3.2.4. Бізнес-овердрафт

3.2.4.1. Предмет договору

3.2.4.1.1. Банк за наявності вільних грошових коштів здійснює овердрафтове обслуговування Клієнта, яке полягає у проведенні його платежів понад залишок коштів на поточному рахунку Клієнта, за рахунок кредитних коштів у межах встановленого Банком кредитного ліміту на поточний рахунок Клієнта (далі - Ліміт), в порядку та на умовах, визначених Умовами та Правилами надання банківських послуг (далі - Умови), в обмін на зобов’язання Клієнта з повернення Кредиту, сплати комісії, процентів в обумовлені цим Договором строки/терміни. Овердрафт (далі також "Кредит") надається на поповнення обігових коштів та здійснення поточних платежів Клієнта, здійснення яких не заборонено чинним законодавством України.

Забороняється використання кредитних коштів для погашення кредитів в іноземній валюті, процентів по ним або іншої заборгованості за кредитними договорами в іноземній валюті, для погашення заборгованості за кредитними договорами в інших Банках, виплати дивідендів, надання/повернення фінансової/матеріальної допомоги.

Використання кредитних коштів згідно мети, передбаченої цим Договором, виключає можливість використання кредитних коштів шляхом перерахування на депозитні рахунки. Перерахування коштів на депозитні рахунки є нецільовим використанням кредитних коштів та порушенням цього Договору.

3.2.4.1.2. Клієнт приєднується до Умов шляхом підписання Заяви на отримання послуги "Бізнес-овердрафт" (далі - Заява) в Системі Internet Banking Приват24 (Системі “Приват24 для бізнесу”) із використанням кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП), яка (Заява) разом з цими Умовами становлять кредитний договір (далі - Договір). Клієнт Банку, який вже приєднався до Умов в установленому порядку, має відкритий поточний рахунок в Банку, приєднується до послуги "Бізнес-овердрафт", визначеної п. 3.2.4. Умов, шляхом підписання Заяви в Системі “Приват24 для бізнесу” із використанням КЕП. Приєднання до цього Договору є прямою і безумовною згодою Клієнта щодо встановлення Банком в односторонньому порядку будь-якого розміру Ліміту в межах Максимального розміру Ліміту.

3.2.4.1.3. Максимальний розмір Ліміту, в межах якого Банком можуть надаватися Клієнту кредитні кошти, Поточний рахунок Клієнта (далі - Поточний рахунок), мета Кредиту, вид Кредиту, Бізнес-сегмент, до якого відноситься Клієнт, період безперервного користування кредитом, вид забезпечення виконання зобов’язань за Договором тощо, визначено в Заяві.

3.2.4.1.4. Банк здійснює овердрафтове обслуговування Клієнта (далі також “обслуговування Ліміту”), що полягає у проведенні його платежів на підставі поданих Клієнтом розрахункових документів (що в розумінні цього Договору є платіжними інструкціями Клієнта, як вони визначені згідно з чинним законодавством України), понад залишок коштів на Поточному рахунку, за рахунок кредитних коштів в межах Ліміту шляхом дебетування Поточного рахунку. При цьому утворюється Дебетове сальдо (фактична заборгованість за Кредитом).

3.2.4.1.5. Ліміт встановлюється Банком в односторонньому порядку на кожний операційний день, в межах суми Максимального ліміту, зазначеної в Заяві. Розмір Ліміту розраховується відповідно до затвердженої внутрішньобанківської методики на підставі даних про рух грошових коштів по Поточному рахунку, платоспроможності, кредитної історії та інших показників внутрішньобанківських положень та нормативних актів Національного банку України. Державні/комунальні підприємства надають також рішення органу виконавчої влади/органу місцевого самоврядування про отримання Кредиту.

3.2.4.1.6. Сторони узгодили, що Банк має право змінити розмір Ліміту у разі зниження/збільшення надходжень грошових коштів на Поточний рахунок або настання інших факторів, передбачених внутрішніми нормативними документами Банку, про що за 5 календарних днів направляє Клієнту повідомлення в спосіб, визначений п.3.2.4.1.7. цього Договору.

У випадку зниження Банком Ліміту в односторонньому порядку, передбаченому цим Договором, Клієнт зобов’язується здійснювати повернення Кредиту в порядку, передбаченому п.3.2.4.2.2.4. цього Договору.

3.2.4.1.7. Сторони узгодили, що для надсилання Клієнту будь-яких повідомлень, у тому числі, але не виключно, повідомлення Клієнта про розмір Ліміту, його зміну та узгодження інших змін до цього Договору, вимоги про дострокове погашення заборгованості, тощо, Банк на свій вибір здійснює повідомлення Клієнта: в письмовій формі або через засоби електронного зв'язку між Банком і Клієнтом: Система Internet Banking Приват24 (Система "Приват24" (для фізичних осіб) або Система "Приват24 для бізнесу" (для юридичних осіб)) на адреси електронної пошти Клієнта (яка початково зазначена в Заяві та може змінюватись Клієнтом відповідно до умов цього Договору та/або умов інших договорів укладених Клієнтом з Банком), а також шляхом направлення sms-повідомлення на останні відомі Банку номери телефонів керівника виконавчого органу та (за наявності) головного бухгалтера Клієнта (у разі їх відсутності — особам, які виконують їх обов'язки), наданих Банку при ідентифікації та актуалізації відомостей про Клієнта.

Вказані вище в цьому п. 3.2.4.1.7. Договору способи зв'язку, комунікацій та надсилання повідомлень в розумінні цього Договору та далі за текстом також є “Засоби електронного зв'язку”.

3.2.4.1.8. Проведення платежів Клієнта у порядку обслуговування Ліміту проводиться Банком протягом одного року з моменту приєднання Клієнта до Договору, якщо інше не встановлено умовами Договору. При належному виконанні Клієнтом зобов'язань, передбачених цим Договором, за відсутності заперечень Клієнта, проведення платежів Клієнта у порядку обслуговування Ліміту може бути продовжено Банком на той самий строк у порядку, передбаченому п.3.2.4.5.1. цього Договору.

3.2.4.1.9. Банк припиняє обслуговування Ліміту за рахунок Кредиту при настанні хоча б одного за таких випадків:

- при надходженні розрахункових документів на примусове списання (стягнення) коштів з Поточного рахунку;

- при арешті коштів Клієнта;

- при зупиненні видаткових операцій за Поточним рахунком;

- при незгоді Клієнта з новими розмірами процентних ставок за користування кредитними коштами та комісійними винагородами (комісіями) на наступний календарний квартал відповідно до п.3.2.4.3.3. Договору;

- при незгоді Клієнта із запропонованою Банком відповідно до п. 3.2.4.3.16. Договору зміною Бізнес-сегмента Клієнта (до якого було віднесено Клієнта до його зміни) ;

- при забороні виконання операцій за Поточним рахунком;

- при настанні інших підстав передбачених цим Договором.

Відновлення кредитування за цим Договором можливе за відсутності обставин, що зумовили зупинення кредитування. При цьому Ліміт визначається Банком виходячи з розрахунку станом на дату відновлення кредитування за цим Договором.

3.2.4.1.10. Сторони узгодили, що будь-які зміни, які вносяться в цей Договір за ініціативою Банку, крім умов встановлення та перегляду розміру Ліміту згідно з п.п.3.2.4.1.5. -3.2.4.1.8. цього Договору та розмірів процентних ставок за користування кредитними коштами та комісійних винагород (комісій) згідно з п.п.3.2.4.3.6, 3.2.4.7.10. цього Договору, а також умов щодо зміни Бізнес-сегмента Клієнта згідно з п.3.2.4.2.3.14. цього Договору, здійснюються шляхом направлення Банком Клієнту повідомлення у порядку, передбаченому п.3.2.4.1.7. цього Договору, з пропозицією щодо внесення змін не пізніше, ніж за 5 календарних днів до дати початку їх застосування.

