2.8.5. Акредитиви по Україні під грошові кошти на рахунку покриття для фізичних осіб

2.8.5.1. Ці Умови встановлюють та регулюють порядок відкриття Банком покритого акредитива для фізичної особи.

2.8.5.2. Банк відкриває Клієнту (Заявнику) покритий акредитив (надалі - акредитив) на умовах згідно заяви про відкриття акредитива, яке є невід'ємною частиною даного Договору.

2.8.5.3. Якість послуг повинна відповідати законодавству України, у т. ч. нормам Цивільного та Господарського кодексів України, які регулюють правовідносини по акредитиву.

2.8.5.4. Клієнт зобов'язується:

2.8.5.4.1. Оплатити Банку в день отримання послуги комісію за надання акредитива, інші комісії Банку по акредитиву. Якщо Клієнт самостійно не сплатив комісію в передбачений термін, то з наступного робочого дня Банк щодня здійснює договірне списання, до повного погашення комісій.

2.8.5.4.2. При настанні термінів платежу Клієнт доручає Банку списувати кошти (здійснювати договірне списання) з усіх своїх поточних рахунків у національній та іноземній валютах, для виконання зобов'язань з погашення комісій, штрафів ( пені) та неустойки у межах сум, що підлягають сплаті Банку за цим Договором. Списання коштів проводиться відповідно до встановленого законодавством порядку.

2.8.5.4.3. На протязі одного робочого дня від дати отримання вимоги Банка, забезпечити надання Банку грошових коштів в національній валюті України, необхідних для проведення платежа по акредитиву з покриттям в іноземній валюті на умовах, які зазначені у вимозі Банка.

2.8.5.5. Банк зобов'язується:

2.8.5.5.1. Повернути Клієнту грошові кошти в частині, яка залишилася невикористаною, з рахунку покриття на поточний рахунок Клієнта, вказаний у Заяві про відкриття акредитива не пізніше наступного робочого дня після закінчення строку дії акредитива, які не були використані для проведення платежів за акредитивом або для проведення платежів на користь виконуючого банку з метою відшкодування йому суми, виплаченої їм по акредитиву.

2.8.5.5.2. Направити на адресу Клієнта вимогу щодо надання коштів у національній валюті України для оплати по покритому акредитиву з покриттям в іноземній валюті, і у випадку не надання грошових коштів у зазаначений термін, виконати оплату за рахунок власних коштів з подальшою реалізацією права Банку на отримання оплаченої суми в національній валюті України за рахунок коштів в іноземній валюті, розміщених на рахунку покриття акредитива, по курсу НБУ на дату такої реалізації права Банку.

2.8.5.6. Банк має право:

2.8.5.6.1. У період розміщення коштів списувати з рахунку покриття кошти, для проведення оплати по акредитиву або їх перерахування виконуючому банку з метою відшкодування йому суми, виплаченої їм по акредитиву в межах суми, зазначеної в Заяві про відкриття акредитива. При цьому, кошти можуть списуватися з рахунку частинами у разі часткового виконання акредитиву.

2.8.5.7. Клієнт має право:

2.8.5.7.1. Отримувати інформацію про стан рахунку, на якому розміщені кошти, надані Банку за акредитивами, на письмову вимогу.

2.8.5.8. Інші умови.

2.8.5.8.1. У разі настання прострочення зобов'язань Клієнта з оплати комісій за цим Договором, Клієнт сплачує Банку пеню в розмірі 0.1% від суми акредитива, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла за період, за який сплачується пеня, від суми заборгованості за кожен день прострочення. Оплата пені здійснюється у гривні.

Сторони узгодили, що розмір пені, зазначеної в цьому пункті, може бути на розсуд Банку зменшений. В разі зменшення Банком розміру пені, зазначеної в цьому пункті Договору, Банк на свій вибір телекомунікаційного способу доставки інформації, повідомляє Клієнта узгодженими Сторонами способами телекомунікацій протягом 5 днів з дати прийняття рішення про зменшення розміру пені. Узгодженими Сторонами способами телекомунікацій є: ПЗ “Приват24”, SMS-повідомлення, електронна пошта. При цьому, додаткові узгодження Сторін не потрібні.

2.8.5.8.2. Банк звільняється від будь-якої відповідальності за несвоєчасне повернення коштів, у разі, якщо затримка мала місце в силу обставин непереборної сили.

2.8.5.8.4. Витрати, пов'язані з перерахуванням Клієнтом коштів на адресу Банку, оплачуються за рахунок Клієнта. Витрати, пов'язані з перерахуванням коштів на адресу Клієнта, оплачуються за рахунок Банку.

2.8.5.8.5. У разі зміни юридичної адреси або банківських реквізитів Клієнта згідно з цим Договором, Клієнт в п'ятиденний термін повідомляє про це Банк.

