3.3. Платежі (Умови та правила здійснення платежів юридичним особам через ПриватБанк)

3.3.1. Приймання платежів

3.3.1.1. Загальні положення

3.3.1.1.1. На підставі статті 634 Цивільного кодексу України Заявою про приєднання до послуги «Приймання платежів» (далі - Заява) Клієнт приєднується до розділу «Загальні положення», підрозділів «Приймання платежів», «Умови та Правила розрахунково-касового обслуговування» цих Умов та Правил, які разом складають Договір про приймання платежів (далі - Умови або Договір).

3.3.1.2. Предмет Договору

3.3.1.2.1. Клієнт доручає, а Банк за винагороду приймає на себе зобов'язання надавати послуги з приймання платежів, що надходять від фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб (далі – Платників) на користь Клієнта та перераховувати кошти на рахунок Клієнта. Комісійна винагорода за надання послуг сплачується в порядку та на умовах, визначених цим Договором та Тарифами Банку.

3.3.1.2.2. Приймання платежів від Платників здійснюється через наступні канали: каси відділень Банку, Систему «Приват24», в т.ч. її мобільна версія, АТМ, ТСО, месенджери та будь-які інші системи «клієнт – банк», «клієнт - Інтернет – банк», «телефонний банкінг», «миттєва безконтактна оплата», якщо Банком надається така технічна можливість.

3.3.1.3. Права та обов’язки Сторін

3.3.1.3.1. Банк зобов'язується:

3.3.1.3.1.1. Здійснювати на підставі платіжних інструкцій Платників приймання платежів на користь Клієнта і перерахувати їх на рахунок Клієнта, зазначений в Заяві у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Договором.

3.3.1.3.1.2. Надати Клієнту перелік відділень, терміналів самообслуговування, через які може бути здійснений приймання платежів на користь Клієнта, шляхом розміщення інформації на сайті Банку: www.privatbank.ua

3.3.1.3.1.3. Повідомляти Платників про умови приймання платежів на адресу Клієнта згідно даного Договору.

3.3.1.3.1.4. Перераховувати прийняті Платежі на користь Клієнта в порядку та не пізніше строків, зазначених у Заяві.

В разі перерахування коштів єдиним платежем, Банк надає Клієнтові зведений реєстр платежів, прийнятих на користь Клієнта за попередній день на електронну адресу Клієнта.

3.3.1.3.1.5. Використовувати інформацію, надану Клієнтом, в порядку і з метою, визначеними цим Договором і чинним законодавством.

3.3.1.3.1.6. Після виконання платіжної операції Банк  надає Клієнту інформацію про:

- відомості, які дають змогу отримувачу ідентифікувати виконану платіжну операцію, інформацію про платника та інші відомості, що супроводжують платіжну інструкцію;

- суму платіжної операції у валюті рахунку отримувача та у валюті платіжної операції;

 - суму всіх комісійних винагород та зборів, що утримані з отримувача за виконання платіжної операції (за наявності технічної можливості розмір кожної комісійної винагороди зазначається окремо);

-  дату і час зарахування коштів на рахунок отримувача у Системі «Приват24 для бізнесу»;

 для Клієнтів, які не мають відкритого поточного рахунка в Банку,  – у реєстрі прийнятих платежів, 

або за зверненням Клієнта – шляхом направлення інформації на електронну адресу Клієнта.

3.3.1.3.2. Клієнт зобов'язаний:

3.3.1.3.2.1. Інформувати Платників про всі канали, а також про умови приймання Платежів.

3.3.1.3.2.2. Проводити звірку сум Платежів та сум коштів, перерахованих Банком на поточний рахунок Клієнта. При виявленні розбіжностей в сумах протягом трьох робочих днів повідомляти Банк шляхом надсилання на електронну адресу реєстру розбіжностей.

3.3.1.3.2.3. Не менш ніж за три робочі дні, сповіщати Банк про зміну поштових і розрахунково-платіжних реквізитів, електронної пошти, найменування Клієнта, прізвищ і номерів телефонів відповідальних виконавців, уповноважених оперативно вирішувати поточні питання.

