3.1.2. Умови та правила розрахунково-касового обслуговування рахунків юридичних осіб у Банку

3.1.2.1. Загальні положення. Терміни та поняття

3.1.2.1.1.На підставі ст.634 Цивільного кодексу України Анкетою-заявою про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг АТ КБ «ПриватБанк» (далі - Анкета-заява) Клієнт приєднується до розділу «Загальні положення», підрозділів "Порядок відкриття та обслуговування рахунків юридичних осіб у Банку", "Умови та Правила розрахунково-касового обслуговування”, “Дистанційне управління рахунками” цих Умов та Правил. Анкета-заява та зазначені розділ та підрозділи разом складають Договір банківського рахунку (далі - Умови або Договір).

3.1.2.1.2. Довірена особа - особа, повноваження якої на здійснення дій (отримання виписок, довідок, внесення коштів, надання документів та інші) від імені Клієнта, підтверджені матрицею повноважень.

3.1.2.1.3. Фінансовий контролер - уповноважена особа Клієнта, яка здійснює перевірку ліміту розрахункового документа, призначена виконавчим органом Клієнта (Директором, генеральним директором, головою правління і т.д. або особами, що виконують їх обов'язки), фізичною особою-підприємцем, нотаріусом або адвокатом через внесення відповідної особи в Матрицю повноважень.

3.1.2.1.4. Матриця повноважень - банківський інструмент, який представляє собою сукупність списку уповноважених та довірених осіб підприємства, перелік їх повноважень.

3.1.2.2. Предмет Договору

3.1.2.2.1. Банк на підставі Анкети-заяви, поданої Клієнтом, здійснює розрахунково-касове обслуговування та проводить інші операції за рахунком в порядку, визначеному законодавством та цим Договором, а Клієнт зобов'язується сплачувати Банку винагороду, передбачену  чинними Тарифами Банку.

3.1.2.2.2. За наявності у Банку можливості на підставі платіжного документа, що надійшов до Банку, на суму не більше 500 гривень, у реквізитах якого зазначені 7 з 8 цифр коду ЄДРПОУ або 9 з 10 цифр ідентифікаційного номера фізичної особи-платника податків збігаються з кодом Клієнта, визначити належного одержувача, Банк здійснює зарахування цих коштів на зазначений у платіжному документі рахунок.

3.1.2.2.3. У разі надходження до Банку платіжного документа, направленого Клієнтом Банку зі своїх рахунків, відкритих в інших банках, метою якого є виконання будь-якого зобов'язання перед Банком, оплати комісійних послуг або поповнення карток для виплат, у реквізитах якого вірно зазначений номер рахунку одержувача, але невірно зазначений код ЄДРПОУ або ІПН Клієнта, Банк за наявності відповідної можливості здійснює зарахування цих коштів на зазначений у платіжному документі рахунок.

3.1.2.2.4. Розрахункові документи, що надійшли до Банку протягом операційного часу, Банк виконує в день їх надходження.

Розрахункові документи, що надійшли після операційного часу, Банк виконує наступного операційного дня.

Розрахункові документи на списання коштів з рахунків платника, що надійшли в Банк в післяопераційний час, виконуються поточним днем за наявності технічної можливості з одночасною оплатою такої послуги відповідно до тарифів Банку .

3.1.2.2.5. Банк виконує розрахункові документи відповідно до черговості передбаченої чинним законодавством України.

3.1.2.2.6. Розрахункові документи, що надійшли в Банк на виконання у вихідні та / або святкові дні, одержувачем коштів за якими є отримувач в іншому банку, приймаються до обробки в момент надходження від платника, але виконуються першим робочим днем системи електронних платежів НБУ.

3.1.2.2.7. Банк повертає без виконання розрахункові документи, якщо:

- платіжне доручення подано до Банку з порушенням законодавства України, або не може бути виконано відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку;

- при недостатності коштів або наявності обмежень на розпорядження рахунком / рахунками, сума платіжного доручення перевищує суми грошових коштів на рахунку Клієнта. При цьому, Банк повертає платіжне доручення Клієнта на третій день з дати відправки платіжного доручення.

3.1.2.2.8. Клієнт перевіряє залишок (залишки) коштів на своєму (своїх) рахунку (рахунках) станом на перше січня кожного року. У разі виявлення розбіжностей клієнт до першого лютого зобов'язаний повідомити про це в банк. У разі неотримання банком інформації про розбіжності в залишках коштів на рахунку (рахунках) клієнта протягом зазначеного терміну залишок коштів вважається підтвердженим.
 

3.1.2.2.9. Під час здійснення розрахунків можуть застосовуватись розрахункові документи в електронному вигляді.Цей Договір банківського обслуговування встановлює правила використання під час здійснення розрахункових операцій таких видів платіжних інструментів:

- меморіального ордера;

- платіжного доручення;

- платіжної вимоги;

- інкасового доручення.

3.1.2.3. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень

3.1.2.3.1. Банк платника приймає платіжне доручення до виконання в порядку передбаченому чинним законодавством України.

3.1.2.3.2. Реквізит "Призначення платежу" платіжного доручення заповнюється платником так, щоб надавати повну інформацію про платіж та документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів отримувачу. Повноту інформації визначає платник з урахуванням вимог законодавства України.

3.1.2.4. Договірне списання

3.1.2.4.1. Клієнт доручає Банку здійснювати списання винагороди за надані послуги при настанні строків платежів за Договором з поточного рахунку Клієнта у розмірі винагороди згідно Тарифів Банку ( здійснювати договірне списання).

3.1.2.4.2. Порядок оплати (для клієнтів всіх форм власності, окрім бюджетних установ): договірне списання. Списання винагороди банку проводиться з поточного рахунку Клієнта, відкритого в Банку у день надання Банком послуги або відповідно до регламенту, вказаного в Тарифах. В разі нестачі коштів несплачена частина враховується на рахунках простроченої заборгованості.

3.1.2.4.3. Порядок оплати для Клієнтів-бюджетних установ (установи або організації, які повністю утримуються за рахунок державного бюджету або місцевих бюджетів: заклади охорони здоров'я, культури і мистецтва, фізичної культури і спорту, навчальні заклади та т.і.): оплата винагороди банку проводиться Клієнтом в день надання послуги банку - на підставі складених Банком актів про надання послуг та /або виставлених рахунків на погашення заборгованості.

3.1.2.4.4. Платник у договорах банківського рахунку або інших договорах про надання банківських послуг може передбачати доручення банку на договірне списання коштів з його рахунків на користь третіх осіб або на свої рахунки, які відкриті в цьому чи іншому банку.

3.1.2.4.5. Регулярні платежі

3.1.2.4.5.1. Клієнт доручає Банку, а Банк зобов'язується здійснювати списання грошових коштів з поточного рахунку Клієнта, зазначеного у Дорученні Клієнта, сформованого в Системі “Приват24 для бізнесу” (далі - Доручення) і перераховувати кошти за реквізитами в порядку, зазначеному Клієнтом у  Дорученні.

3.1.2.4.5.2. Для здійснення регулярного платежу Клієнт формує в Системі “Приват24 для бізнесу” Доручення з інформацією для здійснення списання, яке підписує кваліфікованим електронним підписом. Надання Клієнтом підписаного Доручення та підтвердження про його прийняття Банком є підключенням Клієнта до послуги Регулярні платежі.

