3.2.2. Умови та правила надання кредиту «Кредит КУБ»

3.2.2.1. Банк за наявності вільних грошових коштів зобов’язується надати Клієнту строковий "Кредит КУБ" (далі – Послуга) для фінансування поточної діяльності Клієнта та/або для придбання основних засобів в обмін на зобов’язання Клієнта з повернення кредиту, сплати процентів в обумовлені цим Договором терміни. Забороняється використання кредитних коштів для погашення кредитів і відсотків або іншої заборгованості за кредитними договорами, виплати дивідендів, надання фінансової допомоги. Істотні умови кредиту (сума кредиту, проценти за користування кредитом, розмір щомісячного платежу, порядок їх сплати) вказуються в Заяві про приєднання до Умов та правил надання послуги "КУБ" (далі - Заява), а також в Cистемі "Приват 24".

Клієнт приєднується до Послуги шляхом підписання кваліфікованим електронним підписом Заяви в Cистемі "Приват 24" або у сервісі "Paperless" або іншим шляхом, що прирівнюється до належного способу укладення сторонами кредитного договору.

Кредит також може надаватись шляхом видачі кредитних коштів з наступним їх перерахуванням на рахунок підприємства-продавця за товари та послуги.

Якість послуг має відповідати законодавству України, нормативним актам Національного Банку України (далі – НБУ), які регулюють кредитні відносини.

3.2.2.2. Розмір кредиту, який може бути наданий в рамках Послуги, складає  від 50 000 до 1 000 000 грн.

Для позичальників, що працюють у сегменті агро-бізнесу, максимальний розмір кредиту, який може бути встановлений, складає 2 000 000 грн.

3.2.2.3. Надання кредитів у рамках Послуги здійснюється на умовах:

3.2.2.3.1. Повернення кредиту та сплата процентів за користування кредитом здійснюється щомісяця, окрім випадків, передбачених пунктами 3.2.2.3.1.1 та 3.2.2.3.1.3 цих Умов та Правил, шляхом забезпечення Клієнтом позитивного сальдо на його поточному рахунку в сумах і в дати щомісячних внесків, зазначених у Заяві.

3.2.2.3.1.1. Для позичальників, що працюють у сегменті агро-бізнесу, може бути встановлений адаптований графік погашення кредиту, що передбачає можливість погашення тіла кредиту протягом 6 місяців користування кредитом на вибір Клієнта за погодженням Банку. Датами сплати платежів є дати, зазначені в Заяві.

3.2.2.3.1.2. Строк користування Кредитом зазначено у Заяві про приєднання. Максимальний строк користування Кредитом не може перевищувати 12 місяців з дати видачі кредитних коштів.

3.2.2.3.1.3. Для позичальників, що працюють у сфері туристичного бізнесу та його інфраструктурі, строк кредиту встановлюється від 3 до 8 місяців, в залежності від дати оформлення кредиту з адаптованим графіком погашення, кінцева дата кредиту не пізніше вересня (літній сезон) або березня (зимовий сезон):

- Період надання кредиту для підготовки до літнього сезону: з 01 січня по 30 червня з обов’язковим погашенням тіла кредиту рівними частинами у липні, серпні, вересні (для Клієнтів з фактичним місцем ведення бізнесу на узбережжі Чорного та Азовського морів).

- Період надання кредиту для підготовки до зимового сезону: з 01 липня по 31 грудня з обов’язковим погашенням тіла кредиту рівними частинами у січні, лютому, березні (для Клієнтів з фактичним місцем ведення бізнесу на Прикарпатті та Закарпатті).

Датами сплати платежів є дати, зазначені в Заяві.

3.2.2.3.1.4. Сторони узгодили, що виконання Клієнтом зобов'язань з погашення кредиту, сплати процентів за його використання, комісійних винагород, неустойки та інших платежів, що підлягають сплаті на користь Банку за цим Договором може здійснюватися шляхом ініціювання Банком дебетового переказу з усіх поточних (карткових) рахунків Клієнта в терміни та в межах сум, що підлягають сплаті Банку згідно з цим Договором в порядку та на умовах визначених п. 3.2.2.6.5. цього Договору.

Остаточним терміном погашення заборгованості за кредитом є дата повернення кредиту.

Згідно зі статтями 212, 651 Цивільного кодексу України при порушенні Клієнтом будь-якого із зобов’язань, передбачених цим Договором, Банк на свій розсуд, починаючи з 91-ого дня порушення будь-якого із зобов’язань, має право змінити умови Договору, встановивши інший термін повернення кредиту. При цьому Банк направляє Клієнту повідомлення із зазначенням дати терміну повернення кредиту (Банк здійснює інформування Клієнта на свій вибір або письмово, або через встановлені засоби електронного зв’язку Банку та Клієнта (системи клієнт-банк, інтернет-клієнт-банк, sms-повідомлення або інших)). При непогашенні заборгованості за цим Договором у термін, зазначений у повідомленні, вся заборгованість за кредитним договором, починаючи з наступного дня від дати, зазначеної в повідомленні, вважається простроченою. У разі погашення заборгованості в період до закінчення 90 днів (включно) з моменту порушення будь-якого із зобов’язань, терміном повернення кредиту є дата останнього платежу

3.2.2.3.2. За користування Послугою Клієнт сплачує щомісячно на протязі всього терміну кредиту проценти за користування кредитом в розмірі та згідно Графіку, визначених в Заяві та Тарифах.

