3.3. Платежі (Умови і правила здійснення платежів юридичними особами через ПриватБанк)

3.3.1. Приймання платежів

3.3.1.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.3.1.1.1. На підставі статті 634 Цивільного кодексу України Заявою про приєднання до послуги «Приймання платежів» (далі - Заява) Клієнт приєднується до розділу «Загальні положення», підрозділів «Приймання платежів», «Умови та Правила розрахунково-касового обслуговування» цих Умов та Правил, які разом складають Договір про приймання платежів (далі - Умови або Договір).

3.3.1.2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.3.1.2.1. Клієнт доручає, а Банк за винагороду приймає на себе зобов'язання надавати послуги з приймання платежів, що надходять від фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб (далі – Платників) на користь Клієнта та перераховувати кошти на рахунок Клієнта. Винагорода за надання послуг сплачується в порядку та на умовах, визначених цим Договором та Тарифами Банку.

3.3.1.2.2. Приймання платежів від Платників здійснюється через наступні канали: каси відділень Банку, Систему «Приват24», в т.ч. її мобільна версія, АТМ, ТСО, месенджери та будь-які інші системи «клієнт – банк», «клієнт - Інтернет – банк», «телефонний банкінг», «миттєва безконтактна оплата», якщо Банком надається така технічна можливість.

3.3.1.3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.3.1.3.1. ОБОВ'ЯЗКИ БАНКУ

3.3.1.3.1.1. Банк зобов'язується здійснювати прийом платежів на користь Клієнта і перерахувати їх на рахунок Клієнта, зазначений в Заяві у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим  Договором.

3.3.1.3.1.2. Банк зобов'язується надати Клієнту перелік відділень, терміналів самообслуговування, через які може бути здійснений приймання платежів на користь Клієнта, шляхом розміщення інформації на сайті Банку: www.privatbank.ua

3.3.1.3.1.3. Банк зобов'язується повідомляти Платників про умови приймання платежів на адресу Клієнта згідно даного Договору.

3.3.1.3.1.4. Банк зобов'язується перераховувати прийняті Платежі на користь Клієнта в порядку та не пізніше строків, зазначених у Заяві.

В разі перерахування коштів єдиним платежем, Банк надає Клієнтові зведений реєстр платежів, прийнятих на користь Клієнта за попередній день на електронну адресу Клієнта.

3.3.1.3.1.5. Банк зобов'язується використовувати інформацію, надану Клієнтом, в порядку і з метою, визначеними цим Договором і чинним законодавством.

3.3.1.3.1.6. Банк зобов'язується надавати Клієнту дублікати квитанцій за прийнятими на його користь платежами на підставі запиту Клієнта, наданого через відділення Банку, Систему «Приват24 для бізнесу», контакт центр 3700, протягом 24 годин з моменту отримання запиту або протягом 4-х годин якщо запит терміновий, за умови, що платежі, за якими Клієнт бажає отримати дублікат квитанції, здійснені не більше, ніж за 3 календарних роки від дати отримання запиту.

За надання Банком дублікатів квитанцій за прийнятими на користь Клієнта платежами, Клієнт сплачує Банку винагороду згідно тарифів Банку, встановлених на момент здійснення платежу.

3.3.1.3.2. ОБОВ'ЯЗКИ КЛІЄНТА

3.3.1.3.2.1. Клієнт зобов'язаний інформувати Платників про всі канали, а також про умови приймання Платежів.

3.3.1.3.2.2. Клієнт зобов'язаний проводити звірку сум Платежів та сум коштів, перерахованих Банком на поточний рахунок Клієнта. При виявленні розбіжностей в сумах протягом трьох Банківських днів повідомляти Банк шляхом надсилання на електронну адресу реєстру розбіжностей.

3.3.1.3.2.3. Клієнт зобов'язаний не менш ніж за три Банківські дні, сповіщати Банк про зміну поштових і розрахунково-платіжних реквізитів, найменування Клієнта, прізвищ і номерів телефонів відповідальних виконавців, уповноважених оперативно вирішувати поточні питання.

3.3.1.3.2.4. При винесенні господарським судом ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство Клієнта, наявності інших рішень суду про стягнення коштів з поточного рахунку Клієнта, що вступили в силу, чи інших видів звернення стягнення на його майно, зміни правового статусу Клієнта, реорганізації, зміни структури, прийняття рішення про припинення діяльності, Клієнт зобов'язується не пізніше трьох днів з моменту виникнення таких обставин повідомити про це Банк у письмовій формі.

