3.7.2. Розрахунки по акредитивах між резидентами України

3.7.2. Розрахунки по акредитивах між резидентами України.

3.7.2.1. Акредитив - це договір, який містить зобов'язання банку-емітента, за яким цей банк за дорученням клієнта (заявника акредитива) або від свого імені проти документів, які відповідають умовам акредитива, зобов'язаний здійснити платіж на користь бенефіціара або доручає іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж.

3.7.2.2. Заявник акредитива (аплікант) - платник, який подав обслуговуючому банку заяву про відкриття акредитива.

3.7.2.3. Бенефіціар - особа, на користь якого відкрито акредитив.

3.7.2.4. Банк-емітент - банк, який відкрив акредитив.

3.7.2.5. Виконуючий банк - банк, який за дорученням банку-емітента здійснює платіж проти документів, зазначених в акредитиві.

3.7.2.6. Авізуючий банк - банк, який за дорученням банку-емітента авізує (повідомляє) акредитив бенефіціару без будь-якої відповідальності за його оплату.

3.7.2.7. Умови та порядок проведення розрахунків за акредитивами встановлюються в Договорі між бенефіціаром і заявником акредитива (далі в цьому розділі - договір) і не повинні суперечити законодавству України, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку. При відкритті покритого акредитива права і обов'язки сторін регулюються положеннями договору про розрахунково-касовому обслуговуванні та договором про виплату відсотків на кошти, розміщені в якості покриття по акредитиву (останній договір укладається в тому випадку, якщо буде проводитися нарахування відсотків на кошти, розміщені на рахунку покриття по акредитиву), при цьому на паперовому носії оформляється заявка відповідно до форми, затвердженої НБУ, із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів, передбачених нормативно-правовими актами НБУ.

3.7.2.8. Банки, які беруть участь у здійсненні операцій за акредитивами, отримують комісійну винагороду та відшкодування витрат з заявника або з бенефіціара відповідно до умов акредитиву і на підставі договору, в якому передбачені умови отримання комісійної винагороди та відшкодування витрат. Тарифи АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за акредитивами в національній валюті України справляються відповідно до діючих тарифів АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розміщених на сайті www.privatbank.ua. Комісійна винагорода від резидентів України має оплачуватися на користь уповноважених банків тільки в національній валюті України.

3.7.2.9. Акредитив - це окремий договір від договору купівлі-продажу або іншого контракту, навіть якщо в акредитиві є посилання на них.

3.7.2.10. В операціях за акредитивами всі зацікавлені сторони мають справу лише з документами, а не з товарами, послугами або іншими видами виконання зобов'язань, з якими можуть бути пов'язані ці документи.

3.7.2.11. Банк-Емітент може відкривати такі види акредитивів:

покритий - акредитив, для здійснення платежів за яким заздалегідь бронюються кошти платника в повній сумі на окремому рахунку в банку-емітенті або у виконуючому банку. Засоби заявника акредитива бронюються на аналітичному рахунку «Розрахунки за акредитивами» відповідних балансових рахунків (далі в цьому розділі-аналітичний рахунок «Розрахунки за акредитивами»);

непокритий - акредитив, оплата за яким (якщо своєчасно немає коштів на рахунку платника) гарантується банком-емітентом за рахунок банківського кредиту.

3.7.2.12. Акредитив може бути відкличні або безвідкличним. Це вказується на кожному акредитиві. Якщо немає такої позначки, то акредитив є безвідкличним.

3.7.2.13. Бенефіціар може подати пропозиції про внесення змін до умов акредитива, звернувшись безпосередньо до заявника акредитива, який в разі згоди вносить зміни до акредитив через банк-емітент, який направляє повідомлення виконуючому банку.

3.7.2.14. Відносини між банком-емітентом і авізуючим та / або виконуючим банком у разі необхідності регулюються Договорами.

3.7.2.15. Акредитив може бути авізувати бенефіціару через інший (авізуючий) банк. Авізуючий банк, якщо він не визначений виконуючим банком, не несе зобов'язань щодо сплати за акредитивом.