3.3.1.3.2.4. При винесенні господарським судом ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство Клієнта, наявності інших рішень суду про стягнення коштів з поточного рахунку Клієнта, що вступили в силу, чи інших видів звернення стягнення на його майно, зміни правового статусу Клієнта, реорганізації, зміни структури, прийняття рішення про припинення діяльності, не пізніше трьох календарних днів з моменту виникнення таких обставин повідомити про це Банк у письмовій формі.

3.3.1.3.2.5. Зважаючи на специфіку послуг, які Клієнт надає Платникам та за окремою домовленістю між Банком та Клієнтом з метою організації прийому платежів, щомісяця в строк до 06 числа місяця, наступного за місяцем, в якому Платникам були надані послуги Клієнта, надавати Банку в електронному вигляді масиви даних у затвердженому Сторонами форматі.

3.3.1.3.2.6. Сплатити Банку комісію та інші платежі в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

3.3.1.3.2.7. Не використовувати у пунктах приймання платежів Банку найменування, назви, комерційні найменування, логотипи, торговельні марки (надалі - «об’єкти індивідуалізації») для пошуку платниками, якщо такі об’єкти індивідуалізації не належать Клієнту та права на їх використання не надані Клієнту належним чином. Клієнт зобов’язується негайно припинити використання об’єктів індивідуалізації, якщо їх використання порушує будь-які права третіх осіб, або на вимогу Банку.

3.3.1.3.2.8. При укладенні Договору, Клієнт зобов'язується вказувати достовірну інформацію щодо виду діяльності, яку здійснює Клієнт.

3.3.1.3.2.9. Клієнт зобов'язується протягом 3 днів повідомити Банк щодо будь-яких змін у реєстраційних даних, в тому числі у разі зміни виду діяльності, яку здійснює Клієнт, шляхом звернення на службу підтримки Банку.

3.3.1.3.3. Банк має право:

3.3.1.3.3.1. З метою забезпечення беззбитковості прийому платежів, через пункти прийому платежів Банку, на користь Клієнта, Банк має право встановити додаткову комісію з Платника за здійснення платежів на користь Клієнта, розмір якої визначається в Заяві.

3.3.1.3.3.2. Отримувати комісійну винагороду за надані Клієнту послуги в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

3.3.1.3.3.3. Повернути Клієнту, без виконання, надані відповідно до п. 3.3.1.3.2.5 цього Договору електронні масиви даних, у випадку виявлення помилок або невідповідності їх узгодженій структурі та/або формату.

3.3.1.3.3.4. Ініціювати розірвання Договору у разі, якщо на рахунок Клієнта не надходять платежі більше 30ти календарних днів поспіль у порядку, визначеному пунктом п.3.3.1.6.3. цього Договору.

3.3.1.3.3.5. Банк має право видалити з пунктів приймання платежів об’єкти індивідуалізації Клієнта (комерційні найменування, назви, логотипи, торговельні марки) без погодження з Клієнтом, без попередження Клієнта та без надання Клієнту обґрунтувань чи пояснень такого видалення, зокрема, але не обмежуючись цим, у випадку надходження до Банку у зв'язку з використанням Клієнтом об’єктів індивідуалізації у пунктах приймання платежів - будь-яких претензій, вимог чи повідомлень про порушення або ймовірне порушення законодавства, прав інтелектуальної власності.

3.3.1.3.3.6. Банк має право змінити дані про вид діяльності Клієнта у випадку отримання інформації із офіційних джерел про неспівпадіння фактичного та вказаного виду діяльності Клієнта.

3.3.1.3.4. Клієнт має право:

3.3.1.3.4.1. Повернути Банку реєстр платежів, у разі, його невідповідності погодженому формату або при наявності помилок.

3.3.1.4. Порядок розрахунків

3.3.1.4.1. За надання послуги приймання платежів Клієнт сплачує Банку комісійну винагороду, яка складається з комісії за прийом платежів (далі – комісія) та фіксованої комісії за переказ коштів за допомогою розміщеного на території Клієнта платіжного терміналу (далі – фіксована комісія) у сумі,  в порядку та на умовах, що зазначені в Заяві.

