3.Юридичним особам

3.1. РКО(Умови та правила розрахунково-касового обслуговування)

3.1.1. Порядок відкриття та обслуговування рахунків юридичних осіб у Банку

3.1.1.1. Загальні положення

3.1.1.1.1. На підставі статті 634 Цивільного кодексу України Анкетою-заявою Клієнта про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (далі - Анкета-заява) Клієнт приєднується до розділу «Загальні положення», підрозділів «Порядок відкриття та обслуговування рахунків юридичних осіб у Банку»,  “Умови та Правила розрахунково-касового обслуговування”, “Дистанційне управління рахунками” цих Умов та Правил. Анкета-заява та зазначені розділ та підрозділи разом складають Договір банківського рахунку (далі - Умови або Договір).

3.1.1.2. Предмет Договору

3.1.1.2.1. Банк на підставі Анкети-заяви, поданої Клієнтом, зобов'язується відкрити Клієнтові рахунок, приймати і зараховувати на нього грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження Клієнта про перерахування, видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком в порядку, визначеному законодавством та цим Договором, а Клієнт зобов'язується сплачувати Банку винагороду, передбачену  чинними Тарифами Банку.

3.1.1.3. Порядок відкриття та закриття рахунку

3.1.1.3.1. Банк відкриває Клієнту рахунок на підставі Анкети-заяви та наданих належним чином оформлених документів, перелік яких визначається Банком відповідно до вимог законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, із здійсненням ідентифікації, верифікації та вивчення Клієнта в порядку, визначеному законодавством України та внутрішніми положеннями Банку. Банк відкриває поточний рахунок Клієнту, який вже має в Банку рахунок,  за умови подання Клієнтом Заяви про відкриття поточного рахунку через Систему «Приват24 для бізнесу» або відділенні Банку.

3.1.1.3.2. Банк відкриває Клієнту рахунки відповідно до кількості Заяв про відкриття рахунків, наданих Клієнтом, або на підставі договорів, якщо умови договору містять реквізити Заяви про відкриття рахунку, що визначені законодавством.

3.1.1.3.3. Банк закриває рахунок Клієнта у випадках:

- в разі подання Клієнтом Заяви про закриття рахунка. Заява про закриття поточного рахунку може подаватися Клієнтом до Банку в електронній формі у Системі «Приват24 для бізнесу" із накладенням кваліфікованого електронного підпису;

- за ініціативою Банку у разі встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику в порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми процедурами та цим Договором;

- в інших випадках, визначених цим Договором та законодавством України.

3.1.1.4. Порядок здійснення операцій з рахунком

3.1.1.4.1. Клієнт має право застосовувати форми розрахунків відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.

3.1.1.4.2. Банк має право проводити видаткові операції за рахунком Клієнта починаючи з дати отримання Банком повідомлення контролюючого органу про взяття рахунку на облік у контролюючих органах або з дати, визначеної як дата взяття на облік у контролюючому органі за мовчазною згодою згідно чинного законодавства України (далі — повідомлення).

3.1.1.5. Права Клієнта

3.1.1.5.1. Клієнт має право розпоряджатися коштами на рахунку з дотриманнями вимог законодавства та умов  цього Договору.

3.1.1.5.2. Клієнт має право в будь-який час подати Заяву про закриття рахунку, оформлену згідно вимог чинного законодавства.

3.1.1.6. Обов'язки Клієнта

3.1.1.6.1. Клієнти зобов'язані дотримуватися вимог чинного законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку з питань відкриття та ведення рахунків.

3.1.1.6.2. Клієнт зобов'язаний надати Банку відомості у разі зміни інформації, що надавалася Банку, у тому числі щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) протягом 10 робочих днів з дня настання таких змін в порядку, встановленому чинним законодавством України.

3.1.1.7. Права Банку

3.1.1.7.1. Банк має право витребувати, а Клієнт зобов'язаний надати інформацію та/або офіційні документи, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації (в тому числі встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені законодавством або внутрішніми документами Банку документи та відомості, які необхідні Банку з метою виконання вимог законодавства у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Інформація, необхідна для вивчення Клієнта, встановлюється Банком на підставі офіційних документів та/або інформації, одержаної від Клієнта (представника Клієнта) та засвідченої ним, а також з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою).

