3.2. Кредити (Умови та правила користування послугою кредитування юридичних осіб від ПриватБанку)

3.2.1. Кредитний ліміт

3.2.1.1. Предмет Договору

3.2.1.1.1. Банк за наявності вільних грошових коштів зобов'язується надати Клієнту овердрафтовий кредит шляхом встановлення кредитного ліміту (далі — Ліміт) на поточний рахунок Клієнта (далі — Кредит) на поповнення обігових коштів та здійснення поточних платежів Клієнта в порядку та на умовах, визначених Умовами та Правилами надання банківських послуг (далі — Умови або Договір) в обмін на зобов’язання Клієнта з повернення Кредиту, сплати комісії, процентів в обумовлені цим Договором терміни. Забороняється використання кредитних коштів для погашення кредитів і відсотків або іншої заборгованості за кредитними договорами, виплати дивідендів, надання фінансової допомоги.

3.2.1.1.2. Розмір Кредиту, який може бути наданий Клієнту, складає від 10 000 до 2 000 000 гривень.

3.2.1.1.3. Банк здійснює обслуговування Ліміту Клієнта, що полягає у проведенні його платежів понад залишок коштів на поточному рахунку Клієнта, за рахунок кредитних коштів в межах Ліміту шляхом дебетування поточного рахунку. При цьому утворюється Дебетове сальдо.

Дебетове сальдо по поточному рахунку Клієнта — це сума грошових коштів, перерахованих Банком на підставі розрахункових документів Клієнта з його поточного рахунку протягом операційного дня понад його залишок на поточному рахунку з урахуванням вхідного залишку на початок банківського дня (далі — Дебетове сальдо).

3.2.1.1.4. Клієнт приєднується до Договору шляхом підписання Заяви на отримання послуги “Кредитний ліміт на поточний рахунок” (далі — Заява) в Cистемі “Приват24 для бізнесу” із використанням кваліфікованого електронного підпису (далі — КЕП), що разом з цими Умовам та Правилами становлять Кредитний договір.

Клієнт Банку, який приєднався до Умов та Правил надання банківських послуг в повному обсязі шляхом підписання іншої заяви або документа та має відкритий поточний рахунок в Банку, приєднується до Послуги шляхом підписання Заяви в системі “Приват24 для бізнесу” із використанням КЕП.

Приєднання до цього Договору є прямою і безумовною згодою Клієнта щодо встановлення Банком будь-якого розміру Кредитного ліміту.

3.2.1.1.5. Ліміт встановлюється Банком на кожний операційний день. Розмір Ліміту розраховується відповідно до затвердженої внутрішньобанківської методики на підставі даних про рух грошових коштів по поточному рахунку, платоспроможності, кредитної історії та інших показників відповідно до внутрішньобанківських нормативів та положень і нормативних актів Національного банку України. Для розрахунку розміру Ліміту державні/комунальні підприємств надають також рішення органу виконавчої влади/органу місцевого самоврядування.

У випадку зниження Банком Ліміту в порядку, передбаченому цими Умовами, Клієнт зобов’язується здійснювати погашення Кредиту в порядку, передбаченому п.п. 3.2.1.4.1 - 3.2.1.4.16 цього Договору.

3.2.1.1.6. Сторони узгодили, що Ліміт може бути змінений Банком в односторонньому порядку, передбаченому цими Умовами, у разі зниження/збільшення надходжень грошових коштів на поточний рахунок або настання інших факторів, передбачених внутрішніми нормативними документами Банку.

Приєднавшись до цих Умов, Клієнт висловлює свою згоду на те, що зміна Ліміту проводиться Банком в односторонньому порядку шляхом повідомлення Клієнта в порядку, передбаченому п. 3.2.1.1.7 цих Умов.

3.2.1.1.7. Сторони узгодили, що для повідомлення Клієнта про розмір Ліміту, його зміну та узгодження інших змін до цього Договору, Банк на свій вибір здійснює повідомлення Клієнта: в письмовій формі або через встановлені засоби електронного зв'язку Банку і Клієнта, які дають змогу встановити дату відправлення такого повідомлення Клієнту (системи клієнт-банк, систему “Приват24 для бізнесу”, SMS-повідомлення або інші засоби). Сторони узгодили, що Банк має право на свій розсуд обирати та використовувати будь-який із способів, визначених цим пунктом, для будь-яких повідомлень, що повинні бути здійснені Банком згідно цього Договору.

3.2.1.1.8. Проведення платежів Клієнта у порядку обслуговування Ліміту проводиться Банком протягом одного року з моменту приєднання Клієнта до Договору. При належному виконанні Клієнтом зобов'язань, передбачених цим Договором, за відсутності заперечень Клієнта, проведення платежів Клієнта у порядку обслуговування Ліміту може бути продовжено Банком на той самий строк у порядку, передбаченому п. 3.2.1.6.1 цього Договору.

3.2.1.1.9. Банк припиняє оплату розрахункових документів Клієнта за рахунок Кредиту при настанні хоча б одного за таких випадків:

- при надходженні розрахункових документів на примусове списання (стягнення) коштів з поточного рахунку Клієнта;

- при арешті коштів Клієнта;

- при зупиненні видаткових операцій за рахунком Клієнта;

- при забороні виконання операцій за рахунком Клієнта.

Подальші взаємини Сторін регулюються окремо. Відновлення операцій за платіжними документами Клієнта за рахунок кредитних коштів здійснюється після зняття арешту або після виконання (повернення) платіжної вимоги або після закінчення дії зупинення операцій за рахунком.

