3.5. Депозити (Порядок відкриття та обслуговування депозитних вкладів юридичних осіб-резидентів та підприємців, що оформлюють депозити за схемами юридичних осіб-резидентів, за винятком бюджетних організацій, в Банку)

3.5.1. Розміщення коштів на депозитному рахунку в тому числі з використанням технології дистанційного відкриття рахунків депозиту через Систему "Приват 24 для бізнесу"

3.5.1.1. Предметом цього підрозділу Умов та Правил надання банківських послуг (далі – Умови та Правила) є внесення Клієнтом та прийняття Банком тимчасово вільних грошових коштів (далі - Вклад) в сумі та на строк, зазначених у Заяві про приєднання до Умов та Правил розміщення коштів на депозитному рахунку (далі – Заява про приєднання) із зобов'язанням виплачувати Клієнту суму Вкладу та проценти на умовах та в порядку, встановлених цим підрозділом Умов та Правил та Заявою про приєднання.

3.5.1.2. УМОВИ ТА ПРАВИЛА РОЗМІЩЕННЯ КОШТІВ НА «СТРОКОВОМУ ДЕПОЗИТІ»

3.5.1.2.1. Загальні положення

3.5.1.2.1.1. Клієнт на підставі статті 634 Цивільного кодексу України приєднується до Умов та Правил розміщення коштів на «Строковому депозиті» шляхом підписання Заяви про приєднання до Умов та Правил розміщення коштів на депозитному рахунку, в тому числі з використанням технології дистанційного відкриття рахунків депозиту через Систему «Приват24 для бізнесу»: вид вкладу — «Строковий депозит» (далі — Заява про приєднання). Заява про приєднання та цей підрозділ Умов та Правил разом становлять Договір банківського вкладу (далі — Договір).

3.5.1.2.1.2. Строк розміщення Вкладу - від 30-ти календарних днів.

3.5.1.2.2. Істотні умови

3.5.1.2.2.1. Істотні умови Договору зафіксовані у Заяві про приєднання.

3.5.1.2.3. Банк зобов’язується:

3.5.1.2.3.1. Відкрити Клієнту депозитний рахунок для обліку Вкладу Клієнта на підставі Заяви про приєднання з додержанням вимог законодавства щодо ідентифікації Клієнта та повідомлення фіскальних органів, зокрема з дотриманням умов п. 3.5.1.6.3 цього Договору та прийняти на депозитний рахунок кошти Клієнта на строк, визначений в Заяві про приєднання. Днем відкриття вкладного (депозитного) рахунку вважається дата підписання Клієнтом Заяви про приєднання.

3.5.1.2.3.2. Виплачувати Клієнту проценти в порядку та в розмірі, що визначені Заявою про приєднання.

3.5.1.2.3.3. Забезпечити повну схоронність Вкладу.

3.5.1.2.3.4. Повернути Клієнту Вклад і нараховані проценти не пізніше дня закінчення строку розміщення Вкладу відповідно до Заяви про приєднання з урахуванням умов підрозділу 3.5.1.2.10. цього Договору. В разі дострокової вимоги Клієнта повернути Вклад, повернення Вкладу і нарахованих процентів здійснюється Банком у дату його дострокового розірвання на підставі умов п. 3.5.1.2.10.5. цього Договору.

3.5.1.2.4. Банк має право:

3.5.1.2.4.1. Змінити розмір процентної ставки за Вкладом у разі зміни дисконтної ставки Національного банку України або вартості кредитних ресурсів з письмовим повідомленням про це Клієнта у порядку, передбаченому п. 3.5.1.6.5. цих Умов та Правил.

3.5.1.2.4.2. Банк має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Клієнта в одному з каналів: електронною поштою, у Системі «Приват24 для бізнесу», за допомогою SMS або через інші електронні канали за реквізитами, вказаними у клієнтській базі Банку, не менше, ніж за 2 робочі дні до дати розірвання.

При цьому в дату, зазначену у відповідному повідомленні Банку, договір вкладу вважається розірваним, а Банк діє щодо грошових коштів на вкладному рахунку наступним чином:

- Грошові кошти з вкладного рахунку повертаються Банком в безготівковій формі на зазначений у договорі рахунок Клієнта для повернення коштів чи за заявою Клієнта на інший його рахунок;

- В разі, якщо Клієнт є санкційною особою - грошові кошти з вкладного рахунку переказуються та обліковуються протягом дії санкцій на відповідному балансовому рахунку, призначеному для обліку кредиторської заборгованості за операціями з клієнтами банку;

- В інших випадках, визначених чинним законодавством України, грошові кошти  переказуються з вкладного рахунку в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.5.1.2.4.3. В разі, якщо Клієнт має прострочену заборгованість за кредитом, наданим Банком, або Клієнт є поручителем за кредитом, за яким існує прострочена заборгованість, для здійснення дебетового переказу за рахунок коштів, що розміщені на вкладному рахунку Клієнта, Банк має право на свій розсуд:

- після закінчення строку вкладу перерахувати вклад і нараховані проценти на поточний рахунок Клієнта та в подальшому використовувати їх для погашення заборгованості або

- в односторонньому порядку достроково розірвати договір банківського вкладу шляхом повідомлення Клієнта. Вклад і нараховані проценти перераховуються на поточний рахунок Клієнта та в подальшому використовуються для погашення заборгованості. Нарахування процентів проводиться за фактичну кількість днів з дати внесення / дати продовження вкладу за зниженою процентною ставкою з розрахунку 0,01 (нуль цілих одна сота) % річних.

Про це Банк надсилає Клієнту повідомлення за реквізитами, вказаними в клієнтській базі Банку, в одному з каналів: через e-mail, Систему “Приват24 для бізнесу”, за допомогою SMS або повідомленням через інші електронні канали із зазначенням дати розірвання Договору.

3.5.1.2.5. Клієнт зобов’язаний:

3.5.1.2.5.1. Перерахувати кошти Вкладу на депозитний рахунок у строк, що зазначений у Заяві про приєднання. В разі порушення Клієнтом обов'язку щодо перерахування коштів Вкладу на депозитний рахунок, що зазначений у Заяві про приєднання, протягом строку, визначеного у п. 2.3. Заяви про приєднання, Банк закриває рахунок, відкритий для обліку коштів Вкладу, днем, наступним за останнім днем, коли такий обов'язок мав бути виконаний Клієнтом.

3.5.1.2.6. Клієнт має право:

3.5.1.2.6.1. Отримувати інформацію про стан рахунку і поточні нараховані проценти на свою письмову вимогу.

3.5.1.2.6.2. Вимагати від Банку повернення Вкладу по закінченню строку розміщення у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Договором.

3.5.1.2.7. Порядок внесення Вкладу

3.5.1.2.7.1. Кошти, що вносяться Клієнтом на депозитний рахунок, перераховуються виключно з його поточного рахунку.

3.5.1.2.7.2. Переказ коштів Вкладу на депозитний рахунок здійснюється Банком цілодобово 24/7.

3.5.1.2.7.3. Поповнення Вкладу не допускається.

3.5.1.2.8. Проценти за Вкладом

3.5.1.2.8.1. Розмір процентів за Вкладом зафіксовано у Заяві про приєднання.

3.5.1.2.8.2. Проценти за Вкладом нараховуються щодня починаючи з дня, наступного за днем внесення Вкладу, з розрахунку фактичної кількості днів у місяці та році. При цьому, у період розрахунку процентів не включаються дні надходження та переказу грошових коштів за депозитним рахунком.

3.5.1.2.8.3. Проценти за Вкладом виплачуються за вибором Клієнта:

або щомісяця – в останній календарний день місяця на поточний рахунок Клієнта;

або у кінці строку Вкладу разом зі сплатою коштів Вкладу на поточний рахунок Клієнта;

або щомісяця – в останній календарний день місяця шляхом переказу процентів до суми Вкладу (капіталізація накопичених процентів за Вкладом) з подальшим нарахуванням процентів на суму поповнення за процентною ставкою цього Договору.

Проценти, що залишилися невиплаченими, підлягають виплаті одночасно з сумою Вкладу, або, за письмовою заявою Клієнта, перераховуються у поповнення Вкладу з подальшим подовженням строку дії цього Договору.

3.5.1.2.8.4. У разі дострокового розірвання Договору з ініціативи будь-якої із Сторін, проценти за Вкладом виплачуються за період фактичного строку дії Договору з урахуванням умов пунктів  3.5.1.6.6., 3.5.1.6.10. цього Договору.

