3.7. Документарні операції (Умови та правила надання документарних операцій)

3.7.1. Гарантії між резидентами України

3.7.1. Гарантії між резидентами України

3.7.1.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.7.1.1.1. Умови та порядок проведення операції з використанням банківської гарантії між резидентами України встановлюються в контракті / господарському договорі / регламенті / правилах / тендерній документації  між бенефіціаром та принципалом за гарантією (далі також Документ) та  повинні відповідати вимогам законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України (НБУ).

3.7.1.1.2. Принципал - особа, за заявою якої надається гарантія / контргарантія. Бенефіціар - особа, на користь якої надається гарантія.

3.7.1.1.3. Банківська гарантія - це спосіб забезпечення виконання зобов'язань принципала, письмове зобов'язання банку-гаранта, видане за заявою свого клієнта (принципала) виплатити певну суму грошових коштів третій стороні (бенефіціару), у разі невиконання принципалом умов договору з оплати, поставки товару або іншим зобов'язанням та у разі пред’явлення бенефіціаром вимоги платежу з дотриманням всіх вимог, передбачених умовами гарантії. Банківська гарантія (гарантійний лист) може бути надано на паперовому носії чи у формі електронного документа (у вигляді електронного документу з кваліфікованим електронним підписом) або електронного повідомлення (SWIFT-повідомлення, повідомлення електронною поштою НБУ, інших засобів передавання інформації). Зобов'язання банку-гаранта перед бенефіціаром не залежить від основного зобов'язання принципала (його припинення або недійсності), зокрема і тоді, коли посилання на таке зобов'язання безпосередньо міститься в тексті гарантії.

3.7.1.1.4. Контргарантія - гарантія, яку надає банк-контргарант на користь банку-гаранта або іншого банку-контргаранта.

3.7.1.1.5. Гарантійний випадок - факт порушення принципалом перед бенефіціаром зобов'язання, забезпеченого гарантією, у зв'язку із настанням якого банк-гарант одержує вимогу бенефіціара на сплату коштів відповідно до виданої гарантії з урахуванням умов наданої гарантії та протягом строку дії гарантії.

3.7.1.1.6. Банк-гарант може надавати такі види гарантій: платіжні гарантії, гарантії повернення авансового платежу, тендерні гарантії (гарантії забезпечення пропозиції), гарантії виконання, гарантії повернення позики тощо. Якщо в гарантії немає прямого застереження про її відкличність, вона є безвідкличною.

3.7.1.1.7. Для отримання гарантії принципал подає до банку-гаранту Договір-заяву про надання гарантії, за формою, що затверджено АТ КБ "ПриватБанк", містить всіх обов’язкові реквізити, передбачені нормативно-правовими актами НБУ. Договір-заява разом з "Умовами та правилами надання банківських послуг" та Тарифами складають договір про надання банківської гарантії, що укладено між АТ КБ "ПриватБанк" та принципалом.

3.7.1.1.8. Рішення про надання гарантії / контргарантії та умови її видачі приймається банком-гарантом / банком-контргарантом відповідно до своїх внутрішніх нормативних документів.

3.7.1.1.9. Виконання принципалом своїх зобов'язань перед банком-гарантом або банком-контргарантом за договором про надання гарантії (контргарантії) забезпечується відповідно до вимог законодавства України.

3.7.1.1.10. Гарантія може надаватися безпосередньо бенефіціару або передаватися через авізуючий банк, або через банк-кореспондент та / або банк бенефіціара, або безпосередньо принципалу для подальшого її передавання бенефіціару.

3.7.1.1.11. Банки, які беруть участь у здійсненні операцій за гарантіями, утримують комісійну винагороду та відшкодування витрат з принципала або з бенефіціара відповідно до умов гарантії та на підставі договору про надання гарантії, в якому передбачені умови утримання комісійної винагороди та відшкодування витрат. Тарифи АТ КБ "ПриватБанк" за гарантіями між резидентами України сплачуються принципалами та бенефіціарами відповідно до діючих Тарифів АТ КБ "ПриватБанк", розміщених на сайті www.privatbank.ua. Комісійна винагорода від резидентів України повинна сплачуватись тільки у національній валюті України.

3.7.1.1.12. У разі виникнення необхідності внесення змін до умов чинної гарантії, принципал подає до банку-гаранту Договір-заяву про внесення змін за формою, що затверджено АТ КБ "ПриватБанк".

3.7.1.1.13. У випадку настання гарантійного випадку бенефіціар подає безпосередньо до банку-гаранту вимогу платежу за гарантією, а також всі документи, що передбачено умовами гарантії. У випадку відповідності порядку надання вимоги платежу та повноти пакету документів умовам гарантії, банк-гарант проводить оплату за гарантією на користь бенефіціара. У випадку невідповідності порядку надання вимоги платежу та пакету документів умовам гарантії, банк-гарант повертає наданий пакет документів бенефіціару разом із офіційним повідомленням, що містить причини відмови в задоволені вимоги платежу по гарантії.

3.7.1.1.14. Цей розділ "Умов та правил надання банківських послуг" регулює взаємовідносини АТ КБ "ПриватБанк" (далі - Банк) та принципала (далі - Клієнт) за банківськими гарантіями (далі - Гарантії), що надаються Банком за наказом Клієнта на таких умовах щодо забезпечення зобов'язань Клієнта:

- гарантії під грошове покриття (покриті гарантії);

- гарантії в межах попередньо розрахованого бланкового ліміту (непокриті, бланкові гарантії);
- гарантії, що частково покриті грошовими коштами, частково бланкові в межах попередньо розрахованого бланкового ліміту.

