3.2.3. Умови та Правила надання кредиту "Теплі кредити для ОСББ"

3.2.3.1. Предмет Договору

3.2.3.1.1. Банк за наявності вільних грошових коштів зобов'язується надати Клієнту цільовий строковий кредит у розмірі та на умовах, визначених Договором, в обмін на зобов'язання Клієнта повернути кредит, сплатити відсотки в обумовлені цим Договором терміни. Клієнт приєднується до Договору шляхом підписання Заяви про приєднання до Умов та Правил надання кредиту "Теплі кредити для ОСББ" (далі - Заява) на паперовому носії або в Системі "Приват24 для бізнесу" шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису. Істотні умови кредитування визначені у Заяві.

3.2.3.1.2. Сторони погодили, що надання Кредиту можливе на цілі впровадження енергоефективних заходів, а саме:

3.2.3.1.2.1. шляхом придбання:

- обладнання і матеріалів для облаштування індивідуальних теплових пунктів, у тому числі регуляторів теплового потоку за погодними умовами та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- обладнання і матеріалів для проведення робіт з термомодернізації внутрішньобудинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання;

- теплонасосної системи для водяної системи опалення та/або гарячого водопостачання та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї;

- системи сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї;

- обладнання і матеріалів для модернізації систем освітлення місць загального користування (у тому числі електропроводки, автоматичних вимикачів, ламп (крім ламп розжарювання), патронів до них);

- вузлів обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засобів вимірювальної техніки (приладів обліку, лічильників), приладів-розподілювачів  та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- багатозонних (багатотарифних) приладів обліку електричної енергії (лічильників активної електричної енергії) та  відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- обладнання  і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;

- світлопрозорих  конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей у квартирах, для місць загального користування  (під’їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ, та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- дверей для місць загального користування (під’їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- електричних котлів для водяної системи автономного теплопостачання або водяної індивідуальної (автономної) системи опалення та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

3.2.3.1.2.2. шляхом придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

3.2.3.1.2.3. шляхом придбання:

- радіаторів водяної системи опалення, регуляторів температури повітря (в тому числі автоматичних), та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- рекуператорів теплоти вентиляційного повітря та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- теплонасосної системи для водяної системи опалення та/або гарячого водопостачання та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї;

- системи сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї;

- вузлів обліку води (гарячої, холодної), зокрема засобів вимірювальної техніки (приладів обліку, лічильників) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- багатозонних (багатотарифних) приладів обліку електричної енергії (лічильників активної електричної енергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- обладнання і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;

- світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей, та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

для квартир у багатоквартирних житлових будинках:

- радіаторів водяної системи опалення, регуляторів температури повітря (в тому числі автоматичних) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- вузлів обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засобів вимірювальної техніки (приладів обліку, лічильників) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- багатозонних (багатотарифних) приладів обліку електричної енергії (лічильників активної електричної енергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей, та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них.

3.2.3.1.3. Сторони погодили, що частина суми кредиту відшкодовується Держенергоефективності  шляхом перерахування бюджетних коштів на рахунок Банка (із урахуванням додаткових особливостей розрахунку відшкодування, встановлених Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженого Постановою КМУ)  в таких розмірах:

- на цілі, передбачені п.3.2.3.1.2.1 - у розмірі від 40 до 70 відсотків суми кредиту, але не більш як 14000 гривень в розрахунку на одну квартиру багатоквартирного будинку за одним кредитним договором

У разі коли Клієнт - об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельний кооператив, у багатоквартирних будинках яких зареєстровані (фактично проживають) фізичні особи, яким в установленому законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, відшкодування такому Клієнту частини суми кредиту на здійснення заходу, передбаченого підпунктом 3 пункту 3 цього Порядку, здійснюється одноразово в розмірі, що розраховується за такою формулою (але не більш як 14000 гривень в розрахунку на одну квартиру багатоквартирного будинку за одним кредитним договором):

P = 40% х (Nз - Nс)/Nз + 70% х Nс/Nз,

Nз - загальна кількість квартир багатоквартирного будинку

Nс - кількість квартир багатоквартирного будинку, в яких зареєстровані (фактично проживають) фізичні особи, яким в установленому законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

3.2.3.1.4. Кредит надається шляхом видачі кредитних коштів з наступним їх перерахуванням на рахунок постачальника за товари та/або послуги, придбані Клієнтом для впровадження енергоефективних заходів.

