2.8. Інші банківські послуги

2.8.1. Банківські сейфові скриньки

2.8.1.1. Загальні терміни.

Депозитне сховище для індивідуальних сейфів (далі - депозитарій) – приміщення, призначене для розміщення індивідуальних сейфів, які використовуються клієнтами з метою зберігання в них індивідуального майна. Приміщення, використовуване як депозитарій, повинне бути охоронюваним і відособленим від грошового сховища.

Індивідуальний сейф і сейфова скринька (далі — сейфова скринька) – неспалимий ящик, що знаходиться в депозитарії Банку із спеціальним замком. Усі скриньки повинні мати нумерацію.

Клієнт юридична чи фізична особа (-би), що уклала (-ли) договір з Банком про оренду скриньки.

Зона перерахунку цінностей - це приміщення або спеціально обладнане місце, яке використовується клієнтом (-тами) для роботи з цінностями . Для цих цілей допускається використання Кімнат переговорів.

Відмикаючій ключ - ключ, який видається клієнту та знаходиться у нього на протязі дії договору.

Дозволяючий ключ - ключ, який знаходиться у Банку, у відповідального працівника

Сейфовий бокс (далі-бокс)— металічний ящик для вкладення в скриньку, в якому зберігаються цінності та який можна перенести в місце для роботи з цінностями.

Сейф-пакет — непрозорий пакет із застібкою для вкладення в скриньку, в якому зберігаються цінності та який можна перенести в місце для роботи з цінностями.

2.8.1.2. Порядок надання у користування сейфової скриньки.

Клієнт (-и) заповнює (-ють) Заяву про надання в користування сейфової скриньки.

Надання сейфової скриньки в користування Клієнту (-ам) здійснюється шляхом оформлення комплекту «Ключ доступу» на умовах сплати винагороди за користування скринькою та оплати комісіі за обслуговування спеціального карткового рахунку (далі СКР) «Ключ доступу».

Термін дії договору- один рік з можливістю дострокового розірвання або подальшої лонгації.

Банк надає Клієнту індивідуальну сейфову скриньку у тимчасове користування. У зв'язку з цим сейфова скринька не переходить у власність Клієнта або його правонаступників.

Функцією Банку за договором оренди сейфової скриньки є забезпечення доступу до операцій з сейфовою скринькою тільки тих осіб, які зазначені в заяві на оренду сейфової скриньки або мають належним чином оформлені довіреності, а при укладанні договору з Клієнтом-юридичною особою - безпосередньо уповноважених осіб (з правом финансового підпису) згідно матриці повноважень.

Клієнт самостійно розміщує своє майно в сейфовій комірці, без повідомлення Банку. Таким чином, Банк не бере на себе обов'язок зберігати майно клієнта.

При укладанні договору від імені Клієнта - юридичної особи, договірне списання винагороди здійснюється з картки “Ключ до рахунку ”.

Перед використанням сейфової скриньки, Банк надає Клієнту (-ам) можливість ознайомитися з технічним станом сейфової скриньки.

За відсутності у Клієнта (-ів) заперечень щодо подальшого використання сейфової скриньки, Банк видає Клієнту (-ам) відмикаючий ключ, при отриманні якого Клієнт розписується у Заяві. Підпис Клієнта в Заяві при видачі йому відмикаючого ключа означає відсутність з боку Клієнта (-ів) будь-яких заперечень чи зауважень, а також прийняття в користування справної сейфової скриньки.

Надання доступу до сейфової скриньки спадкоємцям, правонаступникам Клієнта (-ів), новим уповноваженим (з правом фінансового підпису) особам юридичної особи, а також видача останнім вмісту сейфової скриньки, здійснюється в установленому законом порядку, після сплати спадкоємцями, правонаступниками, новими уповноваженими (з правом фінансового підпису) особами юридичної особи заборгованості Клієнта (-ів) перед Банком по користуванню сейфовою скринькою та заборгованості за обслуговування СКР «Ключ доступу», штрафів та пені, а також оплати останніми витрат по збереженню вмісту сейфової скриньки.