3.5.1.2.9. Подовження строку Вкладу

3.5.1.2.9.1. Сторони узгодили, що у разі, якщо Клієнт не вимагає повернення суми Вкладу у дату, що зазначена у п. 2.4. Заяви про приєднання і Банк не заперечує проти подовження Вкладу, Вклад автоматично подовжується ще на один такий самий строк. Датою подовження строку Вкладу є день очікуваного закінчення строку, що визначений п. 2.4 Заяви про приєднання. Строк Вкладу подовжується неодноразово, автоматично, без явки Клієнта в Банк та без укладення додаткових угод до Договору.

3.5.1.2.9.2. Процентна ставка за подовженим Вкладом встановлюється на рівні поточної процентної ставки Банку, яка діє на дату подовження строку Вкладу. Про розмір процентної ставки за подовженим Вкладом Банк повідомляє Клієнта у порядку, передбаченому п. 3.5.1.6.7. цих Умов та Правил.

3.5.1.2.9.3. Якщо на дату подовження Вкладу, що відповідає даті, зазначеній у п. 2.4. Заяви про приєднання, Клієнт має заборгованість перед Банком за іншими договорами, строк Вкладу не подовжується, а кошти Вкладу повертаються на поточний рахунок Клієнта на умовах, передбачених Заявою приєднання.

3.5.1.2.10. Порядок повернення Вкладу

3.5.1.2.10.1. Для повернення Вкладу та нарахованих процентів по закінченню строку розміщення Вкладу, Клієнт у дату, визначену в п. 2.4 Заяви про приєднання, звертається письмово або через Систему «Приват24 для бізнесу» із Заявою про повернення Вкладу. Повернення частини коштів Вкладу не допускається.

3.5.1.2.10.2. Виплата Вкладу з депозитного рахунку Клієнта та виплата нарахованих процентів здійснюються на поточний рахунок Клієнта, відкритий в Банку або в іншому банку згідно реквізитів, зазначених у Заяві про приєднання або у письмовій Заяві про повернення Вкладу.

3.5.1.2.10.3. Виплата Вкладу Клієнту здійснюється у дату отримання Банком Заяви про повернення Вкладу.

3.5.1.2.10.4. У випадках перерахування коштів Вкладу та нарахованих процентів на поточний рахунок Клієнта, відкритий в іншому банку, підставою для перерахування коштів Вкладу є Заява про повернення Вкладу, подана Клієнтом письмово або через Систему «Приват24 для бізнесу». При цьому, виплата Вкладу здійснюється Банком цілодобово 24/7.

3.5.1.2.10.5. У разі подовження строку Вкладу один або кілька разів – проценти за попередні строки сплачуються в повному обсязі, у тому числі за початковою сумою Вкладу та нарахованими процентами, що додавалися до початкової суми Вкладу. 3.5.1.2.11. Строк дії Договору

3.5.1.2.11.1. Цей Договір діє до повного виконання Сторонами зобов'язань за Договором.

3.5.1.2.11.2. Сторони мають право розірвати Договір достроково за взаємною згодою, за винятком випадків, передбачених пунктами 3.5.1.6.6., 3.5.1.6.10., 3.5.1.6.13. цього розділу Умов та Правил надання банківських послуг, з письмовим (або наданням Клієнтом заяви через Систему «Приват24 для бізнесу») повідомленням про це іншої Сторони. При цьому в дату розірвання Договору Банк зобов'язується виплатити Клієнту Вклад і проценти відповідно до умов цього Договору.

3.5.1.3.11.3. Сторони узгодили, що в разі дострокового розірвання Договору шляхом обміну листами відповідно до п. 3.5.1.2.11.2. цього Договору, датою розірвання Договору вважається день отримання Стороною, яка ініціює розірвання Договору, письмової згоди другої Сторони.

3.5.1.2.11.4.  У разі припинення дії Договору відповідно до умов, передбачених п. 3.5.1.6.6. цього Договору, датою дострокового розірвання Договору вважається день, з якого застосовуватимуться зміни, зазначений у повідомленні Банку.

3.5.1.2.12.  Порядок звернення стягнення на Вклад за умови, що Вклад є забезпеченням по зобов’язанням перед Банком.

3.5.1.2.12.1. Сторони дійшли згоди, що в разі невиконання зобов'язань перед Банком, що забезпечені майновими правами на отримання Вкладу,  звернення стягнення на Вклад  здійснюється в порядку визначеному тільки у цьому Договорі та розуміють, що узгоджений порядок,  може відрізнятись від передбаченого

статтями 27-32 Закону України “Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень”.

3.5.1.2.12.2. З метою звернення стягнення на Вклад відповідно цього Договору, Банк перераховує грошові кошти на рахунок, зазначений у Договорі, на підставі якого виникло забезпечувальне обтяження (цесії, застави ін.) на Вклад.

3.5.1.2.12.3. Якщо умови цього Договору вимагають видачі Вкладу в повному обсязі, та розмір грошових коштів, що знаходяться на відповідному вкладному (депозитному) банківському рахунку або у разі курсової різниці валют, перевищує розмір забезпеченої обтяженням суми відповідно до умов договору цесії, застави,  Банк перераховує залишок коштів на поточний рахунок Клієнта у гривні.

3.5.1.2.12.4. Про намір звернути стягнення на Вклад  в позасудовому порядку, Банк зобов’язаний повідомити Клієнта використовуючи будь-які зазначені канали зв'язку: відправлення СМС-повідомлень на мобільний телефон клієнта; відправлення повідомлення за допомогою мобільного додатка “Viber” (з номера +38067523137, у разі встановлення мобільного додатку "Viber" для телефону, номер якого клієнт передав Банку під час його ідентифікації, і статусу "online" в мобільному додатку "Viber"), авторизація за допомогою мобільного телефону та OTP-пароля; поштовий лист; телеграма; повідомлення електронною поштою; повідомлення в банкоматах і терміналах самообслуговування; друк інформації на чеках в POS-терміналах; IVR-обдзвін; комунікації у мобільному додатку Приват24, в тому числі в чаті з персональним менеджером “Чат Sender”, а також за допомогою інших мобільних додатків Банка та інших засобів комунікації. При цьому в Умовах та правилах умови комунікації Банку з клієнтом за допомогою СМС-повідомлень, СМС-паролів, СМС-підтверджень передбачають в тому числі використання повідомлень у додатку "Viber".

Повідомлення надсилається одночасно з реєстрацією в Державному реєстрі відомостей про звернення стягнення на Вклад.

3.5.1.2.12.5. Клієнт дає згоду на те, що у разі не звернення до Банку у строки, достатні для погашення зобов’язань, з якими Клієнт ознайомлений раніше, він не має жодних претензій щодо порядку та строку стягнення на Вклад згідно цього Договору в позасудовому порядку, узгодженому цим Договором.

3.5.1.2.12.6. Банк не несе відповідальності за неможливість ознайомлення Клієнта із повідомленням Банку. Підписуючи цей Договір, Клієнт підтверджує ознайомлення про його умови та усвідомлює строки та порядок, в якому Банком буде звернено стягнення на Вклад згідно цього Договору.

3.5.1.3. УМОВИ ТА ПРАВИЛА РОЗМІЩЕННЯ КОШТІВ НА «ПОТОЧНОМУ ДЕПОЗИТІ»

3.5.1.3.1. Загальні положення

3.5.1.3.1.1. Клієнт на підставі статті 634 Цивільного кодексу України приєднується до Умов та Правил розміщення коштів на «Поточному депозиті» шляхом підписання Заяви про приєднання до Умов та Правил розміщення коштів на депозитному рахунку, в тому числі з використанням технології дистанційного відкриття рахунків депозиту через Систему «Приват24 для бізнесу»: вид вкладу — «Поточний депозит» (далі — Заява про приєднання). Заява про приєднання та цей підрозділ Умов та Правил разом становлять Договір банківського вкладу (далі — Договір).

3.5.1.3.1.2. Мінімальний строк розміщення Вкладу - від 3-х календарних днів.

3.5.1.3.2. Істотні умови

3.5.1.3.2.1. Істотні умови Договору зафіксовані у Заяві про приєднання.

3.5.1.3.3. Банк зобов’язується:

3.5.1.3.3.1. Відкрити Клієнту депозитний рахунок для обліку Вкладу Клієнта на підставі Заяви про приєднання з додержанням вимог законодавства щодо ідентифікації Клієнта та повідомлення фіскальних органів, зокрема з дотриманням умов п. 3.5.1.6.3. цього Договору та прийняти на депозитний рахунок кошти Клієнта на строк, визначений в Заяві про приєднання. Днем відкриття вкладного (депозитного) рахунку вважається дата підписання Клієнтом Заяви про приєднання.