3.2.1.1.10. Сторони узгодили, що будь-які зміни, які вносяться в цей Договір за ініціативою Банку, окрім умов встановлення та перегляду розміру Ліміту згідно з п.п. 3.2.1.1.5 — 3.2.1.1.8 цих Умов, здійснюються шляхом направлення Банком Клієнту повідомлення у порядку, передбаченому п. 3.2.1.1.7 цих Умов, з пропозицією щодо внесення змін не пізніше, ніж за 5 календарних днів до дати початку їх застосування.

3.2.1.2. Права та обов’язки Сторін

3.2.1.2.1. Банк зобов'язаний:

3.2.1.2.1.1. Здійснювати платежі Клієнта понад залишок коштів на його поточному рахунку на підставі його розрахункових документів у межах Ліміту.

Зобов'язання Банку з видачі Кредиту або його частини виникають у Банк в день надання Клієнтом розрахункових документів на використання Кредиту в межах вказаних в них сум.

3.2.1.2.1.2. Обслуговувати Ліміт на поточному рахунку Клієнта згідно з наступним порядком:

При надходженні розрахункових документів Клієнта в Банк протягом операційного дня та відсутності грошових коштів на поточному рахунку Клієнта, Банк здійснює їх оплату відповідно до цих Умов в межах встановленого Ліміту.

Розрахункові документи подаються Клієнтом з дотриманням порядку розрахунково-касового обслуговування, передбаченого Умовами та Правилами надання банківських послуг.

При закритті Банківського дня сформоване Дебетове сальдо на поточному рахунку Клієнта фактично є сумою використаного Клієнтом Кредиту в цей день.

3.2.1.2.1.3. Забезпечувати Клієнта консультаційними послугами з питань виконання цього Договору.

3.2.1.2.1.4. Здійснювати контроль за виконанням умов кредиту, цільовим використанням, своєчасним і повним погашенням кредиту.

3.2.1.2.1.5. Підписанням цього Договору, Клієнт підтверджує свою згоду на проведення Банком переказів грошових коштів в розмірі сум, необхідних для сплати судових витрат, передбачених п.п. 3.2.1.2.2.9, 3.2.1.5.5 цього Договору, у дату виникнення підстав для таких платежів. Перерахування коштів зі сплати судових витрат здійснюється в національній валюті України.

Вказані перекази не здійснюються Банком тільки у разі пред'явлення Клієнтом Банку документів, що підтверджують сплату судових витрат за рахунок інших джерел.

3.2.1.2.2. Клієнт зобов'язаний:

3.2.1.2.2.1. Використовувати Кредит на цілі, зазначені у п. 3.2.1.1.1 цих Умов.

3.2.1.2.2.2. Сплатити Банку проценти за весь час фактичного користування Кредитом, комісії та інші платежі в порядку та на умовах, визначених цим Договором та Тарифами Банку.

3.2.1.2.2.3. Повернути Кредит у строки, встановлені п.п. 3.2.1.6.1, 3.2.1.2.3.9, 3.2.1.4.3 цього Договору.

3.2.1.2.2.4. Надавати Банку не пізніше 28 числа місяця, що настає за звітним кварталом, та 28 лютого наступного за звітним року, фінансову звітність та інформацію (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до звітів) в обсязі, передбаченому чинним законодавством України для відповідних звітних періодів для відповідних суб'єктів господарської діяльності, та у випадку, якщо сукупна заборгованість Клієнта перед Банком за всіма активами становить 200 млн. грн. або більше, надавати річну фінансову звітність, що підтверджена аудитором та має безумовно позитивний або умовно позитивний висновок аудиторського звіту. До річної фінансової звітності надавати розшифрування даних графи 2000, 2010, 2120 «Звіту про фінансові результати», за видами економічної діяльності згідно з Класифікацією ДК 009:2010.

3.2.1.2.2.5. На вимогу Банку інформувати Банк про цільове використання кредитних коштів, з наданням підтверджуючої документації.

3.2.1.2.2.6. Забезпечити умови для проведення Банком перевірок, за даними бухгалтерського, оперативного і складського обліку, цільового використання кредиту, його забезпеченості і своєчасності погашення.

3.2.1.2.2.7. При винесенні господарським судом ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство Клієнта, наявності інших рішень суду про стягнення коштів з поточного рахунку Клієнта, що вступили в силу, чи інших видів звернення стягнення на його майно, зміни правового статусу Клієнта, реорганізації, зміни структури, прийняття рішення про припинення діяльності, а також обставин, які свідчать про те, що наданий Клієнту кредит своєчасно не буде повернуто, Клієнт зобов'язується не пізніше трьох днів з моменту виникнення таких обставин повідомити про це Банк у письмовій формі.

3.2.1.2.2.8. Письмово повідомляти Банк про незгоду із запропонованим Банком, відповідно до п.п. 3.2.1.2.3.1, 3.2.1.1.4 цього Договору, Лімітом у строк не пізніше 2 (двох) банківських днів від дати отримання від Банку повідомлення про перерахунок Ліміту.

У разі отримання Банком від Клієнта письмового повідомлення про незгоду з розміром пропонованого Банком Ліміту, отриманого в результаті перерахунку, Банк має право на свій розсуд або продовжувати обслуговування в рамках Ліміту, який був попередньо узгоджений в Клієнтом, або припинити обслуговування Ліміту на поточному рахунку Клієнта, про що Банк повідомляє Клієнта у спосіб, передбачений п.3.2.1.1.7 цих Умов. У подальшому Банк має право на свій вибір відновити або призупинити обслуговування Ліміту на поточному рахунку Клієнта, в порядку, встановленому Умовами.