При несплаті процентів у строк, визначений Графіком, вони вважаються простроченими (крім випадків розірвання Договору згідно з п. 3.2.2.6.2.).

3.2.2.3.3. У разі виникнення простроченних зобов’язань за кредитним договорому Клієнт сплачує щомісячно Банку проценти за користування кредитом у розмірі, встановленому Тарифами.

3.2.2.3.4. Сторони узгодили, що в разі:

- порушення строку повернення кредиту, визначеного п.1.3 Заяви, починаючи з дня, що є наступним за днем спливу строку,

- настання обставин, передбачених п.3.2.2.3.1.4 Умов, починаючи з дня, що є наступним за днем спливу строку повернення кредиту, визначеного у повідомленні Банку,

- настання обставин, передбачених п.3.2.2.6.2, п.3.2.2.6.6 Умов, починаючи з дня, що є наступним за днем спливу строку повернення кредиту,

Клієнт зобов'язується сплатити на користь Банку заборгованість по кредиту, а також проценти від суми неповернутого в строк кредиту, які у відповідності до частини 2 статті 625 Цивільного кодексу України встановлюються за домовленістю Сторін у розмірі 4 % в місяць від простроченої суми заборгованості.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.2.2.4. Банк зобов’язується:

3.2.2.4.1. Надати Клієнту кредит за умови погодження можливості надання кредиту у відповідності до внутрішньобанківських методик оцінки фінансового стану та методик оцінки ризиків з подальшим перерахуванням коштів відповідно до Заяви на поточний рахунок Клієнта або шляхом видачі кредитних коштів з наступним їх перерахуванням на рахунок підприємства-продавця за товари та послуги.

3.2.2.4.2. Здійснювати контроль за виконанням умов цього Договору, цільовим використанням, своєчасним і повним погашенням кредиту в порядку, передбаченому цим Договором.

3.2.2.4.3. Клієнт доручає Банку перераховувати необхідні суми зі сплати судових витрат та штрафів, передбачених п.п. 3.2.2.5.14., 3.2.2.10.6. Перерахування коштів на сплату судових витрат здійснюється в національній валюті України. Зазначене доручення Клієнта не підлягає виконанню Банком тільки у разі пред’явлення Клієнтом Банку документів, що підтверджують сплату судових витрат за рахунок інших джерел.

3.2.2.4.4. Забезпечити Клієнта консультаційними послугами з питань виконання Договору.

3.2.2.5. Клієнт зобов’язується:

3.2.2.5.1. Використовувати кредит на цілі, зазначені в п. 3.2.2.1.

3.2.2.5.2. Оплатити щомісячні проценти за користування кредитом згідно з п. 3.2.2.3.2.

3.2.2.5.3. Повернути кредит та здійснити інші платежі, передбачені Договором, у терміни і в сумах, як встановлено в п.п. 3.2.2.3.1, 3.2.2.3.2, 3.2.2.5.14, 3.2.2.6.2, а також зазначені в Заяві, шляхом розміщення необхідних для планового погашення внеску коштів на своєму поточному рахунку.

3.2.2.5.4. Повідомляти Банк про обставини, які свідчать про наявність прав та вимог третіх осіб на предмет застави (в разі наявності застави) протягом трьох днів з моменту, коли інформація про зазначені обставини стала відома  Клієнту.

3.2.2.5.5. Сплатити Банку проценти згідно з п.п. 3.2.2.3.1, 3.2.2.3.2.

3.2.2.5.6. Підписанням цього Договору, Клієнт підтверджує свою згоду на проведення Банком переказів грошових коштів з усіх своїх поточних рахунків у валюті кредиту для виконання зобов’язань з погашення кредиту, сплати процентів за його використання, а також з усіх своїх поточних рахунків у гривні для виконання зобов’язань з погашення штрафів та неустойки, в межах сум, що підлягають сплаті Банку за цим Договором, при настанні термінів платежів згідно з Заявою. Переказ Банком грошових коштів здійснюється в порядку та на умовах визначених п. 3.2.2.6.5. цього Договору. У разі недостатньої кількості коштів для оплати чергового платежу щодо Послуги, сума неоплаченого платежу виноситься на прострочення до моменту погашення.

3.2.2.5.7. Черговий платіж по кредиту "КУБ" може cписуватися з поточного рахунку Клієнта лише за рахунок його власних коштів.

3.2.2.5.8. Надавати Банку не пізніше 28 числа місяця, що настає за звітним кварталом, та 28 лютого наступного за звітним року, фінансову звітність та інформацію (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до звітів в обсязі, передбаченому чинним законодавством України для відповідних звітних періодів для відповідних суб'єктів господарської діяльності, та у випадку, якщо сукупна заборгованість Позичальника перед Банком за всіма активами cтановить 200 000 тис. грн., або більше, надавати річну фінансову звітність, що підтверджена аудитором та має безумовно позитивний або умовно позитивний висновок аудиторського звіту. До річної фінансової звітності надавати розшифрування даних графи 2000, 2010, 2120 "Звіту про фінансові результати", за видами економічної діяльності згідно з Класифікацією ДК 009:2010. Також надавати сумарні надходження на усі рахунки, що належать Позичальнику, за три останні місяці, у розрізі кожного місяця), а також іншу звітність та інформацію на вимогу Банку, у т.ч. про майно, що належить Позичальнику на праві власності або повного господарського ведення.

