3.4. Картки (Порядок відкриття та обслуговування пластикових платіжних карток для корпоративних Клієнтів ПриватБанку)

3.4.1. Бізнес картка

     

3.4.1.1. Предмет Договору

3.4.1.1.1. Банк на умовах, визначених цим Договором, зобов'язується емітувати та надати у використання Клієнтові Електронний платіжний засіб “Бізнес картка” у вигляді одного або обох її видів: «Корпоративна картка» та/або «Картка «Ключ до рахунку» (або Електронні платіжні засоби) Міжнародних платіжних систем Visa або Mastercаrd, а Клієнт зобов'язується сплачувати Банку винагороду, передбачену чинними Тарифами Банку.

3.4.1.1.2. Клієнт приєднується до Договору шляхом підписання Заяви про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг АТ КБ “ПриватБанк” “Корпоративна картка” (далі — Заява про приєднання) шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису у Системі “Приват24 для бізнесу”.

3.4.1.1.3. Істотні умови Договору визначені Заявою про приєднання.

3.4.1.1.4. Електронний платіжний засіб є власністю Банку і надається Клієнту або його довіреній особі відповідно до умов Договору.

3.4.1.1.5. Вид Електронного платіжного засобу, що емітується Банком, тип його носія ідентифікаційних даних (магнітна смуга, мікросхема та інше), реквізити, які наносяться на нього у графічному вигляді, визначаються платіжною організацією відповідної платіжної системи, у якій цей Електронний платіжний засіб застосовується, з урахуванням вимог, встановлених відповідними державними стандартами України, і міжнародних стандартів, прийнятими Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO).

3.4.1.1.6. Обов'язковими реквізитами, які наносяться на Електронний платіжний засіб, є реквізити, що дають можливість ідентифікувати платіжну систему та емітента.

Електронний платіжний засіб повинен містити реквізити (у графічному та/або електронному вигляді), які дають можливість ідентифікувати його держателя.

Строк дії Електронного платіжного засобу зазначений на лицьовому боці (місяць і рік). Електронний платіжний засіб дійсний до останнього календарного дня зазначеного місяця.

3.4.1.1.7. Терміни здійснення переказу за допомогою електронних платіжних засобів визначаються законодавством України та Правилами платіжних систем.

3.4.1.1. Права та обов'язки Клієнта:

3.4.1.1.1. Клієнт має право:

3.4.1.1.1.1. Клієнт має право одержувати виписки про рух коштів за його рахунком безпосередньо у відділенні Банку в межах графіку роботи відділення, за вимогою Клієнта поштою, електронною поштою, у вигляді текстового повідомлення на мобільний телефон, через банкомат, а також цілодобово у “Системі Приват24 для бізнесу”.

3.4.1.1.1.2. Звертатися до Банку для випуску додаткових Електронних платіжних засобів в порядку та на умовах, визначених законодавством та цим Договором.

3.4.1.1.2. Клієнт зобов'язується:

3.4.1.1.2.1. Перед першим використанням Електронного платіжного засобу Клієнт (Держатель Електронного платіжного засобу) зобов'язаний самостійно встановити на ньому PIN-код.

3.4.1.1.2.2. У разі виявлення Клієнтом розбіжностей між операціями/сумою, зазначеними у виписці, з фактично виконаними/сплаченими, Клієнт зобов'язаний до кінця календарного місяця, наступного за звітним, інформувати Банк щодо суті виявлених розбіжностей. За відсутності від Клієнта претензій по виписці або у разі неотримання ним виписки з будь-яких причин протягом місяця, наступного за звітним, вона вважається підтвердженою, і подальші претензії по ній Банком не приймаються. Суми операцій, опротестованих Клієнтом, повертаються на рахунок після повного врегулювання питання з протилежною стороною – Банком, що представив операцію до оплати.

3.4.1.1.2.3. В разі закінчення строку дії Електронного платіжного засобу для його перевипуску Клієнт (Держатель Електронного платіжного засобу) зобов'язаний звернутися до Банку. Електронні платіжні засоби, строк дії яких закінчився, підлягають знищенню Банком (крім втрачених або викрадених).