3.2.1.2.2.9. На підставі наданих Банком підтверджуючих документів відшкодувати витрати/збитки Банку, які виникли у зв'язку з наданням бюро кредитних історій інформації про Клієнта (Банк повідомляє Клієнта про назву та адресу бюро, в яке передається інформація про Клієнта), а також сплатою послуг, які надаються або будуть надані в майбутньому з метою реалізації прав Банку за кредитом, а також договорами поруки тощо, укладені з метою забезпечення зобов'язань Клієнта по кредиту. До послуг, визначених у цьому пункті, відносяться: представництво інтересів Банку в суді і перед третіми особами тощо. Клієнт зобов'язується відшкодувати Банку у повному обсязі витрати на надання правової допомоги юридичних фірм, адвокатів, інших осіб (при залученні їх для представництва інтересів Банку), пов'язаних з розглядом спорів за кредитом у судах всіх інстанцій, в т.ч. апеляційної та касаційної, а також на всіх підприємствах, організаціях усіх форм власності, в органах державної влади і управління. Всі перераховані суми відшкодувань оплачуються в строк, зазначений у письмовій вимозі Банку.

3.2.1.2.2.10. У разі відповідної вимоги Банку, Клієнт зобов'язується укласти з Банком договір банківського рахунку з використанням електронно-інформаційних програмних продуктів; направляти надходження від господарської діяльності на поточний рахунок в Банку; проводити через Банк валютообмінні операції з продажу (купівлі) іноземної валюти за гривню або іншу іноземну валюту; придбати в Банку паливні карти; укласти з Банком Договір на випуск корпоративної картки, укласти з Банком Договір про використання банківських платіжних карток як платіжного засобу в торгових і сервісних підприємствах (еквайринг), впровадити зарплатний проект для співробітників або придбати інші банківські продукти. Оплата вищезазначених послуг здійснюється Клієнтом згідно тарифів, що діють в Банку на момент оплати.

3.2.1.2.2.11. Клієнт засвідчує, що усі документи, надані ним Банку для отримання Кредиту, є чинними та достовірними.

3.2.1.2.3. Банк має право:

3.2.1.2.3.1. Не менше одного разу на місяць проводити перерахунок Ліміту відповідно до внутрішньобанківських нормативних документів та чинного законодавства.

3.2.1.2.3.2. У випадку зміни вартості кредитних ресурсів на ринку грошових ресурсів, зміни облікової ставки НБУ, зміни курсу гривні до іноземної валюти 1 групи класифікатора іноземних валют - збільшення на 5 і більше процентів, Банк має право змінити періодичність порядку сплати платежів по кредиту, про що Банк повідомляє Клієнта одним з наступних способів: у письмовій формі, через установлені засоби електронного зв'язку Банку й Клієнта - системи клієнт - банк, Систему "Приват24 для бізнесу", повідомлення на emaіl, SMS-повідомлення на останні відомі Банку номера телефонів/адреси emaіl, надані Банку при ідентифікації й актуалізації відомостей про Клієнта, або іншими засобами.

3.2.1.2.3.3. Відмовити Клієнту у видачі кредиту або будь-якої його частини у разі прострочення виконання Клієнтом будь-якого грошового зобов'язання за цим Договором. Повідомлення Клієнта про таку відмову здійснюється Банком у спосіб, визначений п. 3.2.1.1.7 цих Умов. Обслуговування Ліміту Клієнта може бути відновлено Банком у разі повного погашення простроченої заборгованості.

3.2.1.2.3.4. Відмовити Клієнту у видачі Кредиту або будь-якої його частини у разі відсутності вільних грошових коштів, про що Банк повідомляє Клієнта на свій вибір у спосіб, визначений п. 3.2.1.1.7 цього Договору.

3.2.1.2.3.5. Відмовити Клієнту у видачі Кредиту і звільняється від відповідальності у випадках встановлення Національним Банком України, Кабінетом Міністрів України, іншими органами влади і управління будь-яких видів обмежень по активних операціях Банку.

3.2.1.2.3.6. Призупинити подальшу видачу Кредиту у випадку невиконання Клієнтом будь-яких із зобов'язань за цим Договором на строк до виконання відповідних зобов'язань, але при цьому в межах строку, передбаченого п. 3.2.1.1.8 цього Договору, з направленням Клієнту відповідного повідомлення на свій вибір у спосіб, визначений п. 3.2.1.1.7 цього Договору.

3.2.1.2.3.7. На підставі фінансової інформації аналізувати кредитоспроможність Клієнта, проводити перевірку цільового використання Кредиту та вносити пропозиції про подальші взаємини з Клієнтом.

3.2.1.2.3.8.  Проводити  перекази грошових коштів з поточних рахунків Клієнта згідно з п. 3.2.1.4.10 цього Договору при настанні термінів будь-якого з платежів, в межах сум, що підлягають сплаті Банку.

3.2.1.2.3.9. Сторони узгодили, що при настанні будь-якої з наступних подій:

- отриманні від Клієнта незгоди на зміну періодичності порядку сплати платежів за кредитом,

- отриманні від Клієнта незгоди на зміну Ліміту,

- порушенні Клієнтом будь-якого із зобов'язань, передбаченого цим розділом Умов, в т. ч. при порушенні цільового призначення використання кредиту,

- отримання Банком від Клієнта та/або поручителя (як від платника відповідно до умов договору, за яким Банком надаються платіжні послуги такому платнику) розпорядження про відкликання згоди на виконання платіжної операції,

- порушенні господарським судом справи про банкрутство Клієнта, або про визнання недійсними установчих документів Клієнта, або про скасування державної реєстрації Клієнта,

- при ліквідації Клієнта,

- смерть Клієнта,

- встановлення невідповідності дійсності відомостей, що надані Клієнтом Банку;

- відсутності у Банку вільних грошових коштів, про що Банк письмово повідомляє Клієнта,

- наявності судових рішень про стягнення грошових коштів з поточного рахунку Клієнта, що набули законної сили, наявності арешту на поточних рахунках, що належать Клієнту, наявності платіжних вимог про примусове списання та інших обставин, які явно свідчать про те, що наданий Клієнту кредит не буде повернений вчасно,

Банк, на свій розсуд, має право:

а) змінити умови кредитування - зажадати від Клієнта дострокового повернення кредиту, сплати процентів за його користування, виконання інших зобов'язань за Договором в повному обсязі шляхом подання відповідного повідомлення.

