3.1.2. Умови та правила розрахунково-касового обслуговування рахунків юридичних осіб у Банку

3.1.2.1. Загальні положення. Терміни та поняття

3.1.2.1.1. На підставі ст.634 Цивільного кодексу України Анкетою-заявою про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг АТ КБ «ПриватБанк» (далі - Анкета-заява) Клієнт приєднується до розділу «Загальні положення», підрозділів "Порядок відкриття та обслуговування рахунків юридичних осіб у Банку", "Умови та Правила розрахунково-касового обслуговування”, “Дистанційне управління рахунками” цих Умов та Правил. Анкета-заява та зазначені розділ та підрозділи разом складають Договір банківського рахунку (далі - Умови або Договір).

3.1.2.1.2. Сторони домовилися, що Клієнт надає Банку списки уповноважених та довірених осіб Клієнта, перелік їх повноважень тощо через Систему "Приват 24 для бізнесу"/"Приват 24".

3.1.2.2. Предмет Договору

3.1.2.2.1. Банк на підставі платіжної інструкції, поданої Клієнтом, здійснює розрахунково-касове обслуговування та проводить інші платіжні операції за рахунком в порядку, визначеному законодавством та цим Договором, а Клієнт зобов'язується сплачувати Банку комісійну винагороду, передбачену  чинними Тарифами Банку.

3.1.2.2.2. Клієнт має право оформити платіжну інструкцію в електронній формі.

3.1.2.2.3. Клієнт перевіряє залишок (залишки) коштів на своєму (своїх) рахунку (рахунках) станом на перше січня кожного року. У разі виявлення розбіжностей клієнт до першого лютого зобов'язаний повідомити про це в банк. У разі неотримання банком інформації про розбіжності в залишках коштів на рахунку (рахунках) клієнта протягом зазначеного терміну залишок коштів вважається підтвердженим.

3.1.2.2.4. Банк приймає до виконання платіжну інструкцію, що надійшла до нього протягом операційного часу, у той самий операційний день. Банк приймає до виконання платіжну інструкцію, що надійшла до нього після закінчення операційного часу, не пізніше наступного операційного дня. Платіжні інструкції на перерахування коштів з рахунків Клієнта, що надійшли в Банк в післяопераційний час, виконуються поточним днем за наявності технічної можливості з одночасною оплатою такої послуги відповідно до тарифів Банку .

3.1.2.2.5. Банк виконує платіжні інструкції відповідно до черговості їх надходження (крім випадків, установлених законом України) та виключно в межах залишку коштів на рахунку Клієнта на момент надходження платіжної інструкції.

3.1.2.2.6. Платіжні інструкції, що надійшли в Банк на виконання у вихідні та / або святкові дні, одержувачем коштів за якими є отримувач в іншому банку, приймаються до обробки в момент надходження від платника, але виконуються першим робочим днем системи електронних платежів НБУ.

3.1.2.2.7. Банк на початку операційного часу наступного операційного дня повертає платіжні інструкції без виконання із зазначенням причини повернення, якщо на рахунку платника коштів немає і протягом попереднього операційного дня кошти на його рахунок не надходили, а також якщо на кінець попереднього операційного дня на рахунку платника не буде коштів для їх виконання та не виключно Банк діє відповідно до вимог чинного законодавства України.

3.1.2.3. Виконання кредитових та дебетових переказів

3.1.2.3.1. Сторони узгодили, що підписуючи цей Договір, Клієнт надає Банку згоду на виконання кредитових та дебетових переказів шляхом виконання Банком відповідних платіжних інструкцій на умовах, визначених цим Договором, чинним законодавством, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

3.1.2.3.2. Клієнт надає свою згоду на проведення Банком дебетового переказу по сплаті комісійної винагороди Банку з усіх поточних рахунків Клієнта, відкритих в Банку, а також тих, що будуть відкриті в майбутньому, в національній валюті України та/або в іноземній валюті у розмірі, еквівалентному сумі винагороди, відповідно до тарифів та термінів, визначених цим Договором, протягом строку його дії (як за рахунок власних коштів Клієнта так і за рахунок кредитних коштів Банка).

Продаж іноземної валюти здійснюється на Міжбанківському валютному ринку України (за курсом на Міжбанківському валютному ринку України для цієї операції на дату її здійснення) з відшкодуванням Банку витрат на сплату зборів, комісій і вартості наданих послуг відповідно до умов цього Договору.

3.1.2.3.3. Сторони домовились, що для державних/приватних виконавців застосовується платіжна інструкція такої форми.

3.1.2.3.4. Сторони домовились, що для державних/приватних виконавців застосовується платіжна інструкція у електронному вигляді такої форми.

3.1.2.4. Послуга “Регулярні платежі”

3.1.2.4.1.По кредитовим переказам за послугою “Регулярні платежі” згода Клієнта на виконання платіжних операцій, пов’язаних між собою спільними ознаками, надається шляхом заповнення та підписання Клієнтом першої платіжної інструкції та у подальшому виконання Банком таких платіжних операцій не потребує  надання повторної згоди на їх проведення.  Всі подальші регулярні платежі є акцептованими.

3.1.2.4.2. Для здійснення регулярного платежу Клієнт формує в Системі “Приват24 для бізнесу” платіжну інструкцію з інформацією для здійснення першого списання, яке підписує Кваліфікованим електронним підписом, або іншим способом відповідно до вимог чинного законодавства, якщо інше не передбачено цим договором.

Надання Клієнтом підписаної платіжної інструкції та підтвердження про його прийняття Банком є підключенням Клієнта до послуги Регулярні платежі.

3.1.2.4.3. Для отримання послуги Клієнт надає платіжну інструкцію, де зазначаються обов'язкові реквізити відповідно до вимог чинного законодавства України.

3.1.2.4.4. Проведення перерахування на рахунки в Банку та на рахунки в інших банках виконується щодня відповідно до наданого розпорядження Клієнта в Системі “Приват24 для бізнесу”/“Приват24” протягом 30 хвилин від зазначеного часу проведення за умови достатності коштів на рахунку Клієнта.

3.1.2.4.5. Інформація про суму списання регулярного платежу вказується в платіжній інструкції та виписці. При цьому, Клієнт у разі незгоди має можливість відключити послугу Регулярні платежі в Системі “Приват24 для бізнесу”/“Приват24”.

3.1.2.4.6. Банк не несе відповідальність за невиконання платіжної інструкції Клієнта у разі неправильного зазначення або несвоєчасного повідомлення про зміну реквізитів одержувача, в разі накладення на кошти арешту відповідно до законодавства України, а також за відсутності коштів на рахунку Клієнта.