3.7.2.16. Для відкриття акредитива клієнт подає в банк-емітент заяву про відкриття акредитива не менше ніж у трьох примірниках, заповнене відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку, і у разі відкриття покритого акредитива - відповідні платіжні доручення.

3.7.2.17. Виконуючий банк ретельно перевіряє подані бенефіціаром документи щодо дотримання всіх умов акредитива і в разі порушення хоча б однієї з умов не проводить виплати за акредитивом, про що інформує бенефіціара, і надсилає повідомлення до банку-емітента для отримання згоди на оплату документів з розбіжностями. Зазначене повідомлення повинно містити повний перелік розбіжностей з умовами акредитива, виявлених під час перевірки.

3.7.2.18. Не приймаються до оплати по акредитиву документи, які мають розбіжності з умовами акредитива або зміст яких суперечить одне одному.

3.7.2.19. В усіх акредитивах обов’язково повинна встановлюватися дата закінчення строку та місця надання документів для платежу (дата закінчення строку та місце надання документів для платежу зазначаються в заяві про відкриття акредитива). Дата, яка зазначена в заяві, є останнім днем для надання бенефіціаром до оплати реєстру документів по акредитиву та документів, передбачених умовами акредитива. Банки повинні здійснювати контроль за строком дії акредитива, який заначений в заяві.

3.7.2.20. Укладення договору про надання покритого акредитива між заявником і АТ КБ «ПРИВАТБАНК» здійснюється у вигляді публічної оферти (відповідно до ст. 633, 634 Цивільного Кодексу України) при якому підписання заявником заяви про відкриття акредитива на паперовому носії означає приєднання (і згода) заявника до наведених «Умов та правил надання банківських послуг» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (зокрема з розділом «Розрахунки по акредитивах між резидентами України»), викладеними в електронному вигляді:

3.7.2.21. Предметом цього договору є надання АТ КБ «ПРИВАТБАНК» акредитиву згідно Заяви про відкриття акредитива для виконання зобов'язань між заявником і бенефіціаром, та на умовах, викладених заявником у заяві про відкриття акредитива, на користь бенефіціара, у сумі та на строк, зазначений у Заяві про відкритті включно.

3.7.2.22. Якість послуг має відповідати законодавству України, у т. ч. нормам Цивільного та Господарського кодексів України, які регулюють правовідносини по акредитиву.

3.7.2.23. Заявник зобов'язується:

3.7.2.23.1. У разі зменшення розміру зобов'язань АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за акредитивами перед бенефіціаром та / або виконуючим банком та отримання від АТ КБ «ПРИВАТБАНК» відповідної пропозиції про зміну умов цього договору щодо зменшення його суми (суми розміщеного покриття по акредитиву) протягом 3 (трьох ) робочих днів, підписати з АТ КБ «ПРИВАТБАНК» додаткову угоду про зменшення суми цього договору (суми розміщеного покриття по акредитиву).

3.7.2.23.2 . Оплатити АТ КБ "ПРИВАТБАНК" в день отримання послуги комісію за надання Акредитива , інші комісії АТ КБ "ПРИВАТБАНК" по акредитиву. Якщо Клієнт самостійно не сплатив комісію в передбачений термін, то з наступного робочого дня Банк щодня здійснює договірне списання, до повного погашення комісій.

3.7.2.23.3. При настанні термінів платежу Клієнт доручає Банку списувати кошти (здійснювати договірне списання) з усіх своїх поточних рахунків у національній та іноземній валютах, для виконання зобов'язань з погашення комісій, штрафів ( пені) та неустойки у межах сум, що підлягають сплаті Банку за цим Договором. Списання коштів проводиться відповідно до встановленого законодавством порядку.

3.7.2.24. АТ КБ «ПРИВАТБАНК» зобов'язується:

3.7.2.24.1. Повернути заявнику грошові кошти в частині, яка залишилася невикористаною, з рахунку покриття на поточний рахунок заявника, вказаний у Заяві про відкриття акредитива не пізніше наступного робочого дня після закінчення строку дії акредитива, які не були використані для проведення платежів за акредитивом або для проведення платежів у користь виконуючого банку з метою відшкодування йому суми, виплаченої їм по акредитиву.