При цьому, згідно зі статтями 212, 611, 651 Цивільного кодексу України, за зобов'язаннями, терміни виконання яких не настали, терміни вважаються такими, що настали в зазначену в повідомленні дату. На цю дату Клієнт зобов'язується повернути Банку суму кредиту в повному обсязі, проценти за фактичний термін його використання, повністю виконати інші зобов'язання. В разі невиконання Клієнтом вимог Банку у термін, зазначений у повідомленні, вся заборгованість, починаючи з наступного дня дати, зазначеної в повідомленні Банку, вважається простроченою;

або:

б) розірвати угоду про кредитування в судовому порядку. При цьому, в останній день дії угоди про кредитування, Клієнт зобов'язується повернути Банку суму кредиту в повному об'ємі, проценти за фактичний термін його користування, повністю виконати інші зобов'язання;

або:

в) згідно статті 651 Цивільного кодексу України, статті 188 Господарського кодексу України здійснити одностороннє розірвання угоди про кредитування із надсиланням Клієнту сповіщення. У зазначену в повідомленні дату угоду про кредитування вважається розірваною. При цьому, в останній день дії угоди про кредитування Клієнт зобов'язується повернути Банку суму кредиту в повному обсязі, проценти за фактичний термін його користування, повністю виконати інші зобов'язання. Одностороння відмова від угоди про кредитування не звільняє Клієнта від відповідальності за порушення зобов'язань;

або:

г) відмовити у видачі Кредиту або призупинити надання Кредиту за цим Договором.

3.2.1.2.3.10. Відмовити у закритті поточних рахунків Клієнта у Банку в будь-якій валюті, якщо Клієнт має непогашені грошові зобов’язання, встановлені цим Договором.

3.2.1.2.3.11. Направити Клієнту повідомлення про зменшення розміру процентної ставки до рівня, встановленого чинним законодавством. При цьому Банк направляє повідомлення Клієнту на свій вибір способом, визначеним п.3.2.1.1.7 цих Умов, із зазначенням зменшеного розміру процентної ставки і дати, з якої її пропонується зменшити.

3.2.1.2.3.12. За умови настання обставин форс-мажору в Україні та/або з інших підстав на розсуд Банк може змінити строк погашення кредиту та/або його частини та/або процентів, комісій за користування кредитом та/або інших платежів передбачених договором. Строк відтермінування визначається періодом дії обставин форс-мажору або може бути збільшеним або зменшеним на розсуд Банку. Про збільшення/зменшення відтермінування строку погашення кредиту, процентів, комісій, тощо, Банк інформує Клієнтів способами, визначеними положеннями цих УтаП. Під відтермінуванням сторони узгодили відстрочення повернення Клієнтом кредиту та/або його частини, та/або процентів, комісій за користування кредитом та/або інших платежів передбачених договором, якщо повернення здійснюється не пізніше дати, позначеній в інформаційному повідомленні клієнту від банка. Сторони домовились, що відстрочення (зміна) дат повернення кредиту Клієнтом на підставах, визначених цим пунктом не потребують додаткових погоджень та підписання додаткових угод

3.2.1.2.4. Клієнт має право:

3.2.1.2.4.1. Використовувати Ліміт частинами з правом подальшого використання вільного залишку Ліміту в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.

3.2.1.2.4.2. Звертатися до Банку для перегляду розміру встановленого Ліміту.

3.2.1.2.4.3. Ініціювати розрахункові документи на використання Кредиту у безготівковому порядку з відкритих у Банку поточних рахунків в режимі “24/7/365”, тобто в будь-яку годину дня (цілодобово), у будь-який календарний день, в тому числі в вихідні, святкові та неробочі дні, шляхом подачі Банку відповідного розрахункового документа (платіжного доручення) через Систему “Приват 24 для бізнесу”. Здійснення платежів в означеному режимі допускається лише у випадку збігу валюти, в якій має бути виконане відповідне грошове зобов'язання перед Банком, з валютою поточного рахунку, з якого Клієнтом ініціюється відповідний платіж.

3.2.1.2.4.4. Ініціювати розірвання/припинення цього Договору та здійснити дострокове погашення кредиту, подавши Заяву через Систему “Приват 24 для бізнесу” (з накладанням кваліфікованого електронного підпису). При цьому Клієнт зобов’язаний повернути Банку грошові кошти, одержані згідно з Договором, сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за процентною ставкою, встановленою Договором та неустойку (штраф, пеню), передбачену Договором, якщо на момент дострокового погашення кредиту у Банка виникли підстави для стягнення неустойки, а також інші платежі згідно з цим Договором. Договір вважається розірваним із дати підписання Клієнтом Заяви, але в будь-якому випадку не раніше дати фактичного повного виконання Клієнтом усіх зобов'язань за Договором.

3.2.1.3. Забезпечення зобов'язань Клієнта

3.2.1.3.1. Обов'язковою умовою надання кредиту Клієнту – юридичній особі є надання Поручителем поруки за виконання Клієнтом зобов’язань з повернення кредиту, сплати процентів, комісії за управління фінансовим кредитом на умовах, визначених цим Договором. Умови поручительства визначаються у Договорі поруки між Банком та Поручителем.