3.2.2.5.9. Інформувати Банк про цільове використання кредитних коштів.

3.2.2.5.10.Забезпечити умови для проведення Банком перевірок за даними бухгалтерського, оперативного і складського обліку, цільового використання кредиту, його забезпеченості та своєчасності погашення.

3.2.2.5.11. Клієнт підтверджує, що рішення про отримання кредиту, а також порядок укладання кредитних договорів прийнято уповноваженим органом підприємства або його власником, оформлене документально і може бути надане в Банк на його першу вимогу, а також ним підготовлені всі наявні документи, що стосуються повноважень керівника та інших органів управління Клієнта на підписання цього Договору (протоколи загальних зборів, протоколи засідання правління та ін.) і можуть бути надані ним у Банк на першу вимогу. Стосовно майна Клієнта рішення про приватизацію не приймалося, на момент укладення цього Договору в господарському/цивільному суді немає заяв кредиторів про визнання Клієнта банкрутом, на момент укладення договору застави у Клієнта відсутні відомості про права та вимоги інших осіб на предмет застави, в т. ч. незареєстровані в установленому порядку.

3.2.2.5.12. У разі винесення господарським/цивільним судом постанови про порушення провадження у справі про банкрутство Клієнта, наявність інших рішень суду, що набрали чинності, про стягнення коштів з поточного рахунку Клієнта або інших видів звернення стягнення на його майно, а також обставин, які свідчать про те, що наданий Клієнту кредит своєчасно не буде повернений, Клієнт зобов’язується не пізніше трьох днів з моменту отримання ухвали господарського/цивільного суду повідомити про це Банк.

3.2.2.5.13. У період дії кредитного договору, до повного погашення заборгованості за ним, Клієнт зобов’язується погоджувати з Банком отримання кредитів в інших банках.

3.2.2.5.14. На підставі наданих Банком підтверджуючих документів відшкодувати витрати /збитки Банку, які виникли у зв’язку з наданням бюро кредитних історій інформації про Клієнта (Банк повідомляє Клієнту назву та адресу бюро, якому передається інформація про Клієнта), а також сплатою послуг, які надані або будуть надані в майбутньому з метою реалізації прав Банку за цим Договором, а також договорами застави, іпотеки, поручительства та ін., укладеними з метою забезпечення зобов’язань Клієнта за цим Договором. До послуг, визначених у цьому пункті, належать: доставка застави на місце зберігання; зберігання застави, послуги, пов’язані з реалізацією застави, представництво інтересів Банку в суді та перед третіми особами та ін. Клієнт зобов’язується відшкодувати Банку в повному обсязі витрати на надання правової допомоги юридичних фірм, адвокатів, інших осіб (у разі залучення їх для представництва інтересів Банку), пов’язаних із розглядом суперечок за цим Договором в судах усіх інстанцій, у т. ч. апеляційної та касаційної, а також на всіх підприємствах, організаціях усіх форм власності, в органах державної влади та управління. Усі перераховані суми відшкодувань виплачуються в термін, зазначений у письмовій вимозі Банку та/або в порядку, встановленому п. 3.2.2.4.3 цього Договору.

3.2.2.5.15. У разі виконання Банком доручення Клієнта по сплаті судових витрат згідно з п. 3.2.2.4.3 цього Договору перерахована в рамках виконання цього доручення сума кредиту повинна бути погашена Клієнтом у першу дату сплати процентів, зазначену в п.п. 3.2.2.9.3, 3.2.2.9.7 цього Договору, наступну за датою перерахування кредитних коштів, якщо інше не встановлено договором про внесення змін до цього Договору.

3.2.2.5.16. Сторони узгодили, що умовою надання кредиту Банком є наявність активного поточного рахунку Клієнта в АТ КБ "ПриватБанк".

3.2.2.5.17. У разі зміни правового статусу Клієнта, реорганізації, зміни структури, останній зобов’язаний протягом 3-х днів повідомити про це Банк письмово.

3.2.2.5.18. У разі ліквідації Клієнта, останній зобов’язується включити представника Банку до складу ліквідаційної комісії для забезпечення майнових інтересів відповідно до цього розділу Умов та Правил надання банківських послуг.

3.2.2.6. Банк має право:

3.2.2.6.1. Відмовити у видачі кредиту, у разі:

-  відсутності вільних грошових коштів, про що Банк письмово повідомляє Клієнта або

- якщо ліміт кредитування Клієнта за послугою згідно з внутрішніми нормативами Банку знизився або

- Банку стали відомі факти, які можуть свідчити про неможливість виконання Клієнтом зобов’язань за наданими кредитами

 - отримання Банком від Клієнта та/або поручителя (як від платника відповідно до умов договору, за яким Банком надаються платіжні послуги такому платнику) розпорядження про відкликання згоди на виконання платіжної операції або

-  з інших причин на розсуд Банку.

