3.2.4. Овердрафтовий кредит

3.2.4.1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.2.4.1.1. Банк за наявності вільних грошових коштів та за умови належного оформлення договору поруки зобов'язується здійснити овердрафтове обслуговування Клієнта, яке полягає у проведенні платежів Клієнта понад залишок коштів на його поточному рахунку, відкритому в Банку, за рахунок кредитних коштів в межах Ліміту, встановленого відповідно до п. 3.2.4.1.5 цього Договору, шляхом дебетування поточного рахунку в порядку та на умовах, визначених Умовами та Правилами надання банківських послуг (далі — Договір) в обмін на зобов’язання Клієнта з повернення Кредиту, сплати процентів в обумовлені цим Договором терміни.
Овердрафт (далі – Кредит) надається для поповнення обігових коштів для забезпечення безперервності здійснення платежів в умовах нестачі коштів на поточному рахунку Клієнта.

3.2.4.1.2. Банк здійснює обслуговування Ліміту Клієнта, що полягає у проведенні його платежів понад залишок коштів на поточному рахунку Клієнта, за рахунок кредитних коштів в межах Ліміту шляхом дебетування поточного рахунку. При цьому утворюється дебетове сальдо.
Дебетове сальдо по поточному рахунку Клієнта — це сума грошових коштів, перерахованих Банком на підставі розрахункових документів Клієнта з його поточного рахунку протягом операційного дня понад його залишку на поточному рахунку з урахуванням вхідного залишку на початок банківського дня.

3.2.4.1.3. Клієнт приєднується до Договору шляхом підписання Анкети-Заяви клієнта юридичної особи — резидента про приєднання до умов і правил надання банківських послуг та Заяви про приєднання до Умов та правил надання послуги "Овердрафтовий кредит" в Системі "Приват24 для бізнесу" із використанням кваліфікованого електронного підпису (далі — КЕП), що разом з цими Умовам та Правилами становлять Кредитний договір.
Клієнт Банку, який приєднався до Умов та Правил надання банківських послуг в повному обсязі шляхом підписання іншої заяви або документа та має відкритий поточний рахунок в Банку, приєднується до Послуги шляхом підписання Заяви в Системі "Приват24 для бізнесу" із використанням КЕП. Приєднання до цього Договору є прямою і безумовною згодою Клієнта щодо встановлення Банком будь-якого розміру Ліміту.

3.2.4.1.4. Максимальний розмір Ліміту за цим Договором встановлюється в Заяві. Ліміт може змінюватися Банком відповідно до п.п. 3.2.4.1.6, 3.2.4.1.7 цього Договору, про що Банк направляє керівнику виконавчого органу та головному бухгалтеру Клієнта (у разі їх відсутності — особам, які виконують їх обов'язки) повідомлення відповідно до п. 3.2.4.1.12 цього Договору.

3.2.4.1.5. Ліміт за умовами цього Договору — це сума грошових коштів, в межах якої Банк зобов'язується виконувати розрахункові документи Клієнта понад залишок грошових коштів на його поточному рахунку. Ліміт розраховується за затвердженою внутрішньо-банківської методикою на підставі даних про рух грошових коштів на поточному рахунку з урахуванням кількості контрагентів, балансу підприємства та звіту про фінансові результати на останню звітну дату, показника ліквідності діяльності, співвідношення власних і позикових коштів, платоспроможності, кредитної історії, на підставі непогашеної/их відкритої/их вантажної/их митної/их декларації/й, очищеної/их від передоплати, з урахуванням якості роботи Клієнта з експорту та інших показників відповідно до внутрішньобанківських нормативних документів та нормативних актів НБУ.

3.2.4.1.6. В період дії цього Договору Ліміт перераховується Банком не менше одного разу на місяць не пізніше 15 числа кожного місяця, а також у разі настання умов, викладених в п. 3.2.4.2.3.4 цього Договору. Розмір Ліміту змінюється без підписання договорів про внесення змін до цього Договору відповідно до розрахунку Ліміту, що зазначено в п. 3.2.4.1.5 цього Договору, про що Банк за 3 календарні дні направляє Клієнту Повідомлення, у порядку встановленому п. 3.2.4.1.4. цього Договору із зазначенням розміру і дати зміни Ліміту. Ліміт може бути збільшений необмежену кількість разів, але в будь-якому випадку не більше суми Ліміту, зазначеної в Заяві.

3.2.4.1.7. Розмір Ліміту може змінюватися (збільшуватися) Сторонами за таких умов:
- у Клієнта в Банку відкрито поточний рахунок в іноземній валюті, на якому є іноземна валюта, та відсутні арешти на поточних рахунках;
- Клієнт подав заяву на продаж іноземної валюти (виключно в євро, доларах США або російських рублях) з датою валютування "наступний день" після 13.00 поточного дня, і в цей же день грошові кошти в іноземній валюті перераховані у відповідній сумі на відповідний транзитний рахунок в Банку;
- є документи, що підтверджують перерахування валютної виручки Клієнта на поточний рахунок, відкритий в Банку;
- поточна дата не перевищує 29-й день періоду безперервного користування Кредитом в межах Ліміту;
- відсутня прострочена заборгованість Клієнта перед Банком по інших зобов'язаннях на поточну дату.
При дотриманні перерахованих умов розмір Ліміту розраховується таким чином:

 , де:

LIMПОТ - поточний ліміт, доступний Клієнту для використання.
LIMБАЗ - базова частина поточного ліміту, яка встановлюється на підставі показників фінансово-господарської діяльності Клієнта.
Si - еквівалент у гривні суми валюти, яка прийнята до виконання для продажу за окремою заявою Клієнта на продаж іноземної валюти, поданим протягом поточного операційного дня після 13.00 з датою валютування "наступний день". Еквівалент у гривні розраховується за сумою валюти й обмінним курсом, що зазначено в заяві на продаж іноземної валюти.

SОб.j - еквівалент у гривні частини суми валютних надходжень, яка є обов'язковою для продажу відповідно до вимог чинного законодавства. Еквівалент у гривні розраховується за сумою валюти за офіційним курсом НБУ.

p - коефіцієнт ставки процентів (% річних).

r - коефіцієнт валютного ризику (%).