При цьому додаткові угоди (договори про внесення змін) не укладаються. В разі, якщо Клієнт не звернувся до Банку із письмовим запереченням щодо прийняття запропонованих змін у строк до 5 (п’ять) календарних днів з моменту направлення повідомлення, зміни вважається узгодженими із Клієнтом за принципом мовчазної згоди.

3.2.4.2. Права та обов’язки сторін

3.2.4.2.1. Банк зобов'язаний:

3.2.4.2.1.1. Здійснювати платежі Клієнта понад залишок коштів на його Поточному рахунку на підставі його розрахункових документів у межах Ліміту в порядку та на умовах, визначених Договором.

3.2.4.2.1.2. Здійснювати овердрафтове обслуговування (кредитування) Клієнта згідно з наступним порядком:

1) при надходженні розрахункових документів Клієнта в Банк протягом операційного дня та відсутності власних грошових коштів на Поточному рахунку, Банк здійснює їх оплату відповідно до цього Договору в межах встановленого Ліміту.

Операційний день – період часу, протягом якого Банк приймає від Клієнта розрахункові документи з дотриманням порядку, встановленого Умовами та Правилами надання банківських послуг.

2) За підсумками операцій, проведених по Поточному рахунку протягом банківського дня, перед закриттям банківського дня на поточному рахунку Клієнта може бути сформоване як кредитове сальдо (у випадку перевищення величини надходжень на поточний рахунок над величиною списань з поточного рахунку згідно з розрахунковими документами Клієнта з урахуванням вхідного залишку на початок банківського дня), так і Дебетове сальдо (у випадку перевищення величини переказів з поточного рахунку згідно з розрахунковими документами Клієнта над величиною надходжень на поточний рахунок з урахуванням вхідного залишку на початок банківського дня).

Банківським днем вважається робочий день, у який банківські установи України відкриті для проведення операцій з переказу грошових коштів з використанням каналів взаємодії з НБУ та протягом якого Банк здійснює банківські операції, зокрема по зарахуванню грошових коштів, що надійшли на Поточний рахунок.

3) При закритті банківського дня сформоване Дебетове сальдо на Поточному рахунку фактично є сумою використовуваного Клієнтом Кредиту цього дня.

3.2.4.2.1.3. Здійснювати контроль за виконанням умов Кредиту, цільовим використанням, своєчасним і повним поверненням Кредиту.

3.2.4.2.1.4. Підписанням цього Договору, Клієнт підтверджує свою згоду на проведення Банком переказів грошових коштів в розмірі сум, необхідних для сплати судових витрат, передбачених п.п.3.2.4.2.2.12., 3.2.4.4.5. цього Договору, у дату виникнення підстав для таких платежів. Перерахування коштів зі сплати судових витрат здійснюється в національній валюті України. Вказані перекази не здійснюються Банком тільки у разі пред'явлення Клієнтом Банку документів, що підтверджують сплату судових витрат за рахунок інших джерел.

3.2.4.2.2. Клієнт зобов'язаний:

3.2.4.2.2.1. Використовувати Кредит на цілі, зазначені у п.3.2.4.1.1. цього Договору.

3.2.4.2.2.2. Сплатити на користь Банку нараховані Банком у відповідності з умовами цього Договору проценти, за весь час фактичного користування Кредитом, комісії та інші платежі в порядку, розмірах та на умовах, визначених цим Договором.

3.2.4.2.2.3. Повертати Кредит, отриманий в межах встановленого Ліміту, не пізніше строку закінчення періоду безперервного користування Кредитом, передбаченого п.3.2.4.10. цього Договору (Тарифи).

3.2.4.2.2.4. Погашати різницю між сумою фактичної заборгованості за Кредитом та Лімітом, встановленим відповідно до п.3.2.4.2.3.1 цього Договору, якщо заборгованість за Кредитом перевищує суму встановленого (переглянутого) Ліміту, не пізніше дати закінчення періоду безперервного користування Кредитом, передбаченого п.3.2.4.10. цього Договору (Тарифи). Погашення цієї різниці є поверненням Кредиту.

3.2.4.2.2.5. Повернути Кредит у строки, встановлені п.п.3.2.4.5.1., 3.2.4.2.2.3., 3.2.4.2.3.10. цього Договору або в інші строки/терміни визначені умовами цього Договору.

3.2.4.2.2.6. У період дії цього Договору щомісячно направляти надходження від господарської діяльності на Поточний рахунок та отримувати кошти на поточні рахунки, відкриті в Банку, не менш ніж від 5 (п’яти) контрагентів. Вказана умова не розповсюджується на Клієнтів аграрного сектору економіки.

3.2.4.2.2.7. Надавати Банку не пізніше 28 числа місяця, що настає за звітним кварталом, та 28 лютого наступного за звітним року, фінансову звітність та інформацію (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до звітів) в обсязі, передбаченому чинним законодавством України для відповідних звітних періодів для відповідних суб'єктів господарської діяльності. До річної фінансової звітності надавати розшифрування даних графи 2000 «Звіту про фінансові результати», за видами економічної діяльності згідно з Класифікацією ДК 009:2010.

3.2.4.2.2.7.1. щорічно у строк до 30 червня року наступного за звітним - річну консолідовану фінансову звітність, що підтверджена суб’єктом аудиторської діяльності, звіт якого містить немодифіковану / модифіковану думку із застереженнями.

Вказане зобов’язання підлягає виконанню у випадках, якщо:

● сукупна заборгованість Клієнта/ Групи Клієнта перед Банком за всіма активами становить 200 (двісті мільйонів) гривень або більше та/або

● Клієнт(-и) відповідно до вимог чинного законодавства України віднесений (-і) до категорії юридичних осіб, що зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством.

3.2.4.2.2.8. На вимогу Банку у строк, що буде визначений у відповідній вимозі, інформувати Банк про цільове використання кредитних коштів, з наданням підтверджуючої документації.

3.2.4.2.2.9. Забезпечити умови для проведення Банком перевірок за даними бухгалтерського, оперативного і складського обліку, цільового використання Кредиту, його забезпеченості і належного виконання зобов’язань за цим Договором.

3.2.4.2.2.10. При винесенні відповідним судом ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство Клієнта, наявності інших рішень суду про стягнення коштів з Поточного рахунку, що вступили в силу, чи інших видів звернення стягнення на його майно, а також обставин, які свідчать про те, що наданий Клієнту Кредит своєчасно не буде повернуто, Клієнт зобов'язується не пізніше 3 (трьох) днів з моменту виникнення таких обставин повідомити про це Банк у письмовій формі.

3.2.4.2.2.11. Письмово повідомляти Банк про незгоду із запропонованим Банком, відповідно до п.п.3.2.4.2.3.1., 3.2.4.1.5., 3.2.4.1.6. цього Договору, Лімітом у строк не пізніше 2 (двох) банківських днів від дати отримання від Банку повідомлення про зміну (новий розмір) Ліміту. У разі отримання Банком від Клієнта письмового повідомлення про незгоду з розміром пропонованого Банком Ліміту, отриманого в результаті перерахунку, Банк має право на свій розсуд або продовжувати обслуговування в рамках Ліміту, який був попередньо узгоджений з Клієнтом, або припинити обслуговування Ліміту на Поточному рахунку, про що Банк повідомляє Клієнта у спосіб, передбачений п.3.2.4.1.7. Договору. У подальшому Банк має право на свій вибір відновити або призупинити обслуговування Ліміту на Поточному рахунку, в порядку, встановленому Договором.

