3.5. Депозити (Порядок відкриття та обслуговування депозитних вкладів юридичних осіб-резидентів та підприємців, що оформлюють депозити за схемами юридичних осіб-резидентів, за винятком бюджетних організацій, в Банку)

3.5.1. Розміщення коштів на поточному рахунку на умовах надання послуги нарахування відсотків на кошти незнижувального залишку поточного рахунку

3.5.1. Розміщення коштів на поточному рахунку на умовах надання послуги нарахування відсотків на кошти незнижувального залишку поточного рахунку.

3.5.1.1. ПРЕДМЕТ

3.5.1.1.1. Предметом цього розділу Умов та правил є внесення КЛІЄНТОМ та прийняття БАНКОМ тимчасово вільних грошових коштів на умовах встановлення незнижувального залишку, у сумі та на строк, що зазначені, та нарахування БАНКОМ процентів за користування коштами незнижувального залишку, з обов'язками виплачувати КЛІЄНТУ проценти на умовах та в порядку, що встановлені.

3.5.1.1.2. Нарахування вiдсоткiв за поточним рахунком Клiєнта здiснюється на умовах встановлення незнижувального залишку та нарахування відсотків за коштами незнижувального залишку, у відповідності до умов данних Умов та правил.

3.5.1.1.3. Дані Умови і правила розміщення грошових коштів на поточному рахунку на умовах надання послуги нарахування відсотків на кошти незнижуваного залишку поточного рахунку разом з Заявою КЛІЄНТА і Тарифами Банку складають договір про розміщення незнижуваного залишку на поточному рахунку КЛІЄНТА (далі - "Договір").

3.5.1.2. IСТОТНІ УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ НАРАХУВАННЯ ВІДСОТКІВ ЗА КОШТАМИ НЕЗНИЖУВАЛЬНОГО ЗАЛИШКУ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ

3.5.1.2.1. За цими Умовами та правилами КЛІЄНТ розміщує тимчасово вільні грошові кошти на умовах незнижувального залишку , у сумі, на поточний рахунок, на строк, зазначені у Заяві КЛІЄНТА.

Датою розміщення незнижувального залишку вважається дата надходження коштів у сумі, що зазначена, на поточний рахунок КЛІЄНТА за наявностю Заяви КЛІЄНТА про розміщення грошових коштів на поточному рахунку на умовах надання послуги нарахування відсотків за коштами незнижувального залишку поточного рахунку.

3.5.1.2.2. За користування коштами незнижувального залишку БАНК зобов'язується сплачувати КЛІЄНТУ проценти з розрахунку процентної ставки в розмірі, зазначеному у Заяві КЛІЄНТА.

3.5.1.2.3. КЛІЄНТ зобов'язується перерахувати вільні грошові кошти у сумі, обумовленій в пункті 3.5.1.2.1. цих Умо та правил за реквізитами, зазначеними у Заяві.протягом поточного банківського дня, у дату підписання Заяви Клієнта.

3.5.1.2.4. Строк розміщення незнижувального залишку на поточному рахунку встановлюється у Заяві Клієнта. На строк розміщення незнижувального залишку на поточному рахунку кошти в розмірі незнижувального залишку блокуються.

3.5.1.2.5. Проценти за коштами незнижувального залишку сплачуються КЛІЄНТУ: в кінці строку розміщення незнижувального залишку рахунку/щомісяця, кожної останньої дати календарного місяця шляхом зарахування на поточний рахунок, зазначений у пункті 3.5.1.2.3. цих Умов та правил. Проценти, що залишилися невиплаченими, підлягають виплаті у дату закінчення строку розміщення незнижувального залишку у відповідності до пункту 3.5.1.2.4. цих Умов та правил.

3.5.1.2.6. У випадку дострокового розірвання договору про розміщення незнижувального залишку з ініціативи КЛІЄНТА, проценти КЛІЄНТУ сплачуються у розмірі, передбаченому за вкладами на вимогу Банку, у відповідності до валюти незнижувального залишку, що розміщений, за весь період фактичного розміщення незнижувального залишку.

При цьому, у період розрахунку процентів не включаються дні надходження та списання грошових коштів незнижувального залишку за поточним рахунком (або дати початку та закінчення розміщення коштів на умовах незнижувального залишку поточного рахунку за цими Умовами та Правилами); різниця між сумою раніше виплачених процентів і сумою процентів, перерахованою за зниженою процентною ставкою, утримується Банком із суми незнижувального залишку у день розірвання договору про розміщення незнижувального залишку.

3.5.1.3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.5.1.3.1. КЛІЄНТ має право:

3.5.1.3.1.1. Отримувати інформацію про стан поточного рахунку на свою письмову вимогу.

3.5.1.3.1.2. Вимагати від БАНКУ розблокування коштів незнижувального залишку поточного рахунку, починаючи з дня закінчення строку розміщення грошових коштів рахунку на умовах надання послуги нарахування відсотків за коштами незнижувального залишку, передбаченого пунктом 3.5.1.2.4. в редакції цих Умов та правил.