3.1.2.4.7. При виконанні таких платіжних операцій на здійснення регулярного платежу Клієнт доручає Банку утримувати винагороду, яка встановлена в тарифах Банка в порядку встановленому цим Договором.

3.1.2.4.8. У випадку, якщо Клієнт не користується послугою "Регулярні платежі" протягом 90 календарних днів з дати підключення у зв’язку з відсутністю успішно проведених платежів з причини відсутності коштів на поточному рахунку Клієнта, неправильного зазначення реквізитів Отримувача, Банк має право в односторонньому порядку припинити надання Послуги.

3.1.2.4.9. Сторони узгодили, що в разі технічної неможливості виконати платіж, Банк має право відмовитися від надання послуги/переказу коштів.

3.1.2.5. Видача готівки

3.1.2.5.1. Банк здійснює видачу готівки відповідно до умов цього Договору банківського обслуговування через каси відділень Банку та пристрої самообслуговування.

3.1.2.5.2. Отримання готівки Користувачем здійснюється за умови надання в Банк видаткового касового документу до 13:00 годин напередодні дня отримання (умова діє у разі отримання готівки на суму, яка перевищує 50 тис. грн.).

Обмеження в отриманні готівки здійснюється:

- при недостатності коштів ;

- при відсутності підтверджуючих документів для здійснення операції;

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

3.1.2.5.3. Банк у разі виявлення Клієнтом під час перерахування готівки недостач або надлишків банкнот (монет) у пачках, окремих корінцях або мішечках (блоках, пакетах, роликах) вживає заходів щодо перевірки готівки і в разі підтвердження розбіжностей складає акт про розбіжності у двох примірниках, що засвідчується підписами осіб, які були присутні під час перерахування, та затверджується керівником Банка.

3.1.2.5.4. Банк виявлену Клієнтом під час перерахування готівки суму недостачі відшкодовує отримувачу готівки з операційної каси, а її надлишок приймає до операційної каси відповідно до оформленого акта про розбіжності.

3.1.2.5.5. Якщо готівка не була перерахована Клієнтом у приміщенні Банку під контролем працівника Банку, то претензії від Клієнта щодо відшкодування недостачі не приймаються.

3.1.2.6. Приймання готівкової виручки від суб'єктів господарювання

3.1.2.6.1. Внесення грошової виручки здійснюється через каси відділень Банку та пристрої самообслуговування.

3.1.2.6.2. Грошова виручка повинна вноситися Довіреною особою Клієнта, або особами, які мають право розпоряджатися рахунками

3.1.2.6.3. Умови прийому грошової виручки в касах Банку:

3.1.2.6.3.1. Уповноважена особа Клієнта може здійснити операцію внесення грошової виручки в будь-якому відділенні Банку.

3.1.2.6.3.2. Банк стягує комісію за внесення грошової виручки відповідно до тарифів Банку на день здійснення операції з одержувача коштів.

3.1.2.6.4. Умови прийому грошової виручки в пристроях самообслуговування Банку:

3.1.2.6.4.1. Довірена особа Клієнта або особа, яка має право розпоряджатися рахунками  можуть здійснити операцію внесення грошової виручки в будь-якому пристрої самообслуговування Банку.

3.1.2.6.4.2. Регламент зарахування виручки на рахунок Клієнта:

- виручка, внесена через пристрої самообслуговування або касу банку до 22:30, зараховується поточним днем;

- виручка, внесена через пристрої самообслуговування або касу банку після 22:30, зараховується наступним днем.

3.1.2.6.5. Через пристрої самообслуговування Банку грошова виручка може вноситися тільки на рахунок Клієнта, відкритий в Банку.

3.1.2.6.6. У пристрій самообслуговування можна вкладати купюри тільки в гривні і номіналом обумовленим кожним пристроєм. Можуть бути обмеження по прийнятої сумі при різного ступеня наповненості терміналу готівкою.

3.1.2.6.7. При наявності збійної операції (грошова виручка не зарахована на рахунок Клієнта) Клієнт звертається в контакт-центр Банку. Сума грошових коштів по збійної операції зараховується Банком до 5 операційних днів. За зверненням Клієнта (звернення приймаються від особи, яка має право розпоряджатися рахунками / уповноваженої особи Клієнта, яка вчинила операцію) можливо прискорити процес зарахування коштів на рахунок Клієнта. Після зафіксованого звернення Клієнта, Банк здійснює дострокове зарахування грошової виручки по збійної операції на рахунок протягом одного операційного дня. Якщо після інкасації пристрою самообслуговування, в якому за зверненням Клієнта була збійна операція, виявлено відсутність грошових коштів, які вносив Клієнт, то Клієнт доручає Банку списати суму неналежно зарахованих коштів з рахунку на який було здійснено дострокове зарахування. За відсутності достатньої суми на рахунку Клієнта Банк має право списати дану суми з будь-якого іншого рахунку Клієнта, в т.ч. за рахунок кредитних. Для цього Клієнт доручає Банку сформувати відповідну платіжну інструкцію та підписати її від імені Клієнта.

3.1.2.6.8. Банк приймає обраний клієнтом графік здачі готівкової виручки до каси, розроблений згідно з діючим законодавством про порядок організації касової роботи банками у національній валюті в Україні.

3.1.2.7. Послуга з приймання на інкасо банкнот іноземної валюти, передача до банку-кореспонденту та отримання відшкодування

3.1.2.7.1. Банк надає послугу з приймання на інкасо банкнот іноземної валюти для подальшої передачі банкнот банку-кореспонденту з метою отримання відшкодування та зарахування Клієнту (далі-Послуга) за відповідну комісійну винагороду, встановлену діючими Тарифами Банку.

3.1.2.7.2. Банк приймає на інкасо:

1) банкноти іноземної валюти, які набули під час обігу одну або кілька ознак значного зношення/пошкодження: 

- розірвані (розрізані) на частини;

- із пошкодженими елементами дизайну та захисту (видалені цифрові чи текстові позначення номіналу, зображення портрета, оптично-змінні елементи захисту, захисні стрічки); 

-зі зміненим первісним кольором паперу та/або зображень;

- із локальними забрудненнями (плямами), включаючи видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких перевищує половину площі банкноти;

- із загальними забрудненнями, включаючи ті, що спричиняють люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях;

- обпалені, пропалені, трухлі (пошкоджені внаслідок тривалої дії вологи, різних рідин, хімікатів або з ознаками гниття);

- мають явні друкарські недоліки;

2) банкноти, які вилучені іноземною державою з обігу після дати, оголошеної банком-емітентом відповідної валюти (за наявності згоди банку-кореспондента відповідної держави на обмін цих банкнот).

