3.4. Картки (Порядок відкриття та обслуговування пластикових платіжних карток для корпоративних Клієнтів ПриватБанку)

3.4.1. Бізнес картка

3.4.1.1. Предмет Договору

3.4.1.1.1. Банк на умовах, визначених цим Договором, зобов'язується емітувати та надати у використання Клієнтові корпоративний (бізнесовий) платіжний інструмент  у вигляді одного або обох її видів: «Корпоративна картка» та/або «Картка «Ключ до рахунку» (або Електронний платіжний засіб/ або Платіжна картка (Платіжні картки)/ або Платіжний інструмент) “Бізнес-картка” Міжнародних платіжних систем Visa або Mastercаrd, а Клієнт зобов'язується сплачувати Банку винагороду, передбачену чинними Тарифами Банку.

3.4.1.1.2. Клієнт приєднується до Договору шляхом підписання Заяви про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг АТ КБ “ПриватБанк” “Корпоративна картка” (далі — Заява про приєднання) шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису у Системі “Приват24 для бізнесу”.

3.4.1.1.3. Істотні умови Договору визначені Заявою про приєднання.

3.4.1.1.4. Електронний платіжний засіб є власністю Банку і надається Клієнту або його довіреній особі відповідно до умов Договору.

3.4.1.1.5. Вид Електронного платіжного засобу, що емітується Банком, тип його носія ідентифікаційних даних (магнітна смуга, мікросхема, чіп), реквізити, які наносяться на нього у графічному вигляді, визначаються платіжною організацією відповідної платіжної системи, у якій цей Електронний платіжний засіб застосовується, з урахуванням вимог, встановлених відповідними державними стандартами України, і міжнародних стандартів, прийнятими Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO).

3.4.1.1.6. Платіжна картка містить обов'язкові реквізити, визначені законодавством.

Строк дії Електронного платіжного засобу зазначений на лицьовому боці (місяць і рік). Електронний платіжний засіб дійсний до останнього календарного дня зазначеного місяця.

3.4.1.2. Права та обов'язки Клієнта:

3.4.1.2.1. Клієнт має право:

3.4.1.2.1.1. Клієнт має право одержувати виписки про рух коштів за його рахунком безпосередньо у відділенні Банку в межах графіку роботи відділення, за вимогою Клієнта поштою, електронною поштою, у вигляді текстового повідомлення на мобільний телефон, через банкомат, а також цілодобово у “Системі Приват24 для бізнесу”.

3.4.1.2.1.2. Звертатися до Банку для випуску додаткових Електронних платіжних засобів в порядку та на умовах, визначених законодавством та цим Договором.

3.4.1.2.2.  Клієнт зобов'язується:

3.4.1.2.2.1. Перед першим використанням Електронного платіжного засобу Клієнт (Держатель Електронного платіжного засобу) зобов'язаний самостійно встановити на ньому PIN-код.

3.4.1.2.2.2. В разі закінчення строку дії Електронного платіжного засобу для його перевипуску Клієнт (Держатель Електронного платіжного засобу) зобов'язаний звернутися до Банку. Електронні платіжні засоби, строк дії яких закінчився, підлягають знищенню Банком (крім втрачених або викрадених).

3.4.1.2.2.3. Клієнт зобов'язаний надавати до Банку документи, які підтверджують наявність трудових правовідносин між Клієнтом та Держателем (Держателями) Електронного платіжного засобу. В разі ненадання Клієнтом Банку таких документів, Банк має право відмовитись від Договору або тимчасово припинити надання послуг за Договором до надання таких документів.

3.4.1.2.2.4. В разі виникнення за рахунком Клієнта несанкціонованого овердрафту, Клієнт зобов'язується у повному обсязі погасити такий несакціонований овердрафт у календарну дату, наступну за датою його виникнення.

В разі прострочення погашення несанкціонованого овердрафту відповідно до абз.1 цього пункту, починаючи з дня, що є наступним за днем спливу строку його погашення, Клієнт, на підставі ст.625 ЦКУ зобов'язується сплатити на користь Банку заборгованість за несанкціонованим овердрафтом, а також 40,5% процентів річних від простроченої суми заборгованості. 

3.4.1.3. Права та обов'язки Банка

3.4.1.3.1. Банк має право:

3.4.1.3.1.1. Банк має право встановлювати ліміти (обмеження) на суми і кількість операцій з отримання готівки з застосуванням Електронного платіжного засобу.

3.4.1.3.1.2. Банк має право зупиняти платіжні операції (в т.ч. операції із зарахування коштів на рахунок Клієнта), які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення відповідно до вимог законодавства України та цього Договору.

3.4.1.3.1.3. Банк має право встановлювати кількість Електронних платіжних засобів, що можуть бути емітовані а цим Договором.

3.4.1.3.2. Банк зобов'язується:

3.4.1.3.2.1. Банк зобов'язується надавати Клієнту на його вимогу виписки про рух коштів за його рахунком.

Виписка про рух коштів доступна Клієнту у Системі “Приват24 для бізнесу” цілодобово на безоплатній основі.

3.4.1.3.2.2. Замість втраченого/технічно несправного Електронного платіжного засобу Банк зобов'язаний надати Клієнту новий.

3.4.1.4. Виконання платіжних операцій та порядок розрахунків

3.4.1.4.1. Порядок виконання платіжних операцій та розрахунків  визначено у Заяві про приєднання.