- Банк має право відмовити у видачі кредиту за цим Договором і звільняється від відповідальності у випадках встановлення НБУ, Кабінетом Міністрів України, іншими органами влади і управління будь-яких видів обмежень щодо активних операцій Банку.

3.2.2.6.2. При настанні будь-якої з таких подій:

- неотримання від Клієнта згоди на зміну розміру процентів за користування кредитом, зміну періодичності порядку сплати платежів за кредитом;

- порушення Клієнтом будь-якого із зобов’язань, передбачених умовами видачі та погашення кредиту, в т. ч. у разі порушення цільового використання кредиту;

- отримання Банком від Клієнта та/або поручителя (як від платника відповідно до умов договору, за яким Банком надаються платіжні послуги такому платнику) розпорядження про відкликання згоди на виконання платіжної операції;

- порушення господарським судом справи про банкрутство Клієнта або про визнання недійсними установчих документів Клієнта, або про скасування державної реєстрації Клієнта;

- ухвалення власником або компетентним органом рішення про ліквідацію Клієнта;

- смерть Клієнта;

- порушення кримінального провадження щодо Клієнта;

- встановлення такими, що не відповідають дійсності, відомостей, що містяться в п. 3.2.2.5.11. цього Договору;

- відсутність у Банка вільних грошових коштів, про що Банк письмово повідомляє Клієнта;

- наявність судових рішень, що набрали чинності, про стягнення грошових коштів з поточного рахунку Клієнта, наявність арешту на поточних рахунках, що належать Клієнту, наявність платіжних вимог про примусове списання та інших обставин, які явно свідчать про те, що наданий Клієнту кредит не буде повернутий вчасно;

- закриття поточного рахунку Клієнта,

Банк, на свій розсуд, має право:

а) змінити умови видачі та надання кредиту – вимагати від Клієнта дострокового повернення кредиту, сплати процентів за користування, виконання інших зобов’язань за кредитом у повному обсязі шляхом надсилання повідомлення. При цьому згідно зі статтями 212, 611, 651 Цивільного кодексу України за зобов’язаннями, терміни виконання яких не настали, терміни вважаються такими, що настали в зазначену у повідомленні дату. В цю дату Клієнт зобов’язується повернути Банку суму кредиту в повному обсязі, проценти за фактичний термін користування ним, повністю виконати інші зобов’язання за кредитом;

або:

б) розірвати Договір у судовому порядку. При цьому в останній день дії Договору Клієнт зобов’язується повернути Банку суму кредиту в повному обсязі, проценти за фактичний термін користування ним, повністю виконати інші зобов’язання за цим Договором;

або:

в) відповідно до статті 651 Цивільного кодексу України, статті 188 Господарського кодексу України здійснити одностороннє розірвання Договору з надсиланням Клієнту повідомлення. У зазначену в повідомленні дату Договір вважається розірваним. При цьому в останній день дії Договору Клієнт зобов’язується повернути Банку суму кредиту в повному обсязі, проценти за фактичний термін користування ним, повністю виконати інші зобов’язання за Договором. Одностороння відмова від цього Договору не звільняє Клієнта від відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором.

3.2.2.6.3. На підставі фінансової інформації аналізувати кредитоспроможність Клієнта, здійснювати безпосередньо на підприємстві перевірку цільового використання кредиту, а також фінансового стану Клієнта та стану забезпечення кредиту і вносити пропозиції про подальші взаємини з Клієнтом.

3.2.2.6.4. Підписанням цього Договору, Клієнт підтверджує свою згоду на проведення Банком переказів грошових коштів з поточних рахунків Клієнта згідно з п. 3.2.2.5.6 при настанні термінів будь-якого з платежів, зазначених у Заяві або передбачених цим Договором, у межах сум, що підлягають сплаті Банку.

3.2.2.6.5. Сторони узгодили, що виконання Клієнтом зобов'язань з погашення кредиту, сплати процентів за його використання, комісійних винагород, неустойки та інших платежів, що підлягають сплаті на користь Банку за цим Договором може здійснюватися шляхом ініціювання Банком дебетового переказу з усіх поточних (карткових) рахунків Клієнта в терміни та в межах сум, що підлягають сплаті Банку згідно з цим Договором та/або у разі прострочення таких платежів.

Підписанням цього Договору, Клієнт підтверджує свою згоду на проведення Банком дебетових переказів зі сплати вказаних вище платежів  з усіх поточних рахунків Клієнта, відкритих в Банку, а також тих, що будуть відкриті в майбутньому, у валюті Кредиту для виконання зобов'язань з погашення кредиту, сплати процентів за його використання, комісійних винагород, неустойки та інших платежів передбачених Договором, в межах сум, що підлягають сплаті Банку згідно з цим Договором.

У разі недостатності або відсутності у Клієнта коштів в національній валюті України для погашення заборгованості за кредитом у національній валюті України та/або відсотків за користування ним, та/або винагород, та/або неустойки, Клієнт цим підтверджує свою згоду на проведення Банком  дебетових переказів коштів в іноземній валюті з усіх поточних  рахунків Клієнта в розмірі, еквівалентному сумі заборгованості в національній валюті України на дату погашення по курсу НБУ.