3.7.1.1.15. Укладення договору про надання банківської гарантії між Клієнтом та Банком у відповідності зі статей 633, 634 Цивільного Кодексу України здійснюється шляхом укладення договору приєднання - підписання Клієнтом Договору-заяви про надання Гарантії у відповідності до вимог ч.1 статті 207 Цивільного кодексу України шляхом обміну документами між Сторонами, в яких зафіксовано зміст договору та виражена воля Сторін щодо укладення цього Договору, або у електронному вигляді (з застосуванням кваліфікованого електронного підпису), що засвідчує приєднання та згоду Клієнта з дійсними "Умовами та правилами надання банківських послуг" АТ КБ "ПриватБанк", зокрема, з цим розділом "Гарантії між резидентами України", викладеним в електронному вигляді.

3.7.1.1.16. Попередньо розрахований бланковий ліміт на гарантії (далі - Ліміт) - сума, в межах якої Банк, на підставі  відповідних Договорів-заяв погоджується надавати бланкові (без забезпечення) гарантії таких видів:

- тендерні гарантії, що надаються на користь організаторів тендерів;

- гарантії виконання, що надаються в результаті перемоги у тендері;

- гарантії для отримання ліцензій на різні види діяльності;

- фінансові (митні) гарантії, для забезпечення оплати митних платежів платником податків на користь митних органів.

Ліміт розраховується відповідно до затвердженої внутрішньобанківської методики на підставі даних про Клієнта. Обов'язковою умовою є прозорість структури власності та регулярне надання Клієнтом фінансової звітності Банку. Розмір Ліміту (загальна сума, використана, доступна до використання) Клієнт може перевірити в системі інтернет-клієнт-банк "Приват24 для Бізнесу". Ліміт щоденно перераховується Банком, тому може змінюватися.

3.7.1.1.17. Грошове покриття (далі - Покриття) - це грошові кошти, які Клієнт розміщує на спеціальному рахунку покриття, що зазначено в Договорі-заяві, та є забезпеченням виконання зобов'язань Клієнта.

3.7.1.1.18. Грошове покриття відповідає таким вимогам:

- безперечний контроль та доступ банку до грошового покриття (кошти блокуються Банком);

- Банк має право здійснити дебетовий переказ коштів з рахунку грошового покриття у разі настання гарантійного випадку;

- грошове покриття розміщується Клієнтом на весь строк дії гарантії без права дострокового вилучення.

3.7.1.2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.7.1.2.1. Предметом договору є надання Банком Гарантії, за якою Банк гарантує перед Бенефіціаром виконання Клієнтом своїх зобов’язань відповідно до Документа, що зазначено Договорі-заяві, на умовах, що зазначено у Гарантії. Банк надає Гарантію в обмін на зобов’язання Клієнта:

 - сплачувати Банку комісії (комісійні винагороди) відповідно до умов Договору-заяви;

- відшкодувати Банку всі витрати, здійснені ним відповідно до Договору або у зв’язку з ним, в тому числі, але не виключно, внаслідок сплати комісій банку бенефіціара, якщо такі виникатимуть, витрат Банку, що пов'язані з обробкою, відправленням повідомлень засобами телекомунікаційного зв’язку (SWIFT, електронної пошти НБУ) та інших супутніх витрат у зв'язку зі здійсненням платежу за Гарантією тощо;

- повернути Банку кредит та сплатити проценти за користування кредитними коштами Банку, сплатити проценти за користування неповернутим в строк кредитом у порядку, в строки та на умовах, визначених Договором;

- відшкодувати Банку в повному обсязі суму платежу на користь Бенефіціара за Гарантією, що надана відповідно до умов Договору (у разі якщо такий платіж здійснено Банком без надання кредиту Клієнтові та без формування грошового покриття самостійно Клієнтом);

- сплатити на користь Банка неустойку (штрафи, пеню) у випадку неналежного виконання зобов'язань за Договором, а також інші платежі, що підлягають сплаті згідно з умовами Договору;

- відшкодувати Банку збитки, завдані порушенням умов Договору, в повному обсязі.

Текст Гарантії викладено в Додатку 1 до Договору-заяви, що є його невід’ємною частиною.

3.7.1.2.2. Якість послуг повинна відповідати законодавству України, у т.ч. нормам Цивільного та Господарського кодексів України, які регулюють правовідносини за гарантіями.

3.7.1.2.3. Сума зобов’язань Банку за Гарантією зменшується на суму платежів, виконаних Банком на користь Бенефіціара.

3.7.1.2.4. Платіж за Гарантією

Сплата Банком за Гарантією здійснюється за рахунок коштів, що розміщено на рахунку, що відкривається Банком згідно з вимогами НБУ та призначений і використовується з метою формування грошового покриття для виконання платежу(-ів) за Гарантією (“Рахунок покриття”), та реквізити якого зазначаються або у Договорі-заяві, якщо надається покрита гарантія, або повідомляються Банком Клієнту додатково, якщо надається бланкова (без забезпечення) гарантія в межах доступного Ліміту.

Строк, протягом якого Клієнт зобов'язаний відшкодувати  Банку суми комісій інших банків, витрат Банку, що пов'язані з обробкою, відправленням повідомлень засобами телекомунікаційного зв’язку (SWIFT, електронна пошта НБУ) та інших супутніх витрат у зв'язку зі здійсненням платежу за Гарантією тощо), встановлюється у 3 (три) робочих дні від дня платежу за Гарантією.

