3.1.2. Умови та правила розрахунково-касового обслуговування

3.1.2.1. Терміни та поняття.

3.1.2.1.1. Довірена особа - особа, повноваження якої на здійснення дій (отримання виписок, довідок, внесення коштів, надання документів та інші) від імені Клієнта, підтверджені матрицею повноважень.

3.1.2.1.2. Фінансовий контролер - уповноважена особа Клієнта, яка здійснює перевірку ліміту розрахункового документа, призначена виконавчим органом Клієнта (Директором, генеральним директором, головою правління і т.д. або особами, що виконують їх обов'язки), фізичною особою-підприємцем, нотаріусом або адвокатом через внесення відповідної особи в Матрицю повноважень.

3.1.2.1.3. Матриця повноважень - банківський інструмент, який представляє собою сукупність списку уповноважених та довірених осіб підприємства, перелік їх повноважень.

3.1.2.2. Загальні положення.

3.1.2.2.1. Банк здійснює розрахунково-касове обслуговування своїх Клієнтів на підставі Договору банківського обслуговування і своїх внутрішніх правил здійснення безготівкових розрахунків, регламентованих чинним законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

Банк не має права визначати та контролювати напрями використання коштів Клієнта та встановлювати інші, не передбачені договором або законом, обмеження його права розпоряджатися коштами на власний розсуд.

У випадках, передбачених законодавством України, Клієнт може здійснювати платежі в інтересах третіх осіб.

3.1.2.2.2. Оплата за виконання Банком операцій і надання послуг за цим Договором банківського обслуговування здійснюється відповідно до діючих тарифів Банку.

3.1.2.2.3. Доповнення і коректування тарифів здійснюється у порядку, передбаченому цим Договором банківського обслуговування. Інформація про діючі тарифи і зміни у них розміщається через сайт Банку (www.privatbank.ua, https:// client-bank.privatbank.ua або інший Інтернет/SMS-ресурс).

3.1.2.2.4. Доручення платників про списання коштів зі своїх рахунків Банк приймає до виконання виключно в межах залишку коштів на цих рахунках.

Для списання коштів з рахунку платника банк платника

застосовує платіжні інструменти, передбачені чинним законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку та внутрішніми процедурами Банку.

3.1.2.2.5. Платіжні вимоги на примусове списання коштів з рахунків платників/інкасові доручення (розпорядження) Банк приймає незалежно від наявності на них достатнього залишку коштів та виконує їх у межах залишку коштів згідно чинного законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку.

3.1.2.2.6. Якщо немає/недостатньо коштів на рахунку платника, то Банк не здійснює облік заборгованості платника, несплаченої в строк, та не веде реєстр розрахункових документів, неоплачених у строк у зв'язку з відсутністю коштів на рахунку платника, за винятком здійснення Банком таких операцій в межах укладених ним цивільно-правових договорів і в порядку, визначеному цими договорами.

3.1.2.2.7. Під час здійснення розрахунків можуть застосовуватись розрахункові документи в електронному вигляді.

Цей Договір банківського обслуговування встановлює правила використання під час здійснення розрахункових операцій таких видів платіжних інструментів:

- меморіального ордера;

- платіжного доручення;

- платіжної вимоги;

- інкасового доручення.

3.1.2.2.8. Банк здійснює зупинення видаткових операцій за рахунком Клієнта в разі накладення на кошти арешту відповідно до законодавства України. Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, коли арешт накладено без установлення такої суми.

Банк здійснює зупинення видаткових операцій за рахунками Клієнтів на підставі рішення суду, яке винесене за зверненням органу державної податкової служби і надійшло до Банку безпосередньо від суду або органу державної податкової служби після отримання рішення суду. Банк здійснює поновлення видаткових операцій за рахунком Клієнта на підставі рішення податкового керуючого або суду.

Банк зупиняє видаткові операції за рахунком Клієнта, щодо якого в цьому Банку є публічне обтяження рухомого майна, яке накладене державним виконавцем, на суму такого обтяження, та відновлює видаткові операції за рахунком у випадку, визначеному чинним законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку, у порядку, визначеному Договором банківського обслуговування та внутрішніми процедурами Банку.

Зупинення фінансових операцій Клієнта, щодо яких є мотивована підозра, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, чи щодо яких застосовані міжнародні санкції, регулюється законодавством України, у тому числі нормативно-правовим актом Національного банку з питань здійснення банками фінансового моніторингу.

3.1.2.2.9. Банк повертає без виконання розрахункові документи, якщо:

- у розрахунковому документі не заповнено хоча б один із реквізитів, заповнення якого передбачено його формою, крім реквізиту "Дата валютування";

- немає супровідних документів, надання яких разом з розрахунковим документом передбачено чинним законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку, або закінчився строк дії цих супровідних документів;

- платіжне доручення подано до Банку з порушенням законодавства України, або не може бути виконано відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку;

- при недостатності коштів або наявності обмежень на розпорядження рахунком / рахунками

- сума платіжного доручення перевищує суми грошових коштів на рахунку Клієнта. При цьому, Банк повертає платіжне доручення Клієнта на третій день з дати відправки платіжного доручення.

3.1.2.2.10. За наявності у Банку можливості на підставі платіжного документа, що надійшов до Банку, на суму не більше 500 гривень, у реквізитах якого зазначені 7 з 8 цифр коду ЄДРПОУ або 9 з 10 цифр ідентифікаційного номера фізичної особи-платника податків збігаються з кодом Клієнта, визначити належного одержувача, Банк здійснює зарахування цих коштів на зазначений у платіжному документі рахунок.

3.1.2.2.11. У разі надходження до Банку платіжного документа, направленого Клієнтом Банку зі своїх рахунків, відкритих в інших банках, метою якого є виконання будь-якого зобов'язання перед Банком, оплати комісійних послуг або поповнення карток для виплат, у реквізитах якого вірно зазначений номер рахунку одержувача, але невірно зазначений код ЄДРПОУ або ІПН Клієнта, Банк за наявності відповідної можливості здійснює зарахування цих коштів на зазначений у платіжному документі рахунок.

3.1.2.2.12. Під час підписування розрахункового документа не дозволяється використання факсиміле, а також виправлення та заповнення розрахункового документа в кілька прийомів.

3.1.2.2.13. Розрахункові документи приймаються Банком без обмеження їх максимальної або мінімальної суми, крім випадків, передбачених чинним законодавством, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

3.1.2.2.14. Розрахункові документи, що надійшли до Банку протягом операційного часу, Банк виконує в день їх надходження.

Розрахункові документи, що надійшли після операційного часу, Банк виконує наступного операційного дня.

Розрахункові документи на списання коштів з рахунків платника, що надійшли в Банк в післяопераційний час, виконуються поточним днем за наявності технічної можливості з одночасною оплатою такої послуги відповідно до тарифів Банку .

3.1.2.2.15. Банк виконує розрахункові документи відповідно до черговості їх надходження та виключно в межах залишку коштів на рахунку Клієнта, якщо інше не встановлено договором між Банком і Клієнтом.

Якщо до Банку надійшло одночасно кілька розрахункових документів, на підставі яких здійснюється списання коштів, то вони виконуються в такій черговості:

- у першу чергу списуються кошти на підставі рішення суду для задоволення вимог про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, а також вимог про стягнення аліментів;

- у другу - списуються кошти на підставі рішення суду для розрахунків щодо виплати вихідної допомоги та оплати праці особам, які працюють за трудовим договором (контрактом), а також виплат за авторським договором;

- у третю - списуються кошти на підставі інших рішень суду;

- у четверту - списуються кошти за розрахунковими документами, що передбачають платежі до бюджету;

- у п'яту - списуються кошти за іншими розрахунковими документами в порядку їх послідовного надходження.

3.1.2.2.16. Розрахункові документи, що надійшли в Банк на виконання у вихідні та / або святкові дні, одержувачем коштів за якими є отримувач в іншому банку, приймаються до обробки в момент надходження від платника, але виконуються першим робочим днем системи електронних платежів НБУ.

3.1.2.2.17. Клієнт перевіряє залишок (залишки) коштів на своєму (своїх) рахунку (рахунках) станом на перше січня кожного року. У разі виявлення розбіжностей клієнт до першого лютого зобов'язаний повідомити про це в банк. У разі неотримання банком інформації про розбіжності в залишках коштів на рахунку (рахунках) клієнта протягом зазначеного терміну залишок коштів вважається підтвердженим.

3.1.2.3. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень.

3.1.2.3.1. Банк платника приймає платіжне доручення до виконання протягом 30 календарних днів з дати його виписки. День оформлення платіжного доручення не враховується.

3.1.2.3.2. Реквізит "Призначення платежу" платіжного доручення заповнюється платником так, щоб надавати повну інформацію про платіж та документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів отримувачу. Повноту інформації визначає платник з урахуванням вимог законодавства України.

3.1.2.3.3. Банк приймає від платника платіжні доручення на перерахування заробітної плати на рахунки працівників підприємств, що відкриті в банках в порядку, який визначений чинним законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

3.1.2.3.4. Банк приймає розрахункові документи на виплату оподатковуваного доходу, визначеного чинним законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку, лише за умови одночасного подання податковим агентом розрахункового документа на перерахування до бюджету утриманого податку на доходи фізичних осіб із суми доходу або документального підтвердження їх сплати раніше. Якщо податковий агент перераховує на рахунки працівників підприємства, що відкриті в банках, дохід, з якого згідно з чинним законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку не утримується податок на доходи фізичних осіб, то в реквізиті "Призначення платежу" розрахункового документа має бути зазначено, що дохід не підлягає оподаткуванню. Документальним підтвердженням про сплату податковим агентом утриманого податку на доходи фізичних осіб із суми заробітної плати є примірник платіжного доручення (документа на переказ) про його перерахування, у якому в реквізиті "Призначення платежу" платник зазначив період, за який заробітна плата нарахована, а банк платника заповнив реквізит "Дата виконання".

3.1.2.4. Примусове списання коштів.

3.1.2.4.1. Відповідно до чинного законодавством України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, кошти можуть бути списані з рахунку Клієнта без його доручення на підставі рішення суду, а також у випадках, установлених законом.

3.1.2.4.2. Примусове списання коштів Банк виконує з рахунків, які відкриті Клієнтом відповідно до чинного законодавством України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку.

3.1.2.4.3. Примусове списання коштів з рахунків платників ініціюють стягувачі (орган державної виконавчої служби) на підставі виконавчих документів, установлених законами України.