3.1.1.7.2. Банк має право відмовитися від встановлення (підтримання) договірних відносин з Клієнтом (у тому числі шляхом розірвання договірних відносин) чи проведення фінансової операції:

- якщо фінансова операція містить ознаки такої, що підлягає фінансовому моніторингу;

- в разі встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику відповідно до законодавства у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

- якщо Клієнт не надав Банку інформацію та/або офіційні документи, визначені п.п. 3.1.1.6.2. та 3.1.1.7.1. цих Умов та Правил офіційні документи та/або належним чином засвідчені їх копії).

3.1.1.7.3. Банк має право закрити рахунок Клієнта та відмовитись (розірвати) від договору в односторонньому порядку у разі відсутності операцій за рахунком Клієнта протягом одного року та відсутності залишку грошових коштів на цьому рахунку.

Банк має право закрити рахунок Клієнта та розірвати цей Договір в односторонньому порядку у разі відсутності операцій за рахунком Клієнта протягом одного року та за наявності залишку грошових коштів на такому рахунку, про що направити Клієнту повідомлення за 15 календарних днів до дати такого розірвання.

При цьому, Банк має право змінити порядок обліку коштів за недіючим рахунком шляхом перерахування залишку коштів з рахунку Клієнта на рахунок Банку (недіючі рахунки). Залишок коштів Клієнт має можливість повернути в порядку, передбаченому чинним законодавством.

3.1.1.8. Обов'язки Банку

3.1.1.8.1. Банк зобов'язаний здійснювати розрахунково-касове обслуговування Клієнта в порядку та на умовах, встановлених законодавством України, цим підрозділом, підрозділом 3.1.2. “Умови та Правила розрахунково-касового обслуговування” цього Договору, розділом “Загальні положення” цих Умов.

3.1.1.9. Вартість послуг та порядок розрахунків

3.1.1.9.1. За відкриття рахунку та виконання операцій за рахунком Клієнт сплачує Банку винагороду, розмір якої встановлено Тарифами Банку, що діють на день здійснення Клієнтом такої операції, зокрема, але не виключно, тарифами у підрозділі 3.1.2. Умови та правила розрахунково-касового обслуговування цього Договору. Тарифи встановлюються Банком самостійно та можуть змінюватись в односторонньому порядку протягом дії цього Договору, в порядку, визначеному цим Договором, зокрема, підрозділом 1.1.5. “Зміна та доповнення Умов та Правил надання банківських послуг”.

3.1.1.9.2. Клієнт доручає Банку списувати грошові кошти з усіх своїх поточних рахунків (в т.ч. тих, що будуть відкриті в майбутньому), в межах сум, що підлягають сплаті Банку згідно з цим Договором, а також за іншими договорами, укладеними між Клієнтом та Банком, при настанні термінів платежів (здійснювати договірне списання). Списання коштів здійснюється відповідно до встановленого законодавством порядку, при цьому оформляється меморіальний ордер. Списання грошових коштів за іншими договорами здійснюється відповідно до умов цих договорів.

3.1.1.10. Відповідальність Сторін

3.1.1.10.1. За порушення вимог цього Договору Банк та Клієнт несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

3.1.1.10.2. Банк звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень цього Договору у разі зміни чинного законодавства України, зокрема зміни/прийняття нових законів або нормативно-правових актів Національного банку України, які змінюють чи припиняють відносини, що регулюються цим Договором.

3.1.1.10.3. Спірні питання, які можуть виникнути між Банком і Клієнтом у зв’язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом проведення переговорів. В разі не досягнення згоди між Сторонами шляхом переговорів, спори між Сторонами вирішуються в судовому порядку.

3.1.1.11. Форс-мажор

3.1.1.11.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо це викликано дією обставин непереборної сили, про які Сторони в момент укладення Договору не могли знати та не могли їх передбачити (обставини «форс-мажору»).

