3.Юридичним особам

3.1. РКО(Умови та правила розрахунково-касового обслуговування)

3.1.1. Порядок відкриття та обслуговування рахунків юридичних осіб у Банку

3.1.1.1. Загальні положення

3.1.1.1.1. Клієнти мають право відкривати рахунки в будь-яких банках України відповідно до власного вибору, крім випадків, якщо Банк не має змоги прийняти на банківське обслуговування або якщо така відмова допускається законом або банківськими правилами.

Юридичні особи-резиденти, відокремлені підрозділи юридичних осіб-резидентів, нерезиденти-інвестори, іноземні представництва, ініціативні групи з проведення всеукраїнського референдуму мають право відкривати рахунки в Банку для забезпечення своєї господарської діяльності.

Фізичні особи мають право відкривати рахунки для здійснення підприємницької, незалежної професійної діяльності.

Юридичні особи-резиденти можуть відкривати поточні рахунки в банках через свої відокремлені підрозділи (далі - поточний рахунок відокремленого підрозділу).

3.1.1.1.2. Порядок відкриття Банком рахунків Клієнта, використання коштів за ними і порядок їх закриття визначаються чинним законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України (далі – Національний банк).

Відкриття і закриття рахунків виборчих фондів кандидатів на пост Президента України, політичних партій (далі - партії), кандидатів в народні депутати України від яких зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах, місцевих організацій партій, кандидатів в депутати від яких зареєстровані в багатомандатних виборчих округах, кандидатів у депутати в одномандатних виборчих округах, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости фонду референдуму ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму здійснюються в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.1.1.1.3. Порядок проведення операцій за рахунками Клієнтів, відкритих у національній та іноземних валютах, регулюється чинним законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку. Операції за рахунками здійснюються за допомогою платіжних інструментів за формами, установленими банківськими правилами (нормативно-правовими актами Національного банку, внутрішніми положеннями банку тощо).

3.1.1.1.4. Банк відкриває Клієнту на договірній основі поточні рахунки.

Поточний рахунок - рахунок, що відкривається Банком Клієнту на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов Договору банківського обслуговування та вимог чинного законодавства України.

3.1.1.1.5. Клієнти можуть відкривати лише один поточний рахунок для формування (статутного або складеного капіталу, пайового або неподільного фонду) суб'єкта господарювання - юридичної особи (у національній та/або іноземній валюті).

3.1.1.1.6. Юридичні особи-нерезиденти можуть відкривати в Банку інвестиційні рахунки для здійснення інвестицій у національній та іноземних валютах у порядку, установленому чинним законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

3.1.1.1.7. Документи, подані Клієнтом для відкриття рахунків, мають бути чинними (дійсними) та містити достовірну інформацію на час їх подання Банку та включати всі необхідні ідентифікаційні дані Клієнта.

Якщо в установчих документах є інформація про наявність в юридичної особи печатки, то відкриття, використання та закриття рахунків здійснюється з використанням печатки.

3.1.1.1.8. Копії документів для відкриття рахунків мають бути засвідчені в установленому чинним законодавством України порядку.

3.1.1.1.9. Відкриття поточного рахунку Клієнту - національним, іноземним публічним діячам та діячам, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях (далі – публічні діячі) близьким, або пов'язаним з ними особам здійснюється з дозволу керівника Банку.

Клієнт/представник Клієнта має повідомити Банку факт належності Клієнта або особи, що діє від його імені, до зазначеної категорії Клієнтів під час здійснення ідентифікації, верифікації та у процесі їх обслуговування, а також те, чи є вони кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) або керівниками юридичних осіб.

Пов’язаними особами Банк вважає осіб, з якими члени сім’ї національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях мають ділові або особисті зв’язки, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі чи їх члени сім’ї або особи, з якими такі діячі мають ділові або особисті зв’язки.

Банк до встановлення ділових (договірних) відносин, відкриття рахунку зобов'язаний з'ясувати джерела походження коштів та активів таких осіб на підставі отриманих від них документів та підтвердити документально джерела походження їх активів, прав на такі активи.

