним. Відсутність зареєстрованого акаунта Клієнта у Системі "Приват24"/Системі "Приват24 для бізнесу" Сторони узгодили вважати відмовою Клієнта від отримання повідомлень Банку про кожну здійснену операцію з використанням платіжного інструменту. При цьому Клієнт має право на умовах, визначених підрозділом 2.1.4 цього Договору, обрати інший канал інформування про здійснені операції, в т.ч. зі стягненям Банком плати за таке інформування

1.1.2.2. Права Клієнта:

1.1.2.2.1. Клієнт користується правами, визначеними для Клієнта цим розділом Умов та Правил, та розділом Умов та Правил про надання відповідної послуги, до якого Клієнт приєднався шляхом підписання Заяви про приєднання.

1.1.2.2.2. Клієнт має право доручати Банку здійснювати платежі з поточних рахунків, відкритих в Банку, відповідно до положень, передбачених чинним законодавством України та умов цього Договору.

1.1.2.2.3. Для встановлення контакту з Банком Клієнт має право цілодобово телефонувати на номери:

3700 - для дзвінків в межах України (безкоштовно для дзвінків по Україні з міських номерів);

+38 073 716 11 31 – для дзвінків з-за кордону;

та цілодобово звертатися до чату-online через Систему "Приват24" (у т.р. через Сервіс "Керований чат VIP" для premium клієнтів), та/або головний сайт Банку у мережі Інтернет

1.1.2.2.4. Клієнт має право звертатися до Банку шляхом:

- повідомлення, запитів та кореспонденції, які повинні бути в письмовій формі, або можуть передаватися електронною поштою, за умови, що оригінали юридично важливої кореспонденції і документації повинні передаватися визнаною в Україні кур'єрською службою або вручатися особисто. Будь-яке таке повідомлення повинно бути адресовано Банку на його адресу, що вказана нижче, або за іншою адресою, яка може бути повідомлена в письмовій формі Банком Клієнту як адреса Банку.

Для доказу вручення повідомлення або документа буде достатнім довести, що доставка була здійснена особисто або що конверт, що містить повідомлення або документ, мав вірно вказану адресу і був відправлений (відповідно до вимог даного пункту, і всі поштові витрати були повністю оплачені), або що повідомлення електронною поштою було відправлено на адресу електронної пошти Банку, як зазначено нижче.

Адреса Банку для листування: вул. Набережна Перемоги, 30, м Дніпро, 49094, Україна

Електронна пошта: help@pb.ua

На письмові звернення, відправлені на будь-яку іншу адресу, крім зазначеної у пункті 1.1.2.2.4 цих Умов та Правил, Банк не зобов'язаний надавати відповіді Клієнтам.

1.1.2.2.5. Клієнт має право змінити Фінансовий номер телефону через банкомат, термінал самообслуговування або у Системі «Приват24».