3.1.2.4.4. Платіжну вимогу стягувач подає до банку, що його обслуговує, разом із двома примірниками реєстру платіжних вимог реквізити якого заповнюються згідно чинного законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку.

Банк, що обслуговує стягувача, приймає платіжні вимоги

протягом 10 календарних днів з дати їх складання, а банк

платника - протягом 30 календарних днів з дати їх складання.

3.1.2.4.5. Банк платника приймає до виконання платіжну вимогу стягувача незалежно від наявності достатнього залишку коштів на рахунку платника і не має права повертати її в разі неподання стягувачем реєстру платіжних вимог.

3.1.2.4.6. У разі недостатності коштів на рахунку платника Банк виконує платіжну вимогу в межах залишку коштів згідно чинного законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку.

3.1.2.4.7. Стягувач може відкликати платіжну вимогу в будь-який час до списання коштів з рахунку платника шляхом подання листа про відкликання до банку, що обслуговує стягувача.

Платіжна вимога відкликається лише в повній сумі.

3.1.2.4.8. Якщо стягувач самостійно доставив у банк платника лист про відкликання платіжної вимоги, на якому є підпис відповідального виконавця та відбиток штампа банку, що обслуговує стягувача, то банк платника приймає цей лист до виконання.

Банк платника, отримавши лист про відкликання платіжної вимоги, не списує кошти з рахунку платника і через банк, що обслуговує стягувача, або безпосередньо стягувачу повертає платіжну вимогу.

3.1.2.4.9. Банк платника не має права на списання коштів з рахунку платника коштів за платіжною вимогою після отримання листа про її відкликання. Якщо всупереч отриманому листу про відкликання платіжної вимоги її суму списано з рахунку платника та перераховано стягувачу, то повернення цієї суми платник здійснює в судовому порядку.

3.1.2.5. Договірне списання.

3.1.2.5.1. Банк обумовлює своє право на здійснення договірного списання за дорученням платника з його рахунку в Договорі банківського обслуговування або іншому договорі про надання банківських послуг.

3.1.2.5.2. Договір має містити інформацію, яка потрібна для належного виконання Банком доручення платника, згідно чинного законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку.

3.1.2.5.3. Отримувач для здійснення договірного списання оформляє платіжну вимогу, яку подає до банку, що обслуговує платника, відповідно до чинного законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку.

3.1.2.5.4. Платіжні вимоги про здійснення договірного списання коштів з рахунків платників Банк приймає і виконуює відповідно до чинного законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку.

3.1.2.5.5. Банк, що обслуговує платника, здійснюючи на підставі Договору банківського обслуговування або іншого договору про надання банківських послуг договірне списання коштів з рахунку платника, оформляє меморіальний ордер, у реквізиті "Призначення платежу" якого зазначає номер, дату договору, яким передбачено можливість застосування договірного списання.

3.1.2.5.6. Платник у Договорі банківського обслуговування або інших договорах про надання банківських послуг може передбачати доручення Банку на договірне списання коштів з його рахунків на користь третіх осіб або на свої рахунки, які відкриті в цьому чи іншому банку.

3.1.2.6. Видача готівки.

3.1.2.6.1. Банк здійснює видачу готівки відповідно до умов цього Договора банківського обслуговування через каси відділень Банку та пристрої самообслуговування.

3.1.2.6.2. Отримання готівки здійснюється за умови надання в Банк заявки на отримання готівки до 13:00 годин напередодні дня отримання (умова діє у разі отримання готівки на суму, яка перевищує 50 тис. грн.).

Обмеження в отриманні готівки здійснюється:

- при недостатності коштів ;

- при відсутності підтверджуючих документів для здійснення операції;

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

3.1.2.6.3. Банк у разі виявлення Клієнтом під час перерахування готівки недостач або надлишків банкнот (монет) у пачках, окремих корінцях або мішечках (блоках, пакетах, роликах) уживає заходів щодо перевірки готівки і в разі підтвердження розбіжностей складає акт про розбіжності у двох примірниках, що засвідчується підписами осіб, які були присутні під час перерахування, та затверджується керівником Банка.

3.1.2.6.4. Банк виявлену Клієнтом під час перерахування готівки суму недостачі відшкодовує отримувачу готівки (юридичній або фізичній особі) з операційної каси, а її надлишок приймає до операційної каси відповідно до оформленого акта про розбіжності.

3.1.2.6.5. Якщо готівка не була перерахована Клієнтом у приміщенні Банку під контролем працівника Банку, то претензії від Клієнта щодо відшкодування недостачі не приймаються.

3.1.2.7. Внесення грошової виручки.

3.1.2.7.1. Грошова виручка - готівкові кошти, одержувані Клієнтом за рахунок реалізації товарів, робіт або послуг, власних матеріальних цінностей.

3.1.2.7.2. Внесення грошової виручки здійснюється через каси відділень Банку та пристрої самообслуговування.

3.1.2.7.3. Грошова виручка повинна вноситися Довіреною особою Клієнта, або директором, або бухгалтером Клієнта, які вказані в картці із зразками підписів.

3.1.2.7.4. Умови прийому грошової виручки в касах Банку:

3.1.2.7.4.1. Уповноважена особа Клієнта може здійснити операцію внесення грошової виручки в будь-якому відділенні Банку.

3.1.2.7.4.2. Банк стягує комісію за внесення грошової виручки відповідно до тарифів Банку на день здійснення операції з одержувача коштів.

3.1.2.7.5. Умови прийому грошової виручки в пристроях самообслуговування Банку:

3.1.2.7.5.1. Довірена особа, директор або бухгалтер Клієнта може здійснити операцію внесення грошової виручки в будь-якому пристрої самообслуговування Банку.

3.1.2.7.5.2. Регламент зарахування виручки на рахунок Клієнта:

- торгова виручка, внесена через касу Банку до 17:45, зараховується поточним днем;

- торгова виручка, внесена через ТСО до 21:00, зараховується поточним днем.

3.1.2.7.6. Через пристрої самообслуговування Банку грошова виручка може вноситися тільки на рахунок Клієнта, відкритий в Банку.

3.1.2.7.7. У пристрій самообслуговування можна вкладати купюри тільки в гривні і номіналом обумовленим кожним пристроєм. Можуть бути обмеження по прийнятої сумі при різного ступеня наповненості терміналу готівкою.

3.1.2.7.8. При наявності збійної операції (грошова виручка не зарахована на рахунок Клієнта) Клієнт звертається в контакт-центр Банку. Сума грошових коштів по збійної операції зараховується Банком до 5 банківських днів. За зверненням Клієнта (звернення приймаються від керівника (підприємця) / бухгалтера або уповноваженої особи Клієнта, яка вчинила операцію) можливо прискорити процес зарахування коштів на рахунок Клієнта. Після зафіксованого звернення Клієнта, Банк здійснює дострокове зарахування грошової виручки по збійної операції на рахунок протягом одного банківського дня. Якщо після інкасації пристрою самообслуговування, в якому за зверненням Клієнта була збійна операція, виявлено відсутність грошових коштів, які вносив Клієнт, то Клієнт доручає Банку списати суму (здійснити договірне списання) неналежно зарахованих коштів з рахунку на який було здійснено дострокове зарахування. За відсутності достатньої суми на рахунку Клієнта Банк має право списати дану суми з будь-якого іншого рахунку Клієнта (здійснити договірне списання).

3.1.2.7.9. Банк приймає обраний клієнтом графік здачі готівкової виручки до каси, розроблений згідно з діючим законодавством про ведення касових операцій у національній валюті в Україні.

3.1.2.8. Фінансовий контролер.

3.1.2.8.1. Порядок подачі Клієнтом розрахункових документів та виконання їх Банком поширює свою дію у випадках, коли сума розрахункового документа, який Банк приймає до виконання в межах цього Договору банківського обслуговування, дорівнює встановленому Матрицею повноважень ліміту фінансового контролера на підтвердження розрахункового документа (за умов наявності встановленого мобільного додатку “Фінансового контролера” до часу отримання цього розрахункового документа Банком).

3.1.2.8.2. Розрахунковий документ, який надається Клієнтом в Банк з використанням системи дистанційного банківського обслуговування, повинен бути узгоджений фінансовим контролером Клієнта в установленому п. 3.1.2.8.3. цього Договору банківського обслуговування порядку.

3.1.2.8.3. Після отримання Банком розрахункового документа, Банк відразу ж направляє фінансовому контролеру Клієнта повідомлення у мобільному додатку «Фінансовий контролер» про наявність розрахункових документів, які вимагають підтвердження виконання.

Фінансовий контролер Клієнта після отримання повідомлення від Банку повинен прийняти рішення про виконання, або відмовити у виконанні Банком розрахункового документа шляхом прийняття відповідного рішення в мобільному додатку.

У разі отримання Банком від Фінансового контролера в установленому цьому Договорі банківського обслуговування порядку відмови у виконанні розрахункового документа, розрахунковий документ вважається таким, що підлягає виконанню Банком до 16:30 наступного робочого дня в разі, якщо він не буде відкликаний Клієнтом до цьго часу через системи дистанційного банківського обслуговування.

Спори щодо відмови Фінансового контролера у виконанні Банком розрахункового документа вирішуються між Клієнтом і Фінансовим контролером самостійно без участі та залучення Банку. Банк не може бути притягнутий до якого-небудь виду відповідальності, або обов'язку відшкодувати будь-які збитки або упущену Клієнтом вигоду за невиконання розрахункового документа в такому випадку.

У разі, якщо Фінансовим контролером не відмовлено у виконанні Банком розрахункового документа, або не прийнято рішення про його виконання у мобільному додатку протягом зазначеного в даному пункті строку, розрахунковий документ вважається таким, що підлягає виконанню, що не вимагає яких-небудь додаткових погоджень з Фінансовим контролером, і буде виконаний Банком наступного робочого дня не пізніше 16:30 незалежно від подальшого рішення фінансового контролера по виконанню розрахункового документа,в разі, якщо він не буде відкликаний Клієнтом до цьго часу через системи дистанційного банківського обслуговування.

Банк не несе відповідальності за технічні збої операторів мобільного зв'язку, або інші причини, по яких Фінансовий контролер не зміг своєчасно прийняти рішення про виконання, або відмовити у виконанні Банком розрахункового документа в мобільному додатку.

3.1.2.8.4. У разі отримання Банком від Фінансового контролера Клієнта підтвердження через мобільний додаток виконання розрахункового документа, Банк зобов'язується відразу ж прийняти до виконання розрахунковий документ Клієнта.