3.7.2.25. АТ КБ «ПРИВАТБАНК» має право:

3.7.2.25.1. У період розміщення коштів списувати з рахунку зазначеного в заяві про відкриття акредитива кошти, для проведення оплати по акредитиву або їх перерахування виконуючому банку з метою відшкодування йому суми, виплаченої їм по акредитиву в межах суми, зазначеної в Заяві про відкриття акредитива. При цьому, кошти можуть списуватися з рахунку частинами у разі часткового виконання акредитиву.

Заявник доручає АТ КБ «ПРИВАТБАНК» здійснити продаж грошових коштів, якщо вони були розміщені на рахунку покриття в іноземній валюті, за гривню на міжбанківському валютному ринку України, далі МВРУ (за курсом МВРУ для даної операції на дату її проведення) від імені принципала з відшкодуванням банку витрат на сплату зборів, комісій та вартості наданих послуг і направити отриману від продажу гривню на проведення оплати по акредитиву.

При цьому заявник доручає АТ КБ «ПРИВАТБАНК» оформити заявку на продаж коштів в іноземній валюті на МВРУ від заявника.

3.7.2.26. Заявник має право:

3.7.2.26.1. Отримувати інформацію про стан рахунку, на якому розміщені кошти, надані АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за акредитивами, на письмову вимогу.

3.7.2.27. ІНШІ УМОВИ

3.7.2.27.1. У разі настання прострочення зобов'язань Клієнта з оплати комісій за цим Договором, Клієнт сплачує Банку пеню в розмірі 0.1% від суми Акредитива, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла за період, за який сплачується пеня, від суми заборгованості за кожен день прострочення. Оплата пені здійснюється у гривні.

Сторони узгодили, що розмір пені, зазначеної в цьому пункті, може бути на розсуд Банку зменшений. В разі зменшення Банком розміру пені, зазначеної в цьому пункті Договору, Банк на свій вибір телекомунікаційного способу доставки інформації, повідомляє Клієнта узгодженими Сторонами способами телекомунікацій протягом 5 днів з дати прийняття рішення про зменшення розміру пені. Узгодженими Сторонами способами телекомунікацій є: ПЗ “Приват24”, SMS-повідомлення, електронна пошта. При цьому, додаткові узгодження Сторін не потрібні. 

3.7.2.27.2. АТ КБ «ПРИВАТБАНК» звільняється від будь-якої відповідальності за несвоєчасне повернення коштів, у разі, якщо затримка мала місце в силу обставин непереборної сили.

3.7.2.27.3. Витрати, пов'язані з перерахуванням заявником коштів на адресу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», оплачуються за рахунок заявника. Витрати, пов'язані з перерахуванням коштів на адресу заявника, оплачуються за рахунок АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

3.7.2.27.4. У разі зміни юридичної адреси або банківських реквізитів заявника згідно з цим договором, заявник в п'ятиденний термін повідомляє про це АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

3.7.2.27.5. Представники сторін заявляють, що вони уповноважені належним чином на підписання цього договору.

3.7.2.27.6. Договір набуває чинності з моменту підписання Заяви про відкриття акредитива уповноваженими представниками заявника та АТ КБ «ПРИВАТБАНК» і діє до повного виконання заявником та АТ КБ «ПРИВАТБАНК» своїх зобов'язань за цим договором.

3.7.2.27.7. Всі відносини, що випливають з цього Договору, регламентуються чинним законодавством України. Розбіжності, які виникають з цього Договору, підлягають вирішенню в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.7.2.27.8. Антикоррупційне застереження.

При виконанні своїх зобов’язань за Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або цінностей, прямо або побічно, будь-яким особам, для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги.

При виконанні своїх зобов'язань за Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються застосованими для цілей Договору законодавством, як дача/ отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

У разі виникнення у Сторони підозри, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень Договору, відповідна Сторона зобов’язується повідомити іншу Сторону в письмовій формі. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинне бути надіслане протягом десяти робочих днів з дати письмового повідомлення.

