2.7.3. Застава депозиту (для VIP-клієнтів)

2.7.3.1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.7.3.1.1. Цей Договір є змішаним договором застави майнових прав на  грошові кошти, що знаходяться на вкладному (депозитному) банківському рахунку Заставодавця (далі — Договір застави) та Договором відступлення права вимоги (далі — Договір відступлення), разом — Договір.

2.7.3.1.2. В забезпечення виконання Клієнтом зобов’язань за Кредитним договором та Заставодавцем зобов’язань за цим Договором, Заставодавець надає в заставу майнові права на отримання банківського вкладу в сумі, вказаної в Заяві  про приєднання до Умов та правил  договору застави майнових прав на отримання грошових коштів по депозитному договору по продукту "Кредит під депозит" (далі — Заява приєднання), що належить Заставодавцю на праві власності та знаходиться на вкладному рахунку в Банку згідно з Договором банківського вкладу, укладеного між Заставодавцем та Заставодержателем (далі – "Предмет застави" або "Майнові права"). Суть, розмір  та  строк (термін)  виконання  зобов’язання,  забезпеченого заставою описані в Заяві приєднання, що є невід'ємною частиною цього Договору.

Заставою за цим Договором забезпечуються кожна та всі з вимог Заставодержателя/Банка, що випливають з Кредитного договору із всіма змінами та доповненнями до нього або які можуть виникнути на підставі нього у майбутньому, укладеного між Заставодержателем/Банком та Клієнтом.

2.7.3.1.3. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Заставодавець передає (відступає), а Банк приймає (набуває) належне Заставодавцю Право вимоги на отримання в повній сумі грошових коштів з вкладного (депозитного) банківського рахунку, розміщених на підставі Депозитного договору, розмір яких вказується в Заяві приєднання до Умов та правил  договору застави майнових прав на отримання грошових коштів по депозитному договору по продукту "Кредит під депозит" та є предметом застави за Договором застави, укладеного між Заставодавцем та Банком.

2.7.3.1.4. Сторони домовились, що в порядку статті 212 Цивільного кодексу України Банк набуває право вимоги згідно п. 2.7.3.1.3 цього Договору  з моменту настання якої-небудь із подій (відкладальна обставина):

- порушення Клієнтом, якого-небудь із зобов’язань, передбачених Кредитним договором, укладеному між Клієнтом та Банком, в тому числі при непогашенні простроченого платежу у 30-ти денний термін;

- порушення  Заставодавцем  якого-небудь із зобов’язань за Договором застави;

-порушення господарським судом справи про відновлення платоспроможності чи визнання банкрутом Заставодавця чи про визнання недійсними установчих документів Заставодавця, чи про скасування державної реєстрації Заставодавця;

- прийняття власником або компетентним органом рішення про ліквідацію Заставодавця;

- встановлення невідповідності дійсності відомостей, що містяться в Кредитному договорі або в Договорі застави;

- припинення (реорганізації, ліквідації) юридичної особи Заставодавця;

- у випадку смерті Клієнта;

- у випадку порушення кримінальної справи відносно Клієнта/Заставодавця;

- у випадку дострокового розірвання Кредитного договору або зміни його умов, при наявності невиконаних зобов’язань на момент розірвання або внесення змін;

- у випадку звернення стягнення на предмет застави за Договором застави згідно з Договором застави.

2.7.3.2. УМОВИ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ.

2.7.3.2.1. Заставодавець підтверджує, що на момент укладання цього договору:

2.7.3.2.1.1. Предмет застави за цим договором належить Заставодавцю на праві власності, не знаходиться в заставі третіх осіб в тому числі не знаходиться в податковій заставі не є предметом розгляду судових справ та під арештом не перебуває.

2.7.3.2.1.2. Він має повну правоздатність і дієздатність, має право укладати цей Договір без будь-яких обмежень; усвідомлює зміст своїх дій, що вчинює та правові наслідки, які створюють ці дії.

2.7.3.2.1.3. Даний Договір підписаний добровільно - не під впливом тяжких обставин, загрози, примусу, насильства (морального або фізичного), не є фіктивним та удаваним;

2.7.3.2.1.4. На підставах, встановлених чинним законодавством та цим договором, на Предмет застави може бути звернене стягнення.

