2.7. Кредити (умови та правила користування послугою кредитування фізичних осіб від Банку)

2.7.1. «Оплата частинами» та «Миттєва розстрочка»

2.7.1.1. Загальні положення

2.7.1.1.1. Банк за наявності вільних грошових коштів зобов’язується надати Клієнту (Держателю кредитної картки Банку/Позичальнику) строковий кредит (далі — Кредит) на споживчі цілі у розмірі, визначеному Договором, в обмін на зобов’язання Клієнта з повернення Кредиту та сплати процентів за користування кредитом в обумовлені цим Договором терміни. Кредитування Клієнта здійснюється в межах встановленого Банком ліміту кредитування.

2.7.1.1.2. Клієнт на підставі ст.634 ЦКУ приєднується до Умов та правил надання кредиту шляхом підписання Заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг (далі – Заява про приєднання), яка являє собою Генеральний кредитний договір, що визначає істотні умови кредитування для максимально можливого розміру кредитного ліміту. При цьому в подальшому Сторони узгоджують конкретний розмір кредиту та інші істотні умови шляхом підписання окремих Заяв про надання кредиту у дату ініціювання Клієнтом платіжних операцій зі свого рахунку за рахунок кредитів «Оплата частинами» та/або «Миттєва розстрочка».

2.7.1.1.3. Заява про надання кредиту оформлюється в електронному вигляді. Клієнт підписує її шляхом накладення Простого електронного підпису у дистанційних каналах (інтернет-сайт, електронна пошта, Система «Приват24» та ін.)

Заява про приєднання, Заява про надання кредиту, ці Умови та Правила, Графік платежів, чек та Тарифи Банку разом складають Кредитний договір (далі - Договір).

2.7.1.1.4. Кредит надається шляхом перерахування коштів на рахунок юридичної особи (Продавця) за товари та/або послуги, придбані Клієнтом.

Сторони узгодили, що у випадку, коли еквайринг такому  Продавцю забезпечується Платіжним фасилітатором, Банк перераховує кредитні кошти за товари та/або послуги, придбані Клієнтом, на рахунок такого Платіжного фасилітатора.

2.7.1.1.5. Банк надає Клієнту «Паспорт споживчого кредиту «Оплата частинами/Миттєва розстрочка» шляхом розміщення його на офіційному сайті Банку у мережі Інтернет за адресою: chast.privatbank.ua.

Клієнт підтверджує ознайомлення з «Паспортом споживчого кредиту» та підтверджує покупку /оплату товару та/або послуги за рахунок кредитних коштів шляхом підписання Простим електронним підписом:

- в торгово-сервісних підприємствах введенням Клієнтом в POS/PAX-терміналі пін-коду кредитної карти;

- через інтернет-сайти натисканням відповідної кнопки та/або ОТР-паролем;

- через Систему «Приват24» натисканням відповідної кнопки та/або ОТР-паролем.

2.7.1.2. Права та обов’язки Сторін:

2.7.1.2.1. Банк зобов’язується:

2.7.1.2.1.1. За наявності вільних грошових коштів надати Клієнту Кредит в порядку, визначеному п. 2.7.1.1.4. цього Договору.

2.7.1.2.1.2. Забезпечити Клієнта консультаційними послугами з питань виконання Договору.

2.7.1.2.1.3. Здійснювати контроль за виконанням умов цього Договору, цільовим використанням, своєчасним і повним погашенням Кредиту в порядку, передбаченому цим Договором.

2.7.1.2.2. Клієнт зобов’язується:

2.7.1.2.2.1. Використовувати Кредит виключно на споживчі цілі.

2.7.1.2.2.2. Сплачувати Банку винагороду за надання Кредиту у розмірах, в строки та в порядку, що визначені Договором.

2.7.1.2.2.3. Повністю повернути Кредит у строк, встановлений у Заяві про надання кредиту.