У разі отримання Банком від Фінансового контролера Клієнта підтвердження Фінансовим контролером через мобільний додаток виконання розрахункового документа в післяопераційний час, розрахунковий документ підлягає виконанню Банком не пізніше наступного робочого дня.

3.1.2.8.5. Клієнт зобов'язується за допомогою системи віддаленого доступу «Приват 24 для Бізнесу» внести в Матрицю повноважень Фінансового контролера в порядку, передбаченому цим Договором банківського обслуговування.

3.1.2.9. Довідки корпоративним клієнтам.

3.1.2.9.1. У «Приват24 для бізнесу» Клієнт може оформити такі типи довідок:

- про відкриття рахунку;

- про закриття рахунку;

- про стан рахунку;

- про обороти;

- про обороти та сальдо;

- про рахунки та залишок коштів;

- про відсутність позикової заборгованості;

- внесок у Статутний Фонд;

- про стан позичкової заборгованості;

- для посольства.

3.1.2.9.2. На всіх довідках, які замовляються Клієнтами в «Приват24 для бізнесу», є код (номер довідки), за допомогою якого можна перевірити справжність довідки на сайті Банку (pb.ua/check).

3.1.2.10. Права та обов'язки Сторін.

3.1.2.10.1. Клієнт має право:

3.1.2.10.1.1. Платник має право зазначати в платіжному дорученні дату валютування, яка не може бути пізніше 10 календарних днів після складання платіжного доручення.

Банк платника не приймає платіжного доручення, якщо дата валютування визначена пізніше 10 календарних днів після складання платіжного доручення.

3.1.2.10.1.2. Платник до настання дати валютування може відкликати кошти, які до зарахування на рахунок отримувача обліковуються в Банку, що обслуговує отримувача. Лист про відкликання коштів платник подає до свого банку, який того самого дня надає банку отримувача вказівку про повернення коштів.

3.1.2.10.2. Банк має право:

3.1.2.10.2.1. Банк має право використовувати кошти на рахунку Клієнта, гарантуючи його право безперешкодно розпоряджатися цими коштами. Нарахування відсотків на залишки вільних коштів на рахунку Клієнта (розміри, порядок оплати і терміни) здійснюється відповідно до діючих тарифів Банку на розрахункове і касове обслуговування Клієнта.

3.1.2.10.2.2. Банк має право списувати кошти з усіх поточних (карткових) рахунків Клієнта в іноземній і національній валюті у розмірі, еквівалентному сумі винагороди, відповідно до тарифів, термінів і порядку оплати, передбачених тарифами Банку (здійснювати договірне списання) і здійснювати продаж іноземної валюти на Міжбанківському валютному ринку України (за курсом на Міжбанківському валютному ринку України для цієї операції на дату її здійснення) з відшкодуванням Банку витрат на сплату зборів, комісій і вартості наданих послуг. При цьому Клієнт доручає Банку оформити заявку на продаж іноземної валюти на Міжбанківському валютному ринку України від імені Клієнта, оформляючи меморіальний ордер у межах сум, які підлягають сплаті Банку за цим Договором, відповідно до діючих тарифів Банку, термінів і порядку оплати, передбачених чинними тарифами Банку (здійснювати договірне списання як за рахунок власних коштів Клієнта так і за рахунок кредитних коштів Банка).

3.1.2.10.2.3. Банк має право відмовитися від виконання платіжного доручення, якщо Клієнт не надав документи і відомості, що потрібні для з'ясування суті діяльності, фінансового стану, або умисно подав неправдиві відомості про себе.

3.1.2.10.2.4. Банк має право відмовитися від виконання платіжного доручення, якщо операція, яку проводить Клієнт, підлягає фінансовому моніторингу відповідно до чинного законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку.

3.1.2.10.2.5. При зверненні Клієнта, якому було надано незадовільне обслуговування або заподіяні незручності у зв'язку із збоєм в роботі банківських систем, Банк може на свій розсуд надавати Клієнтам право обслуговуватися на пільгових умовах (Sorry - бонус). Sorry - бонус надається за результатами взаємовідносин між Банком і Клієнтом. Sorry - бонусом можуть виступати послуги та продукти Банку, що надаються на пільгових умовах (від безкоштовної карти рівня Gold до підвищення класу корпоративної картки Клієнта). Банк в односторонньому порядку приймає рішення про вибір виду та розміру, що надаються Клієнтам Sorry - бонусів.

3.1.2.10.2.6. Банк має право припинити обслуговування Клієнта за наявності заборгованості по сплаті комісії за попередніми операціями до повного погашення заборгованості.

3.1.2.10.3. Клієнт зобов'язаний:

3.1.2.10.3.1. Клієнт видану з каси готівку, не відходячи від неї, має перевірити: банкноти - за пачками та корінцями, монети - за мішечками (блоками), пакетами і роликами, а окремі банкноти (монети) перерахувати поаркушно (за кружками).

3.1.2.10.3.2. Негайно, не пізніше наступного дня Клієнт повідомляє у Банк про усі помічені помилки у виписках по рахунку(-ах) і в інших документах або про невизнання (непідтвердженні) підсумкового сальдо по рахунку(-ах), а у випадку помилкового перерахування коштів на рахунок Клієнта – протягом трьох робочих днів від дати надходження від Банку повідомлення повернути Банку еквівалентну суму грошей.

3.1.2.10.4. Банк зобов'язаний:

3.1.2.10.4.1. Банк отримувача зобов'язаний зарахувати на рахунки своїх Клієнтів кошти, що надійшли за електронними розрахунковими документами протягом операційного дня, у день їх отримання, якщо під час проведення контролю за реквізитами цих документів, не виявлено розбіжностей, крім розбіжностей, зазначених у п. 3.1.2.2.10.

Банк отримувача зобов'язаний перевірити відповідність номера рахунку отримувача і його коду, що зазначені в електронному розрахунковому документі, і зараховувати кошти на рахунок отримувача, лише якщо вони збігаються. У разі їх невідповідності Банк має право затримати суму переказу на строк до 4-х робочих днів (у які враховується і день надходження до банку отримувача електронного розрахункового документа) для встановлення належного отримувача цих коштів, яку зараховує на рахунок "Кредитові суми до з'ясування".

3.1.2.10.4.2. Для встановлення належного отримувача банк отримувача

зобов'язаний надіслати банку платника запит щодо уточнення номера рахунку та/або коду отримувача. Обмін запитами щодо уточнення цих реквізитів та відповідями здійснюється засобами платіжної системи в захищеному вигляді за допомогою окремих типів електронних документів, формати та правила заповнення яких визначаються цією платіжною системою.

У разі надання банком платника уточнених даних щодо номера рахунку та/або коду отримувача з метою зарахування коштів на його рахунок банк отримувача оформляє меморіальний ордер на підставі електронного розрахункового документа та уточнених даних банку платника щодо номера рахунку та/або коду отримувача. У реквізиті "Призначення платежу" меморіального ордера банк отримувача зазначає номер і дату електронного розрахункового документа та повторює текст реквізиту "Призначення платежу" цього документа.

Якщо немає змоги встановити належного отримувача, або не надійшли уточнені дані від банку платника, то Банк не пізніше четвертого робочого дня зобов'язаний повернути кошти банку, що обслуговує платника, із зазначенням номера та дати електронного розрахункового документа та причини повернення.

3.1.2.10.4.3. Банк зобов'язаний зберігати таємницю операцій по рахунку (рахунках) Клієнта. Без згоди Клієнта відомості третім особам з питань здійснення операцій по рахунку (рахунках) можуть бути надані тільки у випадках, передбачених чинним законодавством України.

3.1.2.11. Відповідальність Сторін та порядок розгляду спорів.

3.1.2.11.1. Банк не несе відповідальності за достовірність змісту платіжного доручення, оформленого Клієнтом, а також за повноту і своєчасність сплати Клієнтом податків (обов'язкових платежів), визначених чинним законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

3.1.2.11.2. Відповідальність за відповідність інформації, зазначеної в платіжному дорученні, суті операції, за якою здійснюється переказ, несе платник, який у разі її невідповідності має відшкодовувати Банку завдану внаслідок цього шкоду.

3.1.2.11.3. Усі спори, які можуть виникнути з цих питань між учасниками розрахунків, вирішуються ними відповідно до законодавства України.

Спірні питання між Банком та Клієнтом розглядаються ними відповідно до законодавства України.

3.1.2.11.4. Платники й отримувачі коштів здійснюють контроль за своєчасним проведенням розрахунків та розглядають претензії, що виникли, без участі Банку.

3.1.2.11.5. Відповідальність за правильність заповнення реквізитів розрахункового документа несе особа, яка оформила цей документ і подала до обслуговуючого банку.

3.1.2.11.6. Кошти, що помилково зараховані на рахунок неналежного отримувача, мають повертатися ним у строки, установлені законодавством України, за порушення яких неналежний отримувач несе відповідальність згідно із законодавством України. У разі неповернення неналежним отримувачем за будь-яких причин коштів у зазначений строк повернення їх здійснюється в судовому порядку.

Банк, що обслуговує неналежного отримувача, не несе відповідальності за своєчасність подання ним розрахункового документа на повернення помилково зарахованих на його рахунок коштів.

3.1.2.11.7. Платник відповідає за дані, що зазначені в реквізиті платіжного доручення "Призначення платежу". Банк перевіряє заповнення цього реквізиту на відповідність вимогам чинного законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, лише за зовнішніми ознаками.

3.1.2.11.8. Банк не перевіряє правильність нарахування, обчислення і строків сплати єдиного внеску. Відповідальність за порушення порядку нарахування, обчислення і строків сплати єдиного внеску несе платник.

3.1.2.11.9. Банк не перевіряє правильність нарахування та своєчасність сплати податковим агентом податку до бюджету.

3.1.2.11.10. За необґрунтованість примусового списання коштів, недостовірність даних, зазначених у платіжній вимозі, стягувач (орган державної виконавчої служби) несе відповідальність згідно із законодавством України.

3.1.2.12. Порядок оплати: договірне списання. Списання комісій проводиться з поточного рахунку Клієнта в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» не пізніше 28 числа місяця, наступного за звітним. В разі нестачі коштів неоплачена частина враховується на рахунках заборгованості.

Якорь 3.1.2.13.1. Розрахунково-касове обслуговування з видачі заробітної плати, авансів на відрядження, виплат за договорами цивільно-правового характеру та інших платежів з використанням платіжних карт.

Предмет договору.