3.3.1.4.2. Передбачено такі схеми сплати комісії за прийом платежів:

3.3.1.4.2.1. Банк ініціює дебетовий переказ зі сплати комісії одразу з кожного платежу, що надходить на користь Клієнта на підставі згоди Клієнта, наданої в Заяві про приєднання.

3.3.1.4.2.2. Банк ініціює дебетовий переказ зі сплати комісії наприкінці дня з загальної суми платежів, що здійснені на користь Клієнта за відповідний день на підставі згоди Клієнта, наданої в Заяві про приєднання.

Умови та порядок виконання платіжних операцій зі сплати винагороди Банку узгоджені Сторонами в Заяві про приєднання.

3.3.1.4.2.3. Комісійна винагорода повинна бути сплачена не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним, на підставі Акту наданих послуг.

В разі несплати комісії в зазначений термін, Банк ініціює дебетовий переказ зі сплати комісії  в останній день місяця, наступного за звітним.

3.3.1.4.2.3.1. Банк не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним, направляє Клієнтові зведений реєстр прийнятих платежів на електронну адресу, вказану в Заяві та надає два екземпляри Акту наданих послуг.

3.3.1.4.2.3.2. Клієнт підписує Акт наданих послуг та повертає його Банку не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.

3.3.1.4.2.3.3. При виявленні розбіжностей між сумою одержаних платежів і сумою, вказаною в Акті наданих послуг, Клієнт сплачує комісію Банку в частині суми, що визнається, і протягом двох робочих днів повідомляє про розбіжності Банк у письмовому вигляді  (повідомлення надсилається в сканованому електронному вигляді, а оригінал в той же день поштою). Сторони протягом одного робочого дня з моменту отримання повідомлення проводять відповідні звірки даних, зазначених в Акті із даними зведених реєстрів та перерахованих Платежів. Виправлений в результаті такої звірки Акт готується та направляється Банком Клієнту не пізніше одного робочого дня з дати його складання.

3.3.1.4.2.3.4. У випадку, якщо в строк, визначений п. 3.3.1.4.2.3.2 цих Умов, Клієнт не поверне на адресу Банку підписаний Акт наданих послуг або не направить строк, визначений в п. 3.3.1.4.2.3.3. цього Договору свої мотивовані заперечення, послуги вважаються наданими Банком належним чином, прийнятими Клієнтом без зауважень в обсязі та в сумі, що вказана в Акті наданих послуг. Оплата проводиться відповідно з п. 3.3.1.4.2.3.5 цих Умов.

3.3.1.4.2.3.5. У разі браку коштів на поточних рахунках Клієнта та за умови несплати Банку комісії в строки, встановлені п. 3.3.1.4. цього Договору, Клієнт доручає Банку утримати комісію за звітний період з поточних платежів, прийнятих Банком на користь Клієнта.

3.3.1.4.2.3.7. За організацію взаєморозрахунків відповідно до порядку, передбаченому в п. 3.3.1.4.2.3.1 цих Умов, Клієнт щомісячно сплачує Банку комісійну винагороду, встановлену Тарифами Банку.

3.3.1.4.3. Порядок сплати фіксованої комісії за переказ коштів за допомогою розміщеного на території Клієнта платіжного терміналу:

3.3.1.4.3.1. Фіксована комісія у розмірі, визначеному в Заяві, стягується щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним. Банк ініціює дебетовий переказ зі сплати комісії у розмірі фіксованої комісії  з рахунку Клієнта, зазначеного в Заяві. Переказ коштів здійснюється відповідно до встановленого законодавством порядку.

При цьому Сторони узгодили, що незалежно від строку користування послугою приймання платежів за допомогою розміщеного на території Клієнта платіжного терміналу Клієнт зобов’язується сплачувати фіксовану комісію щонайменше 3 місяці (щомісяця).

3.3.1.4.3.2. В разі відсутності або недостатності грошових коштів на рахунку Клієнта для ініціювання Банком дебетового переказу зі сплати фіксованої комісії в строк до 15 числа місяця, наступного за звітним, або в разі, якщо рахунок Клієнта закрито або заблоковано, Клієнт зобов’язаний самостійно сплатити Банку фіксовану комісію до 25 числа місяця, наступного за звітним на рахунок Банку, зазначений в письмовому повідомленні Клієнту.