У письмовому повідомленні Сторона зобов’язана послатися на факти або надати аргументи про можливість порушення будь-яких положень Договору другою Стороною, її афілійованими особами, працівниками або посередниками, що виражається в діях, які кваліфікуються чинним законодавством, як дача або одержання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

У разі порушення однією Стороною зобов’язань утримуватися від заборонених дій та/ або неотримання іншою Стороною в установлений Договором термін підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться, інша Сторона має право розірвати Договір в односторонньому порядку повністю або в частині, надіславши письмове повідомлення про розірвання. Сторона, з чиєї ініціативи було розірвано Договір відповідно до положень цього пункту, має право вимагати відшкодування реального збитку, що виник в результаті такого розірвання.

3.7.2.27.9. Застереження про розкриття персональних даних.

Представники Сторін, уповноваженні на укладання Договору, погодились, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв’язку з укладанням Договору включаються до баз персональних даних Сторін.

Підписуючи Заяву про відкриття акредитива уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб’єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин.

Представники Сторін підписанням Заяви про відкриття акредитива підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України "Про захист персональних даних".

Підписуючи Заяву про відкриття акредитива, Сторони, згідно Закону України "Про захист персональних даних", надають взаємну згоду один одному на обробку їхніх персональних даних, а саме: назви, місцезнаходження/ місця проживання, реєстраційних даних (коду ЄДРПОУ, номеру державної реєстрації у єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), інформації щодо системи оподаткування (індивідуального податкового номеру, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, номеру свідоцтва про статус платника ПДВ), банківських реквізитів, електронних ідентифікаційних даних (IP-адреса, телефон, e-mail), прізвища, ім’я по батькові, особистого підпису та інших даних, що дають змогу ідентифікувати особу, що діє в інтересах та/ або від імені однієї із Сторін, та інших даних, які передає одна Сторона іншій з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування, вивчення споживчого попиту та статистики, у маркетингових, інформаційних, рекламних, комерційних або інших аналогічних цілях. Сторони повідомлені про те, що їх персональні дані внесені в базу персональних даних, а також повідомлені про свої права згідно Закону України "Про захист персональних даних".

3.7.2.27.10. Сторони дійшли згоди про визнання Угоди про захист інформації з обмеженим доступом та забезпеченні політики інформаційної безпеки (Угоди), яку опубліковано за адресою: https://privatbank.ua/ru/poleznyje-dokumenty/, складовою частиною Договору.
У разі будь-яких протиріч між умовами Договору та Угодою, пріоритет мають умови Угоди.

3.7.2.27.11. Загальні запевнення та гарантії.

Кожна зі Сторін цим підтверджує, що:

- вона має усі передбачені чинним законодавством та установчими документами повноваження на укладання Заяви про відкриття акредитива та на виконання Договору;

- її представник, який підписує Заяву про відкриття акредитива та Додатки до Договору, має усі необхідні повноваження у відповідності до законодавства та установчих документів для того, щоб представляти Сторону та укласти від її імені Договір;

- не вимагається будь-яких подальших/ попередніх затверджень Договору та Додатків до нього;

- не існує будь-яких обмежень на укладення Стороною Договору (підписання представником Сторони Заяви про відкриття акредитива) та Додатків до нього;

- Сторони мають усі необхідні дозвольні документи, ліцензії, майнові права для того, аби виконувати роботи, надавати послуги, відчужувати майно, які є предметом Договору. Вказані документи та права є чинними на момент укладення Договору;

- Сторони зобов’язуються не пред’являти жодних претензій одна до одної щодо недійсності Договору та/ або супровідних документів до нього, за умови що вони підписані особою, яка діє як представник Сторони, та скріплені печаткою Сторони.

Порядок здійснення банками заходів щодо арешту коштів на рахунках клієнтів.

3.7.2.28. Виконання банком арешту коштів, які зберігаються на рахунку клієнта, здійснюється за постановою державного виконавця про арешт коштів, винесеною на підставі рішення суду про стягнення коштів або про накладення арешту, у порядку, встановленому законом.

