2.2. Депозити (умови та правила розміщення депозитних вкладів у Банку)

2.2.1. Загальні положення

2.2.1.1. Умови відкриття та обслуговування вкладу

2.2.1.1.1. Клієнт передає, а Банк приймає грошові кошти (далі Вклад) у розмірі та на строк, зазначені в Договорі. Банк для зарахування суми вкладу відкриває Клієнту вкладний рахунок (ідентифікатор вкладного рахунку зазначений в Договорі) і зобов'язується виплатити проценти, нараховані на суму вкладу згідно з узгодженими Сторонами умовами Договору. 

2.2.1.1.2. Договір вважається оформленим та вступає в силу з дати першого надходження коштів на вкладний рахунок та діє до повного виконання Сторонами зобов'язань за Договором. Після внесення коштів на вкладний рахунок в повному обсязі примірник Договору стає доступним для перегляду в особистому акаунті системи Приват 24  (WEB). Дата та час доступності Договору в системі Приват24 (WEB) відповідає даті та часу створення договору у  системі Банка.

2.2.1.1.3. Клієнт має право внести кошти на вкладний рахунок протягом 30 календарних днів з дати підписання Заяви про приєднання до відповідної послуги (вкладу)  (далі - Заява про приєднання). Якщо за цей час умови відповідної послуги (вкладу) зміняться, то Договір банківського вкладу буде укладено на умовах, які будуть діяти на дату внесення коштів.

Якщо протягом 30 календарних днів вся сума коштів, зазначена в Заяві про приєднання, Клієнтом не внесена, Заява про приєднання анулюється, Договір банківського вкладу вважається неукладеним.  

Повернення коштів, що були внесені Клієнтом на поповнення вкладного рахунку  частково (в розмірі, меншому за  розмір вкладу, зазначений у Заяві про приєднання), здійснюється Банком на поточний рахунок Клієнта за реквізитами Електронного платіжного засобу (далі - Картки), зазначеного Клієнтом, на підставі звернення Клієнта в Банк згідно чинних тарифів Банку.

2.2.1.1.4. Кількість одночасно діючих договорів одного Клієнта, включаючи послугу накопичення «Скарбничка» та «Приват-вклад», не повинно перевищувати 30. 

Якщо Клієнт бажає відкрити новий вклад, після досягнення 30 відкритих рахунків, треба закрити будь-який з діючих депозитів.

2.2.1.1.5. Клієнт має право поповнювати вкладний рахунок без укладання додаткових угод до Договору. Поточна сума вкладу відображається у виписці за вкладом, з якою Клієнт може ознайомитись у відділенні Банку або у доступних дистанційних каналах  (інтернет-банк, мобільні додатки та ін.).

Банк має право встановити максимальну суму поповнення вкладу протягом певного періоду часу, а також кількість таких поповнень. Загальна сума поповнення не повинна перевищувати суму, встановлену Банком.  Ця інформація доступна Клієнтам у відділенні або на сайті Банку на сторінці pb.ua/depozit.

2.2.1.1.6. Клієнт має право встановити умови  регулярного поповнення свого вкладного рахунку зі свого  поточного рахунку шляхом підключення послуги “Регулярні платежі”, умови якої визначено підрозділом 2.6.1.Умов та Правил, якщо інший порядок умов поповнення не визначений у відповідному Договорі між Банком та Клієнтом. Банк має право обмежити кількість підключених регулярних поповнень до одного вкладу.

Якщо на дату виконання платіжної операції за послугою “Регулярні платежі” залишок коштів на поточному рахунку менше суми встановленого платежу, Банк виконує платіжну операцію у сумі доступного залишку на поточному рахунку.

2.2.1.1.7. Клієнт має право скласти заповідальне розпорядження за вкладом.

2.2.1.1.8. Клієнт протягом строку розміщення вкладу зобов'язується без письмової згоди Банку не передавати вклад в забезпечення виконання зобов'язань перед третіми особами, а також відчужувати вклад третім особам іншим не забороненим способом.