3.5.1.3.3.2. Виплачувати Клієнту проценти в порядку та в розмірі, що визначені Заявою про приєднання.

3.5.1.3.3.3. Забезпечити повну схоронність Вкладу.

3.5.1.3.3.4. Повернути Клієнту Вклад і нараховані проценти не пізніше дня закінчення строку розміщення Вкладу або достроково за Заявою/платіжною інструкцією Клієнта в Системі «Приват24 для бізнесу» на поточний рахунок Клієнта з урахуванням умов, визначених у підрозділі 3.5.1.3.10.  цього Договору.

3.5.1.3.4. Банк має право:

3.5.1.3.4.1. Змінити розмір процентної ставки за Вкладом у разі зміни дисконтної ставки Національного банку України або вартості кредитних ресурсів з письмовим повідомленням про це Клієнта у порядку, передбаченому п. 3.5.1.6.5. цих Умов та Правил.

3.5.1.3.4.2. Розірвати Договір банківського вкладу у разі, якщо решта суми на депозитному рахунку буде меншою за мінімальну суму Вкладу, встановлену в п. 2.6. Заяви про приєднання, з письмовим повідомленням Клієнта про дату розірвання Вкладу. При цьому Банк зобов'язується повернути Клієнту суму Вкладу і виплатити нараховані проценти відповідно до Заяви про приєднання з урахуванням положень підрозділу 3.5.1.3.10. цього Договору за фактичний строк розміщення Вкладу в день його припинення.

3.5.1.3.4.3. Банк має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Клієнта в одному з каналів: електронною поштою, у Системі «Приват24 для бізнесу», за допомогою SMS або через інші електронні канали за реквізитами, вказаними у клієнтській базі Банку не менше, ніж за 2 робочі дні до дати розірвання.

При цьому в дату, зазначену у відповідному повідомленні Банку, договір вкладу вважається розірваним, а Банк діє щодо грошових коштів на вкладному рахунку наступним чином:

- Грошові кошти з вкладного рахунку повертаються Банком в безготівковій формі на зазначений у договорі рахунок Клієнта для повернення коштів чи за заявою Клієнта на інший його рахунок;

- В разі, якщо Клієнт є санкційною особою - грошові кошти з вкладного рахунку переказуються та обліковуються протягом дії санкцій на відповідному балансовому рахунку, призначеному для обліку кредиторської заборгованості за операціями з клієнтами банку;

- В інших випадках, визначених чинним законодавством України, грошові кошти  переказуються з вкладного рахунку в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.5.1.3.4.4. В разі, якщо Клієнт має прострочену заборгованість за кредитом, наданим Банком, або Клієнт є поручителем за кредитом, за яким існує прострочена заборгованість, для здійснення дебетового переказу за рахунок коштів, що розміщені на вкладному рахунку Клієнта, Банк має право на свій розсуд:

- після закінчення строку вкладу перерахувати вклад і нараховані проценти на поточний рахунок Клієнта та в подальшому використовувати їх для погашення заборгованості або

- в односторонньому порядку достроково розірвати договір банківського вкладу шляхом повідомлення Клієнта. Вклад і нараховані проценти перераховуються на поточний рахунок Клієнта та в подальшому використовуються для погашення заборгованості. Нарахування процентів проводиться за фактичну кількість днів з дати внесення / дати продовження вкладу за зниженою процентною ставкою з розрахунку 0,01 (нуль цілих одна сота) % річних.

Про це Банк надсилає Клієнту повідомлення за реквізитами, вказаними в клієнтській базі Банку, в одному з каналів: через e-mail, Систему “Приват24 для бізнесу”, за допомогою SMS або повідомленням через інші електронні канали із зазначенням дати розірвання Договору.

3.5.1.3.5. Клієнт зобов’язаний:

3.5.1.3.5.1. Перерахувати кошти Вкладу на депозитний рахунок у строк, що зазначений у Заяві про приєднання. В разі порушення Клієнтом обов'язку щодо перерахування коштів Вкладу на депозитний рахунок, що зазначений у Заяві про приєднання, протягом строку, визначеного у п. 2.1. Заяви про приєднання, Банк закриває рахунок, відкритий для обліку коштів Вкладу, днем, наступним за останнім днем, коли такий обов'язок мав бути виконаний Клієнтом.

3.5.1.3.6. Клієнт має право:

3.5.1.3.6.1. Поповнювати Вклад.

3.5.1.3.6.2. Вимагати від Банку повернення Вкладу частинами з урахуванням умов підрозділу 3.5.1.3.10. цього Договору на підставі Заяви/платіжної інструкції Клієнта, поданої/ого через Систему «Приват24 для бізнесу».

3.5.1.3.6.3. Вимагати від Банку повернення Вкладу по закінченню строку розміщення у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Договором.

3.5.1.3.6.4. Отримувати інформацію про стан рахунку і поточні нараховані проценти на свою письмову вимогу.

3.5.1.3.6.5. Достроково вимагати від Банку повернення Вкладу у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим розділом Умов та Правил.

3.5.1.3.7. Порядок внесення Вкладу

3.5.1.3.7.1. Кошти, що вносяться Клієнтом на депозитний рахунок, перераховуються виключно з його поточного рахунку.

3.5.1.3.7.2. Переказ коштів Вкладу на депозитний рахунок здійснюється Банком цілодобово 24/7.

3.5.1.3.7.3.  Поповнення Вкладу відбувається з використанням поточних рахунків Клієнта у Банку або інших банках шляхом надання Заяви/платіжної інструкції Клієнта через Систему «Приват24 для бізнесу».

3.5.1.3.7.4. З метою автоматичного поповнення Вкладу Клієнт може підключити додаткову послугу Банку – регулярних платежів з поточного рахунку.

3.5.1.3.8. Проценти за Вкладом

3.5.1.3.8.1. Розмір процентів за Вкладом зафіксовано у Заяві про приєднання.

3.5.1.3.8.2. Проценти за Вкладом нараховуються щодня починаючи з дня, наступного за днем внесення Вкладу, з розрахунку фактичної кількості днів у місяці та році. При цьому, у період розрахунку процентів не включаються дні надходження та перерахування грошових коштів за депозитним рахунком.

3.5.1.3.8.3. Проценти за Вкладом виплачуються за вибором Клієнта:

або щомісяця – в останній календарний день місяця на поточний рахунок Клієнта;

або у кінці строку Вкладу разом зі сплатою коштів Вкладу на поточний рахунок Клієнта.

Проценти, що залишилися невиплаченими, підлягають виплаті одночасно з сумою Вкладу, або, за письмовою заявою Клієнта перераховуються у поповнення Вкладу з подальшим продовженням строку дії цього Договору.

3.5.1.3.8.4. У разі дострокового розірвання Договору з ініціативи будь-якої із Сторін, проценти за Вкладом виплачуються за період фактичного строку дії Договору з урахуванням умов пунктів  3.5.1.3.4.2., 3.5.1.3.10.5., 3.5.1.6.6., 3.5.1.6.10. цього Договору.

3.5.1.3.9. Подовження строку Вкладу

3.5.1.3.9.1. Сторони узгодили, що у разі, якщо Клієнт не вимагає повернення суми Вкладу у дату, що зазначена у п. 2.3 Заяви про приєднання і Банк не заперечує проти подовження Вкладу, Вклад автоматично подовжується ще на один такий самий строк. Датою подовження строку Вкладу є день очікуваного закінчення строку, що визначений п. 2.3. Заяви про приєднання. Строк Вкладу подовжується неодноразово, автоматично, без явки Клієнта в Банк та без укладення додаткових угод до Договору.

3.5.1.3.9.2. Процентна ставка за подовженим Вкладом встановлюється на рівні поточної процентної ставки Банку, яка діє на дату подовження строку Вкладу. Про розмір процентної ставки за подовженим Вкладом Банк повідомляє Клієнта у порядку, передбаченому п. 3.5.1.6.7. цих Умов та Правил.

3.5.1.3.9.3. За подовженим Вкладом підключення послуги регулярних платежів відповідно до п. 3.5.1.3.7.4. цих Умов та Правил не передбачається.

3.5.1.3.9.4. Якщо на дату подовження Вкладу, що відповідає даті, зазначеній у п. 2.3. Заяви про приєднання, Клієнт має заборгованість перед Банком за іншими договорами, строк Вкладу не подовжується, а кошти Вкладу повертаються на поточний рахунок Клієнта на умовах, передбачених Заявою приєднання.

