2.7. Кредити (умови та правила користування послугою кредитування фізичних осіб від Банку)

2.7.1. «Оплата частинами» та «Миттєва розстрочка»

2.7.1.1. Загальні положення

2.7.1.1.1. Банк за наявності вільних грошових коштів зобов’язується надати Клієнту (Держателю кредитної картки Банку/Позичальнику) строковий кредит (далі — Кредит) на споживчі цілі у розмірі, визначеному Договором, в обмін на зобов’язання Клієнта з повернення Кредиту та сплати процентів за користування кредитом в обумовлені цим Договором терміни. Кредитування Клієнта здійснюється в межах встановленого Банком ліміту кредитування.

2.7.1.1.2. Сторони погодили, що Клієнт на підставі ст.634 ЦКУ приєднується до Умов та правил надання кредиту шляхом підписання Заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг (далі - Заява) та накладенням Простого електронного підпису під час придбання товару/послуги:

- у торговій точці — шляхом введення Клієнтом в POS/PAX-терміналі пін-коду кредитної картки;

- через інтернет-сайти - шляхом накладення Простого електронного підпису.

Сторони узгодили, що Простим електронним підписом Клієнт здійснює підписання чеку, який надається йому шляхом друку на інтернет-сайті, а у випадку відсутності технічної можливості друку - надсилається на електронну пошту Клієнта та завжди є доступним у Cистемі «Приват24» незалежно від каналу оформлення кредиту.

Заява, дані Умови та Правила, чек та Тарифи Банку разом складають Кредитний договір (далі - Договір).

2.7.1.1.3. Загальний розмір Кредиту вказується у чеку. Строк надання Кредиту становить від 1 до 24 місяців та узгоджується Сторонами в чеку.

2.7.1.1.4. Кредит надається шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Клієнта з подальшим перерахуванням коштів в обумовленому у чеку розмірі на рахунок юридичної особи (Продавця) за товари та/або послуги, придбані Клієнтом.

2.7.1.1.5. Банк надає Клієнту «Паспорт споживчого кредиту «Оплата частинами/Миттєва розстрочка» шляхом розміщення його на офіційному сайті Банку у мережі Інтернет за адресою chast.privatbank.ua. Клієнт підтверджує ознайомлення з «Паспортом споживчого кредиту» та підтверджує покупку за кредитом шляхом підписання Простим електронним підписом:

- в торгово-сервісних підприємствах шляхом введення Клієнтом в POS/PAX-терміналі пін-коду кредитної карти;

- через інтернет-сайти шляхом підписання Простим електронним підписом.

2.7.1.2. Права та обов’язки Сторін:

2.7.1.2.1. Банк зобов’язується:

2.7.1.2.1.1. За наявності вільних грошових коштів надати Клієнту Кредит в обумовленому в чеку розмірі шляхом перерахування коштів на рахунок Клієнта або на рахунок Клієнта з подальшим перерахуванням на рахунок юридичної особи (Продавця) за товари та/або послуги, придбані Клієнтом.

2.7.1.2.1.2. Забезпечити Клієнта консультаційними послугами з питань виконання Договору.

2.7.1.2.1.3. Здійснювати контроль за виконанням умов цього Договору, цільовим використанням, своєчасним і повним погашенням Кредиту в порядку, передбаченому цим Договором.

2.7.1.2.2. Клієнт зобов’язується:

2.7.1.2.2.1. Використовувати Кредит виключно на споживчі цілі.

2.7.1.2.2.2. Сплачувати Банку винагороду за надання Кредиту у розмірах та в строки, визначені Договором.

2.7.1.2.2.3. Повністю повернути Кредит у строк, встановлений у чеку.

2.7.1.2.2.4. В разі відмови від Кредиту повідомити Банк про намір відмовитися від Договору в електронному вигляді із накладенням Простого електронного підпису у Системі «Приват24» або мобільному додатку «Оплата частинами» до закінчення 14 денного строку з дня укладення Договору. При цьому протягом семи календарних днів з дати подання повідомлення про відмову від Договору Клієнт зобов‘язаний повернути Банку грошові кошти, одержані згідно з Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою Договором. При цьому Клієнт зобов'язується дотримуватися правил повернення товару, передбаченого торгово-сервісним підприємством та чинним законодавством.