3.2.4.2.2.12. На підставі наданих Банком підтверджуючих документів відшкодувати витрати/збитки Банку, які виникли у зв'язку з наданням бюро кредитних історій інформації про Клієнта (Банк повідомляє Клієнта про назву та адресу бюро, в яке передається інформація про Клієнта), а також сплатою послуг, які надаються або будуть надані в майбутньому з метою реалізації прав Банку за Кредитом, а також договорами поруки тощо, укладені з метою забезпечення зобов'язань Клієнта по Кредиту. До послуг, визначених у цьому пункті, відносяться: представництво інтересів Банку в суді і перед третіми особами, судові витрати та ін.. Клієнт зобов'язується відшкодувати Банку у повному обсязі витрати на надання правової допомоги юридичних фірм, адвокатів, інших осіб (при залученні їх для представництва інтересів Банку), пов'язаних з розглядом спорів за кредитом у судах всіх інстанцій, в т.ч. апеляційної та касаційної, а також на всіх підприємствах, організаціях усіх форм власності, в органах державної влади і управління. Всі перераховані суми відшкодувань оплачуються в строк, зазначений у письмовій вимозі Банку.

3.2.4.2.2.13. Клієнт засвідчує, що всі документи, надані ним Банку для отримання Кредиту, є чинними та достовірними та ним надані усі необхідні документи, що стосуються укладення Клієнтом цього Договору та отримання Кредиту (в тому числі, що підтверджують повноваження представників Клієнта на вчинення таких дій).

3.2.4.2.2.14. Виключно за письмовим погодженням Банку вчиняти дії, що спрямовані на зміну правового статусу, реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, перетворення), виділ, зміну структури управління Клієнта, що здійснюється на підставі відповідного рішення вищого органу Клієнта.

3.2.4.2.2.15. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня настання відповідних змін письмово повідомити Банк про зміну адреси місцезнаходження, банківських реквізитів, номерів телефонів, телефаксів, адреси електронної пошти тощо, інформацію щодо змін керівників Клієнта, його установчих документів та зміну форми власності, а також про всі інші зміни, які здатні вплинути на реалізацію цього Договору та належне виконання Сторонами зобов’язань за ним, у тому числі зміни щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) Клієнта. Зобов’язання Клієнта, передбачене цим підпунктом Договору, вважається належним чином виконаним в день отримання Банком відповідного повідомлення Клієнта (про настання змін) з наданням підтверджуючих документів.

Інформація щодо зміни адреси електронної пошти Клієнта може бути надана останнім Банку під час здійснення ним актуалізації своїх даних, в тому числі із використанням дистанційних систем обслуговування, зокрема Засобами електронного зв'язку, але в будь-якому випадку надання цієї інформації повинно бути здійснено протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня настання відповідних змін.

При цьому, виконання вказаної вище умови цього Договору має переважне значення порівняно з умовами інших договорів, що укладені між Банком та Клієнтом.

У разі невиконання/неналежного виконання Клієнтом своїх зобов’язань, передбачених цим підпунктом Договору, Клієнт несе ризик настання для себе несприятливих наслідків (в т.ч. неотримання повідомлень Банка).

3.2.4.2.3. Банк має право:

3.2.4.2.3.1. Не менше одного разу на місяць проводити перерахунок Ліміту відповідно до внутрішньобанківських нормативних документів та чинного законодавства України. Розмір Ліміту може бути зменшений або збільшений в межах суми Максимального ліміту, зазначеної в Заяві, необмежену кількість разів без підписання договорів про внесення змін до цього Договору, про що Банк направляє Клієнту відповідне повідомлення у встановленому п. 3.2.4.1.7. Договору порядку.

3.2.4.2.3.2. У випадку зміни вартості кредитних ресурсів на ринку грошових ресурсів, зміни облікової ставки НБУ, зміни курсу гривні до іноземної валюти 1 групи класифікатора іноземних валют - збільшення на 5 і більше процентів, Банк має право змінити порядок сплати платежів за цим Договором, про що Банк повідомляє Клієнта одним з наступних способів: у письмовій формі або через установлені Засоби електронного зв'язку між Банком і Клієнтом.

Незгода Клієнта з порядком сплати платежів за цим Договором, що запропонований Банком згідно з цим пунктом Договору, є підставою для зупинення / припинення обслуговування Ліміту згідно з цим Договором.

3.2.4.2.3.3. Щоквартально здійснювати перегляд розмірів процентних ставок за користування кредитними коштами та комісійних винагород (комісій) та встановлювати їх нові розміри в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

3.2.4.2.3.4. Відмовити Клієнту в обслуговуванні Ліміту у разі прострочення виконання Клієнтом будь-якого грошового зобов'язання за цим Договором. Повідомлення Клієнта про таку відмову здійснюється Банком у спосіб, визначений п.3.2.4.1.7. Договору. Обслуговування Ліміту Клієнта може бути відновлено Банком у разі повного погашення простроченої заборгованості.

3.2.4.2.3.5. Відмовити Клієнту в обслуговуванні Ліміту у разі відсутності вільних грошових коштів, про що Банк повідомляє Клієнта на свій вибір у спосіб, визначений п.3.2.4.1.7. цього Договору.

3.2.4.2.3.6. Відмовити Клієнту в обслуговуванні Ліміту, і при цьому Банк звільняється від відповідальності у випадках встановлення Національним Банком України, Кабінетом Міністрів України, іншими органами влади і управління будь-яких видів обмежень по активних операціях Банку.

3.2.4.2.3.7. Призупинити обслуговування Ліміту у випадку невиконання Клієнтом будь-яких із зобов'язань за цим Договором на строк до виконання відповідних зобов'язань, але при цьому в межах строку кредитування за цим Договором, з направленням Клієнту відповідного повідомлення на свій вибір у спосіб, визначений п.3.2.4.1.7. цього Договору.

3.2.4.2.3.8. На підставі фінансової інформації аналізувати кредитоспроможність Клієнта, проводити перевірку цільового використання Кредиту, а також оцінку фінансового стану Клієнта та оцінку вартості й перевірку стану забезпечення за Кредитом (при наявності оформленого забезпечення) та вносити пропозиції про подальші взаємини з Клієнтом. У випадку негативного результату вказаного вище аналізу Банк має право припинити обслуговування Ліміту.

3.2.4.2.3.9. Проводити перекази грошових коштів з поточних рахунків Клієнта згідно з п.3.2.4.3.12. цього Договору при настанні термінів будь-якого з платежів, в межах сум, що підлягають сплаті Банку.