3.5.1.3.1.3. Достроково розірвати Договір у порядку, передбаченому чинним Законодавством України та цими Умовами та правилами.

3.5.1.3.2. КЛІЄНТ зобов'язується:

3.5.1.3.6.1. Надати Заяву про розміщення коштів на умовах нарахування відсотків за незнижувальним залишком на поточному рахунку у БАНКУ.

3.5.1.3.3. БАНК зобов'язується:

3.5.1.3.3.1. У відповідності до Заяви КЛІЄНТА, прийняти на поточний рахунок, вказаний в пункті 3.5.1.2.3. цих Умов та правил, грошові кошти КЛІЄНТА на строк, вказаний в пункті 3.5.1.2.4. в редакції цих Умов та правил.

3.5.1.3.3.2. Виплачувати КЛІЄНТУ проценти в строки, згідно з пунктом 3.5.1.2.5. в редакції Умов та правил.

3.5.1.3.3.3. Забезпечити повне збереження коштів КЛІЄНТА.

3.5.1.3.3.4. Повернути КЛІЄНТУ кошти незнижувального залишку та нараховані проценти не пізніше дня закінчення строку його розміщення, передбаченого пунктом 3.5.1.2.4. в редакції Умов та правил, з урахуванням умов пунктів 3.5.1.4.2., 3.5.1.4.5. цієї Умов та правил; при достроковому розірванні відносин щодо розміщення незнижувального залишку та нарахування процентів за коштами незнижувального залишку поточного рахунку, розблокування коштів незнижувального залишку рахунку та сплата нарахованих за ним процентів здійснюються БАНКОМ в день (дату) дострокового розірвання зазначених відносин за Умовами та правилами, на підставі умов пункту 3.5.1.4.7. цих Умов та правил.

3.5.1.3.4. БАНК має право:

3.5.1.3.4.1. Змінювати розмір процентної ставки за користування коштами незнижувального залишку рахунку при зміні облікової ставки Національного банку України або вартості кредитних ресурсів, з письмовим повідомленням про це КЛІЄНТА за п'ять банківських днів до зміни ставки, з вказанням дати зміни. У випадку згоди на зміну процентної ставки КЛІЄНТ зобов'язаний письмово повідомити про це БАНК до настання строку зміни, зазначеному у повідомленні. При неотриманні від КЛІЄНТА відповіді зі згодою на зміну розміру процентної ставки до дати настання строку змін, Договір вважається припиненим за ініциативою Банку, у відповідності зі ст. 188 ГК України, днем зміни процентної ставки, вказаним у повідомленні БАНКУ. При цьому БАНК зобов'язується розблокувати кошти незнижувального залишку поточного рахунку КЛІЄНТА, що зазначений у пункті 3.5.1.2.3. цих Умов та правил та сплатити нараховані проценти, у відповідності із пунктами 3.5.1.2.2., 3.5.1.4.3., 3.5.1.4.4. Умов та правил, за фактичний строк користування коштами незнижувального залишку, у день припинення відносин за Договором.

Зміна умов щодо розміщення коштів незнижувального залишку рахунку та нарахування відсотків за ним оформлюється додатковою угодою.

3.5.1.4. СТРОКИ ТА РОЗРАХУНКИ

3.5.1.4.1. Нарахування процентів за коштами незнижувального залишку проводиться за період розміщення грошових коштів, починаючи з дня, наступного за днем надходження коштів на поточний рахунок (або за днем початку розміщення коштів рахунку на умовах незнижувального залишку за цими Умовами та правилами), вказаний в пункті 3.5.1.2.3. цих Умов та правил. День розблокування коштів незнижувального залишку рахунку у інтервал розрахунку процентів не включається.

3.5.1.4.2. Нарахування процентів за Договором проводиться щодня з розрахунку фактичної кількості днів у місяці та році.

Розрахунок процентів за депозитом здійснюється на основі простих процентів, методика наведена в підрозділі 1.3.28 цього Порядку.

3.5.1.4.3. СТОРОНИ мають право розірвати Договоір тільки за взаємною згодою, за винятком випадків згідно пунктів 3.5.1.3.4.1. , 3.5.1.4.7. цих Умов та правил, з письмовим повідомленням про це іншої сторони. При цьому, у день (дату) розірвання Договору БАНК зобов'язується розблокувати кошти незнижувального залишку рахунку та сплатити КЛІЄНТУ проценти, з урахуванням пунктів 3.5.1.2.2., 3.5.1.2.5., 3.5.1.2.6., 3.5.1.4.4. - 3.5.1.4.6 цих Умов та правил.

3.5.1.4.4. Датою дострокового розірвання Договору разі обміну листами, згідно з пунктом 3.5.1.4.7. цих Умов та правил, з ініціативи КЛІЄНТА, вважати день отримання КЛІЄНТОМ письмової згоди БАНКУ, з ініціативи БАНКУ - день отримання БАНКОМ письмової згоди КЛІЄНТА; у разі складання додаткової угоди про припинення відносин сторін за Договором, датою дострокового розірвання Договору вважається дата складання наступної додаткової угоди, або інша, що вказана у наступній додатковій угоді.