В подальшому Клієнт/представник Клієнта зобов’язаний щорічно надавати Банку такі документи для уточнення інформації про Клієнта.

3.1.1.1.10. З документів, які вимагаються від Клієнта в разі відкриття рахунків згідно чинного законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, Банком формується справа з юридичного оформлення рахунку.

3.1.1.1.11. Клієнт зобов'язаний надати Банку відомості у разі зміни інформації, що надавалася Банку, у тому числі щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) протягом 10 робочих днів з дня її настання події, у тому числі в разі: зміни кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) [контролера(ів)] Клієнта юридичної особи або виявлення банком розбіжностей щодо відомостей про кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) [контролера(ів)]; зміни місцезнаходження Клієнта - юридичної особи, фізичної особи-підприємця; унесення змін до установчих документів; закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів.

3.1.1.2. Ідентифікація та верифікація Клієнтів

3.1.1.2.1. Банк зобов’язаний здійснювати ідентифікацію, верифікацію Клієнта (представника Клієнта), вивчення Клієнта та уточнення інформації про Клієнта у випадках, встановлених законом.

Банк зобов'язані на підставі офіційних документів або засвідчених в установленому законодавством України порядку їх копій верифікувати Клієнтів - власників рахунків/представників власників рахунків/осіб, які відкривають рахунки на користь третіх осіб у порядку, установленому чинним законодавством України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та нормативно-правовим актом Національного банку з питань фінансового моніторингу. Рахунок Клієнту відкривається лише після його ідентифікації та верифікації Банком.

Банк має право витребувати, а Клієнт (особа, представник Клієнта) зобов'язаний зобов'язані подати інформацію та/або офіційні документи, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації (в тому числі встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені законодавством документи та відомості,

які витребує Банк з метою виконання вимог законодавства у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Інформація, необхідна для вивчення Клієнта, встановлюється Банком на підставі офіційних документів та/або інформації, одержаної від Клієнта (представника Клієнта) та засвідченої ним, а також з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою).

У разі ненадання Клієнтом (представником Клієнта) документів, необхідних для здійснення ідентифікації та/або верифікації (в тому числі встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, рахунок не відкривається, договори не укладаються, фінансові операції не здійснюються.

Банк зобов'язаний провести поглиблену перевірку Клієнта в разі виникнення сумнівів у достовірності чи повноті наданої інформації, на підставі якої здійснювалась ідентифікація, верифікація та/або вивчення Клієнта, а також у інших випадках, визначених внутрішніми документами та процедурами Банку.

Банк має право відмовитися від встановлення (підтримання) договірних відносин (у тому числі шляхом розірвання договірних відносин) чи проведення фінансової операції у разі встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику.

3.1.1.2.2. Ідентифікація Клієнта не є обов'язковою, якщо Клієнт уже має рахунки в цьому Банку і був раніше ідентифікований та верифікований відповідно до вимог чинного законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку.

3.1.1.2.3. Банк під час ідентифікації та верифікації Клієнта встановлює ідентифікаційні дані про цього Клієнта, передбачені чинним законодавством України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та нормативно-правовим актом Національного банку з питань фінансового моніторингу та встановлює факт належності Клієнта або особи, яка діє від його імені, їх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), вигодоодержувачів до публічних діячів, до осіб близьких або пов'язаних з публічними діячами.

Банк витребовує від Клієнта інші документи та відомості, визначені чинним законодавством України, в тому числі нормативно – правовими актами Національного банку, з метою ідентифікації та верифікації його особи, змісту діяльності та фінансового стану.

З метою встановлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Банк до встановлення ділових (договірних) відносин, відкриття рахунку витребовує у Клієнта - юридичної особи інформацію та/або документи, що підтверджують наявність структури власності Клієнта, на підставі якої Банк має встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або факт їх відсутності.