3.1.2.7.3. Банк приймає на інкасо банкноти іноземної валюти, а саме валюту: долар США  (USD), євро (EUR). Комісійна винагорода за Послугу сплачується у безготівковій формі одразу при наданні в порядку встановленому цим Договором. Банк не приймає на інкасо банкноти іноземної валюти, якщо довірена особа не має повноважень на роботу з виручкою.

3.1.2.7.4. Послуга надається тільки ідентифікованим Клієнтам на підставі відповідної Заяви та за наявності діючого поточного рахунку в відповідній іноземній валюті.

3.1.2.7.5. Банк здійснює дебетовий переказ комісійної винагороди, в порядку встановленому цим Договором та відповідно до діючих Тарифів Банку. У разі недостатності коштів на поточному рахунку для сплати комісійної винагороди, Банк припиняє операцію інкасо, банкноти на інкасо не приймаються.

3.1.2.7.6. Клієнту надається Послуга строкового інкасо на умовах приймання банкнот іноземної валюти та передачі банку-кореспонденту для відшкодування. Рішення щодо відшкодування та строк виконання такого відшкодування приймаються та визначаються банком-кореспондентом. Строк відшкодування становить від 7 робочих днів до 3 років. У разі відмови банка-кореспондента від відшкодування банкнот, Банк не повертає комісійну винагороду за надану послугу.

3.1.2.7.7. Відшкодування за прийняті на інкасо банкноти іноземної валюти зараховується Клієнту на по Строковому інкасо на розподільчий валютний рахунок 2603* після отримання відшкодування від іноземного банку-кореспондента.

3.1.2.7.8. Після надання Послуги, Банк надає Клієнту квитанцію про прийняття на інкасо банкнот іноземних держав та інші касові документи щодо проведеної операції. 

3.1.2.8. Права та обов'язки Сторін

3.1.2.8.1. Клієнт має право:

3.1.2.8.1.1. Клієнт/Користувач має право зазначати в платіжному дорученні дату валютування в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.1.2.8.1.2. Сторони узгодили, що Клієнт має право змінити поточний тариф за користування послугою розрахунково-касового обслуговування в Системі «Приват24 для бізнесу» за умови надання Банком такої можливості, виходячи із тарифів, запропонованих Банком. При цьому Сторони узгодили, що така зміна тарифів є погодженою Сторонами та не потребує укладення додаткових угод.

3.1.2.8.1.3. Згода на виконання платіжної операції з валютними цінностями (операцій, пов’язаних між собою спільними ознаками) може бути відкликана Клієнтом в порядку встановленому в Заяві приєднання.

3.1.2.8.2. Банк має право:

3.1.2.8.2.1. Банк має право використовувати кошти на рахунку Клієнта, гарантуючи його право безперешкодно розпоряджатися цими коштами. Нарахування відсотків на залишки вільних коштів на рахунку Клієнта (розміри, порядок оплати і терміни) здійснюється відповідно до діючих тарифів Банку на розрахункове-касове обслуговування Клієнта.

3.1.2.8.2.3. Банк має право не проводити платежі у вигляді добровільних внесків на користь рахунків виборчих фондів, здійснення яких заборонено чинним законодавством України.

3.1.2.8.2.4. Банк має право зупинити обслуговування Клієнта за наявності заборгованості по сплаті комісії за попередніми операціями до повного погашення заборгованості.

3.1.2.8.3. Клієнт зобов'язаний:

3.1.2.8.3.1. Негайно, не пізніше наступного дня Клієнт повідомляє у Банк про усі помічені помилки у виписках по рахунку(-ах) і в інших документах або про невизнання (непідтверджені) підсумкового сальдо по рахунку(-ах), а у випадку помилкового перерахування коштів на рахунок Клієнта – протягом трьох робочих днів від дати надходження від Банку повідомлення повернути Банку еквівалентну суму грошей.

3.1.2.8.4. Банк зобов'язаний:

3.1.2.8.4.1. Банк отримувача зобов'язаний зараховувати кошти за платіжною операцією на рахунки Клієнтів лише в разі відповідності номера рахунку Клієнта та коду отримувача [коду юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) згідно з ЄДРПОУ/реєстраційного номера/РНОКПП або серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті)] або унікального ідентифікатора отримувача та здійснювати обслуговування в порядку, передбаченому чинним законодавством та нормативно-правовими актами.

3.1.2.8.4.2. Банк зобов'язаний зберігати таємницю операцій по рахунку (рахунках) Клієнта. Без згоди Клієнта відомості третім особам з питань здійснення операцій по рахунку (рахунках) можуть бути надані тільки у випадках, передбачених чинним законодавством України.

3.1.2.9. Відповідальність Сторін

3.1.2.9.1. Сторони несуть відповідальність за належне виконання своїх обов'язків відповідно до законодавства України та умов цього Договору.

3.1.2.9.2. Банк не несе відповідальності за збої в роботі пошти, Інтернету, мереж зв'язку, що виникли з незалежних від Банку причин та спричинили несвоєчасне отримання або неотримання Клієнтом повідомлень Банку і виписок по Рахунках.

3.1.2.9.3. Банк не несе відповідальності у випадку, якщо інформація про рахунки Клієнта, Карту, контрольну інформацію Клієнта, відправленому в SMS/push, – повідомленні ПіН – коді, Ідентифікаторі користувача, паролях системи ПК “Приват24 для бізнеса” або проведених Клієнтом операціях стане відомо іншим особам внаслідок не сумлінного виконання Клієнтом умов їхнього зберігання і використання та/або прослуховування або перехоплення інформації у каналах зв'язку під час використання цих каналів.

3.1.2.9.4. Банк не несе відповідальність за зобов'язаннями Клієнта.

3.1.2.9.5. Відповідальність Банку перед Клієнтом обмежується документально підтвердженим реальним збитком, що виник у Клієнта внаслідок неправомірних дій або бездіяльності Банку, який діє навмисно або з грубою необережністю. За жодних умов Банк не несе відповідальності перед Клієнтом за будь-які непрямі, побічні або випадкові збитки або збиток (у тому числі упущену вигоду), навіть у випадку, якщо він був сповіщений про можливість виникнення таких збитків або збитку.

3.1.2.9.6. Клієнт несе відповідальність у повному обсязі за всі операції супроводжуються авторизацією, до моменту письмової заяви Клієнта про блокування платіжної картки / рахунку / на рух коштів, номера мобільного телефону на надання банківських послуг.

3.1.2.9.7. Клієнт відповідає за усі операції в повному обсязі, здійснені у підрозділах Банку, через пристрої самообслуговування, Систему “Приват24 для бізнесу”/"Приват-24" з використанням передбачених цими Умовами засобів його ідентифікації та аутентифікації.

