3.Юридичним особам

3.1. РКО(Умови та правила розрахунково-касового обслуговування)

3.1.1. Порядок відкриття та обслуговування рахунків юридичних осіб у Банку

3.1.1.1. Загальні положення

3.1.1.1.1. На підставі ст. 634 Цивільного кодексу України підписанням Заяви про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг (далі — Заява про приєднання) Клієнт приєднується до розділу “Загальні положення”, підрозділів 3.1.1. “Порядок відкриття та обслуговування рахунків юридичних осіб у Банку”, 3.1.2. “Умови та Правила розрахунково-касового обслуговування”, 3.1.3.“Дистанційне управління рахунками” та 3.1.5. «Умови та Правила здійснення операцій із валютними цінностями» (далі — Умови та Правила) акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк” (далі - Банк).

Заява про приєднання та зазначені розділ та підрозділи разом складають Договір банківського рахунку (далі - Умови або Договір).

3.1.1.2. Предмет Договору

3.1.1.2.1. Банк на підставі Заяви про приєднання, поданої Клієнтом, зобов'язується відкрити Клієнтові рахунок, приймати і зараховувати на нього грошові кошти, що йому надходять, виконувати платіжну інструкцію Клієнта про перерахування, видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком в порядку, визначеному законодавством та цим Договором, а Клієнт зобов'язується сплачувати Банку винагороду, передбачену  чинними Тарифами Банку.

3.1.1.3. Порядок відкриття та закриття рахунку

3.1.1.3.1. Банк відкриває Клієнту рахунок на підставі Заяви про приєднання та наданих належним чином оформлених документів, перелік яких визначається Банком відповідно до вимог законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, із здійсненням ідентифікації, верифікації та вивчення Клієнта в порядку, визначеному законодавством України та внутрішніми положеннями Банку. Банк відкриває поточний рахунок Клієнту, який вже має в Банку рахунок,  за умови подання Клієнтом Заяви про відкриття поточного рахунку через Систему «Приват24 для бізнесу» або у відділенні Банку.

3.1.1.3.2. Банк відкриває Клієнту рахунки відповідно до кількості Заяв про відкриття рахунків, наданих Клієнтом, або на підставі договорів, якщо умови договору містять реквізити Заяви про відкриття рахунку, що визначені законодавством.

3.1.1.3.3. Банк закриває рахунок Клієнта у випадках:

- в разі подання Клієнтом Заяви про закриття рахунка. Заява про закриття поточного рахунку може подаватися Клієнтом до Банку в електронній формі у Системі «Приват24 для бізнесу" із накладенням кваліфікованого електронного підпису;

- в інших випадках, визначених цим Договором та законодавством України.

3.1.1.3.4. Датою закриття поточного рахунка, до якого Банком емітовано електронний платіжний засіб (платіжну картку), є  день надання Клієнтом заяви  про закриття рахунка до Банку, якщо на поточному  рахунку Клієнта немає залишку коштів. Датою закриття поточного рахунку вважається наступний після проведення останньої операції за цим рахунком робочий день, якщо на поточному рахунку Клієнта є залишок коштів.

3.1.1.4. Порядок здійснення операцій з рахунком

3.1.1.4.1. Клієнт має право застосовувати форми розрахунків відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.

3.1.1.4.2. Банк має право проводити видаткові операції за рахунком Клієнта починаючи з дати отримання Банком повідомлення контролюючого органу про взяття рахунку на облік у контролюючих органах або з дати, визначеної як дата взяття на облік у контролюючому органі за мовчазною згодою згідно чинного законодавства України (далі — повідомлення).

3.1.1.5. Права Клієнта

3.1.1.5.1. Клієнт має право розпоряджатися коштами на рахунку з дотриманням вимог законодавства та умов  цього Договору.

3.1.1.5.2. Клієнт має право в будь-який час подати Заяву про закриття рахунку, оформлену згідно вимог чинного законодавства.