2.7.1.2.2.4. В разі відмови від Кредиту повідомити Банк про намір відмовитися від Договору шляхом направлення повідомлення в електронному вигляді із накладенням Простого електронного підпису у Системі «Приват24» або мобільному додатку «Оплата частинами» до закінчення 14 денного строку з дня укладення Договору. При цьому протягом семи календарних днів з дати подання повідомлення про відмову від Кредиту Клієнт зобов‘язаний повернути Банку грошові кошти, одержані згідно з Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою Договором.

2.7.1.2.2.5. Дотримуватися правил повернення товару, передбаченого торгово-сервісним підприємством та чинним законодавством.

2.7.1.2.2.6. У разі невиконання Клієнтом своїх зобов'язань за Договором, що призведе до звернення Банку до суду за захистом свої прав та законних інтересів, Клієнт зобов'язується відшкодувати Банку судові витрати.

2.7.1.2.3. Банк має право:

2.7.1.2.3.1. Відмовити Клієнту у видачі Кредиту, в тому числі якщо Банку стали відомі факти, які можуть свідчити про неможливість виконання Клієнтом зобов’язань за Кредитом або вже укладеними із Банком раніше кредитними договорами. Банк має право відмовити у видачі Кредиту за цим Договором і звільняється від відповідальності у випадках встановлення НБУ, Кабінетом Міністрів України, іншими органами влади і управління будь-яких видів обмежень щодо активних операцій Банку.

У разі зміни вартості кредитних ресурсів на ринку грошових ресурсів, зміни облікової ставки НБУ Банк має право за згодою Клієнта збільшити розмір винагороди за користування Кредитом, змінити періодичність порядку сплати платежів по Кредиту, про що Сторони укладають Договори про внесення змін до цього Договору.

2.7.1.2.3.2. При настанні будь-якої з таких подій:

- неотримання від Клієнта згоди на зміну винагороди за користування Кредитом, зміни періодичності порядку сплати платежів за Кредитом;

- порушення Клієнтом будь-якого із зобов’язань, передбачених умовами видачі та погашення Кредиту, в т. ч. у разі порушення цільового використання Кредиту;

- порушення кримінального провадження щодо Клієнта;

- встановлення відомостей, наданих Клієнтом Банку, такими, що не відповідають дійсності;

- відсутність у Банка вільних грошових коштів;

- наявність судових рішень, що набрали чинності, про стягнення грошових коштів з поточного рахунку Клієнта, наявність арешту на поточних рахунках, що належать Клієнту, наявність платіжних вимог про примусове списання та інших обставин, які явно свідчать про те, що наданий Клієнту Кредит не буде повернутий вчасно,

Банк, на свій розсуд, має право:

а) змінити умови видачі та надання Кредиту – вимагати від Клієнта дострокового повернення Кредиту, сплати винагороди за користування, виконання інших зобов’язань за Кредитом у повному обсязі шляхом надсилання повідомлення. При цьому згідно зі ст.ст. 212, 611, 651 ЦКУ за зобов’язаннями, терміни виконання яких не настали, терміни вважаються такими, що настали в зазначену у повідомленні дату. В цю дату Клієнт зобов’язується повернути Банку суму Кредиту в повному обсязі, проценти за фактичний термін користування ним, повністю виконати інші зобов’язання за Кредитом;

або:

б) розірвати Договір у судовому порядку. При цьому в останній день дії Договору Клієнт зобов’язується повернути Банку суму Кредиту в повному обсязі, проценти за фактичний термін користування ним, повністю виконати інші зобов’язання за цим Договором;

або:

в) відповідно до ст. 651 ЦКУ здійснити одностороннє розірвання Договору з надсиланням Клієнту повідомлення. У зазначену в повідомленні дату Договір вважається розірваним. При цьому в останній день дії Договору Клієнт зобов’язується повернути Банку суму Кредиту в повному обсязі, проценти за фактичний термін користування ним, повністю виконати інші зобов’язання за Договором. Одностороння відмова від цього Договору не звільняє Клієнта від відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором.

2.7.1.2.4. Клієнт має право:

2.7.1.2.4.1. Клієнт має право  відмовитися від Кредиту, за умови, що не мається на увазі відмова від товару (його повернення),  протягом 14 календарних днів з дня здійснення переказу коштів зі свого рахунку за рахунок кредитів «Оплата частинами» та/або «Миттєва розстрочка».