3.1.2.9.8. Клієнт несе відповідальність перед Банком за збиток і витрати, понесені Банком внаслідок порушення Клієнтом умов чи положень цього Договору або законодавчих чи нормативних актів.

3.1.2.9.9. У разі застосування до Банку санкцій внаслідок помилкових дій Клієнта, порушення Клієнтом будь-якої з умов цього Договору та додатків, які є його невід'ємною частиною, Клієнт зобов'язується відшкодувати усі заподіяні Банку внаслідок цього збитки у повному обсязі.

3.1.2.9.10. Клієнт несе відповідальність за всі операції, що проводяться Клієнтом та/або третіми особами з відома або без відома Клієнта при використанні мобільних додатків для здійснення фінансових операцій, у тому числі в випадку, якщо програмне забезпечення та/або Мобільний пристрій Клієнта, з використанням яких здійснюється доступ до даних послуг булі модифіковані, що порушує угоду користувача, укладена між Клієнтом і виробником програмного забезпечення та / або мобільного пристрою, а також у разі якщо на мобільному пристрої був активований режим для розробників.

3.1.2.9.11. Банк не несе відповідальності перед Клієнтом, Довіреними особами Клієнта, його контрагентами за будь-які утримання, санкції, обмеження та інші негативні наслідки щодо рахунків, грошових коштів та операцій за рахунками, якщо такі наслідки пов‘язані із виконанням вимог FATCA з боку Податкової служби США, банків-кореспондентів та інших осіб, що приймають участь в переказах, а також за будь-які пов’язані з цим збитки, витрати, моральну шкоду та/або неотримані доходи.

3.1.2.9.12. Щодо будь-яких інших питань, не врегульованих цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

 