Така зміна (збільшення) Ліміту може здійснюватися протягом строку дії цього Договору кілька разів при необхідності та за наявності обставин, зазначених в цьому пункті.

3.2.4.1.8. Платежі Клієнта в порядку, встановленому цим Договором, проводяться Банком протягом одного року з моменту приєднання Клієнта до Договору. В разі якщо за 30 днів до закінчення встановленого в даному пункті строку, Сторони не заявили про припинення овердрафтового кредитування, строк проведення платежів Клієнта в порядку, встановленому цим Договором, пролонгується щоразу на 365/366 днів.

Строк Кредиту може бути змінений відповідно до п.п. 3.2.4.1.13, 3.2.4.2.3.4 цього Договору.

3.2.4.1.9. Період безперервного користування Кредитом складає 30 днів. Період безперервного користування Кредитом — це період, протягом якого безперервно існувало дебетове сальдо на поточному рахунку Клієнта. Початком періоду безперервного користування Кредитом вважається перший день, з якого безперервно існує дебетове сальдо на поточному рахунку Клієнта при закритті банківського дня. Зменшення або збільшення заборгованості по Кредиту не впливають на зміну дати початку періоду безперервного користування Кредитом. Датою закінчення періоду безперервного користування Кредитом вважається день, після закінчення якого на поточному рахунку Клієнта зафіксовано нульове дебетове сальдо.

3.2.4.1.10. Зобов'язання Клієнта забезпечуються Договором поруки відповідно до п. 3.2.4.2.2.15 цього Договору.

3.2.4.1.11. Банк припиняє оплату розрахункових документів Клієнта за рахунок Кредиту: у випадку надходження розрахункових документів на примусове списання (стягнення) коштів з поточного рахунку Клієнта; у випадку арешту коштів Клієнта; у випадку припинення витратних операцій по рахунку Клієнта; у випадку заборони виконання операцій по рахунку Клієнта, у разi виникнення прострочки. Подальші взаємовідносини Сторін регулюються окремо (за винятком умов п. 3.2.4.2.3.12 цього Договору). Виплати по платіжним документам Клієнта за рахунок кредитних коштів можуть бути відновлені після зняття арешту або після виконання (повернення) платіжної вимоги, або після закінчення дії припинення операцій по рахунку, або після погашення прострочки. При цьому Ліміт по цьому Договору відновлюється у розмiрi розрахунку на дату відновлення проплат.

3.2.4.1.12. Сторони узгодили, що для повідомлення Клієнта про розмір Ліміту, його зміну та узгодження інших змін до цього Договору, Банк на свій вибір здійснює повідомлення Клієнта: в письмовій формі або через встановлені засоби електронного зв'язку Банку і Клієнта (системи клієнт-банк, Систему “Приват24 для бізнесу”, SMS-повідомлення на останні відомі Банку номера телефонів, надані Банку при ідентифікації та актуалізації даних Клієнта або інші засоби). Сторони узгодили, що Банк має право на свій розсуд обирати та використовувати будь-який із способів, визначених цим пунктом, для будь-яких повідомлень, що повинні бути здійснені Банком згідно цього Договору.

3.2.4.1.13. Сторони взаємно домовилися, що будь-яка істотна умова кредитування може змінюватися протягом дії цього Договору при настанні будь-якої з нижченаведених обставин:
- належному виконанні Клієнтом взятих на себе зобов'язань за цим Договором;
- збільшенні або зменшенні оборотів грошових коштів за поточними рахунками Клієнта, відкритих у Банку;
- подання в Банк заяви або клопотання Клієнта про зміну умов цього Договору;
- зміни кредитоспроможності або платоспроможності Клієнта (в бік погіршення або поліпшення);
- зміни кредитних процедур та інших внутрішніх документів Банку, які регламентують порядок та умови надання кредитів;
- порушення Клієнтом будь-якої умови цього Договору;
Сторони визначили, що зміни, які стосуються істотних умов кредитування можуть здійснюватися в тій же формі в якій укладено цей Договір або без підписання Сторонами договору про внесення змін до цього Договору шляхом направлення Банком Клієнту повідомлення відповідно до п. 3.2.4.1.12 цього Договору.

3.2.4.2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.2.4.2.1. Банк зобов'язується:

3.2.4.2.1.1. Проводити платежі Клієнта понад залишок коштів на його поточному рахунку на підставі його розрахункових документів у межах встановленого Ліміту відповідно до п. 3.2.4.2.4.3 цього Договору в день надходження в Банк розрахункового документа (платіжного доручення) за наявності технічної можливості для здійснення відповідної операції.
Зобов'язання з видачі Кредиту або його частини, відповідно до цього Договору, виникають у Банку в день надання Клієнтом розрахункових документів на використання кредиту в межах позначених в них сум у порядку, передбаченому п. 3.2.4.2.1.3 цього Договору.

3.2.4.2.1.2. Забезпечувати Клієнта консультаційними послугами з питань виконання Договору.

3.2.4.2.1.3. Проводити овердрафтове обслуговування Клієнта у відповідності з наступним порядком:

1) У разі надходження розрахункових документів Клієнта в Банк протягом операційного дня і при відсутності грошових коштів на поточному рахунку Клієнта Банк оплачує їх за умовами цього Договору у межах встановленого Ліміту.

2) При закритті банківського дня сформоване дебетове сальдо на поточному рахунку Клієнта фактично - сума використаного Клієнтом Кредиту цього дня.

3) За рахунок коштів, що надійшли на поточний рахунок Клієнта в першу чергу погашається заборгованість по процентам, розрахованим згідно п.п. 3.2.4.3.1 - 3.2.4.3.3 цього Договору. Грошові кошти, що надходять на поточний рахунок Клієнта, автоматично зменшують дебетове сальдо по поточному рахунку.

За відсутності надходжень грошових коштів на поточний рахунок Клієнта проценти, розраховані згідно з п.п. 3.2.4.3.1 - 3.2.4.3.3 цього Договору, погашаються за рахунок невикористаного залишку Ліміту. Після погашення заборгованості за процентами Банк оплачує розрахункові документи Клієнта, що надходять протягом операційного дня, в межах невикористаного залишку Ліміту.