3.1.2.13.1.1. Банк здійснює розрахунково -касове обслуговування Клієнтів , в частині відкриття поточних чи карткових рахунків з видачею платіжних карток міжнародних платіжних систем (далі - Картки) на користь фізичних осіб - працівників , студентів (далі Співробітники ) Клієнта , а так само в частині зарахування заробітної плати та інших виплат , передбачених чинним законодавством України і не пов'язаних із здійсненням підприємницької та інвестиційної діяльності Співробітниками Клієнта.

3.1.2.13.1.2. Умови , терміни і порядок обслуговування карткових і поточних рахунків Співробітників і Карт , що надаються Банком Співробітникам в рамках даного Договору , визначаються окремо на підставі самостійних договорів , що укладаються між Банком та Співробітниками .

3.1.2.13.1.3. Порядок обслуговування і взаєморозрахунків сторін здійснюється відповідно до Порядку роботи з видачі заробітної плати , виплат за договорами цивільно -правового характеру та інших платежів через платіжні картки Банку та відповідно до Тарифів Банку за відкриття та обслуговування карткових рахунків для виплат.

3.1.2.13.1.4. При наявності у Клієнта терміналів , у доповненні до обслуговування за зарплатним проектом Банк надає додатковий сервіс «Облік робочого часу» по картах для виплат , кредитних картах співробітників. Для бюджетних організацій , державних та комунальних підприємств чисельністю від 200 чоловік , які обслуговуються за зарплатним проектом в Банку , Банк може надати на термін дії зарплатного проекту термінальне обладнання на підставі акта прийому -передачі. У разі розірвання зарплатного проекту обладнання підлягає поверненню в Банк на підставі акта вилучення , але не пізніше 5 днів з моменту розірвання договору .

3.1.2.13.1.4.Банк надає додатково до зарплатного проекту сервіси:
«Розрахункові листи», «Зарахування заробітної плати на картки інших банків України»

3.1.2.13.1.6 Банк проводить зарахування заробітної плати на картки інших банків України, лише за наявності у юридичної особи зарплатного проекту, а також надання в банк даних за реквізитами співробітників для зарахувань:

ПІБ
• Дата народження

ІПН
• Номер картки іншого банку України.


 

3.1.2.13.1.7 Якість обслуговування повинно відповідати законодавству України, нормативним актам НБУ, регулюючим порядок надання банківських послуг.

3.1.2.13.2. Права та обов'язки Сторін

3.1.2.13.2.1. Клієнт має право:

3.1.2.13.2.1.1. Вимагати від Банку виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

3.1.2.13.2.1.2. Клопотати про надання фізичним особам - Співробітникам Клієнта карт для виплат та інших платіжних банківських карт МПС VISA або MasterCard, а також про надання додаткових послуг.

3.1.2.13.2.1.3. Скористуватися Додатковими сервісами до зарплатного проекту:
«Розрахункові листи», «Зарахування заробітної плати на картки інших банків України», «Облік робочого часу».

3.1.2.13.2.2. Банк має право:

3.1.2.13.2.2.1. Клопотати про створення на території Клієнта мережі обслуговування за платіжними картками.

3.1.2.13.2.2.2. Припиняти видаткові операції по картковому рахунку, а також відмовити у випуску / перевипуску карток на нові при наявності несанкціонованого овердрафту по картковому рахунку, порушення фізичною особою умов обслуговування за договором про надання банківських послуг.

3.1.2.13.2.2.3. Переглядати комісії Банку, сплачуються Клієнтом, за касове обслуговування картрахунків Співробітників з письмовим повідомленням Клієнта за 21 день до запланованих змін. Доповнювати і коригувати тарифи Банку за розрахункові і касові операції з використанням картрахунків для виплат з повідомленням про це фізичних осіб у виписках по картковому рахунку за один місяць до намічених змін.

3.1.2.13.2.2.4. Списувати кошти з усіх поточних (карткових) рахунків клієнтів у національній та іноземній валютах (у розмірі, еквівалентному сумі згідно з тарифами, строками та порядком оплати, передбаченими тарифами Банку (здійснювати договірне списання), і здійснювати продаж іноземної валюти на Міжбанківському валютному ринку України (за курсом на Міжбанківському валютному ринку України для цієї операції на дату її проведення) з відшкодуванням Банку витрат на сплату зборів, комісій та вартості наданих послуг, при цьому клієнт доручає Банку оформити заявку на продаж іноземної валюти на Міжбанківському валютному ринку України від імені клієнта), відкритих за Договором банківського рахунку на комплексне обслуговування / регламентом / правилами, оформляючи меморіальний ордер в межах сум, належних до сплати Банку за цим договором / порядку / регламентом, згідно з діючими тарифами Банку, строками та порядком оплати, передбаченими діючими тарифами Банку (здійснювати договірне списання) .

3.1.2.13.2.2.5. У разі виявлення залишку коштів на рахунку цільових зарахувань, Банк має право ініціювати проведення звірки з Клієнтом і, за результатами звірки, повернути кошти на рахунок клієнта, з якого вони надійшли.

3.1.2.13.2.2.6. У разі, якщо сума переведених коштів не збігається з даними надісланої відомості для зарахування та / або Банк не має можливості встановити належних одержувачів надісланих коштів та / або не має можливості зарахувати кошти отримувачам згідно внутрішньобанківських правил проведення розрахунків, Банк має право повернути кошти підприємству на рахунок , з якого ці кошти були перераховані.

3.1.2.13.2.2.7. Відкривати додаткові програми надання банківських послуг до поточних і карткових рахунків Співробітників.

3.1.2.13.2.2.8. У разі необхідності отримання інформації за для декларування доходів своїх співробітників, Клієнт може звернутися в банк із відповідним запитом. Після отримання згоди від співробітників Клієнта на надання такої інформації, Банк формує відповідні документи і передає їх Клієнтові у встановлений Банком спосіб не пізніше 10 днів від дати відповідного звернення клієнта.

3.1.2.13.2.2.9. Банк має право проводити договірне списання з усіх відкритих в Банку рахунків Клієнта в погашення кредітнойзадолженності Клієнта і третіх осіб , за кредитами , в яких Клієнт є поручителем , а також будь-який інший заборгованості , яка виникла у Клієнта зважаючи невиконаних зобов'язань перед Банком . У разі оплати Банком штрафу за рішенням органів Пенсійного Фонду України за прийняття від Клієнта платіжного документа на виплату заробітної плати (доходу), на який нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, без одночасного прийняття платіжних документів на оплату єдиного внеску, нарахованого на такі суми заробітної плати (доходу) , клієнт зобов'язаний відшкодувати Банку витрати в розмірі сплаченого штрафу. У такому випадку Банк має право вимагати від клієнта відшкодування зазначених витрат, а також проводити договірне списання з усіх відкритих в Банку рахунків Клієнта в рахунок такого відшкодування.

3.1.2.13.2.2.10. В разі наявності у Клієнта заборгованості за комісією перед Банком за касове обслуговування співробітників, Банк має право в односторонньому порядку встановити для Клієнта знижений тариф (у тому числі нульовий тариф) з моменту виникнення заборгованості, за умови виконання Клієнтом умов самообслуговування за зарплатним проектом, визначених Банком. Умови та можливість такого зниження тарифу визначаються Наказами по Банку.

3.1.2.13.2.3. Клієнт зобов'язаний:

3.1.2.13.2.3.1. Виконувати свої обов'язки за цим Договором та відповідно до Порядку роботи з видачі заробітної плати, авансів на відрядження, виплат за договорами цивільно-правового характеру та інших платежів через платіжні картки Банку.

3.1.2.13.2.3.2. Надати уповноваженим співробітникам Банку необхідні умови на території Клієнта для консультацій, ідентифікації та оформлення з Співробітниками пакету документів на відкриття картрахунків.

3.1.2.13.2.3.3. Направляти Співробітників до Банку для надання пакету документів по відкриттю картрахунків відповідно до п.2 Порядку роботи з видачі заробітної плати, авансів на відрядження, виплат за договорами цивільно-правового характеру та інших платежів через платіжні картки Банку.

3.1.2.13.2.3.4. Протягом 5 днів з дати настання змін даних про співробітників і банківських реквізитів Клієнта, письмово повідомити про це Банк. Інформація повинна бути засвідчена уповноваженими особами Клієнта.

3.1.2.13.2.3.5. Інформувати своїх Співробітників про суми і часу доступу до засобів, які зараховуються на карткові рахунки, не пізніше дня видачі заробітної плати, авансів на відрядження, виплат за договорами цивільно-правового характеру та інших платежів.

3.1.2.13.2.3.1.2. Надати фахівцям Банку можливість проведення заходів з ознайомлення працівників та студентів з новими продуктами та послугами Банку - «День ПриватБанку на підприємстві».

3.1.2.13.2.3.7. При отриманні від Банку інформації згідно з п. 3.1.2.13.2.4.7.2 Договору не пізніше наступного банківського дня виправити всі зазначені помилки та надати Банку виправлені документи чи уточнення.

3.1.2.13.2.3.8. Сплачувати Банку комісійну винагороду за надані послуги відповідно до укладеної Заяви між Клієнтом і Банком про розрахунково-касове обслуговування організації/ підприємства / навчального закладу з видачі заробітної плати/стипендії з використанням платіжних карток.

3.1.2.13.2.3.9. Не пізніше дати перерахування грошових коштів надати в банк відомість розподілу заробітної платні /стипендії в електронному вигляді з використанням системи дистанційного банківського обслуговування (далі - СДБО) Банка, в форматі, передбаченому Банком згідно Умов і правил надання банківських послуг. У випадку, якщо така відомість надається в Банк не за допомогою СДБО, він повинен направити відомість розподілу заробітної плати/стипендії в електронному вигляді та її копію на паперовому носії в двух примірниках, підписану уповноваженими особами і заверену печаткою Кліента не пізніше одного операційоного дня до дати перерахування грошових коштів в Банк. При цьому Банк не здійснює перевірку електронної відомості розподілу заробітної платні/стипендії на її відповідність наданої відомості в Банк на паперовому носії. Банк перевіряє лише загальну суму за відомістю.

3.1.2.13.2.3.10. Сплачувати Банку комісійну винагороду за зарахування на картки інших банків України відповідно до тарифів з зарахуванню заробітної плати в рамках зараплатного проекту.

3.1.2.13.2.3.11. За умови підключення Клієнта до послуги «Облік робочого часу»

1. Обеспечіть збереження обладнання, витратних та інформаційних матеріалів, наданих Банком. У разі виникнення несправностей устаткування повідомити Банк у момент їх виявлення.