2.7.3.2.1.5. У разі невиконання Клієнтом умов Кредитного договору/Заставодавцем  умов цього Договору, Заставодержатель отримує право одержати задоволення з майнових прав переважно перед іншими кредиторами.

2.7.3.2.1.6. Не існує жодної справи, відповідачем по якій є Заставодавець, та наслідки якої можуть вплинути на виконання ним зобов’язань за цим Договором.

2.7.3.2.1.7. У випадку виникнення будь-яких претензій третіх осіб відносно Предмету застави, такі претензії врегульовуються за рахунок Заставодавця.

2.7.3.2.1.8. Усі документи Заставодавця, надані Заставодержателю у зв’язку з підготовкою до укладення цього Договору, були подані в їх останньому завершеному стані, і на дату їх подання є повністю достовірними. За час, що минув з моменту подання зазначених документів Заставодержателю, не відбулося ніяких змін у юридичному статусі, стані або діяльності Заставодавця, що приведуть або можуть привести до невиконання або неналежного виконання ним зобов’язань за цим Договором.

2.7.3.2.1.9. Відсутні будь-які інші обставини, що обмежують Заставодавця в укладенні та виконанні цього Договору.

2.7.3.2.2. Банк одержав всі необхідні згоди від інших співвласників Предмету застави (за їх наявності) на передачу Предмету застави у забезпечення за цим Договором і такі згоди задовольняють Банк, Банк виконав перевірку Предмета застави у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна та обтяжень не виявив.

2.7.3.3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

2.7.3.3.1. Заставодержатель зобов'язується:

2.7.3.3.1.1. У випадку реалізації Предмету застави Заставодержателем повернути Заставодавцю суму, що перевищує розмір забезпечених цим Договором вимог Заставодержателя.

2.7.3.3.1.2. Не пізніше наступного робочого дня після укладення цього Договору здійснити реєстрацію Предмету застави в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна згідно з порядком, встановленим діючим законодавством України.

2.7.3.3.1.3. Заставодержатель зобов’язується зберігати таємницю по операціях Заставодавця у відповідності до вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Банківською таємницею є інформація та відомості, зазначені в частині 2 статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Підписанням цього Договору Заставодавець надає свою письмову згоду Заставодержателю на надання останнім інформації, яка містить банківську таємницю, приватним особам, організаціям, державним та правоохоронним органам для забезпечення виконання ними своїх функцій згідно чинного законодавства України, в тому числі у разі укладання договору про відступлення права вимоги до Заставодавця або у разі набуття права зворотної вимоги (регресу) третіми особами до Заставодавця. Персональні дані можуть бути надані у разі наявності підстав для такого надання.

2.7.3.3.2. Заставодавець зобов'язується:

2.7.3.3.2.1. Здійснювати дії, необхідні для забезпечення дійсності Предмету застави.

2.7.3.3.2.2. Укладати додаткові угоди щодо Предмету застави тільки за письмовою згодою Банка, за умови внесення відповідних змін до цього Договору.

2.7.3.3.2.3. Не здійснювати відступлення Предмету застави на користь третіх осіб.

2.7.3.3.2.4. Не здійснювати дій, які спричинять припинення Предмета застави чи зменшення його вартості.

2.7.3.3.2.5. Вживати заходів, необхідних для захисту Предмета застави від посягання з боку третіх осіб.

2.7.3.3.2.6. Надавати Банку дані про зміни, що відбулися в Предметі застави, про порушення з боку третіх осіб і про домагання третіх осіб на нього;

2.7.3.3.2.7. У випадку виникнення загрози втрати Предмета застави,  не пізніше ніж у 2-у денний термін з моменту виникнення таких загроз, повідомити про це Банк, а також про будь-які інші обставини, що можуть негативно вплинути на права Банка за цим договором.

2.7.3.3.2.8. У випадку пред'явлення до Заставодавця іншими особами вимог про визнання за ними права власності або інших прав на Предмет застави, про вилучення (витребування) або про обтяження Предмету застави вимогами, Заставодавець зобов'язується не пізніше наступного дня за днем отримання вимоги повідомити про це Банк.