3.4.1.1.2.4. Клієнт зобов'язаний надавати до Банку документи, які підтверджують наявність трудових правовідносин між Клієнтом та Держателем (Держателями) Електронного платіжного засобу. В разі ненадання Клієнтом Банку таких документів, Банк має право відмовитись від Договору або тимчасово припинити надання послуг за Договором до надання таких документів.

3.4.1.2. Права та обов'язки Клієнта:

3.4.1.2.1. Банк має право:

3.4.1.2.1.1. Банк має право встановлювати ліміти (обмеження) на суми і кількість операцій з отримання готівки з застосуванням Електронного платіжного засобу.

3.4.1.2.1.2. Банк має право зупиняти платіжні операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення відповідно до вимог законодавства України та цього Договору.

3.4.1.2.1.3. Банк має право встановлювати кількість Електронних платіжних засобів, що можуть бути емітовані а цим Договором.

3.4.1.2.2. Банк зобов'язується:

3.4.1.2.2.1. Банк зобов'язується надавати Клієнту на його вимогу виписки про рух коштів за його рахунком. Виписка про рух коштів доступна Клієнту у Системі “Приват24 для бізнесу” цілодобово.

3.4.1.2.2.2. Замість втраченого/технічно несправного Електронного платіжного засобу Банк зобов'язаний видати Клієнту новий.

3.4.1.3. Порядок забезпечення Сторонами заходів безпеки під час користування Електронним платіжним засобом

3.4.1.3.1. Клієнт (Держатель Електронного платіжного засобу) зобов'язаний використовувати Електронний платіжний засіб відповідно до вимог законодавства України і умов Договору.

3.4.1.3.2. Клієнт (Держатель Електронного платіжного засобу) зобов'язаний зберігати Електронний платіжний засіб та інформацію про нього (в т.ч. ПІН-код), у спосіб, що виключає доступ третіх осіб.

3.4.1.3.3. Клієнт (Держатель Електронного платіжного засобу) зобов'язаний контролювати рух коштів по рахунку і повідомляти Банк про операції, які не здійснювались власником рахунку.

3.4.1.3.4. Клієнт (Держатель Електронного платіжного засобу) зобов'язаний негайно повідомити Банк про факт втрати Електронного платіжного засобу шляхом дзвінка за телефоном: 3700 (безкоштовно по Україні), +38 073 (050, 098) 9000002 (для корпоративних клієнтів), +38 056 716 11 31 (для дзвінків з- за кордону).

Якщо Електронний платіжний засіб підключено до послуги MobileBanking Клієнт (Держатель Електронного платіжного засобу) зобов'язаний припинити послугу, звернувшись до Банку.

3.4.1.3.5. При виявленні Електронного платіжного засобу, який раніше був заявлений як втрачений або викрадений, Клієнт (Держатель Електронного платіжного засобу) зобов'язаний негайно повідомити про це Банк і повернути Електронний платіжний засіб в Банк.

3.4.1.3.6. Банк після отримання повідомлення Клієнта (Держателя Електронного платіжного засобу) про втрату Електронного платіжного засобу зобов'язаний ідентифікувати Клієнта (Держателя Електронного платіжного засобу) і зафіксувати дату і час його звернення, а також вжити заходів щодо постановки Електронного платіжного засобу до СТОП-листа. Порядок і строки подання повідомлення (заяви) і постановки Електронного платіжного засобу до СТОП-листа та його виключення з нього встановлюються правилами платіжної системи.

3.4.1.3.7. Клієнт несе повну фінансову відповідальність за всі операції, здійснені за Електронними платіжними засобами в торгово-сервісній мережі, мережі Internet і банківській мережі, до моменту повідомлення Банк про втрату Електронного платіжного засобу, а також за всі подальші операції, які не супроводжувалися авторизацією, в разі якщо дії або бездіяльність Клієнта призвели до втрати електронного платіжного засобу, розголошенню ПІН-коду або іншої інформації, яка дає можливість ініціювати платіжну операцію.

3.4.1.3.8. Клієнт несе повну фінансову відповідальність за ліміти видаткових операцій (Резерв залишку) на використання Корпоративних платіжних карток, що встановлені ним за допомогою Дистанційних каналів обслуговування.