2. Використовувати надане Банком обладнання у відповідності з Інструкціями, наданими Банком. Не передавати обладнання та витратні матеріали, отримані від Банку третім особам. Без письмової згоди Банку не знайомити третіх осіб з умовами цього Договору або додатків до нього, Інструкціями, переданими Банком, конструкцією устаткування, його технічними характеристиками, а також не проводити жодних змін у встановленому обладнанні.

3. При втраті або розкраданні устаткування, наданого Банком, протягом 3 робочих для Банку днів ізвестітьБанк про втрату банківського устаткування і відшкодувати вартість Банківського устаткування в розмірі вказаному в акті прийому-передачі в строк не пізніше 10 робочих для Банку днів з моменту виставлення рахунку Банком .

4. При виникненні несправностей устаткування повідомити Банк у момент їх обнаруженія.Прі несправності або фізичному ушкодженні устаткування, яке виникло з провини Клієнта, Клієнт зобов'язаний відшкодувати вартості Банківського устаткування в розмірі вказаному в акті прийому-передачі в строк не пізніше 10 робочих для Банку днів з моменту виставлення рахунку Банком.

3.1.2.13.2.4. Банк зобов'язаний:

3.1.2.13.2.4.1. Виконувати свої зобов'язання за цим Договором відповідно до Порядку роботи з видачі заробітної плати, авансів на відрядження, виплат за договорами цивільно-правового характеру та інших платежів через платіжні картки Банку.

3.1.2.13.2.4.2. Не рідше одного разу на шість місяців проводити на території Клієнта заходи з ознайомлення працівників / студентів з новими продуктами та послугами Банку - «День ПриватБанку на підприємстві».

3.1.2.13.2.4.3. У разі надання Клієнтом відомості розподілу заробітної плати, авансів на відрядження, виплат за договорами цивільно-правового характеру та інших платежів для зарахування на рахунки співробітників в електронному вигляді за допомогою СДБО, зараховувати кошти на відкриті картрахунку Співробітників Клієнта згідно з чинним регламентом роботи Процесингового центру, при умови сплати комісії відповідно до тарифів Банку.

3.1.2.13.2.4.4. У разі надання Клієнтом відомості розподілу заробітної плати, авансів на відрядження, виплат за договорами цивільно-правового характеру та інших платежів для зарахування на рахунки співробітників не через СДБО, БАНК гарантує зарахування коштів на картрахунки працівників Клієнта протягом наступного операційного дня після перерахування коштів у БАНК згідно з чинним регламентом роботи Процесингового центру.

3.1.2.13.2.4.5. На підставі отриманих документів від Співробітників Клієнта відповідно до вимог Банку і у визначеному чинним законодавством України порядку, здійснити ідентифікацію Співробітників.

3.1.2.13.2.4.6. Забезпечити Співробітників Картками протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту надання всіх необхідних документів для відкриття рахунку та випуск картки.

3.1.2.13.2.4.7. Перевірити дані електронної відомості, отриманої від Клієнта для подальшого зарахування коштів на рахунки Співробітників.

3.1.2.13.2.4.7.1 У випадку позитивного результату перевірки проводити зарахування грошових коштів, перерахованих Компанією в Банк за даними відомості, на рахунки співробітників відповідно до регламенту роботи Процесингового центру.

3.1.2.13.2.4.7.2 У разі наявності помилок при перевірці інформації повідомити Клієнту, про неможливість зарахування коштів на рахунки Співробітників з зазначенням причин і переліком помилок. Грошові кошти будуть повернуті, у разі помилок, тільки на підставі листа Клієнта.

3.1.2.13.2.4.8 У разі зміни реквізитів рахунків для перерахування Клієнтом грошових коштів для виплати Співробітникам відповідно до умов цього Договору та / або реквізитів для оплати комісій Банку за цим Договором не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до настання відповідних змін повідомити Клієнта шляхом направлення письмового повідомлення із зазначенням нових реквізитів рахунку та дати, з якої Клієнт повинен перераховувати грошові кошти за новими реквізитами. Такі зміни не вимагають укладення додаткової угоди до цього Договору.

3.1.2.13.2.4.9. У разі потреби на вимогу Клієнта, Банк робить відмітку про прийняття відомості на паперовому носії, а також не пізніше 10 числа наступного за звітним, передає Клієнту реєстр з розбивкою по кожному працівнику / студенту із зазначенням дати зарахування коштів на рахунки працівників / студентів. Реєстри зарахувань надаються виключно на поштовий сервіс інтернет клієнт-банку Приват24.

3.1.2.13.2.4.10. За умови підключення Клієнта до послуги «Облік робочого часу»

1.Устанавлівать Клієнту обладнання, необхідне для проведення Транзакції, яке залишається власністю Банку і передається Клієнту безкоштовно (для клієнтів підключених до послуги еквайрингу, а також для бюджетних організацій, державних і комунальних підприємств від 200 чоловік) у тимчасове користування на термін дії даного Договору, усувати його несправності.

2. Забезпечити технологічну настройку pos-терміналів, розташованих на території підприємства для можливості надання сервісу "Облік робочого часу".

3 Навчити Відповідальних співробітників Клієнта правилами надання сервісу "Облік робочого часу".

4.Предоставіть Клієнту при установці термінального обладнання Інструкцію з надання сервісу "Облік робочого часу".

3.1.2.13.3. Відповідальність Сторін та порядок розгляду спорів 

3.1.2.13.3.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання умов цього Договору відповідно до чинного законодавства України.

3.1.2.13.3.2. Банк відповідає за збереження банківської таємниці по операціях, які здійснені за картковими рахунками Співробітників, згідно з чинним законодавством України.

3.1.2.13.3.3. Банк не несе відповідальність за затримку у зарахуванні коштів на картрахунки Співробітників, якщо затримка була викликана:

3.1.2.13.3.3.1. Несвоєчасним повідомленням Клієнта про зміни, які зазначені у п. 3.1.2.13.2.3.1.2. Умов та Правил;

3.1.2.13.3.3.2. Несвоєчасним (неповним) перерахуванням Клієнтом грошових коштів на рахунок Банку;

3.1.2.13.3.3.3. Несвоєчасним (недостовірним) наданням Клієнтом відомості розподілу заробітної плати, авансів на відрядження, виплат за договорами цивільно-правового характеру та інших платежів.

3.1.2.13.3.4. Банк не відповідає за затримку у зарахуванні коштів на картрахунок Співробітника, якщо Клієнт не виконав свої зобов'язання з перерахування комісії за касове обслуговування згідно п. 3.1.2.13.8.7 Порядку роботи з видачі заробітної плати, авансів на відрядження, виплат за договорами цивільно-правового характеру та інших платежів через платіжні картки Банку.

3.1.2.13.3.5. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором однією із сторін інша сторона має право вимагати від винної сторони виконання прийнятих на себе зобов'язань, а також відшкодування заподіяних їй збитків, які підтверджені документально.

3.1.2.13.3.1.2. Клієнт несе відповідальність у повному обсязі за шкоду, заподіяну БАНКУ в результаті невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків.

3.1.2.13.3.7. Обидві сторони відповідають за дотримання комерційної таємниці та інформаційної безпеки системи обслуговування держателів платіжних карт. Технічні засоби підрозділи Банку, програмне забезпечення, технологія обслуговування картрахунків, а також пластикові картки є власністю Банку.

3.1.2.13.3.8. Відповідальність за розбіжності між паперовою та електронною відомістю несе Клієнт. Банк здійснює контроль лише загальної суми по відомості.

3.1.2.13.4. Конфіденційність інформації та документації 

3.1.2.13.4.1. Кожна зі сторін зобов'язується зберігати сувору конфіденційність інформації та документації, отриманої від іншої сторони, відповідно до умов цього Договору та вживати заходів щодо попередження можливості їх розголошення.

3.1.2.13.4.2. Зобов'язання конфіденційності діють після закінчення терміну дії цього Договору протягом наступних п'яти років.

3.1.2.13.4.3. Сторони, враховуючи вимоги Закону України «Про захист персональних даних», гарантують, що будь-які персональні дані, які були або будуть передані між ними на виконання даного договору, були отримані і знаходяться в користуванні відповідної Сторони, яка їх передає, правомірно відповідно до вимог чинного законодавства.

При цьому Сторона, яка передає персональні дані, приймає на себе повну відповідальність перед суб'єктом персональних даних і одержуючою дані Стороною щодо правомірності використання зазначених персональних даних; засвідчує і гарантує, що вона має всі необхідні правові підстави для передачі вищевказаних персональних даних, в т.ч. письмову згоду суб'єкта персональних даних на обробку та передачу його даних; зобов'язується підтримувати дійсність таких персональних даних і в разі їх зміни вчасно повідомляти приймаючу персональні дані Сторону.

3.1.2.13.4.4. Клієнт надає згоду на розкриття Банком інформації, що містить банківську таємницю установі якій підпорядковується або засновнику організації (установи, підприємства, компанії) щодо зарахування коштів та руху коштів відокремлених підрозділів, філій, представництв, та інших відокремлених підрозділів, а також зарахування на рахунки працівників, робітників, особового складу.

3.1.2.13.5. Врегулювання розбіжностей і розгляд спорів

3.1.2.13.5.1. Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути за цим Договором або у зв'язку з ним, будуть, по можливості, вирішуватися шляхом переговорів між сторонами.

3.1.2.13.5.2. Якщо сторони не дійдуть згоди, спори і розбіжності підлягають вирішенню в порядку, встановленому чинним законодавством України.

3.1.2.13.6. Термін дії Договору, порядок його зміни та розірвання

3.1.2.13.6.1. Термін дії Договору – три роки з моменту підписання Заяви / Договору про розрахунково-касовому обслуговуванні Клієнта з видачі заробітної плати, авансів на відрядження, виплат за договорами цивільно-правового характеру та інших платежів з використанням платіжних карт.

3.1.2.13.6.2. Якщо жодна зі сторін за місяць до закінчення терміну дії Договору письмово не повідомить іншу сторону про намір розірвати Договір, цей Договір вважається продовженим на тих же умовах на той же термін.

3.1.2.13.6.3. Згідно ст.651 ЦК України, ст. 188 ГК України дострокове розірвання здійснюється лише за згодою сторін. У випадку розірвання кожна сторона зобов'язана повністю виконати свої зобов'язання за цим Договором і повідомити працівників / студентів за два місяці до розірвання Договору. Після закриття картрахунків і повернення до БАНК карт плата за їх обслуговування не стягується. БАНК не повертає досконалу раніше плату за обслуговування карток.

