2.2.3. Послуга накопичення «Скарбничка»

  2.2.3.1. Загальні положення

2.2.3.1.1. Підписанням Заяви про приєднання до Послуги накопичення «Скарбничка» (далі - Заява) на підставі статті 634 Цивільного кодексу України Клієнт приєднується до розділу 1.1. «Загальні положення», підрозділу 2.2.1. «Загальні положення» та підрозділу 2.2.3. «Послуга накопичення «Скарбничка» Умов та Правил надання банківських послуг акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (далі – Умови та Правила). Заява разом з Умовами та Правилами становлять Договір банківського вкладу (далі — Договір).

2.2.3.1.2.  Клієнт дає розпорядження Банку на відкриття вкладного рахунку та здійснення договірних списань коштів зі свого поточного рахунку (картки) (далі - Умови накопичення) на вкладний рахунок.

2.2.3.2. Умови вкладу

2.2.3.2.1. Сума, строк, процентна ставка та інші умови вкладу узгоджуються Сторонами у Заяві.

2.2.3.3. Права Клієнта:

2.2.3.3.1. Клієнт має право безготівково поповнювати вкладний рахунок зі свого поточного рахунку (картки) з урахуванням встановленої Банком максимальної суми поповнення у відділенні Банку або через надані Банком дистанційні канали, без укладання додаткових угод до Договору.  Банк має право самостійно переглядати доступні способи поповнення вкладного рахунку.  Поточна сума вкладу відображається у виписці за вкладом, з якою Клієнт може ознайомитись у відділенні Банку або у доступних дистанційних каналах (інтернет-банк, мобільні додатки та ін.).

Максимальну суму поповнення вкладу можна дізнатися у відділенні або на сайті Банку pb.ua/depozit.

2.2.3.3.2. Клієнт має право у відділенні Банку або самостійно у доступних дистанційних каналах змінити або скасувати  Умови накопичення, а саме визначити:

- суму коштів, що підлягає перерахуванню на вкладний рахунок; 

 - свої поточні рахунки (картки) з переліку доступних, звідки кошти підлягають перерахуванню на вкладний рахунок;

- умови, при настанні яких кошти підлягають перерахуванню на вкладний рахунок.

Сторони погодили, що доручення Клієнта про підключення або скасування Умов накопичення вступає в силу в день його надходження до Банку.

2.2.3.3.3.3. Клієнт має право повернути частину або всю суму вкладу раніше закінчення строку дії Договору.

2.2.3.3.3.4. Клієнт має право отримувати інформацію про вклад, процентні ставки і умови накопичення у відділенні Банку, за телефоном, номери 3700 та +38 (073) 716 11 31 (для дзвінків за кордону), через Систему Приват24 або інші доступні електронні канали.

2.2.3.4. Обов'язки Клієнта:

2.2.3.4.1. В разі, якщо Клієнт дізнався про несанкціоноване списання коштів з вкладного рахунку (в тому числі за допомогою SMS-інформування від Банку, або інші електронні повідомлення Банку), Клієнт зобов'язаний негайно повідомити про це в Банк, звернувшись до відділення Банку або зателефонувавши на номер 3700 (цілодобово) чи +38 (073) 716 11 31 (для дзвінків із-за кордону). 

2.2.3.4.2. Клієнт зобов’язаний повідомляти Банк про всі зміни щодо своїх паспортних даних, адреси проживання, номеру телефону та інших контактних даних не пізніше 15 календарних днів з моменту їх зміни.

2.2.3.4.3. Клієнт зобов'язується не передавати без письмової згоди Банку вклад в забезпечення виконання зобов'язань перед третіми особами, а також не відчужувати вклад (майнові права за Договором) третім особам будь-яким іншим способом.

2.2.3.5. Обов’язки Банку:

2.2.3.5.1. Банк зобов'язується виплатити Клієнту суму вкладу та проценти на неї на умовах та в порядку, встановленому Договором.

2.2.3.5.2. Банк зобов'язується здійснювати обслуговування Клієнта відповідно до чинного законодавства України, умов цього Договору та Тарифів Банку, що діють на момент здійснення операції.

2.2.3.6. Права Банку:

2.2.3.6.1. В разі, якщо Клієнт має прострочену заборгованість за кредитом, наданим Банком, або Клієнт є поручителем за кредитом, за яким існує прострочена заборгованість, Банк має право на свій розсуд:

- після закінчення строку вкладу перерахувати вклад і нараховані проценти на поточний рахунок Клієнта та в подальшому використовувати їх для погашення заборгованості або

- розірвати цей Договір. При цьому Банк надсилає Клієнту через e-mail, Систему "Приват24", за допомогою SMS або повідомленням через інші електронні канали за реквізитами, вказаними в клієнтській базі Банку, із зазначенням дати розірвання Договору. Вклад і нараховані проценти перераховуються на поточний рахунок Клієнта та в подальшому використовуються для погашення заборгованості.

2.2.3.6.2. Банк має право отримувати винагороду за виконання доручення Клієнта на виконання підключених умов накопичення  відповідно до умов цього Договору та Тарифів Банку. Банк має право стягувати комісію за поповнення вкладу \ рахунку третьої особи згідно діючих Тарифів банку.

