2.7.2. Кредит під депозит (для VIP-клієнтів)

2.7.2.1. Загальні положення

2.7.2.1.1. На підставі статті 634 Цивільного кодексу України підписанням Заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг по продукту “ Кредит під депозит” (далі — Заява приєднання) Клієнт приєднується до підрозділу про надання кредиту (“Кредит під депозит”) Умов та Правил (далі - Умови або Договір). Заява приєднання та Тарифи Банку (далі - Тарифи) є невід'ємною частиною цього Договору.

2.7.2.1.2. Цей Кредитний договір є змішаним договором, який поєднує умови кредитного договору, договору застави майнових прав на  грошові кошти, що знаходяться на вкладному (депозитному) банківському рахунку Заставодавця (далі — Договір застави) та Договором відступлення права вимоги на отримання в повній сумі грошових коштів, що випливає з депозитного договору, укладеного між Заставодавцем та Заставодержателем та є предметом застави за  Договором застави (далі — Договір відступлення), разом — Договір або Кредитний договір.

2.7.2.1.3. Заставою за цим Договором забезпечуються кожна та всі з вимог Заставодержателя/Банка, що випливають з Кредитного договору із всіма змінами та доповненнями до нього або які можуть виникнути на підставі нього у майбутньому, укладеного між Заставодержателем/Банком та Клієнтом. Предмет застави описаний та ідентифікований в п. 1.2.12 Заяви приєднання. (п.2.7.2.1.3 цього Договору застосовується у разі, якщо Заставодавець та Клієнт одна особа).

Умови кредитного договору

2.7.2.2. Предмет договору

2.7.2.2.1. Банк за наявності вільних грошових коштів надає Клієнту споживчий кредит у розмірі та на умовах, встановлених Договором, а Клієнт зобов’язується повернути кредит, сплатити проценти за користування кредитом та інші платежі на умовах, встановлених Договором.

Строк, сума кредиту, розмір процентної ставки, розмір щомісячного платежу, період сплати, порядок та умови повернення кредиту за цим Договором, зазначені в Заяві приєднання.

2.7.2.2.2. Мета кредиту — споживчі цілі.

Примітка: Відповідно до статті 1 ЗУ "Про споживче кредитування" споживчий кредит (кредит) - грошові кошти, що надаються Клієнту на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення потреб, не пов’язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника.

2.7.2.2.3. Строк кредиту встановлений в Заяві приєднання.

2.7.2.2.4. Загальний розмір кредиту - сума коштів, яка надана та/або може бути надана Клієнту на умовах цього Договору. Сторони узгодили, що загальний розмір кредиту за цим Договором становить розмір кредитних коштів виданих Банком Клієнту на Рахунок Клієнта, вказаний в Заяві приєднання.

2.7.2.2.5. Для забезпечення повного і своєчасного виконання Клієнтом зобов'язань за цим Договором, Клієнт та/або Заставодавець надає Банку в заставу Предмет застави, детальний опис якого зазначений у Заяві  приєднання.

2.7.2.3. Порядок та умови надання кредиту

2.7.2.3.1. Банк надає Клієнту кредит, на підставі письмової Заяви Клієнта на видачу кредиту, на умовах забезпеченості, цільового використання, строковості, повернення та платності наданих грошових коштів. Заява про видачу кредиту повинна відповідати формі, встановленій Банком.

Датою надання кредиту вважається день фактичної видачі кредитних коштів на позичковий рахунок, відкритому Банком для обліку заборгованості Клієнта за кредитом, наданим згідно з цим Договором.

2.7.2.3.2. Незважаючи на інші положення Договору, зобов'язання Банку здійснити будь-яку видачу кредиту виникає лише з моменту виконання наступних умов:

- Банк одержав всі необхідні згоди від інших співвласників Предмету застави (за їх наявності) на передачу Предмету застави у забезпечення за цим Договором;

- Банк не виявив будь-яких обтяжень Предмета застави у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна.

 Якщо станом на Дату видачі кредиту, яка вказана в Заяві приєднання, будь-яка із зазначених попередніх умов залишається не виконаною, Банк має право відмовитися від видачі Кредиту і розірвати цей Договір в односторонньому порядку.

2.7.2.4. Права Клієнта

2.7.2.4.1. Клієнт має право відмовитися від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про споживче кредитування». із додержанням вимог, передбачених п. 2.7.2.5.2 даних Умов.

2.7.2.4.2. В будь-який час повністю або частково достроково повернути кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів.

2.7.2.4.3. Клієнт має право на звернення до Національного банку України у разі недотримання вимог етичної поведінки, у разі порушення законодавства у сфері споживчого кредитування Банком та/або колекторською компанією, а також має право на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої у процесі врегулювання простроченої заборгованості.

2.7.2.5. Обов'язки Клієнта

2.7.2.5.1. Здійснювати погашення кредиту у строки, в розмірах та в порядку, визначених розділом 8 цього Договору та в порядку передбаченому в Заяві приєднання.