3.5.1.3.10. Порядок повернення Вкладу

3.5.1.3.10.1. Для повернення Вкладу та нарахованих процентів з урахуванням умов п. 3.5.1.3.10.5. цього Договору, Клієнт звертається письмово або через Систему «Приват24 для бізнесу» із Заявою про повернення Вкладу.

3.5.1.3.10.2. Для повернення частини Вкладу Клієнт звертається письмово або через Систему «Приват24 для бізнесу» із Заявою про повернення Вкладу або

платіжною інструкцією. Часткове повернення Вкладу здійснюється за рахунок коштів, що надійшли на депозитний рахунок останніми.

3.5.1.3.10.3. Виплата Вкладу/частини Вкладу з депозитного рахунку Клієнта та нарахованих процентів здійснюються на поточний рахунок Клієнта, відкритий в Банку або в іншому банку згідно реквізитів, зазначених у Заяві про приєднання або у письмовій Заяві про повернення Вкладу.

3.5.1.3.10.4. Виплата Вкладу або його частини Клієнту здійснюється у дату отримання Банком Заяви про повернення Вкладу/платіжної інструкції.

У випадках перерахування коштів Вкладу або частини коштів Вкладу на поточний рахунок Клієнта, відкритий в іншому банку, підставою для перерахування коштів Вкладу є Заява про повернення Вкладу/платіжна інструкція, подана Клієнтом письмово або через Систему «Приват24 для бізнесу». При цьому, виплата Вкладу здійснюється Банком цілодобово 24/7.

3.5.1.3.10.5. У разі, якщо кошти (у тому числі кошти довкладення) були затребувані Клієнтом до закінчення мінімального строку розміщення Вкладу, визначеного в Заяві про приєднання, проценти за Вкладом нараховуються та виплачуються за зниженою процентною ставкою, розмір якої визначено в п. 2.4. Заяви про приєднання та за період фактичного строку дії Договору у відповідності до пунктів 3.5.1.3.8.2., 3.5.1.3.10.1. та 3.5.1.3.10.2. цього Договору.

3.5.1.3.11. Строк дії Договору

3.5.1.3.11.1. Строк дії Договору визначений в Заяві про приєднання.

3.5.1.3.11.2. Сторони мають право за взаємною згодою розірвати Договір достроково, за винятком випадків, передбачених пунктами 3.5.1.3.4.2., 3.5.1.3.10.5., 3.5.1.6.6., 3.5.1.6.10., 3.5.1.6.13. цього Договору з письмовим (або наданням Клієнтом заяви через Систему «Приват24 для бізнесу») повідомленням про це іншої Сторони. При цьому в дату розірвання Договору Банк зобов'язується виплатити Клієнту Вклад і проценти відповідно умов цього Договору.

3.5.1.3.11.3. Сторони узгодили, що в разі дострокового розірвання Договору шляхом обміну листами відповідно до п. 3.5.1.3.11.2. цього Договору, датою розірвання Договору вважається день отримання Стороною, яка ініціює розірвання Договору, письмової згоди другої Сторони.

3.5.1.3.11.4.  У разі припинення дії Договору відповідно до умов, передбачених п. 3.5.1.3.4.2. цього Договору, датою розірвання Договору банківського вкладу вважається день, визначений в письмовому повідомленні Клієнта.

3.5.1.3.11.5.  У разі припинення дії Договору відповідно до умов, передбачених п. 3.5.1.3.10.5. цього Договору, датою розірвання Договору банківського вкладу вважається день отримання Банком Заяви або платіжної інструкції.

3.5.1.3.11.6. У разі припинення дії Договору відповідно до умов, передбачених п. 3.5.1.6.6. цього Договору, датою дострокового розірвання Договору вважається день, з якого застосовуватимуться зміни, зазначений у повідомленні Банку.

3.5.1.4.  УМОВИ ТА ПРАВИЛА РОЗМІЩЕННЯ КОШТІВ НА СТРОКОВОМУ ДЕПОЗИТІ “ТИЖНЕВИЙ ПЛЮС”

3.5.1.4.1. Загальні положення

3.5.1.4.1.1. Клієнт на підставі статті 634 Цивільного кодексу України приєднується до Умов та Правил розміщення коштів на строковому депозиті “Тижневий плюс” шляхом підписання Заяви про приєднання до Умов та Правил розміщення коштів на депозитному рахунку, в тому числі з використанням технології дистанційного відкриття рахунків депозиту через Систему “Приват24 для бізнесу”: вид вкладу — Строковий депозит “Тижневий плюс” (далі — Заява про приєднання). Заява про приєднання та цей підрозділ Умов та Правил разом становлять Договір

банківського вкладу (далі — Договір).

3.5.1.4.1.2. Строк розміщення  Вкладу - від 7-и календарних днів.

3.5.1.4.2. Істотні умови

3.5.1.4.2.1. Істотні умови Договору зафіксовані у Заяві про приєднання.

3.5.1.4.3. Банк зобов’язується:

3.5.1.4.3.1. Відкрити Клієнту депозитний рахунок для обліку Вкладу Клієнта на підставі Заяви про приєднання з додержанням вимог законодавства щодо ідентифікації Клієнта та повідомлення фіскальних органів, зокрема з дотриманням умов  п. 3.5.1.6.3. цього Договору, та прийняти на депозитний рахунок кошти Клієнта на строк, визначений в Заяві про приєднання. Днем відкриття вкладного (депозитного) рахунку вважається дата підписання Клієнтом Заяви про приєднання.

3.5.1.4.3.2. Виплачувати Клієнту проценти в порядку та в розмірі, що визначені Заявою про приєднання.

3.5.1.4.3.3. Забезпечити повну схоронність Вкладу.

3.5.1.4.3.4. Повернути Клієнту Вклад і нараховані проценти не пізніше дня закінчення строку розміщення Вкладу відповідно до Заяви про приєднання.

3.5.1.4.4. Банк має право:

3.5.1.4.4.1. Змінити розмір процентної ставки за Вкладом у разі зміни дисконтної ставки Національного банку України або вартості кредитних ресурсів з письмовим повідомленням про це Клієнта у порядку, передбаченому п. 3.5.1.6.5. цих Умов та Правил.

3.5.1.4.4.2. Банк має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Клієнта в одному з каналів: електронною поштою, у Системі «Приват24 для бізнесу», за допомогою SMS або через інші електронні канали за реквізитами, вказаними у клієнтській базі Банку не менше, ніж за 2 робочі дні до дати розірвання.

При цьому в дату, зазначену у відповідному повідомленні Банку, договір вкладу вважається розірваним, а Банк діє щодо грошових коштів на вкладному рахунку наступним чином:

- Грошові кошти з вкладного рахунку повертаються Банком в безготівковій формі на зазначений у договорі рахунок Клієнта для повернення коштів чи за заявою Клієнта на інший його рахунок;

- В разі, якщо Клієнт є санкційною особою - грошові кошти з вкладного рахунку переказуються та обліковуються протягом дії санкцій на відповідному балансовому рахунку, призначеному для обліку кредиторської заборгованості за операціями з клієнтами банку;

- В інших випадках, визначених чинним законодавством України, грошові кошти  переказуються з вкладного рахунку в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.5.1.4.4.2. В разі, якщо Клієнт має прострочену заборгованість за кредитом, наданим Банком, або Клієнт є поручителем за кредитом, за яким існує прострочена заборгованість, для здійснення дебетового переказу за рахунок коштів, що розміщені на вкладному рахунку Клієнта, Банк має право на свій розсуд:

- після закінчення строку вкладу перерахувати вклад і нараховані проценти на поточний рахунок Клієнта та в подальшому використовувати їх для погашення заборгованості або

- в односторонньому порядку достроково розірвати договір банківського вкладу шляхом повідомлення Клієнта. Вклад і нараховані проценти перераховуються на поточний рахунок Клієнта та в подальшому використовуються для погашення заборгованості. Нарахування процентів проводиться за фактичну кількість днів з дати внесення / дати продовження вкладу за зниженою процентною ставкою з розрахунку 0,01 (нуль цілих одна сота) % річних.

Про це Банк надсилає Клієнту повідомлення за реквізитами, вказаними в клієнтській базі Банку, в одному з каналів: через e-mail, Систему “Приват24 для бізнесу”, за допомогою SMS або повідомленням через інші електронні канали із зазначенням дати розірвання Договору.