3.7.2.29. Якщо рішення суду про арешт коштів ухвалене з метою забезпечення цивільного позову у межах кримінальної справи і надійшло до банку безпосередньо від суду або слідчого, а також в інших випадках надходження безпосередньо від суду рішення про накладення арешту, то банк приймає таке рішення до виконання без постанови державного виконавця.

3.7.2.30. Арешт на підставі документа про арешт коштів може бути накладений на усі кошти, які є на усіх рахунках клієнта банку, без зазначення конкретної суми, або на суму, що конкретно визначена у цьому документі. Якщо в документі про арешт коштів не зазначений конкретний номер рахунку клієнта, на кошти якого накладений арешт, але обумовлено, що арешт накладений на кошти, які є на усіх рахунках, то для забезпечення суми, визначеної цим документом, арешт залежно від наявної суми накладається на кошти, які обліковуються на усіх рахунках клієнта, що відкриті у банку, або на кошти на одному/декількох рахунку/рахунках.

3.7.2.31. Якщо на кошти накладений арешт і на рахунку арештована сума коштів менша за зазначену у документі про арешт коштів, то банк не приймає на виконання платіжні вимоги клієнта і повертає їх відповідно до чинного законодавства.

3.7.2.32. Якщо під час дії документа про арешт коштів до банку протягом операційного дня надійшли інші документи про арешт коштів, то він виконує їх у порядку надходження відповідно до чинного законодавства.

3.7.2.33. Кошти, арештовані на рахунку клієнта, забороняється використовувати до надходження платіжної вимоги на примусове списання коштів за тим рішення суду, для виконання якого накладався арешт, або до отримання передбачених законодавством документів про звільнення коштів з-під арешту.

3.7.2.34. У разі надходження до банку платіжної вимоги на примусове списання коштів за тим виконавчим документом, для забезпечення виконання якого на кошти клієнта накладений арешт, банк виконує його у повній або частковій сумі у межах наявної арештованої суми на рахунку.

3.7.2.35. Звільнення коштів з-під арешту банк здійснює за постановою державного виконавця, прийнятою відповідно до законодавства, або за постановою слідчого, коли під час проведення досудового слідства у застосуванні цього заходу відпаде потреба, а також за рішенням суду, що надійшло до банку безпосередньо від суду.

3.7.2.36. Порядок подання Клієнтом розрахункових документів та виконання їх Банком:

3.7.2.36.1 Порядок подання Клієнтом розрахункових документів та виконання їх Банком, поширює свою дію, коли сума розрахункових документів, які Банк приймає до виконання в межах цих Умов перевищує ліміт повноважень осіб Клієнта, що підписують розрахункові документи та зазначені в заяві про відкриття поточного рахунку та картці зі зразками підписів і відбитку печатки.

3.7.2.36.2 В разі якщо Клієнт подає розрахункові документи з використанням системи дистанційного банковского обслуговування або на паперовому носії, розрахунковий документ, що подається до Банку має бути узгоджений фінансовим контролером Клієнта та мати підписи осіб згідно картки з зразками підпису і відбитком печатки Клієнта або довіренності (для фізичної особи-підприємця, нотаріуса, адвоката).

3.7.2.36.3 Після отримання Банком розрахункового документа Банк протягом 1 години направляє фінансовому контролеру Клієнта SMS -запит про підтвердження виконання розрахункового документа. Фінансовий контролер Клієнта протягом 5 хвилин з моменту отримання SMS -запиту від Банку надає SMS-підтвердження про виконання/невиконання розрахункового документа. Не подання фінансовим контролером Клієнта SMS-підтвердження протягом узгодженого цим пунктом строку, звільняє Банк від виконання розрахункового документа Клієнта. Банк не несе відповідальності за технічні збої операторів мобільного зв'язку, у разі невідправлення/неотримання SMS повідомлення.

3.7.2.36.4. Банк зобов'язується , в разі отримання від Клієнта SMS-підтвердження протягом 15 хвилин, прийняти до виконання розрахунковий документ Клієнта.