Банк надає кредит Клієнту у день здійснення Банком платежу за Гарантією в сумі, що дорівнює різниці між сумою, що підлягає сплаті Банком за Гарантією, та сумою коштів, які сформовано (перераховано) Клієнтом на Рахунку покриття станом на дату такого платежу.

Строк, протягом якого Клієнт зобов'язаний повернути кредит, наданий згідно з цим пунктом Договору, встановлюється в 1 (один) календарний день від дати його надання.

Проценти за користування грошовими коштами Банку нараховуються на суму фактичної заборгованості за методом “факт/360” із застосуванням фіксованих процентних ставок, що зазначаються у Договорі-заяві:

- за користування грошовими коштами (кредитом) Банку не більше 1 (одного) календарного дня Клієнт зобов'язаний сплачувати проценти за ставкою, встановленою у Договорі-заяві;

- за користування неповернутим у строк кредитом Банку (починаючи з 2 (другого) календарного дня від дати надання кредиту) Клієнт зобов'язаний сплачувати проценти (в розумінні статті 625 Цивільного кодексу України) за ставкою, встановленою у Договорі-заяві.

3.7.1.3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.7.1.3.1. Клієнт зобов’язується:

3.7.1.3.1.1. Надати Банку належним чином посвідчену копію Документа, що зазначено в Договорі-заяві та у забезпечення виконання зобов'язань Клієнта за яким Банк надає Гарантію.

3.7.1.3.1.2. Не пізніше дня надання Гарантії перерахувати Покриття у розмірі, що зазначено в Договорі-заяві, за платіжними реквізитами, що зазначено Договорі-заяві, із призначенням платежу: "Покриття за гарантією (посилання на № та дату Договору-заяви), без ПДВ".

3.7.1.3.1.3. Не пізніше 3 (трьох) робочих днів після виконання зобов’язань за Документом, що зазначено в Договорі-заяві, письмово повідомляти про це Банк.

3.7.1.3.1.4. Не пізніше наступного робочого дня після отримання повідомлення від Банка щодо надходження вимоги від Бенефіціара про здійснення платежу за Гарантією, надати відомості щодо виконання / невиконання зобов’язань за Документом та наявності / відсутності коштів, необхідних для виконання зобов'язань, що зазначено в пп. 3.7.1.3.1.5.

3.7.1.3.1.5. В разі отримання Банком вимоги від Бенефіціара та необхідності здійснення платежу за Гарантією, при відсутності / недостатності коштів на рахунку покриття, що зазначено в Договорі-заяві, перерахувати кошти за вимогою Банку у сумі, в строк та за платіжними реквізитами рахунку покриття, що зазначено у вимозі Банку.

3.7.1.3.1.6.  Повернути кредит, що надається Клієнту в порядку, встановленому п.п. 3.7.1.2.4. та Договором-заявою.

3.7.1.3.1.6.1. Відшкодувати Банку в повному обсязі суму платежу на користь Бенефіціара за Гарантією, що надана відповідно до умов Договору-заяву (у разі якщо такий платіж здійснено Банком без надання кредиту Клієнтові та без формування грошового покриття самостійно Клієнтом) протягом 1-го дня від дати такого платежу.

3.7.1.3.1.6.2. Реквізити рахунку (-ів) для здійснення платежів зазначаються у відповідній вимозі Банку.

3.7.1.3.1.7. Сплатити Банку проценти за користування коштами (кредитом) Банку у розмірі, що зазначено в Договорі-заяві, починаючи з дати надання Банком кредиту. З наступного дня після закінчення строку для повернення кредиту, несплачені проценти вважаються простроченими.

У разі неповернення Клієнтом кредиту в строк, що зазначений в Договорі, Клієнт зобов'язується сплатити на користь Банку заборгованість (суму кредиту та проценти за користування кредитом), а також оплатити користування неповернутими кредитними коштами, плата за яке у відповідності до ч.2 ст.625 Цивільного кодексу України встановлена за домовленістю Сторін, в процентах річних, розмір яких вказаний у Договорі-заяві. При цьому проценти за строкове (не більше 1-го календарного дня) користування кредитом, починаючи з 2-го календарного дня від дати надання Кредиту, Банком не нараховуються та не підлягають сплаті Клієнтом. Розрахунок та нарахування процентів, процентів на суму неповернутого в строк кредиту здійснюється щоденно, виходячи із суми неповернутого Клієнтом в строк кредиту станом на початок дня, розміру процентів на суму неповернутого в строк кредиту, та 360 днів у році. Реквізити рахунку для перерахування процентів / процентів від неповернутого в строк кредиту зазначаються додатково.

3.7.1.3.1.8. Сплатити Банку не пізніше дня надання послуги комісію за надання / зміну  Гарантії, у розмірі, що зазначено в Тарифах та Договорі-заяві, за реквізитами, що зазначено в Договорі-заяві, з призначенням платежу: "Комісія за Гарантією (посилання на № та дату Договору-заяви), без ПДВ".

3.7.1.3.1.9.  Щомісячно у строк, що зазначено в Договорі-заяві, сплачувати Банку комісію за управління Гарантією у розмірі та за реквізитами, що зазначені в Договорі-заяві, з призначенням платежу "Комісія за управління Гарантією (посилання на № та дату  Договору-заяви), без ПДВ". Нарахування комісії здійснюється Банком щоденно за методом "факт"/360, з дня надання Гарантії до дати закінчення Гарантії, виходячи із суми Гарантії станом на кінець дня. У разі якщо Клієнт не сплатив комісію самостійно, то Клієнт доручає Банку здійснювати дебетовий переказ  з усіх своїх рахунків, що відкриті в Банку, щоденно, до повного погашення комісії, термін сплати якої вже настав. У разі відсутності / недостатності коштів для дебетового переказу 1-го числа наступного місяця сума заборгованості за зазначеною комісією переноситься на рахунки обліку простроченої заборгованості та здійснюється щоденний дебетовий переказ коштів з поточного (-их) рахунку (-ів) Клієнта до повного погашення заборгованості за вказаною комісією. Дебетовий переказ з поточного рахунку Клієнта здійснюється лише в межах його власних коштів.