Надані Клієнтом - юридичною особою інформація та/або документи (у тому числі схематичне зображення структури власності) повинні містити дані про всіх фізичних осіб, які незалежно від формального володіння мають можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу органів управління, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки чи виконувати функції органу управління, або які мають можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі в розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

Дані щодо фізичних осіб, які мають формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентами, номінальними утримувачами (номінальними власниками/номінальними акціонерами) або тільки посередниками щодо такого права, Банк не вважає підтвердженням установлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера).

3.1.1.2.4. З метою ідентифікації та верифікації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та фізичних осіб Банк з’ясовує ідентифікаційні дані відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, в тому числі нормативно – правових актів Національного банку та внутрішніх положень Банку.

3.1.1.2.5. Уповноважений працівник Банку здійснює ідентифікацію та верифікацію Клієнта під час укладення з Клієнтом Договору банківського обслуговування в порядку, визначеному внутрішніми положеннями Банку.

3.1.1.2.6. Якщо в процесі обслуговування рахунку власник рахунку надає право розпорядження рахунком новому представникові, то Банк зобов'язаний ідентифікувати та верифікувати нового представника в порядку, установленому чинним законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку, та визначеному внутрішніми положеннями Банку.

3.1.1.2.7. Під час укладення договору банківського вкладу або Договору банківського обслуговування на користь третьої особи Банк здійснює ідентифікацію та верифікацію особи (у тому числі представника такої особи), яка відкриває рахунок, а особи, на користь якої укладено договір і відкрито рахунок, - під час пред'явлення цією особою до Банку першої вимоги або вираження нею іншим способом наміру використати цей рахунок.

3.1.1.3. Порядок відкриття поточних рахунків у національній та іноземних валютах суб'єктам господарювання

3.1.1.3.1. Якщо суб'єкт господарювання не має в Банку рахунків, то відкриття йому поточного рахунку здійснюється в такому порядку.

Особа, яка від імені суб'єкта господарювання відкриває поточний рахунок, має:
- пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представники суб'єктів господарювання мають також надати документи, що підтверджують їх повноваження. Фізичні особи-резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
- подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку), визначені чинним законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

На підставі зазначених документів згідно чинного законодавства України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку, уповноважений працівник Банку здійснює ідентифікацію Клієнта та ідентифікацію і верифікацію особи, уповноваженої відкривати поточний рахунок.

3.1.1.4. Картки із зразками підписів

3.1.1.4.1. Усі юридичні особи незалежно від форм власності та їх відокремлені підрозділи подають картку із зразками підписів і відбитка печатки за наявності (далі - картка). У картку включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України та установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком і підписування розрахункових документів та зразок відбитка печатки (за наявності) відповідно до вимог чинного законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку.

3.1.1.4.2. У разі отримання Банком інформації про зміну місцезнаходження/місця проживання суб'єкта господарювання та підтвердження Банком відповідності цієї інформації відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі, Банк уносить відповідні зміни про місцезнаходження/місце проживання Клієнта в картку із зразками підписів і відбитка печатки за наявності.

3.1.1.4.3. Справжність підписів представників юридичної особи в картці засвідчуються відповідно до вимог чинного законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку.

3.1.1.4.4. У разі заміни або доповнення хоча б одного з підписів подається нова картка із зразками підписів усіх осіб, які мають право першого або другого підпису, засвідчена в установленому порядку.

Якщо в новій картці, що подається в разі заміни або доповнення підписів, підписи першого керівника та головного бухгалтера юридичної особи або відокремленого підрозділу залишаються колишні, то додатково засвідчувати таку картку не потрібно. Вона приймається за дозвільним написом головного бухгалтера Банку або іншого уповноваженого на це працівника Банку після звіряння ним підписів керівника та головного бухгалтера, які підписали картку, із зразками їх підписів на картці, що замінюється. Стара картка зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.