3.7.2.36.5. Клієнт зобов'язується надати в Банк протокол загальних зборів товариства або довіренності наданих фізичними особами-підприємцями, нотаріусами, адвокатами про надання повноважень здійснювати фінансовий контроль та SMS-підтвердження по розрахункових документах Клієнта.

3.7.2.37. Укладання Договору про виплату процентів на грошові кошти, розміщені в якості покриття по акредитиву здійснюється у вигляді ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ (у відповідності до ст. 633, 634 Цивільного Кодексу України) при якому підписання заявником заяви про відкриття акредитива на паперовому носії означає приєднання (та згоду) заявника з дійсними «Умовами та правилами надання банківських послуг» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (зокрема з розділом «Розрахунки по акредитивах між резидентами України»), викладеним в електронному виді:

3.7.2.38. Предметом цього договору є внесення заявником і приняття банком тимчасово вільних грошових коштів в сумі та на строк, які зазначені і цьому договорі на поточний рахунок, який був відкритим для відповідних операцій (на рахунок покриття, зазначений в Заяві про відкриття акредитива) для виконання зобов`язань між заявником і бенефіціаром згідно документу зазначеному в Заяві про відкриття акредитива, на умовах, викладених заявником в Заяві про відкриття акредитивам на користь бенефіціара на суму та строк зазначені в Заяві про відкриття акредитива та нарахування банком процентів за користування грошовими коштами на поточному рахунку, який відкрит для відповідних операцій з зобов`язанням виплачувати заявнику проценти на умовах та в порядку, які встановлені цим договором.

3.7.2.39. Банк, за користування грошовими коштами, які знаходяться на рахунку покриття, зазначеному в Заяві про відкриття акредитива та розміщені з метою проведення платежів по акредитиву або для перерахування грошових коштів виконуючому банку з метою відшкодування йому суми виплаченої їм по акредитиву, виплачує заявнику проценти на грошові кошти із розрахунку процентої ставки зазначеної в Заяві про відкриття акредитива.

3.7.2.40. Якість послуг повинна відповідати законодавству України у т. ч. Нормам Цивільного та Господарського кодексів України, які регулюють правовідносини по акредитиву.

3.7.2.41. Заявник зобов`язується:

3.7.2.41.1. Оформити належним чином і надати в банк Заяву про відкриття акредитива.

3.7.2.41.2. Перерахувати грошові кошти в сумі покриття за реквізитами згідно Заяви про відкриття акредитива на протязі поточного банківського дня, в дату підписання цього договору.

3.7.2.42. Банк зобов`язується:

3.7.2.42.1. У відповідності до Заяви про відкриття акредитива прийняти на поточний рахунок грошові кошти заявника в сумі покриття по акредитиву на суму та строк згідно Заяви про відкриття акредитива.

3.7.2.42.2. Нараховувати проценти на грошові кошти, розміщені у якості покриття по акредитиву згідно Заяви про відкриття акредитива.

3.7.2.42.3. Повернути заявнику грошові кошти у частині, яка залишилась невикористаною з рахунку покриття на поточний рахунок заявника згідно Заяви про відкриття акредитива не пізніше наступного робочого дня після закінчення строку дії акредитива, які не були використані для проведення платежів на користь виконуючого банку з метою відшкодування йому суми, виплаченої їм по акредитиву.

3.7.2.43. Банк має право:

3.7.2.43.1. В період розміщення грошових коштів списувати з рахунку зазначеного в Заяві про відкриття акредитива грошові кошти для проведення оплати по акредитиву або їх перерахування виконуючому банку з метою відшкодування йому суми виплаченої по акредиттиву в межах суми зазначеної в Заяві про відкриття акредитива. При цьому грошові кошти можуть списуватися з рахунку частками у випадку частковго виконання акредитива.

3.7.2.43.2. Змінювати розмір процентної ставки за користування грошовими коштами при зміні облікової ставки Національного банка України або вартості кредитних ресурсів з письмовим повідомленням про це заявника за п’ять банківських днів до зміни процентної ставки з зазначенням дати змін.

