2.7.6. «Оплата частинами» та «Миттєва розстрочка».

 

2.7.6.1. Загальні положення

2.7.6.1.1. Банк за наявності вільних грошових коштів зобов’язується надати Клієнту (держателю кредитної картки Банку/Позичальнику) строковий кредит (далі — Кредит) на споживчі цілі у розмірі, визначеному Договором, в обмін на зобов’язання Клієнта з повернення Кредиту та сплати комісії в обумовлені цим Договором терміни. Кредитування Клієнта здійснюється в межах встановленого Банком ліміту кредитування.

2.7.6.1.2. Сторони погодили, що Клієнт на підставі ст.634 ЦКУ приєднується до Умов та правил надання кредиту шляхом підписання Анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг та:

- у разі придбання товару/послуги у торговій точці — шляхом введення Клієнтом в POS-терміналі пін-коду кредитної карти;

- у разі оформлення кредиту через інші віддалені канали обслуговування (система «Приват24», месенджери, інтернет-сайти, чекаути, банкомати, термінали самообслуговування та інші віддалені канали обслуговування, які дають таку технічну можливість)  - шляхом введення отп-пароля, який надходить на фінансовий телефон Клієнта, у відповідне поле інтерфейсу відповідного каналу обслуговування. Сторони узгодили, що  введенням OTP-паролю в якості електронного підпису, Клієнт здійснює підписання чеку, який надаєтья йому шляхом друку у віддаленому каналі осблуговування (ТСО, банкомат), а у випадку відсутності технічної можливості друку - надсилається  на електронну пошту Клієнта та завжди є доступним у системі «Приват24» незалежно від каналу оформлення кредиту.

Анкета-заява, дані Умови та Правила, чек та Тарифи Банку разом складають Кредитний договір (далі - Договір).

2.7.6.1.3. Загальний розмір Кредиту вказуєтья у чеку. Строк надання Кредиту становить від 1 до 24  місяців та узгоджується Сторонами в чеку.

2.7.6.1.4. Кредит надається шляхом перерахування коштів на рахунок Клієнта 2450* з подальшим перерахуванням коштів в обумовленому у чеку розмірі на рахунок юридичної особи (Продавця) за товари та/або послуги, придбані Клієнтом, або шляхом перерахування на рахунок Клієнта.

2.7.6.1.5. Банк надає Клієнту «Паспорт споживчого кредиту «Оплата частинами/Миттєва розстрочка» шляхом розміщення його на офіційному сайті Банку у мережі Інтернет за адресою chast.privatbank.ua. Клієнт підтверджує ознайомлення з «Паспортом споживчого кредиту» та підтверджує покупку за кредитом або отримання кредитних коштів на картку:

- в торгово-сервісних підприємствах шляхом введення Клієнтом в POS-терміналі пін-коду кредитної карти;

- у віддалених каналах обслуговування шляхом введення Клієнтом OTP-паролю, який надходить на фінансовий телефон Клієнта, у відповідне поле інтерфейсу відповідного каналу обслуговування.

 

2.7.6.2. Права та обов’язки Сторін:

2.7.6.2.1. Банк зобов’язується:

2.7.6.2.1.1. За наявності вільних грошових коштів надати Клієнту Кредит в обумовленому в чеку розмірі шляхом перерахування коштів на рахунок Клієнта або на рахунок Клієнта з подальшим перерахуванням на рахунок юридичної особи (Продавця) за товари та/або послуги, придбані Клієнтом.

2.7.6.2.1.2. Забезпечити Клієнта консультаційними послугами з питань виконання Договору.

2.7.6.2.1.3. Здійснювати контроль за виконанням умов цього Договору, цільовим використанням, своєчасним і повним погашенням Кредиту в порядку, передбаченому цим Договором.

 

2.7.6.2.2. Клієнт зобов’язується:

2.7.6.2.2.1. Використовувати Кредит виключно на споживчі цілі.

2.7.6.2.2.2. Сплачувати Банку винагороду за надання Кредиту у розмірах та в строки, визначені Договором.