3.2.4.2.3.10. Сторони узгодили, що при настанні будь-якої з наступних подій:

- отримання від Клієнта незгоди на зміну періодичності порядку сплати платежів за Договором;

- отримання від Клієнта незгоди зі зміненим Лімітом;

- порушення Клієнтом будь-якого із зобов'язань, передбаченого цим Договором, в т.ч. при порушенні цільового призначення використання Кредиту, та(або) порушення Клієнтом зобов’язань за будь-яким іншим договором, що укладений з Банком;

- порушення судом справи про банкрутство Клієнта;

- визнання недійсними установчих документів Клієнта;

- скасування державної реєстрації Клієнта;

- ліквідація Клієнта;

- встановлення невідповідності дійсності відомостей, що надані Клієнтом Банку;

- отримання Банком від Клієнта та/або поручителя (як від платника відповідно до умов договору, за яким Банком надаються платіжні послуги такому платнику) розпорядження про відкликання згоди на виконання платіжної операції;

- відсутності у Банку вільних грошових коштів;

- припинення договорів, укладених в забезпечення виконання зобов'язань Клієнта за цим Договором (поруки/застави/іпотеки), у т.ч. без попередньої письмової згоди Банка на таке;

- порушення будь-яких зобов'язань перед Банком за договорами поруки/застави/іпотеки, що укладені в забезпечення виконання зобов'язань Клієнта за цим Договором та(або) будь-яким іншим договором, що укладений з Банком;

- відкриття судом справи про банкрутство Клієнта та/або відповідного поручителя/заставодавця/ іпотекодавця; та/або про визнання недійсними установчих документів Клієнта; та/або відповідного поручителя/заставодавця/ іпотекодавця; та/або про скасування державної реєстрації Клієнта та/або відповідного поручителя/заставодавця/іпотекодавця;

- ухвалення (прийняття) власником або компетентним органом відповідного рішення, що спрямоване на зміну правового статусу, реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, перетворення), виділ, зміну структури управління, ліквідації Клієнта та/або відповідного поручителя/ заставодавця/іпотекодавця, що здійснено без письмової згоди Банку;

- відкриття кримінальної справи відносно Клієнта (його керівництва) та/або відповідного поручителя/ заставодавця/ іпотекодавця;

- втрати можливості звернення стягнення на майно, надане у заставу/іпотеку в забезпечення виконання зобов'язань за цим Договором та(або) будь-яким іншим договором, що укладений з Банком (у т.ч. втрати, знищенні, пошкодженні або недоступності предмету застави/іпотеки для Банку з будь-яких інших причин);

- наявність судових рішень про стягнення грошових коштів з поточного рахунку Клієнта, що набули законної сили, наявності арешту на поточних рахунках, що належать Клієнту, наявності платіжних вимог про примусове списання та інших обставин, які можуть свідчити про те, що наданий Клієнту кредит не буде повернений вчасно;

- наявність простроченої заборгованості у Клієнта перед Банком за іншими договорами (в т. ч. кредитним);

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми нормативними документами Банка, зокрема, але не виключно:

Банк, на свій розсуд, має право:

а) змінити умови кредитування - вимагати від Клієнта дострокового повернення кредиту, сплати процентів за його користування, виконання інших зобов'язань за Договором в повному обсязі шляхом подання відповідного повідомлення. При цьому, згідно зі статтями 212, 611, 651 Цивільного кодексу України, за зобов'язаннями, строки/терміни виконання яких не настали, строки/терміни вважаються такими, що настали в зазначену в повідомленні дату. На цю дату Клієнт зобов'язується повернути Банку суму кредиту в повному обсязі, проценти за фактичний термін його використання, повністю виконати інші зобов'язання. В разі невиконання Клієнтом вимог Банку у термін, зазначений у повідомленні, вся заборгованість, починаючи з наступного дня дати, зазначеної в повідомленні Банку, вважається простроченою;

або:

б) розірвати угоду про кредитування в судовому порядку. При цьому, в останній день дії угоди про кредитування, Клієнт зобов'язується повернути Банку суму кредиту в повному об'ємі, проценти за фактичний термін його користування, повністю виконати інші зобов'язання;

або:

в) згідно статті 651 Цивільного кодексу України, статті 188 Господарського кодексу України здійснити одностороннє розірвання угоди про кредитування із надсиланням Клієнту повідомлення. У зазначену в повідомленні дату угода про кредитування вважається розірваною. При цьому, в останній день дії угоди про кредитування Клієнт зобов'язується повернути Банку суму кредиту в повному обсязі, проценти за фактичний термін його користування, повністю виконати інші зобов'язання. Одностороння відмова від угоди про кредитування не звільняє Клієнта від відповідальності за порушення зобов'язань;

або:

ґ) вимагати від Клієнта оформлення додаткового забезпечення виконання його зобов'язань за цим Договором (в т.ч. оформлення в заставу/іпотеку Банку рухомого/нерухомого майна);

або:

г) відмовити у видачі Кредиту або призупинити надання Кредиту за цим Договором.

3.2.4.2.3.11. Відмовити у закритті поточних рахунків Клієнта у Банку в будь-якій валюті, якщо Клієнт має непогашені грошові зобов’язання, встановлені цим Договором.

3.2.4.2.3.12. Припинити обслуговування Ліміту у випадку невиконання (неналежного виконання) Клієнтом будь-яких із зобов'язань, передбачених цим Договором та/або у випадку невиконання поручителями/заставодавцями/іпотекодавцями зобов'язань за договорами поруки/застави/іпотеки, укладеними для забезпечення виконання зобов'язань за цим Договором та(або) будь-яким іншим договором, що укладений з Банком, на період до виконання відповідних зобов'язань, але при цьому у межах терміну, передбаченого п.3.2.4.1.8. Договору, з відправленням Клієнту відповідного повідомлення, у спосіб, визначений п.3.2.4.1.7. Договору.

3.2.4.2.3.13. Без попереднього повідомлення Клієнта в односторонньому порядку відмовитися від обслуговування Ліміту у випадках погіршення фінансового стану Клієнта, некредитоспроможності Клієнта, зниження вартості предмету застави/іпотеки, використання Кредиту не за цільовим призначенням, порушення Клієнтом зобов'язань, передбачених цим Договором та(або) будь-яким іншим договором, що укладений з Банком, а також за наявності інших обставин, які свідчать про те, що наданий Клієнту Кредит своєчасно не буде повернений.

3.2.4.2.3.14. Не менше одного разу на місяць проводити перегляд відповідних показників фінансово-господарської діяльності Клієнта з метою визначення віднесення його до відповідного Бізнес-сегменту згідно з внутрішньобанківськими нормативними документами та чинним законодавством України.

У випадку зміни Бізнес-сегменту, до якого відноситься Клієнт, Банк направляє Клієнту відповідне повідомлення, у встановленому п. 3.2.4.1.7. Договору порядку, з пропозицією надати згоду Клієнту на зміну Бізнес-сегменту, до якого відноситься Клієнт, шляхом підписання відповідної Згоди Клієнта на зміну умов кредитування за Договором (далі - Згода) в Системі “Приват24 для бізнесу” із використанням КЕП.

Сторони домовились, що подальше овердрафтове обслуговування Клієнта за цим Договором, здійснюватиметься Банком за умови внесення змін до цього Договору щодо зміни Бізнес-сегменту, до якого відноситься Клієнт, шляхом отримання від Клієнта Згоди, підписаної в Системі “Приват24 для бізнесу” із використанням КЕП та при необхідності, за вимогою Банка, внесення змін до договору поруки, укладеного в забезпечення виконання зобов'язань Клієнта за цим Договором

3.2.4.2.4. Клієнт має право:

3.2.4.2.4.1. Використовувати Ліміт частинами з правом подальшого використання вільного залишку Ліміту в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.

3.2.4.2.4.2. Звертатися до Банку для перегляду розміру встановленого Ліміту.

3.2.4.2.4.3. Ініціювати розрахункові документи на використання Кредиту у безготівковому порядку з відкритих у Банку поточних рахунків в режимі “24/7/365”, протягом операційного часу, у будь який календарний день, в тому числі в вихідні, святкові та неробочі дні, шляхом подачі Банку відповідного розрахункового документа через Систему “Приват 24 для бізнесу”. Здійснення платежів в означеному режимі допускається лише у випадку збігу валюти, в якій має бути виконане відповідне грошове зобов'язання перед Банком, з валютою поточного рахунку, з якого Клієнтом ініціюється відповідний платіж.