3.1.1.4.5. У разі призначення тимчасово виконуючого обов'язки першого керівника або головного бухгалтера нова картка не складається, а додатково подається тимчасова картка тільки із зразком підпису особи, яка тимчасово виконує обов'язки першого керівника чи головного бухгалтера, засвідчена у порядку, установленому чинним законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

3.1.1.4.6. У разі тимчасового надання особі права першого або другого підпису, а також у разі тимчасової заміни однієї з осіб, уповноважених першим керівником, нова картка не складається, а додатково подається картка тільки із зразком підпису тимчасово уповноваженої особи із зазначенням строку її дії і копія відповідного документа (протоколу, наказу тощо), що підтверджує ці повноваження.
Ця тимчасова картка засвідчується підписом першого керівника та головного бухгалтера, відбитком печатки (за наявності) і додаткового засвідчення не потребує.

3.1.1.4.7. Фізичні особи, у тому числі фізичні особи - підприємці та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, під час відкриття поточного рахунку подають картку із зразками підписів (згідно чинного законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку), до якої включаються зразки підписів власника рахунку та/або його довірених осіб. Зразки підписів власника рахунку та/або його довірених осіб засвідчуються уповноваженою особою Банку згідно чинного законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку.
Заповнення картки із зразками підписів довіреною особою не припиняє дію карток із зразками підписів, що заповнені іншими особами (власником рахунку та/або довіреною особою).

3.1.1.4.8. Картка із зразками підписів нерезидента-інвестора складається із зазначенням обов'язкових реквізитів згідно чинного законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку

3.1.1.5. Порядок закриття рахунків Клієнтів Банком

3.1.1.5.1. Поточні рахунки Клієнтів Банк закриває:

- на підставі заяви Клієнта;
- на підставі рішення відповідного органу, на який згідно із законом покладено функції щодо припинення юридичної особи, припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця та визнання фізичної особи банкрутом (за заявою ліквідатора, голови або члена ліквідаційної комісії, управителя майна тощо);
- у разі смерті власника рахунку фізичної особи - підприємця - за зверненням третьої особи, зокрема спадкоємця;
на інших підставах, передбачених законодавством України або Договором банківського обслуговування між Банком і Клієнтом.

Банк закриває поточний рахунок юридичної особи на підставі документа, виданого державним реєстратором в порядку, установленому законодавством України, який підтверджує державну реєстрацію припинення юридичної особи або на підставі інформації, отриманої з Єдиного державного реєстру у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Банк має право припинити відносини із Клієнтом у разі встановлення йому неприйнятно високого ризику за результатами оцінки/переоцінки ризику відповідно до законодавства у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

3.1.1.5.2. У разі припинення юридичної особи (унаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення), зміни її найменування або зміни імені фізичної особи - підприємця (прізвища/імені/по батькові) поточний рахунок закривається. Для відкриття нового поточного рахунку подаються документи, передбачені чинним законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

3.1.1.5.3. У разі припинення юридичної особи внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення поточний рахунок може бути закритий юридичною особою-правонаступником за умови подання ним документів згідно чинного законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку.

3.1.1.5.4. У разі припинення юридичної особи внаслідок її ліквідації для проведення ліквідаційної процедури використовується один поточний рахунок юридичної особи, що ліквідовується, визначений комісією з припинення (ліквідатором, ліквідаційною комісією тощо). Для цього до Банку подаються документи згідно чинного законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку.

3.1.1.5.5. Закриття поточного рахунку за бажанням Клієнта здійснюється на підставі його заяви про закриття поточного рахунку, згідно чинного законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку.

Заява про закриття поточного рахунку може подаватися Банку в електронній формі засобами програмно-технічного комплексу "Приват24 для бізнесу". У цьому випадку заява про закриття поточного рахунку має містити електронний цифровий підпис.

3.1.1.5.6. Банк за наявності коштів на поточному рахунку, який закривається на підставі заяви Клієнта, здійснює завершальні операції за рахунком згідно чинного законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку.