2.7.2.5.2. В разі відмови від Договору на підставі п. 2.7.2.4.1. Договору повідомити Банк про намір відмовитися від Договору у письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, кваліфікованих електронних підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством) до закінчення 14 денного строку з дня укладення Договору. Якщо Клієнт подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору Клієнт зобов‘язаний повернути Банку грошові кошти, одержані згідно з Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою Договором. За день повернення кредиту проценти не нараховуються/не сплачуються.

2.7.2.6. Права Банку

2.7.2.6.1. На підставі статті 17 ЗУ "Про споживче кредитування" Сторони узгодили, що в разі затримання Клієнтом сплати частини кредиту та/або процентів, які підлягають сплаті в порядку, передбаченому розділом 2.7.2.8.1, 2.7.2.8.2, 2.7.2.8.3, 2.7.2.8.4, 2.7.2.8.5 цього Договору, щонайменше на один календарний місяць, Банк має право вимагати повернення кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі, проценти за фактичний строк його користування, в повному обсязі, виконати інші зобов'язання за Договором, в тому числі щодо сплати пені, в повному обсязі. При цьому Банк у письмовій формі повідомляє Клієнта про таку затримку із зазначенням дій, необхідних для усунення порушення, та строку, протягом якого вони мають бути здійснені.

2.7.2.6.2. На підставі ст. 1056 Цивільного кодексу України Банк має право в будь-який час відмовитися від надання Клієнту передбаченого Договором кредиту частково або в повному обсязі за наявності обставин, які явно свідчать про те, що наданий Клієнтові кредит своєчасно не буде повернений. Сторони узгодили, що визнання обставини як такої, яка явно свідчить про те, що кредит своєчасно не буде повернений, здійснюється Банком одноосібно, на власний розсуд та узгодження з Клієнтом не потребує. При цьому Банк має право заблокувати видаткові операції, які здійснюються за рахунок кредиту, в будь-який час після встановлення Банком зазначеної обставини. Про таке блокування Банк повідомляє Клієнта шляхом направлення смс-повідомлення та/або повідомлення у месенджерах.

2.7.2.6.3. При настанні будь-якої з наступних подій:

- відмови Клієнта/Заставодавця в оформленні (переоформленні) якого-небудь із договорів, договорів застави, поруки;

- порушення Клієнтом/Заставодавцем/Поручителем зобов'язань, передбачених умовами цього Договору/Договору застави/поруки, в тому числі при непогашенні простроченого платежу у 30-ти денний термін;

- порушення Клієнтом/Заставодавцем/Поручителем зобов'язань, передбачених умовами цього Договору/Договору застави/поруки, у т.ч. при порушенні порядку заміни Предмета застави;

- в разі отримання Банком повідомлення від Заставодавця про дострокове розірвання Договору про депозитний вклад, майнові права по якому передані в заставу Банку і складають Предмет застави;

- порушення судом справи про визнання Клієнта недієздатним або обмежено дієздатним або кримінальної справи відносно Клієнта/Заставодавця/Поручителя;

- встановлення невідповідності дійсності відомостей, які містяться в даному Договорі або інших документів, представлених Клієнта /Заставодавцем/Поручителем;

- пред'явлення третіми особами вимог до Предмету застави за цим Договором;

- відступлення Заставодавцем права вимоги на Предмет застави іншій особі без письмової згоди Банку;

- винесення постанови органів внутрішніх справ про знаходження Клієнта в розшуку більше 180 днів;

Банк, на власний розсуд, має право:

а) змінити умови договору – зажадати від Клієнта дострокового повернення кредиту, сплати процентів за його користування, а також виконання інших зобов'язань за цим Договором у повному обсязі шляхом направлення відповідного повідомлення. При цьому, згідно ст. 212, 611, 651 Цивільного кодексу України, щодо зобов'язань, строк виконання яких не настав, вважається, що строк настав у зазначену в повідомленні дату. На цю дату Клієнт зобов'язується повернути Банку суму кредиту у повному обсязі та повністю виконати інші зобов'язання за договором, або

б) розірвати договір у судовому порядку. При цьому, в останній день дії договору Клієнт зобов'язується повернути Банку суму кредиту в повному обсязі та повністю виконати інші зобов'язання за договором, або

в) згідно статті 651 Цивільного кодексу України здійснити одностороннє розірвання договору з надсиланням Клієнту відповідного повідомлення. У зазначену в повідомленні дату договір вважається розірваним. При цьому, в останній день дії Договору Клієнт зобов'язується повернути Банку суму кредиту в повному обсязі, та повністю виконати інші зобов'язання за договором. Одностороння відмова від договору не звільняє Клієнта від відповідальності за порушення зобов'язань.

2.7.2.6.4. Сторони домовились, що у разі смерті Клієнта Банк припиняє нарахування процентів за користування Кредитом, комісій (якщо такі є), з дати смерті Клієнта, у випадку отримання документального підтвердження факту смерті Клієнта (запит нотаріуса, копія свідоцтва про смерть, письмові повідомлення від державних органів управління та влади, Пенсійного Фонду України, тощо). Банк має право прийняти рішення про розірвання цього Договору або про звернення до спадкоємців Клієнта, які прийняли спадщину, з вимогою про погашення заборгованості Клієнта за Кредитом та виконання усіх інших грошових зобов'язань, що випливають з цього Договору.