3.1.2.4.5.3. Для отримання послуги Клієнт надає Доручення, підписане  кваліфікованим електронним підписом, де обов'язково зазначається:

•        дата і час проведення регулярного платежу ;

•        реквізити платника;

•        реквізити отримувача;

•        сума платежу цифрами;

•         призначення платежу;

•         частота платежів - періодичність повторення регулярних перерахувань;

•     тип списання: за власні кошти або в рахунок кредитних коштів на поточному рахунку (кредитного ліміту, овердрафту); сальдо рахунку  на вказаний проміжок часу/на початок операційного дня; % від надходжень за минулий день;

•         мінімальний залишок на рахунку (за необхідності);

•         розмір проценту (за необхідності);

•        дата першого платежу;

•         дата останнього платежу.

3.1.2.4.5.4. Проведення списання на рахунки в Банку виконується щодня з 08:00 до 23:00; на рахунки в інших банках - з 08:00 до 23:00 в робочі дні протягом 30 хвилин від зазначеного часу проведення за умови достатності коштів на рахунку Клієнта. В вихідні та святкові дні відправка платежів здійснюється за регламентом НБУ в перший робочий день після вихідних. Платежі на інший банк, що припали на вихідний день, не проводяться.

3.1.2.4.5.5. Інформація про суму списання регулярного платежу вказується в Дорученні. При цьому, Клієнт у разі незгоди має можливість відключити послугу Регулярні платежі в Системі “Приват24 для бізнесу”.

3.1.2.4.5.6. Банк не несе відповідальність за невиконання Доручення Клієнта у разі неправильного зазначення або несвоєчасного повідомлення про зміну реквізитів одержувача, в разі накладення на кошти арешту відповідно до законодавства України, а також за відсутності коштів на рахунку Клієнта.

3.1.2.4.5.7. При виконанні доручення на здійснення регулярного платежу Клієнт доручає Банку утримувати винагороду, яка встановлена в тарифах Банка.

3.1.2.5. Видача готівки

3.1.2.5.1. Банк здійснює видачу готівки відповідно до умов цього Договору банківського обслуговування через каси відділень Банку та пристрої самообслуговування.

3.1.2.5.2. Отримання готівки здійснюється за умови надання в Банк заявки на отримання готівки до 13:00 годин напередодні дня отримання (умова діє у разі отримання готівки на суму, яка перевищує 50 тис. грн.).
 

Обмеження в отриманні готівки здійснюється:

- при недостатності коштів ;

- при відсутності підтверджуючих документів для здійснення операції;

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

3.1.2.5.3. Банк у разі виявлення Клієнтом під час перерахування готівки недостач або надлишків банкнот (монет) у пачках, окремих корінцях або мішечках (блоках, пакетах, роликах) уживає заходів щодо перевірки готівки і в разі підтвердження розбіжностей складає акт про розбіжності у двох примірниках, що засвідчується підписами осіб, які були присутні під час перерахування, та затверджується керівником Банка.

3.1.2.5.4. Банк виявлену Клієнтом під час перерахування готівки суму недостачі відшкодовує отримувачу готівки (юридичній або фізичній особі) з операційної каси, а її надлишок приймає до операційної каси відповідно до оформленого акта про розбіжності.

3.1.2.5.5. Якщо готівка не була перерахована Клієнтом у приміщенні Банку під контролем працівника Банку, то претензії від Клієнта щодо відшкодування недостачі не приймаються.

3.1.2.6. Внесення грошової виручки

3.1.2.6.1. Внесення грошової виручки здійснюється через каси відділень Банку та пристрої самообслуговування.

3.1.2.6.2. Грошова виручка повинна вноситися Довіреною особою Клієнта, або особами, які мають право розпоряджатися рахунками

3.1.2.6.3. Умови прийому грошової виручки в касах Банку:

3.1.2.6.3.1. Уповноважена особа Клієнта може здійснити операцію внесення грошової виручки в будь-якому відділенні Банку.

3.1.2.6.3.2. Банк стягує комісію за внесення грошової виручки відповідно до тарифів Банку на день здійснення операції з одержувача коштів.

3.1.2.6.4. Умови прийому грошової виручки в пристроях самообслуговування Банку:

3.1.2.6.4.1. Довірена особа Клієнта або особа, яка має право розпоряджатися рахунками  можуть здійснити операцію внесення грошової виручки в будь-якому пристрої самообслуговування Банку.

3.1.2.6.4.2. Регламент зарахування виручки на рахунок Клієнта:

- торгова виручка, внесена через касу Банку до 17:45, зараховується поточним днем;

- торгова виручка, внесена через ТСО до 21:00, зараховується поточним днем.

3.1.2.6.5. Через пристрої самообслуговування Банку грошова виручка може вноситися тільки на рахунок Клієнта, відкритий в Банку.

3.1.2.6.6. У пристрій самообслуговування можна вкладати купюри тільки в гривні і номіналом обумовленим кожним пристроєм. Можуть бути обмеження по прийнятої сумі при різного ступеня наповненості терміналу готівкою.

3.1.2.6.7. При наявності збійної операції (грошова виручка не зарахована на рахунок Клієнта) Клієнт звертається в контакт-центр Банку. Сума грошових коштів по збійної операції зараховується Банком до 5 банківських днів. За зверненням Клієнта (звернення приймаються від особи, яка має право розпоряджатися рахунками(підприємця) / уповноваженої особи Клієнта, яка вчинила операцію) можливо прискорити процес зарахування коштів на рахунок Клієнта. Після зафіксованого звернення Клієнта, Банк здійснює дострокове зарахування грошової виручки по збійної операції на рахунок протягом одного банківського дня. Якщо після інкасації пристрою самообслуговування, в якому за зверненням Клієнта була збійна операція, виявлено відсутність грошових коштів, які вносив Клієнт, то Клієнт доручає Банку списати суму (здійснити договірне списання) неналежно зарахованих коштів з рахунку на який було здійснено дострокове зарахування. За відсутності достатньої суми на рахунку Клієнта Банк має право списати дану суми з будь-якого іншого рахунку Клієнта (здійснити договірне списання).

3.1.2.6.8. Банк приймає обраний клієнтом графік здачі готівкової виручки до каси, розроблений згідно з діючим законодавством про ведення касових операцій у національній валюті в Україні.

3.1.2.7. Фінансовий контролер

3.1.2.7.1. Порядок подачі Клієнтом розрахункових документів та виконання їх Банком поширює свою дію у випадках, коли сума розрахункового документа, який Банк приймає до виконання в межах цього Договору банківського обслуговування, дорівнює встановленому Матрицею повноважень ліміту фінансового контролера на підтвердження розрахункового документа (за умов наявності встановленого мобільного додатку “Фінансового контролера” до часу отримання цього розрахункового документа Банком).

3.1.2.7.2. Розрахунковий документ, який надається Клієнтом в Банк з використанням системи дистанційного банківського обслуговування, повинен бути узгоджений фінансовим контролером Клієнта в установленому п. 3.1.2.7.3. цього Договору банківського обслуговування порядку.

3.1.2.7.3. Після отримання Банком розрахункового документа, Банк відразу ж направляє фінансовому контролеру Клієнта повідомлення у мобільному додатку «Фінансовий контролер» про наявність розрахункових документів, які вимагають підтвердження виконання.

Фінансовий контролер Клієнта після отримання повідомлення від Банку повинен прийняти рішення про виконання, або відмовити у виконанні Банком розрахункового документа шляхом прийняття відповідного рішення в мобільному додатку.