3.7.2.44. Заявник має право:

3.7.2.44.1. Отримувати інформацію про стан рахунку, зазначеного в Заяві про відкриття акредитива, на якому розміщені грошові кошти, передані банку по акредитиву, на письмову вимогу.

3.7.2.44.2. Порядок нарахування та виплати процентів:

3.7.2.44.3. Нарахування процентів на грошові кошти, розміщені у якості покриття по акредитиву здійснюється згідно Заяви про відкриття акредитива.

3.7.2.44.4. Нарахування процентів здійснюється щоденно із розрахунку фактичної кількості днів в місяці і році. День надходження та день списання грошових коштів в розрахунок не приймається.

3.7.2.44.5. Виплата процентів здійснюється в кінцевий розрахунок на поточний рахунок заявника, зазначений в Заяві про відкриття акредитива в строк 3 робочих дня від дати закриття акредитива.

3.7.2.45. Інші умови:

3.7.2.45.1. Банк звільняється від будь-якої відповідальності за несвоєчасне повернення грошових коштів або виплату процентів у випадку якщо затримка відбулася в силу обставин непереборної сили.

3.7.2.45.2. Витрати, пов'язані з перерахуванням заявником грошових коштів на адресу банка, сплачуються за рахунок заявника. Витрати, пов’язані з виплатою процентів і перерахуванням грошових коштів на адресу заявника, оплачуються за рахунок банка.

3.7.2.45.3. У випадку зміни юридичної адреси або банківських реквізитів заявника, зазначених в цьому договорі, заявник не пізніше 5 робочих днів повинен повідомити про це банк.

3.7.2.45.4. Представники сторін заявляють, що вони уповноважені належним чином на підписання цього договору. Даний договір укладений в двох єкземплярах, які мають однакову юридичну силу.

3.7.2.45.5. Договір вступає в силу з момента його підписання уповноваженими представниками сторін і діють до повного виконання сторонами своїх зобов’язань по договору.

3.7.2.45.6. Усі взаємовідносини, які виникають з цього договору, регламентуються діючим законодавством України. Спори, які виникають з цього договору підлягають вирішенню в порядку, передбаченим чинним законодавством України.

Тарифи* :

* всі тарифи вказані без ПДВ

** комісія стягується за кожну зміну, у тому числі за дострокову ануляцію

***комісія за платіж по акредитиву за рахунок коштів Банку дорівнює відсоткам по кредитам корпоративним клієнтам, затвердженим Протоколом КК Правління банку, діючим на дату підписання договору про відкриття непокритого акредитиву (оплачується згідно умов договору).


 

Тарифы

№ тарифа Бизнес Название услуги Тариф Примечание
1 Бізнес великих та VIP-клієнтів Надання / зміна суми / строку акредитиву 0,2% від суми акредитиву (але не менше, ніж 500, 00 грн і не більше, ніж 5 000,00 грн) Комісія береться за кожну зміну
2 Бізнес великих та VIP-клієнтів За зобов'язання по непокритому акредитиву, відкритому банком по Україні (стягується за всіма акредитивами, крім акредитивів під грошове забезпечення на рахунку покриття 2602/2622) Не менше 3% річних (але не менше ніж 300,00 грн щомісячно) - під заставу майнових прав на депозит; Не менше 4% річних (але не менше ніж 300,00 грн щомісячно) - під заставу рухомого/нерухомого майна; Не менше 5% річних (але не менше ніж 300,00 грн щомісячно) - під інше забезпечення, ніж депозит/ рухоме/ нерухоме майно або без забезпечення/ бланково
3 Бізнес великих та VIP-клієнтів Авізування акредитива по Україні/ зміна умов акредитива по Україні, що отриманий банком, включаючи його ануляцію 500,00 грн
4 Бізнес великих та VIP-клієнтів Підтвердження акредитива по Україні, що отриманий банком З покриттям у ПриватБанку 800,00 грн Без покриття в ПриватБанку - не менше 5% річнихх (але не менше 300,00 грн щомісячно)
5 Бізнес великих та VIP-клієнтів Зміна акредитиву, ануляція акредитиву 500 грн