3.7.1.3.1.9.1. Сплачувати, в порядку, передбаченому п. 3.7.1.3.1.9., комісію за управління Гарантією у розмірі, збільшеному на 1% (один процент) річних, у разі порушення зобов’язань, передбачених п.п. 3.7.1.3.1.10., 3.7.1.3.1.11. та 3.7.1.8.2.

3.7.1.3.1.10.  Надавати Банку не пізніше 28 числа місяця, що настає за звітним кварталом, та 28 лютого наступного за звітним року, фінансову звітність та інформацію (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до звітів в обсязі, передбаченому чинним законодавством України для відповідних звітних періодів для відповідних суб'єктів господарської діяльності. До річної фінансової звітності надавати розшифрування даних рядку 2000 "Звіту про фінансові результати", за видами економічної діяльності згідно з Класифікацією ДК 009:2010 та рядків 2010, 2120 "Звіту про фінансові результати", а також, на вимогу Банку, надавати іншу звітність та інформацію, у т.ч. відносно майна, що належить Клієнтові на праві власності (або повного господарського відання).

3.7.1.3.1.10.1. Надавати Банку до 30 червня року, наступного за звітним, - річну фінансову звітність, що підтверджена суб'єктом аудиторської діяльності, звіт якого містить немодифіковану думку / модифіковану думку із застереженнями. Вказане зобов'язання підлягає виконанню у випадках, якщо:

- сукупна заборгованість Клієнта / групи, до складу якої входить Клієнт, перед Банком за всіма активами становить 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень або більше;

- Клієнт відповідно до вимог чинного законодавства України віднесений до категорії юридичних осіб, що зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством.

3.7.1.3.1.11. У випадку винесення господарським судом ухвали про порушення справи про банкрутство Клієнта повідомити Банк не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту наявності інформації та / або одержання ухвали господарського суду.

3.7.1.3.1.12. У разі відмови Бенефіціара від своїх прав за Гарантією відповідно до ст. 568 ЦК України сприяти поверненню оригіналу Гарантії до Банку або поданню Бенефіціаром до Банку письмової заяви про звільнення Банку від зобов’язань за Гарантією.

3.7.1.3.1.13. Клієнт доручає Банку здійснювати платежі (здійснювати дебетовий переказ) в першу чергу за рахунок коштів на рахунку покриття, що зазначено в Договорі-заяві, в другу чергу - за рахунок коштів на усіх поточних рахунках Клієнта в національній валюті в Банку, в тому числі із зазначених в Договорі-заяві, в разі отримання Банком вимоги від Бенефіціара та необхідності здійснення платежу за Гарантією.

Дебетовий переказ коштів на Рахунок покриття для здійснення платежу за гарантією на користь Бенефіціара здійснюється відповідно до встановленого законодавством порядку. При цьому оформлюється платіжна інструкція, у реквізиті "Призначення платежу" якого зазначається посилання на номер Договору-заяви та підрозділ 3.7.1. "Умов та правил надання банківських послуг".

3.7.1.3.1.14. Підписуючи цей Договір, Клієнт надає Банку згоду на виконання кредитових та дебетових переказів, шляхом виконання Банком відповідних платіжних інструкцій на умовах, визначених цим Договором.

Сторони узгодили, що виконання Клієнтом зобов'язань з погашення кредиту, сплати процентів за його використання, комісійних винагород, неустойки, відшкодування Банку витрат (збитків), регресних вимог та інших платежів, що підлягають сплаті на користь Банку за цим Договором може здійснюватися шляхом ініціювання Банком дебетового переказу з усіх поточних рахунків Клієнта в терміни та в межах сум, що підлягають сплаті Банку згідно з цим Договором та/або у разі прострочення таких платежів.

Підписанням цього Договору, Клієнт підтверджує свою згоду на проведення Банком дебетових переказів зі сплати вказаних вище платежів  з усіх поточних рахунків Клієнта, відкритих в Банку, а також тих, що будуть відкриті в майбутньому, у валюті для виконання зобов’язань з погашення кредиту, сплати процентів за його використання, комісійних винагород, неустойки та інших платежів передбачених Договором, в межах сум, що підлягають сплаті Банку згідно з цим Договором. У разі недостатності або відсутності у Клієнта коштів в національній валюті України для погашення заборгованості за кредитом у національній валюті України та/або відсотків за користування ним, та/або винагород, та/або неустойки, Клієнт цим підтверджує свою згоду на проведення Банком  дебетових переказів коштів в іноземній валюті з усіх поточних рахунків Клієнта в розмірі, еквівалентному сумі заборгованості в національній валюті України на дату погашення по курсу НБУ. Для здійснення дебетового переказу за рахунок коштів, що розміщені на депозитному рахунку Клієнта Банк має право в односторонньому порядку достроково розірвати договір депозитного вкладу шляхом письмового повідомлення Клієнта із зазначенням дати розірвання депозитного договору.  Вклад та нараховані проценти залежно від валюти вкладу в дату, що зазначено в повідомленні, Банк перераховує на поточні рахунки Клієнта, відкриті у АТ КБ “Приватбанк”, з яких дебетовий переказ здійснюється в порядку, передбаченому цим Договором. Дебетовий переказ на сплату платежу з погашення кредиту, сплати процентів за його використання, плати за користування неповернутим в строк кредитом, комісійних винагород, неустойки, витрат (збитків), регресних вимог та інших платежів здійснюється за рахунок власних коштів Клієнта.