2.2.1.1.9. В разі, якщо Клієнт дізнався про несанкціоноване списання коштів з вкладного рахунку (в тому числі за допомогою SMS-інформування від Банку, або інших електронних повідомлень Банку), Клієнт зобов'язаний негайно повідомити про це в Банк, звернувшись до відділення Банку або зателефонувавши на номер 3700 (цілодобово) чи +38 (073) 716 11 31 (для дзвінків із-за кордону).

2.2.1.1.10. Вклади на суму, еквівалентну 50 тис. доларів США і більше (за курсом НБУ), оформляються тільки у вигляді договорів банківського вкладу без можливості дострокового розірвання (строкові) або  Приват-вкладів.

2.2.1.1.11. Банк зобов'язується здійснювати обслуговування Клієнтів у відповідності з чинним законодавством України та Тарифами Банку, що діють на момент здійснення операції.

2.2.1.1.12. Банк має право стягувати комісію за поповнення вкладу іншої особи згідно з діючими Тарифами Банку. Поповнення свого вкладу готівкою підтверджується ідентифікацією Клієнта за Електронним платіжним засобом (карткою), або іншим, встановленим у Банку для таких операцій способом. Операція готівкового поповнення, не підтверджена ідентифікацією Клієнта, кваліфікується як поповнення вкладу іншої особи.

2.2.1.1.13. Банк має право достроково розірвати Договір, повідомивши про це Клієнта в одному з каналів, описаних у п. 2.2.1.6.

2.2.1.1.14. В разі, якщо Клієнт має прострочену заборгованість за кредитом, наданим Банком, або Клієнт є поручителем за кредитом, за яким існує прострочена заборгованість, для здійснення дебетового переказу за рахунок коштів, що розміщені на депозитному рахунку Клієнта, Банк має право на свій розсуд:

- після закінчення строку вкладу перерахувати вклад і нараховані проценти на поточний рахунок Клієнта та в подальшому використовувати їх для погашення заборгованості або

- в односторонньому порядку достроково розірвати договір банківського вкладу шляхом повідомлення Клієнта. Вклад і нараховані проценти перераховуються на поточний рахунок Клієнта та в подальшому використовуються для погашення заборгованості. Нарахування процентів проводиться за фактичну кількість днів з дати внесення / дати продовження вкладу за ставкою "до запитання”.

Про це Банк надсилає Клієнту повідомлення не пізніше, ніж за 2 банківських дні за реквізитами, вказаними в клієнтській базі Банку в одному з каналів: через e-mail, систему Приват24, за допомогою SMS або повідомленням через інші електронні канали із зазначенням дати розірвання Договору.

2.2.1.1.15. При настанні форс-мажорних обставин, не залежних від Клієнта і Банка (пожежа, повінь, землетрус, військові дії, громадські заворушення, епідемії, нормативні акти органів влади, які впливають на виконання зобов'язань та ін.), строки виконання зобов'язань за Договором відсуваються. Ці зобов'язання підлягають негайному виконанню після припинення дії форс-мажору.

2.2.1.1.16. Своїм підписом Клієнт підтверджує, що вся представлена ним інформація є правильною і зобов'язується про всі зміни повідомляти Банк не пізніше 15 календарних днів з моменту їх виникнення. Для підвищення безпеки вкладу Клієнт надає дозвіл на  фотографування та інформування про стан вкладу в одному з каналів: через e-mail, систему Приват24, за допомогою SMS або повідомленням через інші електронні канали за реквізитами, вказаними в клієнтській базі Банку.