2.2.3.6.3. Банк має право закрити рахунок вкладу:

 - якщо на дату закінчення строку вкладу залишок вкладу нульовий,

 - або у разі відсутності надходжень коштів на вклад з моменту його відкриття, якщо Клієнт не має у Банку відкритих карткових продуктів для фізичних осіб або якщо з моменту відкриття вкладу минуло 12 місяців та більше,

 - або в порядку та на умовах, визначених Розділом 1.1. «Загальні положення» цього Договору.

2.2.3.6.4. Банк має право на свій розсуд переглядати доступні Клієнту Умови накопичення. Доступні Умови накопичення відображаються на сайті Банку на сторінці pb.ua/kopi. Про настання недоступності в майбутньому вже підключених Клієнтом Умов накопичення Банк інформує Клієнта не пізніше, ніж за 15 календарних днів в одному з каналів, зазначених у п.2.2.3.11.2. цих Правил.

2.2.3.7. Порядок нарахування та виплати процентів за вкладом

2.2.3.7.1. Нарахування процентів на суму вкладу і поповнень починається з дня, наступного за днем надходження коштів у Банк та здійснюється за кожний календарний день, виходячи з фактичної кількості 365\366 днів у році. Процентна ставка є незмінною протягом кожного строку дії вкладу.

2.2.3.7.2. Після закінчення кожного строку вкладу нараховані проценти за вкладом зараховуються до суми вкладу. Проценти за кожний новий строк вкладу з першого дня нового строку нараховуються на суму коштів на рахунку, включаючи проценти, нараховані за попередній строк вкладу. При цьому за день, коли вклад виплачується Клієнту, проценти не нараховуються.

2.2.3.7.3. При достроковому знятті частини або всієї суми вкладу Клієнту повертається запитувана сума вкладу та виплачуються проценти за неповний строк вкладу, нараховані за ставкою «до запитання», з урахуванням п.2.2.3.9. Сума нарахованих процентів за цілу кількість строків вкладу, що пройшли з моменту оформлення вкладу, виплачується в повному обсязі. 

2.2.3.7.4. При розірванні вкладу з ініціативи Банку Клієнту повертається сума вкладу та виплачуються проценти, нараховані відповідно до умов даного Договору, за фактичний строк користування вкладом.

2.2.3.8. Продовження вкладу на новий строк

2.2.3.8.1. Якщо після закінчення строку вкладу Клієнт не заявив Банку про відмову від продовження вкладу і Банк не заперечує проти продовження вкладу, вклад автоматично продовжується ще на один такий самий строк. Строк вкладу продовжується неодноразово, автоматично, без звернення Клієнта до Банку, без зміни підключених Умов накопичення та без укладання додаткових угод. Новий строк вкладу починається з дня, наступного за датою закінчення попереднього строку вкладу.

2.2.3.8.2. Процентна ставка за вкладом на новий строк дорівнює ставці, яка діє в Банку для знову оформлюваних вкладів даного найменування та строку, на день закінчення попереднього строку вкладу без укладання додаткових угод до Договору. 

2.2.3.8.3. Якщо Банк заперечує проти продовження строку вкладу, він інформує Клієнта про це не пізніше ніж за 2 банківських дні до закінчення строку вкладу в одному з каналів: електронною поштою, у Системі «Приват24», за допомогою SMS або через інші електронні канали за реквізитами, вказаними у клієнтській базі Банку.

2.2.3.8.4. При продовженні строку вкладу Банк має право змінити рахунок вкладу без укладення додаткових угод до Договору. При цьому новий ідентифікатор вкладного рахунку буде відображатися у виписці по вкладу.

2.2.3.9. Повернення вкладу

2.2.3.9.1. У випадку запитання Клієнтом частини або всієї суми вкладу дія вкладу припиняється. При запитанні Клієнтом всієї суми вклад повертається на картку Клієнту і автоматично відкривається новий вклад на той же строк з автоматичним підключенням раніше обраних Клієнтом Умов накопичення. Нараховані проценти наступного дня зараховуються на поточний рахунок Клієнта (картку).

При виплаті частини суми вкладу проценти зараховуються на вклад і на решту суми вкладу автоматично відкривається новий вклад на той же строк з автоматичним підключенням раніше обраних Клієнтом Умов накопичення. 

Номер вкладного рахунку Клієнта залишається незмінним.

2.2.3.9.2. Операції з повернення частини або всього вкладу здійснюються у дистанційних каналах або у відділенні Банку.

2.2.3.9.3. Операції зняття частини або всієї суми вкладу в усіх каналах підтверджуються Простим електронним підписом Клієнта.

2.2.3.10. Відповідальність Сторін

2.2.3.10.1. В разі порушення однією із Сторін умов цього Договору вона несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

2.2.3.10.2. При настанні форс-мажорних обставин, не залежних від Клієнта і Банка (пожежа, повінь, землетрус, військові дії, громадські заворушення, епідемії, нормативні акти органів влади, які впливають на виконання зобов'язань та ін.), строки виконання зобов'язань за цим Договором відсуваються. Ці зобов'язання підлягають негайному виконанню після припинення дії форс-мажору.

2.2.3.11. Інші умови

2.2.3.11.1. Оподаткування за вкладом здійснюється згідно чинного законодавства України.

2.2.3.11.2. Банк інформує Клієнта про стан рахунку та про інші операції за Договором в одному з каналів: через e-mail, Систему "Приват24", за допомогою SMS або повідомленням через інші електронні канали за реквізитами, вказаними в клієнтській базі Банку.