2.7.6.2.2.3. Клієнт зобов'язується не допускати зниження розміру доступного залишку грошових коштів на картці менше суми щомісячного платежу, зазначеному в чеку, шляхом поповнення картки до 25 числа кожного місяця будь-яким зручним для Клієнта способом.

2.7.6.2.2.4. Повністю повернути Кредит у строк, встановлений у чеку.

2.7.6.2.2.5. В разі відмови від  Кредиту повідомити Банк про намір відмовитися від договору у письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством) до закінчення 14 денного строку з дня укладення договору. Якщо Клієнт подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору Клієнт зобов‘язаний повернути Банку грошові кошти, одержані згідно з договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором. При цьому Клієнт зобовязується додеружуватися правил повернення товару, передбаченого торгово-сервісним підприємством та чинним законодавством.

2.7.6.2.2.6. У разі невиконання Клієнтом своїх зобов'язань за Договором, що призведе до звернення Банку до суду за захистом свої прав та законних інтересів, Клієнт зобов'язується відшкодувати Банку судові витрати.

 

2.7.6.2.3.  Банк має право:

2.7.6.2.3.1. Відмовити  Клієнту у видачі Кредиту, в тому числі якщо Банку стали відомі факти, які можуть свідчити про неможливість виконання Клієнтом зобов’язань за Кредитом або вже укладеними із Банком раніше кредитними договорами. Банк має право відмовити у видачі Кредиту за цим Договором і звільняється від відповідальності у випадках встановлення НБУ, Кабінетом Міністрів України, іншими органами влади і управління будь-яких видів обмежень щодо активних операцій Банку.

У разі зміни вартості кредитних ресурсів на ринку грошових ресурсів, зміни облікової ставки НБУ Банк має право за згодою Клієнта збільшити розмір винагороди за користування Кредитом, змінити періодичність порядку сплати платежів по Кредиту, про що Сторони укладають Договори про внесення змін до цього Договору.   

2.7.6.2.3.2. При настанні будь-якої з таких подій:

- неотримання від Клієнта згоди на зміну винагороди за користування Кредитом, зміни періодичності порядку сплати платежів за Кредитом;

- порушення Клієнтом будь-якого із зобов’язань, передбачених умовами видачі та погашення Кредиту, в т. ч. у разі порушення цільового використання Кредиту;

- порушення кримінального провадження щодо Клієнта;

- встановлення відомостей, наданих Клієнтом Банку, такими, що не відповідають дійсності;

- відсутність у Банка вільних грошових коштів;

- наявність судових рішень, що набрали чинності, про стягнення грошових коштів з поточного рахунку Клієнта, наявність арешту на поточних рахунках, що належать Клієнту, наявність платіжних вимог про примусове списання та інших обставин, які явно свідчать про те, що наданий Клієнту кредит не буде повернутий вчасно,

Банк, на свій розсуд, має право:

а) змінити умови видачі та надання Кредиту – вимагати від Клієнта дострокового повернення Кредиту, сплати винагороди за користування, виконання інших зобов’язань за Кредитом у повному обсязі шляхом надсилання повідомлення. При цьому згідно зі ст.ст. 212, 611, 651 ЦКУ за зобов’язаннями, терміни виконання яких не настали, терміни вважаються такими, що настали в зазначену у повідомленні дату. В цю дату Клієнт зобов’язується повернути Банку суму Кредиту в повному обсязі, відсотки за фактичний термін користування ним, повністю виконати інші зобов’язання за Кредитом;

або:

б) розірвати Договір у судовому порядку. При цьому в останній день дії Договору Клієнт зобов’язується повернути Банку суму Кредиту в повному обсязі, відсотки за фактичний термін користування ним, повністю виконати інші зобов’язання за цим Договором;

або:

в) відповідно до ст. 651 ЦКУ здійснити одностороннє розірвання Договору з надсиланням Клієнту повідомлення. У зазначену в повідомленні дату Договір вважається розірваним. При цьому в останній день дії Договору Клієнт зобов’язується повернути Банку суму Кредиту в повному обсязі, відсотки за фактичний термін користування ним, повністю виконати інші зобов’язання за Договором. Одностороння відмова від цього Договору не звільняє Клієнта від відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором.