При цьому, Клієнт зобов'язаний повідомити Банк про намір відмовитися від Кредиту шляхом направлення відповідного повідомлення в електронному вигляді із накладенням Простого електронного підпису у Системі «Приват24» або мобільному додатку «Оплата частинами» до закінчення 14 денного строку з дня укладення Договору. При цьому, протягом семи календарних днів з дати направлення повідомлення про відмову від Кредиту Клієнт зобов‘язаний повернути Банку грошові кошти, одержані згідно з Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою Договором.

2.7.1.2.4.2. Клієнт має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути Кредит.

В разі дострокового повернення Кредиту Клієнт сплачує Банку проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного користування Кредитом.

Для дострокового повернення кредиту Клієнт зобов'язаний подати до Банку відповідну заявку в одному з таких каналів: у Системі “Приват24”, мобільному додатку «Оплата частинами», у відділенні Банку, зателефонувавши до Банку, або звернувшись в чат-онлайн.

Клієнт має право подати заявку на:
- часткове дострокове повернення кредиту шляхом дострокового погашення найближчого планового платежу на суму такого платежу. При цьому кількість платежів та дата наступного платежу, що йде за найближчим плановим платежем, залишається незмінною. Клієнт має право дострокове погасити найближчий плановий платіж лише 1 раз в період між поточним платежем і плановим.
- часткове дострокове повернення кредиту шляхом внесення неповної суми заборгованості. У разі недостатності суми здійсненого Клієнтом платежу для виконання зобов’язання за Договором у повному обсязі (часткове дострокове повернення) ця сума спрямовується на погашення суми кредиту. Внаслідок цього відповідно коригується Графік погашення кредиту: зменшується кількість платежів у Графіку погашення кредиту. У разі недостатності суми здійсненого платежу на погашення повного платежу, в Графіку погашення кредиту коригується сума останнього платежу за сумою кредиту. Нарахування процентів проводиться щомісяця на первісну суму кредиту за кожний день розрахунку 30/360 (умовна кількість днів у місяці і році). 

- повне дострокове повернення кредиту шляхом внесення повної суми заборгованості за Договором. Нарахування процентів проводиться за період фактичного користування кредитом, в тому числі за день повернення кредиту. Метод нарахування процентів при повному достроковому поверненні кредиту - факт/факт.

Сторони узгодили, що повне або часткове дострокове повернення Кредиту можливе також шляхом переказу Продавцем (або Платіжним фасилітатором) Банку коштів внаслідок повернення Клієнтом товару (відмови Клієнта від отримання послуги). При цьому Клієнт зобов'язаний пересвідчитися у повноті погашення заборгованості за Кредитом у в повному обсязі.
При цьому дострокове повернення Кредиту «Миттєва розстрочка» за рахунок кредитних коштів, наданих Банком, не допускається.

2.7.1.3. Вартість Кредиту та порядок розрахунків

2.7.1.3.1. За користування Кредитом Клієнт щомісячно сплачує Банку винагороду у процентах від розміру кредиту, визначеного Заявою про надання кредиту, згідно Графіка погашення кредиту.

2.7.1.3.2. Процентна ставка фіксована. Загальна вартість кредиту, процентна ставка, реальна річна процентна ставка, денна процентна ставка та інші істотні умови Договору зафіксовані у Паспорті споживчого кредиту, Заяві про приєднання та Заяві про надання кредиту.

2.7.1.3.3. Порядок ініціювання платіжних операцій з погашення Кредиту узгоджено Сторонами в Заяві про приєднання.

2.7.1.3.4. Погашення Кредиту та процентів здійснюється щомісячно шляхом переказу коштів Клієнтом на внутрішньобанківський рахунок 2909 (номер якого не пізніше дати погашення надається Банком Клієнту у Системі “Приват24”, смс-повідомленні та будь-якими іншими каналами зв'язку, передбаченими Умовами та Правилами) у розмірі платежу та в строки, що зафіксовані у Графіку погашення кредиту. 