У разі отримання Банком від Фінансового контролера в установленому цьому Договорі банківського обслуговування порядку відмови у виконанні розрахункового документа, розрахунковий документ вважається таким, що підлягає виконанню Банком до 16:30 наступного робочого дня в разі, якщо він не буде відкликаний Клієнтом до цього часу через системи дистанційного банківського обслуговування.

Спори щодо відмови Фінансового контролера у виконанні Банком розрахункового документа вирішуються між Клієнтом і Фінансовим контролером самостійно без участі та залучення Банку. Банк не може бути притягнутий до якого-небудь виду відповідальності, або обов'язку відшкодувати будь-які збитки або упущену Клієнтом вигоду за невиконання розрахункового документа в такому випадку.

У разі, якщо Фінансовим контролером не відмовлено у виконанні Банком розрахункового документа, або не прийнято рішення про його виконання у мобільному додатку протягом зазначеного в даному пункті строку, розрахунковий документ вважається таким, що підлягає виконанню, що не вимагає яких-небудь додаткових погоджень з Фінансовим контролером, і буде виконаний Банком наступного робочого дня не пізніше 16:30 незалежно від подальшого рішення фінансового контролера по виконанню розрахункового документа разі, якщо він не буде відкликаний Клієнтом до цього часу через системи дистанційного банківського обслуговування.

Банк не несе відповідальності за технічні збої операторів мобільного зв'язку, або інші причини, по яких Фінансовий контролер не зміг своєчасно прийняти рішення про виконання, або відмовити у виконанні Банком розрахункового документа в мобільному додатку.

3.1.2.7.4. У разі отримання Банком від Фінансового контролера Клієнта підтвердження через мобільний додаток виконання розрахункового документа, Банк приймає розрахунковий документ Клієнта до виконання з урахуванням режиму роботи системи електронних платежів НБУ.

3.1.2.7.5. Клієнт зобов'язується за допомогою системи віддаленого доступу Системи  «Приват 24 для Бізнесу» внести в Матрицю повноважень Фінансового контролера в порядку, передбаченому цим Договором банківського обслуговування.

3.1.2.8. Права та обов'язки Сторін

3.1.2.8.1. Клієнт має право:

3.1.2.8.1.1. Клієнт/Платник має право зазначати в платіжному дорученні дату валютування в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.1.2.8.2. Банк має право:

3.1.2.8.2.1. Банк має право використовувати кошти на рахунку Клієнта, гарантуючи його право безперешкодно розпоряджатися цими коштами. Нарахування відсотків на залишки вільних коштів на рахунку Клієнта (розміри, порядок оплати і терміни) здійснюється відповідно до діючих тарифів Банку на розрахункове і касове обслуговування Клієнта.

3.1.2.8.2.2. Банк має право списувати кошти з усіх поточних (карткових) рахунків Клієнта в іноземній і національній валюті у розмірі, еквівалентному сумі винагороди, відповідно до тарифів, термінів і порядку оплати, передбачених тарифами Банку (здійснювати договірне списання) і здійснювати продаж іноземної валюти на Міжбанківському валютному ринку України (за курсом на Міжбанківському валютному ринку України для цієї операції на дату її здійснення) з відшкодуванням Банку витрат на сплату зборів, комісій і вартості наданих послуг. При цьому Клієнт доручає Банку оформити заявку на продаж іноземної валюти на Міжбанківському валютному ринку України від імені Клієнта, оформляючи меморіальний ордер у межах сум, які підлягають сплаті Банку за цим Договором, відповідно до діючих тарифів Банку, термінів і порядку оплати, передбачених чинними тарифами Банку (здійснювати договірне списання як за рахунок власних коштів Клієнта так і за рахунок кредитних коштів Банка).

3.1.2.8.2.3. Банк має право не проводити платежі у вигляді добровільних внесків на користь рахунків виборчих фондів, здійснення яких заборонено чинним законодавством України.

3.1.2.8.2.4. При зверненні Клієнта, якому було надано незадовільне обслуговування або заподіяні незручності у зв'язку із збоєм в роботі банківських систем, Банк може на свій розсуд надавати Клієнтам право обслуговуватися на пільгових умовах (Sorry - бонус). Sorry - бонус надається за результатами взаємовідносин між Банком і Клієнтом. Sorry - бонусом можуть виступати послуги та продукти Банку, що надаються на пільгових умовах (від безкоштовної карти рівня Gold до підвищення класу корпоративної картки Клієнта та інші). Банк в односторонньому порядку приймає рішення про вибір виду та розміру, що надаються Клієнтам Sorry - бонусів.

3.1.2.8.2.5. Банк має право зупинити обслуговування Клієнта за наявності заборгованості по сплаті комісії за попередніми операціями до повного погашення заборгованості.

3.1.2.8.3. Клієнт зобов'язаний:

3.1.2.8.3.1. Негайно, не пізніше наступного дня Клієнт повідомляє у Банк про усі помічені помилки у виписках по рахунку(-ах) і в інших документах або про невизнання (непідтверджені) підсумкового сальдо по рахунку(-ах), а у випадку помилкового перерахування коштів на рахунок Клієнта – протягом трьох робочих днів від дати надходження від Банку повідомлення повернути Банку еквівалентну суму грошей.

3.1.2.8.4. Банк зобов'язаний:

3.1.2.8.4.1.Банк отримувача зобов'язаний зараховувати на рахунки своїх Клієнтів кошти, що надійшли за електронними розрахунковими документами, перевіряти відповідність номера рахунку отримувача і його коду, що зазначені в електронному розрахунковому документі, зараховувати кошти на рахунок отримувача та здійснювати обслуговування в порядку, передбаченому чинним законодавством та нормативно-правовими актами.

3.1.2.8.4.2. Банк зобов'язаний зберігати таємницю операцій по рахунку (рахунках) Клієнта. Без згоди Клієнта відомості третім особам з питань здійснення операцій по рахунку (рахунках) можуть бути надані тільки у випадках, передбачених чинним законодавством України.

3.1.2.9. Відповідальність Сторін

3.1.2.9.1. Сторони несуть відповідальність за належне виконання своїх обов'язків відповідно до законодавства України та умов цього Договору.

3.1.2.9.2. Банк не несе відповідальності за збої в роботі пошти, Інтернету, мереж зв'язку, що виникли з незалежних від Банку причин та спричинили несвоєчасне отримання або неотримання Клієнтом повідомлень Банку і виписок по Рахунках.

3.1.2.9.3. Банк не несе відповідальності у випадку, якщо інформація про рахунки Клієнта, Карту, контрольну інформацію Клієнта, відправленому в SMS – повідомленні ПіН – коді, Ідентифікаторі користувача, паролях системи ПК “Приват24 для бізнеса” або проведених Клієнтом операціях стане відомо іншим особам внаслідок не сумлінного виконання Клієнтом умов їхнього зберігання і використання та/або прослуховування або перехоплення інформації у каналах зв'язку під час використання цих каналів.

3.1.2.9.4. Банк не несе відповідальність за зобов'язаннями Клієнта.

3.1.2.9.5. Відповідальність Банку перед Клієнтом обмежується документально підтвердженим реальним збитком, що виник у Клієнта внаслідок неправомірних дій або бездіяльності Банку, який діє навмисно або з грубою необережністю. За жодних умов Банк не несе відповідальності перед Клієнтом за будь-які непрямі, побічні або випадкові збитки або збиток (у тому числі упущену вигоду), навіть у випадку, якщо він був сповіщений про можливість виникнення таких збитків або збитку.