Тарифи

№ тарифу Бізнес Назва послуги Тариф Примітка
1 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Відкриття поточних, карткових, спец. рахунків корпоративним клієнтам (за усі рахунки)* У відділенні банку - 100,00 грн для ФОП, - 150,00 грн для юридичних осіб. Онлайн* на сайті банку - не тарифікується * Самостійне відкриття рахунку онлайн на сайті Банку: -pb.ua/jur виберіть «Для юридичних осіб» натисніть «Відкрити рахунок онлайн») -pb.ua/fop виберіть «Для підприємців» натисніть «Відкрити рахунок онлайн»); Термін оплати: за фактом надання послуги
2 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Закриття рахунків окремо не тарифікується
3 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Відкриття депозитних рахунків окремо не тарифікується
4 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Проведення безготівкового платежу з використанням систем віддаленого доступу в національній валюті по системі Банку* окремо не тарифікується * Входить у вартість проведення розрахунків за поточними рахунками
8 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Переказ безготівкових коштів в національній валюті з рахунку корпоративного клієнта на регулярній основі відповідно до договору (договірне списання) на рахунок в Приватбанку* окремо не тарифікується * Регламент: за умови достатності коштів протягом 30 хвилин від зазначеного часу проведення.; Термін оплати: за фактом надання послуги
10 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Проведення платежів в національній валюті в післяопераційний час на рахунок в Приватбанку окремо не тарифікується Термін оплати: за фактом надання послуги
11 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Проведення платежів в національній валюті в післяопераційний час на рахунок в іншому банку* окремо не тарифікується * Плата за послуги стягується додатково до тарифу за проведення платежу. ** Тариф не стягується: - при проведенні платежів по договірному списанню в автоматичному режимі; - при проведенні платежів на рахунки Казначейства (платежі до бюджету). Тариф стягується за часом проведення платежу, незалежно від часу відправлення платежу Клієнтом; Термін оплати: за фактом надання послуги
12 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Тарифний пакет «Легкий старт»* Проведення розрахунків по рахунках клієнта у національній валюті з використанням систем віддаленого доступу, незалежно від кількості відкритих рахунків 25,00 грн на місяць** * Не підключається новим клієнтам ** Тариф стягується при наявності клієнтських операцій; Термін оплати: не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за оплачуваним.
14 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Тарифний пакет «Благодійний» 1. Відкриття рахунку 2. Проведення розрахунків по рахунках клієнта в національній валюті з використанням систем віддаленого доступу, незалежно від кількості відкритих рахунків 1. окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Благодійний» 2. окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Благодійний» * Тариф стягується при наявності клієнтських операцій; Термін оплати: за фактом надання послуги
17 Мікро, Малий, Середній та Корпоративний бізнес Вартість обслуговування кожного неактивного рахунку у національній валюті* для юр. осіб: Стандарт - 225 грн на міс., Комфорт - 350 грн на міс., Про - 750 грн на міс. для ФОП: Стандарт - 150 грн на міс., Комфорт - 250 грн на міс., Про - 500 грн на міс. IT-expert - 50 грн. *Тариф стягується за обслуговування кожного поточного рахунку у національній валюті (ФОП, ЮО, фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність) за відсутності клієнтських операцій на протязі 12 місяців, але не більше суми позитивного залишку. Тариф не нараховується: - на рахунки, на яких встановлено обмеження, - якщо хоча б один рахунок клієнта є активним. Термін оплати: не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за оплачуваним.
18 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Нарахування відсотків по залишкам на поточних рахунках* не тарифікується *Для юридичних осіб-резидентів (крім приватних підприємців); Термін оплати: відповідно до договору
19 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Проведення платежу клієнта в національній валюті за рахунок надходжень на рахунок (у тому числі готівкового) поточним днем* окремо не тарифікується * Тариф стягується тільки при проведенні платежів за межі системи Приватбанку; Термін оплати: за фактом надання послуги
20 Мікро, Малий, Середній та Корпоративний бізнес Приймання одного платежу в межах реєстрового поповнення «Бізнес Стандарт» – 1%, min 3 грн.; «Бізнес Комфорт» – 0,5%, min 2 грн.; «Бізнес Про» – 0,2%, min 1,5 грн.
22 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Видача готівкових грошових коштів з каси банку 4,00% від суми Послуга не надається; Термін оплати: за фактом надання послуги
23 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Видача готівкових грошових коштів в день замовлення без попереднього бронювання * 100,00 грн * Послуга не надається. Додатково до п. Видача готівкових грошових коштів з каси банку; Термін оплати: за фактом надання послуги
24 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Оформлення чекової грошової книжки 100 грн Послуга не надається; Термін оплати: за фактом надання послуги
25 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Надання довідки про проходження електронного документа в національній валюті на вимогу клієнта 1,00 грн Термін оплати: за фактом надання послуги
26 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Оформлення клієнту довідки про поточний стан рахунку, за 1 док-т У відділенні банку: 50,00 грн У Приват24 Бізнес: окремо не тарифікується Термін оплати: за фактом надання послуги
27 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Видача клієнту виписки (період виписки в одному документі - не більше 31 дня) окремо не тарифікується Термін оплати: за фактом надання послуги
28 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Видача клієнту платіжного документа на паперовому носії У відділенні банку: 10,00 грн за 1 документ У Приват24 Бізнес: окремо не тарифікується Термін оплати: за фактом надання послуги
29 Малий та Середній Бізнес / Бізнес крупних та VIP-клієнтів Надання довідки про розрахунки з певним контрагентом (період в одній довідці - не більше 31 дня) У відділенні банку: 50,00 грн Термін оплати: за фактом надання послуги
30 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Оформлення довідки з архіву про стан рахунку, за 1 документ за поточний рік У відділенні банку: 100,00 грн У «Приват24 Бізнес»: окремо не тарифікується Термін оплати: за фактом надання послуги
31 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Оформлення довідки з архіву про стан рахунку, за 1 документ за минулі періоди У відділенні банку: 200,00 грн У «Приват24 Бізнес»: окремо не тарифікується Термін оплати: за фактом надання послуги
32 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Користування послугою інформування через SMS або мобільний додаток «Приват24» (інформація про залишок і рух коштів) SMS-сервіс (направляється через SMS): - всі (від 0,01 грн) – 75 грн (за кожний підключений телефон); 100,01грн - 2000,00 - 25 грн (за кожний підключений телефон). * Входить у вартість проведення розрахунків за поточними рахунками.; Термін оплати: не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за оплачуваним
33 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Надання довідки власникові рахунку про підтвердження сплати статутного фонду У відділенні банку: 20,00 грн У «Приват24 Бізнес»: окремо не тарифікується Термін оплати: за фактом надання послуги
34 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Перевірка наданих клієнтом нових документів з подальшим внесенням змін до юридичному справі 50,00 грн Термін оплати: за фактом надання послуги
35 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Надання комплексної довідки за запитами аудиторських або інших компаній, що стосуються інформації по рахунках клієнтів, оборотам, кредитами, депозитами і т. п. У відділенні банку: 500,00 грн Термін оплати: за фактом надання послуги
36 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Надання довідки про відсутність позикової заборгованості У відділенні банку: 50,00 грн У «Приват24 Бізнес»: окремо не тарифікується Термін оплати: за фактом надання послуги