2.7.3.3.2.9. Не здійснювати його відчуження або інше розпорядження Предметом застави без письмової згоди Банка.

2.7.3.3.2.10. Передати Банку всі документи, що підтверджують право вимоги грошових коштів в повному обсязі за Договором про депозитний вклад, майнові права по якому передані в заставу і складають Предмет застави, та інформацію, яка є важливою для здійснення права вимоги, не пізніше 3 (трьох) днів з моменту настання подій,  зазначених в п. 2.7.3.3.3.4.3 цього Договору.

2.7.3.3.2.11. Витрати по перевірці та реєстрації Предмету застави в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна та внесення змін до нього сплачує Клієнт у порядку, встановленому  Кредитним договором, діючим законодавством України та цим Договором.

2.7.3.3.3. Банк має право:

2.7.3.3.3.1. Одержати задоволення своїх вимог за рахунок Предмету застави переважно перед іншими кредиторами Заставодавця (право вищого пріоритету).

2.7.3.3.3.2. У випадку порушення Заставодавцем зобов'язань за цим Договором,  самостійно вживати заходів, необхідних для захисту Предмету застави проти порушень з боку третіх осіб.

2.7.3.3.3.3. Вступати в справу як третя особа в судовому спорі, в якій розглядається позов про Предмет застави.

2.7.3.3.3.4. З метою задоволення своїх вимог:

2.7.3.3.3.4.1. Звернути стягнення на Предмет застави у випадку, якщо в момент настання термінів виконання якого-небудь із зобов’язань, передбачених цим Договором,  вони не будуть виконані.

2.7.3.3.3.4.2. У разі порушення Заставодавцем обов’язків за цим договором  вимагати дострокового виконання зобов’язань Клієнта: повернення кредиту та (або) процентів, штрафних санкцій (штрафів, пені), а в разі невиконання – звернути стягнення на Предмет застави.

2.7.3.3.3.4.3. Звернути стягнення на Предмет застави незалежно від настання термінів виконання якого-небудь із зобов’язань за Кредитним договором/цим Договором у випадках:

- відмови Заставодавця в оформленні (переоформленні) якого-небудь із договорів, договорів застави, поруки;

- порушення Заставодавцем зобов'язань, передбачених умовами цього Договору, у т.ч. при порушенні порядку заміни предмета застави;

- в разі отримання Банком повідомлення від Заставодавця про дострокове розірвання Договору про депозитний вклад, майнові права по якому передані в заставу і складають Предмет застави;

- порушення судом справи про визнання Заставодавця недієздатним або обмежено дієздатним або кримінальної справи відносно Клієнта або Заставодавця;

- встановлення невідповідності дійсності відомостей, які містяться в цьому Договорі або інших документах, представлених Клієнтом або Заставодавцем;

- пред'явлення третіми особами вимог до Предмету застави за цим Договором;

- відступлення Заставодавцем права вимоги на Предмет застави  іншій особі без письмової згоди Банка;

- винесення постанови органів внутрішніх справ про знаходження Заставодавця в розшуку більше 180 днів;

- смерті Заставодавця.

2.7.3.3.3.5. Звернути стягнення на Предмет застави і в разі дострокового розірвання цього Договору або зміни його умов, при наявності невиконаних зобов'язань на момент розірвання або внесення змін.

2.7.3.3.3.6. У разі звернення стягнення на Предмет застави згідно з п.п. 2.7.3.3.3.4.1, 2.7.3.3.3.4.2, 2.7.3.3.3.4.3, 2.7.3.3.3.5 цього Договору задовольнити за рахунок Предмету застави свої вимоги в повному обсязі, що визначаються на момент фактичного задоволення, включаючи тіло кредиту. проценти та інші платежі, відшкодування збитків, неустойки, витрати по реєстрації Предмету застави, а також витрати, понесені у зв’язку із пред’явленням вимоги.

2.7.3.3.4. Заставодавець має право:

2.7.3.3.4.1. За наявності письмового дозволу Заставодержателя вчиняти правочини відносно Предмету застави.