Резерв залишку - загальна сума видаткових операцій, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій. Резерв залишку встановлюється та змінюється  Клієнтом у Системі “Приват24 для бізнесу”

3.4.1.3.9. Банк зобов'язаний не розкривати ПІН-код або іншу інформацію, що дає змогу здійснювати операції з використанням Електронного платіжного засобу нікому, крім Клієнта.

3.4.1.3.10. Банк має право прийняти рішення щодо тимчасового призупинення здійснення операцій з використанням Електронного платіжного засобу, а також про його вилучення за наявності обставин, які можуть свідчити про неправомірне використання Електронного платіжного засобу або його реквізитів тощо, про що Банк повідомляє Клієнта шляхом направлення повідомлення на Фінансовий номер телефону, через Систему «Приват24 для бізнесу» або електронною поштою.

3.4.1.4. Вартість послуг та порядок розрахунків

3.4.1.4.1. За надання послуг за цим Договором Клієнт зобов'язується сплачувати Банку винагороду в порядку та на умовах, визначених цим Договором та Тарифами Банку.

3.4.1.4.2. Для сплати винагороди за цим Договором Клієнт доручає Банку здійснювати списання такої винагороди у розмірах та у терміни її сплати з поточного рахунку Клієнта, відкритого в Банку, (здійснювати договірне списання), в тому числі за рахунок кредитного ліміту.

3.4.1.4.3. В разі виникнення за рахунком Клієнта несанкціонованого овердрафту, Клієнт зобов'язується у повному обсязі погасити такий несакціонований овердрафт у календарну дату, наступну за датою його виникнення. В разі прострочення погашення несанкціонованого овердрафту, починаючи з дня, що є наступним за днем спливу строку його погашення, Клієнт, на підставі ст.625 ЦКУ зобов'язується сплатити на користь Банку заборгованість за несанкціонованим овердрафтом, а також 28% процентів річних від простроченої суми заборгованості.  

3.4.1.4.4. Сума витрат, здійснених у національній валюті країни, де мала місце операція з використанням Електронного платіжного засобу, списується з рахунку Клієнта у валюті рахунку за обмінним курсом  Банку на день здійснення операції.

3.4.1.4.5. У випадку, якщо валюта операції відрізняється від валюти рахунку, сума операції конвертується у валюту рахунку за обмінним курсом Банку, що діє на дату і час проведення операції. Курс конвертації, що діє на момент обробки операцій Банком, може не збігатися з курсом, що діяв при її здійсненні операції. Сторони узгодили, що курсова різниця, яка виникла внаслідок цього, не може бути предметом претензії з боку Клієнта. Банк повідомляє Клієнта про курс конвертації за фактом здійснення транзакції по Електронному платіжному засобу, якщо він підключений до послуги MobileBanking.

3.4.1.5. Відповідальність Сторін

3.4.1.5.1. При невиконанні або неналежному виконанні своїх зобов'язань однієї із Сторін, інша Сторона має право зажадати від винної Сторони виконання прийнятих на себе зобов'язань, а також відшкодування заподіяних нею збитків.

3.4.1.5.2. В разі прострочення погашення несанкціонованого овердрафту відповідно до п.3.4.1.4.3. цього Договору, Клієнт зобов'язується сплатити Банку пеню в розмірі 0,2%, але не більше подвійної облікової  ставки НБУ від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення. Пеня нараховується за методом “факт/360”: для розрахунку використовується фактична кількість днів у місяці, але умовно в році 360 днів.

3.4.1.5.3. В випадку порушення Клієнтом обов'язків за цим Договором Клієнт доручає Банку здійснити списання із рахунку Клієнта, відкритого в Банку, грошові кошти у розмірі пені, що підлягає сплаті Банку за цим Договором при настанні строків платежів у розмірах, визначених цим Договором (здійснити договірне списання).

3.4.1.6. Строк дії Договору та порядок внесення змін

3.4.1.6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладання та діє 4 роки, але не менше, ніж до повного виконання зобов'язань Сторонами за цим Договором. Договір вважається продовженим на кожні наступні 4 роки в разі, якщо за 30 днів до дати закінчення дії цього Договору жодна зі Сторін не заявила про намір його розірвання (Банк може повідомляти Клієнта про намір розірвання одним з таких способів: в письмовій формі, через встановлені засоби електронного зв'язку Банку та Клієнта: Система “Приват24 для бізнесу”, SMS-повідомлення на останні відомі Банку номери телефонів, надані Банку при ідентифікації та актуалізації відомостей про Клієнта, або іншими засобами. Клієнт може повідомляти Банк про намір розірвання Договору в письмовій формі).