Сторони узгодили, що згода, надана в цьому Договорі,  містить точну суму платіжної операції, що дорівнює сумі сплати заборгованості по кредиту та/або по процентам/сумі інших зобов’язань, визначених у тарифах Банку, цьому Договорі,  договорах укладених з Клієнтом та платіжною інструкцією на дату виконання платіжної операції. Форма та порядок надання розпорядження Клієнтом про відкликання згоди на виконання платіжної операції зазначається в договорі на обслуговування рахунка.

 

3.7.1.3.1.15. На підставі наданих Банком підтверджуючих документів відшкодувати витрати / збитки Банку, які виникли у зв’язку з наданням бюро кредитних історій інформації про Клієнта (Банк повідомляє Клієнта про назву й адресу бюро, до якого передається інформація про Клієнта), а також сплатою послуг, які надано або буде надано в майбутньому з метою реалізації прав Банку за Договором. Клієнт зобов’язується відшкодувати Банку в повному обсязі витрати на надання правової допомоги юридичними фірмами, адвокатами, іншими особами у випадку залучення їх для представництва інтересів Банку, пов’язаних з розглядом суперечок за цим Договором в судах усіх інстанцій, у т.ч. апеляційної та касаційної, а також на усіх підприємствах, організаціях усіх форм власності, в органах державної влади та управління. Всі перераховані суми відшкодувань сплачуються в строки / терміни, зазначені в письмовій вимозі Банку. У випадку, якщо в процесі виконання цього Договору, виникне необхідність сплатити податок на додану вартість, останній сплачується Клієнтом в розмірі, визначеному чинним законодавством.

3.7.1.3.2. Клієнт засвідчує, що ним надані всі наявні документи, які стосуються повноважень керівника й інших органів управління Клієнта та підписання Договору-заяви  (протокол загальних зборів, протокол засідань правління тощо), що стосовно майна Клієнта рішення про приватизацію не приймалося, що на момент укладення цього Договору у господарському / цивільному суді немає заяв кредиторів про визнання Клієнта банкрутом.

3.7.1.3.3. Банк зобов’язується:

3.7.1.3.3.1. Надати Гарантію на користь Бенефіціара у формі гарантійного листа на паперовому носії або електронного документа або електронного повідомлення, за умови перерахування Клієнтом Покриття у розмірі, що зазначено у Договорі-заяві, а також виконання інших зобов'язань (умов), що передують наданню Банком Гарантії.

3.7.1.3.3.2. У випадку невиконання Клієнтом зобов’язань відповідно до Документу, що зазначено в Договорі-заяві, в забезпечення виконання зобов'язання за яким Банк надав Гарантію, відповідати перед Бенефіціаром за порушення зобов’язання Клієнтом у сумі, яка не перевищує суму Гарантії, в разі отримання від Бенефіціара вимоги згідно з умовами Гарантії та доданих до неї документів (копій чи оригіналів), які відповідають умовам Гарантії, якщо подання таких документів передбачено умовами Гарантії.

3.7.1.3.3.3. Після одержання вимоги Бенефіціара протягом 2 (двох) робочих днів повідомити про це Клієнта та передати йому копію вимоги разом з копіями доданих до неї документів.

3.7.1.3.3.4. Розглянути вимогу Бенефіціара разом з доданими до неї документами в строк, встановлений умовами Гарантії.

3.7.1.3.3.5. У випадку сплати Банком за Гарантією направити Клієнту письмову вимогу щодо відшкодування сплачених Банком сум.

3.7.1.3.3.6. У разі відмови Бенефіціара від своїх прав за Гарантією відповідно до ст. 568 ЦК України, повідомити Клієнта про дострокове припинення строку дії Гарантії.

3.7.1.3.3.7. Повернути Клієнту Покриття у частині, яка залишилася невикористаною, з Рахунку покриття, що зазначено в Договорі-заяві, за платіжними реквізитами Клієнта, що зазначено в Договорі-заяві, після припинення Гарантії та у разі неотримання вимоги від Бенефіціара.

3.7.1.3.4. Банк має право:

3.7.1.3.4.1. Здійснювати перевірки:

- фінансового стану Клієнта;

- виконання умов Документа, що зазначено в Договорі-заяві.

3.7.1.3.4.2. Пред’явити зворотню вимогу (регрес) до Клієнта не лише в межах суми, сплаченої Банком Бенефіціару (у разі якщо платіж Банку за Гарантією здійснено без надання кредиту Клієнту та без формування грошового покриття самостійно Клієнтом), а й стягнути будь-які витрати, які Банк поніс під час виконання своїх зобов’язань за Договором.

3.7.1.3.4.3. Здійснювати переказ коштів відповідно до пп. 3.7.1.3.1.13 та 3.7.1.3.1.14.

3.7.1.4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРАНТІЇ

3.7.1.4.1. Гарантія надається під забезпечення, що зазначено в Договорі-заяві.

3.7.1.5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.7.1.5.1. Нарахування та сплата комісій за надання Гарантії / зміну умов Гарантії, що зазначено в Договорі-заяві, здійснюється не пізніше дня надання послуги.

3.7.1.5.2. Проценти за користування грошовими коштами (кредитом) / проценти на суму неповернутого в строк кредиту сплачуються Клієнтом у порядку, передбаченому п.п. 3.7.1.3.1.7 та Договором-заявою.