2.7.1.2.2.5. У разі невиконання Клієнтом своїх зобов'язань за Договором, що призведе до звернення Банку до суду за захистом свої прав та законних інтересів, Клієнт зобов'язується відшкодувати Банку судові витрати.

2.7.1.2.3. Банк має право:

2.7.1.2.3.1. Відмовити Клієнту у видачі Кредиту, в тому числі якщо Банку стали відомі факти, які можуть свідчити про неможливість виконання Клієнтом зобов’язань за Кредитом або вже укладеними із Банком раніше кредитними договорами. Банк має право відмовити у видачі Кредиту за цим Договором і звільняється від відповідальності у випадках встановлення НБУ, Кабінетом Міністрів України, іншими органами влади і управління будь-яких видів обмежень щодо активних операцій Банку.

У разі зміни вартості кредитних ресурсів на ринку грошових ресурсів, зміни облікової ставки НБУ Банк має право за згодою Клієнта збільшити розмір винагороди за користування Кредитом, змінити періодичність порядку сплати платежів по Кредиту, про що Сторони укладають Договори про внесення змін до цього Договору.

2.7.1.2.3.2. При настанні будь-якої з таких подій:

- неотримання від Клієнта згоди на зміну винагороди за користування Кредитом, зміни періодичності порядку сплати платежів за Кредитом;

- порушення Клієнтом будь-якого із зобов’язань, передбачених умовами видачі та погашення Кредиту, в т. ч. у разі порушення цільового використання Кредиту;

- порушення кримінального провадження щодо Клієнта;

- встановлення відомостей, наданих Клієнтом Банку, такими, що не відповідають дійсності;

- відсутність у Банка вільних грошових коштів;

- наявність судових рішень, що набрали чинності, про стягнення грошових коштів з поточного рахунку Клієнта, наявність арешту на поточних рахунках, що належать Клієнту, наявність платіжних вимог про примусове списання та інших обставин, які явно свідчать про те, що наданий Клієнту кредит не буде повернутий вчасно,

Банк, на свій розсуд, має право:

а) змінити умови видачі та надання Кредиту – вимагати від Клієнта дострокового повернення Кредиту, сплати винагороди за користування, виконання інших зобов’язань за Кредитом у повному обсязі шляхом надсилання повідомлення. При цьому згідно зі ст.ст. 212, 611, 651 ЦКУ за зобов’язаннями, терміни виконання яких не настали, терміни вважаються такими, що настали в зазначену у повідомленні дату. В цю дату Клієнт зобов’язується повернути Банку суму Кредиту в повному обсязі, відсотки за фактичний термін користування ним, повністю виконати інші зобов’язання за Кредитом;

або:

б) розірвати Договір у судовому порядку. При цьому в останній день дії Договору Клієнт зобов’язується повернути Банку суму Кредиту в повному обсязі, відсотки за фактичний термін користування ним, повністю виконати інші зобов’язання за цим Договором;

або:

в) відповідно до ст. 651 ЦКУ здійснити одностороннє розірвання Договору з надсиланням Клієнту повідомлення. У зазначену в повідомленні дату Договір вважається розірваним. При цьому в останній день дії Договору Клієнт зобов’язується повернути Банку суму Кредиту в повному обсязі, відсотки за фактичний термін користування ним, повністю виконати інші зобов’язання за Договором. Одностороння відмова від цього Договору не звільняє Клієнта від відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором.

2.7.1.2.4. Клієнт має право:

2.7.1.2.4.1. Клієнт має право за погодженням із Банком здійснити дострокове повне повернення Кредиту із одночасною сплатою усіх платежів, що виникли за Договором на дату повного повернення. Про намір дострокового повного повернення  кредиту Клієнт зобов'язаний повідомити Банк шляхом подання Заявки одним з каналів: Система «Приват24»; мобільний додаток «Оплата частинами»; у відділенні Банку; у ТСО через кнопку  «Оплата частинами»; звернувшись на гарячу лінію Банку за номером 3700. Дострокове (повне) повернення Кредиту «Миттєва розстрочка» можливе виключно за рахунок власних коштів Клієнта.