Кожен доступ Клієнта (-ів) до сейфової скриньки фіксується Банком в електронному журналі відвідувань.

Для запобігання шахрайських операцій , як з боку Банку , так і з боку Клієнта , в усіх приміщеннях депозитарію встановлені відеокамери , окрім зони перерахунку цінностей.

Камери відеоспостереження встановлюються :

- Одна - при вході в депозитарій для фіксації особи клієнта, який входить.

- Одна або декілька - в депозитарії для фіксації номера скриньки, яка  відкривається клієнтом.

- Решта - для перегляду коридору перед депозитними скриньками.

Відеозаписи зберігаються в Банку не менше одного року.

Банк зобов'язаний надати Клієнту доступ до депозитарію згідно графіку роботи відділення, крім вихідних та святкових днів.

2.8.1.3. Права та обов'язки Сторін.

2.8.1.3.1. Обов'язки Клієнта (-ів) (його довіреної особи)

Здійснювати користування сейфовою скринькою згідно з її призначенням, не допускати погіршення її стану або переобладнання. Не укладати договори та інші угоди з третіми особами стосовно сейфової скриньки, які можуть мати юридичні наслідки.

У випадку надання у користування сейфової скриньки на двох Клієнтів, Клієнти самостійно приймають рішення, у кого буде зберігатися ключ від сейфової скриньки.

Не розміщувати в сейфовій комірці зброю, легкозаймисті, отруйні, наркотичні та інші речовини і предмети, вилучені з обігу відповідно до законодавства України, а також предмети, користування якими може викликати заподіяння шкоди Банку, самому Клієнту або іншим особам.

Не допускати до роботи з сейфовою скринькою осіб, які не мають довіреності, завіреної нотаріусом.

Не допускати до роботи з сейфовою скринькою осіб, які не є уповноваженою особою (з правом фінансового підпису) згідно матриці повноважень.

Протягом трьох робочих днів з дати подання Банком вимоги про відшкодування витрат, пов'язаних з виготовленням нового ключа, заміною замку, ремонтом сейфової скриньки та ін, оплатити понесені Банком витрати.

Для доступу в депозитарій повідомляти співробітнику Банку код, який у вигляді SMS-повідомлення або іншим шляхом, визначеним Банком, надійшов на фінансовий мобільний телефон клієнта. На підставі цих повідомлень будуть проставлятися позначки про відвідування депозитарію в електронному журналі відвідувань.

При кожному зверненні до Банку з вимогою про надання допуску до сейфової скриньки, пред'явити співробітнику Банку паспорт або особисту платіжну картку Клієнта, емітовану Банком, а довірена особа Клієнта - завірену нотаріально довіреність і паспорт.

При відвідуванні депозитарію користуватися тільки оригінальним ключем від сейфової скриньки.

Не допускати виготовлення дублікатів ключів від сейфової скриньки.

Дотримуватися правил перебування і часу відвідування в сховищі не більше 5 хвилин.

Здати ключ або сплатити штраф за втрату або поломку ключа і звільнити сейфову скриньку не пізніше останнього дня дії договору (якщо договір не пролонговано), або ж не пізніше дня підписання угоди про розірвання договору (якщо сторони висловили бажання розірвати договір достроково) зі сплатою платежів за користування скринькою та обслуговування СКР «Ключ доступу».

У разі скасування попередньо виданої довіреності, негайно повідомити про це в Банк в VIP контакт - центр за тел. +380929000002 або в відділення Банку, де орендована скринька, а також нотаріусу для внесення відомостей до Реєстру довіреностей для підтвердження недійсності відповідної довіреності. Недотримання Клієнтом (-ами ) даної умови, звільняє Банк від відповідальності за видачу майна довіреній особі.

У разі зміни уповноважених осіб (з правом фінансового підпису) юридичної особи, негайно повідомити про це в Банк, з наступним наданням протягом 2-х днів повного пакету документів в Банк для актуалізації матриці повноважень. Недотримання Клієнтом (-ами) даної умови, звільняє Банк від відповідальності за видачу майна уповноваженій особі Клієнта.