2.2.1.1.17. У разі порушення однією із сторін умов Договору вона несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

2.2.1.2. Нарахування та виплата процентів

2.2.1.2.1. Нарахування процентів на суму вкладу і поповнень починається з першого дня, наступного за днем ​​надходження грошових коштів в Банк, і здійснюється за кожний календарний день, виходячи з фактичної кількості днів у році, за ставкою, що діє на дату першого надходження коштів  з урахуванням правил розрахунку процентів при продовженні вкладу. За день, коли вклад повертається Клієнту, проценти не нараховуються. Після розірвання вкладу, або закінчення його терміну (якщо вклад не продовжений на новий строк) нарахування процентів припиняється.

2.2.1.2.2. По закінченні кожного періоду нарахування процентів, що минув з оформлення/продовження Договору, нараховані проценти за вкладом зараховуються на вкладний рахунок згідно з умовами Договору або на поточний рахунок (картку Клієнта) в дату, наступну за датою  закінчення періоду нарахування після 15-00.

2.2.1.2.3. Сума нарахованих процентів за цілу кількість строків вкладу, що пройшли з оформлення вкладу, виплачується в повному обсязі.

2.2.1.2.4. Якщо на день перерахування процентів по вкладу Клієнт не обрав варіант виплати процентів, проценти залишаються на вкладному рахунку. Нарахування процентів на цю суму не проводиться.

2.2.1.2.5. Якщо поточний рахунок (картка), який Клієнт обрав для перерахування процентів, на день перерахування закрито або заблоковано, Банк може додати проценти до суми вкладу, якщо умови вкладу передбачають таке зарахування. Якщо ці проценти не додані до суми вкладу, нарахування процентів на цю суму не проводиться.

2.2.1.2.6. Процентна ставка за вкладом є незмінною протягом кожного строку вкладу.

Банк має право до закінчення строку вкладу змінювати розмір процентної ставки за вкладами до запитання («До запитання» і «Приват-вклад»). Зміна процентної ставки здійснюється згідно п. 2.2.1.6

2.2.1.2.7.Оподаткування доходу у вигляді процентів за користування вкладом здійснюється відповідно до законодавства України.

2.2.1.3. Автоматичне продовження вкладу

2.2.1.3.1. Якщо після закінчення строку вкладу Клієнт не заявив Банку про відмову від продовження вкладу або не затребував суму вкладу чи її частину і Банк не заперечує проти продовження вкладу, вклад автоматично продовжується ще на один такий самий строк. При цьому Банк має право переглядати процентну ставку за вкладом на новий строк відповідно діючих ставок із залучення вкладів (з урахуванням п. 2.2.1.6.). Строк вкладу продовжується неодноразово, автоматично, без явки Клієнта в Банк та без укладення додаткових угод до Договору.

2.2.1.3.2. Якщо Банк заперечує проти продовження вкладу, він інформує Клієнта про це в одному з каналів: через e-mail, Систему “Приват24”, за допомогою SMS або повідомленням через інші електронні канали за реквізитами, вказаними в клієнтській базі Банку, не пізніше ніж за 2 банківські дні до закінчення строку вкладу.

2.2.1.3.3. За умови наявності в Банку інформації про смерть Клієнта Банк не продовжує вклад на новий строк. При цьому Банк закриває вкладний рахунок Клієнта в дату закінчення строку вкладу, та обліковує вклад на відповідних рахунках. Після закриття рахунку нарахування процентів припиняється.

2.2.1.3.4. При продовженні строку вкладу Банк має право змінити рахунок вкладу без укладення додаткових угод до Договору. При цьому новий ідентифікатор рахунку буде відображатися у виписці по вкладу.

2.2.1.3.5. Якщо на дату закінчення строку вкладу залишок вкладу буде менше встановленої Банком суми, яка відображена на сайті Банку на сторінці pb.ua/depozit, Банк має право скасувати автоматичне продовження вкладу без додаткових повідомлень Клієнту.