3.5.1.4.5. Клієнт зобов’язаний:

3.5.1.4.5.1. Перерахувати кошти Вкладу на депозитний рахунок у строк, що зазначений у Заяві про приєднання. В разі порушення Клієнтом обов'язку щодо перерахування коштів Вкладу на депозитний рахунок, що зазначений у Заяві про приєднання, протягом строку, визначеного у п. 2.3. Заяви про приєднання, Банк закриває рахунок, відкритий для обліку коштів Вкладу, днем, наступним за останнім днем, коли такий обов'язок мав бути виконаний Клієнтом.

3.5.1.4.6. Клієнт має право:

3.5.1.4.6.1. Поповнювати Вклад.

3.5.1.4.6.2. Отримувати інформацію про стан рахунку і поточні нараховані проценти на свою письмову вимогу.

3.5.1.4.6.3. Клієнт має право вимагати від Банку повернення Вкладу по закінченню строку розміщення у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Договором.

3.5.1.4.7. Порядок внесення Вкладу

3.5.1.4.7.1. Кошти, що вносяться Клієнтом на депозитний рахунок, перераховуються виключно з його поточного рахунку.

3.5.1.4.7.2. Переказ коштів Вкладу на депозитний рахунок здійснюється Банком цілодобово 24/7.

3.5.1.4.7.3. Поповнення Вкладу відбувається з використанням поточних рахунків Клієнта у Банку або інших банках шляхом надання Заяви/платіжної інструкції Клієнта через Систему «Приват24 для бізнесу».

3.5.1.4.7.4. З метою автоматичного поповнення Вкладу Клієнт може підключити додаткову послугу Банку – регулярних платежів з поточного рахунку.

3.5.1.4.8. Проценти за Вкладом

3.5.1.4.8.1. Розмір процентів за Вкладом зафіксовано у Заяві про приєднання.

3.5.1.4.8.2. Проценти за Вкладом нараховуються щодня починаючи з дня, наступного за днем внесення Вкладу, з розрахунку фактичної кількості днів у місяці та році. В період розрахунку процентів не включаються дні надходження та перерахування грошових коштів (у тому числі за довкладеннями) за депозитним рахунком.

3.5.1.4.8.3. Проценти за Вкладом виплачуються за вибором Клієнта:

або щомісяця – в останній календарний день місяця на поточний рахунок Клієнта;

або у кінці строку Вкладу разом зі сплатою коштів Вкладу на поточний рахунок Клієнта.

Проценти, що залишилися невиплаченими, підлягають виплаті одночасно з сумою Вкладу, або, за письмовою заявою Клієнта, перераховуються у поповнення Вкладу з подальшим подовженням строку дії цього Договору.

3.5.1.4.8.4. Сторони узгодили порядок зростання процентів за Вкладом з урахуванням строку розміщення Вкладу та його подовження, що визначені у п. 3.5.1.4.9.1. цього Договору. Розмір зростання процентів зафіксований у таблиці до п. 3.5.1.4.9.1. цього Договору та узгоджений Сторонами у Заяві про приєднання.

3.5.1.4.8.5. У разі дострокового розірвання Договору з ініціативи будь-якої із Сторін, проценти за Вкладом виплачуються за період фактичного строку дії Договору з урахуванням умов пунктів  3.5.1.6.6., 3.5.1.6.10. цього Договору.

3.5.1.4.9. Подовження строку Вкладу

3.5.1.4.9.1. Сторони узгодили автоматичне подовження строку Вкладу, яке здійснюється у такому порядку: в разі, якщо Клієнт не вимагає повернення суми Вкладу у дату, що зазначена у п. 2.4. Заяви про приєднання і Банк не заперечує проти подовження Вкладу, то протягом перших 30 календарних днів від дати розміщення Вкладу, строк Вкладу автоматично подовжується на 7 календарних днів, а після спливу семиденного строку, в разі, якщо Клієнт не вимагає повернення суми Вкладу зі спливом цього строку - ще на 7 календарних днів. В разі, якщо Клієнт не вимагає повернення суми Вкладу зі спливом цього строку - ще на 9 календарних днів. Починаючи з 31-го календарного дня, в разі, якщо Клієнт не вимагає повернення суми Вкладу зі спливом цього строку, строк Вкладу автоматично подовжується на кожні 30 календарних днів.

Порядок подовження строку та застосування рівня відсоткової ставки за Вкладом такі:

День Вкладу

Строк подовження (період)

Розмір, на який збільшується відповідна ставка у певному періоду

8-й день

Подовження на 7 днів

зростає на 0,15 % річних

15-й день

Подовження на 7 днів

зростає на 0,5 % річних

22-й день

Подовження на 9 днів

зростає на 0,5 % річних

31-й день

Подовження на 30 днів

зростає на 1 % річних

61-й день та кожні наступні 30 днів

Подовження на 30 днів

процентна ставка, що зафіксована у п. 2.2 цього Договору, збільшується на 2,15 % річних

 3.5.1.4.9.2. Якщо на дату подовження Вкладу Клієнт має заборгованість перед Банком за іншими договорами, строк Вкладу не подовжується, а кошти Вкладу повертаються на поточний рахунок Клієнта на умовах, передбачених Заявою приєднання.

3.5.1.4.10. Порядок повернення Вкладу

3.5.1.4.10.1. Для повернення Вкладу та нарахованих процентів по закінченню строку розміщення Вкладу, Клієнт у дату, визначену в п. 2.4. Заяви про приєднання, звертається письмово або через Систему «Приват24 для бізнесу» із Заявою про повернення Вкладу. Повернення частини коштів Вкладу не допускається.

3.5.1.4.10.2. Виплата Вкладу з депозитного рахунку Клієнта та виплата нарахованих процентів здійснюються на поточний рахунок Клієнта, відкритий в Банку або в іншому банку згідно реквізитів, зазначених у Заяві про приєднання або у письмовій Заяві про повернення Вкладу.

3.5.1.4.10.3. Виплата Вкладу Клієнту здійснюється у дату отримання Банком Заяви про повернення Вкладу.

3.5.1.4.10.4. У випадках перерахування коштів Вкладу та нарахованих процентів на поточний рахунок Клієнта, відкритий в іншому банку, підставою для перерахування коштів Вкладу є Заява про повернення Вкладу, подана Клієнтом письмово або через Систему Приват24. При цьому, виплата Вкладу здійснюється Банком цілодобово 24/7.

3.5.1.4.11. Строк дії Договору

3.5.1.4.11.1. Договір діє до повного виконання Сторонами зобов'язань за Договором.

3.5.1.4.11.2. Сторони мають право розірвати Договір достроково за взаємною згодою, за винятком випадків, передбачених пунктами 3.5.1.6.6., 3.5.1.6.10., 3.5.1.6.13. цього розділу Умов та Правил надання банківських послуг, з письмовим (або наданням Клієнтом заяви через Систему «Приват24 для бізнесу») повідомленням про це іншої Сторони. При цьому в дату розірвання Договору Банк зобов'язується виплатити Клієнту Вклад і проценти відповідно до умов цього Договору.

3.5.1.4.11.3. Сторони узгодили, що в разі дострокового розірвання Договору шляхом обміну листами відповідно до п.3.5.1.4.11.2. цього Договору, датою розірвання Договору вважається день отримання Стороною, яка ініціює розірвання Договору, письмової згоди другої Сторони.

3.5.1.4.11.4. У разі припинення дії Договору відповідно до умов, передбачених п. 3.5.1.6.6. цього Договору, датою дострокового розірвання Договору вважається день, з якого застосовуватимуться зміни, зазначений у повідомленні Банку.

3.5.1.5. УМОВИ ТА ПРАВИЛА РОЗМІЩЕННЯ КОШТІВ НА СТРОКОВОМУ ДЕПОЗИТІ “ВІЛЬНИЙ ВИБІР”

3.5.1.5.1. Загальні положення

3.5.1.5.1.1. Клієнт на підставі статті 634 Цивільного кодексу України приєднується до Умов та Правил розміщення коштів на строковому депозиті «Вільний вибір» шляхом підписання Заяви про приєднання до Умов та Правил розміщення коштів на депозитному рахунку, в тому числі з використанням технології дистанційного відкриття рахунків депозиту через Систему «Приват24 для бізнесу»: вид вкладу — Строковий депозит «Вільний вибір» (далі — Заява про приєднання). Заява про приєднання та цей підрозділ Умов та Правил разом становлять Договір банківського вкладу (далі — Договір).

3.5.1.5.1.2. Строк розміщення Вкладу - від 60-и календарних днів.

3.5.1.5.2. Істотні умови

3.5.1.5.2.1. Істотні умови Договору зафіксовані у Заяві про приєднання.