3.2.4.2.4.4. Ініціювати розірвання/припинення цього Договору та здійснити дострокове повернення Кредиту, подавши відповідну заяву через Систему “Приват24 для бізнесу” (з накладанням КЕП). При цьому Клієнт зобов’язаний повернути Банку грошові кошти, одержані згідно з Договором, сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за процентною ставкою, встановленою Договором та неустойку (штраф, пеню), передбачену Договором, якщо на момент дострокового повернення Кредиту у Банка виникли підстави для стягнення неустойки, а також інші платежі згідно з цим Договором. Договір вважається розірваним з дати підписання Клієнтом вказаної в цьому підпункті заяви, але в будь якому випадку не раніше дати фактичного повного виконання Клієнтом усіх зобов'язань за Договором.

3.2.4.2.5. Забезпечення зобов'язань Клієнта:

3.2.4.2.5.1. Обов'язковою умовою обслуговування Ліміту є надання поручителем поруки за виконання Клієнтом зобов’язань з повернення Кредиту, сплати процентів, комісії за користування Лімітом на умовах, визначених цим Договором. Умови поруки визначаються у договорі поруки між Банком та поручителем.

Для державних та комунальних юридичних осіб підписання договору поруки не є обов'язковою умовою обслуговування Ліміту.

3.2.4.2.5.2. У випадку невиконання Клієнтом зобов’язань за цим Договором Клієнт і поручитель відповідають перед Банком як солідарні боржники.

3.2.4.3. Порядок розрахунків

3.2.4.3.1. За користування Кредитом Клієнт сплачує проценти в порядку та на умовах визначених цим Договором, в розмірі процентних ставок визначених Тарифами згідно п.3.2.4.10 Договору для відповідного Бізнес-сегменту, до якого відноситься Клієнт.

3.2.4.3.2. Нарахування процентів здійснюється щодня, на суму Дебетового сальдо (фактичної заборгованості за Кредитом) починаючи з дати утворення на поточному рахунку Дебетового сальдо при закритті банківського дня та початку періоду безперервного користування Кредитом, за кількість днів користування кредитними коштами, виходячи з 360 днів на рік.

День повернення Кредиту в часовий інтервал нарахування процентів не включається.

Розмір процентної ставки залежить від строку користування Кредитом (диференційована процентна ставка) та нараховується щоденно відповідно до наступного порядку (Умова не розповсюджується на Клієнтів аграрного сектору економіки):

- з 1-ого дня користування Кредитом нарахування процентів здійснюється за процентною ставкою інтервалу 1-30 днів, за період з 1-ого дня користування Кредитом по 30-й день користування Кредитом;

- у разі неповернення Кредиту після закінчення 30-и днів з дати початку періоду безперервного користування Кредитом, починаючи з 31-го дня нарахування процентів здійснюється за процентною ставкою інтервалу 31-60 днів, за період з 31-ого дня користування Кредитом по 60-й день користування Кредитом;

- у разі неповернення Кредиту після закінчення 60 днів з дати початку періоду безперервного користування Кредитом починаючи з 61-го дня нарахування процентів здійснюється за процентною ставкою інтервалу 61-90 днів, за період з 61-ого дня користування Кредитом по 90-й день користування Кредитом;

- після повного повернення Кредиту, про що свідчить виникнення на поточному рахунку нульового Дебетового сальдо при закритті банківського дня, і при подальшому отриманні Кредиту, не раніше наступного дня, з цього дня починається відлік наступного періоду безперервного користування Кредитом та нарахування і сплата процентів здійснюється відповідно до умов цього Договору, починаючи з 1-ого дня користування Кредитом.

Розмір процентної ставки для Клієнтів аграрного сектору економіки визначається Тарифами (п.3.2.4.10 Договору), нарахування процентів за користування Кредитом здійснюється за період користування кредитними коштами з дати встановлення Ліміту та виникнення Дебетевого сальдо по дату (включно) спливу періоду безперервного користування Кредитом для цієї категорії Клієнтів.

3.2.4.3.2.1. У разі неповернення Кредиту до дати закінчення періоду безперервного користування Кредитом, проценти за користування Кредитом нараховуються за процентною ставкою, розмір якої визначений Тарифами (п.3.2.4.10. Договору) за користування Кредитом понад період безперервного користування Кредитом, що визначений Тарифами (п.3.2.4.10. Договору).

3.2.4.3.3. Сторони дійшли згоди, що розміри процентних ставок за користування кредитними коштами та комісійних винагород (комісії), які визначені Тарифами, діють протягом календарного кварталу, для якого вони встановлені та підлягають перегляду Банком щоквартально.

Перегляд розмірів процентних ставок за користування кредитними коштами та комісійних винагород (комісій) та встановлення Банком нових розмірів процентних ставок та комісійних винагород (комісій) на наступний календарний квартал здійснюється Банком за 10 (десять) календарних днів до дати початку дії відповідного календарного кварталу, для якого встановлюються відповідні процентні ставки та комісійні винагороди (комісії).

Банк інформує Клієнта, а в разі збільшення розмірів процентних ставок та комісійних винагород (комісій) - поручителя та інших зобов’язаних за цим Договором осіб, про нові розміри процентних ставок та комісійних винагород (комісій), що встановлюються на наступний календарний квартал, до дати початку дії відповідного календарного кварталу, шляхом направлення електронних повідомлень сформованих автоматичними системами Банку з використанням каналів Засобів електронного зв'язку .

У випадку ненаправлення Банком Клієнту інформації щодо розмірів процентних ставок та комісійних винагород (комісій) на наступний календарний квартал, в такому кварталі застосовуються процентні ставки та комісійні винагороди (комісії), що діяли в попередньому календарному кварталі.

Розміри процентних ставок за користування кредитними коштами та комісійних винагород (комісій), що визначені Тарифами для відповідного календарного кварталу, застосовуються до Кредитів, які отримані в такому кварталі, тобто застосовуються процентні ставки та комісійні винагороди (комісії), що визначені Тарифами, які діяли на дату отримання такого Кредиту.

Сторони погодили, що застосування нових розмірів процентних ставок та комісійних винагород (комісій), встановлених на відповідний календарний квартал, не потребує укладання окремих договорів про внесення змін до цього Договору та до договорів, укладених в забезпечення виконання зобов’язань за цим Договором, та Клієнт погоджується, що до Кредитів, які отримані ним в новому календарному кварталі, застосовуються процентні ставки та комісійні винагороди (комісії), що визначені Тарифами Банку для такого календарного кварталу.

Сторони погодили, що у випадку незгоди Клієнта з новими розмірами процентних ставок за користування кредитними коштами та комісійними винагородами (комісіями) на наступний календарний квартал, Банк припиняє подальшу видачу кредитних коштів за цим Договором, а Клієнт зобов’язується здійснити погашення існуючої у нього заборгованості в порядку та на умовах визначених цим Договором, при цьому застосовуються процентні ставки за користування Кредитом та комісійні винагороди (комісії), що визначені Тарифами Банку, які діяли на дату отримання такого Кредиту. Після погашення Клієнтом всієї заборгованості за цим Договором, дія Договору припиняється.

3.2.4.3.4. Нарахування процентів припиняється у випадку:

- порушення строку повернення кредиту, визначеного п.3.2.4.5.1. та 3.2.4.5.3. цього Договору, починаючи з дня, що є наступним за днем спливу строку;

- настання обставин, передбачених п.3.2.4.2.3.10. Договору, починаючи з дня, що є наступним за днем спливу строку повернення кредиту.