2.7.2.6.5. Банк має право відмовити у видачі Кредиту за даним Договором у випадку встановлення Національним Банком України, Кабінетом Міністрів України, іншими органами влади будь-яких видів обмежень по активних операціях Банку й звільняється від відповідальності за таку відмову.

2.7.2.6.6. Вимагати від Клієнта надання забезпечення зобов'язань (у тому числі, додаткового) у вигляді застави та/або поруки третьої особи з належним оформленням відповідних договорів у випадку виникнення обставин, що ставлять під сумнів повернення Клієнтом отриманого Кредиту або загрози втрати належного та достатнього забезпечення виконання зобов'язань Клієнта за цим Договором.

2.7.2.6.7. Передавати (відступати) права вимоги за Кредитним договором, залучати колекторську компанію та/або нового кредитора до врегулювання простроченої заборгованості, передавати будь-яку пов'язану з ним інформацію третій особі, новому кредитору та/або колекторські компанії відповідно до законодавства України без одержання згоди Клієнта на вчинення такої передачі (відступлення). Клієнт зобов'язується виконувати свої зобов'язання перед новим кредитором, колекторською компанією після повідомлення про перехід прав вимоги або залучення третіх осіб та/або нового кредитора та/або колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості за цим Договором.

2.7.2.6.8. Сторони узгодили, що Клієнт підписуючи цей Договір, надає Банку згоду на виконання кредитових та дебетових переказів, шляхом виконання Банком відповідних платіжних інструкцій на умовах визначених цим Договором.

Сторони узгодили, що виконання Клієнтом зобов'язань з погашення Кредиту, сплати процентів за його використання, комісійних винагород, неустойки та інших платежів, що підлягають сплаті на користь Банку за цим Договором може  здійснюватися шляхом ініціювання Банком дебетового переказу  з усіх поточних рахунків Клієнта  в терміни та в межах сум, що підлягають сплаті Банку згідно з цим Договором та/або  у разі прострочення таких платежів. 

Підписанням цього Договору, Клієнт підтверджує свою згоду на проведення  Банком  дебетових  переказів зі сплати вказаних вище платежів  з усіх поточних рахунків Клієнта, відкритих в Банку, а також тих, що будуть відкриті в майбутньому, у валюті Кредиту для виконання зобов'язань з погашення кредиту, сплати процентів за його використання, комісійних винагород, неустойки та інших платежів передбачених Договором, в межах сум, що підлягають сплаті Банку згідно з цим Договором. У разі недостатності або відсутності у Клієнта коштів в національній валюті України для погашення заборгованості за кредитом у національній валюті України та/або відсотків за користування ним, та/або винагород, та/або неустойки, Клієнт цим підтверджує свою згоду на проведення Банком  дебетових переказів коштів в іноземній валюті з усіх поточних рахунків Клієнта в розмірі, еквівалентному сумі заборгованості в національній валюті України на дату погашення по курсу НБУ. Для здійснення дебетового переказу за рахунок коштів, що розміщені на депозитному рахунку Клієнта Банк має право в односторонньому порядку достроково розірвати договір депозитного вкладу шляхом письмового повідомлення Клієнта із зазначенням дати розірвання депозитного договору. 

Дебетовий переказ на сплату платежу з погашення кредиту, сплати процентів за його використання, комісійних винагород, неустойки та інших платежів здійснюється як за рахунок власних коштів Клієнта, так і за рахунок кредитних коштів Банка.

Сторони узгодили, що:

- згода, надана в цьому Договорі,  містить точну суму платіжної операції, що дорівнює сумі сплати заборгованості по кредиту та/або по  процентам/сумі інших зобов’язань визначених у тарифах Банку та договорами укладеними з Клієнтом та платіжною інструкцією на дату виконання платіжної операції.

Згода на виконання платіжної операції (пов’язаних між собою платіжних операцій) може бути відкликана Клієнтом у будь-який час, але не пізніше настання моменту безвідкличності платіжної інструкції відповідно до Закону України «Про платіжні послуги», шляхом направлення Клієнтом письмового розпорядження про відкликання згоди на виконання платіжної операції визнаною в Україні кур’єрською службою (цінним листом з описом вкладеного) або вручатися особисто відповідно до форми, встановленої умовами Заяви приєднання.

 

2.7.2.6.9. За рахунок коштів, що направляються на погашення заборгованості Клієнта за цим Договором, Банк має право відшкодувати свої витрати/збитки пов’язані зі зміною або розірванням цього Договору та зміною або розірванням Договору застави/поруки, витрати/збитки, що виникли в зв'язку з оплатою послуг, що надані чи будуть надані в майбутньому з метою реалізації прав Банку за Договорами застави/поруки, укладеними з метою забезпечення зобов'язань Клієнта за цим Договором. До послуг, визначених у цьому пункті, відносяться: послуги, пов'язані з реалізацією предмету застави.