Для державних та комунальних юридичних осіб підписання договору поруки не є обов'язковою умовою надання Кредиту.

3.2.1.3.2. У випадку невиконання Клієнтом зобов’язань за Кредитним договором, Клієнт і Поручитель відповідають перед Банком як солідарні боржники.

3.2.1.4. Вартість Кредиту та порядок розрахунків

3.2.1.4.1. За управління фінансовим кредитом Клієнт сплачує Банку комісію, розмір якої визначено Тарифами Банку, яка розраховується на суму максимального Дебетового сальдо, що існувало на кінець будь-якого банківського дня на поточному рахунку Клієнта за звітній місяць. Банк може на свій розсуд не стягувати зазначені розмір комісії в разі, якщо максимальне сальдо Кредиту за попередній календарний місяць не перевищувало 100 гривень.

Комісія за управління фінансовим кредитом нараховується щомісячно.

Нарахована комісія сплачується Клієнтом першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому виникло Дебетове сальдо у порядку визначеному пунктами 3.2.1.4.10 та 3.2.1.4.12 цього Договору, окрім випадку, передбаченого абз. 4 цього пункту.

Нарахована комісія за управління фінансовим кредитом, отриманим Клієнтом аграрного сектора економіки (основний вид економічної діяльності підприємства відповідає значенню з секції «А» Класифікатора видів економічної діяльності України і дана приналежність підтверджена документально) (далі — Клієнт аграрного сектора економіки) підлягає сплаті Клієнтом у строк з першого по десятий день місяця наступного за місяцем, в якому виникло Дебетове сальдо у порядку визначеному пунктом 3.2.1.4.11 цього Договору.

3.2.1.4.2. За користування Кредитом в період з дати виникнення Дебетового сальдо на поточному рахунку Клієнт сплачує проценти, які розраховуються щоденно на суму залишку заборгованості по Кредиту.

Нараховані проценти за користування Кредитом сплачуються Клієнтом першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому виникло Дебетове сальдо у порядку визначеному пунктами 3.2.1.4.10 та 3.2.1.4.12 цього Договору, окрім випадку, передбаченого абз. 3 цього пункту.

Нараховані проценти за користування Кредитом, отриманим Клієнтом аграрного сектора економіки підлягають сплаті Клієнтом у строк з першого по десятий день місяця наступного за місяцем, в якому виникло Дебетове сальдо у порядку визначеному пунктом 3.2.1.4.11 цього Договору.

3.2.1.4.3. Сторони домовились, що сума заборгованості по Кредиту підлягає сплаті (обнуленню) не пізніше 30 календарних днів з дати виникнення Дебетового сальдо на поточному рахунку Клієнта, а сума заборгованості по Кредиту, отриманого Клієнтом аграрного сектора економіки підлягає погашенню Клієнтом у строк не пізніше 270 календарних днів з дати виникнення Дебетового сальдо на поточному рахунку Клієнта.

3.2.1.4.4. Сума заборгованості по Кредиту, нараховані проценти та комісія, непогашені у строки, встановлені в п.п. 3.2.1.4.1, 3.2.1.4.2, 3.2.1.4.3 цього Договору з наступного дня вважаються простроченими.

3.2.1.4.5. У разі виникнення прострочених зобов'язань за Кредитом, Клієнт сплачує Банку підвищені проценти, розмір яких встановлено Тарифами Банку, які нараховуються на прострочену суму заборгованості по Кредиту.

3.2.1.4.6. У разі, якщо дата погашення кредиту та/або сплати процентів за користування кредитом, комісії, пені припадає на вихідний або святковий день, зазначені платежі повинні бути здійснені в останній робочий день, що передує вихідному або святковому дню.

3.2.1.4.7. Погашення заборгованості по Кредиту, сплата комісії та процентів за користування Кредитом здійснюється в гривні на поточний рахунок клієнта на якому встановлено кредитний ліміт відповідно до цих Умов.

3.2.1.4.8. Погашення заборгованості по Кредиту, сплата комісії та процентів за користування Кредитом проводиться в порядку, зазначеному в п. 3.2.1.4.10 цих Умов, за виключенням погашення процентів та комісії за Кредитом, отриманим Клієнтом аграрного сектора економіки.

3.2.1.4.9. Кошти, отримані від Клієнта, а також від інших уповноважених органів/осіб, для погашення заборгованості за цим Договором, перш за все спрямовуються для погашення зобов'язань Клієнта в такій черговості:

- відшкодування витрат / збитків Банку згідно з п. 3.2.1.2.2.9 цього Договору;

- пеня;

- прострочена комісія згідно з п. 3.2.1.4.4 цього Договору;

- проценти згідно з п. 3.2.1.5.1 цього Договору;

- прострочені проценти згідно з п. 3.2.1.4.5 цього Договору;

- прострочений Кредит згідно з п. 3.2.1.4.4 цього Договору;

- комісія згідно з п. 3.2.1.4.1 цього Договору;

- проценти згідно з п. 3.2.1.4.2 цього Договору;

- Кредит згідно з п. 3.2.1.4.3 цього Договору.

Порядок погашення заборгованості може змінюватися за рішенням Банку.