У випадку припинення дії розміщення незнижувального залишку рахунку згідно умов пункта 3.5.1.3.4.1., датою досторокового розірвання Договору вважається день зміни процентної ставки, зазначений у повідомленні БАНКУ.

3.5.1.4.5. У випадку дострокового розірвання Договору з ініціативи БАНКУ проценти виплачуються за період фактичного розміщення коштів незнижувального залишку рахунку відповідно до пунктів 3.5.1.2.2., 3.5.1.2.4. цих Умов та правил.

3.5.1.4.6. Якщо день виконання БАНКОМ зобов’язань припадає на неробочий день, розблокування коштів незнижувального залишку проводиться у той самий день, за винятком умов пункту 3.5.1.3.4. цих Умов та правил. При цьому проценти сплачуються за фактичний період розміщення коштів на умовах незнижувального залишку на рахунку до дня розблокування коштів, з урахуванням умов пунктів 3.5.1.3.4., 3.5.1.2.4.- 3.5.1.2.6.,3.5.1.4.3.-3.5.1.4.4. цих Умов та правил.

3.5.1.4.7. Сторони домовилися вважати цей Договір скасованим у разі ненадходження грошових коштів на рахунок, вказаний в пункті 3.5.1.2.3. цих Умов та правил, у сумі та строки, що наведені у пунктах 3.5.1.2.1.,3.5.1.2.3. цих Умов та правил, днем, наступним за днем ненадходження коштів незнижувального залишку рахунку у відповідності до умов зазначених пунктів.

3.5.1.5. ІНШІ УМОВИ

3.5.1.5.1. Все листування між БАНКОМ і КЛІЄНТОМ, у тому числі по зміні та розірванню Договору, може проводитись поштою або факсом з подальшою передачею оригіналів поштою (кур'єром) протягом двох днів. При цьому датою отримання іншою стороною переданого факсом листа є дата отримання і реєстрації його факсограми.

3.5.1.5.2. Всі попередні переговори, а також все попереднє листування з предмету Договору, втрачає силу з моменту його підписання обома сторонами.

3.5.1.5.3. Всі зміни, доповнення до Договору можуть мати місце тільки за взаємною згодою, оформляються додатковою угодою в письмовому вигляді.

3.5.1.5.4. Відмова від виконання зобов'язань і внесення змін у Договір допускається у порядку, передбаченому законодавством та цими Умовами та правилами.

3.5.1.5.5. У випадку зміни реквізитів, вказаних у Заяві КЛІЄНТА, КЛІЄНТ в п'ятиденний строк повідомляє про це БАНК.

3.5.1.5.6. Якість послуг, що надаються згідно цих Умов та правил, відповідають законодавству України, нормативним актам НБУ, регулюючим операції з залучення коштів юридичних осіб на рахунки у Банки.

3.5.1.5.7. У разі порушення будь-якою стороною Договору будь-якого грошового зобов'язання, винна сторона несе відповідальність перед іншою стороною виключно у вигляді сплати пені у розмірі 0,1 від облікової ставки НБУ (що діяла у період, за який сплачується пеня) від своєчасно неперерахованої суми, яка нараховується протягом одного місяця з моменту виникнення відповідного зобов'язання.

3.5.1.5.8. Всі відносини, що виходять з Договору, регламентуються чинним Законодавством України. Розбіжності, що витікають з Договору, вирішуються у порядку, передбаченому чинним Законодавством України.

3.5.1.5.9. Договір вступає в дію з дати підписання відповідного Заяви Клієнтом і діє на період, зазначений у пункті 3.5.1.2.4.

3.5.1.5.10. За умови отримання повідомлення-відповіді або корінця повідомлення контролюючого органу з відмовою про взяття рахунку на облік в контролюючих органах , далі - повідомлення, БАНК протягом трьох календарних  днів, включаючи день отримання повідомлення, розриває цей Договір. При цьому, проценти за користування БАНКОМ грошовими коштами в розмірі незнижувального залишку не нараховуються та не сплачуються. Повернення БАНКОМ грошових коштів здійснюється на поточний рахунок Клієнта, з якого було зарахування грошей за цим Договором.

3.5.1.5.11. Перед закриттям рахунку на умовах, зазначених у п.3.5.1.5.10, Банк вживає ряд заходів, а саме:

- щоденно формує звіти по рахункам, які не зареєстровані в контролюючих органах;

- встановлює зв'язок з Клієнтом для розв'язання проблеми у випадку, якщо підстава для відмови у прийомі контролюючим органом рахунку на облік така, яку можна усунути;

- якщо підстава для відмови у прийомі контролюючим органом рахунку на облік така, яку усунути неможливо, або ж відсутнє позитивне рішення щодо активації рахунку тривалий час (більше трьох календарних днів від дня реєстрації Банком відмови контролюючого органу в постановці рахунку на облік), угода розривається з ініціативи Банку, при чому відсотки за такою угодою Банком не сплачуються.

При неотриманні позитивного рішення контролюючого органу щодо реєстрації рахунку, Банк повертає кошти з рахунку на поточний рахунок Клієнта, з якого було виконано перерахування коштів.