Для здійснення дебетового переказу за рахунок коштів, що розміщені на депозитному рахунку Клієнта Банк має право в односторонньому порядку достроково розірвати договір депозитного вкладу шляхом письмового повідомлення Клієнта із зазначенням дати розірвання депозитного договору. 

Дебетовий переказ на сплату платежу з погашення кредиту, сплати процентів за його використання, комісійних винагород, неустойки та інших платежів здійснюється як за рахунок власних коштів Клієнта, так і за рахунок кредитних коштів Банка.

Сторони узгодили, що:

 - згода, надана в цьому Договорі,  містить точну суму платіжної операції, що дорівнює сумі сплати заборгованості по кредиту та/або по  процентам та/або по комісіям/сумі інших зобов’язань  визначених у тарифах Банку та договорами укладеними з Клієнтом та платіжною інструкцією на дату виконання платіжної операції. Відкликання Клієнтом згоди на виконання платіжної операції (операцій, пов’язаних між собою спільними ознаками), що надана за цим Договором, можливо виключно за умови припинення зобов’язань Клієнта перед Банком за цим Договором.

3.2.2.6.6. Банк, незалежно від настання термінів виконання зобов’язань Клієнтом за цим Договором, має право вимагати дострокового повернення суми кредиту, сплати процентів при порушення Клієнтом вимог у частині цільового використання кредитних коштів, або у разі зменшення розміру активів Клієнта на 30 і більше відсотків у порівнянні з розміром його активів, зазначених у відповідній річній звітності за попередній рік.

3.2.2.6.7. Припинити подальшу видачу кредитів у разі невиконання Клієнтом будь-якого із зобов’язань, передбачених цим Договором, на термін до виконання відповідних зобов’язань.

3.2.2.6.8. Без попереднього повідомлення Клієнта в односторонньому порядку відмовитися від надання передбаченого Договором кредиту частково або в повному обсязі у випадку погіршення фінансового стану Клієнта та(або) у випадку порушення Клієнтом зобов'язань, передбачених цим Договором, та(або) за наявності інших обставин, які явно свідчать про те, що наданий Клієнтові кредит своєчасно не буде повернений.

3.2.2.6.9. Банк має право доводити до відома третіх осіб інформацію про заборгованість Клієнта за кредитами, а також про наявність (відсутність) і стан предмета застави/іпотеки, переданої в забезпечення виконання зобов’язань, у разі порушення Клієнтом зобов’язань з погашення кредитних зобов’язань.

3.2.2.6.10. На свій розсуд Банк має право зменшити розмір процентної ставки до рівня, встановленого чинним законодавством. При цьому Банк направляє письмове повідомлення Клієнту із зазначенням зменшеного розміру процентної ставки та дати, з якої вона встановлюється, що є зміною умови кредитування.

3.2.2.6.11. За рахунок коштів, що спрямовуються на погашення заборгованості по кредитах Клієнта, Банк має право в першу чергу відшкодувати свої витрати/збитки, що виникли у зв’язку зі сплатою послуг, які надані або будуть надані в майбутньому з метою реалізації прав Банку за договорами застави, укладеними з метою забезпечення зобов’язань Клієнта за цим Договором. До послуг, визначених у цьому пункті, належать: доставка застави на місце зберігання; зберігання застави/іпотеки, послуги, пов’язані з реалізацією застави/іпотеки, представництво інтересів Банку в суді і перед третіми особами та ін.

3.2.2.6.12. Банк має право щодо Клієнта, а останній уповноважує Банк отримувати від третіх осіб (у тому числі, але не виключно, від державних органів, органів місцевого самоврядування, органів внутрішніх справ, органів Державної автомобільної інспекції, Держтехнагляду, прокуратури, нотаріусів, підприємств бюро технічної інвентаризації, органів статистики, органів Державної податкової служби, органів реєстрації актів цивільного стану, органів та підприємств Міністерства юстиції України, органів Державної прикордонної служби, бюро кредитних історій, банків та інших фінансових установ) будь-яку інформацію та документи, що стосуються Клієнта, в тому числі:

- інформацію про зареєстроване за Клієнтом право користування майном на підставі права власності;

- інформацію щодо подання Клієнтом статистичної, податкової звітності, копії такої звітності;

- інформацію про відкриті Клієнтом рахунки в банківських установах та залишок грошових коштів на них;

- інформацію про відкриті Клієнтом рахунки в цінних паперах та про цінні папери на них;

- будь-яку іншу інформацію, що знаходиться в розпорядженні третіх осіб (у тому числі таку, що міститься в Державному реєстрі правочинів, Спадковому реєстрі, Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному державному реєстрі виконавчих проваджень, Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, Реєстрі платників податку на додану вартість, будь-яких інших реєстрах та базах даних).

Банк має право вільно і на свій розсуд використовувати інформацію про Клієнта, отриману згідно з цим пунктом. При цьому Сторони підтверджують, що пред’явлення цього Договору третім особам з метою реалізації Банком прав, передбачених цим пунктом, не є розголошенням комерційної таємниці.