У разі зміни уповноважених осіб (з правом фінансового підпису) юридичної особи, здійснити передачу ключа між ними без участі співробітників банку.

У п'ятнадцятиденний термін повідомити в Банк про зміну зазначених у договорі реквізитів, а також про зміну свого місця перебування та контактних телефонів (або місця перебування та контактних телефонів свого довіреної особи), для можливості оперативного надання Клієнту інформації.

Впродовж трьох робочих днів повідомити Банк про втрату ключа або про пошкодження сейфа, які сталися з вини Клієнта або його довіреної особи.Клієнт зобов'язаний звернутися в VIP -контакт-центр по тел. +380929000002 і замовити дублікат ключа для відкриття сейфової скриньки.

2.8.1.3.2. Права Клієнта
Клієнт (-и) має (-ють) право відвідувати підрозділ Банку, в якому розташована використовувана сейфова скринька, згідно з графіком роботи даного підрозділу.
Клієнт (-и) має (-ють) право довірити користування сейфовою скринькою іншим особам шляхом оформлення довіреності, завіреної нотаріусом.
У разі поломки сейфової скриньки не з вини Клієнта, Клієнт має право вимагати заміни сейфової скриньки на справну, розміри якої не поступаються первісній.

2.8.1.3.3. Обов'язки Банку

Надати Клієнту (-ам) сейфову скриньку у справному стані.

Допускати до роботи з сейфовою скринькою або одноосібно Клієнта (-ів), або його довірену особу, за наявності у останніх документів, що надають таке право.

Допускати до роботи з сейфовою скринькою безпосередньо уповноважену особу (з правом фінансового підпису) згідно матриці повноважень.

У разі надання в користування сейфової скриньки двом клієнтам, Банк зобов'язується допускати до роботи з сейфовою скринькою тільки двох Клієнтів одночасно. 

У разі поломки сейфової скриньки зробити заміну використовуваної Клієнтом (-ами) сейфової скриньки на справну (при наявності).

Повідомити Клієнта (-ів) у разі зміни Тарифів Банку за допомогою SMS або e-mail. Якщо протягом 5 днів з дати повідомлення Клієнта (-ів) про зміну Тарифів Банку Клієнт (-и) не виявить бажання розірвати даний договір і не підпише з Банком відповідну угоду, умови про зміну Тарифу вважаються прийнятими Клієнтом (-ами) і договір продовжує діяти на нових умовах.

Повідомити Клієнта (-ів) про майбутнє розкриття сейфової скриньки у строки, встановлені п.2.8.1.4. справжніх Правил, за винятком випадку смерті Клієнта.

Забеспечити сохранність сейфової скриньки протягом сроку дії договору.

Допуск клієнта в депозитарій проводиться тільки в присутності відповідального співробітника або Персонального банкіра . При цьому співробітник залишається в депозитарії з моменту відкриття до моменту закриття сейфової скриньки і очікує повернення Клієнта з зони перерахунку цінностей або кімнати переговорів.

Після звернення клієнта з питання втрати ключа Банк зобов'язується надати дублікат ключа від сейфової скриньки в продовж десяти робочих днів . Дублікат ключа надається клієнтові після сплати штрафу за втрату ключа згідно з тарифами Банку.

2.8.1.3.4. Права Банку

Не допускати Клієнта (-ів) або його довірену особу до роботи з сейфовою скринькою при наявності заборгованості зі сплати винагороди Банку за даним договором.

Не допускати до роботи з сейфовою скринькою осіб, які не мають довіреності, посвідченої нотаріусом.

Банк має право обмежити прийом нотаріальних довіреностей до одного договору - не більше трьох.

Не допускати до роботи з сейфовою скринькою осіб, які не є уповноваженими особами (з правом фінансового підпису) згідно матриці повноважень.

Вести відеоспостереження в приміщенні депозитарію.

Видачу нового ключа робити після відшкодування Клієнтом (-ами) витрат, пов'язаних з його виготовленням.