3.2.4.2.1.4. Контролювати виконання умов цього Договору, цільове використання, своєчасне і повне погашення Кредиту в порядку, передбаченому цим Договором.

3.2.4.2.1.5. За дорученням Клієнта перераховувати суми з оплати судових витрат, передбачених п.п. 3.2.4.2.2.14, 3.2.4.4.5 цього Договору. Кошти на оплату судових витрат перераховуються в національній валюті України.

3.2.4.2.2. Клієнт зобов'язується:

3.2.4.2.2.1. Використовувати Кредит в цілях, зазначених в п. 3.2.4.1.1 цього Договору, у тому числі для оплати витрат, передбачених п. 3.2.4.2.2.14 цього Договору. Забороняється використання кредитних коштів для виплати дивідендів, надання матеріальної допомоги.

3.2.4.2.2.2. Сплатити Банку проценти за весь час фактичного користування Кредитом, прострочені проценти, неустойку та інші платежі в порядку та на умовах, визначених Розділами 3.2.4.3 та 3.2.4.4 цього Договору.

3.2.4.2.2.3. Погашати Кредит, отриманий в межах встановленого Ліміту, не пізніше строку закінчення періоду безперервного використання Кредиту, встановленого п. 3.2.4.1.9 цього Договору.

3.2.4.2.2.4. Погашати різницю між заборгованістю по Кредиту і знову встановленим угодою Сторін Лімітом відповідно до п. 3.2.4.2.3.1 цього Договору, якщо заборгованість по Кредиту перевищує суму знову встановленого Ліміту у термін до закінчення безперервного періоду користування Кредитом, зазначеного у п. 3.2.4.1.9 цього Договору, за станом на який виникла різниця. Погашення цієї різниці трактується як погашення Кредиту.

3.2.4.2.2.5. Повернути Кредит у строки, встановлені п.п. 3.2.6.5.1, 3.2.4.2.3.4 цього Договору.

3.2.4.2.2.6. У період дії цього Договору щомісячно направляти надходження від господарської діяльності на поточний рахунок у Банку та проводити розрахунки через поточні рахунки, відкриті в Банку не менш ніж з п’ятьма контрагентами, не допускати прострочення по іншим активним кредитам у Банку.

3.2.4.2.2.7. Надавати Банку не пізніше 28 числа місяця, що настає за звітним кварталом, та 28 лютого наступного за звітним року, фінансову звітність та інформацію (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до звітів в обсязі, передбаченому чинним законодавством України для відповідних звітних періодів для відповідних суб`єктів господарської діяльності, та у випадку, якщо сукупна заборгованість Клієнта перед Банком за всіма активами становить 200 млн.грн., або більше, надавати річну фінансову звітність Клієнта/консолідовану фінансову звітність групи Клієнта (у разі належності Клієнта до групи юридичних осіб під спільним контролем/пов`язаних контрагентів) яка підтверджена суб`єктом аудиторської діяльності, звіт якого містить немодифіковану думку/модифіковану думку із застереженнями. До річної фінансової звітності надавати розшифрування даних рядку 2000 "Звіту про фінансові результати" за видами економічної діяльності згідно з Класифікацією ДК 009:2010. Також надавати сумарні надходження на усі рахунки, що належать Клієнту, за три останні місяці, у розрізі кожного місяця), а також іншу звітність та інформацію на вимогу Банку, у т.ч. про майно, що належить Клієнту на праві власності або повного господарського відання.

3.2.4.2.2.8. На вимогу Банка інформувати про цільове використання кредитних коштів.

3.2.4.2.2.9. Забезпечити умови для проведення Банком щорічного Кредитного огляду або дострокового Кредитного огляду, перевірок за даними бухгалтерського, оперативного та складського обліку, цільового використання Кредиту, його забезпеченості та своєчасності погашення.

3.2.4.2.2.10. Клієнт засвідчує, що на момент укладення цього договору:

- ним надані усі наявні документи, що стосуються повноважень керівника та інших органів управління Клієнта на підписання цього Договору (протоколи загальних зборів, протоколи засідання правління та ін.);

- не існує ніякого провадження відносно Клієнта в суді, господарському суді, державних чи інших органах, яке може суттєво негативно вплинути на фінансові можливості або діяльність Клієнта та укладення всіх договорів відповідно до цього Договору;

- на момент укладення цього Договору у господарському/цивільному суді немає заяв кредиторів про визнання Клієнта банкрутом.

- фінансова звітність Клієнта та інші документи, які були надані Банку, були подані останньому в завершеному вигляді і правильно відображають фінансовий стан і результат діяльності Клієнта на дату складання і на періоди, що закінчились на той час, відповідають чинним нормативам бухгалтерської звітності. За час після дати складання фінансової звітності до моменту укладення цього Договору не відбулося несприятливих матеріальних змін у фінансовому стані чи результатах діяльності Клієнта (у разі виникнення суттєвих несприятливих змін у фінансовому стані Клієнта після укладення цього Договору Клієнт повинен негайно повідомити про такі зміни Банк письмово);

- не існує чинних довіреностей, які видані Клієнтом третім особам, що свідчать про право останніх відчужувати або здавати в оренду, позичку, або встановлювати інші обтяження на те або інше майно Клієнта, що передається в забезпечення виконання зобов’язань за цим Договором;

- Клієнт надав справжні оригінали документів які були визначені ним як оригінали, надав точні та повні копії оригінальних документів;

- усі твердження Клієнта що містяться в наданих ним документах є вірними та відповідають дійсності на момент складання документів;

- при укладенні цього Договору з боку посадових осіб Клієнта не відбувалось шахрайства, зловживання службовими повноваженнями, примусу, схиляння в будь-якій формі до незаконних дій осіб, що причетні до укладення цього Договору з обох його Сторін.

3.2.4.2.2.11. У разі якщо господарський/цивільний суд виніс постанову про відкриття провадження у справі про банкрутство Клієнта, а також за наявності інших рішень суду, які вступили з силу, про стягнення коштів з поточного рахунку Клієнта або інших видів звернення стягнення на його майно, а також обставин, які свідчать про те, що наданий Клієнту Кредит своєчасно повернуто не буде, не пізніше ніж через три дні з моменту отримання постанови господарського/цивільного суду повідомити про це Банку.