3.2.2.6.13. У разі зміни вартості кредитних ресурсів на ринку грошових ресурсів, зміни облікової ставки НБУ Банк має право за згодою Клієнта збільшити розмір процентів за користування кредитом, змінити періодичність порядку сплати платежів по кредиту, про що сторони укладають Договори про внесення змін до цього Договору.

3.2.2.6.14. Сторони узгодили, що Банк має право відмовити у закритті поточних рахунків Клієнта у Банку в будь-якій валюті, якщо Клієнт має не погашені грошові  зобов’язання, встановлені цим Договором.

3.2.2.6.15. За умови настання обставин форс-мажору в Україні та/або з інших підстав на розсуд Банк може змінити строк погашення кредиту та/або його частини та/або процентів, комісій за користування кредитом та/або інших платежів передбачених договором. Строк відтермінування визначається періодом дії обставин форс-мажору або може бути збільшеним або зменшеним на розсуд Банку. Про збільшення/зменшення відтермінування строку погашення кредиту, процентів, комісій, тощо, Банк інформує Клієнтів способами, визначеними положеннями цих УтаП. Під відтермінуванням сторони узгодили відстрочення повернення Клієнтом кредиту та/або його частини, та/або процентів, комісій за користування кредитом та/або інших платежів передбачених договором, якщо повернення здійснюється не пізніше дати, позначеній в інформаційному повідомленні клієнту від банка. Сторони домовились, що відстрочення (зміна) дат повернення кредиту Клієнтом на підставах, визначених цим пунктом не потребують додаткових погоджень та підписання додаткових угод.

3.2.2.6.16. У разі порушення зобов’язань, передбачених підрозділом 1.1.7 цих Умов та Правил, Банк має право ініціювати розірвання цього Договору у порядку, визначеному підрозділом 1.1.8 цих Умов та Правил.

3.2.2.7. Клієнт має право:

3.2.2.7.1. За погодженням із Банком здійснити дострокове (повне або часткове) погашення кредиту. При цьому Клієнт зобов’язаний одночасно сплатити Банку проценти згідно з п.3.2.2.3.2, неустойку (штраф, пеню), якщо на момент дострокового погашення кредиту у Банка виникли підстави для стягнення неустойки, а також інші платежі згідно з цим Договором. Черговість погашення заборгованості зазначена в п. 3.2.2.9.6.

3.2.2.8. Забезпечення зобовязань Клієнта

3.2.2.8.1. В якості забезпечення виконання зобовязань за цим Договором Клієнт за вимогою Банку забов’язується передавати в заставу майно або майнові права по додаткових угодах.

3.2.2.8.2. Забезпеченням виконання зобов'язань Клієнтом - юридичною особою за цим Договором є укладення Договору поруки.

3.2.2.9. Порядок розрахунків

3.2.2.9.1. За користування кредитом у період з дати списання коштів з позикового рахунку до дат погашення кредиту згідно з п.п. 3.2.2.1., 3.2.2.3. цього Договору Клієнт сплачує проценти в розмірі, зазначеному в п. 3.2.2.3.2.

3.2.2.9.2. Нарахування процентів здійснюється щодня, при цьому проценти розраховуються на початковий розмір кредиту за фактичну кількість днів користування кредитними ресурсами, виходячи з 360 днів у році. День повернення кредиту в часовий інтервал нарахування процентів не враховується.

3.2.2.9.3. Сплата процентів за користування кредитом здійснюється в дати платежів, зазначені у Заяві (п. 3.2.2.3.1).

Якщо повне погашення кредиту здійснюється в дату, що відрізняється від зазначеної в цьому пункті, то останньою датою погашення процентів, розрахованої від попередньої дати погашення по день фактичного повного погашення кредиту, є дата фактичного погашення кредиту.

3.2.2.9.4. У разі, якщо дата погашення кредиту та/або сплати процентів за користування кредитом, винагороди, неустойки за цим Договором припадає на вихідний або святковий день, зазначені платежі повинні бути здійснені в банківський день, що передує вихідному або святковому дню.

Банківський день – день, у який банківські установи України відкриті для проведення операцій з переказу грошових коштів із використанням каналів взаємодії з НБУ.

3.2.2.9.5. Погашення кредиту, сплата процентів за цим Договором здійснюються у валюті кредиту. Погашення неустойки за цим Договором здійснюються у гривні відповідно до умов цього Договору.

3.2.2.9.6. Зобов’язання за цим Договором виконуються в такій послідовності: кошти, отримані від Клієнта, а також від інших уповноважених органів/осіб, для погашення заборгованості за цим Договором, перш за все спрямовуються для відшкодування витрат / збитків Банку згідно з п.п. 3.2.2.5.14 цього Договору, далі для погашення неустойки згідно з підрозділом 3.2.2.10 цього Договору, далі — процентів згідно з п.3.2.2.3.4 цього Договору, далі – прострочених процентів згідно з п.3.2.2.3.3 цього Договору, далі – простроченого кредиту, далі – процентів, далі – кредиту. Остаточне погашення заборгованості за цим Договором проводиться не пізніше дати, зазначеної в п. 3.2.2.9.3 цього Договору. У разі несплати процентів у відповідні дати сплати, визначені в цьому Договорі, вони вважаються простроченими. У разі розрахунку витрат Банку згідно з п.п.3.2.2.5.14 цього Договору за згодою сторін можлива зміна термінів погашення кредиту.