3.3.1.4.3.3. Мінімальний строк сплати фіксованої комісії становить 3 місяця.

3.3.1.5. Відповідальність Сторін

3.3.1.5.1. В разі порушення Клієнтом будь-якого із зобов'язань, передбачених цим Договором, Банк не несе відповідальності за можливі пов'язані з цим збитки Клієнта.

3.3.1.5.2. У разі порушення строків виконання платіжних операцій, передбачених Законом України “Про платіжні послуги” або цим Договором, Банк зобов’язаний сплатити Клієнту пеню в розмірі 0,1 відсотка суми простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше 1 відсотка суми платіжної операції.

3.3.1.5.3. У разі несвоєчасної оплати комісійної винагороди Клієнтом Банк має право нараховувати  пеню у розмірі 0,1% від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, але не більше 1 відсотка суми простроченого платежу.

3.3.1.5.4. У разі пред'явлення до Банку будь-яких претензій чи вимог у зв’язку з чи щодо використання Клієнтом об’єктів індивідуалізації, Клієнт зобов’язаний відшкодувати Банку збитки та витрати, які виникли у зв’язку з такими претензіями та вимогами, сплатою штрафів, будь-яких витрат, які мав Банк для їх врегулювання, зокрема, але не обмежуючись цим, відшкодувати сплачені Банком штрафи, платежі, судові збори, витрати на професійну правничу допомогу, витрати, пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертиз, витрати пов’язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів, витрати, пов’язані з вчиненням будь-яких процесуальних дій, витрати для оприлюднення спростувань чи будь-яких інтерв’ю, повідомлень, роз’яснень, якщо такі за рішенням Банку будуть необхідними, для врегулювання претензій чи вимог щодо використання Клієнтом об’єктів індивідуалізації.

3.3.1.6. Строк дії Договору

3.3.1.6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання його обома Сторонами і діє протягом одного року.

При цьому Сторони узгодили, що про фактичний початок надання послуг за Договором Банк повідомляє Клієнта шляхом направлення повідомлення у спосіб, узгоджений Сторонами у п. 1.1.3.2.1. Договору. Дата початку фактичного початку надання послуг може не збігатися із датою укладення Договору.

3.3.1.6.2. Якщо за 10 календарних днів до закінчення строку дії цього Договору жодна із Сторін не виразила наміру припинити договірні відносини, то він вважається продовженим на той же строк і на тих же умовах.

3.3.1.6.3. Цей Договір може бути розірваний:

- за згодою Сторін;

- якщо одна зі Сторін заявила про настання форс-мажору, причому немає можливості встановити дату припинення дії обставин непереборної сили.

- у односторонньому порядку за ініціативою однієї із Сторін, з письмовим повідомленням про це іншої Сторони за 30 календарних днів до розірвання;

3.3.1.6.4. З моменту укладення цього Договору припиняється дія всіх укладених раніше між Сторонами договорів в частині приймання платежів від Платників.

3.3.1.6.5.Сторони узгодили, що Клієнт повідомляє Банк про зміну рахунку, на який Банк зобов'язаний здійснювати приймання платежів згідно Договору, зміну призначення платежу, додавання додаткової послуги для приймання платежів, підключення/відключення реєстру, шляхом направлення письмової заяви (в електронній формі, підписаної з використанням  Кваліфікованого електронного підпису або на паперовому носії, підписаної власноручним підписом уповноваженої особи) у строк не менше як за 10 календарних днів до бажаної дати відповідних змін. При цьому додаткове погодження Сторонами такої зміни шляхом укладення додаткових угод не потребує.

Підключення Клієнтом білінгу відбувається шляхом надсилання до Банку інформації, а саме: бази заборгованості або анкети заборгованості в електронному вигляді на електронну пошту Банку/ у Системі "Приват24 для бізнесу". Надання Клієнтом бази заборгованості або анкети заборгованості у визначений Договором спосіб є згодою Клієнта на підключення білінгу та не потребує додаткового погодження Сторонами. Клієнт підтверджує та гарантує, що має право на передачу цієї інформації до Банку.