2.7.1.2.4.2. Клієнт має право відмовитися від кредиту, звернувшись до Торгово-сервісного підприємства, шляхом повернення товару або відмови від надання послуг (якщо кредит видавався шляхом перерахування на рахунок юридичної особи (Продавця) за товари та/або послуги, придбані Клієнтом). Таке повернення або відмова від надання послуг можливі на умовах Торгово-сервісного підприємства, що здійснює продаж товару або надання послуги, та вимог законодавства. У випадку відмови від Кредиту, Клієнт сплачує Банку проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного користування кредитом, та зобов'язується додержуватися вимог п.2.7.1.2.2.4. цих Умов.

2.7.1.2.4.3. Клієнт має право повернути придбаний за рахунок кредиту товар повністю або частково, на умовах Торгово-сервісного підприємства, що здійснює продаж товару, та вимог законодавства. При цьому Клієнт сплачує Банку проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного користування кредитом. В разі часткового повернення товару Клієнт має право отримати за запитом відкоригований графік погашення кредиту.

2.7.1.3. Вартість Кредиту та порядок розрахунків

2.7.1.3.1. За користування Кредитом Клієнт щомісячно сплачує Банку винагороду у відсотках від розміру кредиту, визначеного чеком (Графік погашення кредиту). Погашення кредиту та відсотків здійснюється  Клієнтом щомісячно шляхом сплати платежу в порядку, передбаченому п.2.7.1.3.4. Умов та Правил.

Процентна ставка фіксована. Загальна вартість кредиту, процентна ставка, реальна річна процентна ставка та інші істотні умови Договору зафіксовані у Паспорті споживчого кредиту, чеку та Заяві.

2.7.1.3.2. В разі, якщо Клієнт здійснює придбання товару шляхом користування Кредитом «Оплата частинами» в Торгово-сервісному підприємстві, з яким Банк уклав договір розширеного сервісу з частковим відшкодуванням, Клієнт доручає Банку щомісячно списувати платежі на користь торгово-сервісного підприємства в кількості і розмірі, що зазначені у чеку.

2.7.1.3.3. В разі, якщо Клієнт здійснює придбання товару шляхом користування кредитом «Оплата частинами» в торгово-сервісному підприємстві, з яким Банк уклав договір розширеного сервісу з повним відшкодуванням, Клієнт доручає Банку щомісячно перераховувати платежі на погашення заборгованості по карті в кількості і розмірі, зазначеному у квитанції терміналу, яка є невід'ємною частиною цих Умов.

2.7.1.3.4. Для погашення заборгованості за Кредитом Клієнт доручає Банку встановити регулярний платіж шляхом здійснення щомісячного списання грошових коштів з кредитної картки у розмірі платежу та в строки, що зафіксовані у чеку (здійснювати договірне списання). При цьому Клієнт зобов'язується підтримувати на кредитній картці залишок, достатній для виконання такого договірного списання, шляхом внесення коштів на рахунок кредитної картки до дати, зазначеної в чеку. При договірному списанні оформлюється меморіальний ордер. В разі, якщо у Клієнта повністю використаний кредитний ліміт на кредитній картці та/ або в разі виникнення у Клієнта прострочених зобов'язань за кредитною карткою, доручення Клієнта про договірне списання платежу за рахунок кредитного ліміту не застосовується.

В разі незастосування договірного списання з кредитної картки із підстав, визначених у абз.1 цього пункту, Клієнт зобов'язується здійснювати погашення кредиту шляхом внесення коштів у розмірі платежу в дату, визначену в чеку, на рахунок, номер якого надається Банком Клієнту не пізніше дати погашення у Системі “Приват24”, смс-повідомленні та будь-якими іншими каналами зв'язку, передбаченими Умовами та Правилами.

Сторони узгодили, що Банк виконує договірне списання простроченого платежу виключно за умови наявності на рахунку Клієнта такого простроченого платежу у повному розмірі.

2.7.1.3.5. При здійсненні регулярних платежів у межах сум, що підлягають сплаті Банку за цим Договором, Клієнт сплачує Банку комісію в розмірах і в строки, встановлені тарифами Банку на момент сплати, зокрема тарифами, зафіксованими у підрозділах 2.1.1. «Кредитні картки» та 2.6.1. Регулярні платежі» Умов та Правил.