3.7.1.5.3. Комісія за управління Гарантією сплачується Клієнтом у порядку, передбаченому пп.3.7.1.3.1.9 та Договором-заявою.

3.7.1.5.4. Погашення заборгованості Клієнта перед Банком за Договором, за умови реалізації Банком права щодо стягнення неустойки згідно з пп. 3.7.1.6.1, здійснюється в такому порядку: кошти, отримані від Клієнта, а також від інших уповноважених органів / осіб, для погашення заборгованості за Договором, спрямовуються для:

1) погашення неустойки згідно з пп. 3.7.1.6.1 (пеня) та 3.7.1.6.2 (штраф);

2) погашення простроченої комісії;

3) погашення комісії;

4) отримання Банком плати за користування неповернутим в строк кредитом;

5) погашення процентів за користування кредитом;

6) погашення кредиту;

7) відшкодування витрат/ збитків Банку

Під реалізацією права Банку щодо нестягнення неустойки згідно з пп. 3.7.1.6.1, Сторони узгодили дії Банку по розподілу грошей, отриманих від Клієнта для погашення заборгованості, згідно іншої черговості погашення, ніж зазначена в цьому пункті - на розсуд Банку. При цьому Сторони узгодили, що додаткових вимог до Клієнта щодо реалізації Банком свого права по нестягненню неустойки, не потрібні.

В разі, якщо Банк реалізує своє право щодо нестягнення неустойки згідно з пп. 3.7.1.6.1, Банк повідомляє Клієнта про таке протягом 5 (п'яти) днів з дати отримання грошей від Клієнта.

3.7.1.6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.7.1.6.1. У разі несвоєчасного виконання грошових зобов’язань, передбачених пп. 3.7.1.3.1.6 або пп.3.7.1.3.1.6.1, відповідна заборгованість вважається простроченою, і Клієнт за кожен день прострочення сплачує Банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ що діяла у період, за який сплачується пеня, у процентах річних від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу, виходячи із суми простроченої заборгованості та 360 днів у році. Пеня нараховується з наступного дня після закінчення строку / терміну для здійснення відповідного платежу згідно з умовами Договору.

Сторони узгодили, що сума пені, що підлягає стягненню на користь Банку, може бути на розсуд Банку зменшена. В разі зменшення Банком суми пені, що підлягає стягненню, Банк повідомляє про це Клієнта протягом 5 (п'яти) днів з дати прийняття рішення про зменшення суми пені. При цьому додаткові узгодження Сторін не потрібні.

3.7.1.6.2. У випадку порушення Клієнтом строків / термінів платежів за  зобов'язаннями зі сплати комісії за управління Гарантією або повернення наданого Банком кредиту більш ніж на 30 календарних днів, що стало причиною звернення Банку до судових органів, Клієнт сплачує Банку штраф. Розмір штрафу розраховується за  формулою: 1 000,00 грн (одна тисяча гривень 00 копійок) + 5 (п'ять) відсотків від суми заборгованості.

3.7.1.6.3. Сплата неустойки (штрафу, пені) не звільняє Клієнта від виконання своїх зобов’язань за Договором.

3.7.1.6.4. Нарахування неустойки, що передбачено п. 3.7.1.6.1, 3.7.1.6.2, у випадку, коли сума Гарантії дорівнює або перевищує 3 000 000,00 (три мільйона гривень 00 копійок), здійснюється протягом 5 (п’яти) років від дня, коли відповідне зобов’язання повинно було бути виконане Клієнтом. Нарахування неустойки, що передбачено п. 3.7.1.6.1, 3.7.1.6.2, у випадку, коли сума Гарантії менше 3 000 000,00 (трьох мільйонів гривень 00 копійок), здійснюється протягом 15 (п’ятнадцяти) років від дня, коли відповідне зобов’язання повинно було бути виконане Клієнтом.

3.7.1.6.5. Строки позовної давності за вимогами Банку щодо зобов’язань Клієнта, передбачених цим Договором, у випадку, коли сума Гарантії дорівнює або перевищує 3 000 000,00 (три мільйона гривень 00 копійок), встановлюються Сторонами тривалістю 5 (п’ять) років. Строки позовної давності за вимогами Банку щодо зобов’язань Клієнта, передбачених цим Договором, у випадку, коли сума Гарантії менше 3 000 000,00 (трьох мільйонів гривень 00 копійок), встановлюються Сторонами тривалістю 15 (п’ятнадцять) років.

3.7.1.7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

3.7.1.7.1. Договір набирає чинності з моменту підписання Сторонами Договору-заяви, за умови перерахування Клієнтом Покриття у розмірі, що зазначено у Договорі-заяві, а також виконання інших зобов'язань, що передують наданню Банком Гарантії, та діє до повного виконання Сторонами прийнятих на себе зобов’язань.

3.7.1.8. ІНШІ УМОВИ

3.7.1.8.1. У разі нотаріального посвідчення договору, всі витрати здійснюються за рахунок Клієнта.

3.7.1.8.2. Виключно за письмовим погодженням Банку вчиняти дії, що спрямовані на зміну правового статусу, реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, перетворення), виділ, зміну структури управління Клієнта. У випадку припинення або ліквідації Клієнта, останній зобов’язаний включити представника Банку до складу комісії з припинення / ліквідаційної комісії Клієнта для забезпечення майнових інтересів Банку.

3.7.1.8.3. Усі спори та розбіжності, що виникають з Договору чи у зв’язку з ним, підлягають розгляду відповідно до чинного законодавства України.