3.3.1.7. Персональні дані

3.3.1.7.1. Представники Сторін, уповноважені на укладання цього Договору, підтверджують, що вони повідомлені, що їхні персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв’язку з укладенням цього Договору, включаються до баз персональних даних Сторін.

3.3.1.7.2 Метою обробки персональних даних є підтвердження повноважень суб’єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, а також для забезпечення реалізації правовідносин, спрямованих на реалізацію предмету цього Договору.

3.3.1.7.3. Сторони усвідомлюють, що в рамках виконання зобов’язань за цим Договором вони можуть обмінюватись документами або іншими даними, які містять відомості, що належать до персональних даних та конфіденційної інформації про особу, а саме,  прізвище, ім’я та по батькові, РНОКПП, банківські реквізити, місце проживання, призначення платежу, дата та час здійснення платежу, сума платежу, номер телефону, e-mail, IP-адреса фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що здійснюють платежі на користь Клієнта, а також прізвища, ім’я по батькові, особистого підпису та номер телефону, e-mail, IP-адреса осіб, що діють в інтересах та/або від імені однієї із Сторін та інші дані необхідні для виконання цього Договору.

3.3.1.7.4. Сторони зобов’язуються при укладенні, виконанні та після припинення цього Договору дотримуватися вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів України у сфері захисту персональних даних, в тому числі щодо їх збирання, обробки, зберігання.

3.3.1.7.5. Укладаючи цей Договір, Сторони по відношенню до персональних даних зобов’язуються гарантувати наявність правової підстави для обробки персональних даних відповідно до мети, визначеної предметом Договору та зобов’язаннями Сторін за ним.

3.3.1.7.6. Будь-які персональні дані, що передаються чи можуть передаватись за цим Договором, становитимуть інформацію, що не підлягає розголошенню/передачі у будь-якому вигляді, крім випадків, прямо передбачених законом. Про всі випадки розголошення/передачі персональних даних за цим Договором Сторони негайно інформують одна одну у письмовому вигляді.


 