Розкривати сейфову скриньку без присутності клієнта. Порядок розкриття сейфової скриньки описаний в п. 2.8.1.6. цих правил.

Звернутися до суду з позовом про стягнення з Клієнта витрат на збереження майна, вилученого комісією із сейфової скриньки.

Направляти на адресу Клієнта листи з вимогою про сплату заборгованості за оренду сейфової скриньки.

Стягувати плату з клієнта за втрату або поломку ключа від скриньки.

Відсутність ключа у нових уповноважених осіб (з правом фінансового підпису) юридичної особи прирівнювати до його втрати.

Нараховувати штраф за несвоєчасну оплату оренди скриньки згідно з тарифами банку.

2.8.1.4. Оплата винагороди за користування сейфовою скринькою та обслуговування СКР комплекту «Ключ доступу».

Датою списання оплати за користування скринькою та за обслуговування СКР «Ключ доступу» за замовченням встановлюється 25 число кожного місяця.

Оплату за користування сейфовою скринькою та за обслуговування СКР «Ключ доступу» Клієнт (-и) вносить (-ять) на платіжну карту, зазначену в електронній карточці договору оренди сейфової скриньки, не пізніше 24-го числа поточного місяця або перед закриттям договору. Розмір сплати визначається, виходячи з фактичної кількості днів користування скринькою з дати попередньої оплати (при першій сплаті- з дня укладання договору), згідно з Тарифами Банку. День укладання та день розірвання додаються до фактичної кількості днів.
Клієнт -(и) доручає (-ють) Банку щомісячно, на підставі заяви, списувати плату за користування сейфовою скринькою з карти, зазначеної в електронній карточці договору оренди сейфової скриньки.

Плату за відшкодування інших витрат Банку, які виникли у зв'язку з виконанням договору (виготовлення нового ключа, ремонт сейфа і т.д.), Клієнт (-и) вносить (-ять) до Банку готівкою або з власного рахунку/карти.
Тариф за використання сейфової скриньки встановлений з розрахунку за 1 (одну) добу користування згідно з Тарифами Банку, включаючи ПДВ.

Структурні підрозділи банку можуть встановлювати регіональні тарифи за оренду скриньки.
Сплата комісії за обслуговування СКР комплекту «Ключ доступу» сплачується за кожний повний або неповний календарний місяць, незалежно від фактичної кількості днів користування.
Якщо кінцевий термін оплати за договором припадає на вихідний або святковий день, черговий платіж Клієнт повинен зробити не пізніше останнього робочого дня Банку, який передує терміну сплати за договором
У разі несплати Клієнтом (-ами) в належний термін винагороди за використання сейфової скриньки, а також інших витрат, які виникли у зв'язку з виконанням договору (обслуговування СКР «Ключ доступу», виготовлення нового ключа, ремонт сейфа і т.д.), Клієнт (-и) доручає (- ють) Банку здійснити списання грошових коштів з будь-якого рахунку Клієнта в розмірах, що підлягають сплаті Банку за цим договором (договірне списання).
Якщо після закінчення терміну дії даного договору, при належному виконанні сторонами його умов, жодна зі сторін не захоче його розірвати, договір вважається пролонгованим ще на рік на таких же самих умовах. Наступна пролонгація проводиться в тому ж порядку.

Якщо після закриття договору оренди сейфової скриньки , на рахунку для обліку комісії за оренду за даним договором є незатребувані кошти більше шести місяців, Банк має право перерахувати кошти в доходи Банку.

Для юридичних осіб при розірванні договору в строк до 31 дня - застосовується штраф у розмірі 50 % до діючого тарифу за використаний період оренди сейфової скриньки.

Тарифи в структурних підрозділах Банку можуть відрізнятись від загальновстановлених (зазначених на сайті у цьому розділі) в залежності від кон'юнктури ринку в конкретному регіоні. Регіональний тариф може бути встановлений на окремий типорозмір, або на депозитарій в цілому та затверджується відповідно до внутрішньобанківських документів.