3.5.1.5.3. Банк зобов’язується:

3.5.1.5.3.1. Відкрити Клієнту депозитний рахунок для обліку Вкладу Клієнта на підставі Заяви про приєднання з додержанням вимог законодавства щодо ідентифікації Клієнта та повідомлення фіскальних органів, зокрема з дотриманням умов п. 3.5.1.6.3. цього Договору та прийняти на депозитний рахунок кошти Клієнта на строк, визначений в Заяві про приєднання. Днем відкриття вкладного (депозитного) рахунку вважається дата підписання Клієнтом Заяви про приєднання.

3.5.1.5.3.2. Виплачувати Клієнту проценти в порядку та в розмірі, що визначені Заявою про приєднання.

3.5.1.5.3.3. Забезпечити повну схоронність Вкладу.

3.5.1.5.3.4. Повернути Клієнту Вклад і нараховані проценти не пізніше дня закінчення строку розміщення Вкладу відповідно до Заяви про приєднання з урахуванням умов підрозділу 3.5.1.5.10. цього Договору. В разі дострокової вимоги Клієнта повернути Вклад, повернення Вкладу і нарахованих процентів здійснюється Банком у дату його дострокового розірвання на підставі умов п. 3.5.1.5.10.5. цього Договору.

3.5.1.5.4. Банк має право:

3.5.1.5.4.1. Змінити розмір процентної ставки за Вкладом у разі зміни дисконтної ставки Національного банку України або вартості кредитних ресурсів з письмовим повідомленням про це Клієнта у порядку, передбаченому п. 3.5.1.6.5. цих Умов та Правил.

3.5.1.5.4.2. Банк має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Клієнта в одному з каналів: електронною поштою, у Системі «Приват24 для бізнесу», за допомогою SMS або через інші електронні канали за реквізитами, вказаними у клієнтській базі Банку не менше, ніж за 2 робочі дні до дати розірвання.

При цьому в дату, зазначену у відповідному повідомленні Банку, договір вкладу вважається розірваним, а Банк діє щодо грошових коштів на вкладному рахунку наступним чином:

- Грошові кошти з вкладного рахунку повертаються Банком в безготівковій формі на зазначений у договорі рахунок Клієнта для повернення коштів чи за заявою Клієнта на інший його рахунок;

- В разі, якщо Клієнт є санкційною особою - грошові кошти з вкладного рахунку переказуються та обліковуються протягом дії санкцій на відповідному балансовому рахунку, призначеному для обліку кредиторської заборгованості за операціями з клієнтами банку;

- В інших випадках, визначених чинним законодавством України, грошові кошти  переказуються з вкладного рахунку в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.5.1.5.4.3. В разі, якщо Клієнт має прострочену заборгованість за кредитом, наданим Банком, або Клієнт є поручителем за кредитом, за яким існує прострочена заборгованість, для здійснення дебетового переказу за рахунок коштів, що розміщені на вкладному рахунку Клієнта, Банк має право на свій розсуд:

- після закінчення строку вкладу перерахувати вклад і нараховані проценти на поточний рахунок Клієнта та в подальшому використовувати їх для погашення заборгованості або

- в односторонньому порядку достроково розірвати договір банківського вкладу шляхом повідомлення Клієнта. Вклад і нараховані проценти перераховуються на поточний рахунок Клієнта та в подальшому використовуються для погашення заборгованості. Нарахування процентів проводиться за фактичну кількість днів з дати внесення / дати продовження вкладу за зниженою процентною ставкою з розрахунку 0,01 (нуль цілих одна сота) % річних.

Про це Банк надсилає Клієнту повідомлення за реквізитами, вказаними в клієнтській базі Банку, в одному з каналів: через e-mail, Систему “Приват24 для бізнесу”, за допомогою SMS або повідомленням через інші електронні канали із зазначенням дати розірвання Договору.

3.5.1.5.5. Клієнт зобов’язаний:

3.5.1.5.5.1. Перерахувати кошти Вкладу на депозитний рахунок у строк, що зазначений у Заяві про приєднання. В разі порушення Клієнтом обов'язку щодо перерахування коштів Вкладу на депозитний рахунок, що зазначений у Заяві про приєднання, протягом строку, визначеного у п. 2.3. Заяви про приєднання, Банк закриває рахунок, відкритий для обліку коштів Вкладу, днем, наступним за останнім днем, коли такий обов'язок мав бути виконаний Клієнтом.

3.5.1.5.6. Клієнт має право:

3.5.1.5.6.1. Отримувати інформацію про стан рахунку і поточні нараховані проценти на свою письмову вимогу.

3.5.1.5.6.2. Вимагати від Банку повернення Вкладу по закінченню строку розміщення у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Договором.

3.5.1.5.6.3. Достроково вимагати від Банку повернення Вкладу у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим розділом Умов та Правил.

3.5.1.5.7. Порядок внесення Вкладу

3.5.1.5.7.1. Кошти, що вносяться Клієнтом на депозитний рахунок, перераховуються виключно з його поточного рахунку.

3.5.1.5.7.2. Переказ коштів Вкладу на депозитний рахунок здійснюється Банком цілодобово 24/7.

3.5.1.5.7.3. Поповнення Вкладу не допускається.

3.5.1.5.8. Проценти за Вкладом

3.5.1.5.8.1. Розмір процентів за Вкладом зафіксовано у Заяві про приєднання.

3.5.1.5.8.2. Проценти за Вкладом нараховуються щодня починаючи з дня, наступного за днем внесення Вкладу, з розрахунку фактичної кількості днів у місяці та році. При цьому, у період розрахунку процентів не включаються дні надходження та перерахування грошових коштів за депозитним рахунком.

3.5.1.5.8.3. Проценти за Вкладом виплачуються за вибором Клієнта:

або щомісяця – в останній календарний день місяця на поточний рахунок Клієнта;

або у кінці строку Вкладу разом зі сплатою коштів Вкладу на поточний рахунок Клієнта;

або у дату подовження строку Вкладу на поточний рахунок Клієнта.

Проценти, що залишилися невиплаченими, підлягають виплаті одночасно з сумою Вкладу, або, за письмовою заявою Клієнта, перераховуються у поповнення Вкладу з подальшим подовженням строку дії цього Договору.

3.5.1.5.8.4. У разі дострокового розірвання Договору з ініціативи будь-якої із Сторін, проценти за Вкладом виплачуються за період фактичного строку дії Договору з урахуванням умов пунктів   3.5.1.5.10.5., 3.5.1.6.6., 3.5.1.6.10. цього Договору.

3.5.1.5.9. Подовження строку Вкладу

3.5.1.5.9.1. Сторони узгодили, що у разі, якщо Клієнт не вимагає повернення суми Вкладу у дату, що зазначена у п. 2.4. Заяви про приєднання і Банк не заперечує проти подовження Вкладу, Вклад автоматично подовжується ще на один такий самий строк. Датою подовження строку Вкладу є день очікуваного закінчення строку, що визначений п. 2.4. Заяви про приєднання. Строк Вкладу подовжується неодноразово, автоматично, без явки Клієнта в Банк та без укладення додаткових угод до Договору.

3.5.1.5.9.2. Процентна ставка за подовженим Вкладом встановлюється на рівні поточної процентної ставки Банку, яка діє на дату подовження строку Вкладу. Про розмір процентної ставки за подовженим Вкладом Банк повідомляє Клієнта у порядку, передбаченому п. 3.5.1.6.7. цих Умов та Правил.

3.5.1.5.9.3. Якщо на дату подовження Вкладу, що відповідає даті, зазначеній у п. 2.4. Заяви про приєднання, Клієнт має заборгованість перед Банком за іншими договорами, строк Вкладу не подовжується, а кошти Вкладу повертаються на поточний рахунок Клієнта на умовах, передбачених Заявою приєднання.

3.5.1.5.10. Порядок повернення Вкладу

3.5.1.5.10.1. Для повернення Вкладу та нарахованих процентів по закінченню строку розміщення Вкладу, Клієнт у дату, визначену в п. 2.4. Заяви про приєднання, звертається письмово або через Систему «Приват24 для бізнесу» із Заявою про повернення Вкладу. Повернення частини коштів Вкладу не допускається.

3.5.1.5.10.2. Виплата Вкладу з депозитного рахунку Клієнта та виплата нарахованих процентів здійснюються на поточний рахунок Клієнта, відкритий в Банку або в іншому банку згідно реквізитів, зазначених у Заяві про приєднання або у письмовій Заяві про повернення Вкладу.

3.5.1.5.10.3. Виплата Вкладу Клієнту здійснюється у дату отримання Банком Заяви про повернення Вкладу.