3.3.1.3.3. ПРАВА БАНКУ

3.3.1.3.3.1. З метою забезпечення беззбитковості прийому платежів, через пункти прийому платежів Банку, на користь Клієнта, Банк має право встановити додаткову комісію з Платника за здійснення платежів на користь Клієнта.

3.3.1.3.4. ПРАВА КЛІЄНТА

3.3.1.3.4.1. Повернути Банку реєстр платежів, у разі, його невідповідності погодженому формату або при наявності помилок.

3.3.1.3.4.2. Отримувати від Банку дублікати квитанцій по платежам, що були здійснені протягом трьох останніх років. Для отримання дублікату квитанцій Клієнт зобов'язаний звернутися до Банку із запитом в порядку, визначеному п. 3.3.1.3.1.6 цього Договору.

3.3.1.4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.3.1.4.1. За надання послуги приймання платежів Клієнт сплачує Банку комісійну винагороду в порядку та на умовах, що зазначені в Заяві.

Передбачено такі схеми сплати комісійної винагороди:

3.3.1.4.1.1. Комісійна винагорода сплачується одразу з кожного платежу.

Для цього Клієнт доручає Банку утримувати комісійну винагороду з суми платежу, що надходить на користь Клієнта.

3.3.1.4.1.2. Комісійна винагорода сплачується шляхом договірного списання наприкінці дня з загальної суми платежів, що здійснені на користь Клієнта за відповідний день.

Клієнт доручає Банку списувати грошові кошти, що належать Банку в якості винагороди за цим Договором з усіх своїх поточних рахунків в національній валюті, в межах сум, що підлягають сплаті Банку, при настанні терміну сплати комісійної винагороди (здійснювати договірне списання). Списання коштів здійснюється відповідно до встановленого законодавством порядку, при цьому оформляється меморіальний ордер.

3.3.1.4.1.3. Комісійна винагорода сплачується в останній день звітного місяця на підставі Акту наданих послуг у такому порядку:

3.3.1.4.1.3.1. Банк не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним, направляє Клієнтові зведений реєстр прийнятих платежів на електрону адресу, вказану в Заяві та надає два екземпляри Акту наданих послуг.

3.3.1.4.1.3.2. Клієнт підписує Акт наданих послуг та повертає його Банку не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.

3.3.1.4.1.3.3. При виявленні розбіжностей між сумою одержаних платежів і сумою, вказаною в Акті наданих послуг, Клієнт сплачує комісію Банку в частині суми, що визнається, і протягом двох робочих днів повідомляє про розбіжності Банк у письмовому вигляді  (повідомлення надсилається в сканованому електронному вигляді, а оригінал в той же день поштою). Сторони протягом одного робочого дня з моменту отримання повідомлення проводять відповідні звірки даних, зазначених в Акті із даними зведених реєстрів та перерахованих Платежів. Виправлений в результаті такої звірки Акт готується та направляється Банком Клієнту не пізніше одного робочого дня з дати його складання.

Остаточний розрахунок між Сторонами за звітний місяць повинен бути проведений в термін, зазначений в Заяві.

3.3.1.4.1.3.4. У випадку, якщо в строк, визначений п. 3.3.1.4.1.3.2 цих Умов, Клієнт не поверне на адресу Банку підписаний Акт наданих послуг або не направить строк, визначений в п. 3.3.1.4.1.3.3 цього Договору свої мотивовані заперечення, послуги вважаються наданими Банком належним чином, прийнятими Клієнтом без зауважень в обсязі та в сумі, що вказана в Акті наданих послуг. Оплата проводиться відповідно з п. 3.3.1.4.1.3.5 цих Умов.

3.3.1.4.1.3.5. Клієнт доручає Банку списувати грошові кошти, що належать Банку в якості винагороди за цим Договором з усіх своїх поточних рахунків в національній валюті, в межах сум, що підлягають сплаті Банку, при настанні терміну сплати комісійної винагороди (здійснювати договірне списання). Списання коштів здійснюється відповідно до встановленого законодавством порядку, при цьому оформляється меморіальний ордер.

3.3.1.4.1.3.6. У разі браку коштів на поточних рахунках Клієнта та за умови несплати Банку комісійної винагороди в строки, встановлені п. 3.3.1.4.1.3.3 цього Договору, Клієнт доручає Банку утримати комісійну винагороду Банку за звітний період з поточних платежів, прийнятих Банком на користь Клієнта.

3.3.1.4.1.3.7. За розрахункові операції відповідно до порядку, передбаченому в п. 3.3.1.4.1.3.1 цих Умов, Клієнт щомісячно сплачує Банку комісійну винагороду, встановлену Тарифами Банку.