3.1.2.9.6. Клієнт несе відповідальність у повному обсязі за всі операції супроводжуються авторизацією, до моменту письмової заяви Клієнта про блокування картки / рахунку / на рух коштів, номера мобільного телефону на надання банківських послуг.

3.1.2.9.7. Клієнт відповідає за усі операції в повному обсязі, здійснені у підрозділах Банку, через пристрої самообслуговування, систему MobileBanking, Систему «Приват-24» з використанням передбачених цими Умовами засобів його ідентифікації та аутентифікації.

3.1.2.9.8. Клієнт несе відповідальність перед Банком за збиток і витрати, понесені Банком внаслідок порушення Клієнтом умов чи положень Договору або законодавчих чи нормативних актів.

3.1.2.9.9. У разі застосування до Банку санкцій внаслідок помилкових дій Клієнта, порушення Клієнтом будь-якої з умов цього Договору та додатків, які є його невід'ємною частиною, Клієнт зобов'язується відшкодувати усі заподіяні Банку внаслідок цього збитки у повному обсязі.

3.1.2.9.10. Клієнт несе відповідальність за всі операції, що проводяться Клієнтом та/або третіми особами з відома або без відома Клієнта при використанні мобільних додатків для здійснення фінансових операцій, у тому числі в випадку, якщо програмне забезпечення та/або Мобільний пристрій Клієнта, з використанням яких здійснюється доступ до даних послуг булі модифіковані, що порушує угоду користувача, укладена між Клієнтом і виробником програмного забезпечення та / або мобільного пристрою, а також у разі якщо на мобільному пристрої був активований режим для розробників.

3.1.2.9.11. Банк не несе відповідальності перед Клієнтом, Довіреними особами Клієнта, його контрагентами за будь-які утримання, санкції, обмеження та інші негативні наслідки щодо рахунків, грошових коштів та операцій за рахунками, якщо такі наслідки пов‘язані із виконанням вимог FATCA з боку Податкової служби США, банків-кореспондентів та інших осіб, що приймають участь в переказах, а також за будь-які пов’язані з цим збитки, витрати, моральну шкоду та/або неотримані доходи.

3.1.2.10. Строк дії договору. Порядок розгляду спорів. Внесення змін, розірвання і припинення Договору.

3.1.2.10.1. Цей Договір укладено на невизначений строк, набуває чинності з дня його підписання обома Сторонами та припиняє свою дію відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства.

3.1.2.10.2. Цей Договір може бути розірваний в порядку та на підставах, визначених підрозділом 1.1.8. цього Договору.

3.1.2.10.3. Банк надає Клієнту пропозиції щодо зміни істотних умов Договору у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення повідомлення Клієнту, а саме: шляхом направлення повідомлень електронною поштою або у Системі «Приват24 для бізнесу» або повідомлення у месенджерах не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати, з якої застосовуватимуться зміни. Зміни до Договору є погодженими Клієнтом та не потребують укладення додаткових угод, якщо до дати, з якої вони застосовуватимуться, Клієнт письмово не повідомить Банк про розірвання Договору.

3.1.2.10.4. Сторони узгодили, що Клієнт має право змінити поточний тариф за користування послугою розрахунково-касового обслуговування в Системі «Приват24 для бізнесу» за умови надання Банком такої можливості, виходячи із тарифів, запропонованих Банком. При цьому Сторони узгодили, що така зміна тарифів є погодженою Сторонами та не потребує укладення додаткових угод.

3.1.2.10.5. Без згоди Банку Договір не може бути розірваний з ініціативи Клієнта за умови наявності у Клієнта заборгованості перед Банком.

3.1.2.10.6. Банк має право вимагати розірвання Договору:

- у разі незгоди Клієнта із запропонованими Банком змінами до Тарифів;

- в інших випадках, визначених чинним законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

3.1.2.11. Інші умови

3.1.2.11.1. Сторони домовились, що спосіб отримання примірника Договору та додатків до нього встановлено в Анкеті-заяві приєднання.

3.1.2.11.2. Щодо будь-яких інших питань, не врегульованих цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