3.1.2.13.6.4. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору оформляються у вигляді додаткових угод і набувають чинності з моменту їх підписання обома сторонами.

3.1.2.13.6.5. У разі відсутності виплат заробітної плати протягом трьох місяців з моменту підписання Заяви / Договору розрахунково-касового  обслуговування Клієнта, Банк має право в односторонньому порядку розірвати Договір розрахунково-касового обслуговування Клієнта з видачі заробітної плати.

3.1.2.13.7. Форс-мажор

3.1.2.13.7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком заборонних дій держави, місцевих органів влади чи обставин непереборної сили, на які сторони не можуть вплинути і не несуть відповідальності за їхнє виникнення, наприклад: пожежа, повінь , землетрус, військові дії, страйки тощо, і які підтверджені Торгово-промисловою палатою України.

3.1.2.13.8. Порядок роботи з видачі заробітної плати, авансів на відрядження, виплат за договорами цивільно-правового характеру та інших платежів через платіжні картки Банку 

3.1.2.13.8.1. Банк укладає з Співробітниками договори про надання банківських послуг.

3.1.2.13.8.2. Для відкриття картрахунків та оформлення карт для виплат Співробітники Клієнта представляють в Банк наступні документи:

* Анкету-заяву про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в ПриватБанку;

* Паспорт.

3.1.2.13.8.2.1. Фотографію для виготовлення карт високого рівня з нанесенням фото (VISA Gold, MC Gold, VISA Classic, MC Mass або Cirrus / Maestro).

3.1.2.13.8.2.2. У разі якщо Клієнта використовує власну систему обліку персоналу (табельні номери співробітників) Клієнт до моменту випуску карт Співробітникам надає в Банк файл встановленого формату, що містить табельні номери співробітників, їх прізвища, імена, по батькові, ІПН, середній розмір заробітної плати за останні три місяці.

3.1.2.13.8.3. Для здійснення видачі заробітної плати / стипендії Банк відкриває кожному працівнику / студенту поточний або картковий рахунок і забезпечує цих осіб платіжними картами у відповідності зі стандартами обраної МПС не пізніше двох тижнів з дня надання ними оформлених пакетів документів та наданих даних згідно п.3.1.2.13.8.2, з урахуванням обмежень, зазначених у п. 3.1.2.13.2.2.2 Договору.

3.1.2.13.8.4. Клієнт надає до Банку:

1. Анкету, що містить дані для ідентифікації Клієнта;

2. Свідоцтво про державну реєстрацію/ Виписка із єдиного державного реєстру;

3. Документ, що підтверджує взяття Клієнта на податковий облік.

У випадку, якщо Клієнт має відкритий рахунок у АТ КБ "ПРИВАТБАНК" і вже пройшов процедуру ідентифікації, документи не надаються.

3.1.2.13.8.5. Не пізніше дати перерахування коштів надати в БАНК відомість розподілу заробітної плати / стипендії в електронному вигляді за допомогою систем дистанційного банківського обслуговування (далі - СДБО) наданих БАНКОМ, у форматі встановленому БАНКОМ згідно Умов та правил надання банківських послуг. Якщо Клієнт надає таку відомість не через СДБО, він повинен надати відомість в електронному вигляді та її копію на паперовому носії, підписану уповноваженими особами та завірену печаткою, не пізніше 1 операційного дня до дати перерахування коштів. При цьому БАНК гарантує зарахування коштів на картрахунки співробітників / студентів Клієнтів протягом наступного операційного дня після перерахування коштів у БАНК. У випадку, якщо відомості, надані в електронному виді та на паперовому носії відрізняються, автентичною вважається електронна відомість, на підставі якої Банк здійснює зарахування. Банк здійснює контроль виключно загальної суми по відомості.

3.1.2.13.8.6. Порядок робіт з використання СДБО, наданих Банком, визначається Регламеном та Правилами використання СДБО згідно п.3.1.2.13.9. Сторони визнають юридичну силу відомостей розподілу заробітної плати, наданих за допомогою СДБО, і їх еквівалентність відомостями на паперових носіях (за умови дотримання положень Договору).

3.1.2.13.8.7. Для забезпечення зарахування Банком заробітної плати згідно з чинним регламентом роботи Процесингового центру Клієнт перераховує до Банку кошти в сумі видачу заробітної плати, авансів на відрядження, виплат за договорами цивільно-правового характеру та інших платежів, передбачених чинним законодавством України, а також комісії за касове обслуговування на рахунки, зазначені в Заяві.

Час перерахування коштів у Банк вважається час надходження коштів на рахунок в Банку.

Комісія Банку за касове обслуговування повинна бути сплачена в Банк відповідно до тарифів Банку не пізніше дня перерахування Банк суми заробітної плати, інших видів виплат, передбачених чинним законодавством України.

3.1.2.13.8.8. Банк на підставі відомості розподілу заробітної плати, наданої згідно з п. 3.7.8.5, і платіжного доручення організації на перерахування заробітної плати та інших видів виплат згідно з п. 3.1.2.13.8.7, передбачених чинним законодавством України, зараховує кошти на відкриті поточні або карткові рахунки співробітників організації протягом двох годин але не пізніше одного операцiйного дня.

3.1.2.13.8.9. Клієнт дає дозвіл Банку використовувати торгові марки, логотипи, емблеми, зображення, право інтелектуальної власності на які належать Клієнту шляхом нанесення їх на платіжні картки з індивідуальним дизайном Співробітникам Клієнта.
Клієнт гарантує, що володіє правами інтелектуальної власності, в тому числі правом на використання торгової марки, логотипу, емблеми, виключним правом дозволяти використання торговельної марки, логотипу, емблеми, для чого надає Банку документи, що підтверджують вищевказані права (свідоцтво на торговельну марку, екземпляр поданої заявки на реєстрацію торгової марки, копію ліцензійного договору, патент на промисловий зразок на емблему та ін.). Банк одноосібно приймає рішення про можливість випуску карт з індивідуальним дизайном за умови якщо такий дизайн не порушує права людини на таємницю її особистого і сімейного життя, завдає шкоди громадському порядку, здоров'ю та моральності населення, не суперечить вимогам оформлення платіжної картки, встановленими правилами платіжних систем.

3.1.2.13..8.10. Нарахування на залишок коштів на карткові рахунки фізичних осіб здійснюється на підставі Умов та правил обслуговування фізичних осіб.

3.1.2.13.8.11. Клієнт може доручити Банку вести табельний облік робочого часу своїх співробітників. Табельний облік обочого часу може здійснюватися у формі реєстрації за допомогою платіжної картки на пристрої, що дозволяє зчитувати дані магнітної стрічки платіжної картки, що належить Клієнту.

3.1.2.13.9. Регламент / Правила використання СДБО

3.1.2.13.9.1. Цей Регламент визначає порядок та характер робіт, необхідних для відправки відомості розподілу заробітної плати, авансів на відрядження, виплат за договорами цивільно-правового характеру та інших платежів Клієнтом в Банк за допомогою засобів Інтернету і за допомогою СДБО, наданих Банком. Умови, не зазначені в цьому Регламенті, визначаються поточної документацією по експлуатації цих продуктів.

3.1.2.13.9.2. Банк приймає до виконання відомості розподілу заробітної плати / стипендії, які пройшли без зауважень усі технологічні стадії обробки та розшифровки з використанням відкритих ключів електронного цифрового підпису (далі - «ЕЦП») Клієнту.

3.1.2.13.9.3. Клієнт має право самостійно здійснювати перегенерації ключів і зміну паролів, які використовуються СДБО, в наступних випадках:

* Відразу після установки;

* Пошкодження ключів;

* Втрати паролів;

* Звільнення осіб, що мали доступ до ключів ЕЦП і / або паролів;

* В інших випадках, коли виникає потреба в здійсненні цих дій.

3.1.2.13.9.4. У разі неможливості Клієнтом самостійно здійснити зміну паролів і імені доступу, що використовуються в СДБО, Клієнт повинен письмово звернутися до Банку для вирішення цього питання.

3.1.2.13.9.5. У разі потреби зміни до Регламенту / Правил використання СДБО вносяться за ініціативою Банку, з письмовим повідомленням про це Клієнта за 5 робочих днів до зміни і з зазначенням дати зміни, які планується.

3.1.2.13.9.6. Організація забезпечує безпеку зберігання ЕЦП, виключаючи доступ сторонніх осіб.

3.1.2.13.9.7. Банк забезпечує захист банківської частини СДБО від несанкціонованого доступу третіх осіб і конфіденційності інформації, отриманої від Клієнта.

3.1.2.13.9.8. Відомості про генерацію і перегенерації ключів ЕЦП Клієнтом вказуються в кожному окремому випадку і підписуються сторонами.

3.1.2.13.9.9. Відповідальність за відповідність ЕЦП особам, які вказані в довідці, що надається Клієнтом, згідно з п. 3.1.2.13.8.4 Порядку роботи з видачі заробітної плати / стипендії через платіжні картки Банку, несе Клієнт.

3.1.2.13.9.10. При вирішенні спорів про правомірність зарахування заробітної плати / стипендії Банком на підставі отриманих електронних відомостей Клієнт повинен надати уповноваженим фахівцям Банку доступ до баз даних СДБО і протоколам зв'язку.

3.1.2.13.9.11. Не рекомендується використання для модемного зв'язку з Банком телефонного каналу, підключеного до міської телефонної мережі через комутатор. Якщо модем встановлений на одному каналі з голосовим телефоном, то вони повинні бути з'єднані послідовно, при цьому модем підключається до лінії, а телефонний апарат - до модему.

3.1.2.13.9.12. Банк не відповідає за збої в роботі СДБО, спричинені несправністю ліній зв'язку, відключенням або перебоями в лініях електропередач, несправностями апаратних засобів Клієнта та з інших незалежних від Банку причин.

3.1.2.13.9.13. Для формування клієнтської частини СДБО Банк надає Клієнту можливість отримати на сайті Банку (www.privatbank.ua, https: / client-bank.privatbank.ua) або безпосередньо в Банку встановлюється комплект файлів.

3.1.2.13.9.14. Установка СДБО на робочому місці, налагодження робочого середовища, введення паролів і генерацію ключів ЕЦП в процесі роботи Клієнт виконує самостійно. На прохання Клієнта на етапі встановлення Банк може надати консультативну допомогу.

3.1.2.13.9.15. Обмін інформацією між Банком та Клієнтом можливий тільки після виконання в Банку процедури сертифікації ключів ЕЦП, що генеруються Клієнтом. При сертифікації відкриті ключі ЕЦП Клієнта заносяться в базу ключів Банку.