3.2.4.2.2.12. У випадку реорганізації Клієнта, зміни структури складу засновників протягом трьох днів повідомити про це Банк. У випадку ліквідації Клієнта останній зобов'язується включити представника Банку до складу ліквідаційної комісії для забезпечення майнових інтересів відповідно до цього Договору.

3.2.4.2.2.13. Письмово повідомляти Банк про незгоду із запропонованим Банком відповідно до п. 3.2.4.2.3.1 цього Договору Лімітом в строк не пізніше 2 (двох) банківських днів з дати отримання повідомлення Банку про перерахунок Ліміту.

3.2.4.2.2.14. На підставі наданих Банком підтверджуючих документів відшкодувати витрати/збитки Банку, що виникли в результаті надання в бюро кредитних історій інформації про Клієнта (Банк повідомляє Клієнту назву та адресу бюро, якому передається інформація про Клієнта), а також сплати послуг, які надані або будуть надані в майбутньому з метою реалізації прав Банку за цим Договором. До послуг, визначеним у цьому пункті, відносяться: представництво інтересів Банку в суді і перед третіми особами та ін. Клієнт зобов'язується відшкодувати Банку у повному обсязі витрати на отримання правової допомоги від юридичних фірм, адвокатів, інших осіб (у разі залучення їх для представництва інтересів Банку), пов'язаної з розглядом суперечок за цим Договором у судах усіх інстанцій, у т.ч. апеляційної і касаційної, а також на всіх підприємствах, організаціях всіх форм власності, в органах державної влади і управління. Всі перераховані суми відшкодувань виплачуються в строк, вказаний у вимозі Банку, та/або в порядку, встановленому п. 3.2.4.2.1.5. цього Договору.

3.2.4.2.2.15. Належно оформити договір поруки у забезпечення виконання зобов'язань за цим Договором. Під "належним оформленням договору поруки” Сторони розуміють підписання Поручителем договору поруки.

3.2.4.2.3. Банк має право:

3.2.4.2.3.1. Перераховувати Ліміт відповідно до внутрішньобанківських нормативних документів та нормативних актів НБУ у порядку, визначеному п. 3.2.4.1.5 цього Договору.

3.2.4.2.3.2. Сторони в порядку ч. 1 ст. 212 Цивільного кодексу України домовились про те, що процентна ставка за користування Кредитом може бути збільшена Банком, у випадку, якщо збільшиться облікова ставка НБУ на 1 або більше пунктів, та/або курс гривні до іноземної валюті 1 групи класифікатора іноземних валют збільшиться на 5 або більше процентів, та/або вартість ресурсів на міжбанківському грошовому ринку збільшиться на 5 або більше процентів. Збільшена процентна ставка починає діяти з дати визначеної у повідомленні Банка направленого відповідно до п. 3.2.4.1.12 цього Договору.

3.2.4.2.3.3. Відмовити Клієнту у видачі Кредиту або будь-якої його частини у разі часткового або повного непогашення заборгованості по Кредиту після закінчення безперервного періоду користування Кредитом, зазначеного в п. 3.2.4.1.9 цього Договору, а також у разі порушення зобов'язань, передбачених п. 3.2.4.2.2.4 цього Договору. Овердрафтове обслуговування за цим Договором поновлюється у разі повного погашення простроченої заборгованості.

3.2.4.2.3.4. При настанні будь-якої з наступних подій:

- неотриманні від Клієнта згоди на збільшення розміру процентної ставки за користування Кредитом, зміну періодичності порядку сплати платежів по Кредиту;

- неотриманні від Клієнта згоди на зміну Ліміту по цьому Договору;

- порушенні Клієнтом будь-якого із зобов'язань, передбачених умовами цього Договору, у т.ч. у випадку порушення цільового використання кредиту;

- отримання Банком від Клієнта та/або поручителя (як від платника відповідно до умов договору, за яким Банком надаються платіжні послуги такому платнику) розпорядження про відкликання згоди на виконання платіжної операції,

- відкриття господарським/цивільним судом справи про банкрутство Клієнта або про визнання недійсними установчих документів Клієнта, або про відміну державної реєстрації Клієнта;

- прийняття власником або компетентним органом рішення про ліквідацію Клієнта;

- смерть Клієнта;

- порушення кримінальної відповідальності відносно керівництва Клієнта;

- встановленні невідповідності дійсності відомостей, що містяться у п. 3.2.4.2.2.10 цього Договору;

- відсутність у Банку вільних грошових коштів, про що Банк направляє повідомлення Банку Клієнту;

- наявності судових рішень, що набули законної сили, про стягнення грошових коштів з поточного рахунку Клієнта, наявності арешту на поточних рахунках, що належать Клієнту, наявності платіжних вимог про примусове списання та інших обставин, які явно свідчать про те, що наданий Клієнту Кредит не буде повернений своєчасно;

- у випадку зменшення розміру активів Клієнта на 30 і більше процентів у порівнянні з розміром його активів зазначеним у відповідній річній звітності за попередній рік;

- падіння фінансового класу Клієнта (з урахуванням ознак, що свідчать про високий кредитний ризик), розрахованого Банком, згідно з вимогами НБУ;

- виявленні від'ємного значення капіталу, що може негативно вплинути на спроможність Клієнта виконувати свої зобов’язання;

- у випадку, коли здійснення ідентифікації та/або верифікації Клієнта, у тому числі встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), є неможливим; якщо у суб’єкта первинного фінансового моніторингу виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені; у випадку відмови Клієнта у наданні інформації щодо структури власності, з якої можливо встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів);

Банк, на свій розсуд, має право:

а) змінити умови цього Договору – зажадати від Клієнта дострокове повернення Кредиту, сплати процентів за його користування, виконання інших зобов'язань за цим Договором у повному обсязі шляхом відправлення Повідомлення Банка. При цьому згідно зі статтями 212, 611, 651 Цивільного кодексу України за зобов'язаннями, терміни виконання яких не наступили, терміни вважаються такими, що наступили у зазначену у Повідомленні Банка дату. У цю дату Клієнт зобов'язується повернути Банку суму Кредиту у повному обсязі, проценти за фактичний строк його користування, повністю виконати інші зобов'язання за цим Договором;
або:

б) розірвати цей Договір у судовому порядку. При цьому в останній день дії цього Договору, Клієнт зобов'язується повернути Банку суму кредиту у повному обсязі, проценти за фактичний термін його користування, повністю виконати інші зобов'язання за цим Договором;
або:

в) достроково розірвати цей Договір та вимагати повернення коштів/погашення заборгованості у разі, коли здійснення ідентифікації та/або верифікації Клієнта, у тому числі встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), є неможливим; якщо у суб’єкта первинного фінансового моніторингу виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені; у випадку відмови Клієнта у наданні інформації щодо структури власності, з якої можливо встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).

Або:

г) згідно зі ст. 651 ЦКУ ст. 188 Господарського кодексу України здійснити одностороннє розірвання цього Договору з відправленням Клієнту Повідомлення Банка. У зазначену у Повідомленні Банка дату цей Договір вважається розірваним. При цьому в останній день дії цього Договору Клієнт зобов'язується повернути Банку суму Кредиту у повному обсязі, проценти за фактичний термін його користування, повністю виконати інші зобов'язання за цим Договором. Одностороння відмова від цього Договору не звільняє Клієнта від відповідальності за порушення зобов'язань за цим Договором.

Або:

ґ) відмовити у видачі Кредиту або призупинити надання Кредиту за цим Договором.

3.2.4.2.3.5. Проводити Кредитний огляд (загальну оцінку кредитоспроможності Клієнта, оцінку фінансового класу Клієнта, оцінку вартості та перевірку стану забезпечення за Кредитом, перевірку цільового використання кредиту) та вносити пропозиції про подальші взаємовідносини з Клієнтом. У випадку негативного результату Кредитного огляду Банк має право припинити подальшу видачу Кредиту.

3.2.4.2.3.6. Здійснювати переказ грошових коштів з усіх поточних рахунків Клієнта згідно п. 3.2.4.3.11 цього Договору при настанні термінів будь-якого з платежів, передбачених цим Договором, в межах сум, що підлягають сплаті Банку.

3.2.4.2.3.7. Відмовити Клієнту у видачі Кредиту або будь-якої його частини за відсутності вільних грошових коштів, про що Банк направляє повідомлення Банку Клієнту.

3.2.4.2.3.8. Відмовити Клієнту у видачі Кредиту і звільняється від відповідальності у випадках встановлення Національним Банком України, Кабінетом Міністрів України, іншими органами влади і управління будь-яких видів обмежень по активних операціях Банку.

3.2.4.2.3.9. Припинити подальшу видачу Кредиту у випадку невиконання Клієнтом будь-якого із зобов'язань, передбачених цим Договором, на строк до виконання відповідних зобов'язань, але при цьому в межах терміну, передбаченого п. 3.2.4.1.8 цього Договору, з відправленням Клієнту відповідного повідомлення Банку.

3.2.4.2.3.10. Без попереднього повідомлення Клієнта в односторонньому порядку відмовитися від надання частково не наданого Кредиту в межах Ліміту за цим Договором, в т. ч. в разі погіршення фінансового стану Клієнта та (або) у разі порушення Клієнтом зобов'язань, передбачених цим Договором.

3.2.4.2.3.11. На свій розсуд зменшити (збільшити) розмір процентної ставки до рівня, встановленого чинним законодавством. При цьому Банк направляє повідомлення Банку Клієнту із зазначенням зменшеного (збільшеного) розміру процентної ставки і дати, з якої вона встановлюється, що є зміною умов цього Договору.

3.2.4.2.3.12. У разі накладення арешту на грошові кошти, розміщені на поточному рахунку, та/або надходження до Банку платіжної вимоги про здійснення переказу визначеної суми коштів з поточного рахунку (далі за текстом разом — “обмеження в розпорядженні грошовими коштами за рахунком Клієнта”) переносить заборгованість за овердрафтовим кредитом (непогашений залишок по Кредиту) на відповідні рахунки бухгалтерського обліку наданих кредитів. Непогашений залишок по Кредиту підлягає поверненню Клієнтом у порядку, встановленому цим Договором, в строк не пізніше закінчення періоду безперервного користування Кредитом, встановленого п. 3.2.4.1.9 цього Договору, що відраховується (незалежно від перенесення Банком заборгованості на умовах цього пункту) з першого дня, починаючи з якого безперервно існувало дебетове сальдо на поточному рахунку при закритті банківського дня. Якщо Клієнт не погашає заборгованість за Кредитом у передбачений цим пунктом строк, починаючи з наступного дня заборгованість за Кредитом вважається простроченою. Починаючи з дати перенесення Банком заборгованості за овердрафтовим кредитом, Клієнт сплачує проценти за користування Кредитом у розмірі, що дорівнюють розміру процентної ставки інтервалу “16-30 днів”, встановленої чинними Тарифами Банку. Після закінчення дії обмежень в розпорядженні грошовими коштами за рахунком Клієнта та наявності непогашеного залишку по Кредиту, непогашений залишок по Кредиту переноситься на дебетове сальдо на поточному рахунку та подальше кредитування Клієнта здійснюється на тих же умовах цього Договору, що існували до дня перенесення Банком заборгованості за овердрафтовим кредитом на відповідні рахунки бухгалтерського обліку наданих Кредитів відповідно до умов цього пункту. Овердрафтове кредитування Клієнта на умовах цього Договору відновлюється після закінчення дії обмежень в розпорядженні грошовими коштами за рахунком Клієнта.

3.2.4.2.3.13. У випадку отримання Банком від Клієнта письмового повідомлення про незгоду, або у випадку незгоди з величиною пропонованого Банком Ліміту, отриманого внаслідок щомісячного перерахунку відповідно до п. 3.2.4.2.2.13 цього Договору, припинити овердрафтове обслуговування Клієнта у рамках цього Договору, про що Банк зобов'язується направити Клієнту Повідомлення Банка за 3 (три) дні до припинення Кредиту. Надалі Банк має право відновити овердрафтове обслуговування у рамках цього Договору у випадку отримання згоди від Клієнта на встановлення нового Ліміту або розірвати цей Договір у встановленому законом порядку.