2.8.5.8.6. Представники сторін заявляють, що вони уповноважені належним чином на підписання цього Договору.

2.8.5.8.7. Договір набуває чинності з моменту підписання Заяви про відкриття акредитива уповноваженими представниками Клієнта та Банку і діє до повного виконання Клієнтом та Банком своїх зобов'язань за цим договором.

2.8.5.8.8.1. Усі відносини, що випливають з цього Договору, регламентуються чинним законодавством України. Розбіжності, які виникають з цього Договору, підлягають вирішенню в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

2.8.5.8.8.2. Антикорупційне застереження.

При виконанні своїх зобов’язань за Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або цінностей, прямо або побічно, будь-яким особам, для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги.

При виконанні своїх зобов'язань за Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються застосованими для цілей Договору законодавством, як дача/ отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

У разі виникнення у Сторони підозри, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень Договору, відповідна Сторона зобов’язується повідомити іншу Сторону в письмовій формі. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинне бути надіслане протягом десяти робочих днів з дати письмового повідомлення.

У письмовому повідомленні Сторона зобов’язана послатися на факти або надати аргументи про можливість порушення будь-яких положень Договору другою Стороною, її афілійованими особами, працівниками або посередниками, що виражається в діях, які кваліфікуються чинним законодавством, як дача або одержання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

У разі порушення однією Стороною зобов’язань утримуватися від заборонених дій та/ або неотримання іншою Стороною в установлений Договором термін підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться, інша Сторона має право розірвати Договір в односторонньому порядку повністю або в частині, надіславши письмове повідомлення про розірвання. Сторона, з чиєї ініціативи було розірвано Договір відповідно до положень цього пункту, має право вимагати відшкодування реального збитку, що виник в результаті такого розірвання.

2.8.5.8.8.3. Застереження про розкриття персональних даних.

Представники Сторін, уповноваженні на укладання Договору, погодились, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв’язку з укладанням Договору включаються до баз персональних даних Сторін.

Підписуючи Заяву про відкриття акредитива уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб’єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин.

Представники Сторін підписанням Заяви про відкриття акредитива підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України "Про захист персональних даних".

Підписуючи Заяву про відкриття акредитива, Сторони, згідно Закону України "Про захист персональних даних", надають взаємну згоду один одному на обробку їхніх персональних даних, а саме: назви, місцезнаходження/ місця проживання, реєстраційних даних (коду ЄДРПОУ, номеру державної реєстрації у єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), інформації щодо системи оподаткування (індивідуального податкового номеру, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, номеру свідоцтва про статус платника ПДВ), банківських реквізитів, електронних ідентифікаційних даних (IP-адреса, телефон, e-mail), прізвища, ім’я по батькові, особистого підпису та інших даних, що дають змогу ідентифікувати особу, що діє в інтересах та/ або від імені однієї із Сторін, та інших даних, які передає одна Сторона іншій з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування, вивчення споживчого попиту та статистики, у маркетингових, інформаційних, рекламних, комерційних або інших аналогічних цілях. Сторони повідомлені про те, що їх персональні дані внесені в базу персональних даних, а також повідомлені про свої права згідно Закону України "Про захист персональних даних".

2.8.5.8.8.4. Сторони дійшли згоди про визнання Угоди про захист інформації з обмеженим доступом та забезпеченні політики інформаційної безпеки (Угоди), яку опубліковано за адресою: https://privatbank.ua/ru/poleznyje-dokumenty/, складовою частиною Договору.

У разі будь-яких протиріч між умовами Договору та Угодою, пріоритет мають умови Угоди.

2.8.5.8.8.5. Загальні запевнення та гарантії.

Кожна зі Сторін цим підтверджує, що:

- вона має усі передбачені чинним законодавством та установчими документами повноваження на укладання Заяви про відкриття акредитива та на виконання Договору;

- її представник, який підписує Заяву про відкриття акредитива та Додатки до Договору, має усі необхідні повноваження у відповідності до законодавства та установчих документів для того, щоб представляти Сторону та укласти від її імені Договір;

- не вимагається будь-яких подальших/ попередніх затверджень Договору та Додатків до нього;

- не існує будь-яких обмежень на укладення Стороною Договору (підписання представником Сторони Заяви про відкриття акредитива) та Додатків до нього;

- Сторони мають усі необхідні дозвольні документи, ліцензії, майнові права для того, аби виконувати роботи, надавати послуги, відчужувати майно, які є предметом Договору. Вказані документи та права є чинними на момент укладення Договору;

- Сторони зобов’язуються не пред’являти жодних претензій одна до одної щодо недійсності Договору та/ або супровідних документів до нього, за умови що вони підписані особою, яка діє як представник Сторони, та скріплені печаткою Сторони.