3.4.1.6.2. Цей Договір припиняється після закінчення строку дії цього Договору або за настання інших обставин, встановлених вимогами чинного законодавства та цим Договором.

3.4.1.6.3. Сторони мають право розірвати цей Договір шляхом направлення повідомлення одна одній у строк не менше, ніж за 30 календарних днів до бажаної дати розірвання Договору.

3.4.1.6.4.  Банк надає Клієнту пропозиції щодо зміни істотних умов Договору у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення повідомлення Клієнту, а саме: шляхом направлення повідомлень електронною поштою або у Системі «Приват24 для бізнесу» або повідомлення у месенджерах не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати, з якої застосовуватимуться зміни. Зміни до правил використання Електронного платіжного засобу або тарифів є погодженими Клієнтом та не потребують укладення додаткових угод, якщо до дати, з якої вони застосовуватимуться, Клієнт письмово не повідомить Банк про розірвання Договору.

 

 

 

Тарифи

№ тарифу Бізнес Назва послуги Тариф Примітка
1 Малий і Середній Бізнес/Корпоративний бізнес Оформлення картки миттєвого випуску окремо не тарифікується
2 Малий і Середній бізнес / Корпоративний бізнес Оформлення Digital картки окремо не тарифікується
3 Малий і Середній бізнес / Корпоративний бізнес Оформлення картки з фото Базові тарифи - 200 грн. Пакет «Бізнес Старт» - 150 грн. Пакет «Бізнес Комфорт» і «Бізнес ПРО» - 3 картки безкоштовно
4 Малий і Середній бізнес / Корпоративний бізнес Комісія за зняття власних коштів в Україні Базові тарифи - 1,2% Пакети: «Бізнес Старт», «Бізнес Комфорт» та «Бізнес ПРО» - 1%
5 Малий і Середній бізнес / Корпоративний бізнес Комісія за зняття власних коштів за кордоном 2%
6 Малий і Середній бізнес / Корпоративний бізнес Комісія за зняття коштів за рахунок кредитного ліміту в Україні та за кордоном 3%
7 Малий і Середній бізнес / Корпоративний бізнес Додаткова комісія за зняття власних коштів у пунктах видачі готівки ПриватБанку понад 100 тис.грн. з однієї картки без попереднього замовлення коштів (утримується з суми, що перевищує 100 тис.грн.) 0,25%
8 Малий і Середній бізнес / Корпоративний бізнес Додаткова комісія за зняття готівки без присутності картки в касі 0,2% min 5 грн
9 Малий і Середній бізнес / Корпоративний бізнес Друк в банкоматі і ТСО чека з балансом картки окремо не тарифікується
10 Малий і Середній бізнес / Корпоративний бізнес Комісія за проведення оплати товарів / послуг в торгово-сервісній мережі та Internet окремо не тарифікується
11 Малий і Середній бізнес / Корпоративний бізнес Комісія за проведення платежу з картки на: - картку для виплат та інтернет-картки, за нецільове поповнення в рамках зарплатного проекту та масових виплат 0,7% від суми
12 Малий і Середній бізнес / Корпоративний бізнес Комісія за проведення платежу з поточного рахунку, Корпоративної картки та картки «Ключ до рахунку» в рахунок кредитного ліміту на Картку для виплат, за нецільове поповнення в рамках Зарплатного проекту 3%
13 Малий і Середній бізнес / Корпоративний бізнес Комісія за проведення платежу з поточного рахунку, Корпоративної картки та картки «Ключ до рахунку» за рахунок кредитного ліміту на інтернет-картку та віртуальний рахунок 3%
14 Малий і Середній бізнес / Корпоративний бізнес Комісія в разі зняття готівки з поточного рахунку за рахунок кредитного ліміту та/або перерахування клієнтом з поточного рахунку коштів за рахунок кредитного ліміту «Підприємницький» на будь-які інші рахунки, власником яких є клієнт, або на будь-які рахунки фізичних осіб (за винятком зарахувань заробітної плати на зарплатні картки банку) 4%