У разі обнулення (погашення) Дебетового сальдо або зменшення Ліміту за наявності Дебетового сальдо на поточномоу рахунку Клієнта, кошти, отримані від Клієнта, а також від інших уповноважених органів/осіб, для погашення заборгованості за цим Договором, перш за все спрямовуються для погашення зобов'язань Клієнта в наступній послідовності:

- Кредит згідно з п. 3.2.1.4.3 цього Договору;

- відшкодування витрат / збитків Банку згідно з п. 3.2.1.2.2.9 цього Договору;

- пеня;

- прострочена комісія згідно з п. 3.2.1.4.4 цього Договору;

- проценти згідно з п. 3.2.1.5.1 цього Договору;

- прострочені проценти згідно з п. 3.2.1.4.5 цього Договору;

- прострочений Кредит згідно з п. 3.2.1.4.4 цього Договору;

- комісія згідно з п. 3.2.1.4.1 цього Договору;

- проценти згідно з п. 3.2.1.4.2 цього Договору.

3.2.1.4.10. Сторони узгодили, що виконання Клієнтом зобов'язань з погашення кредиту, сплати процентів за його використання, комісійних винагород, неустойки та інших платежів, що підлягають сплаті на користь Банку за цим Договором може  здійснюватися шляхом ініціювання Банком дебетового переказу з усіх поточних (карткових) рахунків Клієнта в терміни та в межах сум, що підлягають сплаті Банку згідно з цим Договором та/або у разі прострочення таких платежів.

Підписанням цього Договору, Клієнт підтверджує свою згоду на проведення Банком дебетових переказів зі сплати вказаних вище платежів  з усіх поточних рахунків Клієнта, відкритих в Банку, а також тих, що будуть відкриті в майбутньому, у валюті Кредиту для виконання зобов'язань з погашення кредиту, сплати процентів за його використання, комісійних винагород, неустойки та інших платежів передбачених Договором, в межах сум, що підлягають сплаті Банку згідно з цим Договором.

У разі недостатності або відсутності у Клієнта коштів в національній валюті України для погашення заборгованості за кредитом у національній валюті України та/або відсотків за користування ним, та/або винагород, та/або неустойки, Клієнт цим підтверджує свою згоду на проведення Банком  дебетових переказів коштів в іноземній валюті з усіх поточних  рахунків Клієнта в розмірі, еквівалентному сумі заборгованості в національній валюті України на дату погашення по курсу НБУ.

Для здійснення дебетового переказу за рахунок коштів, що розміщені на депозитному рахунку Клієнта Банк має право в односторонньому порядку достроково розірвати договір депозитного вкладу шляхом письмового повідомлення Клієнта із зазначенням дати розірвання депозитного договору. 

Дебетовий переказ на сплату платежу з погашення кредиту, сплати процентів за його використання, комісійних винагород, неустойки та інших платежів здійснюється як за рахунок власних коштів Клієнта, так і за рахунок кредитних коштів Банка.

Сторони узгодили, що:

- згода, надана в цьому Договорі,  містить точну суму платіжної операції, що дорівнює сумі сплати заборгованості по кредиту та/або по  процентам та/або по комісіям/сумі інших зобов’язань  визначених у тарифах Банку та договорами укладеними з Клієнтом та платіжною інструкцією на дату виконання платіжної операції. Відкликання Клієнтом згоди на виконання платіжної операції (операцій, пов’язаних між собою спільними ознаками), що надана за цим Договором, можливо виключно за умови припинення зобов’язань Клієнта перед Банком за цим Договором.

3.2.1.4.11. Для погашення комісії за управління фінансовим кредитом та процентів за користування кредитом, отриманим Клієнтом аграрного сектора економіки, Клієнт перераховує грошові кошти в межах сум, що підлягають сплаті відповідно до умов цього Договору, на рахунок погашення 2909*, номер якого визначено в Заяві.

В разі, якщо після погашення комісії та процентів на рахунку погашення 2909* залишаються грошові кошти, Банк автоматично перераховує кошти на поточний рахунок Клієнта.

Якщо коштів на рахунку погашення 2909* недостатньо для погашення комісії та процентів, підписанням цього Договору, Клієнт підтверджує свою згоду на проведення  Банком  переказів грошових коштів з поточних рахунків Клієнта в межах сум, що підлягають сплаті Банку згідно з цим Договором в порядку та на умовах визначених п. 3.2.1.4.10 цього Договору.

Сплата комісії та нарахованих процентів за користування кредитом, отриманим Клієнтом аграрного сектора економіки, відбувається виключно за рахунок власних грошових коштів на поточному рахунку.

3.2.1.4.12. У разі відсутності надходжень грошових коштів на поточний рахунок Клієнта, погашення процентів, комісії та інших платежів за цим Договором, строк сплати яких настав, здійснюється за рахунок невикористаного залишку Ліміту за виключенням погашення процентів та комісії за Кредитом, отриманим Клієнтом аграрного сектора економіки. Після погашення заборгованості по комісії, процентам, Банк проводить оплату розрахункових документів Клієнта, що надходять протягом операційного дня, в межах невикористаного залишку Ліміту.

3.2.1.4.13.  За здійснення переказу грошових коштів з поточних рахунків Клієнта згідно з п. 3.2.1.4.10 цього Договору Клієнт сплачує Банку винагороду в сумі і в строки, встановлені Тарифами Банку на момент оплати.

3.2.1.4.14. При знятті готівки з поточного рахунку за рахунок кредитного ліміту та/або перерахуванні Клієнтом з поточного рахунку коштів за рахунок кредитного ліміту на будь-які інші рахунки, власником яких є Клієнт, або на будь-які рахунки фізичних осіб (за винятком зарахувань заробітної плати на зарплатні картки Банку), з суми кожного з проведених в рахунок кредитного ліміту перерахувань стягується комісійна винагорода, розмір якої визначено Тарифами Банку. Клієнт доручає Банку здійснювати переказ суми такої комісійної винагороди, що підлягають до сплати Банку, зі свого поточного рахунку в порядку та на умовах визначених п. 3.2.1.4.10 цього Договору.