3.2.4.3.5. Нараховані проценти сплачуються щомісячно в перший день місяця, наступного за місяцем, в якому було використане Дебетове сальдо, а в разі розірвання цього Договору або настання остаточного терміну повернення Кредиту - одночасно з погашенням всієї заборгованості за Кредитом. Клієнт на кінець останнього дня місяця, в якому було використане Дебетове сальдо, повинен мати на поточному рахунку достатню суму (власних або кредитних коштів), з урахуванням вимог п. 3.2.4.3.12., для можливості оплати (списання) процентів наступного дня.

У разі, якщо дата погашення кредиту та/або сплати процентів за користування кредитом, комісії, пені, неустойки припадає на вихідний або святковий день, зазначені платежі повинні бути проведені в банківський день, що передує вихідному або святковому дню.

3.2.4.3.6. Клієнт сплачує на користь Банку наступні винагороди (комісії):

- за надання фінансового кредиту в розмірі, зазначеному в Тарифах, від суми Поточного ліміту, визначеного в Заяві, без ПДВ;

- за управління фінансовим кредитом (щодо збільшення строку користування лімітом) в розмірі, зазначеному в Тарифах, від суми Поточного кредитного ліміту, який діє на момент збільшення строку користування лімітом (автолонгації), без ПДВ.

Нарахування винагороди здійснюється у дату сплати. Датою сплати є дата встановлення Ліміту по цьому Договору, а також дата збільшення терміну повернення кредиту по цьому Договору. Сплата винагороди здійснюється у гривні.

3.2.4.3.7. У випадку несплати процентів за користування Кредитом та/або непогашення заборгованості за Кредитом у терміни/строки, що визначені цим Договором, такі суми є простроченою заборгованістю (за процентами та/або кредитом відповідно).

3.2.4.3.8. Погашення заборгованості по Кредиту, сплата комісії та процентів за користування Кредитом здійснюється в гривні на поточний рахунок Клієнта, на якому встановлено Ліміт відповідно до цього Договору, якщо інше не передбачено умовами Договору.

3.2.4.3.9. Погашення заборгованості по Кредиту, сплата комісії та процентів за користування Кредитом проводиться в порядку (черговості), зазначеному в п.3.2.4.3.10. Договору.

3.2.4.3.10. Кошти, отримані від Клієнта, а також від інших уповноважених органів/осіб, для погашення заборгованості за цим Договором, перш за все спрямовуються для погашення зобов'язань Клієнта в такій черговості:

- кредит;

- витрати/збитки Банку;

- неустойка/пеня;

- прострочені винагороди;

- проценти, відповідальність відповідно ч.2 ст. 625 ЦКУ;

- прострочені проценти;

- прострочений кредит;

- винагороди;

- проценти.

Клієнт цим надає згоду що Банк має право, на власний розсуд та без будь-яких додаткових погоджень з будь-якими особами, змінити черговість погашення заборгованості, відступивши від положень цього пункту Договору.

3.2.4.3.11. Сторони узгодили, що виконання Клієнтом зобов'язань з погашення Кредиту, сплати процентів за його використання, комісійних винагород, неустойки та інших платежів, що підлягають сплаті на користь Банку за цим Договором може здійснюватися шляхом ініціювання Банком дебетового переказу з усіх поточних (карткових) рахунків Клієнта в терміни та в межах сум, що підлягають сплаті Банку згідно з цим Договором та/або у разі прострочення таких платежів.

Підписанням цього Договору, Клієнт підтверджує свою згоду на проведення Банком дебетових переказів зі сплати вказаних вище платежів з усіх поточних рахунків Клієнта, відкритих в Банку, а також тих, що будуть відкриті в майбутньому, у валюті Кредиту для виконання зобов'язань з погашення Кредиту, сплати процентів за його використання, комісійних винагород, неустойки та інших платежів передбачених Договором, в межах сум, що підлягають сплаті Банку згідно з цим Договором.

У разі недостатності або відсутності у Клієнта коштів в національній валюті України для погашення заборгованості за кредитом у національній валюті України та/або процентів за користування ним, та/або винагород, та/або неустойки, Клієнт цим підтверджує свою згоду на проведення Банком дебетових переказів коштів в іноземній валюті з усіх поточних рахунків Клієнта в розмірі, еквівалентному сумі заборгованості в національній валюті України на дату погашення по курсу НБУ.

Для здійснення дебетового переказу за рахунок коштів, що розміщені на депозитному рахунку Клієнта Банк має право в односторонньому порядку достроково розірвати договір депозитного вкладу шляхом письмового повідомлення Клієнта із зазначенням дати розірвання депозитного договору.

Дебетовий переказ на сплату платежу з погашення кредиту, сплати процентів за його використання, комісійних винагород, неустойки та інших платежів здійснюється як за рахунок власних коштів Клієнта, так і за рахунок кредитних коштів Банка, в тому числі за рахунок та в межах Ліміту за цим Договором.

Сторони узгодили, що:

- згода, надана в цьому Договорі, містить точну суму платіжної операції, що дорівнює сумі сплати заборгованості по кредиту та/або по процентам та/або по комісіям/сумі інших зобов’язань, визначених у тарифах Банку та договорами, укладеними з Клієнтом та платіжною інструкцією на дату виконання платіжної операції. Відкликання Клієнтом згоди на виконання платіжної операції (операцій, пов’язаних між собою спільними ознаками), що надана за цим Договором, можливо виключно за умови припинення зобов’язань Клієнта перед Банком за цим Договором.

3.2.4.3.12. У разі відсутності надходжень грошових коштів на Поточний рахунок, погашення процентів, комісії та інших платежів за цим Договором, строк сплати яких настав, здійснюється за рахунок невикористаного залишку Ліміту. При цьому сплата процентів за рахунок невикористаного залишку Ліміту можлива тільки в разі коли сума надходжень (за виключенням наданих кредитів/траншів) на Поточний рахунок за період, за який здійснюється сплата процентів, не менша за суму нарахованих процентів. Якщо коштів на Поточному рахунку для оплати процентів недостатньо або не дотримується умова достатності надходжень в разі сплати процентів за рахунок ліміту, сума нарахованих та несплачених процентів наступного дня виноситься на прострочення. Після погашення заборгованості по комісії, процентам, Банк проводить оплату розрахункових документів Клієнта, що надходять протягом операційного дня, в межах невикористаного залишку Ліміту.

3.2.4.3.13. За здійснення переказу грошових коштів у межах сум, що підлягають сплаті Банку згідно з п.3.2.4.3.11. Договору, Клієнт сплачує Банку винагороду в сумі і в строки, встановлені умовами договору щодо обслуговування Банком рахунків Клієнта на момент оплати.

3.2.4.3.14. При знятті готівки з Поточного рахунку за рахунок Ліміту стягується комісійна винагорода, розмір якої визначено Тарифами Банку. Клієнт надає Банку згоду здійснювати переказ суми такої комісійної винагороди, що підлягають до сплати Банку, зі свого Поточного рахунку.