3.2.3.2. Обов'язки Банку:

3.2.3.2.1. Банк зобов'язаний надати Клієнту кредит в порядку та на умовах, визначених цим Договором та внутрішньобанківськими документами.

3.2.3.2.2. Банк зобов'язаний забезпечити Клієнта консультаційними послугами з питань виконання Договору.

3.2.3.2.3. Банк зобов'язаний здійснювати контроль за виконанням умов цього Договору, цільовим використанням, своєчасним і повним погашенням кредиту в порядку, передбаченому законодавством та цим Договором.

3.2.3.3. Обов'язки Клієнта:

3.2.3.3.1. Клієнт зобов'язаний мати активний поточний рахунок в АТ КБ "ПриватБанк".

3.2.3.3.2. Клієнт зобов'язаний використовувати кредит виключно на цілі, визначені цим Договором.

3.2.3.3.3. Клієнт зобов'язаний сплачувати Банку проценти за користування кредитом у розмірі та в строки, визначені Заявою та Тарифами Банку.

3.2.3.3.4. Клієнт зобов'язаний повернути кредит у термін, встановлений Заявою.

3.2.3.3.5. Клієнт зобов'язаний надавати Банку не пізніше 28 числа місяця, що настає за звітним кварталом, та 28 лютого наступного за звітним року, фінансову звітність та інформацію (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до звітів в обсязі, передбаченому чинним законодавством України для відповідних звітних періодів для відповідних суб'єктів господарської діяльності, та у випадку, якщо сукупна заборгованість Позичальника перед Банком за всіма активами становить 200 млн. грн., або більше, надавати річну фінансову звітність, що підтверджена аудитором та має безумовно позитивний або умовно позитивний висновок аудиторського звіту. До річної фінансової звітності надавати розшифрування даних графи 2000 "Звіту про фінансові результати", за видами економічної діяльності згідно з Класифікацією ДК 009:2010 та рядків 2010, 2120 "Звіту про фінансові результати". Також надавати сумарні надходження на усі рахунки, що належать Клієнту, за три останні місяці, у розрізі кожного місяця), а також іншу звітність та інформацію на вимогу Банку, у т.ч. про майно, що належить Клієнту на праві власності або повного господарського відання.

3.2.3.3.6. Клієнт зобов'язаний інформувати Банк про цільове використання кредитних коштів та надати Банку документи, що підтверджують їх цільове використання (акт приймання-передачі, товарний чек, видаткова накладна), та документів, що підтверджують факт впровадження енергоефективного обладнання та/або матеріалів (акт виконаних робіт (наданих послуг) (далі - підтвердні документи). Підтвердні документ Клієнт зобов'язаний надати Банку не пізніше 30 листопада року, в якому укладено Договір.

3.2.3.3.7. Клієнт зобов'язаний надати Банку документи, що підтверджують наявність приладу обліку теплової енергії (лічильника) в багатоквартирному будинку, взяття такого приладу на абонентський облік теплопостачальною організацією та його використання для розрахунків за спожиту теплову енергію (крім випадків оформлення кредиту для встановлення приладу обліку теплової енергії (лічильника)). У випадку коли багатоквартирний будинок відключено від систем централізованого теплопостачання, надати Банку документи, що підтверджують відключення від систем централізованого теплопостачання.