3.2.4.2.4. Клієнт має право:

3.2.4.2.4.1. Використовувати Ліміт, встановлений Банком згідно з умов цього Договору, частинами з правом подальшого використання вільного залишку Ліміту в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.

3.2.4.2.4.2. Звертатися до Банку для перегляду розміру встановленого Ліміту.

3.2.4.2.4.3. Ініціювати розрахункові документи на використання Кредиту у безготівковому порядку з відкритих у Банку поточних рахунків в режимі “24/7/365”, тобто в будь-яку годину дня (цілодобово), у будь-який календарний день, в тому числі в вихідні, святкові та неробочі дні, шляхом подачі Банку відповідного розрахункового документа (платіжного доручення) через Систему “Приват 24 для бізнесу”. Здійснення платежів в означеному режимі допускається лише у випадку збігу валюти, в якій має бути виконане відповідне грошове зобов'язання перед Банком, з валютою поточного рахунку, з якого Клієнтом ініціюється відповідний платіж.

3.2.4.3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.2.4.3.1. За користування Кредитом з дати виникнення дебетового сальдо на поточному рахунку Клієнта при закритті банківського дня, Клієнт сплачує проценти у розмірі, встановленому чинними Тарифами Банку.
Розмір процентної ставки залежить від строку користування Кредитом (диференційована процентна ставка) та розраховується щоденно відповідно до наступного порядку:

3.2.4.3.1.1. За 1-ий день користування Кредитом розрахунок процентів здійснюється за процентною ставкою інтервалу “1-3 дні”.

3.2.4.3.1.2. У разі непогашення Кредиту після закінчення 3-х днів з дати початку періоду безперервного користування Кредитом починаючи з 4-го дня розрахунок процентів здійснюється за процентною ставкою інтервалу "4-7 днів".

3.2.4.3.1.3. У разі непогашення Кредиту після закінчення 7 днів з дати початку періоду безперервного користування Кредитом починаючи з 8-го дня розрахунок процентів здійснюється за процентною ставкою інтервалу "8-15 днів".

3.2.4.3.1.4. У разі непогашення Кредиту після закінчення 15 днів з дати початку періоду безперервного користування Кредитом починаючи з 16-го дня розрахунок процентів здійснюється за процентною ставкою інтервалу "16-30 днів".

3.2.4.3.2. У разі повного погашення Кредиту - виникнення на поточному рахунку нульового дебетового сальдо при закритті банківського дня, починаючи з наступного дня, Клієнту надається Кредит із сплатою процентів за цей день за процентною ставкою інтервалу "1-3 дня", і з цього дня починається відлік наступного періоду безперервного користування Кредитом.

У разі встановлення Банком у порядку, передбаченому п. 3.2.4.2.3.11 цього Договору, зменшеної (збільшеної) процентної ставки, умови цього пункту вважаються скасованими з дати встановлення зменшеної (збільшеної) процентної ставки.

Сплата процентів за користування Кредитом здійснюється у термін до закінчення безперервного періоду користування Кредитом, зазначеного у п. 3.2.4.1.9 цього Договору.

3.2.4.3.3. У разі несплати процентів, передбачених п. 3.2.4.3.1 цього Договору у строк погашення заборгованості за Кредитом, встановлених п.п. 3.2.4.1.9, 3.2.4.2.2.4 цього Договору вони вважаються простроченими (крім випадків розірвання цього Договору згідно з п. 3.2.4.2.3.4 цього Договору).

У разі виникнення прострочених зобов’язань за Договором Клієнт сплачує Банку проценти від суми залишку непогашеної заборгованості у розмірі, встановленому чинними Тарифами Банку. Сплата процентів, передбачених цим пунктом здійснюється щоденно.

3.2.4.3.4. Розрахунок процентів здійснюється щодня, починаючи з дати утворення на поточному рахунку дебетового сальдо при закритті банківського дня та початку періоду безперервного користування Кредитом, за кількість днів користування кредитними коштами, виходячи з 360 днів на рік. Зменшення або збільшення заборгованості по Кредиту у період безперервного користування Кредитом, визначеного у п. 3.2.4.1.9 цього Договору, не впливає на зміну початку періоду безперервного користування Кредитом. Датою закінчення періоду безперервного користування Кредитом вважається день, після закінчення якого на поточному рахунку Клієнта зафіксоване нульове дебетове сальдо.

Розрахунок процентів здійснюється до повного погашення заборгованості по Кредиту на суму залишку заборгованості по Кредиту. День повернення Кредиту до часового інтервалу нарахування процентів не включається. Нарахування процентів здійснюється у дату сплати.

3.2.4.3.5. Сплата процентів за користування Кредитом, розрахованих згідно з п.п. 3.2.4.3.1, 3.2.4.3.3 цього Договору, здійснюється у порядку, зазначеному у п. 3.2.4.2.1.3 цього Договору у спосіб передбачений п. 3.2.4.3.11 цього Договору. Сплата процентів може бути здійснена Клієнтом також з інших рахунків, що належать йому, у встановленому законом порядку.

3.2.4.3.6. Цим Договором передбачається можливість сплати процентів в режимі 24/7/365, тобто погашення, яке здійснюється в будь-який час, в будь-який календарний день, у тому числі у вихідні та святкові дні, починаючи з дати підписання цього Договору за наявності технічної можливості для Банку для здійснення відповідної операції.

3.2.4.3.7. Погашення Кредиту, сплата процентів за цим Договором здійснюється у валюті Кредиту.

3.2.4.3.8. У випадку, якщо дата погашення Кредиту та/або сплати процентів, неустойки згідно з цим Договором припадає на вихідний або святковий день, зазначені платежі повинні бути здійснені у банківський день, що передує вихідному або святковому дню.