3.1.1.6. Обов'язки Клієнта

3.1.1.6.1. Клієнти зобов'язані дотримуватися вимог чинного законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку з питань відкриття та ведення рахунків.

3.1.1.6.2. Клієнт зобов'язаний надати Банку відомості у разі зміни інформації, що надавалася Банку, у тому числі щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) протягом 10 робочих днів з дня настання таких змін в порядку, встановленому чинним законодавством України.

3.1.1.7. Права Банку

3.1.1.7.1. Банк має право витребувати, а Клієнт зобов'язаний надати інформацію та/або офіційні документи, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації (в тому числі встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені законодавством або внутрішніми документами Банку документи та відомості, які необхідні Банку з метою виконання вимог законодавства у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Інформація, необхідна для вивчення Клієнта, встановлюється Банком на підставі офіційних документів та/або інформації, одержаної від Клієнта (представника Клієнта) та засвідченої ним, а також з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою).

3.1.1.7.2. Банк відмовляється від підтримання ділових відносин/відмовляє особі (Клієнту) у обслуговуванні, у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунка/відмовляється від проведення фінансової операції на підставах, визначених у підрозділі 1.1.7. «Належна перевірка Клієнта, вимоги FATCA, санкційні вимоги, зобов’язання з інформування, відмова від підтримання ділових відносин/проведення операцій» цих Умов та Правил.

3.1.1.8. Обов'язки Банку

3.1.1.8.1. Банк зобов'язаний здійснювати платіжні послуги, а саме: розрахунково-касове обслуговування рахунку Клієнта в порядку та на умовах, встановлених законодавством України, цим підрозділом, підрозділом 3.1.2. “Умови та Правила  розрахунково-касового обслуговування” цього Договору, розділом “Загальні положення” цих Умов.

3.1.1.9. Вартість послуг та порядок розрахунків

3.1.1.9.1. За відкриття рахунку та виконання операцій за рахунком Клієнт сплачує Банку винагороду, розмір якої встановлено Тарифами Банку, що діють на день здійснення Клієнтом такої операції, зокрема, але не виключно, тарифами у підрозділі 3.1.2. Умови та правила розрахунково-касового обслуговування цього Договору. Тарифи встановлюються Банком самостійно та можуть змінюватись в односторонньому порядку протягом дії цього Договору, в порядку, визначеному цим Договором, зокрема, підрозділом 1.1.5. “Зміна та доповнення Умов та Правил надання банківських послуг”.

3.1.1.10. Відповідальність Сторін

3.1.1.10.1. За порушення вимог цього Договору Банк та Клієнт несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

3.1.1.10.2. Банк звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень цього Договору у разі зміни чинного законодавства України, зокрема зміни/прийняття нових законів або нормативно-правових актів Національного банку України, які змінюють чи припиняють відносини, що регулюються цим Договором.

3.1.1.10.3. Спірні питання, які можуть виникнути між Банком і Клієнтом у зв’язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом проведення переговорів. В разі не досягнення згоди між Сторонами шляхом переговорів, спори між Сторонами вирішуються в судовому порядку.

3.1.1.11. Інші умови

3.1.1.11.1. Усі грошові кошти, розміщені на поточних рахунках фізичних осіб-підприємців є вкладами, відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Відшкодування коштів за вкладами, розміщених на поточних рахунках фізичних осіб-підприємців гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - ФГВФО). Перед відкриттям рахунку Клієнт ознайомився з довідкою про систему гарантування вкладів, з розміром гарантованої суми відшкодування за вкладами і переліком умов, при яких фонд не відшкодовує кошти, відповідно до статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Повна добірка нормативних актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб розміщена на сайті ФГВФО (fg.gov.ua).

3.1.1.11.2. Щодо будь-яких інших питань, не врегульованих цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

3.1.1.11.3. Сторони домовились, що спосіб отримання примірника Договору та додатків до нього встановлено в Заяві про приєднання.