3.2.3.3.8. В разі, коли у багатоквартирних будинках Клієнта зареєстровані (фактично проживають) фізичні особи, яким в установленому законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, Клієнт зобов'язаний надати Банку, крім підтверджуючих документів, копії документів (повідомлень або довідок тощо), що підтверджують призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг фізичним особам, що зареєстровані (фактично проживають) в цих будинках.

3.2.3.3.9. Клієнт зобов'язаний забезпечити умови для проведення Банком перевірок за даними бухгалтерського, оперативного і складського обліку, цільового використання кредиту, його забезпеченості та своєчасності погашення.

3.2.3.3.10. В разі зміни правового статусу, реорганізації, зміни структури Клієнта, винесення господарським/цивільним судом постанови про порушення провадження у справі про банкрутство Клієнта, наявність інших рішень суду, що набрали чинності, про стягнення коштів з поточного рахунку Клієнта або інших видів звернення стягнення на його майно, а також обставин, які свідчать про те, що наданий Клієнту кредит своєчасно не буде повернений, Клієнт зобов’язаний не пізніше трьох днів з моменту настання таких обставин повідомити про це Банк.

3.2.3.3.11. В разі ліквідації Клієнта, останній зобов’язується включити представника Банку до складу ліквідаційної комісії для забезпечення майнових інтересів відповідно до цього розділу Умов та Правил надання банківських послуг.

3.2.3.3.12. В період дії кредиту, до повного погашення заборгованості за ним, Клієнт зобов’язується погоджувати з Банком отримання кредитів в інших банках.

3.2.3.3.13. В разі, якщо ліміт коштів, передбачених у державному бюджеті  для здійснення заходів енергоефективності вичерпано та/або Держенергоефективності не відшкодувало частину кредиту, Клієнт зобов'язується сплатити її за свій рахунок.

3.2.3.3.14. На підставі наданих Банком підтверджуючих документів Клієнт зобов'язується відшкодувати витрати /збитки Банку, які виникли у зв’язку з наданням бюро кредитних історій інформації про Клієнта (Банк повідомляє Клієнту назву та адресу бюро, якому передається інформація про Клієнта), а також витрати на надання правової допомоги юридичних фірм, адвокатів, інших осіб (у випадку залучення їх для представництва інтересів Банку), пов'язаних з розглядом суперечок за цим Договором у судах усіх інстанцій, у т.ч. апеляційної та касаційної, а також на усіх підприємствах, організаціях усіх форм власності, в органах державної влади та управління в  термін, зазначений у письмовій вимозі Банку.

3.2.3.3.15. Сторони узгодили, що виконання Клієнтом зобов'язань з погашення кредиту, сплати процентів за його використання, комісійних винагород, неустойки та інших платежів, що підлягають сплаті на користь Банку за цим Договором може здійснюватися шляхом ініціювання Банком дебетового переказу з усіх поточних (карткових) рахунків Клієнта в терміни та в межах сум, що підлягають сплаті Банку згідно з цим Договором та/або у разі прострочення таких платежів.

Підписанням цього Договору, Клієнт підтверджує свою згоду на проведення Банком дебетових переказів зі сплати вказаних вище платежів  з усіх поточних рахунків Клієнта, відкритих в Банку, а також тих, що будуть відкриті в майбутньому, у валюті Кредиту для виконання зобов'язань з погашення кредиту, сплати процентів за його використання, комісійних винагород, неустойки та інших платежів передбачених Договором, в межах сум, що підлягають сплаті Банку згідно з цим Договором.

У разі недостатності або відсутності у Клієнта коштів в національній валюті України для погашення заборгованості за кредитом у національній валюті України та/або відсотків за користування ним, та/або винагород, та/або неустойки, Клієнт цим підтверджує свою згоду на проведення Банком  дебетових переказів коштів в іноземній валюті з усіх поточних  рахунків Клієнта в розмірі, еквівалентному сумі заборгованості в національній валюті України на дату погашення по курсу НБУ.