3.1.1.5.7. У випадку якщо Банк відкриває Клієнтові рахунок для розрахунків по договорах, заключених між Банком та Клієнтом, Сторони погодились про встановлення на цьому рахунку незнижуваного залишку у розмірі грошових коштів, які зараховані на рахунок на підставі першого розрахункового документа. Незнижуваний залишок грошових коштів на рахунку встановлюється до дати заключення між Сторонами договору, згідно з яким здійснюються розрахунки.

3.1.1.6. Права та обов'язки Сторін

3.1.1.6.1. Клієнт має право:

3.1.1.6.1.1. Ідентифікаційні дані, отримані Банком під час здійснення ідентифікації та верифікації Клієнта, можуть використовуватися Клієнтом під час отримання послуг від суб'єкта надання адміністративних послуг.

3.1.1.6.2. Банк має право:

3.1.1.6.2.1. Банк може відмовити Клієнту в обслуговуванні рахунку у випадках, передбачених чинним законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку і Договором банківського обслуговування.

3.1.1.6.2.2. Банк має право проводити видаткові операції за рахунком Клієнта починаючи з дати отримання Банком повідомлення контролюючого органу про взяття рахунку на облік у контролюючих органах або з дати, визначеної як дата взяття на облік у контролюючому органі за мовчазною згодою згідно чинного законодавства України (далі - повідомлення).

3.1.1.6.2.3. За наявності в Банку підтвердженої інформації про те, що будь-який з поданих документів є нечинним, Банк відмовляє особі у відкритті рахунку.

3.1.1.6.2.4. Банк має право витребувати від Клієнта інші документи та відомості, крім визначених чинним законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку з метою ідентифікації та верифікації його особи, змісту діяльності та фінансового стану.

3.1.1.6.2.5. Якщо в картці зразок підпису першого керівника юридичної особи не наведено, то Банк має право витребувати письмове підтвердження про надання права іншим особам розпоряджатися рахунком, засвідчене підписом першого керівника та відбитком печатки (за наявності) юридичної особи, якщо документами, якими підтверджуються повноваження осіб, підписи яких включені до картки, таке право не підтверджується.

3.1.1.6.2.6. Банк може відмовитися від Договору банківського обслуговування та закрити поточний рахунок Клієнта, якщо операції за цим рахунком не здійснюються протягом одного року підряд і на цьому рахунку немає залишку коштів.

При наявності залишку грошових коштів на рахунку Клієнта Банк має право змінити порядок обліку коштів за недіючим рахунком шляхом перерахування залишку коштів з рахунку

Клієнта на рахунок Банку (недіючі рахунки).

Якщо протягом 12 місяців після закриття рахунку від Клієнта не надійшло розпорядження про перерахування залишку коштів на інші рахунки то такі залишки Клієнт доручає зарахувати в дохід Банку.

3.1.1.6.2.7. Банк має право витребовувати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, а також для виконання інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, в тому числі з метою встановлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) - інформацію та/або документи, що підтверджують наявність структури власності такого Клієнт, факт належності Клієнта або особи, яка діє від його імені, до публічних діячів, до осіб близьких або пов'язаних із публічними діячами.

3.1.1.6.2.8. Банк має право відмовитися:

3.1.1.6.2.9. Банк має право відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції у разі, коли Клієнт не подав відповідну інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені їх копії) необхідні для вивчення/уточнення інформації про Клієнта та/чи з`ясування суті/мети фінансової операції.

3.1.1.6.2.10. Банк має право відмовитися від проведення фінансових операцій (обслуговування) у разі, коли Клієнт на запит Банку щодо уточнення інформації про Клієнта не подав відповідну інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені їх копії).

3.1.1.6.3. Клієнт зобов'язаний:

3.1.1.6.3.1. З метою забезпечення повідомлення державного виконавця, приватного виконавця про відкриття нового рахунку Клієнта, якщо на кошти, що зберігаються на іншому рахунку цього Клієнта, відкритому в Банку, державним виконавцем, приватним виконавцем накладено публічне обтяження:

- Клієнт передає державному виконавцю, приватному виконавцю письмове повідомлення про відкриття нового рахунку;

- Клієнт передає до Банку документи, що підтверджують отримання державним виконавцем, приватним виконавцем повідомлення про відкриття нового рахунку Клієнту, щодо якого в Банку є публічне обтяження рухомого майна.