2.7.6.2.3.3. У разі недостатності або відсутності у Клієнта коштів у національній валюті України для погашення заборгованості за кредитом у національній валюті України та/або відсотків за користування ним, та/або винагород, та/або неустойки, Клієнт доручає Банку списувати кошти в іноземній валюті зі своїх розрахункових рахунків, відкритих в іноземній валюті, в розмірі, еквівалентному сумі заборгованості за цим Договором у національній валюті України на дату погашення заборгованості. Для виконання зобов’язань Клієнта за цим Договором Банк має право здійснювати операції з продажу іноземної валюти на Міжбанківському валютному ринку України (далі – МВРУ) за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим НБУ на день продажу іноземної валюти на МВРУ, з відшкодуванням Банку витрат на сплату зборів. При цьому Клієнт доручає Банку оформити заявку на продаж коштів в іноземній валюті на МВРУ від імені Клієнта. За кожен випадок продажу Банком іноземної валюти на МВРУ Клієнт сплачує Банку комісійну винагороду в розмірі 3,0 (три) % від суми проданої іноземної валюти на МВРУ. Комісійна винагорода виплачується Клієнтом у день продажу Банком іноземної валюти на МВРУ в національній валюті України за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ на день продажу іноземної валюти на МВРУ.

 

2.7.6.2.4. Клієнт має право:

2.7.6.2.4.1. За погодженням із Банком здійснити дострокове (повне) погашення Кредиту із одночасною сплатою усіх платежів, що виникли за Договором на дату повного погашення.  Дострокове (повне) погашення Кредитів  "Миттєва розстрочка"; "Миттєва розстрочка. Акційна" можливе виключно за рахунок власних коштів Клієнта на кредитній картці.

2.7.6.2.4.2. Клієнт має право відмовитися від кредиту, звернувшись до Торгово-сервісного підприємства, шляхом повернення товару або відмови від надання послуг (якщо кредит видавався шляхом перерахування на рахунок юридичної особи (Продавця) за товари та/або послуги, придбані Клієнтом). Таке повернення або відмова від надання послуг можливі на умовах Торгово-сервісного підприємства, що здійснює продаж товару або надання послуги. У випадку відмови від Кредиту, Клієнт зобовязується додержуватися вимог п.2.7.6.2.2.5. цих Умов.

2.7.6.2.4.3. Клієнт має право у разі часткового повернення товару отримати за запитом відкоригований графік погашення кредиту.

 

2.7.6.3. Вартість Кредиту та порядок розрахунків

2.7.6.3.1. За користування Кредитом Клієнт щомісячно в дату, зазначену в чеку, сплачує Банку винагороду у відсотках від розміру кредиту, визначеного чеком.

Процента ставка фіксована та зазначена в чеку.  Загальна вартість Кредиту, реальна річна процентна ставка та інші істотні умови Договору зафіксовані у Паспорті споживчого кредиту, який надається Клієнту в порядку, узгодженому пунктом 2.7.6.1.5.

2.7.6.3.2. В разі, якщо Клієнт здійснює придбання товару шляхом користування Кредитом «Оплата частинами» в торгово-сервісному підприємстві, з яким Банк уклав договір розширеного сервісу з частковим відшкодуванням, Клієнт доручає Банку щомісячно списувати платежі на користь торгово-сервісного підприємства в кількості і розмірі, що зазначені у чеку.

2.7.6.3.3. В разі, якщо Клієнт здійснює придбання товару шляхом користування кредитом «Оплата частинами» в торгово-сервісному підприємстві, з яким Банк уклав договір розширеного сервісу з повним відшкодуванням, Клієнт доручає Банку щомісячно перераховувати платежі на погашення заборгованості по карті в кількості і розмірі, зазначеному у квитанції терміналу, яка є невід'ємною частиною цих Умов.