3.7.1.8.4. Будь-які повідомлення, запити та кореспонденція за Договором або у зв’язку з ним, що повинні бути в письмовій формі, можуть передаватися по електронній пошті, за умови, що ті оригінали юридично важливої кореспонденції і документації, які оформлені на папері, повинні передаватися визнаною в Україні кур’єрською службою / поштою або вручатися особисто. Будь-яке таке повідомлення повинно бути адресовано одержувачу на його адресу для зв’язків та листування, або за іншою адресою, яку може час від часу повідомляти в письмовій формі одержувач відправнику як адресу одержувача. Для доказу вручення повідомлення або документа буде достатнім довести, що доставка була здійснена особисто або що конверт, що містить повідомлення або документ, мав вірно вказану адресу і був відправлений (відповідно до вимог даного пункту, і всі поштові витрати були повністю оплачені), або що повідомлення електронною поштою було відправлено на адресу електронної пошти відповідної Сторони.

3.7.1.8.5.Клієнт повідомлений та підтверджує, що його персональні дані можуть бути передані Банком до ТОВ «Українському бюро кредитних історій», що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-д або іншого бюро кредитних історій, в порядку передбаченому Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій». До інформації стосовно Клієнта відносяться:

1) відомості, що ідентифікують Клієнта: повне найменування; місцезнаходження; дата і номер державної реєстрації, відомості про орган державної реєстрації; ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (далі - ідентифікаційний код); прізвище, ім’я та по батькові, паспортні дані керівника та головного бухгалтера; основний вид господарської діяльності;

2) відомості, що ідентифікують власників, які володіють 10 (десятьма) та більше відсотками статутного капіталу юридичної особи, для юридичних осіб - власників: повне найменування, місцезнаходження, дата та номер державної реєстрації, відомості про орган державної реєстрації, ідентифікаційний код;

3) відомості про грошові зобов’язання Клієнта: відомості про кредитний правочин (операцію з надання бланкової/ частково бланкової Гарантії) та зміни до нього; сума операції; вид валюти операції; термін і порядок виконання операції; відомості про припинення операції і спосіб припинення; інші відомості про операцію з надання Гарантії.

Під операцією з надання Гарантії розуміється Договір-заява відносно Гарантії.

3.7.1.8.6. Антикорупційне застереження.

При виконанні своїх зобов’язань за Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або цінностей, прямо або побічно, будь-яким особам, для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги.

При виконанні своїх зобов'язань за Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються застосованими для цілей Договору законодавством, як дача / отримання неправомірної вигоди, підкуп, провокація підкупу, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

У разі виникнення у Сторони підозри, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень Договору, відповідна Сторона зобов’язується повідомити іншу Сторону в письмовій формі. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинне бути надіслане протягом десяти робочих днів з дати письмового повідомлення.

У письмовому повідомленні Сторона зобов’язана послатися на факти або надати аргументи про можливість порушення будь-яких положень Договору другою Стороною, її афілійованими особами, працівниками або посередниками, що виражається в діях, які кваліфікуються чинним законодавством, як дача або одержання неправомірної вигоди, підкуп, провокація підкупу, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

У разі порушення однією Стороною зобов’язань утримуватися від заборонених дій та / або неотримання іншою Стороною в установлений Договором строк / термін підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться, інша Сторона має право розірвати Договір в односторонньому порядку повністю або в частині, надіславши письмове повідомлення про розірвання. Сторона, з чиєї ініціативи було розірвано Договір відповідно до положень цього пункту, має право вимагати відшкодування реального збитку, що виник в результаті такого розірвання.

3.7.1.8.7. За цим Договором Сторонами здійснюється обробка персональних даних з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносини у сфері статистики, а також аналітичного обліку в розрізі контрагентів шляхом формування відповідного реєстру (переліку) згідно Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних», інших норм та правил, а також відповідно до Статуту кожної Сторони цього Договору.

Персональні дані, що обробляються: ідентифікаційні дані (ім’я, адреса, телефон тощо); паспортні данні; реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), банківські реквізити, свідоцтво про державну реєстрацію особи, дані щодо системи оподаткування осіб, дані щодо здійснення адреси/місця здійснення діяльності, номер засобу зв'язку, електронна адреса), інших особистих відомостей, внесених до інформаційної програми 1С, інші відомості, отримані з метою виконання цього Договору.

Підставами для обробки персональних даних є укладення та виконання правочину, а саме цього Договору, необхідність виконання обов’язку володільця персональних даних, який передбачений законом, захист законних інтересів.

Цим Договором підтверджується повідомлення суб'єкта персональних даних про право на доступ до персональних даних, про право на захист персональних даних від незаконної обробки та про інші права, що передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних», про те, що кожна із Сторін буде реалізовувати його права в межах передбачених чинним законодавством. Додаткова інформація про те, як Банк здійснює обробку персональних даних, знаходиться у «Повідомленні про порядок і процедуру захисту персональних даних клієнтів Банку», яке доступно на головній сторінці сайту Банку.

3.7.1.8.8. Загальні запевнення та гарантії.