2.2.1.3.6 Банк може надати Клієнту можливість дистанційно або у відділенні Банку відмовитися від продовження вкладу протягом одного місяця або за більший термін до закінчення строку вкладу. Про таку можливість Клієнт може дізнатися в будь-якому відділенні Банку або дистанційно у Системі “Приват24” чи додатку "Мої вклади". У останній день вкладу сервіс відмови від продовження вкладу надається до 16:00.

2.2.1.3.7. Банк має право на власний розсуд без додаткового узгодження із Клієнтом збільшити процентну ставку за вкладом (далі -  Надбавка). Розмір стандартної Надбавки за продовження вкладу і види вкладів, за якими встановлюється Надбавка, відображені на сайті Банку на сторінці pb.ua/depozit.

Продовження вкладів “Стандарт” строком на 3-12, 18 та 24 міс. через вклад «до запитання».

2.2.1.3.8. Банк має право автоматично продовжити вклад на такий самий строк через вклад “до запитання". Кошти перераховуються на вклад "до запитання" по закінченні строку вкладу, та через 3 календарні дні автоматично повертаються на той самий вклад у випадку, якщо Клієнт не затребував всю суму вкладу або її частину.  Порядок продовження зазначений у Договорі / Заяві про приєднання.

2.2.1.3.9. Вклад «до запитання» відкривається без укладення додаткових угод одночасно з депозитом виключно для зарахування коштів з депозиту в період продовження депозиту на новий строк. Договір вкладу «до запитання» укладається на невизначений строк і дорівнює строку дії депозиту, з урахуванням можливості продовження депозиту на новий строк. Поповнення вкладу «до запитання» самостійно Клієнтом не передбачається (за виключенням 3-х денного періоду продовження депозиту). Дія вкладу «до запитання» припиняється після розірвання депозиту та виплати всієї суми депозиту разом із процентами.

За період перебування коштів на вкладі «До запитання» нараховуються проценти з розрахунку за ставкою, яка діє для даного виду вкладу. По закінченні кожного періоду нарахування процентів, в перший робочий день, наступний за датою оформлення договору нараховані проценти за вкладом «До запитання» зараховуються на депозит, для продовження якого був відкритий цей рахунок

2.2.1.3.10. Вклади, які виступають забезпеченням по кредиту, або на яких заблоковані всі, або частина коштів, продовжуються без перерахування на вклад “до запитання” і надбавки до процентної ставки за продовження вкладу не надаються. У разі накладення арешту в період знаходження коштів на вкладі “до запитання” продовження вкладу припиняється без додаткових повідомлень про це Клієнта.

2.2.1.3.11.Новий строк вкладу починається з дати надходження коштів на депозит з вкладу "до запитання".

2.2.1.3.12. Процентна ставка за вкладом на новий строк дорівнює ставці, яка діє в Банку для знову оформлюваних вкладів даного найменування та строку на дату зарахування коштів на депозитний рахунок без укладання додаткових угод до Договору. Наступне продовження вкладу здійснюється в такому ж порядку.

Продовження вкладів «Джуніор», «Стандарт» на 1-2 міс., «Приват-вкладів», вкладів згідно п.2.2.1.3.10., та ряду  інших вкладів старих типів, що не доступні для оформлення. 

2.2.1.3.13. Продовження таких вкладів проводиться без перерахування на вклад “до запитання”. Вклад автоматично продовжується ще на один такий самий строк без укладення додаткових угод.. Порядок продовження зазначений у Договорі / Заяві про приєднання.

2.2.1.3.14. Новий строк вкладу починається з дня, наступного за датою закінчення попереднього строку вкладу.

2.2.1.3.15. Процентна ставка за вкладом на новий строк відповідає ставці, яка діє в Банку для знову оформлюваних вкладів даного найменування та строку, на день закінчення попереднього строку вкладу без укладання додаткових угод до Договору. Наступне продовження вкладу здійснюється в такому ж порядку.