2.7.6.3.4. Для погашення заборгованості за Кредитом Клієнт доручає Банку встановити регулярний платіж шляхом здійснення щомісячного списання грошових коштів з кредитної картки у строки, зазначені в чеку, у розмірі комісії, обумовленої Договором (здійснювати договірне списання). У разі недостатності на кредитній картці, на яку Клієнт перераховує гроші для погашення заборгованості  за цим Кредитом, коштів для здійснення чергового платежу, Клієнт доручає Банку здійснити списання з будь-якого іншого рахунку Клієнта, відкритого у Банку, для погашення заборгованості, що виникла за Кредитом, в тому числі в овердрафт. Списання грошових коштів здійснюється відповідно до встановленого порядку, при цьому оформлюється меморіальний ордер.

2.7.6.3.5. При здійсненні регулярних платежів у межах сум, що підлягають сплаті Банку за цим Договором, Клієнт сплачує Банку комісію в розмірах і в строки, встановлені тарифами Банку на момент сплати.

2.7.6.3.6. У разі, якщо дата погашення Кредиту та/або сплати комісії за цим Договором припадає на вихідний або святковий день, зазначені платежі повинні бути здійснені в банківський день, що передує вихідному або святковому дню.

2.7.6.3.7. Процентна ставка за кредитом “Оплата частинами” фіксована та становить 0,01%.

2.7.6.3.8. Клієнт має право отримати Кредит “Оплата частинами” у версії “Оплата частинами. Гроші в періоді”. При цьому процентна ставка за Кредитом фіксована та становить 0,01%. Реальна річна відсоткова ставка, загальна вартість Кредиту визначені у чеку. Всі інші умови Договору не змінюються.

2.7.6.3.9. Клієнт має право отримати Кредит “Миттєва розстрочка”. При цьому процентна ставка за Кредитом фіксована та становить 2,9%. Реальна річна відсоткова ставка, загальна вартість Кредиту визначені у чеку.  Усі інші умови Договору не змінюються.

2.7.6.3.10. Клієнт має право отримати Кредит “Миттєва розстрочка.Акційна”. При цьому процентна ставка за Кредитом фіксована та становить 0,99%. Реальна річна відсоткова ставка, загальна вартість Кредиту визначені у чеку. Усі інші умови Договору не змінюються.

 

2.7.6.4.  Відповідальність Сторін

2.7.6.4.1.Терміни позовної давності за вимогами про стягнення Кредиту та інших платежів, передбачених цим Договором, встановлюються Сторонами тривалістю 5 років.

 

2.7.6.8.Строк дії Договору

2.7.6.8.1. Строк дії Договору визначається кінцевою датою повернення Кредиту, однак не раніше  повного виконання Сторонами зобов’язань за Договором.

2.7.6.9. Інші умови

2.7.6.9.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають з цього розділу Умов та Правил надання банківських послуг або у зв’язку з ним, підлягають розгляду в порядку, встановленому чинним законодавством України.

2.7.6.9.2. Зобов’язання Клієнта за згодою Банку можуть бути виконані іншою особою.

 

2.7.6.10. Програма “Теплі кредити”

2.7.6.10.1. Сторони узгодили, що Кредит може видаватися на цілі впровадження енергоефективних заходів.

2.7.6.10.2. Сторони погодили, що Клієнт має право на компенсацію частини Кредиту  Держенергоефективності за умови, якщо Кредит надається виключно на цілі впровадження енергоефективних заходів, передбачених Порядком  використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затверджених Постановою КМУ від 17 жовтня 2011 р. № 1056 (далі - Порядок),   відповідно до підпунктів 18,19 пункту 2 додатка 2 до Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243, а саме  на придбання:

2.7.6.10.2.1. котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

2.7.6.10.2.2. для одно- та двоквартирних житлових будинків:

- радіаторів водяної системи опалення, регуляторів температури повітря (в тому числі автоматичних), та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- рекуператорів теплоти вентиляційного повітря та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- теплонасосної системи для водяної системи опалення та/або гарячого водопостачання та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї;