37 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Надання довідки про стан позичкової заборгованості У відділенні банку: 150,00 грн У Приват24 для бізнесу: 50,00 грн Термін оплати: за фактом надання послуги
38 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Комісія за обслуговування поточного рахунку(ів) Клієнта, щодо якого встановлено неприйнятно високий рівень ризику 17% стягується щомісячно (в останній день місяця) протягом шести місяців у розмірі щомісячного платежу від суми коштів, що знаходилась на рахунку(ах) Клієнта на 31 день від дня направлення повідомлення Клієнту про розірвання договору та закриття рахунку, при цьому в шостий місяць сплати комісії вона дорівнює залишку коштів на рахунку (ах) Клієнта.
39 Мікро бізнес Тарифний пакет “IT-expert”* 1. Відкриття рахунку (на сайті банку і у відділенні); 2. Проведення розрахунків по рахунках клієнта у національній валюті з використанням систем віддаленого доступу, незалежно від кількості відкритих рахунків; 3. Перерахування на особисту картку для виплат (через "Приват24 Бізнес"); 4. Платежі до бюджету (податки, тощо); 5. Платежі на інші банки; 6. Картки рівня Gold, Platinum, Premium залежно від суми обігу 7. Валютообмін 8. SWIFT-платежі 1. окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «IT-expert» 2. 50** грн на місяць; 3. 0,5% (макс. 50 грн) - самозайняті фрилансери та групи ФОП ІТ до 49 чол., 0% - групи ФОП ІТ від 50 чол.; 4. окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «IT-expert» 5. 3** грн; 6. окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «IT-expert» 7. окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «IT-expert» 8. 25 USD/EUR" * Підключається новим клієнтам IT-галузі - автоматично при відкритті рахунку (діючим клієнтам через подачу заявки). Клієнти IT - це підприємці, які займаються на ринку розробкою програмного забезпечення, додатків ігор тощо.Основним ідентифікатором клієнтів IT є один з наступних видів діяльності (основний КВЕД): - 58.21 Видання комп'ютерних ігор; - 58.29 Видання іншого програмного забезпечення; - 62.01 Комп'ютерне програмування; - 62.02 (72.10.0) Консультування з питань інформатизації; - 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем; - 63.11 Обробка даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; - 72.21.0 Розроблення стандартного програмного забезпечення; - 72.22.0 Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення; - 72.40.0 Діяльність, пов'язана з базами даних; - 62.03 Діяльність із керування комп’ютерним устаткуванням; -63.12 Вебпортали; - 72.60.0 Інша діяльність у сфері інформатизації; - 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну; - 74.20 Діяльність у сфері фотографії. ** Якщо з 25-го числа минулого місяця до 25-го числа поточного місяця витратити від 5 000 грн у торгово-сервісних підприємствах або інтернет-магазинах з будь-якої бізнес карти або особистої карти, то РКО за поточний місяць – безкоштовно, платежі в інший банк – безкоштовно наступного місяця.; Термін оплати: відповідно до терміну кожного тарифу Умов та Правил
40 Мікро бізнес Тарифний пакет «Бізнес Старт»*: 1. Відкриття рахунку (на сайті банку і у відділенні); 2. Обслуговування рахунку (перші 3 місяці). 1. Окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Бізнес Старт». 2. Окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Бізнес Старт». *Умови підключення: - реєстрація приватного підприємця або юридичної особи - не більше 6 місяців з дати відкриття рахунку; - при відкритті рахунку клієнт обирає тарифний пакет «Бізнес Старт», - без додаткової перевірки на належність ФОПа або засновника компанії до існуючої групи клієнтів з обслуговуванням в ПриватБанку, - ОСББ і ЖБК. Термін оплати: відповідно до терміну кожного тарифу Умов та Правил.
41 Мікро бізнес Тарифний пакет «Бюджетний»*: 1. Відкриття поточного рахунку. 2. Обслуговування поточного рахунку. 3. Переказ коштів в національній валюті з використанням систем віддаленого доступу на рахунки в інших банках (фін. установах), у тому числі за послугою «Регулярні платежі». 4. Готівкове обслуговування за чеками ДКСУ 5. Оформлення чекової грошової книжки 6. Прийом грошової виручки/інших платежів від уповноважених ідентифікованих представників юридичних осіб у касах і терміналах. 7. Зберігання речових доказів 1. Окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Бюджетний». 2. Окремо не тарифікується за наявності зарплатного проекту, входить до тарифу «Бюджетний». Без зарплатного проекту - 50 грн. 3. Окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Бюджетний». 4. За тарифами регіону, затвердженими Наказом Мінфіну «Про затвердження Переліку банків України та умов, на яких ці банки залучатимуться до касового обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів з видачі готівки за чеками органів Державної казначейської служби України», діючим на момент здійснення операції. 5. 60 грн без ПДВ. 6. Окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Бюджетний». 7. Окремо не тарифікується за наявності зарплатного проекту, входить до тарифу «Бюджетний». * Для бюджетних установ, підприємств з комунальною та державною формою власності та КВЕД: -85.11.1 Діяльність лікарняних закладів; -86.10 Діяльність лікарняних закладів; -86.21 Загальна медична практика; -86.22 Спеціалізована медична практика; -86.90 Iнша діяльність у сфері охорони здоров`я. Термін оплати: відповідно до терміну кожного тарифу Умов та Правил. Інші послуги, які надаються клієнтам тарифу «Бюджетний», надаються на умовах за загальними діючими тарифами банку для корпоративних клієнтів за тарифним пакетом «Бізнес Стандарт».
42 Мікро бізнес За нестандартні довідки юр. особам та ФОП 250 грн за довідку
44 Малий і Середній бізнес Надання довідки власникові рахунку про відкриття, наявність рахунків У відділенні банку: 50,00 грн (окремо не тарифікується - протягом 3 днів з дати відкриття рахунку) У П«Приват24 Бізнес»: окремо не тарифікується Термін оплати: за фактом надання послуги
45 Малий і Середній бізнес Надання довідки власникові рахунку про закриття рахунків У відділенні банку: 100,00 грн (окремо не тарифікується - протягом 3 днів з дати закриття рахунку) У «Приват24 Бізнес»: окремо не тарифікується Термін оплати: за фактом надання послуги
46 Мікро, Малий, Середній та Корпоративний бізнес Комісія за проведення платежу з поточного рахунку на картку для виплат, за нецільове поповнення в рамках зарплатного проекту та масових виплат, на інтернет-картки 0,5%
47 Малий і Середній бізнес Тарифний план "Аптеки" 1. Проведення безготівкового платежу в національній валюті з використанням систем віддаленого доступу на рахунки в інших банках (фін. установах) протягом операційного дня 2. Прийом грошової виручки / інших платежів від уповноважених ідентифікованих представників юридичних осіб у всіх каналах 3. Інкасація торгової точки 1. 1 грн за 1 платіж 2. окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Аптеки» 3. умови інкасації торгових точок описані у розділі 3.9.1.Інкасація для клієнтів Для підприємств з КВЕД :47.73; 47.74; 46.46; 52.31.0; 52.32.0; 51.46.0 * обов’язкове використання продуктів : -поточний рахунок -еквайрінг -зарплатний проект -договір поруки -подана електронна звітність до банку; Термін оплати: відповідно до терміну кожного тарифу Умов та Правил
48 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Приймання готівкової виручки в іноземній валюті від уповноважених ідентифікованих представників юридичних осіб та підприємців у касі з подальшим зарахуванням на валютний рахунок даного Клієнта, відкритий у будь - якій філії (відділенні) Банку без ПДВ 0,75% від суми
49 Малий і Середній бізнес Прийом готівкових платежів для зарахування на рахунок юридичної особи (підприємця) в якості поповнення фінансової допомоги / безвідсоткового кредитування (фінансування) з подальшим зарахуванням на рахунок даного Клієнта, відкритий в будь-якій філії (відділенні) Банку - 4% від суми платежу min 100,00 грн. 4% від суми платежу, але не менше 100,00 грн Термін оплати: за фактом надання послуги