2.7.1.3.6. Процентна ставка за кредитом “Оплата частинами” фіксована та становить 0,01%.

2.7.1.3.7. Клієнт має право отримати Кредит “Оплата частинами” у версії “Оплата частинами. Гроші в періоді”. При цьому процентна ставка за Кредитом фіксована та становить 0,01%. Реальна річна відсоткова ставка, загальна вартість Кредиту визначені у чеку. Всі інші умови Договору не змінюються.

2.7.1.3.8. Клієнт має право отримати Кредит “Миттєва розстрочка”. При цьому процентна ставка за Кредитом фіксована та становить 2,9%. Реальна річна відсоткова ставка, загальна вартість Кредиту визначені у чеку. Усі інші умови Договору не змінюються.

2.7.1.3.9. Клієнт має право отримати Кредит “Миттєва розстрочка. Акційна”. При цьому процентна ставка за Кредитом фіксована та становить 0,99%. Реальна річна відсоткова ставка, загальна вартість Кредиту визначені у чеку. Усі інші умови Договору не змінюються.

2.7.1.3.10. Сторони дійшли згоди, що в разі:

- неповернення Клієнтом кредиту в строк, визначений у чеку, починаючи з дня, що є наступним за днем спливу строку,

- в разі, якщо Клієнт не виконав вимогу Банку щодо усунення порушення, в порядку, передбаченому п.2.7.1.2.3.2. цього Договору, починаючи з дня, що є наступним за днем спливу строку, встановленого вимогою Банку,

Клієнт зобов'язується сплатити на користь Банку заборгованість по кредиту, а також проценти від суми неповернутого в строк кредиту, які у відповідності до ч.2 ст.625 Цивільного кодексу України встановлюються за домовленістю Сторін у процентах у розмірі 10% від простроченої суми заборгованості.

2.7.1.3.11. Кошти, отримані від Клієнта для погашення заборгованості за кредитом, у разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов’язання за Договором у повному обсязі, насамперед, направляються для погашення:

- прострочених процентів за користування кредитом,

далі - простроченої до повернення суми кредиту (тіла кредиту),

далі - процентів до сплати по кредиту,

далі - тіла кредиту до оплати,

далі - пені згідно п.2.7.1.4.1. Договору,

далі - проценти від суми неповернутого в строк кредиту відповідно до п.2.7.1.3.10. Договору.

2.7.1.4. Відповідальність Сторін

2.7.1.4.1. За несвоєчасне виконання Клієнтом будь-якого грошового зобов'язання за цим Договором Банк має право нараховувати пеню у розмірі 15 % річних від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання, але не більше подвійної відсоткової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня,  за кожний день прострочення виконання. Пеня нараховується за методом “факт/360”: для розрахунку використовується фактична кількість днів у місяці, але умовно в році 360 днів.

2.7.1.4.2. Строк позовної давності за вимогами про стягнення Кредиту та інших платежів, передбачених цим Договором, встановлюється Сторонами тривалістю 15 років.

2.7.1.5. Строк дії Договору

2.7.1.5.1. Строк дії Договору визначається кінцевою датою повернення Кредиту, однак не раніше повного виконання Сторонами зобов’язань за Договором.

2.7.1.6. Інші умови

2.7.1.6.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають з цього розділу Умов та Правил надання банківських послуг або у зв’язку з ним, підлягають розгляду в порядку, встановленому чинним законодавством України.

2.7.1.6.2. Зобов’язання Клієнта за згодою Банку можуть бути виконані іншою особою.

Тарифи

№ тарифу Бізнес Назва послуги Тариф Примітка
1 Бізнес по роботі з торговими підприємствами За користування кредитом "Миттєва розстрочка" 2,90% Щомісячно від розміру кредиту
2 Бізнес по роботі з торговими підприємствами За користування кредитом «Миттєва розстрочка. Акційна» 0,99% Щомісячно від розміру кредиту
3 Бізнес по роботі з торговими підприємствами За користування кредитом «Оплата частинами» 0,01% Щомісячно від розміру кредиту
4 Бізнес по роботі з торговими підприємствами За користування кредитом «Оплата частинами. Гроші в періоді» 0,01% Щомісячно від розміру кредиту