3.2.4.3.15. У разі накладення арешту на грошові кошти, розміщені на Поточному рахунку, та/або надходження до Банку платіжної інструкції щодо примусового списання (стягнення) визначеної суми коштів з Поточного рахунку (далі за текстом разом - “обмеження в розпорядженні грошовими коштами за рахунком Клієнта”) Банк переносить заборгованість за Кредитом на відповідні рахунки бухгалтерського обліку наданих кредитів, про що повідомляє Клієнта в порядку, передбаченому п.3.2.4.1.7. цього Договору. Непогашений залишок по Кредиту підлягає поверненню Клієнтом у порядку та у строки, встановлені цим Договором. Після закінчення дії обмежень в розпорядженні грошовими коштами за рахунком Клієнта подальше кредитування Клієнта на умовах цього Договору відновлюється відповідно до внутрішніх нормативних документів та методик Банку

3.2.4.3.16. Сторони погодили, що у випадку незгоди Клієнта з віднесенням його до іншого Бізнес-сегменту, що відбулось за результатами перегляду показників Клієнта відповідно до п. 3.2.4.2.3.14. цього Договору, та не отримання від Клієнта Згоди щодо зміни Бізнес-сегменту Клієнта в строки/терміни визначені в повідомленні Банка в порядку, як це зазначено п. 3.2.4.2.3.14. цього Договору, Банк припиняє овердрафтове обслуговування Клієнта за цим Договором, а Клієнт зобов’язується здійснити погашення існуючої у нього заборгованості в порядку та на умовах визначених цим Договором, при цьому при нарахуванні процентів за користування Кредитом та комісійних винагород (комісій), застосовуються розміри процентних ставок та комісійних винагород (комісій), що визначені Тарифами Банку для Бізнес-сегменту, до якого було віднесено Клієнта до його зміни.

3.2.4.4. Відповідальність Сторін

3.2.4.4.1. Сторони дійшли згоди, що у випадку порушення Клієнтом термінів/строків повернення Кредиту, встановлених цим Договором, Клієнт на підставі цього Договору та ч.2 ст. 625 Цивільного кодексу України зобов’язаний сплатити також проценти на суму простроченого кредиту в розмірі подвійної процентної ставки, що застосовується для максимального Періоду безперервного користування кредиту відповідно Договору на дату настання кінцевого терміну/строку повернення кредиту.

Нарахування вказаних вище процентів здійснюється за методом “факт/360”. При цьому проценти за користування Кредитом Банком не нараховуються.

Зазначені в цьому пункті Договору проценти є спеціальним видом відповідальності за порушення Клієнтом грошового зобов’язання і не є штрафом, неустойкою, пенею.

3.2.4.4.2. При порушенні Клієнтом будь-якого із зобов'язань, передбачених умовами Договору, Клієнт сплачує Банку за кожний випадок порушення пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у період, за який сплачується пеня, (у % річних) від суми простроченої заборгованості за кожний день прострочення по Кредиту. Нарахування пені здійснюється за методом “факт/360”. Сплата пені здійснюється у гривні. Сторони погодили, що розмір пені, зазначений у цьому пункті, може бути зменшений на розсуд Банку. У разі зменшення Банком розміру пені, зазначеної в цьому пункті Договору, Банк повідомляє про це Клієнта на свій розсуд, у спосіб, передбачений п.3.2.4.1.7. Договору.

3.2.4.4.3. При порушенні Клієнтом зобов'язання, передбаченого п.п.3.2.4.2.2.7., 3.2.4.2.2.8. цього Договору Клієнт сплачує Банку за кожний випадок порушення штраф у розмірі 1% від суми Ліміту, який діє на дату порушення. Сплата штрафу здійснюється в гривні.

3.2.4.4.4. У разі виявлення факту нецільового використання Клієнтом кредиту, Клієнт сплачує Банку штраф у розмірі 5 (п’ять) % від суми Кредиту, використаної не за цільовим призначенням. Сплата штрафу здійснюється в гривні.

3.2.4.4.5. При порушенні Клієнтом строків платежів по будь-якому з грошових зобов'язань по Кредиту більш ніж на 30 днів, що спричинило за собою звернення Банку в судові органи, Клієнт сплачує Банку штраф, який розраховується за такою формулою: 1 000,00 гривень + 5% від суми Ліміту, який діє на дату порушення.

3.2.4.4.6. Терміни позовної давності щодо вимог про повернення Кредиту, стягнення процентів за користування Кредитом, неустойки, пені, штрафів встановлюються Сторонами тривалістю 15 років.

3.2.4.4.7. Банк не несе відповідальності за ненадання Кредиту у строк, вказаний у п.3.2.4.2.1.2. цього Договору, у разі не отримання від Клієнта розрахункових документів на використання кредитних коштів згідно умов договору щодо обслуговування Банком рахунків Клієнта.

3.2.4.4.8. Банк не несе відповідальності за невиконання чи несвоєчасне виконання розрахункових документів Клієнта, якщо у Банка була відсутня технічна можливість для виконання розрахункового документа та/або у випадках встановлення Національним банком України, Кабінетом Міністрів України, іншими органами влади та управління будь-яких видів обмежень в проведенні банківських та інших операцій.

3.2.4.5. Строк дії Договору

3.2.4.5.1. Строк користування Кредитом становить 12 місяців. В разі якщо за 30 днів до закінчення встановленого строку користування Кредитом жодна зі Сторін не надіслала письмове повідомлення про припинення кредитування за цим Договором та за відсутності порушення Клієнтом будь-яких умов Договору, строк користування Кредитом пролонгується на той самий строк, а кредитування відбуватиметься на тих самих умовах.

3.2.4.5.2. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання Сторонами Заяви та діє до повного виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором.

3.2.4.5.3. Сторони, керуючись ст. 212 Цивільного кодексу України, домовилися про те, що цей Договір, в частині настання прав та обов'язків Сторін щодо надання Банком та повернення Клієнтом кредиту зі сплатою процентів на користь Банку, укладається під відкладальною обставиною.

Сторони встановили, що відкладальною обставиною за цим Договором є порушення Клієнтом зобов'язань з повернення кредиту (його частини), що триває протягом 60-ти календарних днів з дати прострочення цього зобов’язання.

Наслідком настання відкладальної обставини, яка настає на 60-й календарний день з дати прострочення повернення кредиту (його частини), є виникнення зобов’язання Клієнта повернути Банку всю суму фактично отриманого Кредиту, сплатити нараховані проценти за користування кредитними коштами, комісійні винагороди (комісії), неустойку та інші платежі відповідно до умов цього Договору.

3.2.4.6. Інші умови

3.2.4.6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього Договору, в результаті дії таких надзвичайних та невідворотних обставин (повінь, пожежа, землетрус, і інші стихійні лиха, а також війна, військові дії, акти або дії державних органів та інші обставини непереборної сили відповідно до законодавства України), які Сторона не могла ні передбачити, ні запобігти (форс-мажорні обставини). Звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором для можливості обґрунтованого вирішення спірних питань мирним шляхом можливе виключно у випадку доведення Стороною, яка посилається на дію форс-мажорних обставин, що такі обставини об’єктивно унеможливили виконання зобов'язань за умовами цього Договору.

3.2.4.6.2. Сторона, що зазнала дії обставин, зазначених у пункті 3.2.4.6.1. цього Договору, і внаслідок цього не має можливості виконати зобов'язання за цим Договором, повинна негайно, не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту їх настання, у письмовій формі повідомити іншу Сторону. Повідомлення повинно містити дані про настання обставин, їх характер, а також про передбачуваний термін дії і припинення вищевказаних обставин.

3.2.4.6.3. Несвоєчасне повідомлення про обставини непереборної сили, яке виникло з вини Сторони, яка про це повідомила, позбавляє цю Сторону права на них посилатися.

3.2.4.7. Антикорупційне застереження

При виконанні своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або цінностей, прямо або побічно, будь-яким особам, для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги.

При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються застосованими для цілей цього Договору законодавством, як дача/отримання неправомірної вигоди, підкуп, провокація підкупу, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

У разі виникнення у Сторони підозри, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень змісту цього Договору, відповідна Сторона зобов’язується повідомити іншу Сторону в письмовій формі. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинне бути надіслане протягом десяти робочих днів з дати письмового повідомлення.