Інформація щодо розміру таких тарифів надається Клієнту у відповідному відділенні Банку.

2.8.1.5. Дострокове розірвання договору.
Сторона, яка побажала розірвати даний договір до закінчення терміну дії, або ж, яка не бажає продовжувати співпрацю після закінчення терміну дії даного договору, зобов'язана повідомити про свої наміри іншу сторону за 5 днів до передбачуваної дати розірвання / припинення терміну дії договору (не враховуючи вихідні та святкові дні).
2.8.1.5.1. Дострокове розірвання договору з ініціативи Клієнта (-ів).
Дострокове розірвання договору здійснюється шляхом підписання сторонами заяви про закриття договору.
Банк не повертає різницю коштів, сплачених Клієнтом, за проміжок часу, що залишився, протягом якого Клієнт (-и) не скористався сейфовою скринькою.

2.8.1.5.2. Дострокове розірвання договору за ініціативою Банку.
Дострокове розірвання договору здійснюється шляхом підписання сторонами заяви про закриття договору,  або шляхом створення комісії з метою розкриття сейфової скриньки Клієнта (-ів). Порядок розкриття сейфової скриньки без присутності клієнта описаний в п. 2.8.1.6. цих правил.

2.8.1.6. Розкриття сейфової скриньки без присутності Клієнта.

Розкриття сейфової скриньки без присутності клієнта здійснюється в наступних випадках:

- в разі заборгованості по оплаті оренди скриньки та/або за обслуговування СКР «Ключ доступу» терміном більше 30 календарних днів;

- в разі наявності запиту від нотаріуса чи правоохоронних органів на надання опису вмісту скриньки.

Розкриття сейфової скриньки без присутності клієнта здійснюється шляхом створення комісії з працівників Банку. Комісія розкриває сейфову скриньку Клієнта(-ів ) і складає опис вмісту сейфової скриньки з наступним вилученням і передачею цього вмісту на збереження в будь-яке інше приміщення Банку, яке дозволяє забезпечити збереження майна Клієнта(-ів). Один екземпляр опису передається авторам запиту, другий долучається до документів клієнта та передається в архів, третій долучається до вмісту скриньки та зберігається разом з ним.

За необхідності проведення оцінювання, оплату послуг оцінювача здійснюють ініціатори запиту.

Отримати вміст зі збереження клієнт або його правопреємець/спадкоємець може після сплати заборгованості за користування сейфовою скринькою та СКР «Ключ доступу», а також оплати витрат за заміну замку.

Якщо протягом трирічного терміну зберігання вилученого майна воно не буде затребуване Клієнтом (його правопреємцями/спадкоємцями), Банк має право утилізувати (знищити) таке майно, якщо воно не є валютними цінностями, дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, витворами мистецтва, антикваріатом або іншими цінностями. Для цього Банк по закінченню 3-х років з дати складання акту про відкриття скриньки направляє на адресу Клиєнта письмове повідомлення про намір знищити вилучене майно та на 30-й календарний день після відправки повідомлення здійснює вилучення з поточного місця зберігання та знищення незатребуваного майна.

Вилучення невостребуваного майна з поточного місця зберігання здійснюється призначеною наказом по банку комисією, що складається з уповноважених працівників банку (не менш 3-х людей). Комісія складає акт про винищення, додає до документів клієнта та здає в архів вустановленому порядку.

В разі, якщо після закінчення терміну договору Клієнт не пред'явив вимоги про повернення валютних цінностей, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, витворів мистецтва, антикваріату або інших цінностей, Банк має право утримувати вилучені цінності після закінчення терміну позовної давності. Право власності банку на вилучене майно або цінності виникає в силу набувальної давності через п'ять років після закінчення терміну позовної давності до договору.

2.8.1.7. Відповідальності Сторін.