Для здійснення дебетового переказу за рахунок коштів, що розміщені на депозитному рахунку Клієнта Банк має право в односторонньому порядку достроково розірвати договір депозитного вкладу шляхом письмового повідомлення Клієнта із зазначенням дати розірвання депозитного договору. 

Дебетовий переказ на сплату платежу з погашення кредиту, сплати процентів за його використання, комісійних винагород, неустойки та інших платежів здійснюється як за рахунок власних коштів Клієнта, так і за рахунок кредитних коштів Банка.

Сторони узгодили, що:

- згода, надана в цьому Договорі,  містить точну суму платіжної операції, що дорівнює сумі сплати заборгованості по кредиту та/або по  процентам та/або по комісіям/сумі інших зобов’язань  визначених у тарифах Банку та договорами укладеними з Клієнтом та платіжною інструкцією на дату виконання платіжної операції. Відкликання Клієнтом згоди на виконання платіжної операції (операцій, пов’язаних між собою спільними ознаками), що надана за цим Договором, можливо виключно за умови припинення зобов’язань Клієнта перед Банком за цим Договором.

3.2.3.3.16. Підписанням цього Договору, Клієнт підтверджує свою згоду на проведення Банком переказів грошових коштів, що надійшли з державного бюджету для здійснення відшкодування частини кредиту з усіх своїх поточних рахунків у валюті кредиту для виконання зобов'язань з погашення частини кредиту, наданого в рамках цього Договору. Виконання вказаних переказів здійснюється в порядку та на умовах визначених п. 3.2.3.3.15. Договору.

3.2.3.3.7. В разі встановлення факту нецільового використання кредиту та/або факту відсутності підтвердних документів, зокрема, передбачених п.п. 3.2.3.3.6 - 3.2.3.3.8 цього Договору, Клієнт зобов'язується повернути отримане із державного бюджету відшкодування у строк не пізніше, ніж один календарний місяць.

3.2.3.4. Права Банку:

3.2.3.4.1. В випадку зміни вартості кредитних ресурсів на ринку грошових ресурсів, зміни облікової ставки НБУ, Банк має право збільшити розмір процентної ставки за користування кредитом, змінити періодичність порядку сплати платежів по кредиту, про що Сторони укладають договори про внесення змін до цього Договору.

3.2.3.4.2. При настанні будь-якої з таких подій:

- порушення Клієнтом будь-якого із зобов’язань, передбачених цим Договором;

- порушенні господарським судом справи про банкрутство Клієнта або про визнання недійсними установчих документів Клієнта, або про відміну державної реєстрації Клієнта;

- отримання Банком від Клієнта та/або поручителя (як від платника відповідно до умов договору, за яким Банком надаються платіжні послуги такому платнику) розпорядження про відкликання згоди на виконання платіжної операції;

- припиненні (реорганізації, ліквідації) юридичної особи Клієнта

- встановлення такими, що не відповідають дійсності, відомостей, наданих Клієнтом Банку;

- застосування до Клієнта заходів кримінально-правового характеру, порушенні кримінальної справи відносно уповноваженої особи Клієнта;

- наявність судових рішень, що набрали чинності про стягнення грошових коштів з поточного рахунку Клієнта, наявність арешту на поточних рахунках, що належать Клієнту, наявність платіжних вимог про примусове списання та інших обставин, які явно свідчать про те, що наданий Клієнту кредит не буде повернутий вчасно,

- у разі зменшення розміру активів Клієнта на 30 і більше відсотків у порівнянні з розміром його активів, зазначених у відповідній річній звітності за попередній рік;

- неотримання від Клієнта згоди на зміну винагороди за користування кредитом, зміну періодичності порядку сплати платежів за кредитом;

Банк на свій розсуд має право:

а) змінити умови видачі та надання кредиту – вимагати від Клієнта дострокового повернення кредиту, сплати відсотків за користування, виконання інших зобов’язань за кредитом у повному обсязі шляхом надсилання повідомлення (Банк здійснює інформування Клієнта на свій вибір або письмово, або через встановлені засоби електронного зв’язку Банку та Клієнта: в Системі "Приват24 для бізнесу", SMS-повідомлення тощо). При цьому згідно зі статтями 212, 611, 651 Цивільного кодексу України за зобов’язаннями, терміни виконання яких настали, терміни вважаються такими, що настали в зазначену у повідомленні дату. В цю дату Клієнт зобов’язується повернути Банку суму кредиту в повному обсязі, відсотки за фактичний строк користування ним, повністю виконати інші зобов’язання за Договором;

або:

б) розірвати Договір у судовому порядку. При цьому в останній день дії Договору Клієнт зобов’язується повернути Банку суму кредиту в повному обсязі, відсотки за фактичний строк користування ним, повністю виконати інші зобов’язання за цим Договором;

або:

в) відповідно до статті 651 Цивільного кодексу України, статті 188 Господарського кодексу України здійснити одностороннє розірвання Договору з надсиланням Клієнту повідомлення. У зазначену в повідомленні дату Договір вважається розірваним. При цьому в останній день дії Договору Клієнт зобов’язується повернути Банку суму кредиту в повному обсязі, відсотки за фактичний строк користування ним, повністю виконати інші зобов’язання за Договором. Одностороння відмова від цього Договору не звільняє Клієнта від відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором;

3.2.3.4.3. На підставі фінансової інформації аналізувати кредитоспроможність Клієнта, здійснювати перевірку цільового використання кредиту, а також фінансового стану Клієнта.

3.2.3.4.4. Банк має право відмовити Клієнту у видачі кредиту:

- за відсутності вільних грошових коштів, про що Банк письмово повідомляє Клієнта;

- у випадках встановлення НБУ, Кабінетом Міністрів України, іншими органами влади і управління будь-яких видів обмежень щодо активних операцій Банку;

- якщо Клієнт має прострочену заборгованість перед Банком;

- отримання Банком від Клієнта та/або поручителя (як від платника відповідно до умов договору, за яким Банком надаються платіжні послуги такому платнику) розпорядження про відкликання згоди на виконання платіжної операції;

- якщо на розрахункові рахунки Клієнта встановлений арешт або арешт залишку;

- в інших випадках, на підставі внутрішньобанківських документів.

3.2.3.4.5. Банк має право доводити до відома третіх осіб інформацію про заборгованість Клієнта за кредитами у разі порушення Клієнтом зобов’язань з погашення кредитних зобов’язань, в порядку та на умовах, визначених законодавством.

3.2.3.4.6. На свій розсуд Банк має право зменшити розмір процентної ставки до рівня, встановленого чинним законодавством. При цьому Банк направляє письмове повідомлення Клієнту із зазначенням зменшеного розміру процентної ставки та дати, з якої вона встановлюється, що є зміненням умов цього Договору.

3.2.3.4.7. Клієнт уповноважує Банк отримувати від третіх осіб (у тому числі, але не виключно, від державних органів, органів місцевого самоврядування, органів внутрішніх справ, Держтехнагляду, прокуратури, нотаріусів, підприємств бюро технічної інвентаризації, органів статистики, органів Державної податкової служби, органів реєстрації актів громадянського стану, органів та підприємств Міністерства юстиції України, органів Державної прикордонної служби, бюро кредитних історій, банків та інших фінансових установ) будь-яку інформацію та документи, що стосуються Клієнта, у тому числі:

- інформацію щодо зареєстрованого за Клієнтом на праві власності, користування майна;

- інформацію щодо подання Клієнтом статистичної, податкової звітності, копії такої звітності;

- інформацію про відкриті Клієнтом рахунки у банківських установах та залишок грошових коштів на них;

- інформацію про відкриті Клієнтом рахунки у цінних паперах та про цінні папери на них;

- будь-яку іншу інформацію, що знаходиться у розпорядженні третіх осіб (у тому числі таку, що міститься в Державному реєстрі правочинів, Спадковому реєстрі, Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному державному реєстрі виконавчих проваджень, Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, Реєстрі платників податку на додану вартість, будь-яких інших реєстрах та базах даних).