3.5.1.5.10.4. У випадках перерахування коштів Вкладу та нарахованих процентів на поточний рахунок Клієнта, відкритий в іншому банку, підставою для перерахування коштів Вкладу є Заява про повернення Вкладу, подана Клієнтом письмово або через Систему «Приват24 для бізнесу». При цьому, виплата Вкладу здійснюється Банком цілодобово 24/7.

3.5.1.5.10.5. Цей Договір може бути достроково розірвано за ініціативою Клієнта шляхом подання Заяви письмово або через Систему «Приват24 для бізнесу».

У разі дострокового розірвання Договору з ініціативи Клієнта проценти за Вкладом

нараховуються та виплачуються за шкалою ставок, наведеної у п. 2.6. Заяви про приєднання, за період фактичного строку дії Договору згідно з умовами, визначеними в Заяві про приєднання та у відповідності до п. 3.5.1.5.8.2. цих Умов та Правил.

У випадку дострокового розірвання Договору з ініціативи Клієнта різниця між сумою раніше виплачених процентів і сумою процентів, перерахованою за зниженою процентною ставкою на початкову суму Вкладу, утримується Банком із суми Вкладу під час його повернення Клієнту.

3.5.1.5.10.6. У разі подовження строку Вкладу один або кілька разів – проценти за попередні строки сплачуються в повному обсязі у день подовження строку Вкладу. У випадку дострокового розірвання Договору з ініціативи Клієнта у наступному строку, після подовження строку Вкладу, за умови, що строк, на який було подовжено, ще не сплинув, проценти за Вкладом Клієнту виплачуються за шкалою ставок відповідно до фактичного строку розміщення коштів, що зазначена у п. 2.6. Заяви про приєднання, починаючи з дати подовження строку Вкладу.

3.5.1.5.11. Строк дії Договору

3.5.1.5.11.1. Цей Договір діє до повного виконання Сторонами зобов'язань за Договором.

3.5.1.5.11.2. Сторони мають право за взаємною згодою розірвати Договір достроково, за винятком випадків, передбачених пунктами 3.5.1.5.10.5., 3.5.1.6.6., 3.5.1.6.10., 3.5.1.6.13. цього Договору з письмовим (або наданням Клієнтом заяви через Систему «Приват24 для бізнесу») повідомленням про це іншої Сторони. При цьому в дату розірвання Договору Банк зобов'язується виплатити Клієнту Вклад і проценти відповідно до умов цього Договору.

3.5.1.5.11.3. Сторони узгодили, що в разі дострокового розірвання Договору шляхом обміну листами відповідно до п.3.5.1.5.11.2. цього Договору, датою розірвання Договору вважається день отримання Стороною, яка ініціює розірвання Договору, письмової згоди другої Сторони.

3.5.1.5.11.4.  У разі припинення дії Договору відповідно до умов, передбачених п. 3.5.1.5.10.5. цього Договору, датою розірвання Договору банківського вкладу вважається день отримання Заяви Банком.

3.5.1.5.11.5. У разі припинення дії Договору відповідно до умов, передбачених п. 3.5.1.6.6. цього Договору, датою дострокового розірвання Договору вважається день, з якого застосовуватимуться зміни, зазначений у повідомленні Банку.

3.5.1.5.12. Порядок звернення стягнення на Вклад за умови, що Вклад є забезпеченням по зобов’язанням перед Банком.

3.5.1.5.12.1. Сторони дійшли згоди, що в разі невиконання зобов'язань перед Банком, що забезпечені майновими правами на отримання Вкладу,  звернення стягнення на Вклад  здійснюється в порядку визначеному тільки у цьому Договорі та розуміють, що узгоджений порядок,  може відрізнятись від передбаченого статтями 27-32 Закону України “Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень”.

3.5.1.5.12.2. З метою звернення стягнення на Вклад відповідно цього Договору, Банк перераховує грошові кошти на рахунок, зазначений у Договорі, на підставі якого виникло забезпечувальне обтяження (цесії, застави ін.) на Вклад.

3.5.1.5.12.3. Якщо умови цього Договору вимагають видачі Вкладу в повному обсязі, та розмір грошових коштів, що знаходяться на відповідному вкладному (депозитному) банківському рахунку або у разі курсової різниці валют, перевищує розмір забезпеченої обтяженням суми відповідно до умов договору цесії, застави,  Банк перераховує залишок коштів на поточний рахунок Клієнта у гривні.

3.5.1.5.12.4. Про намір звернути стягнення на Вклад  в позасудовому порядку, Банк зобов’язаний повідомити Клієнта використовуючи будь-які зазначені канали зв'язку: відправлення СМС-повідомлень на мобільний телефон клієнта; відправлення повідомлення за допомогою мобільного додатка “Viber” (з номера +38067523137, у разі встановлення мобільного додатку "Viber" для телефону, номер якого клієнт передав Банку під час його ідентифікації, і статусу "online" в мобільному додатку "Viber"), авторизація за допомогою мобільного телефону та OTP-пароля; поштовий лист; телеграма; повідомлення електронною поштою; повідомлення в банкоматах і терміналах самообслуговування; друк інформації на чеках в POS-терміналах; IVR-обдзвін; комунікації у мобільному додатку Приват24, в тому числі в чаті з персональним менеджером “Чат Sender”, а також за допомогою інших мобільних додатків Банка та інших засобів комунікації. При цьому в Умовах та правилах умови комунікації Банку з клієнтом за допомогою СМС-повідомлень, СМС-паролів, СМС-підтверджень передбачають в тому числі використання повідомлень у додатку "Viber".

Повідомлення надсилається одночасно з реєстрацією в Державному реєстрі відомостей про звернення стягнення на Вклад.

3.5.1.5.12.5. Клієнт дає згоду на те, що у разі не звернення до Банку у строки достатні для погашення зобов’язань, з якими Клієнт ознайомлений раніше, він немає жодних претензій щодо порядку та строку стягнення на Вклад згідно цього Договору в позасудовому порядку узгодженому цим Договором.

3.5.1.5.12.6. Банк не несе відповідальності за неможливість ознайомлення Клієнта із повідомленням Банком та Клієнт підписуючи цей договір ознайомлений та усвідомлює строки та порядок в якому Банком буде проведено звернення стягнення на Вклад згідно цього Договору.

3.5.1.6. ІНШІ УМОВИ

3.5.1.6.1. Витрати, пов'язані з перерахуванням коштів на депозитний рахунок, покладаються на Клієнта.

3.5.1.6.2. У випадках перерахування коштів вкладу та нарахованих відсотків в іноземній валюті на поточний рахунок Клієнта в іншому банку, з урахуванням умов пунктів 3.5.1.2.10.4., 3.5.1.3.10.4., 3.5.1.4.10.4., 3.5.1.5.10.4.  цього розділу Умов та Правил надання банківських послуг, витрати, пов'язані з поверненням суми вкладу і виплатою належних за вкладом процентів, покладаються на Клієнта.

Останнє реалізується наданням Клієнтом платіжної інструкції міжнародного зразка (SWIFT) окремо на перерахування коштів вкладу та процентів з позначкою у полі 71 символу OUR (щодо вибору способу та порядку відшкодування комісійних іноземного банку за міжнародні перекази - відповідно до міжнародних правил розрахунків). При цьому переказ коштів на користь Клієнта за міжнародними переказами здійснюється іноземним банком в повному обсязі (або за вирахуванням комісійних іноземних банків-учасників траси платежу, у випадках використання іноземними банками складних - через кілька іноземних банків-трас платежу, що не прогнозується банком-відправником) окремо по кожному переказу. Клієнт оплачує Банку комісійні за міжнародні перекази у гривні на рахунок Банку окремо за кожний переказ, в сумі та в порядку відповідно до затверджених тарифів та процедур Банку.

Виплата процентів і повернення суми вкладу здійснюється Банком у відповідності з операційним часом по виконанню відповідних платежів.

У випадках перерахування коштів Вкладу та нарахованих процентів у національній валюті на поточний рахунок Клієнта в іншому банку з урахуванням умов цього Договору, витрати, пов'язані з поверненням суми Вкладу і виплатою належних за

вкладом процентів, покладаються на Клієнта. Дебетовий переказ комісії (як за рахунок власних коштів Клієнта, так і за рахунок кредитних коштів Банку) при цьому проводиться:

- відповідно до діючих тарифів Банку, термінів і порядку оплати, передбачених за проведення безготівкового платежу в національній валюті з використанням систем віддаленого доступу на рахунки в інших банках (фін. установах) протягом операційного дня з перерахування коштів Вкладу з депозитного рахунку Клієнта та виплати нарахованих процентів (за Тарифами Банку, розділ 3.1.2.);

- з поточного рахунку Клієнта в Банку, або враховується на рахунках заборгованості Клієнта.