Жодна із сторін не може нести відповідальності за невиконання своїх зобов’язань (в тому числі відшкодування збитків) у зв’язку із факторами, що знаходяться поза контролем цієї сторони, які не можна передбачити або яким не можна запобігти, такими як стихійни лиха (пожежа, повінь, землетрус, аварії, тощо), соціальні конфлікти (страйки, громадянська війна, проведення АТО тощо), прийняття законів, що суттєво обмежують або забороняють виконання зобов’язань сторонами за цим договором.

Всі суперечки вирішуються через суд.

2.8.1.8. Дії Сторін у випадку смерті Клієнта або припинення роботи депозитарію.

В разі закриття депозитарію, або переїзду в інше приміщення, банк інформує про це клієнтів не пізніше ніж за 30 календарних днів замовним листом або електронними засобами зв`язку. В повідомленні вказуються дата закриття/переїзду та нова адреса.

При переїзді депозитарію, якщо до вказаної дати клієнт не забирає вміст скриньки, вважається, що банк отримав згоду на перевезення скриньки разом з вмістом. В цьому випадку банк не несе відповідальності за будь-яку шкоду, заподіяну вмісту скриньки при перевезенні. При перевезенні, скриньки супроводжуються працівником служби безпеки банку.
При закритті депозитарію, якщо до вказаної дати клієнт не забирає вміст скриньки, скринька відкривається без присутності клієнта згідно з п. 2.8.1.6. цих Умов та Правил. Клієнт зможе отримати вміст після сплати всіх витрат Банку.

В разі банкрутства банку, доступ до скриньок здійснюється через уповноважених представників тимчасової комісії з метою вийняття цінностей та здачі ключа. Дія договору припиняється, оплата перераховується клієнтом на вказані ліквідатором рахунки.

В разі смерті клієнта, спадкоємець отримує доступ до вмісту на основі «Свідоцтва про право на спадщину», виданого нотаріусом. В свідоцтві повинна бути фраза «Спадкове майно складається з права вимоги виконання зобов`язань за договором № _____ від ________, укладенного спадкодавцем з АТ КБ "ПРИВАТБАНК"».

Спадкоємець сплачує всі нараховані платежі, забирає вміст скриньки та підписує заяву на розірвання договору. В разі відсутності у спадкоємця ключа від скриньки, спадкоємець оплачує витрати на заміну замка згідно з діючими тарифами банку.

Нотаріус має право надіслати запит на відкриття скриньки та надання опису її вмісту для складання свідоцтва. В цьому разі скринька відкривається згідно з п.2.8.1.6 цих Правил. Вміст скриньки видається спадкоємцям, що вказані в «Свідоцтві на спадщину» після сплати всіх витрат.

Якщо спадкоємців більше, ніж один, повинні бути присутніми всі перераховані в «Свідоцтві на спадщину» особи.


 

Тарифи

№ тарифу Бізнес Назва послуги Тариф Примітка
1 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Комісія за користування сейфовою скринькою без відкриття комплекту «Ключ доступу» (По договорах, укладених до 01.08.2016, а також по договорах юр.осіб). На добу – 18 грн за 10 000 см3, але не менше ніж 18 грн, у т. ч. ПДВ* По договорах, укладених до 01.08.2016, а також по договорах юр.осіб
2 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Компенсація витрат, пов’язаних із заміною замка при втраті або псуванні ключа з вини клієнта Згідно з рахунком підприємства-виробника, але не менше ніж 3000 грн
3 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Пеня за несвоєчасне погашення нарахованої комісії за договором оренди сейфової скриньки 5 грн на добу
4 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Щомісячне обслуговування СКР «Ключ доступу» 300 грн.
5 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Комісія за оренду скриньки об`ємом до 17 000 куб.см. з оформленням Комплекту «Ключ доступу» 9 грн на добу (у т. ч. ПДВ)
6 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Комісія за оренду скриньки об`ємом від 17001 до 25000 куб.см з оформленням Комплекту «Ключ доступу» 15 грн на добу (у т. ч. ПДВ)
7 Бізнес обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Комісія за оренду скриньки об`ємом від 25 тис.куб.см з оформленням Комплекту «Ключ доступу» 25 грн на добу (у т. ч. ПДВ)