Тарифи

№ тарифу Бізнес Назва послуги Тариф Примітка
1 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Відкриття поточних, карткових, спец. рахунків корпоративним клієнтам (за усі рахунки)* У відділенні банку - 100,00 грн для ФОП, - 150,00 грн для юридичних осіб. Онлайн* на сайті банку - не тарифікується * Самостійне відкриття рахунку онлайн на сайті Банку: -pb.ua/jur виберіть «Для юридичних осіб» натисніть «Відкрити рахунок онлайн») -pb.ua/fop виберіть «Для підприємців» натисніть «Відкрити рахунок онлайн»); Термін оплати: за фактом надання послуги
2 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Закриття рахунків окремо не тарифікується
3 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Відкриття депозитних рахунків окремо не тарифікується
4 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Проведення безготівкового платежу з використанням систем віддаленого доступу в національній валюті по системі Банку* окремо не тарифікується * Входить у вартість проведення розрахунків за поточними рахунками
7 Малий та Середній Бізнес / Бізнес крупних та VIP-клієнтів Проведення безготівкового платежу в національній валюті з використанням систем віддаленого доступу на рахунки в інших банках (фін. установах) протягом операційного дня* 2,00 грн за платіж * Комісія стягується в т.ч. за: ● платежі по спец. рахунках; ● платежі по депозитних рахунках; ● гарантовані платежі; ● платежі з позичкового рахунку.; *тариф діє до закінчення карантину; Термін оплати: за фактом надання послуги
8 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Переказ безготівкових коштів в національній валюті з рахунку корпоративного клієнта на регулярній основі відповідно до договору (договірне списання) на рахунок в Приватбанку* окремо не тарифікується * Регламент: за умови достатності коштів протягом 30 хвилин від зазначеного часу проведення.; Термін оплати: за фактом надання послуги
9 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Переказ безготівкових коштів в національній валюті з рахунку корпоративного клієнта на регулярній основі відповідно до договору (договірне списання) на рахунок в іншому банку* 5,00 грн за платіж * Регламент: за умови достатності коштів протягом 30 хвилин від зазначеного часу проведення.; Термін оплати: за фактом надання послуги
10 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Проведення платежів в національній валюті в післяопераційний час на рахунок в Приватбанку окремо не тарифікується Термін оплати: за фактом надання послуги
11 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Проведення платежів в національній валюті в післяопераційний час на рахунок в іншому банку* окремо не тарифікується * Плата за послуги стягується додатково до тарифу за проведення платежу. ** Тариф не стягується: - при проведенні платежів по договірному списанню в автоматичному режимі; - при проведенні платежів на рахунки Казначейства (платежі до бюджету). Тариф стягується за часом проведення платежу, незалежно від часу відправлення платежу Клієнтом; Термін оплати: за фактом надання послуги
12 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Тарифний пакет «Легкий старт»* Проведення розрахунків по рахунках клієнта у національній валюті з використанням систем віддаленого доступу, незалежно від кількості відкритих рахунків 25,00 грн на місяць** * Не підключається новим клієнтам ** Тариф стягується при наявності клієнтських операцій; Термін оплати: не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за оплачуваним.
14 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Тарифний пакет «Благодійний» 1. Відкриття рахунку 2. Проведення розрахунків по рахунках клієнта в національній валюті з використанням систем віддаленого доступу, незалежно від кількості відкритих рахунків 1. окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Благодійний» 2. окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Благодійний» * Тариф стягується при наявності клієнтських операцій; Термін оплати: за фактом надання послуги
15 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Проведення розрахунків по рахунках клієнта у національній валюті з використанням систем віддаленого доступу, незалежно від кількості відкритих рахунків*: - 100,00 грн в місяць** для ФОП - 150,00 грн в місяць** для юридичних осіб * Тариф стягується при наявності в поточному місяці видаткових операцій по рахунках клієнтів. Рухом за рахунком не є: - зарахування банком відсотків за залишками на рахунку і по депозитах, - операції зі списання банком комісій, - списання коштів банком на рахунок кредиторської заборгованості за недіючими рахунками, - списання коштів банком на арештований рахунок цього ж клієнта). Плата за обслуговування рахунків стягується з рахунку з більш ранньою датою відкриття. ** Термін оплати: не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за оплачуваним.
16 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Проведення розрахунків по рахунках клієнта у національній валюті без використання систем віддаленого доступу, незалежно від кількості відкритих рахунків*: - 100,00 грн в місяць** для ФОП - 150,00 грн в місяць** для юридичних осіб * Тариф стягується при наявності в поточному місяці руху коштів по рахунках клієнтів. Рухом за рахунком не є: - зарахування банком відсотків за залишками на рахунку і по депозитах, - операції зі списання банком комісій, - списання коштів банком на рахунок кредиторської заборгованості за недіючими рахунками, - списання коштів банком на арештований рахунок цього ж клієнта). Плата за обслуговування рахунків стягується з рахунку з більш ранньою датою відкриття. ** Термін оплати: не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за оплачуваним.
17 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Вартість обслуговування кожного неактивного рахунку* 100,00 грн на місяць * Тариф стягується за обслуговування рахунку за відсутності клієнтських операцій на протязі 12 місяців але не більше суми позитивного залишку; Термін оплати: не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за оплачуваним.
18 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Нарахування відсотків по залишкам на поточних рахунках* 0,00% *Для юридичних осіб-резидентів (крім приватних підприємців); Термін оплати: відповідно до договору
19 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Проведення платежу клієнта в національній валюті за рахунок надходжень на рахунок (у тому числі готівкового) поточним днем* окремо не тарифікується * Тариф стягується тільки при проведенні платежів за межі системи Приватбанку; Термін оплати: за фактом надання послуги
20 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Прийом готівкових платежів для зарахування на рахунок юридичної особи (підприємця) в якості поповнення статутного фонду з подальшим зарахуванням на рахунок даного Клієнта, відкритий в будь-якій філії (відділенні) Банку 0,10% від суми платежу плюс 30,00 грн. Термін оплати: за фактом надання послуги
21 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Прийом грошової виручки/інших платежів від уповноважених ідентифікованих представників юридичних осіб та підприємців у ТСО, АТМ з подальшим зарахуванням на рахунок даного Клієнта, відкритий в будь-якій філії (відділенні) Банку* 0,05% від суми, min 10 грн *В ТСО, АТМ приймаются купюри номіналом від 10,00 грн; Термін оплати: за фактом надання послуги
22 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Видача готівкових грошових коштів з каси банку 4,00% від суми Послуга не надається; Термін оплати: за фактом надання послуги
23 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Видача готівкових грошових коштів в день замовлення без попереднього бронювання * 100,00 грн * Послуга не надається. Додатково до п. Видача готівкових грошових коштів з каси банку; Термін оплати: за фактом надання послуги
24 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Оформлення чекової грошової книжки 100 грн Послуга не надається; Термін оплати: за фактом надання послуги
25 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Надання довідки про проходження електронного документа в національній валюті на вимогу клієнта 1,00 грн Термін оплати: за фактом надання послуги
26 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Оформлення клієнту довідки про поточний стан рахунку, за 1 док-т У відділенні банку: 50,00 грн У Приват24 Бізнес: окремо не тарифікується Термін оплати: за фактом надання послуги
27 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Видача клієнту виписки (період виписки в одному документі - не більше 31 дня) окремо не тарифікується Термін оплати: за фактом надання послуги
28 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Видача клієнту платіжного документа на паперовому носії У відділенні банку: 10,00 грн за 1 документ У Приват24 Бізнес: окремо не тарифікується Термін оплати: за фактом надання послуги