2.7.2.6.10. Самостійно приймати рішення про спосіб інформування Клієнта при наявності простроченої заборгованості за цим Договором.

2.7.2.6.11. Вступати в справу як третя особа в судовому спорі, в якій розглядається позов про Предмет застави.

2.7.2.6.12. З метою задоволення своїх вимог:

2.7.2.6.12.1. Звернути стягнення на Предмет застави у випадку, якщо в момент настання термінів виконання якого-небудь із зобов’язань, передбачених цим Договором, вони не будуть виконані.

2.7.2.6.12.2.У разі порушення Заставодавцем/Поручителем обов’язків за Договором застави/поруки вимагати дострокового виконання зобов’язань Клієнта: сплати кредиту та (або) процентів, штрафних санкцій (штрафів, пені), а в разі невиконання – звернути стягнення на Предмет застави.

2.7.2.6.12.3. Звернути стягнення на Предмет застави незалежно від настання термінів виконання якого-небудь із зобов’язань за цим договором у випадках:

- відмови Заставодавця/Поручителя в оформленні (переоформленні) якого-небудь із договорів, Договорів застави/поруки;

- порушення Клієнтом зобов'язань, передбачених умовами цього Договору;

- порушення Заставодавцем зобов'язань, передбачених умовами  Договору застави у т. ч. при порушенні порядку заміни предмета застави;

- в разі отримання Банком повідомлення від Заставодавця про дострокове розірвання Договору про депозитний вклад, майнові права по якому передані в заставу і складають Предмет застави;

- порушення судом справи про визнання Клієнта/Заставодавця/Поручителя недієздатним або обмежено дієздатним або відкрито кримінальну справу відносно Клієнта/Заставодавця/Поручителя;

- встановлення невідповідності дійсності відомостей, які містяться в цьому Договорі або інших документах, представлених Клієнтом/Заставодавцем/Поручителем;

- пред'явлення третіми особами вимог до Предмету застави за Договором застави;

- відступлення Заставодавцем права вимоги на Предмет застави іншій особі без письмової згоди Банка;День повернення кредиту враховується в часовий інтервал нарахування процентів.

- винесення постанови органів внутрішніх справ про знаходження Клієнта/Заставодавця/Поручителя в розшуку більше 180 днів;

- смерті Клієнта/Заставодавця/Поручителя.

2.7.2.6.13. У разі звернення стягнення на Предмет застави згідно з п. 2.7.2.6.12 цього Договору задовольнити за рахунок Предмету застави свої вимоги в повному обсязі, що визначаються на момент фактичного задоволення, включаючи кредит, проценти та інші платежі, відшкодування збитків, неустойки, витрати по реєстрації та утриманню Предмету застави, а також витрати, понесені у зв’язку із пред’явленням вимоги.

2.7.2.7. Обов'язки Банку

2.7.2.7.1. Надавати Клієнту інформацію про поточний розмір його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої Банку, надавати виписку з рахунку щодо погашення заборгованості у програмному комплексі "Приват24".

2.7.2.7.2. Забезпечувати Клієнта консультаційними послугами з питань виконання Договору.

2.7.2.8. Порядок нарахування, сплати процентів та повернення кредиту

2.7.2.8.1. За користування Кредитом у період з дати списання коштів із позичкового рахунку до дати погашення Кредиту Клієнт щомісяця в Період сплати сплачує проценти в розмірі, зазначеному в Заяві приєднання.

2.7.2.8.2. Проценти розраховуються щодня, за період з першої дати поточного Періоду сплати включно. Проценти розраховуються за методом “факт/360”: для розрахунку використовується фактична кількість днів у місяці, але умовно в році 360 днів на фактичний залишок заборгованості за кожний календарний день. Дата погашення Кредиту в розрахунок не включається. Повне погашення процентів здійснюється не пізніше дня повного погашення суми Кредиту.

2.7.2.8.3. Для погашення заборгованості за даним Договором, у тому числі процентів за користування Кредитом, Клієнт зараховує кошти на Рахунки передбачені в Заяві приєднання для зарахування коштів . Банк здійснює погашення заборгованості за Кредитом у порядку, зазначеному в п. 2.7.2.8.5 даного Договору.

2.7.2.8.4. Клієнт доручає Банку здійснювати погашення заборгованості по цьому Договору  в порядку  передбаченому п. 2.7.2.6.8 цього Договору за рахунок коштів, розміщених на рахунках Клієнта, відкритих в Банку. Номер рахунку зазначені у Заяві приєднання. Зазначене доручення Клієнта не підлягає виконанню Банком у випадку пред'явлення Клієнтом документа, що підтверджує сплату заборгованості іншим способом.

2.7.2.8.5. У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов’язання за Договором у повному обсязі, ця сума погашає вимоги Банка у такій черговості:

1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом;

2) у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом;

3) у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до договору про споживчий кредит, в тому числі погашення витрат пов'язаних із зверненням стягнення на Предмет застави; збитків, завданих порушенням Заставодавцем умов Договору застави; збитків, завданих порушенням Клієнтом зобов’язань за цим Договором; витрат по реєстрації Предмету застави в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, витрат по внесенню змін в запис у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, витрат по виключенню запису про реєстрацію Предмету застави з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, та витрат по здійсненню запису про звернення стягнення на Предмет застави, якщо такі витрати зроблені Банком.