При цьому, у випадку не здійснення зазначеного переказу у відповідні строки Банк має право ініціювати дебетовий переказ коштів з кредитної картки Клієнта у розмірі платежу та в строки, що зафіксовані у Графіку погашення кредиту. 

В разі, якщо у Клієнта на кредитній картці відсутні власні кошти та/або повністю використаний кредитний ліміт та/або картка (рахунок) заблокована, ініціювання дебетових переказів з кредитної картки не застосовується.

2.7.1.3.5. При ініціюванні дебетових переказів у межах сум, що підлягають сплаті Банку за цим Договором, Клієнт сплачує Банку комісію в розмірах і в строки, встановлені тарифами Банку на момент сплати.

2.7.1.3.6. Процентна ставка за кредитом “Оплата частинами” фіксована та становить 0,01%.

2.7.1.3.7. Клієнт має право отримати Кредит “Миттєва розстрочка”. При цьому процентна ставка за Кредитом фіксована та становить 1,9%. Реальна річна процентна ставка, загальна вартість Кредиту визначені у Заяві про надання кредиту. Усі інші умови Договору не змінюються.

2.7.1.3.8. Сторони дійшли згоди, що в разі:

- неповернення Клієнтом Кредиту в строк, визначений Заяві про надання кредиту, починаючи з дня, що є наступним за днем спливу строку,

- в разі, якщо Клієнт не виконав вимогу Банку щодо усунення порушення, в порядку, передбаченому п.2.7.1.2.3.2. цього Договору, починаючи з дня, що є наступним за днем спливу строку, встановленого вимогою Банку,

Клієнт зобов'язується сплатити на користь Банку заборгованість за Кредитом, а також проценти від суми неповернутого в строк Кредиту, які у відповідності до ч.2 ст.625 Цивільного кодексу України встановлюються за домовленістю Сторін у процентах у розмірі 3% від простроченої суми заборгованості.

2.7.1.3.9. У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов’язання за Договором у повному обсязі ця сума погашає вимоги Банку у такій черговості:

1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума Кредиту та прострочені проценти за користування Кредитом;

2) у другу чергу сплачуються сума Кредиту та проценти за користування Кредитом;

3) у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до Договору.

2.7.1.4. Відповідальність Сторін

2.7.1.4.1. За несвоєчасне виконання Клієнтом будь-якого грошового зобов'язання за цим Договором Банк має право нараховувати пеню у розмірі 15% річних від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня,  за кожний день прострочення виконання. Пеня нараховується за методом “факт/360”: для розрахунку використовується фактична кількість днів у місяці, але умовно в році 360 днів.

2.7.1.4.2. Строк позовної давності за вимогами про стягнення Кредиту та інших платежів, передбачених цим Договором, встановлюється Сторонами тривалістю 15 років.

2.7.1.5. Строк дії Договору

2.7.1.5.1. Строк дії Договору визначений у Заяві про приєднання.

2.7.1.6. Інші умови

2.7.1.6.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають з цього розділу Умов та Правил надання банківських послуг або у зв’язку з ним, підлягають розгляду в порядку, встановленому чинним законодавством України.

2.7.1.6.2. Зобов’язання Клієнта за згодою Банку можуть бути виконані іншою особою.

 

Тарифи

№ тарифу Бізнес Назва послуги Тариф Примітка
1 Бізнес по роботі з торговими підприємствами Комісія за надання фінансового кредиту для кредиту "Миттєва розстрочка" 1,90% Стягується разово при першому платежі. База нарахування дорівнює розміру кредиту. Сума комісії розраховується шляхом множення розміру кредиту на розмір комісії, виражений у відсотках.
2 Бізнес по роботі з торговими підприємствами Процентна ставка за користування кредитом "Миттєва розстрочка" 1,9% Щомісячно від початкового розміру кредиту. Обчислюється шляхом множення розміру кредиту на процентну ставку.
3 Бізнес по роботі з торговими підприємствами Проценти ставка за користування кредитом «Оплата частинами» 0,01% Щомісячно від початкового розміру кредиту. Обчислюється шляхом множення розміру кредиту на процентну ставку.