29 Малий та Середній Бізнес / Бізнес крупних та VIP-клієнтів Надання довідки про розрахунки з певним контрагентом (період в одній довідці - не більше 31 дня) У відділенні банку: 50,00 грн Термін оплати: за фактом надання послуги
30 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Оформлення довідки з архіву про стан рахунку, за 1 документ за поточний рік У відділенні банку: 100,00 грн У «Приват24 Бізнес»: окремо не тарифікується Термін оплати: за фактом надання послуги
31 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Оформлення довідки з архіву про стан рахунку, за 1 документ за минулі періоди У відділенні банку: 200,00 грн У «Приват24 Бізнес»: окремо не тарифікується Термін оплати: за фактом надання послуги
32 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Користування послугою інформування через SMS або мобільний додаток «Приват24» (інформація про залишок і рух коштів) SMS-сервіс (направляється через SMS): - всі (від 0,01 грн) – 75 грн (за кожний підключений телефон); 100,01грн - 1000,00 - 25 грн (за кожний підключений телефон) * Входить у вартість проведення розрахунків за поточними рахунками.; Термін оплати: не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за оплачуваним
33 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Надання довідки власникові рахунку про підтвердження сплати статутного фонду У відділенні банку: 20,00 грн У «Приват24 Бізнес»: окремо не тарифікується Термін оплати: за фактом надання послуги
34 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Перевірка наданих клієнтом нових документів з подальшим внесенням змін до юридичному справі 50,00 грн Термін оплати: за фактом надання послуги
35 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Надання комплексної довідки за запитами аудиторських або інших компаній, що стосуються інформації по рахунках клієнтів, оборотам, кредитами, депозитами і т. п. У відділенні банку: 500,00 грн Термін оплати: за фактом надання послуги
36 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Надання довідки про відсутність позикової заборгованості У відділенні банку: 50,00 грн У «Приват24 Бізнес»: окремо не тарифікується Термін оплати: за фактом надання послуги
37 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Надання довідки про стан позичкової заборгованості У відділенні банку: 150,00 грн У Приват24 для бізнесу: 50,00 грн Термін оплати: за фактом надання послуги
38 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Комісія за обслуговування поточного рахунку(ів) Клієнта, щодо якого встановлено неприйнятно високий рівень ризику 17% стягується щомісячно (в останній день місяця) протягом шести місяців у розмірі щомісячного платежу від суми коштів, що знаходилась на рахунку(ах) Клієнта на 31 день від дня направлення повідомлення Клієнту про розірвання договору та закриття рахунку, при цьому в шостий місяць сплати комісії вона дорівнює залишку коштів на рахунку (ах) Клієнта.
39 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Тарифний пакет “IT-expert”* 1. Відкриття рахунку (на сайті банку і у відділенні); 2. Проведення розрахунків по рахунках клієнта у національній валюті з використанням систем віддаленого доступу, незалежно від кількості відкритих рахунків; 3. Перерахування на особисту картку для виплат (через "Приват24 Бізнес"); 4. Платежі до бюджету (податки, тощо); 5. Платежі на інші банки; 6. Картки рівня Gold, Platinum, Premium залежно від суми обігу 7. Валютообмін 8. SWIFT-платежі 1. окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «IT-expert» 2. 50** грн на місяць; 3. 0,35%; 4. окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «IT-expert» 5. 3** грн; 6. окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «IT-expert» 7. окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «IT-expert» 8. 25 USD/EUR * Підключається новим клієнтам IT-галузі - автоматично при відкритті рахунку (діючим клієнтам через подачу заявки). Клієнти IT - це підприємці, які займаються на ринку розробкою програмного забезпечення, додатків ігор тощо.Основним ідентифікатором клієнтів IT є один з наступних видів діяльності (основний КВЕД): - 58.21 Видання комп'ютерних ігор; - 58.29 Видання іншого програмного забезпечення; - 62.01 Комп'ютерне програмування; - 62.02 (72.10.0) Консультування з питань інформатизації; - 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем; - 63.11 Обробка даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; - 72.21.0 Розроблення стандартного програмного забезпечення; - 72.22.0 Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення; - 72.40.0 Діяльність, пов'язана з базами даних; - 62.03 Діяльність із керування комп’ютерним устаткуванням; -63.12 Вебпортали; - 72.60.0 Інша діяльність у сфері інформатизації; - 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну; - 74.20 Діяльність у сфері фотографії. ** Якщо з 25-го числа минулого місяця до 25-го числа поточного місяця витратити від 5 000 грн у торгово-сервісних підприємствах або інтернет-магазинах з будь-якої бізнес карти або особистої карти, то РКО за поточний місяць – безкоштовно, платежі в інший банк – безкоштовно наступного місяця.; Термін оплати: відповідно до терміну кожного тарифу Умов та Правил
40 Малый и Средний бизнес Тарифний пакет "Інкубатор" *. БЕЗКОШТОВНО на перші 6 місяців: - відкриття рахунку (на сайті банку і в відділенні); - щомісячне обслуговування; - зарахування за зарплатними проектами в «Приват24 для бізнесу». Окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Інкубатор» * Умови підключення: - реєстрація приватного підприємця або юридичної особи - не більше 6 місяців з дати відкриття рахунку; - відсутність в минулому реєстрації як фізичної особи - підприємця та зв'язків засновників / бенефіціарів з юридичними особами; - не менше 2 активних зарплатних карт. - наявність мінімум одного зарахування за зарплатним проектом в місяць за який знімається комісія за обслуговування рахунку; Термін оплати: відповідно до терміну кожного тарифу Умов та Правил
41 Малий і Середній бізнес Тарифний план “Бюджет”* Відкриття поточних, карткових, спец. рахунків корпоративним клієнтам (за усі рахунки) Окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Бюджет» * Для бюджетних організацій (установи або організації, які повністю утримуються за рахунок державного бюджету або місцевих бюджетів: заклади охорони здоров'я, культури і мистецтва, фізичної культури і спорту, навчальні заклади та т.і.) при наявності активного зарплатного проекту (кількість карт в проекті не обмежена). Якщо немає зарплатного проекту, то тариф стандартний.; Термін оплати: за фактом надання послуги
42 Малий і Середній бізнес Тарифний план “Бюджет”* Проведення розрахунків по рахунках клієнта у національній валюті з використанням систем віддаленого доступу, незалежно від кількості відкритих рахунків ** Окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Бюджет» * Для бюджетних організацій (установи або організації, які повністю утримуються за рахунок державного бюджету або місцевих бюджетів: заклади охорони здоров'я, культури і мистецтва, фізичної культури і спорту, навчальні заклади та т.і.) при наявності активного зарплатного проекту (кількість карт в проекті не обмежена). Якщо немає зарплатного проекту, то тариф стандартний. ** Тариф стягується при наявності в поточному місяці руху коштів по рахунках клієнтів. Рухом за рахунком не є: - зарахування банком відсотків за залишками на рахунку і по депозитах, - операції зі списання банком комісій, - списання коштів банком на рахунок кредиторської заборгованості за недіючими рахунками, - списання коштів банком на арештований рахунок цього ж клієнта). Плата за обслуговування рахунків стягується з рахунку з більш ранньою датою відкриття. *** Термін оплати: не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за оплачуваним.
43 Малий і Середній бізнес Тарифний план “Бюджет”* Проведення безготівкового платежу в національній валюті з використанням систем віддаленого доступу на рахунки в інших банках (фін. установах) протягом операційного дня ** 1,00 грн. за платіж * Для бюджетних організацій (установи або організації, які повністю утримуються за рахунок державного бюджету або місцевих бюджетів: заклади охорони здоров'я, культури і мистецтва, фізичної культури і спорту, навчальні заклади та т.і.) при наявності активного зарплатного проекту (кількість карт в проекті не обмежена). Якщо немає зарплатного проекту, то тариф стандартний. **Комісія стягується в т.ч. за: ● платежі по спец. рахунках; ● платежі по депозитних рахунках; ● гарантовані платежі; ● платежі з позичкового рахунку.; Термін оплати: за фактом надання послуги
44 Малий і Середній бізнес Надання довідки власникові рахунку про відкриття, наявність рахунків У відділенні банку: 50,00 грн (окремо не тарифікується - протягом 3 днів з дати відкриття рахунку) У П«Приват24 Бізнес»: окремо не тарифікується Термін оплати: за фактом надання послуги
45 Малий і Середній бізнес Надання довідки власникові рахунку про закриття рахунків У відділенні банку: 100,00 грн (окремо не тарифікується - протягом 3 днів з дати закриття рахунку) У «Приват24 Бізнес»: окремо не тарифікується Термін оплати: за фактом надання послуги