Кожна зі Сторін цим підтверджує, що:

- вона має усі передбачені чинним законодавством та установчими документами повноваження на підписання Договору-заяви та на виконання Договору;
- її представник, який підписує Договір-заяву та Додатки до Договору-заяви, має усі необхідні повноваження у відповідності до законодавства та установчих документів для того, щоб представляти Сторону та укласти від її імені Договір;
- не вимагається будь-яких подальших / попередніх затверджень / схвалень Договору та Додатків до нього;

- не існує будь-яких обмежень на укладення Стороною Договору (підписання представником Сторони Договору-заяви) та Додатків до нього;
- Сторони мають усі необхідні дозвільні документи, ліцензії, майнові права для того, аби виконувати умови Договору. Вказані документи та права є чинними на момент укладення Договору;

- Сторони зобов’язуються не пред’являти жодних претензій одна до одної щодо недійсності Договору та / або супровідних документів до нього, за умови що вони підписані особою, яка діє як представник Сторони, та скріплені печаткою Сторони (у випадку волевиявлення Сторони засвідчувати Договір печаткою).

3.7.1.8.9. Цей Договір, відповідно до статті 628 Цивільного кодексу України, є змішаним договором, що містить умови, які регулюють відносини гарантії як способу забезпечення виконання зобов’язань Клієнта перед Бенефіціаром, умови надання Банком та повернення Клієнтом кредиту зі сплатою процентів на користь Банку за користування коштами, а також умови щодо надання Клієнту Банком послуг з ведення рахунків Клієнта (у національній та/або іноземних валютах, як відкритих на дату укладання цього Договору, так і тих, що будуть відкриті протягом строку дії цього Договору) в частині проведення Банком платежів і розрахунків Клієнта (та, за необхідності, з одночасним виконанням доручення на здійснення купівлі/продажу/обміну (конвертації) валюти) з метою реалізації наданого Банку, в тому числі, відповідно до умов цього Договору, права на дебетовий переказ коштів з рахунків Клієнта.

3.7.1.8.10. Цей Договір, відповідно до статті 212 Цивільного кодексу України, в частині настання прав та обов'язків Сторін щодо надання Банком та повернення Клієнтом кредиту зі сплатою процентів на користь Банку за користування коштами, укладається під відкладальною обставиною. Відкладальною обставиною за цим Договором є необхідність задоволення Банком вимоги Бенефіціара щодо платежу за Гарантією, відсутність станом на дату здійснення Банком платежу за Гарантією необхідної (у повному обсязі) суми коштів Клієнта на Рахунку покриття, а також відсутність законодавчих і внутрішньобанківських обмежень (перешкод) щодо надання кредиту Клієнту відповідно до умов цього Договору.

3.7.1.8.11. Банк є платником податку на прибуток на загальних підставах.

 

Тарифи

№ тарифу Бізнес Назва послуги Тариф Примітка
1 Дирекція по роботі з бізнес-клієнтами Надання гарантії/контргарантії (окрім тендерної гарантії без забезпечення та гарантії для турагентів без забезпечення) 0,3% від суми гарантії/контргарантії (min 1 500,00 грн, max 30 000,00 грн) Усі тарифи зазначено без ПДВ. До гарантїї з частковим покриттям застосовуються тарифи по гарантії без забезпечення. Для гарантій під забезпечення грошовими коштами на рахунках покриття 2932/ 2952 при умові, що клієнт: а) юридична особа з класом фінансового стану 10, б) ФОП з класом фінансового стану 5, в) новостворене підприємство/ ФОП без розрахованого фінансового стану, застосовується тариф "Надання тендерної гарантії без забезпечення".
2 Дирекція по роботі з бізнес-клієнтами Надання тендерної гарантії без забезпечення - 2000 грн (для гарантії на суму до 75 000 грн включно); - 3000 грн (для гарантії на суму більше 75 000 до 150 000 грн включно); - 2% від суми гарантії (для гарантії на суму більше 150 000 до 1 000 000 грн включно); - 1,5% від суми гарантії (для гарантії на суму більше 1 000 000 грн). Усі тарифи зазначено без ПДВ. До гарантїї з частковим покриттям застосовуються тарифи по гарантії без забезпечення.
3 Дирекція по роботі з бізнес-клієнтами Надання/збільшення суми/подовження строку дії гарантії для турагентів без забезпечення на 1 рік 3 600,00 грн Усі тарифи зазначено без ПДВ. До гарантїї з частковим покриттям застосовуються тарифи по гарантії без забезпечення.
4 Дирекція по роботі з бізнес-клієнтами Унесення змін до гарантії/контргарантії** 1 000,00 грн Комісія береться за кожну зміну. У випадку одночасного внесення декількох змін сплачується одна комісія.
5 Дирекція по роботі з бізнес-клієнтами Управління гарантією/ контргарантією (стягується за всіма гарантіями, окрім гарантій під грошове забезпечення на рахунку покриття 2932/2952, тендерних гарантій без забезпечення та гарантій для турагентів без забезпечення)*** - Не менше 3% річних (min 500 грн щомісяця) – під заставу майнових прав на депозит; - Не менше 4% річних (min 500 грн щомісяця) – під заставу рухомого/нерухомого майна; - Не менше 5% річних (min 500 грн щомісяця) – під інше забезпечення, окрім депозиту/рухомого/нерухомого майна, або без забезпечення. Оплата банком по гарантії за рахунок коштів банку є наданням клієнтові кредиту на умовах, зазначених у договорі про надання гарантії. Усі тарифи зазначено без ПДВ. До гарантїї з частковим покриттям застосовуються тарифи по гарантії без забезпечення.
6 Дирекція по роботі з бізнес-клієнтами Авізування гарантії/ контргарантії по Україні, що отримана банком 0,1% від суми гарантії/ контргарантії (але не менше ніж 500,00 грн і не більше ніж 5 000,00 грн)
7 Дирекція по роботі з бізнес-клієнтами Авізування зміни умов гарантії/ контргарантії по Україні, що отримана банком, включаючи її дострокове закриття 500,00 грн