3.5.1.6.3. Банк надсилає повідомлення про відкриття/закриття депозитного рахунку до контролюючого органу у день відкриття/закриття депозитного рахунку, а також іншу інформацію про стан депозитного рахунку на запити уповноважених посадових осіб відповідно до норм чинного законодавства. Клієнт надає згоду на виконання Банком законодавчих вимог щодо надання інформації про стан депозитного рахунку, з урахуванням виконання законодавчих вимог щодо збереження і розкриття банківської таємниці.

3.5.1.6.4. Сторони узгодили, що для повідомлення Клієнта про зміни до цього Договору, Банк на свій вибір здійснює повідомлення Клієнта: в письмовій формі або через встановлені засоби електронного зв'язку Банку і Клієнта, які дають змогу встановити дату відправлення такого повідомлення Клієнту (системи клієнт-банк, систему “Приват24 для бізнесу”, SMS-повідомлення або інші засоби). Сторони узгодили, що Банк має право на свій розсуд обирати та використовувати будь-який із способів, визначених цим пунктом, для будь-яких повідомлень, що повинні бути здійснені Банком згідно цього Договору.

3.5.1.6.5. Сторони узгодили, що Банк надає Клієнту пропозиції щодо зміни істотних умов Договору (у тому числі зміни тарифів, комісійної винагороди, інші збори за фінансові послуги) у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення повідомлення Клієнту, а саме: шляхом направлення повідомлень електронною поштою, у Системі «Приват24 для бізнесу», повідомлення у месенджерах не пізніше 5 календарних днів до дати такої зміни.

Зміни до Договору починають діяти з дати, зазначеної в повідомленні Банку, якщо інше не визначено чинним законодавством України.

3.5.1.6.6. У разі незгоди Клієнта зі змінами істотних умов Договору Клієнт має право розірвати Договір без будь-якої плати за його розірвання в порядку та на підставах, визначених цим Договором до дати застосування Банком змін, яка зазначена у повідомленні Банку. Зміни до Договору вважаються погодженими Клієнтом, якщо до дати, з якої вони застосовуватимуться, Клієнт не повідомить Банк про розірвання Договору у спосіб, визначений Договором, шляхом подання у Системі "Приват24 для бізнесу" до дати застосування Банком змін, яка зазначена у повідомленні Банку, Заяви про закриття рахунку, в тому числі підписаної електронним підписом. При цьому Банк зобов'язується повернути Клієнту суму Вкладу і виплатити нараховані проценти відповідно до Заяви про приєднання з урахуванням положень цього Договору за фактичний строк розміщення Вкладу в день його припинення.

3.5.1.6.7. Сторони узгодили, що у випадку зміни процентної ставки при подовженні вкладу на новий строк, Банк інформує Клієнта протягом 5 календарних днів після дати подовження Вкладу у спосіб, узгоджений Сторонами у п. 3.5.1.6.4. цих Умов та Правил.

3.5.1.6.8. У випадку накладення арешту на рахунки Клієнта (у тому числі на депозитний рахунок, на якому розміщено Вклад), проценти за Вкладом нараховуються у розмірі та відповідно до умов чинного Договору. У випадку накладання арешту на рахунки Клієнта (у тому числі на депозитний рахунок, на якому розміщено Вклад) на дату закінчення строку розміщення Вкладу, Сторони узгодили пролонгацію Вкладу із встановленням поточної процентної ставки Банку, яка діє на дату пролонгації строку Вкладу.

Виплата Вкладу на поточний рахунок, на який накладено арешт, здійснюється Банком на підставі та за реквізитами Заяви Клієнта.

Виплата Вкладу в разі накладення арешту на кошти на депозитному рахунку Клієнта, на якому розміщено Вклад, здійснюється Банком за умови скасування арешту в установленому законодавством порядку на підставі та за реквізитами Заяви про повернення Вкладу Клієнта, поданої до Банку через Систему «Приват 24 для бізнесу».

У випадку накладення арешту на рахунки Клієнта (у тому числі на депозитний рахунок, на якому розміщено Вклад) та виключення даного виду Вкладу з лінійки продажів Банку за строком або валютою, строк такого Вкладу пролонгується на рівний строк без нарахування процентів (нульова ставка річних) починаючи з дати пролонгації (що відповідає завершенню чинного строку за Договором). Виплата коштів за таким Вкладом здійснюється Банком автоматично за умови скасування арешту в установленому законодавством порядку.

3.5.1.6.9. У разі укладення між Банком і Клієнтом договору застави майнових прав на отримання грошових коштів по Вкладу, Банк має право за депозитним рахунком здійснювати операції, пов'язані з реалізацією майнових прав на суму коштів, що розміщені на депозитному рахунку, а також на перерахування грошових коштів з цього рахунку для задоволення своїх вимог у порядку, передбаченому пунктами 3.5.1.2.12. та 3.5.1.5.12.

3.5.1.6.10. За умови отримання повідомлення контролюючого органу з відмовою про взяття депозитного рахунку на облік в контролюючих органах, Банк протягом трьох календарних днів, включаючи день отримання повідомлення, розриває цей Договір. При цьому, проценти за користування Банком грошовими коштами не нараховуються та не сплачуються. Повернення Банком грошових коштів здійснюється на поточний рахунок Клієнта, з якого було переказ грошей за цим Договором.

3.5.1.6.11. Перед закриттям рахунку на умовах, зазначених у п. 3.5.1.6.10. цього Договору, Банк вживає ряд заходів, а саме:

- щоденно формує звіти по депозитним рахункам, які не зареєстровані в контролюючих органах;

- встановлює зв'язок з Клієнтом для вирішення проблеми у випадку, якщо підстава для відмови у прийомі контролюючим органом депозитному рахунку на облік така, яку можна усунути;

- якщо підстава для відмови у прийомі контролюючим органом депозитного рахунку на облік така, яку усунути неможливо, або ж відсутнє позитивне рішення щодо активації депозитного рахунку тривалий час (більше трьох календарних днів від дня реєстрації Банком відмови контролюючого органу в постановці депозитного рахунку на облік), Договір вважається розірваним з ініціативи Банку, при чому проценти за Вкладом Банком не сплачуються.

При неотриманні позитивного рішення контролюючого органу щодо реєстрації депозитного рахунку, Банк повертає кошти з депозитного рахунку на поточний рахунок Клієнта, з якого було виконано перерахування коштів за цим Договором.

3.5.1.6.12. Банк при нарахуванні Клієнту фізичній особі-підприємцю процентів за Вкладом виконує всі функції податкового агента. Оподаткування нарахованих процентів за вкладом проводиться в порядку, встановленому чинним законодавством України.

3.5.1.6.13. Сторони домовилися вважати договір неукладеним у разі незарахування коштів на депозитний рахунок у сумі відповідно до Заяви про приєднання протягом трьох банківських днів. У цьому випадку Банк закриває депозитний рахунок, відкритий для обліку коштів Вкладу, днем, наступним за останнім днем очікування Вкладу, з урахуванням умов п. 3.5.1.6.3. цього розділу Умов та Правил.

3.5.1.7. Персональні дані

3.5.1.7.1. Представники Сторін, уповноваженні на укладання цього Договору, підтверджують, що вони повідомлені, що їхні персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв’язку з укладанням цього Договору включаються до баз персональних даних Сторін.

3.5.1.7.2. Метою обробки персональних даних є підтвердження повноважень суб’єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених чинним законодавством України відносин.

3.5.1.7.3. Склад та зміст персональних даних є наступним: назви, місцезнаходження/місця проживання, реєстраційних даних (коду ЄДРПОУ, номеру державної реєстрації у єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), інформації щодо системи оподаткування (індивідуального податкового номеру, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, номеру свідоцтва про статус платника ПДВ), банківських реквізитів, електронних ідентифікаційних даних (IP-адреса, телефон, e-mail), прізвища, ім’я по батькові, особистого підпису та інших даних, що дають змогу ідентифікувати особу, що діє в інтересах та/або від імені однієї із Сторін, та інших даних, які передає одна Сторона іншій з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування, вивчення споживчого попиту та статистики, у маркетингових, інформаційних, рекламних, комерційних або інших аналогічних цілях. Сторони повідомлені про те, що їх персональні дані внесені в базу персональних даних, а також повідомлені про свої права згідно Закону України "Про захист персональних даних".