46 Малий і Середній бізнес Тарифний план "Медзаклади" *: 1. Відкриття рахунку 2. Проведення розрахунків по рахунках клієнта в національній валюті з використанням систем віддаленого доступу, незалежно від кількості відкритих рахунків 3. Проведення безготівкового платежу в національній валюті з використанням систем віддаленого доступу на рахунки в інших банках (фін. установах) протягом операційного дня 4. Прийом грошової виручки / інших платежів від уповноважених ідентифікованих представників юридичних осіб у всіх каналах 5. Комісія за проведення платежу з поточного рахунку, корпоративних карток та карток "Ключ до рахунку" на картку для виплат, за нецільове поповнення в рамках зарплатного проекту, на інтернет-картки 1. окремо не тарифікується, входить до вартості тарифного плану “Медзаклади” 2. 50 грн в місяць 3. 1,50 за 1 платіж 4. окремо не тарифікується, входить до вартості тарифного плану “Медзаклади” 5. окремо не тарифікується, входить до вартості тарифного плану “Медзаклади” * Для підприємств з комунальною формою власності та КВЕД -85.11.1 Діяльність лікарняних закладів -86.10 Діяльність лікарняних закладів; Термін оплати: відповідно до терміну кожного тарифу Умов та Правил
47 Малий і Середній бізнес Тарифний план "Аптеки" 1. Проведення безготівкового платежу в національній валюті з використанням систем віддаленого доступу на рахунки в інших банках (фін. установах) протягом операційного дня 2. Прийом грошової виручки / інших платежів від уповноважених ідентифікованих представників юридичних осіб у всіх каналах 3. Інкасація торгової точки 1. 1 грн за 1 платіж 2. окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Аптеки» 3. умови інкасації торгових точок описані у розділі 3.9.1.Інкасація для клієнтів Для підприємств з КВЕД :47.73; 47.74; 46.46; 52.31.0; 52.32.0; 51.46.0 * обов’язкове використання продуктів : -поточний рахунок -еквайрінг -зарплатний проект -договір поруки -подана електронна звітність до банку; Термін оплати: відповідно до терміну кожного тарифу Умов та Правил
48 Малий і Середній бізнес Тарифний план “ОСББ і ЖБК” 1. Відкриття рахунку 2. Проведення розрахунків по рахунках клієнта в національній валюті з використанням систем віддаленого доступу, незалежно від кількості відкритих рахунків 1. Окремо не тарифікується. входить до вартості тарифу «ОСББ і ЖБК» 2. Окремо не тарифікується. входить до вартості тарифу «ОСББ і ЖБК» - окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Бізнес Старт»** для ФОП; - окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Бізнес Старт»** для юридичних осіб. * тариф діє протягом 6 місяців за умови користування послугами зарплатний проект Прийом платежів за допомогою QR коду / договір на прийом платежів; Термін оплати: відповідно до терміну кожного тарифу Умов та Правил
49 Малий і Середній бізнес Прийом готівкових платежів для зарахування на рахунок юридичної особи (підприємця) в якості поповнення фінансової допомоги / безвідсоткового кредитування (фінансування) з подальшим зарахуванням на рахунок даного Клієнта, відкритий в будь-якій філії (відділенні) Банку - 4% від суми платежу min 100,00 грн. 4% від суми платежу, але не менше 100,00 грн Термін оплати: за фактом надання послуги
50 Малий і Середній бізнес Приймання грошової виручки / інших платежів від уповноважених ідентифікованих представників юридичних осіб та підприємців у касі з подальшим зарахуванням на рахунок даного Клієнта, відкритий у будь-якій філії (відділенні) Банку* 0,1% від суми, min 30 грн Термін оплати: за фактом надання послуги
51 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Тарифний пакет “Бізнес Старт”: Плата за користування пакетом* - 125,00 грн в місяць** для ФОП; - 175,00 грн в місяць** для юридичних осіб. *Тариф стягується при наявності в поточному місяці видаткових операцій по рахунках клієнтів. Рухом за рахунком не є: - зарахування банком відсотків за залишками на рахунку і по депозитах, - операції зі списання банком комісій, - списання коштів банком на рахунок кредиторської заборгованості за недіючими рахунками, - списання коштів банком на арештований рахунок цього ж клієнта). Плата за обслуговування рахунків стягується з рахунку з більш ранньою датою відкриття. ** Термін оплати: не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за оплачуваним.
52 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Тарифний пакет “Бізнес Старт”: Проведення розрахунків по рахунках клієнта у національній валюті з використанням систем віддаленого доступу, незалежно від кількості відкритих рахунків* - окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Бізнес Старт»** для ФОП; - окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Бізнес Старт»** для юридичних осіб. * Тариф стягується при наявності в поточному місяці руху коштів по рахунках клієнтів. Рухом за рахунком не є: - зарахування банком відсотків за залишками на рахунку і по депозитах, - операції зі списання банком комісій, - списання коштів банком на рахунок кредиторської заборгованості за недіючими рахунками, - списання коштів банком на арештований рахунок цього ж клієнта). Плата за обслуговування рахунків стягується з рахунку з більш ранньою датою відкриття. ** Термін оплати: не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за оплачуваним.
53 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Тарифний пакет “Бізнес Старт”: Проведення розрахунків по рахунках клієнта у національній валюті без використання систем віддаленого доступу, незалежно від кількості відкритих рахунків* - окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Бізнес Старт»** для ФОП; - окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Бізнес Старт»** для юридичних осіб. * Тариф стягується при наявності в поточному місяці руху коштів по рахунках клієнтів. Рухом за рахунком не є: - зарахування банком відсотків за залишками на рахунку і по депозитах, - операції зі списання банком комісій, - списання коштів банком на рахунок кредиторської заборгованості за недіючими рахунками, - списання коштів банком на арештований рахунок цього ж клієнта). Плата за обслуговування рахунків стягується з рахунку з більш ранньою датою відкриття. ** Термін оплати: не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за оплачуваним.
54 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Тарифний пакет “Бізнес Старт”: Переказ безготівкових коштів в національній валюті з рахунку корпоративного клієнта на регулярній основі відповідно до договору (договірне списання) на рахунок в іншому банку * 3,00 грн за платіж * Регламент: за умови достатності коштів протягом 30 хвилин від зазначеного часу проведення.; Термін оплати: за фактом надання послуги
55 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Тарифний пакет «Бізнес Старт»: приймання грошової виручки / інших платежів від уповноважених ідентифікованих представників юридичних осіб та підприємців через ТСО й АТМ із подальшим зарахуванням на рахунок даного Клієнта, відкритий у будь-якій філії (відділенні) Банку* 0,05% від суми, min 5 грн * В ТСО, АТМ приймаются купюри номіналом від 10,00 грн; Термін оплати: за фактом надання послуги
56 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Тарифний пакет “Бізнес Старт”: Прийом грошової виручки / інших платежів від уповноважених ідентифікованих представників юридичних осіб та підприємців у касі з подальшим зарахуванням на рахунок даного Клієнта, відкритий в будь-якій філії (відділенні) Банку 0,1% від суми, min 20 грн Термін оплати: за фактом надання послуги
57 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Тарифний пакет “Бізнес Старт”: Відкриття поточних, карткових, спец. рахунків корпоративним клієнтам (за всі рахунки)* У відділенні банку - 100 грн. для ФОП; - 150 грн. для юр. осіб. Онлайн* на сайті банку: окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Бізнес Старт». * Самостійне відкриття рахунку онлайн на сайті Банку: -pb.ua/jur виберіть «Для юридичних осіб» натисніть «Відкрити рахунок онлайн») -pb.ua/fop виберіть «Для підприємців» натисніть «Відкрити рахунок онлайн»); Термін оплати: за фактом надання послуги
58 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Тарифний пакет “Бізнес Комфорт”: Плата за користування пакетом* - 250 грн в місяць** для ФОП; - 350 грн в місяць** для юридичних осіб. * Тариф стягується при наявності в поточному місяці видаткових операцій по рахунках клієнтів. Рухом за рахунком не є: - зарахування банком відсотків за залишками на рахунку і по депозитах, - операції зі списання банком комісій, - списання коштів банком на рахунок кредиторської заборгованості за недіючими рахунками, - списання коштів банком на арештований рахунок цього ж клієнта). Плата за обслуговування рахунків стягується з рахунку з більш ранньою датою відкриття. ** Термін оплати: не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за оплачуваним.