3.2.2.9.7. Розрахунок і нарахування процентів за користування кредитом здійснюється у терміни, вказані в Заяві, кожного місяця, на наступний день після дня отримання Клієнтом кредиту або дня погашення чергової частини боргу і проводиться до повного погашення заборгованості за кредитом на первісну суму кредиту.

3.2.2.10. Відповідальність Сторін

3.2.2.10.1. У разі порушення Клієнтом будь-якого із зобов’язань щодо сплати процентів за користування кредитом та термінів повернення кредиту, передбачених п.п.3.2.2.3.1., 3.2.2.3.2., п.3.2.2.9. цього Договору, Клієнт сплачує Банку за кожен випадок порушення пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період, за який сплачується пеня, (у % річних) від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу. Нарахування пені здійснюється за методом “факт/360”, тобото для розрахунку використовується фактична кількість днів у місяці, але умовно в році 360 днів. Сплата пені здійснюється у гривні.

3.2.2.10.2. У разі порушення Клієнтом будь-якого із зобов’язань, передбачених п.п. 3.2.2.5.8, 3.2.2.5.9, 3.2.2.5.12 цього Договору, Клієнт сплачує Банку за кожний випадок порушення штраф у розмірі 1 % від суми отриманого кредиту. Сплата штрафу здійснюється у гривні.

3.2.2.10.3. Нарахування неустойки за кожен випадок порушення зобов’язань здійснюється протягом 15 років з дня, коли зобов’язання мало бути виконано Клієнтом.

3.2.2.10.4. За порушення Банком зобов’язань, передбачених п. 3.2.2.1 цього Договору, Банк несе відповідальність перед Клієнтом виключно у вигляді сплати пені в розмірі 0,2 % від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня, яка нараховується протягом 30 днів з моменту виникнення відповідного зобов’язання. Сплата пені здійснюється у гривні.

3.2.2.10.5. Терміни позовної давності за вимогами про стягнення кредиту, процентів за користування кредитом, неустойки, пені, штрафів за цим Договором встановлюються сторонами тривалістю 15 років.

3.2.2.10.6. У разі порушення Клієнтом термінів платежів за будь-яким із грошових зобов’язань, передбачених цим Договором, більше ніж на 30 днів, що спричинило звернення Банку до судових органів, Клієнт сплачує Банку штраф, який розраховується за такою формулою: 1000,00 гривень + 5 % від суми виданих в рамках Послуги кредитів.

3.2.2.10.7. В разі реалізації Банком права, передбаченого п. 3.2.2.6.3 цих Умов та Правил щодо перевірки цільового використання кредиту, та у разі виявлення факту нецільового використання кредиту, Клієнт сплачує Банку штраф у розмірі 5% відсотків від суми кредиту, використаної не за цільовим призначенням. Сплата штрафу здійснюється в гривні у день виявлення факту нецільового використання кредиту.

3.2.2.11. Строк дії Договору

3.2.2.11. Договір є чинним з моменту підписання Клієнтом Заяви про приєднання. Строк дії Договору встановлюється з дня його укладання і до повного виконання Сторонами зобовязань за Договором.

3.2.2.12. Інші умови

3.2.2.12.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають з цього розділу Умов та Правил надання банківських послуг або у зв’язку з ним, підлягають розгляду в порядку, встановленому чинним законодавством України.

3.2.2.12.2. Банк є платником податку на прибуток на загальних підставах.

3.2.2.12.3. Виконання зобов’язань за кредитами здійснюється за місцем знаходження підрозділу Банку, що надав кредит. Зобов’язання Клієнта за згодою Банку можуть бути виконані іншою особою.

3.2.2.12.4. За умови участі Клієнта у будь-якій програмі компенсації, яка передбачає часткову або повну компенсацію кредиту та/або процентів за кредитом, та в разі, якщо після здійснення повної або часткової компенсації розпорядником коштів, Клієнт перестав відповідати вимогам програми компенсації та/або надав недостовірні відомості щодо своєї відповідності вимогам такої програми та/або не зміг надати підтверджуючі документи та/або не виконав інші умови програми, Клієнт доручає Банку здійснити повернення суми компенсації розпоряднику коштів на його вимогу.

В разі зайво або помилково перерахованих коштів компенсації на рахунок Клієнта, Клієнт доручає Банку здійснити повернення таких коштів зі свого рахунку розпоряднику коштів.

3.2.2.12.5. Сторони узгодили, що для будь-яких повідомлень, що повинні бути здійснені Банком згідно цього Договору, Банк на свій вибір здійснює повідомлення Клієнта: в письмовій формі або через встановлені засоби електронного зв'язку Банку і Клієнта, які дають змогу встановити дату відправлення такого повідомлення Клієнту (системи клієнт-банк, систему “Приват24 для бізнесу”, SMS-повідомлення або інші засоби).

3.2.2.13. Персональні дані

3.2.2.13.1. Представники Сторін, уповноважені на укладання цього Договору, підтверджують, що вони повідомлені, що їхні персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв’язку з укладанням цього Договору включаються до баз персональних даних Сторін.