3.2.1.4.15. У разі накладення арешту на грошові кошти, розміщені на поточному рахунку Клієнта, та/або надходження до Банку платіжної вимоги про здійснення переказу визначеної суми коштів з поточного рахунку (далі за текстом разом — “обмеження в розпорядженні грошовими коштами за рахунком Клієнта”) Банк переносить заборгованість за Кредитом на відповідні рахунки бухгалтерського обліку наданих кредитів, про що повідомляє Клієнта в порядку, передбаченому п. 3.2.1.1.7 цього Договору. Непогашений залишок по Кредиту підлягає поверненню Клієнтом у порядку та у строки, встановлені цим Договором. Після закінчення дії обмежень в розпорядженні грошовими коштами за рахунком Клієнта подальше кредитування Клієнта на умовах цього Договору відновлюється відповідно до внутрішніх нормативних документів та методик Банку.

3.2.1.4.16. Остаточне погашення заборгованості виконується не пізніше дати, зазначеної в п. 3.2.1.6.1 цього Договору.

3.2.1.5. Відповідальність Сторін

3.2.1.5.1. Сторони узгодили, що в разі:

- порушення строку повернення кредиту, визначеного п. 3.2.1.6.1 цього Договору, починаючи з дня, що є наступним за днем спливу строку,

- настання обставин, передбачених п. 3.2.1.2.3.9 цих Умов, починаючи з дня, що є наступним за днем спливу строку повернення кредиту,

Клієнт зобов'язується сплатити на користь Банку заборгованість по кредиту, а також проценти від простроченої суми заборгованості, які у відповідності до частини 2 статті 625 Цивільного кодексу України встановлюються за домовленістю Сторін у розмірі, що дорівнює розміру подвійних базових процентів за користування кредитом.

При цьому проценти, передбачені п.п. 3.2.1.4.2, 3.2.1.4.5 цього Договору, починаючи з дня, що є наступним за днем спливу строку повернення кредиту відповідно до п.п. 3.2.1.6.1, 3.2.1.2.3.9 цих Умов, не нараховуються.

3.2.1.5.2. При порушенні Клієнтом будь-якого із зобов'язань, передбачених умовами Договору, Клієнт сплачує Банку за кожний випадок порушення пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у період, за який сплачується пеня, (у % річних) від суми простроченої заборгованості за кожний день прострочення по кредиту. Нарахування пені здійснюється за методом “факт/360”, тобто для розрахунку використовується фактична кількість днів у місяці, але умовно в році 360 днів. Сплата пені здійснюється у гривні.

Сторони погодили, що розмір пені, зазначений у цьому пункті, може бути зменшений на розсуд Банку. У разі зменшення Банком розміру пені, зазначеної в цьому пункті Договору, Банк повідомляє про це Клієнта на свій розсуд, у спосіб, передбачений п.3.2.1.1.7 цих Умов.

3.2.1.5.3. При порушенні Клієнтом будь-якого із зобов'язань, передбачених п.п. 3.2.1.2.2.4, 3.2.1.2.2.7 цього Договору Клієнт сплачує Банку за кожний випадок порушення штраф у розмірі 1 % від суми максимального Дебетового сальдо, що виникло на поточному рахунку Клієнта за звітній місяць. Сплата штрафу здійснюється в гривні.

3.2.1.5.4. В разі реалізації Банком права, передбаченого п. 3.2.1.2.1.4 цього Договору щодо перевірки цільового використання кредиту, та у разі виявлення факту нецільового використання кредиту, Клієнт сплачує Банку штраф у розмірі 5% від суми кредиту, використаної не за цільовим призначенням. Сплата штрафу здійснюється в гривні у день виявлення факту нецільового використання кредиту.

3.2.1.5.5. При порушенні Клієнтом строків платежів по будь-якому з грошових зобов'язань по Кредиту більш ніж на 30 днів, що спричинило за собою звернення Банку в судові органи, Клієнт сплачує Банку штраф, який розраховується за такою формулою: 1 000,00 гривень + 5% від суми використаного Ліміту.

3.2.1.5.6. Терміни позовної давності щодо вимог про повернення Кредиту, стягнення процентів за користування Кредитом, неустойки - пені, штрафів встановлюються Сторонами тривалістю 15 років.

3.2.1.5.7. Банк не несе відповідальності за ненадання Кредиту у строк, вказаний у п. 3.2.1.1.8 цього Договору, у разі не отримання від Клієнта розрахункових документів на використання кредитних коштів згідно умов цього розділу Умов.

3.2.1.5.8. Банк не несе відповідальності за невиконання чи несвоєчасне виконання платіжних інструкцій Клієнта, якщо у Банка була відсутня технічна можливість для їх виконання та/або у випадках встановлення Національним банком України, Кабінетом Міністрів України, іншими органами влади та управління будь-яких видів обмежень в проведенні банківських та інших операцій.

3.2.1.6. Строк дії Договору

3.2.1.6.1. Строк користування Кредитом становить 12 місяців.

В разі якщо за 30 днів до закінчення встановленого строку користування Кредитом, жодна зі Сторін не надіслала письмове повідомлення про припинення кредитування за цим Договором, строк користування Кредитом пролонгується на той самий строк, а кредитування відбуватиметься на тих самих умовах.

Продовження обслуговування ЛІміту відповідно до цього пункту можливе за умови, що по закінченню останнього дня строку на поточному рахунку зафіксовано нульове або позитивне дебетове сальдо та погашено проценти та комісія.

3.2.1.6.2. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання Клієнтом Заяви та діє до повного виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором.