3.1.2.13.9.16. Банк має право ініціювати перегенерації ключів ЕЦП Клієнта, повідомивши про це Клієнта не пізніше, ніж за три банківські дні.

3.1.2.13.9.17. Відповідальні особи Клієнта, уповноважені підписувати зарплатні відомості (згідно з довідкою, наданої Клієнтом), згідно з п. 3.1.2.13.8.4 Порядку роботи з видачі заробітної плати / стипендії через платіжні картки Банку, від свого імені накладають на відомість підпису ЕЦП перед її відправкою до Банку. " Виділене слово має бути замінено на "відомість.

3.1.2.13.9.18. Після отримання інформації про прийом Банком відомості розподілу заробітної плати / стипендії, переговори про її прийом ведуться з фахівцем, який веде зарплатний проект Клієнта.

3.1.2.13.9.19. Якщо відомість розподілу заробітної плати / стипендії заповнена неправильно і тому зарахування на картки не здійснено, Клієнт направляє нову відомість розподілу заробітної плати / стипендії з виправленими реквізитами.

3.1.2.13.9.20. СДБО дозволяє здійснювати створення, шифрування і відправлення в Банк відомостей розподілу заробітної плати / стипендії, а також прийом з Банку довідкової інформації.

3.1.2.13.9.21. Банк додатково надає Клієнту інформаційно-довідкову інформацію (курси валют НБУ, нормативно-довідкові документи тощо).

3.1.2.13.9.22. Якщо виникне підозра щодо несанкціонованого використання коду підпису Клієнта або створення і відправка відомості розподілу заробітної плати / стипендії не уповноваженою на це особою, Клієнт повинен негайно повідомити про це Банк за допомогою голосового зв'язку і в письмовій формі.

3.1.2.13.9.23. Банк має право змінювати ім'я (адреса) сайту, за допомогою якого надаються послуги, і припиняти надання послуг з письмовим повідомленням Клієнта про причини, можливу тривалість і умови поновлення.

Банк має право змінювати ім'я (адреса) сайту, за допомогою якого надаються послуги, і припиняти надання послуг з письмовим повідомленням Клієнта про причини, можливу тривалість і умови поновлення.

3.1.2.13.9.24. Розрахункові документи що надійшли в банк на виконання зовнішніх переказів (переказ на інший банк) що пов'язані з уплатою податків в казначейство приймаються цілодобово. Виконання таких переказів здійснюеться першим робочим днем системи електронних платежів НБУ. При цьому зарахування заробітної плати на карти  проводитися в день отримання розрахункових документів на проведення зовнішніх платежів.

Тарифи 


 