2.2.1.4. Повернення вкладу

2.2.1.4.1. Повернення вкладу здійснюється одним із таких способів:

- на підставі письмової заяви Клієнта, поданої у відділені Банку. Повернення вкладу здійснюється на рахунок, вказаний Клієнтом в заяві.

- на підставі заповненої Клієнтом електронної форми у дистанційних каналах Банку. Повернення вкладу здійснюється на рахунок, вказаний Клієнтом в електронній формі.

2.2.1.4.2. Витребування вкладу протягом 5 календарних днів з дати закінчення кожного строку вкладу вважається припиненням зобов’язання за Договором за строком. У випадку вимоги Клієнтом вкладу протягом цього періоду проценти нараховуються та виплачуються за ставкою вкладу «до запитання» за фактичну кількість днів, що минули з дати закінчення строку вкладу. За день, коли вклад повертається Клієнту, проценти не нараховуються. Інші витребування вкладів вважаються достроковими.

2.2.1.4.3. Якщо умови Договору передбачають можливість дострокового повернення вкладу, Банк та Клієнт мають право достроково розірвати Договір, повідомивши про це один одному за 2 банківські дні до дати розірвання Договору.

2.2.1.4.4. У разі подання Клієнтом заявки на повернення вкладу (згідно з п.2.2.1.4.1.), Банк опрацьовує її за наступним регламентом:

- заявка, отримана Банком у операційний час, обробляється у день її подачі згідно умов Договору та у порядку черги операцій;

- заявка, отримана Банком у неопераційний час, обробляється після настання операційного часу згідно умов Договору та у порядку черги операцій.

Початок та закінчення операційного часу вказані на сайті Банку на сторінці pb.ua/depozit.

2.2.1.4.5. Правило "28 днів". Якщо вклад оформлений з картки, повернення вкладу на терміні до 28 календарних днів з дати старту договору здійснюється тільки на картку, з якої він був оформлений. Якщо в цей період Клієнт поповнив вклад (незалежно від варіанту внесення грошей при оформленні) з картки «Універсальна», інтернет-картки або елітної картки, то повернення коштів проводиться на картку, з якої поповнювався депозит.

Протягом 28 календарних  днів з дати оформлення вкладу виплата коштів довіреній особі не проводиться. Правило "28 днів" не поширюється на операції  "Приват-вкладу".

Платна картка - це картка, з якої зняття або перерахування коштів проводиться з утриманням комісії з Клієнта (картка "Універсальна", інтернет-картка, елітна картка, або інші).

2.2.1.4.6. Якщо на вклад у встановленому чинним законодавством України порядку накладено арешт, то Клієнт не має права вимагати виплати грошових коштів з вкладу до зняття арешту. Нарахування процентів за  вкладами, що знаходяться в  арешті, продовжується. Сторони узгодили, що в разі, якщо на вкладний рахунок накладено арешт, встановлені раніше Клієнтом  регулярні поповнення свого вкладного рахунку зі свого  поточного рахунку (відповідно до п. 2.2.1.1.6) та перерахування за умовами накопичення, встановленими на Скарбничку, можуть бути відключені будь-якою зі сторін. Поповнення вкладу поновлюється після звернення Клієнта до Банку.

2.2.1.4.7. Якщо строк дії вкладу закінчується у вихідний або святковий день і Клієнт не бажає продовжувати вклад на новий строк, то виплата суми вкладу та процентів проводиться в перший робочий для Банку день.

2.2.1.4.8. При достроковому поверненні вкладу за ініціативою Клієнта проценти за неповний строк вкладу  нараховуються та сплачуються за ставкою "до запитання" (за винятком Приват-вкладу). Якщо за неповний строк вкладу Клієнт вже отримав проценти, нараховані за повною ставкою, то зайво виплачені проценти вираховуються з суми вкладу.

2.2.1.4.9. При достроковому поверненні вкладу з ініціативи Банку Клієнту повертається сума вкладу та виплачуються проценти, нараховані відповідно до умов Договору за фактичний строк користування вкладом. 