Тарифи

№ тарифу Бізнес Назва послуги Тариф Примітка
1 Масові платежі Приймання платежів на рахунки юридичних осіб та ФОП через касу Сегменти одержувачів: бюджетні, освіта, комунальні служби, телекомунікації, інші комерційні - 1% min 15 грн max 500 грн ., окрім: автосалони - 0,3% min 15 грн max 500 грн., туристичні компанії - 1% (min 15 грн., max 50 грн.), кредитні установи - 1% (min 15 грн max 500 грн., інші банки - 0,5% min 15 грн max 500 грн., благодійність - 0,50 грн.; транспортні платежі (громадський транспорт) - 5% Не тарифікується, якщо комісію сплачує платник Без ПДВ Розмір тарифів з платника зазначено у підрозділі 2.1. УтаП
2 Масові платежі Приймання платежів на рахунки юридичних осіб та ФОП через ТСО/АТМ Сегменти одержувачів: бюджетні, освіта, комунальні служби, телекомунікації, інші комерційні - 1% min 5 грн max 200 грн ., окрім: автосалони - 0,3% min 5 грн max 200 грн., туристичні компанії - 1% (min 5 грн., max 50 грн.), кредитні установи - 1% (min 5 грн) благодійність - 0,50 грн.; транспортні платежі (громадський транспорт) - 5% Не тарифікується, якщо комісію сплачує платник Без ПДВ Розмір тарифів з платника зазначено у підрозділі 2.1.УтаП
3 Масові платежі Приймання платежів на рахунки юридичних осіб та ФОП через Систему «Приват 24», в т.ч. її мобільна версія Сегменти одержувачів: бюджетні, освіта, комунальні служби, телекомунікації, інші комерційні - 1% min 5 грн max 200 грн ., окрім: автосалони - 0,3% min 5 грн max 200 грн., туристичні компанії - 1% (min 5 грн., max 50 грн.), кредитні установи - 1% (min 5 грн) благодійність - 0,50 грн.; транспортні платежі (громадський транспорт) - 5% Не тарифікується, якщо комісію сплачує платник Без ПДВ Розмір тарифів з платника зазначено на підрозділі 2.1.УтаП
4 Масові платежі Приймання платежів на рахунки юридичних осіб та ФОП через Платежі телефоном Сегменти одержувачів: бюджетні, освіта, комунальні служби, телекомунікації, інші комерційні - 1% min 15 грн max 500 грн ., окрім: автосалони - 0,3% min 15 грн max 500 грн., туристичні компанії - 1% (min 15 грн., max 50 грн.), кредитні установи - 1% (min 15 грн max 500 грн., інші банки - 0,5% min 15 грн max 500 грн., благодійність - 0,50 грн.; транспортні платежі (громадський транспорт) - 5% Комісію може сплачувати платник. Додаткова комісія з платника — 20 грн. через Платежі телефоном. Без ПДВ Розмір тарифів з платника зазначено у підрозділі 2.1.УтаП
5 Масові платежі Приймання платежів на рахунки юридичних осіб та ФОП через сайт Клієнта 1% min 1 грн Без ПДВ Розмір тарифів з платника зазначено у підрозділі 2.1.УтаП
6 Масові платежі Приймання платежів на рахунки юридичних осіб та ФОП через інструмент створення платежу «QR-код» Сегменти одержувачів: бюджетні, освіта, комунальні служби, телекомунікації, інші комерційні - 1% min 5 грн max 200 грн ., окрім: автосалони - 0,3% min 5 грн max 200 грн., туристичні компанії - 1% (min 5 грн., max 50 грн.), кредитні установи - 1% (min 5 грн) благодійність - 0,50 грн.; транспортні платежі (громадський транспорт) - 5% торгові підприємства - 1% Не тарифікується, якщо комісію сплачує платник Без ПДВ Розмір тарифів з платника зазначено на підрозділі 2.1.УтаП
7 Масові платежі Приймання платежів на рахунки юридичних осіб та ФОП через інструмент створення платежу «Інвойс» Через касу. Сегменти одержувачів: бюджетні, освіта, комунальні служби, телекомунікації, інші комерційні - 1% min 15 грн max 500 грн ., окрім: автосалони - 0,3% min 15 грн max 500 грн., туристичні компанії - 1% (min 15 грн., max 50 грн.), кредитні установи - 1% (min 15 грн max 500 грн., інші банки - 0,5% min 15 грн max 500 грн., благодійність - 0,50 грн.; транспортні платежі (громадський транспорт) — 5% Через ТСО/АТМ та Систему «Приват 24», в т.ч. її мобільна версія Сегменти одержувачів: бюджетні, освіта, комунальні служби, телекомунікації, інші комерційні - 1% min 5 грн max 200 грн ., окрім: автосалони - 0,3% min 5 грн max 200 грн., туристичні компанії - 1% (min 5 грн., max 50 грн.), кредитні установи - 1% (min 5 грн) благодійність - 0,50 грн.; транспортні платежі (громадський транспорт) - 5% Не тарифікується, якщо комісію сплачує платник Без ПДВ Розмір тарифів з платника зазначено у підрозділі 2.1.УтаП
8 Масові платежі Приймання платежів на рахунки юридичних осіб та ФОП через інструмент створення платежу «Автоплатіж» Сегменти одержувачів: бюджетні, освіта, комунальні служби, телекомунікації, інші комерційні - 1% min 5 грн max 200 грн ., окрім: автосалони - 0,3% min 5 грн max 200 грн., туристичні компанії - 1% (min 5 грн., max 50 грн.), кредитні установи - 1% (min 5 грн) благодійність - 0,50 грн.;транспортні платежі (громадський транспорт) - 5% Не тарифікується, якщо комісію сплачує платник Без ПДВ Розмір тарифів з платника зазначено у підрозділі 2.1.УтаП
9 Масові платежі За обслуговування платіжного пристрою (ПТКС) 7 000 грн/міс - м. Київ та обл. 6 000 грн/міс - м. Дніпро, Львів, Одеса, Харків та їх обл. 5 500 грн/міс - всі інші Операції з постачання послуг є об’єктом оподаткування ПДВ за ставкою 20 відсотків
10 Масові платежі Переказ коштів на підставі актів наданих послуг 150 грн. на місяць Без ПДВ