2.7.2.8.6. Клієнт має право сплатити щомісячний платіж достроково, при цьому нарахування процентів здійснюється на умовах, передбачених цим Договором.

2.7.2.8.7. Порядок погашення заборгованості тіла кредиту та процентів здійснюється в порядку, встановленому в Заяві приєднання.

2.7.2.8.8. У випадку, якщо дата погашення Кредиту та/або сплати процентів за користування Кредитом, пені відповідно до даного Договору випадає на вихідний або святковий день, зазначені платежі повинні бути здійснені в операційний день, що передує вихідному або святковому дням.

2.7.2.8.9. Для здійснення останнього погашення по Кредиту Клієнт звертається в Банк,  який надає інформацію про заборгованість Клієнта за цим Договором (кредит, проценти, пені).

2.7.2.9. Відповідальність Сторін

2.7.2.9.1. Сторони домовились, що усі спори, розбіжності або вимоги, які виникають з даного Договору або в зв`язку з ним, у тому числі такі, що стосуються його виконання, порушення, припинення або визнання недійсним, підлягають вирішенню згідно вимог діючого законодавства України.

 

2.7.2.10. Строк дії Договору, порядок зміни умов Договору та форс-мажор

2.7.2.10.1 Договір починає діяти з дати підписання Заяви приєднання та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

2.7.2.10.2. Внесення змін до цього Договору та його припинення здійснюється в порядку, передбаченому цим Договором та відповідно до діючого законодавства України.

2.7.2.10.3. Сторони домовились, що спосіб отримання примірника Договору та додатків до нього встановлено в Заяві приєднання.

2.7.2.10.4. Форс-мажор

2.7.2.10.4.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо це викликано дією обставин непереборної сили, про які Сторони в момент укладення Договору не могли знати та не могли їх передбачити (обставини "форс-мажору").

2.7.2.10.4.2. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами цього Договору, обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

2.7.2.10.4.3. Сторона, якій стало відомо про настання чи загрозу настання обставин "форс-мажору", негайно, але в будь-якому випадку не пізніше наступного робочого дня, повідомляє про них іншу Сторону усно (за допомогою телефону) та письмово (шляхом передання відповідного повідомлення факсом, кур’єром, засобами електронної пошти). У випадку недотримання Стороною положення цього пункту, така Сторона позбавляється права посилатись на наявність обставин "форс-мажору".

2.7.2.10.4.4. Під час дії обставин "форс-мажору" виконання зобов’язань за Договором може призупинятись (частково або в повному обсязі).

2.7.2.10.4.5.  Невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором однією з Сторін у зв’язку з дією обставин "форс-мажору" не спричиняє застосування до неї яких-небудь заходів відповідальності.

2.7.2.10.4.6. Обов’язок доведення неможливості виконання зобов’язань або неналежного виконання за Договором у зв’язку з дією обставин "форс-мажору" покладається на Сторону, яка посилається на них в якості обґрунтування своїх вимог або заперечень.

2.7.2.10.4.7. Належним підтвердженням обставин "форс-мажору" є довідка Торгово-промислової палати України або відповідних регіональних торгово-промислових палат.

2.7.2.10.4.8. Обставини "форс-мажору" автоматично продовжують строк виконання зобов’язань на період їх дії та ліквідації наслідків. Якщо обставини "форс-мажору" триватимуть більше ніж 6 (шість) місяців, то кожна із Сторін має право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором, і, в такому разі, жодна із Сторін не має права на відшкодування другою Стороною можливих збитків.

2.7.2.11. Умови договору застави майнових прав на  грошові кошти, що знаходяться на вкладному (депозитному) банківському рахунку Заставодавця (далі — Договір застави) та Договору відступлення права вимоги (далі — Договір відступлення), разом — Договір.

Сторони домовились, в порядку ст. 212 Цивільного кодексу України, що права та обов'язки Сторін та інші умови, передбачені п. 2.7.2.11 цього Договору виникають з дня оформлення Заставодавцем (який також  є Клієнтом) в заставу Банку майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на вкладному (депозитному) банківському рахунку (відкладальна обставина).

2.7.2.11.1.1. Цей Договір є змішаним договором застави майнових прав на  грошові кошти, що знаходяться на вкладному (депозитному) банківському рахунку Заставодавця (далі — Договір застави) та Договором відступлення права вимоги за Договором застави (далі — Договір відступлення), разом — Договір.

2.7.2.11.1.2. В забезпечення виконання Клієнтом зобов’язань за Кредитним договором та Заставодавцем зобов’язань за цим Договором, Заставодавець надає в заставу майнові права на отримання банківського вкладу в сумі, вказаної в Заяві  про приєднання, що належить Заставодавцю на праві власності та знаходиться на вкладному рахунку в Банку згідно з Договором банківського вкладу, укладеного між Заставодавцем та Заставодержателем (далі – "Предмет застави" або "Майнові права"). Суть, розмір  та  строк (термін)  виконання  зобов’язання,  забезпеченого заставою описані в Заяві приєднання, що є невід'ємною частиною цього Договору.