Банк має право вільно та на свій розсуд використовувати інформацію про Клієнта, отриману згідно із цим пунктом. При цьому Сторони підтверджують, що цей пункт Договору є довіреністю Клієнта Банку на отримання інформації від зазначених третіх осіб та пред'явлення цього Договору третім особам з метою реалізації Банком прав, передбачених цим пунктом, не є розголошенням комерційної таємниці.

3.2.3.4.8. Банк має право відмовити у закритті поточних рахунків Клієнта у Банку в будь-якій валюті, якщо Клієнт має непогашені грошові  зобов’язання, встановлені цим Договором.

3.2.3.5. Права Клієнта:

3.2.3.5.1. Клієнт має право за погодженням із Банком здійснити дострокове (часткове або повне) погашення кредиту. При цьому Клієнт зобов’язаний одночасно сплатити Банку, відсотки, неустойку (штраф, пеню), передбачені Договором, якщо на момент дострокового погашення кредиту у Банка виникли підстави для стягнення неустойки, а також інші платежі згідно з цим Договором. Черговість погашення заборгованості зазначена в п. 3.2.3.6.7 цього Договору.

3.2.3.6. Порядок розрахунків:

3.2.3.6.1. За користування кредитом Клієнт сплачує Банку проценти в розмірі, встановленому Заявою та Тарифами Банку. Проценти нараховуються та сплачуються щомісячно.

3.2.3.6.2. Терміни погашення кредиту та процентів за користування кредитом встановлені Графіком погашення кредиту (Додаток 1 Заяви), який є невід'ємною частиною Договору.

3.2.3.6.3. У випадку порушення Клієнтом грошового зобов`язання по сплаті Кредиту Клієнт сплачує на користь Банку проценти за користування кредитом у підвищеному розмірі, встановленому Тарифами Банку.

3.2.3.6.4. Погашення кредиту Клієнт здійснює шляхом здійснення Банком переказів грошових коштів з його поточних рахунків, в порядку та на умовах визначених пп. 3.2.3.3.15.-3.2.3.3.16 цього Договору.

3.2.3.6.5. Погашення кредиту за цим Договором здійснюються у валюті кредиту. Погашення винагороди, неустойки за цим Договором здійснюються у гривні відповідно до умов цього Договору.

3.2.3.6.6. В разі якщо дата погашення кредиту та/або сплати відсотків за користування кредитом, винагороди, неустойки за цим Договором припадає на вихідний або святковий день, зазначені платежі повинні бути здійснені в банківський день, що передує вихідному або святковому дню.

3.2.3.6.7. Зобов’язання за цим Договором виконуються в такій послідовності: кошти, отримані від Клієнта, а також від інших уповноважених органів/осіб, для погашення заборгованості за цим Договором, перш за все спрямовуються для погашення:

- витрат, передбачених п. 3.2.3.3.14 цього Договору;

далі - неустойки згідно з п. 3.2.3.7.1 цього Договору;

далі - процентів, передбачених п. 3.2.3.6.10 цього Договору (якщо на момент отримання коштів Банком у Клієнта виникли такі зобов'язання);

далі - прострочених процентів за користування кредитом;

далі - процентів за користування кредитом;

далі - простроченого тіла кредиту;

далі - тіла кредиту.

Умови п.3.2.3.6.7. не поширюються на випадки, коли Клієнт здійснює часткове дострокове погашення кредиту  та за Договором немає прострочених зобов'язань та платежів, які належать до сплати на підставі цього Договору. При частковому достроковому погашенні кошти, отримані від Клієнта, а також від інших уповноважених органів/осіб, для погашення заборгованості за цим Договором, першочергово спрямовуються на сплату:

- процентів за користування кредитом у розмірі, що підлягає сплаті за Договором у поточному періоді;

- далі – тіла кредиту.