У письмовому повідомленні Сторона зобов’язана послатися на факти або надати аргументи про можливість порушення будь-яких положень змісту цього Договору, іншою Стороною, її афілійованими особами, працівниками або посередниками виражається в діях, які кваліфікуються чинним законодавством України, як дача або одержання неправомірної вигоди, підкуп, провокація підкупу, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства України та міжнародних актів щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

У разі порушення однією Стороною зобов’язань утримуватися від заборонених дій та/або неотримання іншою Стороною в установлений цим договором термін підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться, інша Сторона має право розірвати договір в односторонньому порядку повністю або в частині, надіславши письмове повідомлення про розірвання. Сторона, з чиєї ініціативи було розірвано цей Договір відповідно до положень цієї статті, має право вимагати відшкодування реального збитку, що виник в результаті такого розірвання.

3.2.4.8. Конфіденційна інформація

Сторони визнають, що будь-яка інформація, отримана однією із Сторін щодо іншої Сторони в ході переддоговірних відносин щодо укладання цього Договору або в ході виконання цього Договору, становить собою конфіденційну інформацію (банківську та/або комерційну таємницю), крім інформації, що може бути отримана будь-якою особою з загальнодоступних джерел, та Сторони зобов’язуються забезпечити збереження її конфіденційності.

Клієнт надає Банку безумовну згоду, а Банк відповідно до цього Договору набуває право розкрити (передати) будь-яку або всю інформацію стосовно Клієнта, його фінансового стану, умов цього Договору та порядку виконання зобов’язань за ним (включаючи, але не обмежуючись будь-якою фінансовою, економічною чи іншою інформацією, що складає банківську таємницю відповідно до Закону України “Про банки і банківську діяльність” або конфіденційну інформацію, у тому числі інформацію про причини невиконання Клієнтом зобов’язань за цим Договором, про дисконт, за яким права вимоги за цим Договором можуть бути відчужені іншому кредитору, про результати незалежної оцінки вартості цих прав вимоги тощо), яка стала відома Банку в процесі укладання та виконання цього Договору, зокрема, таким особам:

Вищенаведені умови цього Договору не поширюються на випадки розкриття Банком третім особам інформації щодо Клієнта, у випадках порушення Клієнтом умов цього Договору та/або поручителем чи майновим поручителем умов відповідного договору забезпечення. Клієнт цим надає згоду Банку розкривати відповідну конфіденційну шляхом надання її способом та в обсягах, визначених Банком, необмеженому колу третіх осіб, у т.ч. правоохоронним, судовим органам, органам нотаріату, фінансовим установам, іншим установам, підприємствам, організаціям, у т.ч. шляхом розміщення в електронних базах даних, на сайтах в мережі Інтернет, шляхом розповсюдження засобами масової інформації та каналами електронної пошти тощо.

3.2.4.9. Персональні дані

3.2.4.9.1. Банк здійснює обробку персональних даних представників Клієнта, їх афілійованих, асоційованих осіб (у тому числі найманих працівників та/або засновників/учасників/акціонерів, в тому числі, але не виключно: фізичних осіб, які володіють 10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу Клієнта), відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

З моменту укладення цього Договору персональні дані будуть включені до баз персональних даних, володільцем яких є АТ КБ «ПриватБанк». Строк обробки персональних даних відповідає строку дії цього Договору, якщо у Банка відсутні інші правові підстави для продовження такої обробки. Місцезнаходженням таких персональних даних є місцезнаходження АТ КБ «ПриватБанк».

Мета та підстава для обробки персональних даних є:

- здійснення заходів для укладення правочину та виконання положень правочину;

- виконання обов’язків, покладених на АТ КБ «ПриватБанк» чинним законодавством України.

Підписанням цього Договору, враховуючи вимоги Закону України «Про захист персональних даних», Клієнт також:

Клієнт повідомлений Банком що, останній може із дотриманням вимог чинного законодавства України доручити обробку персональних даних представників Клієнта, їх афілійованих та асоційованих осіб, підрядникам (розпорядникам Персональних даних), яких Банк може залучити на власний розсуд для надання Банку послуг, для цілей консультацій, аудиту, страхування, аналітики тощо. Розповсюдження персональних даних щодо Клієнта третім особам буде здійснюватися виключно у випадках і порядку, коли таке розповсюдження відповідає вимогам законодавства України.

Додаткова інформація про обробку персональних даних, знаходиться у Повідомленні про порядок і процедуру захисту персональних даних Банка, яке доступно на головній сторінці сайту АТ КБ «ПриватБанк».

3.2.4.9.2. Клієнт повідомлений та підтверджує, що за наявності правових підстав, його персональні дані можуть бути передані Банком до ТОВ "Українському бюро кредитних історій", що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-д або іншого бюро кредитних історій, в порядку передбаченому Законом України "Про організацію формування та обігу кредитних історій". Клієнт підтверджує, що він повідомлений про володільця персональних даних, склад та зміст персональних даних, свої права, визначені Законом України “Про персональні дані”, мету обробки персональних даних та осіб, яким можуть бути передані його персональні дані.

3.2.4.9.3. Клієнт повідомлений та підтверджує, що за наявності правових підстав, інформація про Клієнта, його кредитні операції та виконання зобов’язань за ними, а також на отримання доступу до інформації про кредитні операції, може бути передана Банком до Кредитного реєстру Національного банку України в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про Національний банк України".

Тарифи

№ тарифу Бізнес Назва послуги Тариф Примітка
1 Мікро бізнес, Малий бізнес Процентна ставка за період користування Кредитом 1-30 днів 22% річних
2 Мікро бізнес, Малий бізнес Процентна ставка за період користування Кредитом 31-60 днів 23,5% річних
3 Мікро бізнес, Малий бізнес Процентна ставка за період користування Кредитом 61-90 днів 25% річних
4 Мікро бізнес, Малий бізнес Для клієнтів аграрного сектору економіки - процентна ставка для періоду безперервного користування Кредитом 23% річних
5 Середній бізнес, Корпоративний бізнес Процентна ставка за період користування Кредитом 1-30 днів 20% річних
6 Середній бізнес, Корпоративний бізнес Процентна ставка за період користування Кредитом 31-60 днів 21% річних
7 Середній бізнес, Корпоративний бізнес Процентна ставка за період користування Кредитом 61-90 днів 22% річних
8 Середній бізнес, Корпоративний бізнес Для клієнтів аграрного сектору економіки - процентна ставка для періоду безперервного користування Кредитом 21% річних
9 Мікро, Малий, Середній та Корпоративний бізнес Процентна ставка за період користування Кредитом понад період безперервного користування Кредитом Подвійна процентна ставка, що застосовується для максимального строку періоду безперервного користування Кредитом.
10 Мікро, Малий, Середній та Корпоративний бізнес Комісія за надання фінансового кредиту, без ПДВ 1% від суми Поточного ліміту
11 Мікро, Малий, Середній та Корпоративний бізнес Комісія за управління фінансовим кредитом (щодо збільшення строку користування Лімітом), без ПДВ 1% від суми Поточного ліміту, який діє на момент збільшення строку
12 Мікро, Малий, Середній та Корпоративний бізнес Період безперервного користування Кредитом Для клієнтів аграрного сектору економіки: до 30 вересня в разі початку користування овердрафтом із 1 лютого до 31 липня; до 31 березня в разі початку користування овердрафтом із 1 серпня до 31 січня. Для інших клієнтів: не більше 90 днів