51 Мікро, Малий, Середній та Корпоративний бізнес Тарифний пакет “Бізнес Стандарт”: Плата за користування пакетом* - 150,00 грн в місяць** для ФОП; - 225,00 грн в місяць** для юридичних осіб. *Тариф стягується при наявності в поточному місяці видаткових операцій по рахунках клієнтів. Рухом за рахунком не є: - зарахування банком відсотків за залишками на рахунку і по депозитах, - операції зі списання банком комісій, - списання коштів банком на рахунок кредиторської заборгованості за недіючими рахунками, - списання коштів банком на арештований рахунок цього ж клієнта, - поповнення депозиту (у тому числі за послугою “Регулярні платежі”). Плата за обслуговування рахунків стягується з рахунку з більш ранньою датою відкриття. ** Термін оплати: не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за оплачуваним.
52 Мікро, Малий, Середній та Корпоративний бізнес Тарифний пакет “Бізнес Стандарт”: Проведення розрахунків по рахунках клієнта у національній валюті з використанням систем віддаленого доступу, незалежно від кількості відкритих рахунків* - окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Бізнес Стандарт»** для ФОП; - окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Бізнес Стандарт»** для юридичних осіб. * Тариф стягується при наявності в поточному місяці руху коштів по рахунках клієнтів. Рухом за рахунком не є: - зарахування банком відсотків за залишками на рахунку і по депозитах, - операції зі списання банком комісій, - списання коштів банком на рахунок кредиторської заборгованості за недіючими рахунками, - списання коштів банком на арештований рахунок цього ж клієнта). Плата за обслуговування рахунків стягується з рахунку з більш ранньою датою відкриття. ** Термін оплати: не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за оплачуваним.
53 Мікро, Малий, Середній та Корпоративний бізнес Тарифний пакет “Бізнес Стандарт”: Проведення розрахунків по рахунках клієнта у національній валюті без використання систем віддаленого доступу, незалежно від кількості відкритих рахунків* - окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Бізнес Стандарт»** для ФОП; - окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Бізнес Стандарт»** для юридичних осіб. * Тариф стягується при наявності в поточному місяці руху коштів по рахунках клієнтів. Рухом за рахунком не є: - зарахування банком відсотків за залишками на рахунку і по депозитах, - операції зі списання банком комісій, - списання коштів банком на рахунок кредиторської заборгованості за недіючими рахунками, - списання коштів банком на арештований рахунок цього ж клієнта). Плата за обслуговування рахунків стягується з рахунку з більш ранньою датою відкриття. ** Термін оплати: не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за оплачуваним.
54 Мікро, Малий, Середній та Корпоративний бізнес Тарифний пакет “Бізнес Стандарт”: Переказ коштів в національній валюті з використанням систем віддаленого доступу на рахунки в інших банках (фін. установах), у тому числі за послугою “Регулярні платежі” до 100 000 грн 5,00 грн за платіж Комісія стягується в т.ч. за: - платежі по спец. рахунках; - платежі по депозитних рахунках; - платежі з позичкового рахунку. Термін оплати: в дату списання коштів з рахунку платника на підставі платіжної інструкції.
55 Мікро, Малий, Середній та Корпоративний бізнес Тарифний пакет «Бізнес Стандарт»: приймання готівкової виручки / інших платежів від уповноважених ідентифікованих представників юридичних осіб та підприємців через ТСО й АТМ із подальшим зарахуванням на рахунок даного Клієнта, відкритий у будь-якій філії (відділенні) Банку* 0,05% від суми, min 5 грн * В ТСО, АТМ приймаются купюри номіналом від 10,00 грн; Термін оплати: за фактом надання послуги
56 Мікро, Малий, Середній та Корпоративний бізнес Тарифний пакет “Бізнес Стандарт”: приймання готівкової виручки / інших платежів від уповноважених ідентифікованих представників юридичних осіб та підприємців у касі з подальшим зарахуванням на рахунок даного Клієнта, відкритий в будь-якій філії (відділенні) Банку 0,1% від суми, min 20 грн Термін оплати: за фактом надання послуги
57 Мікро, Малий, Середній та Корпоративний бізнес Тарифний пакет “Бізнес Стандарт”: Відкриття поточних, карткових, спец. рахунків корпоративним клієнтам (за всі рахунки)* У відділенні банку - 100 грн. для ФОП; - 150 грн. для юр. осіб. Онлайн* на сайті банку: окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Бізнес Стандарт». * Самостійне відкриття рахунку онлайн на сайті Банку: -pb.ua/jur виберіть «Для юридичних осіб» натисніть «Відкрити рахунок онлайн») -pb.ua/fop виберіть «Для підприємців» натисніть «Відкрити рахунок онлайн»); Термін оплати: за фактом надання послуги
58 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Тарифний пакет “Бізнес Комфорт”: Плата за користування пакетом* - 250 грн в місяць** для ФОП; - 350 грн в місяць** для юридичних осіб. *Тариф стягується при наявності в поточному місяці видаткових операцій по рахунках клієнтів. Рухом за рахунком не є: - зарахування банком відсотків за залишками на рахунку і по депозитах, - операції зі списання банком комісій, - списання коштів банком на рахунок кредиторської заборгованості за недіючими рахунками, - списання коштів банком на арештований рахунок цього ж клієнта, - поповнення депозиту (у тому числі за послугою “Регулярні платежі”). Плата за обслуговування рахунків стягується з рахунку з більш ранньою датою відкриття. ** Термін оплати: не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за оплачуваним.
59 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Тарифний пакет “Бізнес Комфорт”: Проведення розрахунків по рахунках клієнта у національній валюті з використанням систем віддаленого доступу, незалежно від кількості відкритих рахунків* - окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Бізнес Комфорт»** для ФОП; - окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Бізнес Комфорт»** для юридичних осіб. * Тариф стягується при наявності в поточному місяці руху коштів по рахунках клієнтів. Рухом за рахунком не є: - зарахування банком відсотків за залишками на рахунку і по депозитах, - операції зі списання банком комісій, - списання коштів банком на рахунок кредиторської заборгованості за недіючими рахунками, - списання коштів банком на арештований рахунок цього ж клієнта). Плата за обслуговування рахунків стягується з рахунку з більш ранньою датою відкриття. ** Термін оплати: не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за оплачуваним.
60 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Тарифний пакет “Бізнес Комфорт”: Проведення розрахунків по рахунках клієнта у національній валюті без використання систем віддаленого доступу, незалежно від кількості відкритих рахунків* - окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Бізнес Комфорт»** для ФОП; - окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Бізнес Комфорт»** для юридичних осіб. * Тариф стягується при наявності в поточному місяці руху коштів по рахунках клієнтів. Рухом за рахунком не є: - зарахування банком відсотків за залишками на рахунку і по депозитах, - операції зі списання банком комісій, - списання коштів банком на рахунок кредиторської заборгованості за недіючими рахунками, - списання коштів банком на арештований рахунок цього ж клієнта). Плата за обслуговування рахунків стягується з рахунку з більш ранньою датою відкриття. ** Термін оплати: не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за оплачуваним.
61 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Тарифний пакет “Бізнес Комфорт”: Переказ коштів в національній валюті з використанням систем віддаленого доступу на рахунки в інших банках (фін. установах), у тому числі за послугою “Регулярні платежі” до 100 000 грн 3,00 грн за платіж Комісія стягується в т.ч. за: - платежі по спец. рахунках; - платежі по депозитних рахунках; - платежі з позичкового рахунку. Термін оплати: в дату списання коштів з рахунку платника на підставі платіжної інструкції.
62 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Тарифний пакет «Бізнес Комфорт»: приймання готівкової виручки / інших платежів від уповноважених ідентифікованих представників юридичних осіб та підприємців через ТСО й АТМ із подальшим зарахуванням на рахунок даного Клієнта, відкритий у будь-якій філії (відділенні) Банку* 0,05% від суми, min 5 грн * Через ТСО й АТМ приймаються купюри номіналом від 10 грн. Термін оплати: за фактом надання послуги.