2.7.3.4. ЗАБЕЗПЕЧЕНІ ВИМОГИ

2.7.3.4.1. Заставою забезпечується виконання зобов'язань Клієнта за Кредитним договором.

Строк, розмір тіла кредиту, цілі, відсотки, розмір щомісячного платежу, період сплати кредиту, зазначено у Заяві приєднання.

2.7.3.4.2. Заставою за цим Договором також забезпечуються вимоги Банка щодо відшкодування:

витрат по виключенню запису про реєстрацію Предмету застави з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, та витрат по здійсненню запису про звернення стягнення на Предмет застави, якщо такі витрати зроблені Банком.

2.7.3.5. ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРЕДМЕТУ ЗАСТАВИ

2.7.3.5.1. Звернення стягнення на Предмет застави здійснюється у випадках, передбачених п.п. 2.7.3.3.3.4.1, 2.7.3.3.3.4.2, 2.7.3.3.3.4.3, 2.7.3.3.3.5 цього Договору, відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

2.7.3.5.2. Звернення стягнення і реалізація Предмета застави, за вибором Банка, здійснюється шляхом відступлення Заставодавцем Банку права вимоги, що випливає з заставленого права. Відступлення права вимоги здійснюється  згідно з п. 2.7.3.1.3, 2.7.3.1.4 цього Договору або згідно закону в судовому або позасудовому порядку. Банк має право задовольнити за рахунок заставлених майнових прав свої вимоги в повному обсязі, обумовленому на момент фактичного задоволення, включаючи вимоги зазначені в п.п. 2.7.3.4.1, 2.7.3.4.2 цього Договору, відшкодування збитків, витрати на здійснення забезпеченої заставою вимоги.

2.7.3.5.3. Права та обов’язки сторін за цим Договором в частині відступлення права вимоги виникають (з відкладальною умовою відповідно до статті 212 Цивільного кодексу України) з наступного дня після настання будь-якого порушення Клієнтом умов Кредитного договору та/ або Заставодавцем Умов цього договору (в тому числі, після настання будь-якого з випадків, передбачених п. 2.7.3.1.4 цього Договору).

2.7.3.5.4. З моменту, зазначеного в п. 2.7.3.5.3 цього Договору (з наступного дня після настання будь-якого випадку, передбаченого п. 2.7.3.5.1 цього Договору) та у випадку, передбаченому в п. 2.7.3.5.3 цього Договору, Заставодавець відступає, а Заставодержатель набуває право вимоги банківського вкладу, зазначеного в розділі “Предмет застави” Заяви приєднання. До Заставодержателя (нового кредитора за договором банківського вкладу) переходять всі права Заставодавця (первісного кредитора за договором банківського вкладу) в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав.

У випадку, якщо ліміт наданий у гривні, а депозит наданий в заставу в іноземній валюті, при реалізації Предмету застави відповідно до цього Договору для обчислення суми в національній валюті України, необхідній для задоволення вимог Заставодержателя, застосовується курс гривні щодо іноземних валют, встановлений Національним банком України на день реалізації Предмету застави.

2.7.3.5.5. У випадку, коли суми, вирученої від продажу Предмету застави, недостатньо для повного задоволення вимог Банка, останній має право одержати суму, якої не вистачає для повного задоволення своїх вимог, з іншого майна Клієнта, у першу чергу перед іншими кредиторами. Реалізація цього майна здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

2.7.3.6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

2.7.3.6.1. Сторони домовились, що усі спори, розбіжності або вимоги, які виникають з даного Договору або в зв`язку з ним, у тому числі такі, що стосуються його виконання, порушення, припинення або визнання недійсним, підлягають вирішенню згідно вимог діючого законодавства України.

2.7.3.7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ Й ПОРЯДОК ЗМІНИ УМОВ ДОГОВОРУ

2.7.3.7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання Заставодавцем Заяви приєднання, і діє  до повного виконання Клієнтом зобов'язань за Кредитним договором, та до повного виконання Заставодавцем зобовязань за цим Договором.