 Заставою за цим Договором забезпечуються кожна та всі з вимог Заставодержателя/Банка, що випливають з Кредитного договору із всіма змінами та доповненнями до нього або які можуть виникнути на підставі нього у майбутньому, укладеного між Заставодержателем/Банком та Клієнтом.

2.7.2.11.1.3. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Заставодавець передає (відступає), а Банк приймає (набуває) належне Заставодавцю Право вимоги за Договором застави, укладеним між Заставодавцем та Банком.

Право вимоги -  це право вимоги на отримання в повній сумі грошових коштів, що випливає з депозитного договору, укладеному між Заставодавцем та Заставодержателем та є предметом застави за  Договором застави, розмір яких вказується в Заяві приєднання.

2.7.2.11.1.4. Сторони домовились, що в порядку статті 212 Цивільного кодексу україни Банк набуває право вимоги згідно п. 2.7.2.11.1.3 цього Договору  з моменту настання якої-небудь із подій (відкладальна обставина):

- порушення Клієнтом, якого-небудь із зобов’язань, передбачених Кредитним договором, укладеному між Клієнтом/Заставодавцем та Банком/Заставодержателем, в тому числі при непогашенні простроченого платежу у 30-ти денний термін;

- порушення Заставодавцем  якого-небудь із зобов’язань за Договором застави;

- порушення господарським судом справи про відновлення платоспроможності чи визнання банкрутом Заставодавця чи про визнання недійсними установчих документів Заставодавця, чи про скасування державної реєстрації Заставодавця;

- прийняття власником або компетентним органом рішення про ліквідацію Заставодавця;

- встановлення невідповідності дійсності відомостей, що містяться в Кредитному договорі або в Договорі застави;

- припинення (реорганізації, ліквідації) юридичної особи Заставодавця;

- у випадку смерті Клієнта;

- у випадку порушення кримінальної справи відносно Клієнта/Заставодавця;

- у випадку дострокового розірвання Кредитного договору або зміни його умов, при наявності невиконаних зобов’язань на момент розірвання або внесення змін;

- у випадку звернення стягнення на предмет застави за Договором застави згідно з Договором застави.

2.7.2.11.2. Умови укладання договору

2.7.2.11.2.1. Заставодавець підтверджує, що на момент укладання цього договору:

2.7.2.11.2.1.1. Предмет застави за цим договором належить Заставодавцю на праві власності, не знаходиться в заставі третіх осіб в тому числі не знаходиться в податковій заставі не є предметом розгляду судових справ та під арештом не перебуває.

2.7.2.11.2.1.2. Він має повну правоздатність і дієздатність, має право укладати цей Договір без будь-яких обмежень; усвідомлює зміст своїх дій, що вчинює та правові наслідки, які створюють ці дії.

2.7.2.11.2.1.3. Даний Договір підписаний добровільно - не під впливом тяжких обставин, загрози, примусу, насильства (морального або фізичного), не є фіктивним та удаваним;

2.7.2.11.2.1.4. На підставах, встановлених чинним законодавством та цим договором, на Предмет застави може бути звернене стягнення.

2.7.2.11.2.1.5. У разі невиконання Клієнтом умов Кредитного договору/Заставодавцем  умов цього Договору, Заставодержатель отримує право одержати задоволення з майнових прав переважно перед іншими кредиторами.

2.7.2.11.2.1.6. Не існує жодної справи, відповідачем по якій є Заставодавець, та наслідки якої можуть вплинути на виконання ним зобов’язань за цим Договором.

2.7.2.11.2.1.7. У випадку виникнення будь-яких претензій третіх осіб відносно Предмету застави, такі претензії врегульовуються за рахунок Заставодавця.

2.7.2.11.2.1.8. Усі документи Заставодавця, надані Заставодержателю у зв’язку з підготовкою до укладення цього Договору, були подані в їх останньому завершеному стані, і на дату їх подання є повністю достовірними. За час, що минув з моменту подання зазначених документів Заставодержателю, не відбулося ніяких змін у юридичному статусі, стані або діяльності Заставодавця, що приведуть або можуть привести до невиконання або неналежного виконання ним зобов’язань за цим Договором.

2.7.2.11.2.1.9. Відсутні будь-які інші обставини, що обмежують Заставодавця в укладенні та виконанні цього Договору.

2.7.2.11.2.2. Банк одержав всі необхідні згоди від інших співвласників Предмету застави (за їх наявності) на передачу Предмету застави у забезпечення за цим Договором і такі згоди задовольняють Банк, Банк виконав перевірку Предмета застави у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна та обтяжень не виявив.

2.7.2.11.3. Права та обв'язки Сторін

2.7.2.11.3.1. Заставодержатель зобов'язується:

2.7.2.11.3.1.1. У випадку реалізації Предмету застави Заставодержателем повернути Заставодавцю суму, що перевищує розмір забезпечених цим Договором вимог Заставодержателя.