3.4.1.5. Відповідальність Сторін

3.4.1.5.1. При невиконанні або неналежному виконанні своїх зобов'язань однієї із Сторін, інша Сторона має право зажадати від винної Сторони виконання прийнятих на себе зобов'язань, а також відшкодування заподіяних нею збитків.

3.4.1.5.2. Клієнт несе повну фінансову відповідальність за ліміти видаткових операцій (Резерв залишку) на використання Корпоративних платіжних карток, що встановлені ним за допомогою Дистанційних каналів обслуговування.

Резерв залишку - загальна сума видаткових операцій, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій. Резерв залишку встановлюється та змінюється  Клієнтом у Системі “Приват24 для бізнесу”.

3.4.1.5.3. В разі прострочення погашення несанкціонованого овердрафту відповідно до п. 3.4.1.2.2.4. Умов та Правил Клієнт зобов'язується сплатити Банку пеню в розмірі подвійної облікової  ставки НБУ від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення.

3.4.1.6. Строк дії Договору та порядок внесення змін

3.4.1.6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладання та діє 4 роки, але не менше, ніж до повного виконання зобов'язань Сторонами за цим Договором. Договір вважається продовженим на кожні наступні 4 роки в разі, якщо за 30 днів до дати закінчення дії цього Договору жодна зі Сторін не заявила про намір його розірвання (Банк може повідомляти Клієнта про намір розірвання одним з таких способів: в письмовій формі, через встановлені засоби електронного зв'язку Банку та Клієнта: Система “Приват24 для бізнесу”, SMS-повідомлення на останні відомі Банку номери телефонів, надані Банку при ідентифікації та актуалізації відомостей про Клієнта, або іншими засобами. Клієнт може повідомляти Банк про намір розірвання Договору в письмовій формі).

3.4.1.6.2. Цей Договір припиняється після закінчення строку дії цього Договору або за настання інших обставин, встановлених вимогами чинного законодавства та цим Договором.

3.4.1.6.3. Сторони мають право розірвати цей Договір шляхом направлення повідомлення одна одній у строк не менше, ніж за 30 календарних днів до бажаної дати розірвання Договору.

3.4.1.6.4. Банк надає Клієнту пропозиції щодо зміни істотних умов Договору у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення повідомлення Клієнту, а саме: шляхом направлення повідомлень електронною поштою або у Системі «Приват24 для бізнесу» або повідомлення у месенджерах не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати, з якої застосовуватимуться зміни. Зміни до правил використання Електронного платіжного засобу або тарифів є погодженими Клієнтом та не потребують укладення додаткових угод, якщо до дати, з якої вони застосовуватимуться, Клієнт письмово не повідомить Банк про розірвання Договору.

 

Тарифи

№ тарифу Бізнес Назва послуги Тариф Примітка
1 Малий і Середній Бізнес/Корпоративний бізнес Оформлення картки миттєвого випуску окремо не тарифікується
2 Малий і Середній бізнес / Корпоративний бізнес Оформлення Digital картки окремо не тарифікується
3 Малий і Середній бізнес / Корпоративний бізнес Оформлення картки з фото Базові тарифи - 200 грн; Пакет «Бізнес Старт» - 150 грн; Пакет «Бізнес Комфорт» - 100 грн; Пакет «Бізнес ПРО» - 50 грн.
4 Малий і Середній бізнес / Корпоративний бізнес Комісія за зняття власних коштів в Україні Базові тарифи - 1,2% Пакети: «Бізнес Старт», «Бізнес Комфорт» та «Бізнес ПРО» - 1%
5 Малий і Середній бізнес / Корпоративний бізнес Комісія за зняття власних коштів за кордоном 2%
6 Малий і Середній бізнес / Корпоративний бізнес Комісія за зняття коштів за рахунок “Кредитного ліміту” в Україні та за кордоном 3%
7 Малий і Середній бізнес / Корпоративний бізнес Додаткова комісія за зняття власних коштів у пунктах видачі готівки ПриватБанку понад 100 тис.грн. з однієї картки без попереднього замовлення коштів (утримується з суми, що перевищує 100 тис.грн.) 0,25%
8 Малий і Середній бізнес / Корпоративний бізнес Додаткова комісія за зняття готівки без присутності картки в касі 0,2% min 5 грн
9 Малий і Середній бізнес / Корпоративний бізнес Друк в банкоматі і ТСО чека з балансом картки окремо не тарифікується
10 Малий і Середній бізнес / Корпоративний бізнес Комісія за проведення оплати товарів / послуг в торгово-сервісній мережі та Internet окремо не тарифікується
11 Малий і Середній бізнес / Корпоративний бізнес Комісія за проведення платежу з картки на: - картку для виплат та інтернет-картки, за нецільове поповнення в рамках зарплатного проекту та масових виплат 0,7% від суми
12 Малий і Середній бізнес / Корпоративний бізнес Комісія за проведення платежу з картки за рахунок “Кредитного ліміту” за винятком розрахунків в торгівельній мережі 3%
13 Малий і Середній бізнес / Корпоративний бізнес Комісія за зняття коштів за рахунок “Кредитного ліміту “Підприємницький” в Україні та за кордоном 4%
14 Малий і Середній бізнес / Корпоративний бізнес Комісія за проведення платежу з картки за рахунок “Кредитного ліміту “Підприємницький” за винятком розрахунків в торгівельній мережі 4%