3.2.3.6.8. Нарахування прострочених процентів здійснюється щодня, при цьому проценти розраховуються на непогашену частину кредиту за фактичну кількість днів користування кредитними ресурсами, виходячи з 360 днів у році. День повернення кредиту в часовий інтервал нарахування процентів не враховується.

3.2.3.6.9. За здійснення Банком переказу грошових коштів з поточних рахунків Клієнта у межах сум, що підлягають сплаті Банку за цим Договором, Клієнт сплачує Банку комісію в сумі і в терміни, встановлені Тарифами Банку на момент сплати.

3.2.3.6.10. Сторони дійшли згоди, що в разі неповернення Клієнтом кредиту:

- в термін, зазначений в п.1.4 Заяви, починаючи з дня, що є наступним за днем спливу строку, та/або

- в разі настання обставин, передбачених п. 3.2.3.4.2 Договору, починаючи з дня, що йде наступним за останнім днем дії Договору

Клієнт зобов'язується сплатити на користь Банку заборгованість по кредиту, а також проценти від суми неповернутого в строк кредиту, які у відповідності до ч.2 ст.625 Цивільного кодексу України встановлюються за домовленістю Сторін у процентах від простроченої суми заборгованості по тілу кредиту в розмірі 69%.

3.2.3.7. Відповідальність Сторін

3.2.3.7.1. В разі порушення Клієнтом будь-якого грошового зобов'язання за цим Договором, Клієнт зобов'язаний сплатити Банку за кожен випадок порушення пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у період, за який сплачується пеня, (у % річних) від суми простроченого платежу за кожен календарний день прострочки платежу, виходячи з 360 днів на рік. Сплата пені здійснюється у гривні. Сторони узгодили, що розмір пені, зазначений в цьому пункті, може бути на розсуд Банку зменшений. В разі зменшення Банком розміру пені, зазначеної в цьому пункті Договору, Банк на свій вибір телекомунікаційного способу інформування повідомляє Клієнта узгодженими Сторонами способами телекомунікацій протягом 5 днів з дати прийняття рішення про зменшення розміру пені. Узгодженими Сторонами способами телекомунікацій є: повідомлення у Системі "Приват24 для бізнесу", смс-повідомлення. При цьому додаткові узгодження Сторін не потрібні.

3.2.3.7.2. При порушенні Клієнтом будь-якого із зобов'язань, передбачених п.п. 3.2.3.3.5, 3.2.3.3.10 цього Договору Клієнт сплачує Банку за кожний випадок порушення штраф у розмірі 1 % від суми виданого Кредиту. Сплата штрафу здійснюється в гривні.

3.2.3.7.3. При порушенні Клієнтом строків платежів по будь-якому з грошових зобов'язань по Кредиту більш ніж на 30 днів, що спричинило за собою звернення Банку в судові органи, Клієнт сплачує Банку штраф, який розраховується за такою формулою: 1 000,00 гривень + 5% від суми виданого Кредиту.

3.2.3.7.4. Нарахування неустойки за кожен випадок порушення зобов’язань здійснюється протягом 15 років з дня, коли зобов’язання мало бути виконано Клієнтом.

3.2.3.7.5. Терміни позовної давності за вимогами про стягнення кредиту, відсотків за користування кредитом, винагороди, неустойки, пені, штрафів за цим Договором встановлюються Сторонами тривалістю 15 років.

3.2.3.8. Строк дії Договору

3.2.3.8.1. Цей Договір вважається укладеним з моменту підписання Клієнтом Заяви та діє протягом строку, визначеного у Заяві, однак в будь-якому разі до повного виконання Сторонами зобов'язань.