3.2.1.7. Інші умови

3.2.1.7.1. Сторони дійшли згоди про визнання Угоди про захист інформації з обмеженим доступом та забезпечення політики інформаційної безпеки (Угода), яку опубліковано за адресою: https://privatbank.ua/ru/poleznyje-dokumenty, як складової частини цього Договору.

У разі будь-яких протиріч між умовами цього Договору та Угодою, пріоритет мають умови Угоди.

3.2.1.7.2. Програма «Кредитні канікули».

3.2.1.7.2.1. Програма «Кредитні канікули» - це зміна порядку по сплаті заборгованості Клієнта, за якого Банк на підставі закону припиняє нарахування пені та/або штрафів на основну суму заборгованості за Кредитом щодо Клієнтів, критерії яких визначено законом.

3.2.1.7.2.2. Строк проведення програми: з 01.04.2014 р. до закінчення операції об’єднаних сил (ООС) на Південному Сході України.

3.2.1.8. Персональні дані

3.2.1.8.1. Представники Сторін, уповноваженні на укладання цього Договору, підтверджують, що вони повідомлені, що їхні персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв’язку з укладанням цього Договору включаються до баз персональних даних Сторін.

3.2.1.8.2. Метою обробки персональних даних є підтвердження повноважень суб’єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених чинним законодавством України відносин.

3.2.1.8.3. Склад та зміст персональних даних є наступним: назви, місцезнаходження/місця проживання, реєстраційних даних (коду ЄДРПОУ, номеру державної реєстрації у єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), інформації щодо системи оподаткування (індивідуального податкового номеру, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, номеру свідоцтва про статус платника ПДВ), банківських реквізитів, електронних ідентифікаційних даних (IP-адреса, телефон, e-mail), прізвища, ім’я по батькові, особистого підпису та інших даних, що дають змогу ідентифікувати особу, що діє в інтересах та/або від імені однієї із Сторін, та інших даних, які передає одна Сторона іншій з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування, вивчення споживчого попиту та статистики, у маркетингових, інформаційних, рекламних, комерційних або інших аналогічних цілях. Сторони повідомлені про те, що їх персональні дані внесені в базу персональних даних, а також повідомлені про свої права згідно Закону України "Про захист персональних даних".

3.2.1.8.4. Клієнт повідомлений та підтверджує, що за наявності правових підстав, його персональні дані можуть бути передані Банком до ТОВ "Українському бюро кредитних історій", що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-д або іншого бюро кредитних історій, в порядку передбаченому Законом України "Про організацію формування та обігу кредитних історій". До інформації про Клієнта належать:

- відомості, що ідентифікують Клієнта: прізвище, ім'я і по батькові, паспортні дані, ідентифікаційний номер і місце проживання/повне найменування; місцезнаходження; дата та номер державної реєстрації, відомості про орган державної реєстрації; ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України; основний вид господарської діяльності;

- відомості про грошові зобов'язання Клієнта:

- відомості про кредитну угоду та зміни до неї (номер і дата укладання, сторони; вид угоди);

- сума зобов'язання по укладеній кредитній угоді;

- вид валюти зобов'язання; термін та порядок виконання кредитної угоди; про розмір погашеної суми і остаточну суму зобов'язань по кредитній угоді; дата виникнення прострочення зобов'язання, її розмір та стадія погашення; про припинення кредитної угоди та спосіб її припинення (зокрема за згодою сторін, у судовому порядку, гарантом та ін.); про визнання кредитної угоди недійсною та підстави такого визнання.

- інша інформація за кредитною угодою.

Під кредитною угодою розуміються умови цього Договору, що регламентують порядок надання, повернення кредиту та інші умови, що регулюють кредитні правовідносини Сторін.

3.2.1.8.5. Клієнт повідомлений та підтверджує, що за наявності правових підстав, інформація про Клієнта, його кредитні операції та виконання зобов’язань за ними, а також на отримання доступу до інформації про кредитні операції, може бути передана Банком до Кредитного реєстру Національного банку України в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про Національний банк України".

Тарифи

№ тарифу Бізнес Назва послуги Тариф Примітка
1 Малий і середній бізнес Комісія за управління фінансовим кредитом (сплата щомісячно 1-го числа) від суми максимального сальдо кредиту, що існував на кінець банківського дня у будь-який з днів за попередній місяць. Банк може на свій розсуд не стягувати зазначену комісію у разі, якщо максимальне сальдо кредиту, що існувало на кінець банківського дня за попередній календарний місяць, не перевищувало 100 гривень 0,3 %
2 Малий і середній бізнес Щоденне нарахування процентів при наявності дебетового сальдо на поточному рахунку Позичальника при закритті банківського дня . Списання нарахованих відсотків проводяться 1-го числа кожного місяця за попередній місяць. При безперервному користуванні не більше 30-ти днів. 16,5%
3 Малий і середній бізнес Проценти, у разі непогашення кредиту впродовж 30 днів з дати початку безперервного періоду, нараховуються починаючи з 31-го дня після дати закінчення періоду, у котрому дебетове сальдо підлягало обнуленню (з моменту виникнення простроченої заборгованості) 33%
4 Малий і середній бізнес Комісійна винагорода від суми виданих коштів при знятті готівки з поточного рахунку за рахунок кредитного ліміту. Комісійна винагорода при перерахуванні Клієнтом з поточного рахунку коштів за рахунок кредитного ліміту на будь-які рахунки, Власником яких є Клієнт, або на будь-які пластикові картки (за винятком зарахувань заробітної плати на зарплатні картки Банку), а також на погашення будь-яких кредитів. 3%
5 Малий і середній бізнес Винагорода за здійснення дебетового переказу згідно Договору банківсього рахунку