2.7.3.7.2. Внесення змін до цього Договору та його припинення здійснюється в порядку,  передбаченому цим Договором та відповідно до діючого законодавства України.

2.7.3.7.3. Представники Сторін підтверджують, що вони повідомлені про наступну інформацію:

2.7.3.7.3.1. АТ КБ "ПриватБанк" виступає володільцем персональних даних.

2.7.3.7.3.2. Строк обробки персональних даних суб’єкта персональних даних відповідає строку дії цього Договору, якщо у Банку відсутні інші правові підстави для продовження такої обробки.

2.7.3.7.3.3. Місцезнаходженням персональних даних є місцезнаходження АТ КБ "ПриватБанк" відповідно до реквізитів цього Договору.

2.7.3.7.3.4. Склад та зміст персональних даних є наступним: місцезнаходження/місця проживання, реєстраційних даних (коду ЄДРПОУ, номеру державної реєстрації у єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), інформації щодо системи оподаткування (індивідуального податкового номеру, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, номеру свідоцтва про статус платника ПДВ), банківських реквізитів, електронних ідентифікаційних даних (IP-адреса, телефон, e-mail), прізвища, ім’я по батькові, особистого підпису та інших даних, що дають змогу ідентифікувати особу, що діє в інтересах та/або від імені однієї із Сторін, та інших даних, які передає одна Сторона іншій з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування, вивчення споживчого попиту та статистики, у маркетингових, інформаційних, рекламних, комерційних або інших аналогічних цілях.

Метою обробки персональних даних є підтвердження повноважень суб’єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених чинним законодавством України відносин.

2.7.3.7.3.5. Суб’єкт персональних даних має права, що передбачені статтею 8 Закону України "Про захист персональних даних", зокрема, на доступ до своїх персональних даних; на зміну або знищення своїх персональних даних; на заперечення та обмеження проти обробки; на засоби правового захисту в разі порушення законодавства.

2.7.3.7.3.6. Банк може доручити обробку персональних даних розпорядникам персональних даних, яких Банк може залучити на власний розсуд з метою надання Банку послуг, зокрема, для здійснення Банком господарської діяльності.

2.7.3.7.3.7. Поширення персональних даних третім особам буде здійснюватися виключно у випадках і порядку, коли таке поширення відповідає вимогам законодавства України.

2.7.3.7.3.8. Додаткова інформація про обробку персональних даних, знаходиться у повідомленні про порядок і процедуру захисту персональних даних, яке доступно на головній сторінці сайту АТ КБ "ПриватБанк".

2.7.3.7.4. Кожна зі Сторін цим підтверджує, що:

- вона має усі передбачені чинним законодавством та установчими документами повноваження на укладання та на виконання цього Договору;

- її представник, який підписує даний Договір та Додатки до нього, має усі необхідні повноваження у відповідності до законодавства  та установчих документів для того, щоб представляти Сторону та укласти від її імені даний Договір;

- не вимагається будь-яких подальших/попередніх затверджень даного Договору та Додатків до нього;

- не існує будь-яких обмежень на укладення Стороною (підписання представником Сторони ) цього Договору та Додатків до нього.

- Сторони мають усі необхідні дозвільні документи, ліцензії, майнові права для того, аби виконувати роботи, надавати послуги, відчужувати майно, які є предметом цього Договору. Вказані документи та права є чинними на момент укладення  Договору.

- Сторони зобов’язуються не пред’являти жодних претензій одна до одної щодо недійсності Договору та/або супровідних документів до нього, за умови що вони підписані особою, яка діє як представник Сторони, та скріплені печаткою Сторони.

2.7.3.7.5. Сторони дійшли згоди про визнання Угоди про захист інформації з обмеженим доступом та забезпечення політики інформаційної безпеки (Угоду), яку опубліковано за адресою: https://privatbank.ua/ru/poleznyje-dokumenty, складовою частиною цього договору.  У разі будь-яких протиріч між умовами цього договору та Угодою, пріоритет мають умови Угоди.

2.7.3.7.6. Сторони домовились, що спосіб отримання примірника Договору та додатків до нього встановлено в Заяві приєднання.