У випадку, якщо дата погашення Кредиту та/або сплати процентів, неустойки згідно з цим Договором припадає на вихідний або святковий день та Клієнт має відкриті в Банку поточні рахунки, Клієнт має право здійснити погашення Кредиту та/або процентів за його користування у відповідний вихідний або святковий день.

3.2.4.3.9. Кошти, отримані від Клієнта, а також від інших уповноважених органів/осіб, для погашення заборгованості за цим Договором, перш за все спрямовуються для погашення зобов'язань Клієнта в такій черговості:

- відшкодування витрат / збитків Банку згідно з п. 3.2.4.2.2.14 цього Договору;

- неустойки (пені, штрафів);

- процентів згідно з п. 3.2.4.4.1 цього Договору;

- прострочених процентів згідно з п. 3.2.4.3.3 цього Договору;

- процентів згідно з п. 3.2.4.3.1 цього Договору;

- простроченого Кредиту;

- Кредиту.

3.2.4.3.10. Остаточне погашення заборгованості виконується не пізніше дати, зазначеної в п. 3.2.4.5.1. цього Договору.

3.2.4.3.11. Сторони узгодили, що виконання Клієнтом зобов'язань з погашення кредиту, сплати процентів за його використання, комісійних винагород, неустойки та інших платежів, що підлягають сплаті на користь Банку за цим Договором може здійснюватися шляхом ініціювання Банком дебетового переказу з усіх поточних (карткових) рахунків Клієнта в терміни та в межах сум, що підлягають сплаті Банку згідно з цим Договором та/або у разі прострочення таких платежів.

Підписанням цього Договору, Клієнт підтверджує свою згоду на проведення Банком дебетових переказів зі сплати вказаних вище платежів  з усіх поточних рахунків Клієнта, відкритих в Банку, а також тих, що будуть відкриті в майбутньому, у валюті Кредиту для виконання зобов'язань з погашення кредиту, сплати процентів за його використання, комісійних винагород, неустойки та інших платежів передбачених Договором, в межах сум, що підлягають сплаті Банку згідно з цим Договором.

У разі недостатності або відсутності у Клієнта коштів в національній валюті України для погашення заборгованості за кредитом у національній валюті України та/або відсотків за користування ним, та/або винагород, та/або неустойки, Клієнт цим підтверджує свою згоду на проведення Банком  дебетових переказів коштів в іноземній валюті з усіх поточних  рахунків Клієнта в розмірі, еквівалентному сумі заборгованості в національній валюті України на дату погашення по курсу НБУ.

Для здійснення дебетового переказу за рахунок коштів, що розміщені на депозитному рахунку Клієнта Банк має право в односторонньому порядку достроково розірвати договір депозитного вкладу шляхом письмового повідомлення Клієнта із зазначенням дати розірвання депозитного договору. 

Дебетовий переказ на сплату платежу з погашення кредиту, сплати процентів за його використання, комісійних винагород, неустойки та інших платежів здійснюється як за рахунок власних коштів Клієнта, так і за рахунок кредитних коштів Банка.

Сторони узгодили, що:

- згода, надана в цьому Договорі,  містить точну суму платіжної операції, що дорівнює сумі сплати заборгованості по кредиту та/або по  процентам та/або по комісіям/сумі інших зобов’язань  визначених у тарифах Банку та договорами укладеними з Клієнтом та платіжною інструкцією на дату виконання платіжної операції. Відкликання Клієнтом згоди на виконання платіжної операції (операцій, пов’язаних між собою спільними ознаками), що надана за цим Договором, можливо виключно за умови припинення зобов’язань Клієнта перед Банком за цим Договором.

3.2.4.4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.2.4.4.1. Сторони узгодили, що в разі:
- порушення строку повернення Кредиту, визначеного п. 3.2.6.5.1 цього Договору, починаючи з дня, що є наступним за днем спливу строку,
- настання обставин, передбачених п. 3.2.4.2.3.4 цього Договору, починаючи з дня, що є наступним за днем спливу строку повернення Кредиту,

Клієнт зобов'язується сплатити на користь Банку заборгованість по Кредиту, а також проценти від простроченої суми заборгованості, які у відповідності до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України встановлюються за домовленістю Сторін у розмірі 40 % річних від суми залишку непогашеної заборгованості.

При цьому проценти передбачені п.п. 3.2.4.3.1, 3.2.4.3.3 цього Договору не нараховуються.

3.2.4.4.2. При порушенні Клієнтом будь-якого із зобов'язань, передбачених умовами Договору, в тому числі зобов'язань по сплаті процентів (прострочених процентів), а також при порушенні строків погашення та повернення Кредиту Клієнт сплачує Банку за кожний випадок порушення пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період, за який сплачується пеня (у% річних), від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу. Нарахування пені здійснюється за методом “факт/360”, тобто для розрахунку використовується фактична кількість днів у місяці, але умовно в році 360 днів. Сплата пені здійснюється у гривні.

3.2.4.4.3. У разі порушення Клієнтом будь-якого із зобов'язань, передбачених п.п. 3.2.4.2.2.7, 3.2.4.2.2.8., 3.2.4.2.2.11, 3.2.4.2.2.12 цього Договору, Клієнт сплачує Банку за кожний випадок порушення штраф у розмірі 1 (один)% від суми Ліміту. Штраф сплачується в гривні.

3.2.4.4.4. Клієнт сплачує Банку штраф у розмірі 1 (один)% від суми Ліміту, використаного не за цільовим призначенням. Штраф сплачується в гривні.

3.2.4.4.5. У разі порушення Клієнтом термінів платежів по будь-якому з грошових зобов'язань, передбачених цим Договором, більш ніж на 30 днів, що спричинило за собою звернення Банку в судові органи, Клієнт сплачує Банку штраф, який розраховується за такою формулою: 1000,00 грн (одна тисяча гривень 00 копійок) + 5 (п'ять)% від суми встановленого в Заяві Ліміту.

3.2.4.4.6. Неустойка за кожен випадок порушення зобов'язань, передбаченої п.п. 3.2.4.4.2, 3.2.4.4.3, 3.2.4.4.4 цього Договору, нараховується протягом 15 років з дня, коли відповідне зобов'язання мало бути виконано Клієнтом.