3.3.1.5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.3.1.5.1. В разі порушення Клієнтом будь-якого із зобов'язань, передбачених цим Договором, Банк не несе відповідальності за можливі пов'язані з цим збитки Клієнта.

3.3.1.5.2. У разі несвоєчасного перерахування прийнятих коштів Банком на поточний рахунок Клієнта, Банк виплачує пеню у розмірі 0,1% від суми простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня.

3.3.1.5.3. У разі несвоєчасної оплати комісійної винагороди Банку Клієнт сплачує пеню у розмірі 0,1% від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня.

3.3.1.6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

3.3.1.6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання його обома Сторонами і діє протягом одного року.

3.3.1.6.2. Якщо за 10 днів до закінчення терміну дії цього Договору жодна із Сторін не виразила наміру припинити договірні відносини, то він вважається продовженим на той же термін і на тих же умовах.

3.3.1.6.3. Цей Договір може бути розірваний:

- за угодою сторін;

- якщо одна зі сторін заявила про настання форс-мажору, причому немає можливості встановити дату припинення дії обставин непереборної сили.

- у односторонньому порядку за ініціативою однієї із сторін, з письмовим повідомленням про це іншої Сторони за 20 днів до розірвання.

3.3.1.6.4. З моменту укладення цього Договору припиняється дія всіх складених раніше між Сторонами або структурними підрозділами Сторін договорів в частині прийому платежів від Платників.

Тарифи

№ тарифу Бізнес Назва послуги Тариф Примітка
1 Масові платежі Платежі населення (Каса) З одержувача: основний тариф для всіх видів послуг - 1% min 15 грн max 500 грн ., окрім: Автосалони - 0,3% min 15 грн max 500 грн., Туристичні компанії - 1% (min 15 грн., max 50 грн.)* Кредитні установи - 1% (min 15 грн max 500 грн.,Інші банки - 0,5% min 15 грн max 500 грн., Благодійність - 0,50 грн.; Транспортні платежі (громадський транспорт) - 5%
2 Масові платежі Платежі населення (Інші канали) З одержувача: основний тариф для всіх видів послуг - 1% min 5 грн max 200 грн., окрім: Автосалони - 0,3 % min 5 грн max 200 грн., Туристичні компанії - 1% (min 5 грн., max 50 грн.)* Кредитні установи - 1% min 5 грн. Інші банки- 0,5% min 5 грн., Благодійність - 0,50 грн.; Транспортні платежі (громадський транспорт) - 5%
3 Масові платежі Платежі населення в касі з платника: є договір з отримувачем - 1% min 15 грн max 500 грн; немає договору з отримувачем - 1% (min 25 грн max 1000 грн).
4 Масові платежі Комісія з Клієнтів пенсіонерів при здійсненні платежів у відділеннях банку Клієнт-пенсіонер здійснює без комісії комунальні або телекомунікаційні платежі в сумі до 3 000 грн на місяць (включно) та не більше ніж 10 платежів
5 Масові платежі Платежі населення в Терміналі самообслуговування з платника: є договір з отримувачем - 1% min 5 грн max 500 грн; немає договору з отримувачем - 1% min 10 грн max 1000 грн
6 Масові платежі Платежі населення в Приват24 з платника: є договір з отримувачем - 1 грн.; немає договору з отримувачем - 3 грн.; Бюджетні (податки, штрафи, збори та ін.) комісія складає 1% min 3 грн. - max 200 грн..; Платіж для поповнення карток інших банків за реквізитами (через картковий IBAN-рахунок) - 0,5% (min 5 грн.)
7 Масові платежі Платежі населення на сайті 1% min 1 грн; *Тариф на сайті компанії (для всіх сегментів крім "Комерційні")
8 Масові платежі За розрахункові операції за актами виконаних робіт 150 грн на місяць
9 Масові платежі Платежі населення в Приват24 2,75% з одержувача Платежі по QR-кодам для сегмента торгових підприємств
10 Масові платежі Комісія по платежам для зарахування на рахунок юридичної особи (підприємця) відкритий в будь-якій філії (відділенні) ПриватБанку в якості поповнення фінансової допомоги/ безвідсоткового кредитування (фінансування). 4% від суми платежу, але не менше 100,00 грн.
11 Масові платежі Стандартний (основний) тариф 5 500 грн/міс, крім Дніпро, Львів, Одеса, Харків та їх обл. - 6 000 грн/міс, Київ та Київської області -7 000 грн/міс. *Прийом платежів на адресу клієнта в розміщеному ТСО згідно підписаного договору.