2.7.2.11.3.1.2. Не пізніше наступного робочого дня після укладення цього Договору здійснити реєстрацію Предмету застави в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна згідно з порядком, встановленим діючим законодавством України.

2.7.2.11.3.1.3. Заставодержатель зобов’язується зберігати таємницю по операціях Заставодавця у відповідності до вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Банківською таємницею є інформація та відомості, зазначені в частині 2 статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Підписанням цього Договору Заставодавець надає свою письмову згоду Заставодержателю на надання останнім інформації, яка містить банківську таємницю, приватним особам, організаціям, державним та правоохоронним органам для забезпечення виконання ними своїх функцій згідно чинного законодавства України, в тому числі у разі укладання договору про відступлення права вимоги до Заставодавця або у разі набуття права зворотної вимоги (регресу) третіми особами до Заставодавця. Персональні дані можуть бути надані у разі наявності підстав для такого надання.

2.7.2.11.3.2. Заставодавець зобов'язується:

2.7.2.11.3.2.1. Здійснювати дії, необхідні для забезпечення дійсності Предмету застави.

2.7.2.11.3.2.2. Укладати додаткові угоди щодо Предмету застави тільки за письмовою згодою Банка, за умови внесення відповідних змін до цього Договору.

2.7.2.11.3.2.3. Не здійснювати відступлення Предмету застави на користь третіх осіб.

2.7.2.11.3.2.4. Не здійснювати дій, які спричинять припинення Предмета застави чи зменшення його вартості.

2.7.2.11.3.2.5. Вживати заходів, необхідних для захисту Предмета застави від посягання з боку третіх осіб.

2.7.2.11.3.2.6. Надавати Банку дані про зміни, що відбулися в Предметі застави, про порушення з боку третіх осіб і про домагання третіх осіб на нього;

2.7.2.11.3.2.7. У випадку виникнення загрози втрати Предмета застави, не пізніше ніж у 2-у денний термін з моменту виникнення таких загроз, повідомити про це Банк, а також про будь-які інші обставини, що можуть негативно вплинути на права Банка за цим договором.

2.7.2.11.3.2.8. У випадку пред'явлення до Заставодавця іншими особами вимог про визнання за ними права власності або інших прав на Предмет застави, про вилучення (витребування) або про обтяження Предмету застави вимогами, Заставодавець зобов'язується не пізніше наступного дня за днем отримання вимоги повідомити про це Банк.

2.7.2.11.3.2.9. Не здійснювати його відчуження або інше розпорядження Предметом застави без письмової згоди Банка.

2.7.2.11.3.2.10. Передати Банку всі документи, що підтверджують право вимоги грошових коштів в повному обсязі за Договором про депозитний вклад, майнові права по якому передані в заставу і складають Предмет застави, та інформацію, яка є важливою для здійснення права вимоги, не пізніше 3 (трьох) днів з моменту настання подій,  зазначених в п. 2.7.2.11.3.3.4.3 цього Договору.

2.7.2.11.3.2.11. Нести витрати по перевірці та реєстрації Предмету застави в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна та внесення змін до нього у порядку, встановленому діючим законодавством України та цим Договором.

2.7.2.11.3.3. Банк має право:

2.7.2.11.3.3.1. Одержати задоволення своїх вимог за рахунок Предмету застави переважно перед іншими кредиторами Заставодавця (право вищого пріоритету).

2.7.2.11.3.3.2. У випадку порушення Заставодавцем зобов'язань за цим Договором,  самостійно вживати заходів, необхідних для захисту Предмету застави проти порушень з боку третіх осіб.

2.7.2.11.3.3.3. Вступати в справу як третя особа в судовому спорі, в якій розглядається позов про Предмет застави.

2.7.2.11.3.3.4. З метою задоволення своїх вимог:

2.7.2.11.3.3.4.1. Звернути стягнення на Предмет застави у випадку, якщо в момент настання термінів виконання якого-небудь із зобов’язань, передбачених цим Договором,  вони не будуть виконані.

2.7.2.11.3.3.4.2. У разі порушення Заставодавцем обов’язків за цим договором  вимагати дострокового виконання зобов’язань Клієнта: повернення кредитних коштів та (або) процентів, штрафних санкцій (штрафів, пені), а в разі невиконання – звернути стягнення на Предмет застави.  

2.7.2.11.3.3.4.3. Звернути стягнення на Предмет застави незалежно від настання термінів виконання якого-небудь із зобов’язань за Кредитним договором/цим Договором у випадках:

- відмови Заставодавця в оформленні (переоформленні) якого-небудь із договорів, договорів застави, поруки;

- порушення Заставодавцем зобов'язань, передбачених умовами цього Договору, у т.ч. при порушенні порядку заміни предмета застави;

- в разі отримання Банком повідомлення від Заставодавця про дострокове розірвання Договору про депозитний вклад, майнові права по якому передані в заставу і складають Предмет застави;

- порушення судом справи про визнання Заставодавця недієздатним або обмежено дієздатним або кримінальної справи відносно Клієнта або Заставодавця;

- встановлення невідповідності дійсності відомостей, які містяться в цьому Договорі або інших документах, представлених Клієнтом або Заставодавцем;

- пред'явлення третіми особами вимог до Предмету застави за цим Договором;

- відступлення Заставодавцем права вимоги на Предмет застави  іншій особі без письмової згоди Банка;

- винесення постанови органів внутрішніх справ про знаходження Заставодавця в розшуку більше 180 днів;

- смерті Заставодавця.