3.1.1.6.3.2. Клієнти зобов'язані дотримуватися вимог чинного законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку з питань відкриття та ведення рахунків.

3.1.1.6.3.3. Суб'єкт господарювання зобов'язаний повідомляти Банк про внесення змін до відомостей про нього, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) (у тому числі до установчих документів юридичних осіб та щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)), у 10-ти денний термін від внесення відповідних змін.

3.1.1.6.3.4. Представники Клієнта мають подати уповноваженому працівникові банку документи, що підтверджують їх повноваження.

3.1.1.6.3.5. Клієнт, представник Клієнта зобов'язані подати інформацію, офіційні документи, необхідні для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта (в тому числі в інформацію та/або документи, що підтверджують наявність структури власності Клієнта та ідентифікаційні дані кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), аналізу фінансових операцій, належності Клієнта або особи, яка діє від його імені, до публічних діячів, до осіб близьких або пов'язаних із публічними діячами.

3.1.1.6.4. Банк зобов'язаний:

3.1.1.6.4.1. Банк зобов'язаний у встановленому законодавством України порядку надіслати повідомлення до відповідного контролюючого органу про відкриття або закриття поточного/вкладного (депозитного) рахунку Клієнта.

3.1.1.6.4.2. Банк зобов'язаний здійснювати перевірку змісту установчих документів юридичної особи з метою з'ясування наявності в неї печатки.

3.1.1.6.4.3. Уповноважений працівник банку має право засвідчувати своїм підписом копії документів, які подаються для відкриття рахунків, якщо Клієнт пред'явив оригінали цих документів.

3.1.1.6.4.4. Банк зобов'язаний повідомити державного, приватного виконавця про відкриття нового рахунку Клієнта, якщо на кошти, що зберігаються на іншому рахунку цього Клієнта, відкритому в Банку, державним, приватним виконавцем, накладено публічне обтяження.

З метою забезпечення повідомлення державного, приватного  виконавця:

- Банк передає Клієнту письмове повідомлення про відкриття нового рахунку Клієнту та вимагає від Клієнта письмове підтвердження про його отримання.

3.1.1.6.4.5. Банки зобов'язані дотримуватися вимог чинного законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку з питань відкриття та ведення рахунків.

3.1.1.6.4.6. Банк зобов'язаний з метою здійснення ідентифікації суб'єкта господарювання під час укладення договору банківського вкладу або Договору банківського обслуговування з суб'єктом господарювання отримувати відомості, що містяться про нього в Єдиному державному реєстрі (у тому числі установчі документи юридичних осіб), у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів. Банк отримує установчі документи юридичної особи шляхом їх пошуку за кодом доступу, наданого/введеного представником юридичної особи. Банк зберігає отримані з Єдиного державного реєстру відомості про суб'єкта господарювання в порядку, визначеному внутрішніми положеннями Банку.

3.1.1.6.4.7. У день закриття поточного рахунку Банк зобов'язаний видати Клієнту довідку про закриття рахунку.

3.1.1.6.4.8. Відмовитися :

- від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції у разі, коли здійснення ідентифікації та/або верифікації Клієнта (у тому числі встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), є неможливим або якщо у Банку виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені;

- від проведення фінансової операції у разі, якщо здійснення ідентифікації особи, від імені або за дорученням якої проводиться фінансова операція, та встановлення вигодоодержувача є неможливим.

3.1.1.6.4.9. Відмовити Клієнту в обслуговуванні (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) у разі встановлення факту подання ним під час здійснення ідентифікації та/або верифікації Клієнта (поглибленої перевірки Клієнта) недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману Банк.

3.1.1.7. Відповідальність Сторін

3.1.1.7.1. За порушення вимог з питань відкриття і ведення рахунків, Банки та Клієнти несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.