63 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Тарифний пакет «Бізнес Комфорт»: приймання готівкової виручки / інших платежів від уповноважених ідентифікованих представників юридичних осіб та підприємців у касі з подальшим зарахуванням на рахунок даного Клієнта, відкритий у будь-якій філії (відділенні) Банку* 0,1% від суми, min 20 грн Термін оплати: за фактом надання послуги
64 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Тарифний пакет “Бізнес Комфорт”: Відкриття поточних, карткових, спец. рахунків корпоративним клієнтам (за всі рахунки)* У відділенні банку: - окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Бізнес Комфорт» для ФОП; - окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Бізнес Комфорт» для юридичних осіб. Онлайн* на сайті банку: окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Бізнес Комфорт». * Самостійне відкриття рахунку онлайн на сайті Банку: -pb.ua/jur виберіть «Для юридичних осіб» натисніть «Відкрити рахунок онлайн») -pb.ua/fop виберіть «Для підприємців» натисніть «Відкрити рахунок онлайн»); Термін оплати: за фактом надання послуги
65 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Тарифний пакет “Бізнес ПРО”: Плата за користування пакетом* - 500,00 грн в місяць** для ФОП; - 750,00 грн в місяць** для юридичних осіб. * Тариф стягується при наявності в поточному місяці видаткових операцій по рахунках клієнтів. Рухом за рахунком не є: - зарахування банком відсотків за залишками на рахунку і по депозитах, - операції зі списання банком комісій, - списання коштів банком на рахунок кредиторської заборгованості за недіючими рахунками, - списання коштів банком на арештований рахунок цього ж клієнта, - поповнення депозиту (у тому числі за послугою “Регулярні платежі”). Плата за обслуговування рахунків стягується з рахунку з більш ранньою датою відкриття. ** Термін оплати: не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за оплачуваним.
66 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Тарифний пакет “Бізнес ПРО”: Проведення розрахунків по рахунках клієнта у національній валюті з використанням систем віддаленого доступу, незалежно від кількості відкритих рахунків* - окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Бізнес ПРО»** для ФОП; - окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Бізнес ПРО»** для юридичних осіб. * Тариф стягується при наявності в поточному місяці руху коштів по рахунках клієнтів. Рухом за рахунком не є: - зарахування банком відсотків за залишками на рахунку і по депозитах, - операції зі списання банком комісій, - списання коштів банком на рахунок кредиторської заборгованості за недіючими рахунками, - списання коштів банком на арештований рахунок цього ж клієнта). Плата за обслуговування рахунків стягується з рахунку з більш ранньою датою відкриття. ** Термін оплати: не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за оплачуваним.
67 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Тарифний пакет “Бізнес ПРО”: Проведення розрахунків по рахунках клієнта у національній валюті без використання систем віддаленого доступу, незалежно від кількості відкритих рахунків* - окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Бізнес ПРО»** для ФОП; - окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Бізнес ПРО»** для юридичних осіб. * Тариф стягується при наявності в поточному місяці руху коштів по рахунках клієнтів. Рухом за рахунком не є: - зарахування банком відсотків за залишками на рахунку і по депозитах, - операції зі списання банком комісій, - списання коштів банком на рахунок кредиторської заборгованості за недіючими рахунками, - списання коштів банком на арештований рахунок цього ж клієнта). Плата за обслуговування рахунків стягується з рахунку з більш ранньою датою відкриття. ** Термін оплати: не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за оплачуваним.
68 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Тарифний пакет “Бізнес ПРО”: Переказ коштів в національній валюті з використанням систем віддаленого доступу на рахунки в інших банках (фін. установах), у тому числі за послугою “Регулярні платежі” до 100 000 грн 1,00 грн за платіж Комісія стягується в т.ч. за: - платежі по спец. рахунках; - платежі по депозитних рахунках; - платежі з позичкового рахунку. Термін оплати: в дату списання коштів з рахунку платника на підставі платіжної інструкції.
69 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Тарифний пакет «Бізнес ПРО»: приймання готівкової виручки / інших платежів від уповноважених ідентифікованих представників юридичних осіб та підприємців через ТСО й АТМ із подальшим зарахуванням на рахунок даного Клієнта, відкритий у будь-якій філії (відділенні) Банку* 0,05% від суми, min 5 грн * Через ТСО й АТМ приймаються купюри номіналом від 10 грн. Термін оплати: за фактом надання послуги.
70 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Тарифний пакет «Бізнес ПРО»: приймання готівкової виручки/ інших платежів від уповноважених ідентифікованих представників юридичних осіб та підприємців у касі з подальшим зарахуванням на рахунок даного Клієнта, відкритий у будь-якій філії (відділенні) Банку* 0,1% від суми, min 20 грн Термін оплати: за фактом надання послуги
71 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Тарифний пакет “Бізнес ПРО”: Відкриття поточних, карткових, спец. рахунків корпоративним клієнтам (за всі рахунки)* У відділенні банку - окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Бізнес ПРО» для ФОП; - окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Бізнес ПРО» для юридичних осіб. Онлайн* на сайті банку - окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Бізнес ПРО». * Самостійне відкриття рахунку онлайн на сайті Банку: -pb.ua/jur виберіть «Для юридичних осіб» натисніть «Відкрити рахунок онлайн») -pb.ua/fop виберіть «Для підприємців» натисніть «Відкрити рахунок онлайн»); Термін оплати: за фактом надання послуги
72 Мікро, Малий, Середній та Корпоративний бізнес Комісія за зміну тарифного пакету з "Бізнес ПРО" на "Бізнес Комфорт" або "Бізнес Стандарт" та з тарифу "Бізнес Комфорт" на "Бізнес Стандарт" 200 грн. *Тариф стягується при переході на нижчий тариф більше одного разу за останні 90 днів
73 Мікро бізнес Тарифний пакет “Обслуговування груп ПП”*: 1. Відкриття рахунку. 2. Проведення розрахунків по рахунках клієнта в національній валюті з використанням систем віддаленого доступу, незалежно від кількості відкритих рахунків. 1. Окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Обслуговування груп ПП». 2. 75 грн в місяць. * Для для груп з кількістю учасників понад 20. Якщо кількість учасників менше 20, то тариф відповідно пакету «Бізнес Стандарт». Комісія нараховується за фактом надання послуги. Термін оплати: не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за оплачуваним.
74 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Тарифний пакет “Бізнес ПРО”: Переказ коштів в національній валюті з використанням систем віддаленого доступу на рахунки в інших банках (фін. установах), у тому числі за послугою “Регулярні платежі” від 100 000 грн включно 11,00 грн за платіж Комісія стягується в т.ч. за: - платежі по спец. рахунках; - платежі по депозитних рахунках; - платежі з позичкового рахунку. Термін оплати: в дату списання коштів з рахунку платника на підставі платіжної інструкції.
75 Мікро, Малий, Середній та Корпоративний бізнес Тарифний пакет “Бізнес Стандарт”: Переказ коштів в національній валюті з використанням систем віддаленого доступу на рахунки в інших банках (фін. установах), у тому числі за послугою “Регулярні платежі” від 100 000 грн включно 15,00 грн за платіж Комісія стягується в т.ч. за: - платежі по спец. рахунках; - платежі по депозитних рахунках; - платежі з позичкового рахунку. Термін оплати: в дату списання коштів з рахунку платника на підставі платіжної інструкції.
76 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Тарифний пакет “Бізнес Комфорт”: Переказ коштів в національній валюті з використанням систем віддаленого доступу на рахунки в інших банках (фін. установах), у тому числі за послугою “Регулярні платежі”  від 100 000 грн включно 13,00 грн за платіж Комісія стягується в т.ч. за: - платежі по спец. рахунках; - платежі по депозитних рахунках; - платежі з позичкового рахунку. Термін оплати: в дату списання коштів з рахунку платника на підставі платіжної інструкції.
77 Мікро, Малий, Середній, Корпоративний Комісія за строкове інкасо банкнот іноземної валюти, без ПДВ За строкове інкасо банкнот іноземної валюти - 10%, без ПДВ