3.1.1.11.2. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами цього Договору, обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

3.1.1.11.3. Сторона, якій стало відомо про настання чи загрозу настання обставин «форс-мажору», негайно, але в будь-якому випадку не пізніше наступного робочого дня, повідомляє про них іншу Сторону усно (за допомогою телефону) та письмово (шляхом передання відповідного повідомлення факсом, кур’єром, засобами електронної пошти). У випадку недотримання Стороною положення цього пункту, така Сторона позбавляється права посилатись на наявність обставин «форс-мажору».

3.1.1.11.4. Під час дії обставин «форс-мажору» виконання зобов’язань за Договором може призупинятись (частково або в повному обсязі).

3.1.1.11.5.  Невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором однією з Сторін у зв’язку з дією обставин «форс-мажору» не спричиняє застосування до неї яких-небудь заходів відповідальності.

3.1.1.11.6. Обов’язок доведення неможливості виконання зобов’язань або неналежного виконання за Договором у зв’язку з дією обставин «форс-мажору» покладається на Сторону, яка посилається на них в якості обґрунтування своїх вимог або заперечень.

3.1.1.11.7. Належним підтвердженням обставин «форс-мажору» є довідка Торгово-промислової палати України або відповідних регіональних торгово-промислових палат.

3.1.1.11.8. Обставини «форс-мажору» автоматично продовжують строк виконання зобов’язань на період їх дії та ліквідації наслідків. Якщо обставини «форс-мажору» триватимуть більше ніж 6 (шість) місяців, то кожна із Сторін має право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором, і, в такому разі, жодна із Сторін не має права на відшкодування другою Стороною можливих збитків.

3.1.1.12. Строк дії Договору

3.1.1.12.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє 12 місяців. Договір вважається продовженим на кожні наступні 12 місяців в разі, якщо за 30 календарних днів до дати закінчення дії цього Договору жодна зі Сторін не заявила про намір його розірвання або Клієнт не подав Заяву про закриття рахунка.

3.1.1.12.2.  Банк може повідомляти Клієнта про намір розірвання одним з таких способів: в письмовій формі, через встановлені засоби електронного зв'язку Банку та Клієнта: Систему "Приват 24 для бізнесу", смс-повідомлення на останні відомі Банку номери телефонів, надані Банку при ідентифікації та актуалізації відомостей про Клієнта, або іншими засобами. Клієнт може повідомляти Банк про намір розірвання Договору шляхом подання Заяви про закриття рахунку.

3.1.1.12.3. Банк закриває рахунки Клієнта  в порядку та на підставах, визначених п.3.1.1.3.3.  цього Договору, та у випадках, передбачених законодавством.

3.1.1.13. Інші умови

3.1.1.13.1. Усі грошові кошти, розміщені на поточних рахунках фізичних осіб-підприємців є вкладами, відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Відшкодування коштів за вкладами, розміщених на поточних рахунках фізичних осіб-підприємців гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - ФГВФО). Перед відкриттям рахунку Клієнт ознайомився з довідкою про систему гарантування вкладів, з розміром гарантованої суми відшкодування за вкладами і переліком умов, при яких фонд не відшкодовує кошти, відповідно до статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Повна добірка нормативних актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб розміщена на сайті ФГВФО (fg.gov.ua).

У випадках, якщо умовами укладеного між Банком та Клієнтом договору передбачено нарахування відсотків на залишок на поточному рахунку, Банк припиняє нарахування відсотків за вкладом в день початку процедури виведення ФГВФО банку з ринку, або у день прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відшкодування ФГВФО коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до інших валют встановлених Національним банком на день початку процедури виведення ФГВФО банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації або на день початку ліквідації Банку.

3.1.1.13.2. Звільнення коштів з-під арешту банк здійснює за постановою державного виконавця, прийнятою відповідно до законодавства, або за постановою слідчого, коли під час проведення досудового слідства у застосуванні цього заходу відпаде потреба, а також за рішенням суду, що надійшло до банку безпосередньо від суду.

3.1.1.13.3. Щодо будь-яких інших питань, не врегульованих цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

3.1.1.13.4. Сторони домовились, що спосіб отримання примірника Договору та додатків до нього встановлено в Анкеті-заяві приєднання.