3.2.4.4.7. Терміни позовної давності за вимогами про стягнення Кредиту, процентів, неустойки - пені, штрафів за цим Договором встановлюються сторонами тривалістю 15 років.

3.2.4.4.8. Банк не несе відповідальності за ненадання Кредиту в термін, зазначений в п. 3.2.4.1.8 цього Договору, в разі неотримання від Клієнта розрахункових документів на використання кредитних коштів відповідно до умов цього Договору.

3.2.4.4.9. Банк не несе будь-якої відповідальності за невиконання або несвоєчасне виконання розрахункових документів Клієнта, наданих на умовах п.п. 3.2.4.2.4.3, 3.2.4.2.4.4 цього Договору, якщо у Банку була відсутня технічна можливість для виконання розрахункового документа Клієнта та/або у випадках встановлення Національним банком України, Кабінетом Міністрів України, іншими органами влади і управління будь-яких видів обмежень в проведенні банківських та інших операцій.

3.2.4.5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

3.2.4.5.1. Строк користування Кредитом становить 1 рік. Сторони узгодили, що Банк має право пролонгувати строк користування Кредитом у порядку, визначеному п. 3.2.4.1.8 цього Договору.
3.2.4.5.2. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання Клієнтом Заяви про приєднання та діє до повного виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором.

3.2.4.6. ІНШІ УМОВИ

3.2.4.6.1. Сторони узгодили, що зміни, які вносяться в цей Договір за ініціативою Банку, здійснюються шляхом направлення Банком Клієнту пропозиції щодо внесення змін у спосіб, узгоджений Сторонами у п. 3.2.4.1.12. цього Договору, при цьому додаткові угоди не укладаються. В разі, якщо Клієнт не звернувся до Банку із письмовим запереченням щодо прийняття запропонованих змін у строк 5 календарних днів днів з моменту направлення повідомлення, зміни вважається узгодженими із Клієнтом за принципом мовчазної згоди.

3.2.4.6.2. При укладанні договорів та угод або вчиненні інших дій, що свідчать про приєднання Клієнта до цих Умов, Сторони допускають використання підписів Клієнта у вигляді кваліфікованого електронного підпису. Підписання договорів та угод таким чином прирівнюється до укладання договорів та угод у письмовій формі.

3.2.4.7. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

3.2.4.7.1. Представники Сторін, уповноваженні на укладання цього Договору, підтверджують, що вони повідомлені, що їхні персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв’язку з укладанням цього Договору включаються до баз персональних даних Сторін.

3.2.4.7.2. Метою обробки персональних даних є підтвердження повноважень суб’єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених чинним законодавством України відносин.

3.2.4.7.3. Склад та зміст персональних даних є наступним: назви, місцезнаходження/місця проживання, реєстраційних даних (коду ЄДРПОУ, номеру державної реєстрації у єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), інформації щодо системи оподаткування (індивідуального податкового номеру, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, номеру свідоцтва про статус платника ПДВ), банківських реквізитів, електронних ідентифікаційних даних (IP-адреса, телефон, e-mail), прізвища, ім’я по батькові, особистого підпису та інших даних, що дають змогу ідентифікувати особу, що діє в інтересах та/або від імені однієї із Сторін, та інших даних, які передає одна Сторона іншій з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування, вивчення споживчого попиту та статистики, у маркетингових, інформаційних, рекламних, комерційних або інших аналогічних цілях. Сторони повідомлені про те, що їх персональні дані внесені в базу персональних даних, а також повідомлені про свої права згідно Закону України "Про захист персональних даних".

3.2.4.7.4. Клієнт повідомлений та підтверджує, що за наявності правових підстав, його персональні дані можуть бути передані Банком до ТОВ "Українському бюро кредитних історій", що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-д або іншого бюро кредитних історій, в порядку передбаченому Законом України "Про організацію формування та обігу кредитних історій". До інформації про Клієнта належать:

- відомості, що ідентифікують Клієнта: прізвище, ім'я і по батькові, паспортні дані, ідентифікаційний номер і місце проживання/повне найменування; місцезнаходження; дата та номер державної реєстрації, відомості про орган державної реєстрації; ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України; основний вид господарської діяльності;

- відомості про грошові зобов'язання Клієнта:

- відомості про кредитну угоду та зміни до неї (номер і дата укладання, сторони; вид угоди);

- сума зобов'язання по укладеній кредитній угоді;

- вид валюти зобов'язання; термін та порядок виконання кредитної угоди; про розмір погашеної суми і остаточну суму зобов'язань по кредитній угоді; дата виникнення прострочення зобов'язання, її розмір та стадія погашення; про припинення кредитної угоди та спосіб її припинення (зокрема за згодою сторін, у судовому порядку, гарантом та ін.); про визнання кредитної угоди недійсною та підстави такого визнання.

- інша інформація за кредитною угодою.

Під кредитною угодою розуміються умови цього Договору, що регламентують порядок надання, повернення кредиту та інші умови, що регулюють кредитні правовідносини Сторін.

3.2.4.7.5. Клієнт повідомлений та підтверджує, що за наявності правових підстав, інформація про Клієнта, його кредитні операції та виконання зобов’язань за ними, а також на отримання доступу до інформації про кредитні операції, може бути передана Банком до Кредитного реєстру Національного банку України в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про Національний банк України".

 

Тарифи

№ тарифу Бізнес Назва послуги Тариф Примітка
1 Малий бізнес, Середній та Корпоративний бізнес Овердрафт Період користування коштами 1-3 дні — ставка 18,5 процентів річних
2 Малий бізнес, Середній та Корпоративний бізнес Овердрафт Період користування коштами 4-7 днів - ставка 19 процентів річних
3 Малий бізнес, Середній та Корпоративний бізнес Овердрафт Період користування коштами 8-15 днів - ставка 19,5 процентів річних
4 Малий бізнес, Середній та Корпоративний бізнес Овердрафт Період користування коштами 16-30 днів - ставка 20 процентів річних
5 Малий бізнес, Середній та Корпоративний бізнес Овердрафт Період користування коштами понад 30 днів - ставка 40 процентів річних