- системи сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї;

- вузлів обліку води (гарячої, холодної), зокрема засобів вимірювальної техніки (приладів обліку, лічильників) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- багатозонних (багатотарифних) приладів обліку електричної енергії (лічильників активної електричної енергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- обладнання і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;

- світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей, та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

для квартир у багатоквартирних житлових будинках:

- радіаторів водяної системи опалення, регуляторів температури повітря (в тому числі автоматичних) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- вузлів обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засобів вимірювальної техніки (приладів обліку, лічильників) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- багатозонних (багатотарифних) приладів обліку електричної енергії (лічильників активної електричної енергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей, та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

2.7.6.10.3. Сторони узгодили, що Клієнт має право на відшкодування частини суми Держенергоефективності шляхом перерахування бюджетних коштів на поточний рахунок Клієнта, відкритий у Банку (у розмірах, на підставах та в порядку, встановлених Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженого Постановою КМУ від 17.10.2011 №1056, а також договором про взаємодію між Банком та Держенергоефективності).

 

2.7.6.10.4. За умови, якщо Клієнт має намір брати участь у Програмі “Теплі Кредити”, він, окрім обов'язків, передбачених п.2.7.6.2.2. цього Договору, додатково зобов’язується:

2.7.6.10.4.1. Про намір взяти участь у Програмі “Теплі кредити” Клієнт заявляє шляхом подачі до Банку через систему інтернет-банкінгу “Приват24” або ж шляхом особистого звернення до відділення Банку відповідної Заявки, де зазначає реквізити кредитного договору та іншу необхідну інформацію. Відповідальність за достовірність та коректність зазначеної у Заявці інформації несе Клієнт.

2.7.6.10.4.2. Використовувати Кредит виключно на цілі впровадження енергоефективних заходів, передбачених Порядком.

2.7.6.10.4.3. Укладаючи кредитний договір для цілей кредитування, передбачених підпунктами 4 і 4-1 пункту 3 Порядку із метою отримання відшкодування частини Кредиту, Клієнт підтверджує, що протягом поточного бюджетного періоду не отримував кредит за відповідним заходом.

2.7.6.10.4.4. Надавати Банку передбачені Порядком документи, що підтверджують придбання товарів для впровадження енергоефективних заходів та їх цільове використання, та є підставою для відшкодування, а саме:

- Видактова накладна;

- Акт виконаних робіт про установку обладнання або Заява про самостійне впровадження.

- Якщо Клієнтом є фізична особа, якій в установленому законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, такий Клієнт окрім інших документів, подає копію документа (повідомлення або довідки тощо), що підтверджує призначення на момент укладення кредитного договору субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

2.7.6.10.4.5. Подати до Банку підтверджуючі документи не пізніше 30 листопада поточного року, в якому укладено кредитний договір

2.7.6.10.4.6. Забезпечити умови для проведення Банком перевірок цільового використання Кредиту та своєчасності погашення.

2.7.6.10.4.7. У разі, якщо ліміт коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів енергоефективності вичерпано та Держенергоефективності не відшкодувало частину Кредиту, Клієнт зобов'язується погасити заборгованість за Кредитом самостійно.

2.7.6.10.4.8. Клієнт під час укладання кредитного договору за принципом мовчазної згоди надає Банку та Держенергоефективності право використання та оброблення його персональних даних для цілей моніторингу ефективності реалізації Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2017 роки.

2.7.6.10.5. За умови участі Клієнта у програмі “Теплі кредити” Банк додатково зобовязується:

2.7.6.10.5.1. Банк щомісячно, не пізніше 15 (п’ятнадцятого) числа наступного періоду надає Держенергоефективності Зведений реєстр позичальників (Клієнтів).  Клієнти, що отримали в попередньому періоді Кредит, та ще не надали до Банку підтверджуючі документи зазначені в Порядку, включаються Банком до Зведеного реєстру позичальників в наступному періоді після отримання Банком відповідних документів на підтвердження цільового використання кредитних коштів.