59 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Тарифний пакет “Бізнес Комфорт”: Проведення розрахунків по рахунках клієнта у національній валюті з використанням систем віддаленого доступу, незалежно від кількості відкритих рахунків* - окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Бізнес Комфорт»** для ФОП; - окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Бізнес Комфорт»** для юридичних осіб. * Тариф стягується при наявності в поточному місяці руху коштів по рахунках клієнтів. Рухом за рахунком не є: - зарахування банком відсотків за залишками на рахунку і по депозитах, - операції зі списання банком комісій, - списання коштів банком на рахунок кредиторської заборгованості за недіючими рахунками, - списання коштів банком на арештований рахунок цього ж клієнта). Плата за обслуговування рахунків стягується з рахунку з більш ранньою датою відкриття. ** Термін оплати: не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за оплачуваним.
60 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Тарифний пакет “Бізнес Комфорт”: Проведення розрахунків по рахунках клієнта у національній валюті без використання систем віддаленого доступу, незалежно від кількості відкритих рахунків* - окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Бізнес Комфорт»** для ФОП; - окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Бізнес Комфорт»** для юридичних осіб. * Тариф стягується при наявності в поточному місяці руху коштів по рахунках клієнтів. Рухом за рахунком не є: - зарахування банком відсотків за залишками на рахунку і по депозитах, - операції зі списання банком комісій, - списання коштів банком на рахунок кредиторської заборгованості за недіючими рахунками, - списання коштів банком на арештований рахунок цього ж клієнта). Плата за обслуговування рахунків стягується з рахунку з більш ранньою датою відкриття. ** Термін оплати: не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за оплачуваним.
61 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Тарифний пакет “Бізнес Комфорт”: Переказ безготівкових коштів в національній валюті з рахунку корпоративного клієнта на регулярній основі відповідно до договору (договірне списання) на рахунок в іншому банку* 2,00 грн за платіж * Регламент: за умови достатності коштів протягом 30 хвилин від зазначеного часу проведення.; Термін оплати: за фактом надання послуги
62 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Тарифний пакет «Бізнес Комфорт»: приймання грошової виручки / інших платежів від уповноважених ідентифікованих представників юридичних осіб та підприємців через ТСО й АТМ із подальшим зарахуванням на рахунок даного Клієнта, відкритий у будь-якій філії (відділенні) Банку* 0,05% від суми, min 5 грн * Через ТСО й АТМ приймаються купюри номіналом від 10 грн. Термін оплати: за фактом надання послуги.
63 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Тарифний пакет «Бізнес Комфорт»: приймання грошової виручки / інших платежів від уповноважених ідентифікованих представників юридичних осіб та підприємців у касі з подальшим зарахуванням на рахунок даного Клієнта, відкритий у будь-якій філії (відділенні) Банку* 0,1% від суми, min 20 грн Термін оплати: за фактом надання послуги
64 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Тарифний пакет “Бізнес Комфорт”: Відкриття поточних, карткових, спец. рахунків корпоративним клієнтам (за всі рахунки)* У відділенні банку: - окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Бізнес Комфорт» для ФОП; - окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Бізнес Комфорт» для юридичних осіб. Онлайн* на сайті банку: окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Бізнес Комфорт». * Самостійне відкриття рахунку онлайн на сайті Банку: -pb.ua/jur виберіть «Для юридичних осіб» натисніть «Відкрити рахунок онлайн») -pb.ua/fop виберіть «Для підприємців» натисніть «Відкрити рахунок онлайн»); Термін оплати: за фактом надання послуги
65 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Тарифний пакет “Бізнес ПРО”: Плата за користування пакетом* - 500,00 грн в місяць** для ФОП; - 750,00 грн в місяць** для юридичних осіб. * Тариф стягується при наявності в поточному місяці видаткових операцій по рахунках клієнтів. Рухом за рахунком не є: - зарахування банком відсотків за залишками на рахунку і по депозитах, - операції зі списання банком комісій, - списання коштів банком на рахунок кредиторської заборгованості за недіючими рахунками, - списання коштів банком на арештований рахунок цього ж клієнта). Плата за обслуговування рахунків стягується з рахунку з більш ранньою датою відкриття. ** Термін оплати: не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за оплачуваним.
66 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Тарифний пакет “Бізнес ПРО”: Проведення розрахунків по рахунках клієнта у національній валюті з використанням систем віддаленого доступу, незалежно від кількості відкритих рахунків* - окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Бізнес ПРО»** для ФОП; - окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Бізнес ПРО»** для юридичних осіб. * Тариф стягується при наявності в поточному місяці руху коштів по рахунках клієнтів. Рухом за рахунком не є: - зарахування банком відсотків за залишками на рахунку і по депозитах, - операції зі списання банком комісій, - списання коштів банком на рахунок кредиторської заборгованості за недіючими рахунками, - списання коштів банком на арештований рахунок цього ж клієнта). Плата за обслуговування рахунків стягується з рахунку з більш ранньою датою відкриття. ** Термін оплати: не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за оплачуваним.
67 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Тарифний пакет “Бізнес ПРО”: Проведення розрахунків по рахунках клієнта у національній валюті без використання систем віддаленого доступу, незалежно від кількості відкритих рахунків* - окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Бізнес ПРО»** для ФОП; - окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Бізнес ПРО»** для юридичних осіб. * Тариф стягується при наявності в поточному місяці руху коштів по рахунках клієнтів. Рухом за рахунком не є: - зарахування банком відсотків за залишками на рахунку і по депозитах, - операції зі списання банком комісій, - списання коштів банком на рахунок кредиторської заборгованості за недіючими рахунками, - списання коштів банком на арештований рахунок цього ж клієнта). Плата за обслуговування рахунків стягується з рахунку з більш ранньою датою відкриття. ** Термін оплати: не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за оплачуваним.
68 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Тарифний пакет “Бізнес ПРО”: Переказ безготівкових коштів в національній валюті з рахунку корпоративного клієнта на регулярній основі відповідно до договору (договірне списання) на рахунок в іншому банку* 1,00 грн за платіж * Регламент: за умови достатності коштів протягом 30 хвилин від зазначеного часу проведення.; Термін оплати: за фактом надання послуги
69 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Тарифний пакет «Бізнес ПРО»: приймання грошової виручки / інших платежів від уповноважених ідентифікованих представників юридичних осіб та підприємців через ТСО й АТМ із подальшим зарахуванням на рахунок даного Клієнта, відкритий у будь-якій філії (відділенні) Банку* 0,05% від суми, min 5 грн * Через ТСО й АТМ приймаються купюри номіналом від 10 грн. Термін оплати: за фактом надання послуги.
70 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Тарифний пакет «Бізнес ПРО»: приймання грошової виручки / інших платежів від уповноважених ідентифікованих представників юридичних осіб та підприємців у касі з подальшим зарахуванням на рахунок даного Клієнта, відкритий у будь-якій філії (відділенні) Банку* 0,1% від суми, min 20 грн Термін оплати: за фактом надання послуги
71 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Тарифний пакет “Бізнес ПРО”: Відкриття поточних, карткових, спец. рахунків корпоративним клієнтам (за всі рахунки)* У відділенні банку - окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Бізнес ПРО» для ФОП; - окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Бізнес ПРО» для юридичних осіб. Онлайн* на сайті банку - окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Бізнес ПРО». * Самостійне відкриття рахунку онлайн на сайті Банку: -pb.ua/jur виберіть «Для юридичних осіб» натисніть «Відкрити рахунок онлайн») -pb.ua/fop виберіть «Для підприємців» натисніть «Відкрити рахунок онлайн»); Термін оплати: за фактом надання послуги
72 Малий і Середній бізнес / Корпоративного бізнесу Тарифний пакет “Бізнес ПРО”: Консьєрж-сервіс для бізнесу* - окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Бізнес ПРО» для ФОП; - окремо не тарифікується, входить до вартості тарифу «Бізнес ПРО» для юридичних осіб. * Входить у вартість користування пакетом Бізнес ПРО
73 Малий і Середній бізнес / Корпоративний бізнес Приймання одного платежу в межах реєстрового поповнення 1%, min 3 грн.