2.2.1.5. Довіреність на розпорядження вкладом

2.2.1.5.1. Клієнт в порядку, передбаченому чинним законодавством, має право надати довіреність іншій особі на розпорядження вкладом.

2.2.1.5.2. Довіреність на право розпорядження Вкладом може бути складена у Банку та засвідчена уповноваженими особами Банку. При цьому довіреність оформляється тільки в електронному вигляді, бланк довіреності не роздруковується і для виконання операцій довіреною особою за довіреністю надання бланку довіреності не потрібне.

2.2.1.5.3. Клієнт зобов’язаний негайно в письмовій формі або через запропоновану Банком форму електронної заявки повідомляти Банк про скасування виданої ним довіреності на право розпорядження Вкладом іншим особам.

Якщо до депозиту була оформлена небанківська довіреність, то Клієнту необхідно додатково звернутися до нотаріуса для виключення її  із загального державного реєстру. У іншому випадку довіреність буде залишатися в реєстрі як легітимна і довірена особа на її підставі матиме змогу здійснювати операції по вкладу.

У випадку невиконання Клієнтом цього обов’язку Клієнт несе відповідальність за вчинення довіреними особами дій щодо розпорядження Вкладом як за свої власні. Банк звільняється від відповідальності за вчинення операцій по вкладному рахунку на підставі такої довіреності.

2.2.1.5.4. Виплата вкладу довіреній особі  протягом 28 календарних днів з дати оформлення вкладу не проводиться.

2.2.1.6.  Порядок внесення змін та доповнень до Договору

Банк надає Клієнту пропозиції щодо зміни істотних умов Договору у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення повідомлення Клієнту, а саме в одному з каналів: через e-mail, Систему Приват24, за допомогою SMS або повідомленням через інші електронні канали за реквізитами, вказаними в клієнтській базі Банку, не пізніше ніж за 2 банківських дня до дати, з якої застосовуватимуться зміни. Зміни та доповнення щодо істотних умов Договору є погодженими Клієнтом та не потребують укладення додаткових угод, якщо до дати, з якої вони застосовуватимуться, Клієнт письмово не повідомить Банк про розірвання Договору.

Сторони узгодили, що у випадку зміни процентної ставки при автоматичному продовженні вкладу, Банк інформує Клієнта протягом 5 календарних днів після дати продовження.

Банк інформує Клієнта про стан рахунку та про про інші операції за Договором каналами, зазначеними у абз.1 цього пункту Договору.

2.2.1.7. Гарантії за вкладами

2.2.1.7.1. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує Клієнту відшкодування коштів, що розміщені на його рахунках у розмірі та у порядку, визначеному чинним законодавством України.

2.2.1.7.2. Клієнт погоджується на отримання довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб не рідше ніж один раз на рік в Інтернет мережі на сайті Банку  pb.ua в розділі “Фонд гарантування вкладів”, де Клієнт може ознайомитися з нею.

 

Тарифи

№ тарифу Бізнес Назва послуги Тариф Примітка
1 Роздрібний бізнес Зарахування коштів з депозитного вкладу на Картку для виплат не тарифікується
2 Роздрібний бізнес Переказ коштів з картки «Універсальна», елітної картки, поточного рахунку фізичної особи, віртуального рахунку, інтернет-картки та вкладу «До запитання» на «Приват-вклад» 1% від суми
3 Роздрібний бізнес Поповнення «Приват-вкладу» за довіренністю (банківською або нотаріальною) готівкою або безготівковим платежем (тариф стягується з одержувача) 0,5% від суми поповнення
4 Роздрібний бізнес Видача довідок про наявність та стан рахунку не тарифікується
5 Роздрібний бізнес Оформлення/зміна заповідального розпорядження не тарифікується
6 Роздрібний бізнес Оформлення довіреності не тарифікується