Тарифи

№ тарифу Бізнес Назва послуги Тариф Примітка
1 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Відкриття поточних, карткових, спец. рахунків корпоративним клієнтам (за усі рахунки)* У відділенні банку - 100 грн. Онлайн * на сайті банку - 0 грн. * Самостійне відкриття рахунку онлайн на сайті Банку: -pb.ua/jur виберіть «Для юридичних осіб» натисніть «Відкрити рахунок онлайн») -pb.ua/fop виберіть «Для підприємців» натисніть «Відкрити рахунок онлайн»)
2 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Закриття рахунків 0,00 грн
3 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Відкриття депозитних рахунків 0,00 грн
4 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Проведення безготівкового платежу з використанням систем віддаленого доступу в національній валюті по системі Банку* 0,00 грн за платіж * Входить у вартість проведення розрахунків за поточними рахунками
5 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Тарифний пакет «Бізнес-простір»* Проведення безготівкового платежу в національній валюті з використанням систем віддаленого доступу на рахунки в інших банках (фін. установах) протягом операційного дня Перші 400 зовнішніх платежів - 0,00 грн., Платежі з 401-го і більше - 1,00 грн. за платіж * Не підключається новим клієнтам
6 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Тарифний пакет «Благодійний»* Проведення безготівкового платежу в національній валюті з використанням систем віддаленого доступу на рахунки в інших банках (фін. Установах) протягом операційного дня 1,50 грн за платіж * Не підключається новим клієнтам
7 Малий та Середній Бізнес / Бізнес крупних та VIP-клієнтів Проведення безготівкового платежу в національній валюті з використанням систем віддаленого доступу на рахунки в інших банках (фін. установах) протягом операційного дня* 3,00 грн за платіж * Комісія стягується в т.ч. за: ● платежі по спец. рахунках; ● платежі по депозитних рахунках; ● гарантовані платежі; ● платежі з позичкового рахунку.
8 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Проведення безготівкового платежу в національній валюті в рамках послуги «Платіж телефоном», на рахунки в інших банках (фін. установах) протягом операційного дня* 3,00 грн за платіж * Комісія стягується в т.ч. за: ● платежі по спец. рахунках; ● платежі по депозитних рахунках; ● гарантовані платежі; ● платежі з позичкового рахунку.
9 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Підготовка платіжного доручення співробітником банку (послуга "Платіж по телефону") ** 20,00 грн за платіж** ** Комісія стягується додатково до діючих тарифів як за зовнішній, так і за внутрішній платіж, крім платежів на рахунки комісійних доходів і заборгованості, відкритих в ПриватБанку.
10 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Підготовка платіжного доручення співробітником банку (послуга "ФотоКасса", чат "Допомога Онлайн")** 5,00 грн за платіж ** Комісія стягується додатково до діючих тарифів як за зовнішній, так і за внутрішній платіж, крім платежів на рахунки комісійних доходів та заборгованості, відкритих в ПриватБанку.
11 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Переказ безготівкових коштів в національній валюті з рахунку корпоративного клієнта на регулярній основі відповідно до договору (договірне списання) на рахунок в Приватбанку* 0,00 грн за платіж * Регламент: за умови достатності коштів протягом 30 хвилин від зазначеного часу проведення.
12 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Переказ безготівкових коштів в національній валюті з рахунку корпоративного клієнта на регулярній основі відповідно до договору (договірне списання) на рахунок в іншому банку* 3,00 грн за платіж * Регламент: за умови достатності коштів протягом 30 хвилин від зазначеного часу проведення.
13 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Проведення платежів в національній валюті в післяопераційний час на рахунок в Приватбанку 0,00 грн
14 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Проведення платежів в національній валюті в післяопераційний час на рахунок в іншому банку* 0,20% від суми за платіж (після 16:30)** * Плата за послуги стягується додатково до тарифу за проведення платежу. ** Тариф не стягується: - при проведенні платежів по договірному списанню в автоматичному режимі; - при проведенні платежів на рахунки Казначейства (платежі до бюджету). Тариф стягується за часом проведення платежу, незалежно від часу відправлення платежу Клієнтом
15 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Тарифний пакет «Легкий старт»* Проведення розрахунків по рахунках клієнта у національній валюті з використанням систем віддаленого доступу, незалежно від кількості відкритих рахунків 25,00 грн на місяць** * Не підключається новим клієнтам ** Тариф стягується при наявності клієнтських операцій
16 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Тарифний пакет «Бізнес-простір»* Проведення розрахунків по рахунках клієнта у національній валюті з використанням систем віддаленого доступу, незалежно від кількості відкритих рахунків 200,00 грн в місяць** * Не підключається новим клієнтам ** Тариф стягується при наявності клієнтських операцій
17 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Тарифний пакет «Благодійний»* Проведення розрахунків по рахунках клієнта у національній валюті з використанням систем віддаленого доступу, незалежно від кількості відкритих рахунків 20,00 грн в місяць** * Не підключається новим клієнтам ** Тариф стягується при наявності клієнтських операцій
18 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Проведення розрахунків по рахунках клієнта у національній валюті з використанням систем віддаленого доступу, незалежно від кількості відкритих рахунків*: 100,00 грн в місяць** * Тариф стягується при наявності в поточному місяці видаткових операцій по рахунках клієнтів. Рухом за рахунком не є: - зарахування банком відсотків за залишками на рахунку і по депозитах, - операції зі списання банком комісій, - списання коштів банком на рахунок кредиторської заборгованості за недіючими рахунками, - списання коштів банком на арештований рахунок цього ж клієнта). Плата за обслуговування рахунків стягується з рахунку з більш ранньою датою відкриття. ** Термін оплати: не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за оплачуваним.
19 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Проведення розрахунків по рахунках клієнта у національній валюті без використання систем віддаленого доступу, незалежно від кількості відкритих рахунків*: 100,00 грн в місяць** * Тариф стягується при наявності в поточному місяці руху коштів по рахунках клієнтів. Рухом за рахунком не є: - зарахування банком відсотків за залишками на рахунку і по депозитах, - операції зі списання банком комісій, - списання коштів банком на рахунок кредиторської заборгованості за недіючими рахунками, - списання коштів банком на арештований рахунок цього ж клієнта). Плата за обслуговування рахунків стягується з рахунку з більш ранньою датою відкриття. ** Термін оплати: не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за оплачуваним.
20 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Вартість обслуговування кожного неактивного рахунку* 100,00 грн на місяць * Тариф стягується за обслуговування рахунку за відсутності клієнтських операцій на протязі 12 місяців але не більше суми позитивного залишку
21 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Нарахування відсотків по залишкам на поточних рахунках* 0,00% *Для юридичних осіб-резидентів (крім приватних підприємців)
22 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Проведення платежу клієнта в національній валюті за рахунок надходжень на рахунок (у тому числі готівкового) поточним днем* 0,00 грн * Тариф стягується тільки при проведенні платежів за межі системи Приватбанку
23 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Прийом готівкових платежів для зарахування на рахунок юридичної особи (підприємця) в якості поповнення статутного фонду з подальшим зарахуванням на рахунок даного Клієнта, відкритий в будь-якій філії (відділенні) Банку 0,10% від суми платежу плюс 30,00 грн.
24 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Прийом грошової виручки/інших платежів від уповноважених ідентифікованих представників юридичних осіб та підприємців у ТСО з подальшим зарахуванням на рахунок даного Клієнта, відкритий в будь-якій філії (відділенні) Банку* 7,00 грн * В ТСО приймаются купюри номіналом від 10,00 грн
25 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Видача готівкових грошових коштів з каси банку 4,00% від суми Послуга не надається
26 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Видача готівкових грошових коштів в день замовлення без попереднього бронювання * 100,00 грн * Послуга не надається. Додатково до п. Видача готівкових грошових коштів з каси банку
27 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Оформлення чекової грошової книжки 100 грн Послуга не надається
28 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Надання довідки про проходження електронного документа в національній валюті на вимогу клієнта 1,00 грн
29 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Оформлення клієнту довідки про поточний стан рахунку, за 1 док-т У відділенні банку: 50,00 грн У Приват24 для Бізнесу: 0,00 грн
30 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Видача клієнту виписки (період виписки в одному документі - не більше 31 дня) У відділенні банку: - До 250 транзакцій в виписці - 0,00 грн. - Понад 250 транзакцій - 0,20 грн. за кожну транзакцію, починаючи з 251-ї. У Приват24 для Бізнесу: 0,00 грн
31 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Видача клієнту платіжного документа на паперовому носії У відділенні банку: 10,00 грн за 1 документ У Приват24 для Бізнесу: 0,00 грн
32 Малий та Середній Бізнес / Бізнес крупних та VIP-клієнтів Надання довідки про розрахунки з певним контрагентом (період в одній довідці - не більше 31 дня) У відділенні банку: 50,00 грн
33 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Оформлення довідки з архіву про стан рахунку, за 1 документ за поточний рік У відділенні банку: 100,00 грн У Приват24 для Бізнесу: 0,00 грн
34 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Оформлення довідки з архіву про стан рахунку, за 1 документ за минулі періоди У відділенні банку: 200,00 грн У Приват24 для бізнесу: 0,00 грн
35 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Користування послугою інформування через SMS або мобільний додаток «Приват24» (інформація про залишок і рух коштів) SMS-сервіс (направляється через SMS): - всі (від 0,01 грн) – 75 грн у т.ч. ПДВ (за кожний підключений телефон);100,01грн - 1000,00 - 25 грн у т.ч. ПДВ (за кожний підключений телефон) * Входить у вартість проведення розрахунків за поточними рахунками.
36 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Надання довідки власникові рахунку про підтвердження сплати статутного фонду У відділенні банку: 20,00 грн У Приват24 для бізнесу: 0,00 грн
37 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Перевірка наданих клієнтом нових документів з подальшим внесенням змін до юридичному справі 50,00 грн
38 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Надання комплексної довідки за запитами аудиторських або інших компаній, що стосуються інформації по рахунках клієнтів, оборотам, кредитами, депозитами і т. п. У відділенні банку: 500,00 грн
39 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Надання довідки про відсутність позикової заборгованості У відділенні банку: 50,00 грн У Приват24 для бізнесу: 0,00 грн
40 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Надання довідки про стан позичкової заборгованості У відділенні банку: 150,00 грн У Приват24 для бізнесу: 50,00 грн
41 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Комісія за обслуговування поточного рахунку(ів) Клієнта, щодо якого встановлено неприйнятно високий рівень ризику 17% стягується щомісячно (в останній день місяця) протягом шести місяців у розмірі щомісячного платежу від суми коштів, що знаходилась на рахунку(ах) Клієнта на 31 день від дня направлення повідомлення Клієнту про розірвання договору та закриття рахунку, при цьому в шостий місяць сплати комісії вона дорівнює залишку коштів на рахунку (ах) Клієнта.
42 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Тарифний пакет “IT-expert”* - Відкриття  рахунку (на сайті банку і у відділенні); - Проведення розрахунків по рахунках клієнта у національній валюті з використанням систем віддаленого доступу, незалежно від кількості відкритих рахунків; - Перерахування на особисту картку (через "Приват24 для бізнесу); - Особиста картка рівня Gold (щомісячний платіж) - 0,00 грн; - 50 грн на місяць; - 0,35%; - 0,00 грн * Підключається новим клієнтам IT-галузі - автоматично при відкритті рахунку (діючим клієнтам через подачу заявки). Клієнти IT - це підприємці, які займаються на ринку розробкою програмного забезпечення, додатків ігор тощо.Основним ідентифікатором клієнтів IT є один з наступних видів діяльності (основний КВЕД): - 58.21 Видання комп'ютерних ігор; - 58.29 Видання іншого програмного забезпечення; - 62.01 Комп'ютерне програмування; - 62.02 (72.10.0) Консультування з питань інформатизації; - 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем; - 63.11 Обробка даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; - 72.21.0 Розроблення стандартного програмного забезпечення; - 72.22.0 Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення; - 72.40.0 Діяльність, пов'язана з базами даних.
43 Малый и Средний бизнес Тарифний пакет "Інкубатор" *. БЕЗКОШТОВНО на перші 6 місяців: - відкриття рахунку (на сайті банку і в відділенні); - щомісячне обслуговування; - зарахування за зарплатними проектами в «Приват24 для бізнесу». 0 грн в місяць * Умови підключення: - реєстрація приватного підприємця або юридичної особи - не більше 6 місяців з дати відкриття рахунку; - відсутність в минулому реєстрації як фізичної особи - підприємця та зв'язків засновників / бенефіціарів з юридичними особами; - не менше 2 активних зарплатних карт. - наявність мінімум одного зарахування за зарплатним проектом в місяць за який знімається комісія за обслуговування рахунку
44 Малий і Середній бізнес Тарифний план “Бюджет”* Відкриття поточних, карткових, спец. рахунків корпоративним клієнтам (за усі рахунки) У відділенні банку - 0 грн * Для бюджетних організацій (установи або організації, які повністю утримуються за рахунок державного бюджету або місцевих бюджетів: заклади охорони здоров'я, культури і мистецтва, фізичної культури і спорту, навчальні заклади та т.і.) при наявності активного зарплатного проекту (кількість карт в проекті не обмежена). Якщо немає зарплатного проекту, то тариф стандартний.
45 Малий і Середній бізнес Тарифний план “Бюджет”* Проведення розрахунків по рахунках клієнта у національній валюті з використанням систем віддаленого доступу, незалежно від кількості відкритих рахунків ** 0,00 грн. на місяць *** * Для бюджетних організацій (установи або організації, які повністю утримуються за рахунок державного бюджету або місцевих бюджетів: заклади охорони здоров'я, культури і мистецтва, фізичної культури і спорту, навчальні заклади та т.і.) при наявності активного зарплатного проекту (кількість карт в проекті не обмежена). Якщо немає зарплатного проекту, то тариф стандартний. ** Тариф стягується при наявності в поточному місяці руху коштів по рахунках клієнтів. Рухом за рахунком не є: - зарахування банком відсотків за залишками на рахунку і по депозитах, - операції зі списання банком комісій, - списання коштів банком на рахунок кредиторської заборгованості за недіючими рахунками, - списання коштів банком на арештований рахунок цього ж клієнта). Плата за обслуговування рахунків стягується з рахунку з більш ранньою датою відкриття. *** Термін оплати: не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за оплачуваним.
46 Малий і Середній бізнес Тарифний план “Бюджет”* Проведення безготівкового платежу в національній валюті з використанням систем віддаленого доступу на рахунки в інших банках (фін. установах) протягом операційного дня ** 1,00 грн. за платіж * Для бюджетних організацій (установи або організації, які повністю утримуються за рахунок державного бюджету або місцевих бюджетів: заклади охорони здоров'я, культури і мистецтва, фізичної культури і спорту, навчальні заклади та т.і.) при наявності активного зарплатного проекту (кількість карт в проекті не обмежена). Якщо немає зарплатного проекту, то тариф стандартний. **Комісія стягується в т.ч. за: ● платежі по спец. рахунках; ● платежі по депозитних рахунках; ● гарантовані платежі; ● платежі з позичкового рахунку.
47 Малий і Середній бізнес / Корпоративний бізнес Довідка про джерело коштів для покупки валюти У відділенні банку: 50,00 грн
48 Малий і Середній бізнес Надання довідки власникові рахунку про відкриття, наявність рахунків У відділенні банку: 50,00 грн (0,00 грн - протягом 3 днів з дати відкриття рахунку) У Приват24 для бізнесу: 0,00 грн
49 Малий і Середній бізнес Надання довідки власникові рахунку про закриття рахунків У відділенні банку: 100,00 грн (0,00 грн - протягом 3 днів з дати закриття рахунку) У Приват24 для бізнесу: 0,00 грн
50 Малий і Середній бізнес Тарифний план "Медзаклади" *: 1. Відкриття рахунку 2. Проведення розрахунків по рахунках клієнта в національній валюті з використанням систем віддаленого доступу, незалежно від кількості відкритих рахунків 3. Проведення безготівкового платежу в національній валюті з використанням систем віддаленого доступу на рахунки в інших банках (фін. установах) протягом операційного дня 4. Прийом грошової виручки / інших платежів від уповноважених ідентифікованих представників юридичних осіб у всіх каналах 1. 0 грн 2. 50 грн в місяць 3. 1,50 за 1 платіж 4. 0 грн * Для підприємств з комунальною формою власності та КВЕД -85.11.1 Діяльність лікарняних закладів -86.10 Діяльність лікарняних закладів
51 Малий і Середній бізнес Тарифний план "Аптеки" 1. Проведення безготівкового платежу в національній валюті з використанням систем віддаленого доступу на рахунки в інших банках (фін. установах) протягом операційного дня 2. Прийом грошової виручки / інших платежів від уповноважених ідентифікованих представників юридичних осіб у всіх каналах 3. Інкасація торгової точки 1. 1 грн за 1 платіж 2. 0 грн 3. умови інкасації торгових точок описані у розділі 3.9.1.Інкасація для клієнтів Для підприємств з КВЕД :47.73; 47.74; 46.46; 52.31.0; 52.32.0; 51.46.0 * обов’язкове використання продуктів : -поточний рахунок -еквайрінг -зарплатний проект -договір поруки -подана електронна звітність до банку
52 Малий і Середній бізнес Тарифний план “ОСББ і ЖБК” 1. Відкриття рахунку 2. Проведення розрахунків по рахунках клієнта в національній валюті з використанням систем віддаленого доступу, незалежно від кількості відкритих рахунків 1. 0 грн 2. 0 грн * тариф діє протягом 6 місяців за умови користування послугами зарплатний проект Прийом платежів за допомогою QR коду / договір на прийом платежів
53 Малий і Середній бізнес Прийом готівкових платежів для зарахування на рахунок юридичної особи (підприємця) в якості поповнення фінансової допомоги / безвідсоткового кредитування (фінансування) з подальшим зарахуванням на рахунок даного Клієнта, відкритий в будь-якій філії (відділенні) Банку - 4% від суми платежу min 100,00 грн. 4% від суми платежу, але не менше 100,00 грн
54 Малий і Середній бізнес Прийом грошової виручки / інших платежів від уповноважених ідентифікованих представників юридичних осіб та підприємців у касі з подальшим зарахуванням на рахунок даного Клієнта, відкритий в будь-якій філії (відділенні) Банку* 14 грн