3.2.3.8.2. Цей Договір може бути змінений або розірваний за ініціативою однієї зі Сторін у встановленому законом та цим Договором порядку.

3.2.3.9. Інші умови

3.2.3.9.1. Виконання зобов'язань за цим Договором здійснюється за місцем знаходження підрозділу Банку, який надав кредит.

3.2.3.9.2. Зобов'язання Клієнта за згодою Банку можуть бути виконані іншою особою.

3.2.3.10. Персональні дані

3.2.3.10.1. Представники Сторін, уповноваженні на укладання цього Договору, підтверджують, що вони повідомлені, що їхні персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв’язку з укладанням цього Договору включаються до баз персональних даних Сторін.

3.2.3.10.2. Метою обробки персональних даних є підтвердження повноважень суб’єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених чинним законодавством України відносин.

3.2.3.10.3. Склад та зміст персональних даних є наступним: назви, місцезнаходження/місця проживання, реєстраційних даних (коду ЄДРПОУ, номеру державної реєстрації у єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), інформації щодо системи оподаткування (індивідуального податкового номеру, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, номеру свідоцтва про статус платника ПДВ), банківських реквізитів, електронних ідентифікаційних даних (IP-адреса, телефон, e-mail), прізвища, ім’я по батькові, особистого підпису та інших даних, що дають змогу ідентифікувати особу, що діє в інтересах та/або від імені однієї із Сторін, та інших даних, які передає одна Сторона іншій з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування, вивчення споживчого попиту та статистики, у маркетингових, інформаційних, рекламних, комерційних або інших аналогічних цілях. Сторони повідомлені про те, що їх персональні дані внесені в базу персональних даних, а також повідомлені про свої права згідно Закону України "Про захист персональних даних".

3.2.3.10.4. Клієнт повідомлений та підтверджує, що за наявності правових підстав, його персональні дані можуть бути передані Банком до ТОВ "Українському бюро кредитних історій", що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-д або іншого бюро кредитних історій, в порядку передбаченому Законом України "Про організацію формування та обігу кредитних історій". До інформації про Клієнта належать:

- відомості, що ідентифікують Клієнта: прізвище, ім'я і по батькові, паспортні дані, ідентифікаційний номер і місце проживання/повне найменування; місцезнаходження; дата та номер державної реєстрації, відомості про орган державної реєстрації; ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України; основний вид господарської діяльності;

- відомості про грошові зобов'язання Клієнта:

- відомості про кредитну угоду та зміни до неї (номер і дата укладання, сторони; вид угоди);

- сума зобов'язання по укладеній кредитній угоді;

- вид валюти зобов'язання; термін та порядок виконання кредитної угоди; про розмір погашеної суми і остаточну суму зобов'язань по кредитній угоді; дата виникнення прострочення зобов'язання, її розмір та стадія погашення; про припинення кредитної угоди та спосіб її припинення (зокрема за згодою сторін, у судовому порядку, гарантом та ін.); про визнання кредитної угоди недійсною та підстави такого визнання.

- інша інформація за кредитною угодою.

Під кредитною угодою розуміються умови цього Договору, що регламентують порядок надання, повернення кредиту та інші умови, що регулюють кредитні правовідносини Сторін.

3.2.3.10.5. Клієнт повідомлений та підтверджує, що за наявності правових підстав, інформація про Клієнта, його кредитні операції та виконання зобов’язань за ними, а також на отримання доступу до інформації про кредитні операції, може бути передана Банком до Кредитного реєстру Національного банку України в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про Національний банк України".

 

Тарифи

№ тарифу Бізнес Назва послуги Тариф Примітка
1 Малий і середній бізнес Теплі кредити для ОСББ 15,5% річних від суми кредиту
2 Малий і середній бізнес Відсотки за користування кредитом у разі порушення будь-якого грошового зобов'язання 31 % річних від суми залишку непогашеної заборгованості