3.2.2.13.2. Метою обробки персональних даних є підтвердження повноважень суб’єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених чинним законодавством України відносин.

3.2.2.13.3. Склад та зміст персональних даних є наступним: назви, місцезнаходження/місця проживання, реєстраційних даних (коду ЄДРПОУ, номеру державної реєстрації у єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), інформації щодо системи оподаткування (індивідуального податкового номеру, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, номеру свідоцтва про статус платника ПДВ), банківських реквізитів, електронних ідентифікаційних даних (IP-адреса, телефон, e-mail), прізвища, ім’я по батькові, особистого підпису та інших даних, що дають змогу ідентифікувати особу, що діє в інтересах та/або від імені однієї із Сторін, та інших даних, які передає одна Сторона іншій з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування, вивчення споживчого попиту та статистики, у маркетингових, інформаційних, рекламних, комерційних або інших аналогічних цілях. Сторони повідомлені про те, що їх персональні дані внесені в базу персональних даних, а також повідомлені про свої права згідно Закону України "Про захист персональних даних".

3.2.2.13.4. Клієнт повідомлений та підтверджує, що за наявності правових підстав, його персональні дані можуть бути передані Банком до ТОВ "Українському бюро кредитних історій", що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-д або іншого бюро кредитних історій, в порядку передбаченому Законом України "Про організацію формування та обігу кредитних історій". До інформації про Клієнта належать:

- відомості, що ідентифікують Клієнта: прізвище, ім'я і по батькові, паспортні дані, ідентифікаційний номер і місце проживання/повне найменування; місцезнаходження; дата та номер державної реєстрації, відомості про орган державної реєстрації; ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України; основний вид господарської діяльності;

- відомості про грошові зобов'язання Клієнта:

- відомості про кредитну угоду та зміни до неї (номер і дата укладання, сторони; вид угоди);

- сума зобов'язання по укладеній кредитній угоді;

- вид валюти зобов'язання; термін та порядок виконання кредитної угоди; про розмір погашеної суми і остаточну суму зобов'язань по кредитній угоді; дата виникнення прострочення зобов'язання, її розмір та стадія погашення; про припинення кредитної угоди та спосіб її припинення (зокрема за згодою сторін, у судовому порядку, гарантом та ін.); про визнання кредитної угоди недійсною та підстави такого визнання.

- інша інформація за кредитною угодою.

Під кредитною угодою розуміються умови цього Договору, що регламентують порядок надання, повернення кредиту та інші умови, що регулюють кредитні правовідносини Сторін.

3.2.2.13.5. Клієнт повідомлений та підтверджує, що за наявності правових підстав, інформація про Клієнта, його кредитні операції та виконання зобов’язань за ними, а також на отримання доступу до інформації про кредитні операції, може бути передана Банком до Кредитного реєстру Національного банку України в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про Національний банк України".

 

Тарифи

№ тарифу Бізнес Назва послуги Тариф Примітка
1 Мікробізнес Щомісячні проценти за користування кредитом «КУБ» перші 6 місяців 1,6% в місяць від початкового розміру кредиту, починаючи з 7-го місяця – 1,4% в місяць від початкового розміру кредиту (в т.ч. при достроковому погашенні кредиту)
2 Мікробізнес Щомісячні проценти за користування кредитом «КУБ» перші 6 місяців 1,4% в місяць від початкового розміру кредиту, починаючи з 7-го місяця – 1,2% в місяць від початкового розміру кредиту (в т.ч. при достроковому погашенні кредиту) Для юридичних осіб та підприємців, які до 05.07.2021 року не отримували кредит «КУБ», не подавали заявки на отримання кредиту «КУБ», а також мають достатні фінансові показники для отримання беззаставного кредиту. Процентна ставка застосовується до договорів, укладених з 05.07.2021 по 25.07.2021 включно.
3 Мікробізнес Щомісячні проценти за користування кредитом «КУБ» перші 6 місяців 1,4% в місяць від початкового розміру кредиту, починаючи з 7-го місяця – 1,2% в місяць від початкового розміру кредиту (в т.ч. при достроковому погашенні кредиту) Для юридичних осіб та підприємців, які до 29.11.2021 року не отримували кредит «КУБ», не подавали заявки на отримання кредиту «КУБ», а також мають достатні фінансові показники для отримання беззаставного кредиту. Процентна ставка застосовується до договорів, укладених з 29.11.2021 по 19.12.2021 включно.
4 Мікробізнес Щомісячні проценти за користування кредитом «КУБ» перші 6 місяців 1,4% в місяць від початкового розміру кредиту, починаючи з 7-го місяця – 1,2% в місяць від початкового розміру кредиту (в т.ч. при достроковому погашенні кредиту) Для юридичних осіб та підприємців, які до 10.01.2022 року не отримували кредит «КУБ», не подавали заявки на отримання кредиту «КУБ», а також мають достатні фінансові показники для отримання беззаставного кредиту. Процентна ставка застосовується до договорів, укладених з 10.01.2022 до 31.01.2022 включно.
5 Мікробізнес Проценти за користування кредитом у разі виникнення простроченних зобов’язань за кредитним договором 4% в місяць від суми простроченої заборгованості