2.7.6.10.5.2. Зведений реєстр позичальників формується Банком у формі переліку Клієнтів, які включаються до нього та мають право на отримання Відшкодування частини суми Кредиту, у т.ч. на підставі копій документів про субсидії, що були надані Клієнтом на дату прийняття рішення про надання Кредиту Банком.

2.7.6.10.5.3. Послідовність включення Банком інформації про Клієнтів до Зведеного реєстру позичальників визначається за датою подання Позичальником до Банку копій підтверджуючих документів зазначених в Порядку, відповідно до Порядку та умов Кредитного договору (першими включаються до переліку Зведеного реєстру позичальників інформація про Клієнтів, які подали копії таких документів раніше інших), при цьому, якщо декілька Клієнтів подали такі документи до Банку в один день, черговість їх включення до переліку Зведеного реєстру позичальників визначається в алфавітному порядку за першими літерами прізвищ/в числовому порядку за кодом ЄДРПОУ Позичальників.

2.7.6.10.5.4.Суми Відшкодування частини суми Кредиту щомісячно, до 25 (двадцять п’ятого) числа наступного періоду на підставі наданого Банком Зведеного реєстру позичальників перераховуються Держенергоефективності на рахунок Банку. Суму Відшкодування частини суми Кредиту, що надійшла до Банку від Держенергоефективності, Банк протягом 2 (двох) операційних днів з дати її зарахування перераховує на відкриті в Банку  Розрахункові рахунки Клієнтів з подальшим частковим погашенням за рахунок таких коштів кредитної заборгованості Клієнтів згідно умов цього Договору.

2.7.6.10.5.5. У випадку, якщо коштів на рахунку Держенергоефективності не вистачає для перерахування в повному обсязі Відшкодування частини суми Кредиту, згідно з наданими Банком Зведеними реєстрами Позичальників, такі реєстри підлягають поверненню. Банк, відповідно до наданої Держенергоефективності інформації щодо наявних залишків коштів на рахунку, формує та надає відкориговані Зведені реєстри позичальників.

2.7.6.10.5.6. Інформувати Клієнта про зарахування Відшкодування частини суми Кредиту протягом 3 (трьох) банківських днів з дня такого зарахування.

2.7.6.10.5.7. При здійсненні компенсації частини кредиту Банк надає Клієнтові за його запитом відкоригований графік погашення кредиту.

2.7.6.10.6. При цьому, окрім прав Банку, передбачених п.2.7.6.2.3. цього Договору, Банк додатково має право:

2.7.6.10.6.1. Здійснювати контроль за виконанням умов цього Договору, цільовим використанням, своєчасним і повним погашенням Кредиту в порядку, передбаченому цим Договором, в тому числі, але не виключно, шляхом затребування у Клієнта документів, що підтверджують цільове використання Кредиту.

2.7.6.10.7. Сторони узгодили, що Клієнт має право брати участь у будь-яких інших програмах відшкодування відсотків або частини кредиту на умовах, визначених цими програмами та у разі, якщо між Банком та розпорядником коштів за такими програмами укладено договір про взаємодію.

2.7.6.10.7.1. При цьому Сторони узгодили, що Банк не є розпорядником коштів та здійснює відшкодування виключно на підставі доручення розпорядника коштів, за умови, що Клієнт повністю відповідає умовам нормативно-правових актів, що встановлюють підстави для відшкодування і вимоги до позичальника,  умовам цього Договору та надав підтверджуючі документи.

2.7.6.10.7.2. За умови участі Клієнта у таких програмах він дає Банку дозвіл на розкриття банківської таємниці, предачу персональних даних розпоряднику коштів за програмою з метою отримання компенсації.

 

Тарифи

№ тарифу Бізнес Назва послуги Тариф Примітка
1 Бізнес по роботі з торговими підприємствами За користування кредитом "Миттєва розстрочка" 2,90% Щомісячно від розміру кредиту