2.7.2.11.3.3.5. Звернути стягнення на Предмет застави і в разі дострокового розірвання цього Договору або зміни його умов, при наявності невиконаних зобов'язань на момент розірвання або внесення змін.

2.7.2.11.3.3.6. У разі звернення стягнення на Предмет застави згідно з п.п. 2.7.2.11.3.3.4.1, 2.7.2.11.3.3.4.2, 2.7.2.11.3.3.4.3, 2.7.2.11.3.3.5. цього Договору задовольнити за рахунок Предмету застави свої вимоги в повному обсязі, що визначаються на момент фактичного задоволення, включаючи тіло кредиту, проценти та інші платежі, відшкодування збитків, неустойки, витрати по реєстрації та утриманню Предмету застави, а також витрати, понесені у зв’язку із пред’явленням вимоги.

2.7.2.11.3.4. Заставодавець має право:

2.7.2.11.3.4.1. За наявності письмового дозволу Заставодержателя вчиняти правочини відносно Предмету застави.

2.7.2.11.4. Забезпечені вимоги

2.7.2.11.4.1. Заставою забезпечується виконання всіх зобов'язань Клієнта за Кредитним договором.

Строк, розмір тіла кредиту, цілі, проценти, розмір щомісячного платежу, період сплати кредиту, зазначено у Заяві приєднання.

2.7.2.11.4.2. Заставою за цим Договором також забезпечуються вимоги Банка щодо відшкодування:

- витрат, пов'язані із зверненням стягнення на Предмет застави;

- збитків, завданих порушенням Заставодавцем умов цього Договору;

- збитків, завданих порушенням Клієнтом зобов’язань за Кредитним договором;

 - витрат по реєстрації Предмету застави в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, витрат по внесенню змін в запис у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, витрат по виключенню запису про реєстрацію Предмету застави з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, та витрат по здійсненню запису про звернення стягнення на Предмет застави, якщо такі витрати зроблені Банком.

2.7.2.11.5. Звернення стягнення та реалізація предмету застави

2.7.2.11.5.1. Звернення стягнення на Предмет застави здійснюється у випадках, передбачених п.п. 2.7.2.11.3.3.4.1, 2.7.2.11.3.3.4.2, 2.7.2.11.3.3.4.3, 2.7.2.11.3.4.5 цього Договору, відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

2.7.2.11.5.2. Звернення стягнення і реалізація Предмета застави, за вибором Банка, здійснюється шляхом відступлення Заставодавцем Банку права вимоги, що випливає з заставленого права. Відступлення права вимоги здійснюється згідно з п. 2.7.2.11.1.3, 2.7.2.11.1.4 цього Договору або згідно закону в судовому або позасудовому порядку. Банк має право задовольнити за рахунок заставлених майнових прав свої вимоги в повному обсязі, обумовленому на момент фактичного задоволення, включаючи вимоги зазначені в п.п.2.7.2.11.4.1, 2.7.2.11.4.2 цього Договору, відшкодування збитків, витрати на здійснення забезпеченої заставою вимоги.

2.7.2.11.5.3. Права та обов’язки сторін за цим Договором в частині відступлення права вимоги виникають (з відкладальною умовою відповідно до статті 212 Цивільного кодексу України) з наступного дня після настання будь-якого порушення Клієнтом умов Кредитного договору та/ або Заставодавцем Умов цього Договору (в тому числі, після настання будь-якого з випадків, передбачених п. 2.7.2.11.1.4 цього Договору).

2.7.2.11.5.4. З моменту, зазначеного в п. 2.7.2.11.5.3. цього Договору (з наступного дня після настання будь-якого випадку, передбаченого п. 2.7.2.11.5.1 цього Договору) та у випадку, передбаченому в п. 2.7.2.11.5.3 цього Договору, Заставодавець відступає, а Заставодержатель набуває право вимоги банківського вкладу, зазначеного в розділі “Вид забезпечення наданого кредиту, предмет застави” Заяви приєднання. До Заставодержателя переходять всі права Заставодавця в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав.

У випадку, якщо Кредит наданий у гривні, а депозит наданий в заставу в іноземній валюті, при реалізації Предмету застави відповідно до цього Договору для обчислення суми в національній валюті України, необхідній для задоволення вимог Заставодержателя, застосовується курс гривні щодо іноземних валют, встановлений Національним банком України на день реалізації Предмету застави.

2.7.2.11.5.5. У випадку, коли суми, вирученої від продажу Предмету застави, недостатньо для повного задоволення вимог Банка, останній має право одержати суму, якої не вистачає для повного задоволення своїх вимог, з іншого майна Клієнта, у першу чергу перед іншими кредиторами. Реалізація цього майна здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України.